Anda di halaman 1dari 7

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NW MAJUWET NOMOR : 062 / MI /NW Mjt/ SK.

USG/ XII / 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEMESTER GANJIL (USG) TAHUN PELAJARAN 2011/2012 KEPALA MI NW MAJUWET Menimbang 1. Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tentang proses penilaian. 2. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diadakan penilaian berupa ujian semester ganjil (USG) tahun pelajaran 2011/2012. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Memperhatikan Rapat KKM Wilayah VI Suralaga di MI JMI Dasan Baru Pada Tanggal 28 November 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil (USG) Tahun Pelajaran 2011/2012. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama : Membentuk / menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Semester Ganjil (USG) Tahun Pelajaran 2011/2012, pada MI NW Majuwet Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seperti tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini Kedua : Menugaskan Panitia Penyelenggara Ujian Semester Ganjil (USG) tersebut pada dictum pertama untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ujian Semester Ganjil (USG) Tahun Pelajaran 2011/2012 mulai tahap persiapan sampai dengan tahap laporan. Ketiga : Menunjuk dan menugaskan Pengawas Ujian Semester Ganjil (USG) Tahun Pelajaran 2011/2012 di lingkungan MI NW Majuwet seperti tersebut dalam lampiran II Keputusan ini. Keempat : Menunjuk dan menugaskan Korektor Ujian Semester Ganjil (USG) Tahun Pelajaran 2011/2012 di lingkungan MI NW Majuwet seperti tersebut dalam lampiran III Keputusan ini. Kelima : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang sesuai. Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesai proses pelaksanaan Ujian Semester Ganjil (USG). DITETAPKAN DI : MAJUWET PADA TANGGAL : 03 DESEMBER 2011 KEPALA MI NW MAJUWET

ABDUL HAFIS, S.Si LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA MI NW MAJUWET NOMOR : 062 / MI /NW Mjt/ SK.USG/ XII / 2011

TANGGAL TENTANG

: 03 Desember 2011 : SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEMESTER GANJIL (USG) TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No

Nama

Jabatan Dalam Dinas

Jabatan Dalam Kepanitiaan

Uraian Tugas Penanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Ujian Semester Ganjil (USG). Membantu Ketua dalam

Abdul Hafis, S.Si

Kamad

Ketua

Hubbul Waton, S.Si

Wakakes

Wakil Ketua

Penyelenggaraan Ujian Semester Ganjil (USG) Membantu Ketua dalam

Jalaluddin, S.Sos

KTU

Sekretaris

Penyelenggaraan Ujian Semester Ganjil (USG) di bidang Administrasi Membantu Ketua dalam

H. Hazami, QH, S.PdI

Bendahara

Bendahara

Penyelenggaraan Ujian Semester Ganjil (USG) di bidang Keuangan

Majuwet, 03 Desember 2011 Kepala MI NW Majuwet

ABDUL HAFIS, S.Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA MI NW MAJUWET NOMOR : 062 / MI /NW Mjt/ SK.USG/ XII / 2011 TANGGAL : 03 Desember 2011 TENTANG : DAFTAR NAMA PENGAWAS UJIAN SEMESTER GANJIL (USG) TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Hari/Tanggal Senin, 12 Desember 2011 Selasa, 13 Desember 2011 Rabu, 14 Desember 2011 Kamis, 15 Desember 2011 Jumat 16 Desember 2011 Sabtu, 17 Desember 2011 Senin, 19 Desmber 2011 Selasa 20 Desember 2011

Jam I II I II I II I II I II I II I II I II

Mapel Quran Hadist Aqidah Akhlak Fiqih SKI Bhs Arab PKn Bhs Indonesia IPA Matematika IPS KTK Penjaskes Bhs Inggris Mulok/Qiroat Ke-NW-an

Kelas I 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 II 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 III 1 4 2 3 5 7 8 6 4 1 2 3 5 8 7 6 IV 2 3 1 4 6 8 7 5 3 2 3 1 8 6 5 7 V 3 2 4 1 7 5 5 8 2 3 4 2 6 7 6 8 VI 4 1 3 2 8 6 6 7 1 4 1 4 7 5 8 5

KODE DAN NAMA PENGAWAS 1. ABD. HADI, S.PdI 2. SITI RAUDAH, A.Ma 3. SUPARDI, S.PdI 4. ZAHRATUL WARDI, S.PdI 5. MUSTAMIUDDIN, SHI 6. KHALIDI 7. ROHIDAH 8. SAIFUDDIN ZUHRI, S.PdI 9. IZZATI, S.PdI 10. SUMIATI, QH, S.PdI Majuwet, 03 Desember 2011 Kepala MI NW Majuwet

ABDUL HAFIS, S.Si

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA MI NW MAJUWET NOMOR : 062 / MI /NW Mjt/ SK.USG/ XII / 2011 TANGGAL : 03 Desember 2011 TENTANG : DAFTAR NAMA KOREKTOR UJIAN SEMESTER GANJIL (USG) DAN REKAPITULASI JUMLAH SISWA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 JABATAN GTY Mata Pelajaran Yang dikoreksi QH IPA

No 1

NAMA MUH.MAKSUM, S.PdI

2 3 4

SUPIATUN, S.PdI H. JAMALUDDIN, SE FARHIYATUN, S.Pd

GTY GTY GTY

IPS (4,5) MAMA AQIDAH AKHLAK FIQIH (3,6) BAHASA INDONESIA PKN FIQIH (4,5) BAHASA ARAB SKI IPS (3,6)

Catatan Bagi pemangku mata pelajaran yang tidak dibuat tesnya oleh Koordinator KKM di periksa oleh pemangku mata pelajaran tersebut. REKAPITULASI JUMLAH SISWA UJIAN SEMESTER GANJIL (USG) TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NO 1 2 3 4 5

KELAS I II III IV V 23 23

JUMLAH SISWA I II 21 19 18 22 21 19 18 22 21 21 III IV V VI

JUMLAH SISWA 23 21 19 18 22 21 124

6 VI JUMLAH SISWA

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NW MAJUWET NOMOR : 0 73 / SK.UAMBN/MI /NW Mjt/ III / 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH (UAMBN) DAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Menimbang KEPALA MI NW MAJUWET Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tentang proses penilaian. 2. Bahwa untuk kelancaran dan tata tertibnya Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di MI NW Majuwet Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga Tahun Pelajaran 2011/2012, dipandang perlu untuk menetapkan Panitia UAMBN dan UASBN di MI NW Majuwet. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2011 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik pada SD/MI Tahun Pelajaran 2011/2012. 4. Peraturan Menteri Agama tentang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012. 5. Keputusan Ketua BSNP tentang Prosedur Oprasional Standar (POS) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Tentang Kententuan Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tingkat MI , MTs, MA Tahun Pelajaran 2011/2012. Rapat dewan guru MI NW Majuwet pada tanggal 24 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panita, Pengawas, Korektor UAMBN dan UASBN Tahun Pelajaran 2011/2012. MEMUTUSKAN 1. : Membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012, pada MI NW Majuwet Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seperti tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini : Menugaskan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada MI NW Majuwet Tahun Pelajaran 2011/2012,Mulai tahap persiapan sampai dengan tahap laporan. : Menunjuk dan menugaskan Pengawas Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012, di lingkungan MI NW Majuwet seperti tersebut dalam lampiran II Keputusan ini. : Menunjuk dan menugaskan Korektor Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012, di lingkungan MI NW Majuwet seperti tersebut dalam lampiran II Keputusan ini. : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang sesuai. : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesai proses pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2011/2012. DITETAPKAN DI : MAJUWET PADA TANGGAL : 26 Maret 2012 KEPALA MI NW MAJUWET

Mengingat

Memperhatikan Menetapkan Pertama

Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh

ABDUL HAFIS, S.Si LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA MI NW MAJUWET NOMOR : 073 / SK.UAMBN/ MI /NW Mjt/ III / 2012 TANGGAL : 26 Maret 2012 TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UAMBN dan

UASBN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

No

Nama

Jabatan Dalam Jabatan Dalam Dinas Kepanitiaan

Uraian Tugas Penanggung Jawab Ujian berstandar Ketua Ujian berstandar Ketua Ujian berstandar dalam Akhir Nasional dalam Akhir Nasional dalam Akhir Nasional Penyelenggaraan Madrasah (UAMBN). Membantu

Abdul Hafis, S.Si

Kamad

Ketua

Hubbul Waton, S.Si

Wakakes

Wakil Ketua

Penyelenggaraan Madrasah (UAMBN). Membantu

Muh Zuhri, QH, SS

Ka MI SZ NW Anjani

Wakil Ketua

Penyelenggaraan Madrasah

(UAMBN) di MI SZ NW Anjani. Membantu Ketua dalam 4 Jalaluddin, S.Sos KTU Sekretaris Penyelenggaraan Madrasah Ujian Akhir Nasional berstandar

(UAMBN). di bidang Administrasi Membantu Ketua dalam 5 H. Hazami, QH, S.PdI Bendahara Bendahara Penyelenggaraan Madrasah Ujian Akhir Nasional berstandar

(UAMBN). di bidang Keuangan Membantu ketua dalam menyelenggarakan 6 Supiatun, S.PdI Guru Anggota Madrasah Ujian Akhir Nasional Berstandar

(UAMBN) di bidang perlengkapan dan konsumsi. Membantu Rohidah, QH, A.Ma Guru Anggota Madrasah ketua Ujian dalam Akhir Nasional

menyelenggarakan

Berstandar

(UAMBN) di bidang perlengkapan dan konsumsi


DITETAPKAN DI : MAJUWET PADA TANGGAL : 26 Maret 2012 KEPALA MI NW MAJUWET

ABDUL HAFIS, S.Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA MI NW MAJUWET NOMOR : 073 / SK.UAMBN/MI /NW Mjt/ III / 2012 TANGGAL : 26 Maret 2012 TENTANG : DAFTAR NAMA PENGAWAS DAN KOREKTOR UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NO 1 2 3 4 5 6

NAMA PENGAWAS SAIFUDDIN ZUHRI, S.PdI KHALIDI, S.PdI SUPARDI, S.PdI MUSTAMIUDDIN, SHI BAIHAQI, S.PdI FAHRURROZI, S.PdI

ASAL MADRASAH

TEMPAT MENGAWAS MI NW TEBABAN MI NW TEBABAN

KET

MI NW MAJUWET

MI SZ NW ANJANI MI SZ NW ANJANI MI NW SURALAGA MI NW SURALAGA

No

NAMA

JABATAN

Mata Pelajaran QURAN HADIST AKIDAH AKHLAK

Korektor

H. JAMALUDDIN, SE

GTY

FIQIH SKI BAHASA ARAB QURAN HADIST AKIDAH AKHLAK

FARHIYATUN, S.Pd

GTY

FIQIH SKI BAHASA ARAB

II

Majuwet, 26 Maret 2012 Kepala MI NW Majuwet

ABDUL HAFIS, S.Si Catatan 1. 2. Pelaksanaan UAMBN pada tanggal 02 04 April 2012 Pengoreksian dilaksanakan hari kamis tanggal 05 April 2012