P. 1
Contoh Isi Buku: Godhong Suruh Temu Rose (E-book)

Contoh Isi Buku: Godhong Suruh Temu Rose (E-book)

|Views: 8|Likes:
Dipublikasikan oleh bisnis2030
Buku ini adalah kumpulan cerkak (cerita cekak), yaitu cerpen berbahasa Jawa yang ditulis oleh Sugito HS. Cerkak-cerkak ini pernah dimuat di Harian Jogja pada 2008.
Buku ini adalah kumpulan cerkak (cerita cekak), yaitu cerpen berbahasa Jawa yang ditulis oleh Sugito HS. Cerkak-cerkak ini pernah dimuat di Harian Jogja pada 2008.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: bisnis2030 on Mar 09, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/26/2013

~1~

Godhong Suruh Temu Rose Kumpulan Cerkak Sugito HS Editor : M Ahmad Jalidu Samak ngarep : M Ahmad Jalidu 11x18 cm : 159 hlm ISBN 978-602-18362-2-4 Terbit November 2011 Penerbit Garudhawaca (c) Garudhawaca Digital Book http://garudhawaca.blogspot.com email : garudhawaca@gmail.com 0856 2856 610

~2~

Kumpulan Cerkak Godhong Suruh Temu Rose iki saperangan akeh nate kapacak ing Harian Jogja tahun 2008. Iki kang ndadekake penerbit Garudhawaca duwe melik nerbitake. Sebab cerkakcerkak kang kapacak ing kalawarti (koran) iku umume luwih menthes, cekak aos. Lan maneh, cerkak-cerkak iki luwih akeh ngrembug bab-bab kahanan padinan kang ora ngayawara, saengga luwih kepenak diwaca lan kena kanggo hiburan apa dene kanggo salah sawijining kaca nyawang urip lan kahanane para maos. Kanggo nglengkapi cerkak-cerkake Sugito, penerbit uga nylesepake telung cerkak saka karyane M Ahmad Jalidu kang uga nate kapacak ing Harian Jogja. Muga-muga kumpulan cerkak iki bisa nambahi regenge kapustakan sastra jawa lan kabudayan jawa. November 2011. Garudhawaca Digital Book.

~3~

~4~

Daftar Isi
Simbah Ora Sabar - 7 Getir - 17 Abang-Ireng - 27 Geger Karangkadhempel - 37 Tuku Sega Imbuh Tresna - 44 Padha - 51 Godhong Suruh Temu Rose - 59 Mung Rong Gelas Es Jus Tomat - 66 Memper Suporter Bal-balan - 75 Isin - 83 Pasa ing Paran - 90 Tukang Becak lan Koruptor - 97 Dewi - 105 Laron - 113 Dhayoh - 120 Mituhu - 127 Degan Ijo - 134 Ngarepake Matangpuluh Dina - 142 Bantal (Susu Wutah lan Dhawuhe Ibu) 149

~5~

~6~

Simbah Ora Sabar

Wis jam sanga kliwat sepuluh menit. Bis sing taktumpaki mlebu terminal Ngawi. Jane keju, sumuk, lan kecut pengin ngrokok, nanging emeng yen kudu metu, senajan sopir lan saperangan penumpang padha mudhun golek hawa. Wiwit munggah saka terminal Giwangan udakara telung jam kepungkur, pikiranku klambrangan nganggit wangsulan sing kudu tak-aturake nalika mengko, tekan plataran omah, pinapag pandangone simbah kakung. Ewa semono, nganti bis-e nggereng aweh sasmita enggal mbacutake laku, banjur nggleser ngidul ngener terminal Maospati, papan ampiran telung puluh menit maneh, aku durung nemu ukara sing terang kanggo cecawis mangsuli

~7~

pitakon ajeg sing mesthi gawe atiku ndhredheg. Satemene dudu pitakonan sing angel kok. Aku isih kelingan, yen ora kleru, telung taun kepungkur, tanggal 7 Januari taun 2005, wancine jam sewelas awan, pitakonan kuwi sepisanan nggorehake atiku. Simbah ngadeg ing ngarep lawang, kathokan cekak warna ireng, ngliga, ngakep udud, mesem, lan godheg sedhela, banjur semu rikat mapag aku ing plataran. “Kapan kowe rabi?” Mung kuwi pitakone nalika semana. Sepele ta? Nanging embuh, kenang apa aku kudu kemringet sadurunge mangsuli, glagepan nalika matur, lan adhem-panas sawise wangsulan? Takcathet lan tak-etung wis ping nem simbah ndangu ing wanci, ing papan, lan ukara sing padha: jam sewelas awan, ing plataran omah, “Kapan kowe rabi?”. Mung tanggal, wulan, lan taune sing beda. Ora aneh kok. Wiwit sangang taun kepungkur, sawise lulus SMP, aku nglembara golek dhuwit menyang Jogja.

~8~

Tekan seprene aku kulina mulih tilik desa setaun pindho. Kulina budhal saka Jogja wanci esuk, tekan Magetan awan. Dadi, ora nggumunake yen mau takkandhakake menawa suwene telung taun iki simbah nate ketemu karo aku ping nem, wanci awan, ing ngarepan. Siji sing beda. Desember 2007 wingi, nalika mulih, aku ora mung didangu, nanging kepara malah diwejang entek-entekan. “Mulya-mulyane wong urip neng alam donya kuwi, nek wis ndungkap mangsane banjur urip jejodhon, tresnatinresnan. Ing kono wong lanang bakal diarani lanang tenan, dene sing wadon dadi satemene wadon. Bebarengan negesi sejatining bebrayan.” “Ana bungah kinenyam bareng, ana susah sinangga bareng. Lara siji lara kabeh. Mukti siji mukti kabeh. Nek kowe duwe kurang, bojomu sing njangkepi. Nek kowe nyimpang dalan, bojomu sing ngluruske. Nek kowe tumindak luput,

~9~

bojomu sing mbenerke. Semono uga kosok-balene.” “Nyambut gawe sa-asil-asile, sedina mung sewu rupiah upamane, dipanthapantha supaya bisa cukup kanggo nutupi butuhe wong saomah. Hla. Neng kono kuwi hlo, Ngger, ampuhe wong omahomah.” “Beda karo nek isih ijen, isih legan. Senajan duwe asil sedina satus-ewu, anane mung entek tapis tanpa tilas, kepara malah kurang. Sing kokpikir mung butuhmu, waregmu, lan senengmu dhewe. Mula, ya ora ana tumanjane. Ning, nek wis ngopeni bojo kuwi seje.” “Bojomu besuk kuwi bakale sapa? Rak anake wong, ta? Rak ya wedok, ta? Karepmu oleh sing ayu, ta?” “Lire, mangun bebrayan tumrape wong lanang kuwi ngopeni anake wong. Mangka kuwi bocah wedok. Butuh pupur, butuh benges, butuh apa-apa, supaya katon ayu. Ora njuwarehi, tansah ndhemenake, njur tangga-teparo dha melik. Rak ngono?”

~ 10 ~

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->