PUSAT PROGRAM LUAR

BML3043: FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TUGASAN
Kriteria Tugasan: i) KERJA KURSUS 45% 15%

ii) FORUM Tempoh tugasan Tarikh akhir tugasan

- 9 minggu (mula 25/02/13 – 29/04/13) - 05/05/13

TUGASAN 1 (KERJA KURSUS) – 45%
Tugasan kerja kursus ini mengandungi tiga soalan, iaitu:

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik dan fonologi bahasa Melayu? Jawapan anda harus mencakupi beberapa definisi mengenai fonetik dan fonologi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa seperti Harimurti Kridalaksana, Abdul Hamid Mahmood, Abdullah Hassan, Nor Hashimah Jalaluddin, Indirawati, K. L. Pike, David Crystal dan Gleason. Anda juga harus membincangkan jenis-jenis fonetik seperti (i) fonetik artikulasi, (ii) fonetik akustik dan (iii) fonetik auditori.

Sila lukis gambar rajah bagaimana proses bunyi-bunyi vokal tersebut dihasilkan. khususnya bahasa Melayu. PERHATIAN: Bagi membantu anda menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini. Dengan memberikan (i) vokal depan. (ii) vokal belakang dan (iii) vokal tengah. bahasa Jawa dan lain-lain. Anda juga perlu menghuraikan bunyi-bunyi konsonan bahasa Melayu. Lukiskan gambar rajah bagaimana proses bunyi konsonan tersebut dihasilkan.- Anda perlu sertakan contoh-contoh yang sesuai untuk mengukuhkan jawapan anda. Anda juga perlu membincangkan hal tentang Keselarasan Vokal dan sertakan contoh-contohnya sekali. Jawapan anda perlu menjelaskan hal tentang ejaan bersama Malaysia-Indonesia yang telah dipersetujui bersama pada tahun 1972. anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku-buku berikut: . (ii) Huraikan bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu. Bincangkan juga huruf fonem yang digunakan dalam ejaan bersama tersebut. anda perlu sertakan contohcontoh bunyi tersebut dalam bahasa Melayu. Anda perlu membincangkan maksud bunyi vokal. Jawapan anda juga harus menyentuh matlamat akhir ilmu fonetik dan fonologi. dan sertakan contohnya sekali. (iii) Bincangkan sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Bagi soalan ini. Anda perlu memasukkan aspek cara-cara mengeja perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Sertakan contoh-contoh bunyi dalam perkataan bahasa Melayu.

.15. Abdul Hamid Mahmood. Dr. keperluan dan kesesuaian) d) Kesimpulan e) Bibliografi (sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan) 4.  Anda boleh hubungi 019 . dan program 2. . Format : a) Bil. no.Jawapan bagi soalan (c).tajuk. Kerja kursus (penulisan) anda perlu mengandungi: a) Kandungan b) Pengenalan c) Perbincangan: aspek yang dibincangkan dengan contoh yang sesuai. nama. Bahan rujukan lain yang berkaitan bagi memantapkan pengetahuan anda dalam ilmu fonetik dan fonologi bahasa Melayu. halaman b) Jenis tulisan c) Saiz tulisan : mengikut keperluan (antara 20-30 halaman) : Arial : 11pt d) Langkau 1. matrik. Penulisan petikan mengikut sistem APA @ Gaya Dewan dan harus konsisten Bentuk serahan tugasan (kerja kursus) i) Hantar dalam bentuk soft copy melalui sistem elektronik (MyGuru3) di tapak yang disediakan seperti yang telah ditetapkan oleh PPL. Linguistik. nama kumpulan (wajib). santak kiri dan kanan (justify) 3. Kulit hadapan : . Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (2007) oleh Abdul Hamid Mahmood dan Nur Farah Lo Abdullah. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi (2007) oleh Prof.3870 383 (Prof. 2. gambar rajah secara grafik/ peta minda (mengikut kreativiti. semester. Dr.Jawapan bagi soalan (a) dan (b). Abdul Hamid Mahmood) Format Penulisan (kerja kursus) 1.1. . 3.

Pemarkahan (kerja kursus) a) Isi b) Bahasa : : 30 markah 20 markah 10 markah : : : : : : 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 100 markah 45% c) Persembahan : d) Format e) Grafik & kreativiti f) Bibliografi g) Teknik petikan Jumlah Pemberatan Rubrik Penilaian (kerja kursus) Peringkat Cemerlang                 Kriteria Penulisan Format : sangat kemas.ii) Hantar salinan bercetak (hard copy) ke alamat tutor E-learning/ pensyarah Elearning masing-masing. tersusun dan tepat Isi : cukup dan sangat relevan Grafik : sangat sesuai. tersusun dan tepat Isi : cukup dan relevan Grafik : sesuai. kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat Format : betul dan tepat Isi : cukup Grafik : sesuai dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul Markah (100) 80 – 100 70 – 79 Baik 60 – 69 Memuaskan Kurang memuaskan Format : kurang kemas. kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat sekali Format : kemas. kurang tersusun dan kurang tepat Isi : kurang cukup dan kurang relevan Grafik : kurang sesuai Penulisan bibliografi dan petikan kurang betul 40 – 59 .

kupasan isi atau hujah.Tidak memuaskan     Format :tidak kemas. rujukan.  Anda tidak dibenarkan menyalin bulat-bulat artikel/ tulisan daripada sumber yang anda rujuk untuk menyokong penulisan anda tanpa menyatakan sumbernya. tidak tersusun dan tidak tepat Isi : tidak cukup dan tidak relevan Grafik : tidak sesuai Penulisan bibliografi dan petikan banyak kesalahan 0 – 39 PERINGATAN!!  Kerja kursus ini perlu bersifat ilmiah dari segi persembahan isi. pemaparan idea. dan jika didapati. . dan format penulisan. Plagiarisme adalah dilarang sama sekali. anda perlu membuat tugasan semula.