Anda di halaman 1dari 8

Mentranskripsi sebutan dan penyukuan bmm3108

A. Abjad Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut. Nama masing-masing disertakan di sebelahnya.

Huruf Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh I i B. Vokal

Nama a be ce de e ef ge ha i

Huruf J j Kk L l M m Nn O o P p Q q R r

Nama je ka el em en o pe ki er

Huruf Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Nama es te u fe we eks ye zet

Contoh Pemakaian Huruf a e* I 0 u I di depan api enak emas kena i tu oleh ulang di tengah padi petak metode simpan kota bumi di belakang lusa turne murni toko ibu

*Dalam pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen j i k. i ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya:

Anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras pemerintah. Rambutnya perang. Bahaya perang berkurang.

C. Diftong

Contoh Pemakaian Huruf ai au oi di depan di tengah di belakang pandai aula saudara

harimau*
amboi

Catatan: * Diftong yang dieja ai, au, dan oi dilafalkan sebagai vokal yang diikuti oleh bunyi konsonan luncuran w atau y. Jadi diftong bukanlah gabungan dua vokal. Istilah semivokal yang kadangkadang dipakai untuk w dan y sudah menunjukkan keduanya bukan vokal. Bandingkanlah beda lafal antara harimau dan menggulai (au dan ai di sini tergolong diftong), dengan mau dan menggulai teh (au dan ai di sini, masing-masing, merupakan deret dua vokal). D. Konsonan

Contoh Pemakaian Huruf b c d f g h j k kh 1 di depan bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami khusus lekas di tengah sebut kaca ada kafan tiga saharn manja paksa rakyat* akhir alas di belakang adab abad maaf ajag tuah politik bapak* tarikh kesal

m n ng ny p q** r s sy t v w x** y z Catatan:

maka nama ngilu nyata pasang Quran raih sampai syarat tali varia wanita xenonyakin zeni

kami anak angin hanya apa Furqan bara asli isyarat mata lava hawa

diam daun pening siap putar lemas arasy rapat -

payung lazim

* Huruf k di sini melambangkan bunyi hamzah. ** Khusus untuk nama dan keperluan ilmu. E. Persukuan Setiap suku kata Indonesia ditandai oleh sebuah vokal. Vok,, I itu dapat didahului atau diikuti oleh konsonan. 1. Bahasa Indonesia mengenal empat macam pola umum suku kata. a. V b. VK c. KV d. KVK a-nak, i-tu, ba-u ar-ti, ma-in, om-bak ra-kit, ma-in, i-bu pin-tu, hi-lang, ma-kan

2. Di samping itu bahasa Indonesia memiliki pola suku kata yang berikut. a. KKV b. KKVK c. VKK d. KVKK e. KKVKK f. KKKV g. KKKVK pra-ja, sas-tra, in-fra blok, trak-tor, prak-tis eks, ons teks, pers, kon-teks kom-pleks stra-te-gi, in-stru-men struk-tur, in-struk-tur

Keterangan: V = vokal, K = konsonan.

3. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut. a. Kalau di tengah kata ada dua vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua vokal itu. Misalnya: ma-in, sa-at, bu-ah. b. Kalau di tengah kata ada konsonan di antara dua vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum konsonan itu. Misalnya: a-nak, ba-rang, su-lit. Karena ng, ny, sy dan kh melambangkan satu konsonan, gabungan huruf itu tidak pemah diceraikan sehingga pemisah an suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan hurufitu. Misalnva: sa-ngat, nyo-nya, i-sya-rat, a-khir, ang-ka, akhlak. c. Kalau di tengah kata ada dua konsonan yang berurutan, pemisahan tersebut terdapat di antara kedua konsonan itu. Misalnya: man-di, som-bong, swas-ta, cap-lok, Ap-ril. c. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih, pemisahan tersebut dilakukan di antara konsonan yang pertama (termasuk ng) dengan yang kedua. Misalnya: in-stru-men, ul-tra, in-tra, bang-krut, ben-trok. 4. Imbuhan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk, dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. Misainya: ma-kan-an, me-me-nuh-i, bel-a-jar, mem-ban-tu, per-gi-lah. F. Nama Diri Penulisan nama sungai, gunung, jalan, clan sebagainya, disesuaikan dengan Ejaan yang Disempumakan. Nama orang, badan hukum, dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan kecuali bila ada pertimbangan khusus.

My URL: http://www.geocities.com/daudp65/ Email: daudp65@yahoo.com

Huruf Vokal, Konsonan, Diftong dan Suku Kata dalam Bahasa Melayu

1.0 PENGENALAN HURUF KONSONAN, VOKAL, DIFTONG, DAN SUKU KATA

Secara umumnya, konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir, gusi, lelangit lembut, dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. Dalam bahasa Melayu, terdapat 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf konsonan. Selain itu, Dalam bahasa Melayu, terdapat enam fonem vokal atau bunyi vokal yang standard. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o dan u. Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang dilafazkan secara berterusan dalam satu hembusan nafas. Hal ini seperti demikian kerana bunyi diftong terhasil apabila bunyi satu vokal menggeluncur dengan cepatnya ke suatu vokal lain. Ertinya, lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan sebagaimana membunyikan sesuatu vokal, kemudian digeluncurkan ke arah membunyikan vokal yang lain. Diftong dianggap sebagai satu suku kata, dan dilambangkan oleh dua vokal tetapi bertindak sebagai satu fonem. Dalam bahasa Melayu, terdapat tiga jenis diftong, iaitu ai, au, dan oi. Suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan. Dalam bahasa Melayu terdapat sebelas pola suku kata. Suku kata yang berakhir dengan vokal dipanggil suku kata terbuka. Suku kata lain ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan. 2.0 PEMBAHAGIAN HURUF-HURUF VOKAL DALAM BAHASA MELAYU

Dalam bahasa Melayu, terdapat enam fonem vokal atau bunyi vokal yang standard. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o dan u. Contoh penggunaan fonem-fonem tersebut adalah seperti berikut:

Huruf a e i o u

Fonem /a/ // /e/ /i/ /o/ /u/

Depan abu emak elaun itu orang uli

Tengah talam lemang keju firman kopi butang

Belakang bola nasionalisme tauge keli soto biru

Jadual 2.1 Huruf-huruf vokal yang terdapat dalam bahasa Melayu

Huruf e digunakan untuk melambangkan dua fonem, iaitu: a) Fonem e pepet yang ditulis secara fonetik //. b) Fonem e taling yang ditulis secara fonetik /e/. 3.0 PEMBAHAGIAN HURUF-HURUF KONSONAN DALAM BAHASA MELAYU

Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan dengan menyekat arus pernafasan menggunakan organ-organ pertuturan. Dalam bahasa Melayu, terdapat 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf konsonan. Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli serta sembilan konsonan pinjaman. Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal, tengah dan akhir perkataan iaitu p, t, m, n, /ng/, s, h, r dan l. Konsonan b, d, g, c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab, had, beg, koc dan kolej. Huruf konsonan /ny/, w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan. Huruf-huruf tersebut ditunjukkan seperti dalam jadual berikut:

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Fonem /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /gh/ /h/ /j/ /k/ /kh/ /l/ /m/ /n/ /ng/ /ny/ /p/ /q/ /r/ /s/ /sy/ /t/ /v/ /w/ /y/

Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q r s sy t v w y

Depan basah cekap dadu faham gulung ghaib hati janji kaki khalifah lembu makan naga ngilu nyala perut Quran rabun susah syarikat tiket violin wayang yakin

Tengah sabun baca dada kafir sagu maghrib saham keju baki akhir balu jamin enak singa punya upih wuquf garam asli isytihar mata university hawa payah

Belakang kelab Mac abad alaf beg mubaligh susah pakel kotak tarikh sesal pohon papan bising siap buraq gegar kebas Quraisy sesat -

25

/z/ /x/

z x

zaman xenon

lazat -

Jadual 3.1 Huruf-huruf konsonan yang terdapat dalam bahasa Melayu

4.0 PEMBAHAGIAN DIFTONG DALAM BAHASA MELAYU

Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Terdapat tiga jenis diftong standard dalam bahasa Melayu, iaitu [ay], [aw] dan [oy]. Manakala, dalam onotografi bahasa Melayu pula, diftong dilambangkan kepada tiga jenis, iaitu [ai], [au] dan [oi]. Sebagai contoh perkataan aising, lampau dan boikot. Dalam perkataan asli bahasa Melayu pula, diftong hanya terdapat pada suku kata kedua atau suku kata akhir bagi suku kata terbuka. Dalam keadaan lain pula, kedudukan diftong [ai] dan [au] boleh berlaku di awal, tengah dan akhir perkataan, manakala diftong [oi] hanya terhad pada suku kata terbuka akhir perkataan sahaja. Dalam bahasa Melayu lagi, diftong dianggap sebagai satu suku kata yang dilambangkan oleh dua fonem vokal tetapi disebut sebagai satu bunyi. Diftong juga mempunyai puncak kelantangan dan ciri geluncuran dalam membunyikannya, iaitu lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan seperti hendak membunyikan sesuatu vokal, kemudian digeluncurkan kearah membunyikan vokal yang lain. Pembahagian fonem diftong dalam bahasa Melayu dapat ditunjukkan dalam jadual berikut: Jenis Diftong /ai/ /au/ /oi/ Kedudukan Diftong Tengah /ghairah/ /daulat/ /boikot/

Awal /aising/ /aurat/ -

Akhir /pandai/ /kalau/ /amboi/

Jadual 4.1 Diftong yang terdapat dalam bahasa Melayu

Diftong dalam bahasa Melayu disebut dengan bunyi vokal pertamanya lebih nyaring, lebih panjang dan lebih tekenannya daripada bunyi vokal yang kedua. Selain itu, diftong boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu diftong naik atau diftong turun. Diftong naik adalah diftong yang bunyi vokal keduanya disebut lebih kuat atau nyaring, lebih panjang dan tekanan vokalnya lebih daripada tekanan vokal pertama. Manakala diftong turun

pula ialah bunyi vokal pertamanya disebut lebih nyaring, lebih panjang dan lebih tekanannya daripada vokal kedua. Selain itu, diperkenalkan juga diftong /ei/ dari kata pinjaman, contohnya, Mei, esei. Diftong dibezakan dari "vokal rangkap" iaitu geluncuran dua vokal yang bersebelahan dalam dua suku kata, contohnya: a) /a-i/ contoh: kain b) /a-u/ contoh: laut 5.0 BENTUK SUKU KATA DALAM BAHASA MELAYU

Suku kata adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata. Sekurang-kurangnya satu suku kata terdiri daripada satu vokal dan satu konsonan. Menurut sumber dari Wikipedia, suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata dibahagikan kepada dua iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata yang berakhir dengan vokal dipanggil suku kata terbuka. Antara contoh suku kata terbuka adalah seperti berikut:

Jumlah suku kata Satu Dua Tiga Empat Lima Enam

Perkataan Yu Kami Kerusi Memperdaya Unversiti Maharajalela

Jadual 5.1 Contoh-contoh suku kata terbuka dalam bahasa Melayu

Suku kata lain ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan. Suku kata tertutup kebiasaannya dalam jumlah abjad yang ganjil. Antara contoh suku kata terbuka adalah seperti berikut: Pola suku kata VK KVK KKVK VKK KVKK KKVKK KKKVK Suku kata Main Belum Elektrik Naung Payung Kompleks Skrip

Jadual 5.2 Contoh-contoh suku kata tertutup dalam bahasa Melayu

Anda mungkin juga menyukai