Anda di halaman 1dari 63

EDU 3034

PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN DISIPLIN

Sub Tajuk
1. Pengurusan Tingkahlaku 2. Peraturan dan disiplin murid 3. Pengurusan devian dan tingkahlaku

Definisi disiplin Pengurusan disiplin Peraturan dan disiplin pelajar Pekeliling Jenis salahlaku

DISIPLIN..
Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang murid di sekolah bagi mewujudkan tingkahlaku yang baik demi kesempurnaan kehidupan. Kesanggupan seseorang murid menghormati dan mematuhi kehendak undang-undang / peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sama ada suka atau pun tidak.
4

PENGURUSAN DISIPLIN
1. PENGENALAN 1.1. Merupakan alat untuk mempertahankan hak individu yang hidup dalam satu kelompok masyarakat. 1.2. Perkara penting perlu diperhatikan terutama isu berkaitan dakwaan mahkamah. 1.3. Mengandungi dokumen undang-undang cth. Akta Pendidikan, Surat Pekeliling. 1.4. Konsep In-loco parentis dan Duty of care
5

2.

TANGGUNGJAWAB PENGETUA / GURU-GURU


2.1. Vicarious Liability bertanggungjawab secara langsung terhadap semua perkara di sekolah yang dilakukan oleh warga sekolah terhadap murid-murid. 2.2. Umumnya mendidik, menjaga dan duty of care. 2.3. Penyeliaan di Bilik Darjah perlu menyelia dan memastikan keselamatan dan mengambil langkah proaktif pencegahan serta menyelia dengan kadar munasabah. 2.4. Pengetua mengambil maklum dokumen undang-undang, berkongsi / menyebarluas, mengingatkan staf secara konsisten dan perlu memastikan guru mahir / tahu. 2.5. Guru In-loco parentis / tanggungjawab spt. Ibu bapa. Cuai boleh didakwa.
6

3.

PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN SEKOLAH


3.1.Tindakan yang betul a) Diberitahu kesalahan & hukuman b) Keterangan bela diri c) Kemuka Rayuan - didengari d) Jatuh hukuman dengan adil. 3.2.Rujuk Buku Tatacara Pengurusan Disiplin Sekolah & Surat Pekeliling Ikhtisas 3.3.Elak hukuman tidak tepat, mendera menjatuhkan maruah & tidak ikut surat pekeliling ikhtisas
7

ORDINAN PELAJARAN 1957 PERATURAN DISIPLIN 1959

Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:


(Tanggungjawab guru besar atas disiplin)

Guru Besar adalah orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah dan bagi maksud itu hendaklah mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid di sekolah itu.

Peraturan 5 dalam PeraturanPeraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:


(Kuasa-Kuasa guru besar)

Bagi maksud menjaga disiplin dikalangan murid-murid,guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat

10

PERATURAN

PERWAKILAN KUASA OLEH GURU BESAR

GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH BOLEH DARI SEMASA KE SEMASA, TERTAKLUK KEPADA APA-APA SYARAT DAN HAL YANG DIFIKIRKAN PATUT MEWAKIKAN KUASA DISIPLIN SEKOLAH DAN KUASA MENJALANKAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH ITU ATAU KEPADA MURID-MURID YANG DITETAPKAN OLEHNYA BAGI MAKSUD ITU TETAPI YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK SEORANGPUN GURU ATAU MURID BOLEH MENJALANKAN KUASA ITU MELAINKAN DENGAN ARAHAN TERTENTU DENGAN SYARAT BAHAWA KUASA MENJALANKAN HUKUMAN DERA TIDAK BOLEH DIWAKILKAN KEPADA MANA-MANA ORANG SELAIN GURU BERDAFTAR.

11

PERATURAN

KUASA GURU BESAR MENGGANTUNG PERSEKOLAHAN ATAU MEMBUANG MURID DARI SEKOLAH

PADA BILA-BILA MASA SAHAJA DIDAPATI DENGAN MEMUASKAN HATI GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH :(A) SEBAGAI PERLU ATAU DIKEHENDAKI BAGI MAKSUD MENJAGA DISIPLIN ATAU KETENTERAMAN DI MANAMANA SEKOLAH YANG SESEORANG MURID PATUT DIGANTUNG PERSEKOLAHANNYA ATAUPUN DIBUANG SEKOLAH ; ATAU (B) YANG SESEORANG MURID TELAH MELANGGAR PERUNTUKAN-PERUNTUKAN PERATURAN 7,IA BOLEH DENGAN PERINTAH MENGGANTUNG MURID ITU DARI HADIR SEKOLAH SELAMA SUATU TEMPOH YANG DIFIKIRKANNYA PATUT ATAU MEMBUANG MURID ITU DARI SEKOLAH

12

Peraturan 9 dalam PeraturanPeraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:

Kuasa pendaftar mengarahkan pembuangan murid dari sekolah.

13

PERATURAN 10
RAYUAN
(1) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang digantung persekolahannya atau dibuang sekolah di bawah peraturan 8(a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh membuat suatu perintah mengenainya sebagaimana difikirkannya patut :

(2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di bawah peraturan 8(b) atau peraturan 9 boleh, dalam tempoh SATU BULAN dari tarikh murid itu dibuang sekolah atau dari tarikh perintah yang disebut dalam peraturan 9(2) disampaikan kepadanya mengikut mana yang lebih lama, merayu kepada Menteri mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 90 dan 91 ordinan.
14

PERATURAN 11
CATATAN DIBUANG SEKOLAH DALAM SIJIL BERHENTI SEKOLAH
Sijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang dibuang sekolah dibawah peruntukan-peruntukan peraturan 8 atau 9 hendaklah dicatat oleh guru besar dengan catatan yang menyatakan murid itu telah dibuang sekolah dibawah peruntukan peruntukan peraturanperaturan ini.

15

PERATURAN 12 Syarat Masuk Balik Sekolah


Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu, (melainkan jika perintah itu telah terlebih dahulu dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang membuatnya). (a)masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah itu; atau (b)diterima masuk sebagai seorang murid di manamana sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.
16

PEKELILING IKHTISAS

17

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1968:


tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah tatatertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar

18

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975:


semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiaptiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah

19

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2001:


.masalah disiplin mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin ditambah di sekolahsekolah. .semua guru hendaklah berfungsi sebagai guru disiplin dan berperanan membimbing murid-murid
20

SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003 Kuasa Guru Merotan Murid


Hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang.
Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah dan kesan negatif terhadap keperibadian seorang murid.

21

Surat KPM KP(BS/HEP)8543/053(9) 2.8.2001


Pengurusan Pelajar Secara Kolektif

Kementerian Pendidikan memandang serius akan gejala sosial di kalangan pelajar.Oleh itu pengurusan peajar secara bersepadu/kolektif hendaklah dilaksanakan di semua sekolah khususnya yang melibatkan disiplin pelajar.Bagi menjayakan program dan aktiviti di sekolah semua pihak yang terlibat hendaklah bersama-sama bertindak dengan halatuju yang sama.
22

Iaitu, Pengetua, Guru Penolong Kanan 1, Guru Penolong Kanan HEM, Penyelia Petang,Guru-Guru Kaunseling,Guru Disiplin,Guru Tingkatan/kelas dan guru agama bersama-sama menjana tenaga untuk menangani masalah disiplin yang timbul di sekolah. Ini bermakna,seseorang guru tidak bertindak bersendirian tetapi secara kolektif yang mewujudkan budaya berpasukan.

23

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983


Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pelajaran.

Contoh
Mengetuk : menyekel : menampar : mencubit hingga lebam : memulas telinga : mengenjut beberapa kali sambil memegang telinga : mencela : mendera seperti berlari keliling padang & menjemur
24

HUKUMAN TERSEBUT DILARANG SEBAB


Berbentuk penyeksaan Berbentuk cacian

Liar dan Melampau.


25

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1991


Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah
Saya menarik perhatian tuan berhubung dengan kegagalan pihak sekolah melaporkan insiden berbentuk jenayah yang berlaku di sekolah oleh pelajar kepada pihak polis. Mengikut kanun Prosedur Jenayah adalah menjadi satu kewajipan melainkan jika ada sebab-sebab yang berpatutan bagi orang ramai termasuk sekolah memberi maklumat berkenaan dengan berlakunya atau niat mana-mana orang yang hendak melakukan kesalahan-kesalahan seperti merusuh,mendatangkan kematian tanpa niat,membunuh dan cuba membunuh,merompak,membakar bangunan,memeras ugut,menganggotai kumpulan haram dan mengedar atau menyalahgunakan dadah atau kedua-duanya sekali.

26

Adalah menjadi satu MORAL RESPONSIBILITY bagi pihak sekolah memaklumkan kepada pihak POLIS seperti yang dikehendaki oleh undang-undang kejadian-kejadian jenayah yang berlaku.

27

SURAT PEKELILIN G IKHTISAS BIL.6A / 1975 Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok


1. Guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa perhimpunan diadakan di sekolah bahawa penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan. 2. Penghisapan dadah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu perkara ini tidak boleh diringankan. 3. Semua murid diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi. 4. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan bahawa tempoh pengampunan (Period of grace) selama seminggu akan diberi kepada murid-murid untuk membuat pengakuan jika mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil terhadap mereka itu.
28

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1997


Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

Kesalahan Kali Pertama


Kesalahan Kali Kedua Kesalahan Kali Ketiga

:
: :

Rotan 1 kali
Rotan 2 kali Rotan 3 kali

Kesalahan Kali Keempat


Kesalahan Kelima

:
:

Gantung Sekolah
(Tidak Melebihi 14 hari) Buang Sekolah.

29

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.5/1997 BERTARIKH 22 MEI 1997


Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok
Suatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai KAWASAN LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukkan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau, 1993. Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan, SEMUA GURU,KAKITANGAN,IBU BAPA atau mana-mana individu yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok di kawasan sekolah. Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah sama ada di kawasan terbuka mahupun di dalam bilik berselindung.
30

DATA & REKOD

31

JENIS SALAH LAKU MURID


KOD
1 2 3 4 5 6 7 8

JENIS SALAH LAKU


JENAYAH LUCAH KEKEMASAN DIRI TIDAK PENTINGKAN MASA KURANG SOPAN DAN BIADAP TINGKAHLAKU MUSNAH TIDAK JUJUR DAN MENIPU PONTENG

9
10

KENAKALAN
LAIN-LAIN KES
32

1. TINGKAH LAKU JENAYAH


111 BERJUDI 112 MENCURI 113 LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA GURU 114 - LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA PENGAWAS 115 MEMERAS UGUT 116 MEMBULI 117 MENGANGGOTAI KUMPULAN HARAM / KONGSI GELAP 118 MENYALAHGUNAKAN DADAH 119 MEMBAWA SENJATA BERBAHAYA 120 MENCABUL KEHORMATAN 121 ANCAM / PUKUL / CEDERA MURID LAIN 122 MENCEROBOH BILIK KHAS / KEDAI KOPERASI PEJ.SEKOLAH 124 TUNJUK PERASAAN / BERPIKET / GANGGU KETENTERAMAN SEKOLAH 125 BERTARUH SECARA BESAR-BESARAN.

33

2 TINGKAH LAKU LUCAH


221 BERCUMBU - CUMBUAN 222 BERKHALWAT 223 MEMBAWA BAHAN-BAHAN LUCAH 224 - MENGINTAI MURID-MURID PEREMPUAN 225 MENGUNAKAN KATA PERBUATAN LUCAH 226 MELUKIS & MENULIS KATA-KATA & GAMBAR LUCAH

3 KEKEMASAN DIRI
331 RAMBUT PANJANG / FESYEN RAMBUT KETERLALUAN 332 BERKUKU PANJANG 333 BERMISAI ATAU BERJANGGUT 334 MEMAKAI PAKAIAN TIDAK MENGIKUT PERATURAN SEKOLAH 335 MEMAKAI BARANG PERHIASAN YANG DILARANG KE SEKOLAH
34

4. TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA


441 BERKELIARAN DI KAWASAN SEKOLAH 442 DATANG LEWAT KE SEKOLAH 443 LEWAT KE PERHIMPUNAN 444 - MAKAN DI KANTIN DI LUAR MASA REHAT 445 LEWAT PULANG KE ASRAMA

5. TINGKAH LAKU KURANG SOPAN & BIADAB


551 BERKELAKUAN KASAR TERHADAP GURU 552 BERKELAKUAN KASAR TERHADAP PENGAWAS 553 BERKELAKUAN KASAR TERHADAP MURID 554 BERBAHASA KESAT 555 MENYIMPAN ROKOK 556 MENGHISAP ROKOK 557 MENGANGGU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 558 TIDAK MENGHORMATI GURU 559 TIDAK MENGHORMATI PENGAWAS 560 MINUM MINUMAN KERAS
35

6. TINGKAH LAKU MUSNAH


661 MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH 662 MEROSAKKAN HARTA BENDA PENGETUA / GB / GURUGURU 663 MEROSAKKAN HARTA BENDA KANTIN 664 - MEROSAKKAN HARTA BENDA MURID

7. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR


771 MENIPU YANG MELIBATKAN WANG 772 MENIPU YANG MELIBATKAN KEPERCAYAAN

36

8. PONTENG
881 PONTENG KELAS 882 PONTENG SEKOLAH 883 PONTENG PERHIMPUNAN 884 PONTENG KEGIATAN LUAR BILIK DARJAH / KEGIATAN KO 885 PONTENG UJIAN 886 PONTENG PEPERIKSAAN 887 PONTENG UNTUK PRIVATE STUDY 888 PONTENG ASRAMA

9. LAIN-LAIN
911 BERGADUH / BERKELAHI 912 KENAKALAN / HOOLIGANISM 913 KESALAHAN SIBER 914 - MEMBAWA TELEFON BIMBIT KE SEKOLAH A11 PENGLIBATAN DALAM POLITIK
37

Kesalahan Berat
1. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan 2. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan rencana, majalah atau pita rakaman dan multimedia terlarang 3. Membabitkan diri dalam kumpulan haram 4. Mencabul kehormatan guru/ murid 5. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii 6. Melacur/ menjadi bohsia/ bohjan/ pondan 7. Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral 8. Mengintai murid lelaki/ perempuan 9. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan 10. Merosakkan harta benda sekolah/ guru 11. Membawa atau menggunakan bahan letupan 12. Menulis/ melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah 13. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau Merusuh
38

14. Menyalahgunakan alat permainan, elektronik atau bahanbahan multimedia 15. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu pengajaran dan pembelajaran/ peperiksaan atau ujian 16. Menganjur atau membabirkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan masyarakat Malaysia 17. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa kebenaran pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia 18. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari atau berkala ( tidak berturut-turut) selama 60 hari/ selama 1 tahun sesi persekolahan 19. Mengganggu / menjejaskan kuasa Guru Besar/ Pengetua atau guru yang menjalankan tugas

39

20. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa kebenaran 21. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan bahan lucah 22. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat 23. Melakukan hubungan yang dicurigai 24. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini

40

1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali 2. Menyalahgunakan/ menggunakan peralatan/ sumber bekalan elektrik sekolah tanpa kebenaran 3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran 4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian/ peperiksaan 5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah 6. Tidak menghormati lagu-lagu/ bendera/ jata sekolah, negeri dan kebangsaan 7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/ skin head atau berwarna 8. Menconteng pada harta benda sekolah 9. Memakai barang kemas keterlaluan seperti menindek telinga dan memakai subang berlebihan daripada satu pada satu cuping telinga 10. Kesalahan lain yang difikir termasuk dalam kategori ini

41

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Menyimpan misai, janggut atau jambang Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran Berada di kantin pada waktu persekolahan ( kecuali waktu rehat ) tanpa kebenaran Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekola tanpa kebenaran Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa kebenaran Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/ bengkel/ bilik kha Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam Memasuki bilik khas tanpa kebenaran Makan atau minum di bilik darjah

42

13. Melakukan pembaziran air/ elektrik 14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap 15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran ( tidak membawa buku, tidak membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-lain ) 16. Datang lewat ke sekolah 17. Lewat bergerak ke perhimpunan/ bengkel/ makmal 18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain 19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah 20.Tidak membuat gerakerja yang ditugaskan 21.Mengganggu kawasan 22.Mengganggu guru 23.Lewat masuk kelas 24.Mengotorkan kelas 25.Tidak duduk setempat 26.Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini

43

SALAH LAKU UTAMA MURID


Ponteng Buli Kekemasan Diri Menghisap Rokok Mencuri

44

1. LAPORAN SSDM
Bergaduh DIHANTAR 3 X SETAHUN :
PENGHANTARAN 1- (JAN APRIL) PENGHANTARAN 2 - (MEI OGOS)

PENGHANTARAN 3 (SEPT NOV)

45

2. LAPORAN DISIPLIN
PONTENG SEKOLAH BUANG SEKOLAH VANDALISME GANGSTERISME KPJ

PENGHANTARAN 1- (JANUARI JUN 2009) HANTAR PADA @ SEBELUM 18 SEPTEMBER 2009 PENGHANTARAN 2 - (JULAI NOV. 2009) HANTAR PADA @SEBELUM 21 NOVEMBER 2009
46

HUKUMAN & TINDAKAN

47

H U K U M A N

BUANG SEKOLAH
GANTUNG PERSEKOLAHAN

2
3 4

ROTAN
PENAHANAN DALAM KELAS.
DENDA WANG PERLU AMBIL KIRA KEMAMPUAN MURID.

5
6

NASIHAT ATAU AMARAN KERAS


48

TATACARA MENANGANI MASAALAH DISIPLIN 1 2 3


MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID. MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA.

SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN KESALAHAN PELAJAR / MURID.

3.1

KES TERSEBUT DIBICARAKAN. PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRI SUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKA TIDAK TERBUKTI KESALAHANYA.

3.2
3.3 3.4 3.5

SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWA TIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESAR BUAT KEPUTUSAN BAHAWA TUDUHAN TIADA BUKTI SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH,PENGETUA GURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN

49

4.
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

HUKUMAN
JATUHKAN HUKUMAN DENGAN ADIL HUKUMAN YG DIKENAKAN TIDAK SEPATUTNYA DISESUAIKAN DGN KESALAHAN TETAPI KPD LATAR BELAKANG PELAJAR ITU. JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG BERBENTUK PENDERAAN. HUKUMAN HENDAKLAH BERBENTUK PENGAJARAN & PENDIDIKAN YG BOLEH MENGINSAFKAN PELAJAR ELAKKAN HUKUMAN YANG MERUGIKAN PELAJAR CONTOH,GANTUNG SEKOLAH DENDA WANG DAN LARANGAN OUTING.

4.6
4.7

JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN TANPA USUL PERIKSA DENGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG BOLEH MENCEDERAKAN PELAJAR
HUKUMAN BERBENTUK ROTAN DIJALANKAN DIATAS TAPAK TANGAN ATAU PUNGGUNG YG BERALAS.

50

LIBATKAN IBUBAPA DALAM SEMUA KES SALAH LAKU.IBUBAPA DIMAKLUMKAN SECEPAT MUNGKIN AKAN PERKARA YANG BERLAKU

KESEMUA SALAH LAKU PELAJAR/MURID HENDAKLAH DIREKODKAN DENGAN KADAR SEGERA. MAKLUMKAN KES-KES SERIUS KEPADA PPD DAN UNIT HEM DAN SETERUSNYA DIKIRIM LAPORAM BERTULIS

KETEGASAN DAN KEADILAN SETIAP KESALAHAN PASTI DIHUKUM DAN HUKUMAN YANG DIKENAKAN ADALAH ADIL.
51

ISU-ISU

TIDAK IKUT BUKU GARIS PANDUAN

SISTEM PENGURUSAN FAIL TIDAK SISTEMATIK

TIDAK IKUT PROSEDUR

JK DISIPLIN SEKOLAH TIDAK BERKESAN

TIDAK TAHU SSDM & BORANG / DOKUMEN DISIPLIN

TIDAK BUAT LAPORAN KEJADIAN YANG BERLAKU

52

MENYELESAIKAN MASALAH DISIPLIN


1. KESALAHAN DILIHAT SECARA OBJEKTIF - Jangan terlalu / ikut emosi - Buat kesimpulan terburu-buru

2. WUJUDKAN SUASANA TENANG - Semasa siasatan dibuat - Dapatkan bukti-bukti / saksi


3. BERI PELUANG PELAJAR MEMBUAT PENJELASAN - Cuba fahami

53

4. MEMBANTU MURID SEDAR KESALAHANNYA - Nasihat ubah kelakuan - Kaji punca-punca masalah - Rujuk pada Guru Kaunseling
5. KESALAHAN DISIPLIN SERIUS - Perlulah dimaklumkan kepada Pengetua 6. MERUJUK KES-KES TERTENTU KEPADA PIHAK BERKAITAN. - JPN, Polis, JKM, AADK dan lainlain.
54

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DI SEKOLAH


KENALPASTI MASALAH DI SEKOLAH
TAHU PUNCA MASALAH LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH PENILAIAN

TINDAKAN SUSULAN

55

56

PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR TERARAH

PENYEBARAN & PENDEDAHAN MAKLUMAT DISIPLIN KEPADA PENGURUS DISIPLIN

Ke Arah Sekolah O Salahlaku


PENILAIAN & PENAMBAHBAIKAN

PENGURUSAN DISIPLIN BERKESAN & CEKAP

PENERBITAN BUKU GARIS PANDUAN DISIPLIN

PEMANTAUAN BETERUSAN

DATA SSDM DIGUNA & DIMANAFAAT


57

JK DISIPLIN KPM
1. `FLYING SQUAD KPM & JPWP KL
- MEMANTAU PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH.

2. MAJLIS PEMUAFAKATAN TINDAKAN KPM & PDRM 3. KEMPEN ANTI-BULI KEBANGSAAN


- BUKU BULI & POSTER ANTI-BULI

3. KOTAK LAWATAN POLIS - KHUSUSNYA SEKOLAH DI KAWASAN BERISIKO 5. SEBARAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI MEDIA TENTANG PERANAN KPM & PDRM
- MEMBENDUNG MASALAH DISIPLIN & JENAYAH MURID
58

JK DISIPLIN KPM
6. KOTAK ADUAN MURID
- SEMUA SEKOLAH PERLU ADA & JK DISIPLIN AMBIL
TINDAKAN TERHADAP ADUAN

7. `ROAD-SHOW DISIPLIN
- MENTERI, TIMB.MENTERI, SUPA, KPM, PGRH BHG
SEKOLAH DLL.

8. PONTENG SEKOLAH
- TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIBUAT BERSEPADU
DENGAN PDRM, DBKL & PIBG

9. PERATURAN PENDIDIKAN (DISIPLIN) 2005


- MENJELASKAN HAL BERKAITAN DISIPLIN

10. SISTEM ADUAN DISIPLIN (SAD) - LAMAN WEB.

59

PENGURUSAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DISIPLIN MURID


1. PENINGKATAN KUALITI KEPIMPINAN SEKOLAH
a) MANTAP J/K DISIPLIN SEKOLAH b) MANTAPKAN PENYELARASAN MAKLUMAT / SURAT PEKELILING / ARAHAN-ARAHAN TINDAKAN DI SEKOLAH

2. PEMANTAPAN PENGURUSAN SAHSIAH & DISIPLIN


a) SALURAN ADUAN MURID & TINDAKAN JK DISIPLIN SEKOLAH b) PEMANTAPAN REKOD & PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH

60

3. PEMANTAPAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT


a) KADAR KEMALANGAN & KES PERGADUHAN MURID TINGGI

4. PEMANTAPAN PROGRAM PATRIOTIK


a) PERLU DIPERTINGKATKAN BAGI MENENTUKAN SEMANGAT DITERAP SECARA MENYELURUH.

5. PEMANTAPAN PROGRAM PEMBUDAYAAN ADAB MURID


a) PERLU DISERAP KEPADA KEMPEN BERBUDI
BAHASA.

61

6. PEMANTAPAN PROGRAM MENINGKATKAN KONSEP KENDIRI & JATI DIRI MURID


a) DISERAP MELALUI AKTIVITI MOTIVASI / KEPIMPINAN DI SEKOLAH

7. PEMANTAPAN PROGRAM PENCEGAHAN SALAHLAKU BERAT & JENAYAH


a) MENGENALPASTI JENIS SALAHLAKU UTAMA DI SEKOLAH. b) PETUNJUK SSDM, KES SEDIA ADA, ADUAN MURID. c) KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH

8. PEMANTAPAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID (SSDM)

a) MENGANALISA MAKLUMAT DISIPLIN MURID SEKOLAH MASING-MASING. b) RANCANG TINDAKAN SECARA BERFOKUS KEPADA 62 MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH.

SEKIAN

63

Anda mungkin juga menyukai