Anda di halaman 1dari 28

TUTORIAL 6

1. MENJELASKAN HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS MODERNISASI DI MALAYSIA 2. MEMBINCANGKAN CIRI-CIRI ETNIK DALAM KONTEKS DEMOGRAFI, POLITIK DAN EKONOMI

3. MENGANALISIS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN SEBELUM 1970


Disediakan oleh: Nadeera Mohd. Zahrin Terence Jaim

1. Menjelaskan Hubungan Etnik dalam Konteks Modernisasi di Malaysia

Apakah Etnik?
Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunan iaitu ethnos yang bermakna orang. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri ciri budayanya.

Tajuk
Apakah Konsep Modernisasi?
Hubungan Etnik dalam Konteks Modernisasi di Malaysia

Modernisasi di Malaysia

Apakah Konsep Modernisasi?


Modenisasi sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan berlaku secara berencana atau tidak berencana. Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat, kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan. Modenisasi mengandungi dua aspek utama: pembangunan ekonomi dan pembangunan politik

Modernisasi di Malaysia
Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan kehadiran kolonial Inggeris. Sebagaimana negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Dua komponen penting untuk modenisasi Komponen ekonomi Komponen politik

Hubungan Etnik dalam Konteks Modernisasi di Malaysia


Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modenisasi Malaysia, sama ada pada zaman kolonial atau pasca-kolonial, khususnya, dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah, buruh, modal). Tenaga buruh di Malaysia adalah unik kerana terdapat division of labour mengikut kumpulan etnik. Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal kalau pembangunan ekonomi tidak mantap, seperti yang kita saksikan berlaku di Afrika.

2. Membincangkan ciriciri etnik dalam konteks demografi, politik dan ekonomi

DEMOGRAFI

APA ITU DEMOGRAFI?

Demografi adalah satu pengkajian tentang kependudukan manusia, terutama fertiliti (kelahiran), mortality (kematian) perkahwinan dan migrasi.

Demografi melibatkan pengkajian yang saintifik tentang saiz, penyebaran ruang dan komposisi dan bagaimana ketiga-tiga komponen ini berubah mengikut masa.

Aspek demografi menentukan kuasa politik.

Bancian penduduk berdasarkan etnik:


Jumlah keseluruhan penduduk Malaysia bertambah daripada 22.08 juta orang pada tahun 2000 kepada 24.36 juta pada tahun 2005. Melayu - etnik majoriti dari segi demografi dan politik Cina - menguasai ekonomi - Etnik Melayu dan bumiputera lain adalah 65.9 peratus. - Etnik Cina pula sebanyak 25.3 peratus. - Etnik India sebanyak 7.5 peratus. - Selebihnya iaitu 1.3 peratus merupakan etnik lain-lain termasuk di Sabah dan Sarawak.

POLITIK

Kepentingan Dalam projek modenisasi, kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat nasional yang stabil dan berintegrasi dengan baik.

Metod Pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional, bahasa nasional, kebudayaan nasional dan ideologi nasional.

Ukuran Pencapaian Diukur secara kualitatif dan kuantitatif Kejayaan dasardasar nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihanraya, ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara.

Ketuanan politik etnik Melayu dalam konteks politik di Malaysia tidak hanya dikaitkan dengan aspek sejarah tetapi juga aspek demografi kerana secara umum jumlah suatu kelompok etnik menentukan secara langsung jumlah undi yang akan diperolehi dalam pilihanraya. Atas dasar itulah terdapat kebimbangan di kalangan etnik Cina tentang kenyataan yang menunjukkan bahawa jumlah penduduk etnik Cina mengalami kemerosotan. Kebimbangan tersebut cukup berasas kerana mereka ingin memastikan etnik Cina kekal berpengaruh dan mengimbangi kuasa politik.

EKONOMI

Metod

Kepentingan
Mewujudkan sebuah masyarakat industri

Pembangunan teknologi: Penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknik canggih Pembangunan pertanian: Perubahan kepada pertanian komersial Industrialisasi: Penggunaan teknologi canggih dalam sektor pembuatan Urbanisasi: Proses perpindahan penduduk ke bandar dan perubahan gaya hidup bandar

Ukuran Pencapaian Kadar pertumbuhan: ukuran KDNK

Faktor yang menentukan siapa yang menjadi majoriti bukan ditentukan oleh aspek demografi tetapi ditentukan oleh kuantiti hak milik kekayaan.

ETNIK MAJORITI

Etnik Cina merupakan majoriti kerana mempunyai hak milik kekayaan yang lebih tinggi berbanding etnik yang lain.

Perkara ini yang menjadi isu dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan etnik.

FAKTOR

ISU

Isu Ekonomi

Isu ekonomi juga dikatakan menjadi punca berlakunya rusuhan kaum paling berdarah dalam tahun 1969. Pihak kerajaan telah berupaya menjalankan dasar yang mengutamakan keseimbangan kepentingan setiap etnik yang ada di Malaysia.

Tumpuan Kerajaan

untuk mengutamakan pembangunan ekonomi dan menjadikan Malaysia salah sebuah negara moden dan maju di Asia Aspek keharmonian dan bekerjasama antara etnik.

3. Menganalisis pembangunan lima tahun sebelum 1970

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pemerintah kolonial Inggeris membina kembali Persekutuan Tanah Melayu, dari segi fizikal, sosial, politik dan ekonomi.

Dalam arena politik, mereka menemui kegagalan terutamanya dalam usaha untuk mendirikan Malayan Union.

Dari segi ekonomi, kolonial Inggeris telah berjaya memperkenalkan institusi Perancangan Pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu.

Pihak kolonial Inggeris telah merangka dan melaksanakan rancangan lima tahun pertama Persekutuan Tanah Melayu: First Five-Year Tanah Melayu Plan 1955-60
Pimpinan tempatan telah diasuh dan diberikan tanggungjawab mengendalikan proses pembangunan masyarakatnya sendiri melalui pemerintahan sendiri yang terbatas selepas Pilihanraya Umum tahun 1955 dan kemudiannya melalui pemberian kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

Draft Development Plan 1950-1954

Second Five-Year Tanah Melayu Plan 1961-65

Sebagai asas kepada suatu tradisi perancangan moden, suatu institusi penting dan suatu alat politik berkesan yang menentukan masa depan Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia

Diperkenalkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pimpinan tempatan.

Walaupun daripada segi falsafah, bentuk dan teknik corak perancangan pembangunan ketika itu merupakan lanjutan perancangan pembangunan kolonial Inggeris, namun daripada segi tujuan, matlamat dan strategi khusus telah menunjukkan banyak perubahan dan penyesuaian.

Draf Rancangan Pembangunan (1950-1955)

RMK 5 (1986-1990)

RMK 6 (1991-1996)

Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (19561960)

RMK 4 (1981-1985)

RMK 7 (1996-2000)

Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-1965)

RMK 3 (1976-1980)

RMK 8 (2001-2005)

RMK 1 (1966-1970)

RMK 2 (1971-1975)

RMK 9 (2006-2010)

RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956-1960) Matlamat utama memulihkan perusahaan getah bagi meningkatkan pendapatan penduduk Tubuh RIDA untuk rancangan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur masyarakat desa.(1966 ditukar kepada MARA) LKTP 1956 bagi membuka tanah baharu untuk tujuan penempatan semula, menambah hasil pertanian dan meningkatkan taraf hidup penduduk (1971 ditukar kepada FELDA)

RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961-1965) Digubal oleh pemerintah Malaya sendiri Menyediakan kemudahan asas dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi Bermatlamat mengurangkan perbezaan taraf hidup, mewujudkan peluang pekerjaan dan kemudahan kesihatan, pelajaran dan perumahan Penubuhan sistem Bilik Gerakan bagi menyelaraskan kegiatan ekonomi di kampung dan daerah

RM-1(1966-1970) Pembangunan negara secara menyeluruh meliputi semua bidang ekonomi Bermatlamat: Mempelbagai kegiatan ekonomi Mewujudkan peluang pekerjaan Meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber Mempercepat integrasi Beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import dan perusahaan pembuatan. Penubuhan FELDA, FELCRA, MARDI, MIDA.

RMK-2(1971-1975) Bermatlamat antaranya: mewujudkan peluang pekerjaan pelbagai sektor mengurangkan jurang perbezaan pendapatan meningkatkan daya pengeluaran memperbaiki taraf hidup Ketika ini terdapat peralihan dari industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport. Penubuhan DEB, KEJORA, DARA, PERNAS, UDA, RISDA, LPP

RMK-4 (1981-1985)

RMK-3 (1976-80)

RMK-5 (1986-1990) RMK-6 (1991-1996)

Memperkenalkan rancangan pembangunan wilayah dengan penumpuan kepada penanaman kelapa sawit dan getah Meneruskan usaha pembangunan pertanian dan perindustrian Penubuhan KETENGAH, KESEDAR

Memperkemaskan program pembangunan ekonomi Penekanan kepada pertanian, perindustrian serta sektor industri berat Rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan serta pembukaan kawasan perusahaan baharu 1979, PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981).

RMK-7 (1996-2000)

RMK-9 (2006-2010)

RMK-8 (2001-2006)
tumpuan diberikan tidak hanya kepada industri berteraskan K-ekonomi tetapi turut memberi perhatian kepada isu pembangunan manusia atau disebut sebagai modal insan.

mula memberi perhatian ke atas industri berteraskan K-ekonomi.

SEKIAN, TERIMA KASIH