5.

0

BIBLIOGRAFI

Ahmad Athory Hussin (1991), “Pengurusan Organisasi”. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 6th

Ary, D., Jacobs, L.C., Razavieh, A. (2002). Introduction to research in education. Ed. Belmont: Wadsworth. Amir Hasan Dawi .2002.Penteorian Sosiologi dan Pendidikan Edisi Malim: Quantum.

Kedua. Tanjung

Bhasah Abu Bakar (2007). Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah. Kuala Lumpur Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

:

Cates, Ward M (1990) Panduan Untuk Penyelidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Chua, Y. P. (2006). Kaedah penyelidikan. Shah Alam: McGraw-Hill Education. Crow and Crow (1980), “Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan”. Dewan Bahasa Pustaka Kuala Lumpur. Reformasi dan

Hussein Hj. Ahmad (1993). Pendidikan Dan Masyarakat : Antara Dasar, Dan Wawasan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

http://www.scribd.com/doc/24495672/Langkah-Keselamatan-di-Bengkel-KemahiranHidup ( dilayari pada 25 Ogos 2012) http://utvkt.blogspot.com/2011/06/pengurusan-bengkel-kemahiran-hidup.html ( dilayari pada 2 September 2012)

27