Anda di halaman 1dari 6

KHUTBAH IDUL ADHA 1431 H

MERAIH TAQWA MELALUI UJIAN DAN PENGORBANAN3x

, ,
,

4-UE =OE^-
E_O4OO4^-4
74OUl4Og 7GC
}=O;O 1E44N

.

Allahu Akbar 3x walillahil hamdu
Saudara saudaraku Kaum Muslimin yang dirahmati Allah.
Pada hari yang mulia ini, 10 Dzulhijah 1433 H seluruh umat Islam di seantero
dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya qurban. Sehari
sebelumnya, 9 Dzulhijah 1433 H, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah
haji wukuf di Arafah, berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih
sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah, tidak ada
keistimewaan antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali takwa
kepada Allah.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS Al-
Hujaraat (49):13
Banyaknya karunia Allah yang kita rasakan dan besarnya tanda- tanda
kekuasaanya di depan mata sudah semestinya membuat hati ini tersentuh
seraya dengan tunduk dan merendah kepada- Nya melantunkan takbir, tahmid
dan tahlil dengan khusyu. Andai setiap nafas, kita basahi dengan dzikir dan
syukur, tentu masih belum seimbang dengan banyaknya nikmat Allah yang
tiada terhitung itu.
Saat menggunakan nikmat untuk semakin mendekat kepada- Nya, kita
merasakan ada nikmat yang terus dan terus ditambahkan.
Allahu Akbar 3x walillahil hamdu
Saudara saudaraku Kaum Muslimin yang dirahmati Allah.
Kesempatan idul adha biasanya selalu di indentikkan dengan kisah kisah
mengenai nabi Ibrahim dan pengorbanan atas anaknya yaitu nabi ismail
kepada allah. Bahkan tidak jarang kisah kisah ini bersumber dari khurafat,
takhayul dan hadis hadis palsu yang tidak pantas menjadi rujukan dan tidak
sedikitpun mengandung kebenaran. Karena kebenaran yang mutlak hanya
yang terdapat didalam al quran.
Nama Ibrahim di dalam al quran telah disebut sebanyak 62 kali di dalam 62
ayat, nama Ibrahim lebih banyak disebutkan oleh al quran dari pada nama
Muhammad yang hanya disebut empat kali didalam empat ayat.
Ibrahim telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi dan pemimpin bagi
manusia. Beliau adalah seorang yang lurus, tidak menyekutukan Allah dengan
sesuatu apapun dan siapapun, dan sentiasa mensyukuri akan rahmat Allah.
Beliau diberi petunjuk pada jalan lurus, dan telah diambil oleh Allah sebagai
seorang sahabat. Beliau bersifat lembut hati, penyantun, pemaaf, dan sabar.
Tuhan telah memperlihatkan kepada Ibrahim kebesaran langit dan bumi,
supaya dia jadi seorang yang yakin. Suatu malam, Ibrahim melihat satu
bintang. Dia berkata "Ini Pemeliharaku (Tuhanku)." Tetapi apabila ia terbenam,
dia berkata, "Aku tidak menyukai yang terbenam." Lalu beliau menolak bintang
itu sebagai Tuhannya.
Kemudian dia melihat bulan terbit. Dia berkata, "Ini Pemeliharaku." Tetapi
apabila ia terbenam, dia berkata, "Jika Pemeliharaku tidak beri petunjuk
kepada aku, tentu aku jadi daripada kaum yang sesat." Bulan juga ditolaknya
sebagai Tuhan.
Akhirnya, beliau melihat matahari terbit. Dia berkata, "Inilah Pemeliharaku; ini
lebih besar!" Tetapi apabila ia terbenam, beliau menolaknya juga sebagai
Tuhan.
Demikianlah Allah beri petunjuk kepadanya, bahwa Tuhan yang sebenarnya
ialah Dia yang menciptakan langit dan bumi.

Allahu Akbar 3x walillahil hamdu
Saudara saudaraku Kaum Muslimin yang dirahmati Allah.
Di dalam Al Quran kita akan menemukan penjelasan Allah swt tentang
manusia yang telah mendapat rekomendasi untuk di teladani.
Mereka adalah nabi Ibrahim as dan nabi Muhammad saw, juga para nabi yang
disebutkan didalamnya,sebagaimana firman Allah menjelaskan:
Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan
orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum
mereka: Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa
yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata
antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya
sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali perkataan Ibrahim kepada
bapaknya[*]:
; 4p~E 7 jgOg NE4Ocq
O4L=OEO }Eg 4p~E W-ON_O4C -.-
4O4O^-4 4O=E- _ }4`4 O4O4-4C
Ep) -.- 4O- O/j_4^-
1gO4^- ^g

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik
bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan
(keselamatan pada) hari kemudian. dan barangsiapa yang berpaling, maka
sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS: Al
Mumtahanah/60: 6).
;- 4p~E 7 O) Oc4O *.-
NE4Ocq O4L=OEO }Eg 4p~E
W-ON_O4C -.- 4O4O^-4
4O=E- 4OEO4 -.- -LOOgVE
^g

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS: Al Ahzab/33: 21)

Allahu Akbar 3x walillahil hamdu
Saudara saudaraku Kaum Muslimin yang dirahmati Allah.
Akhirnya marilah kita tutup khutbah Idul Adha pagi ini dengan berdoa kepada
Allah swt:
Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, muminin dan
muminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Dekat dan Mengabulkan doa.
Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi
pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik
pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-
baik pemberi pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah
sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki sesungguhnya Engkau adalah
sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang
dzalim dan kafir.
Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepada-Mu yang membatasi
antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu dan berikan ketaatan
kepada-Mu yang mengantarkan kami ke surga-Mu dan anugerahkan pula
keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia
ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran,
penglihatan dan kekuatan selamakami masih hidup dan jadikanlah ia warisan
bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama
kami dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak
dari ilmu kami dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak
mengasihi kami.
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati
yang tak khusyu dan jiwa yang tak pernah merasa puas serta dari doa yang tak
didengar (Ahmad, Muslim, NasaI).
Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan
Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-
orang yang bertakwa. (QS: Al Furqan / 25 : 74).
Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap
mendirikan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan Kami, beri
ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada
hari terjadinya hisab (hari kiamat). (QS: Ibrahim / 14 : 40 -41).
Ya Allah, jadikanlah mereka (para jamaah haji) haji yang mabrur, sai yang
diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami
kerugian
Robban atitna fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina azabannar
Suubhana robbika robbil izzati amma yasifun, wasalamun ala mursalin
walhamdulillah robbil alamin