PUSAT PROGRAM LUAR

BML3043: FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TUGASAN
Kriteria Tugasan: i) KERJA KURSUS 45% 15%

ii) FORUM Tempoh tugasan Tarikh akhir tugasan

- 9 minggu (mula 25/02/13 – 29/04/13) - 05/05/13

TUGASAN 1 (KERJA KURSUS) – 45%
Tugasan kerja kursus ini mengandungi tiga soalan, iaitu:

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan fonetik dan fonologi bahasa Melayu? Jawapan anda harus mencakupi beberapa definisi mengenai fonetik dan fonologi yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa seperti Harimurti Kridalaksana, Abdul Hamid Mahmood, Abdullah Hassan, Nor Hashimah Jalaluddin, Indirawati, K. L. Pike, David Crystal dan Gleason. Anda juga harus membincangkan jenis-jenis fonetik seperti (i) fonetik artikulasi, (ii) fonetik akustik dan (iii) fonetik auditori.

Jawapan anda perlu menjelaskan hal tentang ejaan bersama Malaysia-Indonesia yang telah dipersetujui bersama pada tahun 1972. (iii) Bincangkan sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Anda perlu memasukkan aspek cara-cara mengeja perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Sertakan contoh-contoh bunyi dalam perkataan bahasa Melayu. Bincangkan juga huruf fonem yang digunakan dalam ejaan bersama tersebut. khususnya bahasa Melayu. Anda perlu membincangkan maksud bunyi vokal. (ii) vokal belakang dan (iii) vokal tengah. Jawapan anda juga harus menyentuh matlamat akhir ilmu fonetik dan fonologi. Anda juga perlu menghuraikan bunyi-bunyi konsonan bahasa Melayu. anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku-buku berikut: . Lukiskan gambar rajah bagaimana proses bunyi konsonan tersebut dihasilkan. bahasa Jawa dan lain-lain. dan sertakan contohnya sekali.- Anda perlu sertakan contoh-contoh yang sesuai untuk mengukuhkan jawapan anda. Anda juga perlu membincangkan hal tentang Keselarasan Vokal dan sertakan contoh-contohnya sekali. anda perlu sertakan contohcontoh bunyi tersebut dalam bahasa Melayu. Bagi soalan ini. Sila lukis gambar rajah bagaimana proses bunyi-bunyi vokal tersebut dihasilkan. Dengan memberikan (i) vokal depan. PERHATIAN: Bagi membantu anda menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini. (ii) Huraikan bunyi vokal dan konsonan bahasa Melayu.

Linguistik. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (2007) oleh Abdul Hamid Mahmood dan Nur Farah Lo Abdullah. matrik.1. . Abdul Hamid Mahmood) Format Penulisan (kerja kursus) 1. gambar rajah secara grafik/ peta minda (mengikut kreativiti. Format : a) Bil. Dr. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi (2007) oleh Prof. . nama kumpulan (wajib). Dr.3870 383 (Prof.Jawapan bagi soalan (c). dan program 2. Penulisan petikan mengikut sistem APA @ Gaya Dewan dan harus konsisten Bentuk serahan tugasan (kerja kursus) i) Hantar dalam bentuk soft copy melalui sistem elektronik (MyGuru3) di tapak yang disediakan seperti yang telah ditetapkan oleh PPL. santak kiri dan kanan (justify) 3. Bahan rujukan lain yang berkaitan bagi memantapkan pengetahuan anda dalam ilmu fonetik dan fonologi bahasa Melayu.Jawapan bagi soalan (a) dan (b). 3. halaman b) Jenis tulisan c) Saiz tulisan : mengikut keperluan (antara 20-30 halaman) : Arial : 11pt d) Langkau 1. 2.15. .tajuk. Kulit hadapan : . nama. Abdul Hamid Mahmood. Kerja kursus (penulisan) anda perlu mengandungi: a) Kandungan b) Pengenalan c) Perbincangan: aspek yang dibincangkan dengan contoh yang sesuai. semester. keperluan dan kesesuaian) d) Kesimpulan e) Bibliografi (sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan) 4. no.  Anda boleh hubungi 019 .

Pemarkahan (kerja kursus) a) Isi b) Bahasa : : 30 markah 20 markah 10 markah : : : : : : 10 markah 10 markah 10 markah 10 markah 100 markah 45% c) Persembahan : d) Format e) Grafik & kreativiti f) Bibliografi g) Teknik petikan Jumlah Pemberatan Rubrik Penilaian (kerja kursus) Peringkat Cemerlang                 Kriteria Penulisan Format : sangat kemas. tersusun dan tepat Isi : cukup dan relevan Grafik : sesuai. tersusun dan tepat Isi : cukup dan sangat relevan Grafik : sangat sesuai. kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat Format : betul dan tepat Isi : cukup Grafik : sesuai dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul Markah (100) 80 – 100 70 – 79 Baik 60 – 69 Memuaskan Kurang memuaskan Format : kurang kemas. kurang tersusun dan kurang tepat Isi : kurang cukup dan kurang relevan Grafik : kurang sesuai Penulisan bibliografi dan petikan kurang betul 40 – 59 . kreatif dan jelas Penulisan bibliografi dan petikan betul dan tepat sekali Format : kemas.ii) Hantar salinan bercetak (hard copy) ke alamat tutor E-learning/ pensyarah Elearning masing-masing.

kupasan isi atau hujah. pemaparan idea. tidak tersusun dan tidak tepat Isi : tidak cukup dan tidak relevan Grafik : tidak sesuai Penulisan bibliografi dan petikan banyak kesalahan 0 – 39 PERINGATAN!!  Kerja kursus ini perlu bersifat ilmiah dari segi persembahan isi. anda perlu membuat tugasan semula. Plagiarisme adalah dilarang sama sekali. rujukan.  Anda tidak dibenarkan menyalin bulat-bulat artikel/ tulisan daripada sumber yang anda rujuk untuk menyokong penulisan anda tanpa menyatakan sumbernya. . dan jika didapati. dan format penulisan.Tidak memuaskan     Format :tidak kemas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful