Anda di halaman 1dari 30

SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP SOSIOLOGI

Sosiologi kajian yang sistematik dan objektif tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Objektif melihat cara manusia menstrukturkan perhubungan mereka, iaitu hubungan dan pertalian sosial terbentuk, terpelihara kemudian berubah. Tujuan utama mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenalpasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka.

KELUARGA, SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN

Keluarga Suatu kumpulan gabungan penghuni yang terdiri daripada suami, isteri, anak-anak yang menjalankan fungsifungsi tertentu. Fungsi: Menyediakan keperluan dlm penghasilan baka. Mensosialisasi dan menerapkan nilainilai dan budaya masyarakat. Menjaga keperluan ekonomi keluarga.

Samb. Menyedia dan mengambil berat keselamatan emosi ahli keluarga dll. Memikul dan bertanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anakanak. Jenis: Keluarga asas (nuclear), keluarga luas (extended). Hari ini terdapat migrasi ke bandarbandar, kekuatan keluarga semakin longgar.

Samb. Ini penting keluarga merupakan bahagian yang penting daripada suatu sistem sosial yang lebih besar. Lelaki dalam adat Melayu ketua keluarga (sediakan rumah, makanan, pakaian dan keperluan asas). Isteri (menguruskan hal ehwal rumahtangga) Hari ini keadaan berubah kerana ramai wanita yang bekerja membantu suami, namun peranannya dalam proses sosialisasi anak-anak amat penting.

Sosialisasi Suatu proses iaitu seseorang individu mempelajari cara masyarakatnya, dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya. Suatu proses memanusiakan manusia. Satu proses yang berpanjangan dan berterusan dan ianya tidak pernah lengkap.

Samb. Sosialisasi zaman kanak-kanak adalah amat penting. hadis


Zaman kanak- Bergantung kepada orang lain. kanak Bermula untuk membina konsep, nilai, budaya dll. Zaman remaja Adalah tempoh latihan kepada kedewasaan yang lebih berdikari dan terikat dengan tanggungjawab.

Zaman dewasa Berdikari, mempunyai autonomi dan penuh tanggungjawab

Samb. Hubungan yang berorientasikan kasih sayang lebih dapat membentuk nilainilai murni berbanding konsep autoritarian. Kelas keluarga kelas bekerja dan kelas pertengahan. Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. Guru perlu memahami keadaan kelas ini, sebagai persediaan proses penyampaian ilmu.

KELAS BEKERJA

KELAS PERTENGAHAN

INTELEK

Tidak begitu mencabar. Mendapat galakan. Memenuhi kehendak asas. Sentiasa mencari peluang dan masa depan Rendah Lebih tertumpu untuk keperluan asas. Iklim mempengaruhi motivasi anak-anak Mementingkan aspekaspek moral. Hukuman autoritarian Bermotivasi tinggi Sentiasa diberi dorongan, kawalan disiplin berterusan. Latihan dlm kebebasan, arahan kendiri, tanggungjawab. Konsep kesan dan akibat. Konsep kasih sayang Berasaskan imej keluarga perkembangan. Mempunyai standard. Rasa simpati dan empati.

MOTIVASI

TINGKAHLAKU

IMEJ - KENDIRI

Berasaskan imej keluarga - tradisional. Hormat ibu bapa. Kemas, bersih, patuh, sopan.

Kesan kepada pendidikan Tahap perkembangan intelek, motivasi, tingkahlaku, imej kendiri.- impak dalam proses pendidikan. FPK Kesediaan guru . Perbezaan kelas telah memberi kesan kepada perkembangan pendidikan. Guru perlu memahami keadaan kelas ini, sebagai persediaan proses penyampaian ilmu. Kajian sosial merapatkan jurang perbezaan antara kelas.

FAKTOR PERSEKITARAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK

Faktor sosioekonomi Keluarga yang berpendapat rendah, sederhana, tinggi. Perbezaan tahap ekonomi banyak mempengaruhi tahap pendidikan. Kesan ponteng, keciciran, kemunduran, penglibatan dalam kelas, dll. Kajian Barat terdapat hubungan yang kuat antara kelas sosial dan pencapaian akademik.

Faktor kelas sosial Kelas sosial dapat dilihat melalui demografi penduduk. Kelas bekerja, kelas pertengahan. Kelas bekerja ramai yang meninggalkan bangku sekolah awal, kurang yang masuk IPT dll Kehidupan yang kurang selesa.berkongsi bilik, katil, tiada elektrik, air dll. Keadaan dominasi bangsa dalam ekonomi..

Faktor kemiskinan

Kerajaan melancarkan Rancangan Malaysia dan Dasar Ekonomi Baru. Kemiskinan pendapatan rendah, pengangguran, taraf hidup rendah, kawasan setinggan, kesesakan, kurang zat, saiz keluarga besar dll. Pelajar sekolah bekerja untuk menyara keluarga. Ibu bapa kerja berat (buruh) tidak dapat memberi tumpuan kepada anak. Kesan meninggalkan sekolah lebih awal.

Faktor kesihatan

Kelas bekerja kurang kemampuan mendapatkan rawatan. Makanan yang tercemar, kurang zat dan lain-lain kanak-kanak tidak cerdas. Masalah kesihatan pelajar rosak pendengaran, mata kabur, kerosakan gigi dll. Kawasan yang kurang selesa tepi pembuangan sampah dll Kesan penyakit (taun, denggi, demam)

Faktor saiz keluarga dan rumah

Kelas bekerja kurang pendapatan untuk memenuhi semua kehendak. Keselesaan belajar rumah kecil. Kesan pelajar lari dari rumah, budaya lepak dll.

Semua faktor-faktor tersebut boleh mempengaruhi perkembangan pelajaran kanak-kanak seperti minat, sikap ibubapa terhadap pendidikan, nilai dan aspirasi, pemasyarakatan, pola pengasuhan anak, bahasa yang ditutur, norma-norma nilai dll

PERANAN SEKOLAH DALAM MASYARAKAT

Pengenalan

Sekolah adalah institusi sosial yang menjalankan fungsi pengembangan sosialisasi dalam beberapa nilai, intelektual dan kemahiran fizikal kanak2 yang diperlukan oleh masyarakat. Sekolah institusi formal yang menyerap fungsi2 sosialisasi dan budaya.

FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH

Persediaan untuk pekerjaan

Sekolah -melatih murid-murid untuk dapat melayakkan diri dlm pasaran pekerjaan. Sekolah akademik dan vokasional menyediakan pekerja kolar putih dan biru. Sekolah2 kemahiran banyak diwujudkan. Di universiti - OBE

Berkhidmat untuk ekonomi

Zaman ICT perlukan tenaga mahir. Oleh itu, sekolah perlu memainkan peranan. Latihan-latihan kemahiran banyak ditawarkan.- belia Perubahan dalam silibus/kurikulum persekolahan.- sran sesuai dengan pasaran semasa Globalisasi, MSC, dll

Agen penapisan dan pemilihan

Sistem peperiksaan darjah 6, ting. 3 dan ting. 5, ting. 6. Terdapat pelbagai jenis sekolah SMK, SMKA, SMAP, Integrasi dll.

Arah mobiliti sosial

Sistem sekolah akan mewujudkan mobiliti sosial cth SMK dan SMKA Pasaran pekerja diwujudkan berasaskan bidang yang ditawarkan di IPTA/IPTS.

Fungsi-fungsi lain.

Sosialisasi politik. Pendidikan untuk perubahan Sekolah sebagai agen perubahan sosial Pengaliran pengetahuan dan kemahiran. Fungsi mengawas pelajar. sebagai ibu dan bapa pelajar.

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL

Sistem sosial satu rangkaian aktiviti tercorak yang saling bergantungan antara satu dengan lain. Sekolah : Mempunyai anggota yang nyata. Mempunyai struktur sosial yang nyata, akibat. Akibat daripada kesedaran guru terhadap tanggungjawabnya, kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya. Memilih pertalian hubungan sosial yang padat. Rasa kekitaan dan budaya sendiri.

Sekolah Sebagai Organisasi Formal Tingkat pengkhususan yang tinggi Badan hierarki berkuasa. Undang-undang jelas dan nyata. Interaksi antara lelaki dan perenpuan. Pengambilan tenaga pakar Kewujudan kerjaya.

KESIMPULAN