Anda di halaman 1dari 25

REKA BENTUK PENGAJARAN

Disediakan Oleh: Fatin Nabilah binti Hisham Najwa binti Che Dan Nordiana binti Jamain PISMP 4H

Konsep Reka Bentuk Pengajaran


Satu proses untuk membina bahan

pengajaran seperti: Modul bercetak Video pengajaran Perisian komputer pengajaran Bahan multimedia Reka bentuk pengajaran bermula daripada proses reka bentuk hingga proses membina bahan pengajaran.

Dick dan Reiser (1988): Proses mereka bentuk, membangun,

melaksana, dan menilai pengajaran scr sistematik & terancang Reigeluth (1983): RP berfokus kpd penyataan kaedah2 pengajaran iaitu sebagai disiplin yang memberi kepentingan kpd kefahaman, peningkatan dan aplikasi kaedah2 pengajaran. PP pula berfokus kepada cara2 membina bahan pengajaran.

Richey (1986) RP sbg satu bidang sains utk mencipta spesifikasi

pengajaran yg terperinci untuk pengembangan, penilaian, dan penyelenggaraan bagi suatu keadaan yg memudahkan pembelajaran. Mencakupi keseluruhan proses pnp. Enam perkara asas yang terdapat di dalamnya ialah: Menentukan keperluan murid Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem

Gustafson (1991) RP mencakupi seluruh proses

pengajaran. Proses yang dibuat secara sistematik untuk mereka bentuk, membina aktiviti dan bahan, menilai dan menggunakan seluruh proses pengajaran.

Peranan Reka Bentuk Pengajaran


Meningkatkan profesion perguruan ii. Kefahaman keperluan iii. Penyelesaian masalah iv. Fokus pengajaran
i.

Kepentingan Reka Bentuk Pengajaran


Membantu proses pembelajaran murid secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar ii. Menghasilkan pengajaran yang lebih berkesan dan pembelajaran yang optimum iii. Membatu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pnp. iv. Pembelajaran murid lebih bermakna dan menyeronokkan
i.

Model Reka Bentuk Pengajaran


1. Model berorientasikan bilik

darjah 2. Model berorientasikan produk 3. Model berorientasikan sistem

Model berorientasikan bilik darjah


Berskala kecil dan bertumpu kepada

perancangan bagi satu masa pengajaran. Contoh model: Model ASSURE (1996) Model Dick dan Reiser (1989)

Model ASSURE (1996)


Dicipta oleh Heinich, Molenda, dan

Russel untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model ASSURE mengandungi 6

langkah: A - Analyze the Learner (Analisis murid) S - State the Objectives (Nyatakan obj) S - Select the Method (Pilih bahan) U - Utilize the Media and Materials (guna bhn) R - Require Learner Participation (plibatan) E - Evaluate and Revise (Semak semula)

Model Dick dan Reiser (1989)


Terdapat 8 langkah :

Tentukan matlamat ii. Analisis ciri murid iii. Tulis objektif iv. pilih/semak buku teks v. bina ujian vi. bina aktiviti pengajaran vii.Pilih media pengajaran viii.Laksamana pengajaran
i.

Model berorientasikan produk


Model yang melibatkan pembinaan bahan

untuk tempoh masa jangka panjang oleh satu pasukan pereka bentuk pengajaran. Model ini dibina untuk sesuatu kursus yang besar seperti kursus yang ditawarkan oleh pendidikan jarak jauh. Contoh model Model Van Pattern (1989), Model Leshin, Pollock dan Reigeluth (1990).

Model Leshin, Pollock dan Reigeluth (1990)


Terdiri daripada tujuh langkah:

1.
2. 3.

4.
5. 6.

7.

Analisis Masalah Analisis Domain Analisis dan Susun Tugasan Analisis dan Susun Isi Sokongan Pelajaran Tentukan Peristiwa dan Aktiviti Pengajaran Lakukan Reka Bentuk Mesej Interaktif Nilai Pengajaran

Model berorientasikan sistem


Model yang melibatkan pembinaan bahan

untuk jangka panjang dalam menghasilkan sistem pengajaran yang berkesan. Contoh model: Model IDI (1973), Model Dick dan Carey (1979) dan Model Seels dan Glasgow (1990).

Model Dick dan Carey (1979)


Terdapat 9 langkah:

Kenal Pasti Matlamat Pengajaran II. Buat Analisis Pengajaran III. Kenal Pasti Ciri dan Perlakuan Peringkat Masuk Murid IV. Tulis Objektif Prestasi V. Bina Item Ujian Rujukan Kriteria VI. Bina Strategi Pengajaran VII. Bina dan Pilih Bahan Pengajaran VIII. Reka Bentuk dan Jalankan Penilaian Formatif IX. Semak Semula Pengajaran
I.

Reka bentuk pengajaran dalam sistem pengajaran


Model reka bentuk sistem pengajaran

bersepadu (Integrated Instructional Systems Design) menyatukan elemen sistem reka bentuk pengajaran dan pembinaan bahan untuk memudahkan guru atau pelaksana pengajaran merancang dan melaksanakan pengajaran.

Terdapat lima peringkat pelaksanaannya iaitu:


1. Menentukan isi pelajaran yang

2.
3. 4. 5.

akan diajar Membina bahan pengajaran Menyediakan rancangan pengajaran Melaksanakan pengajaran Proses pembelajaran

REKA BENTUK MESEJ


Reka bentuk mesej secara umumnya

memberi penekanan kepada cara seseorang pendidik menyalurkan maklumat melalui mesej berbentuk audio visual yang boleh menarik perhatian murid.
Fleming dan Leive (1993): Mesej ialah pola-

pola simbol yang mempengaruhi kognitif, afektif dan psikomotor

Grabowski (1991): Perancangan untuk

memanipulasi bentuk fizikal mesej. Perkara yang berkaitan penyampaian mesej seperti: Perhatian Pengamatan Ingatan murid

Penggunaan medium sama ada statik,

dinamik @ gabungan kedua-duanya seperti video, paparan komputer, dan penggunaan media-media yang lain juga penting dalam prinsip penggunaan reka bentuk mesej. Mesej boleh disampaikan kepada murid oleh dua perantara, iaitu guru @ media.

Rajah 2.2: Proses penyampaian mesej

Guru

Medium

Mesej

Murid

Model Shannon dan Weaver (1947): model terawal dan menjadi asas

kepada perkembangan model komunikasi pengajaran. Hanya menekankan aspek teknikal dalam penghantaran mesej.(langkah demi langkah)

Rajah 2.3: Model komunikasi Shannon dan

Weaver (1949)
Punca Pemancar Mesej Penerima

Pendengar

Punca

Pengirim maklumat iaitu guru dan orang yang terlibat dalam pemberian maklumat.
Pemancar

Penggunaan peralatan untuk memancarkan suara semasa proses penghantaran mesej seperti mikrofon, skrin, @ suara guru itu sendiri.
Isyarat @ mesej

Tajuk pengajaran guru yang dihantar sama ada melalui peralatan @guru itu sendiri.
Penerima

Isyarat yang diterima oleh murid melalui alat penerima seperti telinga dan mata.
Pendengar

Minda pendengar akan menerima mesej yang dihantar.