Anda di halaman 1dari 46

KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU SOSIAL DAN BUDAYA i.

Budaya, cara hidup dan pemikiran turut mempengaruhi orang melayu. Kepercayaan kepadakekuasaan Allah telah memberikan setiap individu harga diri kerana tiada perbezaan antarasesama manusia di sisi Allah kecuali keimanan dan taqwa .ii.Pengaruh akidah, syariah dan akhlak telah memberikan kesan dalam kehidupan seharian ditanah melayu. iii.Dengan ajaran islam yang begitu mudah dan tidak memberatkan,berlakunya asimilasi antaraajaran islam dan budaya setempat. iv.Islamisasi berlaku di tanah melayu secara beransur-ansur tanpa penentangan terbuka.Ini adalahdisebabkan penyebaran islam dilakukan bukan secara paksaan. v.Agama Islam telah menghapuskan sistem nilai sosial yang berasaskan perbezaan taraf atausistem kasta. vi.Antara adat resam yang banyak dipengaruhi oleh Islam ialah adat bercukur, adat perkahwinandan sebagainya. Selain itu, aspek Islam yang baru juga diamalkan, contohnya membayar zakat,bekerjasama, bergotong-royong dan kekeluargaan.

EKONOMI i.Sistem jual beli telah bertukar berlandaskan hukum syarak seperti tidak mengamalkan riba danmengikut konsep halal dan haram\ .ii.Kegiatan perdagangan diteruskan iii.Segala tindak tanduk bukan sahaja dikawal oleh keikhlasan hati tetapi juga oleh undang-undangNegara seperti Risalat Hukum Kanun dan Undang-undang Laut Melaka.

POLITIK DAN PERHUBUNGAN i.Pengislaman raja-raja melayu membawa kepada arus perubahan dalam sosio-politik. ii.Tertubuhnya Kerajaan Melayu Islam di alam melayu Ta-shih di sumtera 674M. kemudian Perlak,Sumdera-Psai, Sribuza Islam, Champa, Melaka, Acheh dan lain-lain

.iii. Sistem kesultanan berbeza dengan sebelumnya, sistem Pemerintahan Beraja yang mengunakankonsep dewaraja telah dihapuskan. Islam telah Berjaya memanusiakan raja-raja yang dianggapdewa olaeh rakyatnya sebelum ini. iv. Begitu juga Islam telah membawa transformasi nilai dan etika pemerintahan kepada raja-rajacontohnya terdapat karya ketatanegaraan yang menunjukkan dengan jelas pemikiran Islamdalam politik islam di alam melayu seperti kitab Tajul Salatin karya Bukhari Al-Jauhari. Kitab inimemeperincikan tatasusila serta kod etika yang harus digunapakai oleh raja-raja seperti harusbersifat adil,amanah,bijaksana dan sebagainya.

v. Watak dan peribadi sultan pun berubah kepada seorang yang cintakan ilmu serta mendampingipara ulama.peningkatan nilai watak ini telah menyebabkan rakyat berkeinginan untuk belajarilmu-ilmu agama dengan lebih mendalam .vi.Kerajaan-kerajaan melayu islam ini memainkan peranan penting sebagai pusat tamadun. vii. Sistem pentadbiran pemerintahan kerajaaan Uthmaniyyah di Turki telah menjadi contoh dalampentadbiran kerajaan melayu iaitu; a.Asimilasi undang-undang Islam dengan undang-undang tempatan .b.Wujud undang-undang Islam bertulis mengantikan Undang-undang melayu tempatanseperti : 1.Hukum Kanun Melaka 2.Undang-undang Melaka Undang-undang Negeri Undang-undang Negeri Undang-undang yang berhubung dengan

3.Undang-undang Laut Melaka

PeraturanLaut serta jenayah perdagangan 4.Acheh Kanun Mahkota Alam

5.Mufti dan Kadi bertindak sebagai penasihat sultan mengantikan para Sami sebelumnyamenjadi penasihat Raja Hindu-Budhha.

Kesan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu


Apakah kesan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu.

Kesan dari segi Agama dan Kepercayaan. Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Sebahagian daripada masyarakat melayu telah meninggalkan ajaran Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan, hormaymenghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan taraf. Cara kehidupan mereka juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Kepercayaan masyarakat melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. Dalam kepercayaan ini mereka menggangap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. Sehubungan dengan itu, wujudlah pemujaan atau pemyembahan kepada batu-batu, pokok-pokok, sungai-sungai dan fenomena alam yang lain. Kuasa ghaib itu ditafsirkan sebagai hantu, jembelang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud, 1989: 26). Islam mengubah world view masyarakat melayu daripada mempercayai roh, semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat dan kitab-kitab suci. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. Masyarakat melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah, sambutan Maulidur Rasul dan Nurul al-Quran.

Perubahan yang paling utama ialah dari sudut kepercayaan yang mana masyarakat meau telah doperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Fahaman tauhid telah mengubah world vieworang melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya, penyembahan rajanya, ciri tertentu dan masyarakatnya,alam khayalannya, penyembahan berhalanya, kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman, 1997: 185). Selain itu, kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah, kuliah dan ceramah. Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. Mereka sudah mula mempelajari alQuran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid, 1992: 29). Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya. Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme, di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT. Semua manusia adalah berasal dari Adam a.s. dan Adam a.s. dijadikan dari tanah. Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah IshaK, 1990: 133-134).

Kesan dari segi pendidikan Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sama seperti golongan atasan. Sintem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. Dorongan belajar mula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitab-kitab. Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirnya para cendiakawan dan ulamaulama melayu yang menjadi pengawai [emerintah, guru-guru dan ahli agama. Antara tokoh melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah, Shiekh Wan Hasan Wan Ishak (Hashim Hj. Musa, 2004: 46). Dalam bidang intelektual dan keilmuan, Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan mitod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan tuntutan Islam. Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang mementingkan akal, pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rashid Muhammad, 1996: 140). Selain itu, kedatangan islam di Melaka menyebabkan sistem pendidikan berlangsung di rumah ulama, masjid, madrasah dan surau. Istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. Ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin, fiqh dan tasawwuf. Kesan dari segi bahasa dan kesusasteraan Bukti keteguhan kedudukan agama Islam dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang melayu ketika itu. Para era kerajaan melayu melaka (1400-1500M), misalnya, bahasa melayu dijadikan lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. Tahap perkembagan bahasa melayu daripada bahasa klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. Yahya, 1988: 91). Tulisan Arab mula diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Kedatangan Islam juga membawa perubahan terhadap warisan kesusasteraan melayu. Banyak hasil kesusasteraan melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAW, Hikayat Para Nabi dan Rasul dan sebagainya. Manakala puisi yang dipengaruhi oleh sastera Islam ialah Syair Perahu, Syair Burung Pingai dan sebagainya. Kesan dari segi perundangan

Sistem perundangan tempatan mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kanun Melaka, Adat perpatih dan Adat temenggung. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Contohnya, hakim boleh menggunakan budi bicaranya sama ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjarakan sahaja. Selain itu, tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terpenciri satu persatu. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undangundang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam, undangundang mahkamah syariah, undang-undang pentadbiran keluarga Islam, undangundang prosedur dan keterangan dan sebagainya. Kesan dari segi Politik dan pemerintahan Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Contohnya, agama islam telah diistiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Beberapa institusi Islam didirikan bagi mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara, sistem politik dan pentadbiran masyarakat melayu telah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Gelaran raja bertukar menjadi sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Dengan kedatangan Islam juga, terdapat suatu unsur kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilonggarkan oleh raja. Kesan dari segi kekeluargaan Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat melayu. Dalam masyarakat melayu, pembentukan jati diri dan peribadi melayu yang baik, beragama, berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. Sistem kekeluargaan masyarakat melayu berteraskan Islam dan adat. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa, pahala dan sebagainya. Setelah meningkat umur lima tahun diajar bersembahyang, berpuasa dan lain-lain. Selain itu, mereka juga diajar supaya hormat-menghormati, bertolak ansur dalam kehidupan seharian. Kedatangan Islam ke Melaka telah mengubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat melayu. Dalam sistem perkhawinan, didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. Kesan dari segi adat dan cara hidup.

Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. Adat resam masyarakat melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran islam. Walau bagaimanapun, setelah kedatangan Islam, adat dan cara hidup masyarakat melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan. Sebelum kedatangan Islam masyarakat melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. Apabila masyarakat melayu mula menganuti ajaran agama Islam, adat-adat dalam masyarakat melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan Islam. Contoh perubahan adalah seperti cara menyambut kelahiran seseorang bayi, perkhawinan, adat mendirikan rumah baru dan sebagainya. BAB 3 : ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU OBJEKTIF Di akhir bab ini, pelajar dapat 1. Mengetahui beberapa teori kedatangan Islam ke Alam Melayu. 2. Memahami kesan dan pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. 3. Mengetahui bagaimana proses Islamisasi berlaku dalam masyarakat Melayu. SINOPSIS BAB I~ Bab ini membincangkan beberapa teori kedatangan Islam ke Alam Melayu, Perbahasan mengenai teori ini dapat disimpulkan dengan pendapat yang mengatakan bahawa Islam datang dari India, Cina dan negara Arab. Ia juga turut membincangkan kesan dan pengaruh agama Islam dalam tamadun Melayu dari pelbagai aspek iaitu agama dan kepercayaan, pendidikan, bahasa dan I kesusasteraan, perundangan, politik dan pemerintahan, sistem kekeluargaan dan adat serta cara hidup. Kedatangan Islam juga telah menyebabkan berlakunya proses Islamisasi ke atas masyarakat Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan yang pada asalnya mengamalkan budaya hidup yang berasaskan kepada Hindu-Buddha dan animisme telah berubah kepada kehidupan kerohanian yang berasaskan ajaran Islam.

5.1 PENGENALAN

Agama Islam menjadi asas utama dalam pembentukan tamadun Melayu. Islam telah menjadi agama rasmi sebagaimana diperuntukkan dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Islam juga menjadi anutan yang tidak boleh dipisahkan daripada tamadun Melayu. Dalam perkembangaImya, tamadun Melayu semakin man tap dengan kedatangan agama Islam dan kewujudan adat istiadat Melayu. Islam dan adat budaya Melayu telah berinteraksi dan berintegrasi antara satu sarna lain serta saling melengkapi antara keduanya dalam tamadun Melayu.

Kedatangan Islam telah menyebabkan berlaku proses Islamisasi di Alam Melayu dengan kesan-kesannya sebagaimana yang dilihat dalam sejarah. Antaranya, berlaku perubahan akidah Melayu kepada kehidupan kerohanian. Namun, masih ada unsurunsur budaya Hindu-Buddha dan animisme yang masih diamalkan. Proses Islamisasi dalam masyarakat Melayu telah merubah pelbagai aspek kehidupan seperti rohani, intelektual dan kemasyarakatan.

5.2 ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

Penerimaan Islam ke dalam masyarakat Melayu adalah secara damai dan sejahtera. Tidak terdapat bukti sejarah yang mengatakan masyarakat Nusantara menerima kemasukan Islam secara paksa. Jika ada pun, perselisihan yang wujud adalah bersifat setempat dan tidak menyeluruh disebabkan faktor keengganan menerima perubahan. Misalnya, peperangan di antara Raja Raden Fattah (Ciri) dengan Prabu Udara (Majapahit) pada awal abad ke-16 M (Hamka, 1965 : 488-493).

Islam datang ke Nusantara pad a awal abad 1 Hijrah (kurun 7 dan 8M) (Harnka, 1965 : 433-434). Islamisasi semakin pesat apabila kerajaan Islam berpusat di Baghdad jatuh ke tangan tentera Monggol pada tahun 1258M. Ini menyebabkan usaha Islamisasi terbuka ke kawasan-kawasan baru termasuklah Nusantara. Selepas 1258M, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak dapat dibendung lagi. Antaranya, Kerajaan Aceh, Terengganu, Melaka, Patani, Banten, Mataram, Brunai,

Sulu dan sebagainya.

Secara keseluruhannya, Islam telah membawa perubahan besar kepada masyarakat Nusantara selepas itu. Contoh yang paling jelas adalah Kerajaan Melaka, Aceh dan Johor-Riau yang secara terang membuka minda masyarakat Nusantara dari pelbagai sudut seperti pentadbiran, 'pendidikan, perundangan, ekonomi dan agama. . Kesan perubahan ini masih berterusan walaupun Nusantara selepas itu melalui proses penjajahan Barat bagi satu tempoh masa yang panjang bermula kejatuhan Kerajaan Islam Melaka pada 1511 sehingga kemerdekaan Malaysia dicapai pada 1957 selain beberapa bahagian wilayah Nusantara yang lain turut mengalami kemerdekaan sebelum dan selepas itu.

Pengaruh Islam tetap bertapak dan terus diasimilasi bersama-sama kehidupan masyarakat Nusantara sehingga Islam dijadikan 'ad-deen' sebagai cara hidup dari semua aspek keperluan masyarakatnya. Contoh yang dapat digambarkan menerusi wasiat Sultan Mansur Syah kepada anaknya; Sultan Alauddin Riayat Syah (Sejarah Melayu (ed), 1948: 140) adalah seperti berikut:

u .. .hendaklah engkau berbuat sabar serta adil sangat-sangat, dan jangan tamakkan harta orang..... Melainkan dengan izin tuannya. Jangan lagi khali engkau, keluar dihadap orang, kerana hamba Allah banyak terserah kepadamu, jikalau kesukaran baginya hendaklah engkau tolong; jikalau teraniaya ia, hendaklah engkau periksa baik-baik....... kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ... u

Wasiat ini menjelaskan bahawa ajaran Islam dihayati dan diamalkan oleh masyarakat sebagai satu cara hidup.

5.3 TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU

Pada umumnya terdapat tiga teori utama tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara

iaitu Islam datang dari Tanah Arab, China dan negara India. Mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu para sejarawan berpendapat, Melaka merupakan negeri yang mula-mula menerima ajaran Islam dan raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara dikatakan telah memeluk Islam pada tahun 1414. Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah seperti berikut:

Islam Datang Dari Tanah Arab

Di Tanah Melayu terdapat bukti-bukti yang kuat bahawa agama Islam itu dibawa secara langsung dari tanah Arab oleh bangsa Arab. Sebagai contohnya Maharaja Derbar Raja II, raja Kedah telahpun diislamkan pada tahun 531 H/1136 M, oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri al- Y amani seorang ulama berbangsa Arab yang datang dari Yaman (Abdullah Ishak, 1990 : 60).

Menurut satu catatan yang ditemui, terdapat sebuah perkampungan Islam di Sumatera Utara yang diberi nama 'Tashih' telah ditemui pada tahun 650 Masihi bersamaan 30 Hijrah. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masihi (Abdullah Ishak, 1990 : 35). S.M. Naquib al-Attas menegaskan juga bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan istilah dan konsep serta tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya (Hashim Musa, 2001: 165).

Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya. Penyebaran Islam di Tanah Arab telah begitu meluas dan termasuklah di Yaman yang mempunyai pelabuhan perdagangan yang penting. Pedagang-pedagang Islam yang bertumpu di Yaman turut menjalankan aktiviti perdagangan dengan Asia Tenggara terutama untuk mendapatkan barangan seperti kapur barus, kemenyan dan sebagainya.

Islam Datang Dari India

Para sarjana seperti S.Q. Fatimi, Morison Harison, RA. Kern dan Snouck Hurgronje berpendapat bandar pelabuhan Gujerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan. Mereka juga berpendapat ramai pemimpin Abbasiyah dan Umaiyah di Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa, sebagai pelarian politik dan mendapatkan perlindungan di India dan juga di Alam Melayu. Hujah mereka adalah berpandukan kepada persamaan mazhab yang dianuti iaitu mazhab Syafie. B. Harrison berpendapat masyarakat Nusantara memandang ke India bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan dalam hal-hal perniagaan dan kebudayaan. MeperusL hubungan dua hala itu penduduk Nusantara berminat dengan Islam yang telahpun dianuti oleh pedagang-pedagang India (Abdullah Ishak, 1990 : 61).

Pendapat di atas dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh, Raja Samudera yang bertarikh 1297 Masihi. Batu nisan ini didakwa dibawa dari Gujerat berdasarkan persamaan dari segi reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut (D.G.E. Hall, 1987 : 253). Walau bagaimanapun, sarjana-sarjana tersebut telah bersetuju Islam dibawa ke Pasai melalui perdagangan dan batu nisan itu adalah sebagai buktinya.

Islam Datang Dari China

Menurut sejarah, Islam telah sampai ke China pada zaman pemerintahan Dinasti Tang iaitu sekitar tahun 650 Masihi dan Canton menjadi kawasan tumpuan utama para pendakwah Islam (Azhar, 2000 : 256). Terdapat beberapa teori yang turut menyokong kedatangan Islam dari China. Emanuel Godinho De Evedia mengatakan Islam datang ke Nusantara dari China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9 Masihi. Pendapat ini terbukti hasH penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu yang terletak di pantai Timur Tanah Melayu (Othman Soh, T.t : 72). '

Pada tahun 878 Masihi pula telah berlaku pemberontakan di Canton yang menyebabkan seramai 100 000 orang asing terbunul).. Akibat peristiwa ini telah

menyebabkan ramai orang Arab-Islam yang melarikan diri ke Kedah dan Palembang. Dalam masa yang sarna catatan Dinasti Sung pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui sepanjang pantai Laut China Selatan dan dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari China pada awal977 (Azhar Hj. Mad Aros, 2000: 256).

Bukti kedatangan Islam dari China dapat dilihat melalui hubungan perdagangan antara orang-orang Arab dengan China yang dikatakan telah berlaku sejak sebelum kelahiran agama Islam lagi. Mereka membawa barang-barang dagangan seperti mutiara, sutera dan tembikar dari China. Perdagangan antara Arab dengan China secara tidak langsung mewujudkan hubungan antara China dengan Kepulauan Melayu. Menurut laporan orang-orang China Islam, bahawa orang-orang Arab Islam telahpun datang ke negara China semasa zaman pemerintahan Maharaja Tai Tsung dari Dinasti Pang (627-650M) (Abdullah Ishak, 1990 : 65).

5.4 KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. Kesan ini juga jelas dilihat di dalam kehidupan" seharian masyarakat Melayu. Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari adat dan ajaran agama Islam. Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu adalah seperti berikut:

Agama dan Kepercayaan

Kesan utama yang dibawa oleh Islam ialah terhadap akidah dan kepercayaan. Sebahagian daripada masyarakat Melayu telah meninggalkan ajaran agama HinduBuddha dan kepercayaan animisme. Mereka percaya kepada konsep ketuhanan, hormat-menghormati antara manusia dan menitikberatkan soal persamaan tara. Cara kehidupan mereka juga telah berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamal dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka.

Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk

dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. Dalam kepercayaan ini mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. Sehubungan dengan itu, wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu, pokok-pokok, sungai-sungai dan fenomena alam yang lain. Kuasa ghaib itu disifatkan sebagai hantu, jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut (Haron Daud, 1989 : 26).

Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh, semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya nabinabi, rasul-rasul, malaikat dan kitab-kitab sud. Keimanan mereka diikuti dengan amal ibadat seperti sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maal Hijrah, sambutan Maulidur Rasul dan Nuzul al-Quran.

Perubahan yang paling utama ialah daripada sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berteraskan tauhid. Fahaman tauhid telah mengubah world view orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha dengan metodologinya, penyembahan rajanya, ciri tertentu dan masyarakatnya, alam khayalannya, penyembahan berhalanya, kepada ajaran tauhid yang murni (Muhammad Uthman, 1977 : 185).

Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa banyak perubahan sebagaimana yang disebut oleh Syed Naquib al-Attas sebagai mencetuskan suatu zaman baru. Perubahan yang dibawa merupakan perubahan menyeluruh berteraskan as as tauhid. Impak tauhid ini menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 'rupa dan jiwa' Alam Melayu ini. Ledakan tauhid ini telah meninggalkan zaman kehidupan t Hinduisme dan Buddhisme yang tiba pada abad ke-4 dan ke-5M, di mana perintah. f perintah dan ajaran Islam itu diterima melalui jenis-jenis aktiviti pendidikan yang formal (Azhar Hj. Md Aros, 2003 : 304).

Agama Islam di Melaka dihayati oleh masyarakat ketika itu sejak agama ini diterima oleh Raja Mahkota Iskandar Shah. Masyarakat Melaka telah reI a men~rima agama Islam yang telah dianuti oleh raja mereka. Dengan penerimaan ini, mereka berusaha pula untuk mengamalkan serta menghayati ajaran dan hukum Islam dengan sebaiknya. Kegiatan kemasyarakatan telah berubah dan menggambarkan penerimaan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam. Kegiatan keagamaan diadakan seperti muzakarah, kuliah dan ceramah. Perayaan dalam Islam disambut dengan penuh penghayatan seperti sambutan Hari Raya Haji dan Hari Raya Puasa. Mereka sudah mula mempelajari al-Quran dan ilmu tafsir daripada ulama yang ada di Melaka ketika itu. Anak-anak pula dididik dengan cara hidup Islam (Zainal Abidin bin Abdul Wahid, 1992 : 29).

Penyerapan ajaran Islam juga berlaku tanpa mengganggu masyarakat yang ada sehingga akhirnya menjadikan orang Melayu di Alam Melayu beragama Islam. Tauhid juga membuahkan kehidupan beribadah, menghiasi akhlak serta mencetus perubahan lain dalam bidang politik, perundangan, pendidikan dan sebagainya. Berasaskan konsep tauhid ini juga lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Pencipta.

Walau bagaimanapun, kepercayaan-kepercayaan dan tradisi lama tidak dihapuskan sama sekali. Sebagai contoh, dapat dilihat pada petikan mantera di bawah: (Samri Sainuddin, 2004 : 38) Kabul aku menawar ubat pontianak si anu Kabul Allah Kabul Muhammad Kabul Baginda Rasulullah Kabul berkat guru La ila ha ilallah, Muhammadar Rasulullah

Mentera ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu dalam perubatan. Ia tidak

bertentangan dengan ajaran Islam.

Perubahan sosial berlaku dengan adanya revolusi mental yang diketengahkan oleh Islam dan masyarakat. Beberapa aspek pemikiran yang wujud dapat membuktikan hakikatnya. Ajaran Islam mengandungi unsur-unsur rasionalisme, di mana Islam telah menekankan konsep persamaan taraf sesama manusia di sisi Allah SWT. Semua manusia adalah berasal dari Adam a.s. dan Adam a.s. dijadikan dari tanah. Berpandukan kepada konsep rasionalisme inilah masyarakat Nusantara dengan sendirinya menolak kepercayaan tahyul Hindu dan fahaman animisme (Abdullah Ishak, 1990 : 133-134).

Pendidikan

Islam membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Selepas kedatangan Islam golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. Tradisi keilmuan yang ditekankan oleh Islam telah mengembangkan pula tradisi pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca al-Quran dan kitabkitab. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Melalui sistem pengajian ilmu tersebut lahirlah para cendiakawan dan ulamaulama Melayu yang menjadi pegawai-pegawai pemerintah, guru-guru dan ahli agama. Antara tokoh-tokoh Melayu yang terkenal ialah Syeikh Abdul Malik Abdullah, Sheikh Wan Hasan Wan Ishak dan ramai lagi (Hashim Hj. Musa, 2004 : 46). Tokoh-tokoh ini telah banyak menyumbang ke arahperkembangan ilmu pengetahuan di Tanah Melayu.

Dalam bidang intelektual dan keilmuan, Islam memberi kedudukan yang begitu tinggi dengan memperkenalkan metod ilmu berteraskan ilmiah dan rasional sejajar dengan

tuntutan Islam. Keilmuan rasional dan intelek yang diperkenalkan oleh Islam adalah pendekatan baru dalam cara berfikir iaitu meninggalkan sesuatu yang bersifat tahyul serta memuja sesuatu yang bersifat estetik, kepada sesuatu yang mementingkan akal, pemahaman ilmu metafizik serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sihat (Rasid Muhammad, 1996 : 140).

Kedatangan Islam membawa pengaruh yang besar terhadap sistem pendidikan. Di Melaka contohnya, aktiviti pendidikan berlangsung di istana yang juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan. Di samping itu tempattempat lain yang digunakan sebagai tempat pengajian ialah rumah-rumah ulama, masjid, madrasah dan surau. Kebanyakan guru-guru agama pula terdiri dari bangsa Arab. Ilmu-ilmu yang dipelajari ialah ilmu usuluddin, fiqh dan tasawwuf Kitab-kitab utama yang menjadi pegangan masyarakat di Melaka ketika itu ialah aI-Oar al-Manzum oleh Abu Ishak aI-Shirazi, Ihya Ulumuddin oleh al-Ghazali dan Minhaj al- Talibin oleh alNawawi.

Bersama dengan kedatangan Islam di mana-mana sahaja maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di Melaka sendiri, sultan yang pertama bermula dari Megat Iskandar Shah (1414M) hingga sultan-sultan terakhir sebelum 1511M, begitu mengambil berat tentang perkembangan pendidikan. Pengajian Islam tidak sahaja berlaku di rumah-rumah, masjid-masjid dan surau-surau, bahkan juga di istana sultan. Ulama-ulama asing yang datang ke Melaka sejak awal hingga zaman kejatuhannya seperti Makhdum Syed Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Qadi Yusuf, Qadi Menus, Qadi Menawar Syah, Maulana Sadar Johan, Maulana Jalal aI-Din dan lainlain bukan sahaja dijadikan sebagai seorang guru bahkan diberi kedudukan yang tinggi dalam hierarki sosial di Melaka, setaraf dengan pembesar dan pentadbir (Abdullah Ishak, 1990 : 142).

Bahasa clan Kesusasteraan

Bahasa Melayu telah menerima pengaruh ajaran Islam bermula abad ke-14 Masihi dan berkembang sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Pada awal abad ke-14 kedudukan

agama Islam semakin teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara. Bukti keteguhan kedudukan agama Islam di daerah ini dapat dilihat daripada kewujudan penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu ketika itu. Pada era kerajaan Melayu Melaka (1400-1511M) misalnya, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi lapan puluh empat bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka ketika itu. Tahap perkembangan bahasa Melayu daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi berlaku pada dua zaman iaitu zaman peralihan (abad ke-19M) dan zaman moden (abad ke-20M) (Mahayudin Hj. Yahya, 1998: 91).

Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Dari segi bahasa perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Melalui sistem tulisan ini bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran.

Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh Alam Melayu. Tulisan jawi telah digunakan oleh bahasa Melayu semasa permulaan kedatangan Islam. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran, penyampaian persuratan Islam di Alam Melayu ialah sifat dalaman bahasa Melayu dan juga peranan yang dimainkan oleh wilayah dan daerah Melayu di Sumatera dan di Semenanjung Tanah Melayu dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah menaikkan taraf, kecekapan dan kewibawaannya. Antara sumbangan terbesar Islam kepada masyarakat di Alam Melayu adalah pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa Melayu. Sebagai bahasa komunikasi di Tanah Melayu, bahasa Melayu merupakan aspek terawal menerima pengaruh Islam. Pemindahan ilmu berupa ajaran Islam daripada al-Quran dan al-Hadith yang kedua-duanya dalam bahasa Arab berlaku dalam gerakan dakwah secara langsung yang dijalankan oleh pendakwah-pendakwah dari negara Arab, India dan China.

Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di Alam Melayu. Kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu ke arah mengungkapkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan saintifik sehingga mencapai taraf lingua franca yang digunakan secara meluas di Alam Melayu. Terdapat penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunapakai dalam bahasa Melayu.

Kedatangan agama Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap warisan kesusasteraan Melayu. Banyak hasil kesusasteraan Melayu ditulis seperti Hikayat Nabi Muhammad SAVY, Hikayat Para Nabi dan Rasul, Hikayat Para Sahabat, Hikayat Para Pahlawan Islam dan Hikayat Ahli-ahli Sufi dan Orang-orang Yang Salih. Manakala puisi terkenal yang dipengaruhi oleh sastera Islam contohnya ialah Syair Perahu, Syair Burung Pingai oleh Hamzah Fansuri dan Syair Makrifat oleh Abdul Rauf Fansuri.

Melalui tulisan jawi agarna Islam telah dapat diperkembangkan. Bahasa dan kesusasteraan Melayu juga berkembang melalui tulisan jawi. Dalam pada itu bahasa Melayu itu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab. Perkembangan ini dapat dilihat bukan sahaja dalarn kitab serta karya sastera semasa pada zaman selepas itu, malah buku-buku Sejarah juga mempunyai tajuk asal dalam bahasa Arab seperti Sulalatus Salatin, Tuhfat al-Nafis, Bustanus-Salatin dan lainlain lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid, 1992: 28).

Kedatangan Islam ke Alam Melayu selain membawa perubahan dari sudut akidah, ia juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan. Kesusasteraan Melayu bukan sahaja mengalami perubahan dari aspek pendokumentasian, malah turut mengalami perubahan dari aspek tema, bentuk, genre malah matlamat sastera itu sendiri. Para

sasterawan menghasilkan karya-karya yang sangat luas bidangnya bukan sahaja bercorak fiksyen, tetapi turut meliputi cabang-cabang ilmu fekah, ilmu tasawwut ilmu kalam, falsafah dan sebagainya (Ismail, 1985 : 101). Pelbagai hasil kesusasteraan telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Antara contoh sastera prasa ialah Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Bulan Berbelah, Hikayat Nabi Bercukur dan Hikayat Nabi Mikraj.

Perundangan

Kedatangcm agarna Islam telah mempengaruhi sistem perundangan di Alam Melayu. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kilnun Melaka, Adat Pepatih dan Adat Temenggung. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Contohnya hakim boleh menggunakan budi bicaranya sarna ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja.

Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara sistem perundangan masyarakat Melayu juga berubah kepada sistem adat dan Islam. Contohnya Melaka mempunyai Hukum Kanun Melaka yang meliputi tanah, sungai, dusun dan setiap tanah jajahan takluk Melaka. Undang-undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan, perdagangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat yang telah wujud sejak dahulu lagi (Zainal Abidin Abdul Wahid, 1992 : 29).

Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti undang-undang pentadbiran Islam, undang-undang mahkamah syariah, undang-undang pentadbiran keluarga Islam, undang-undang prosedur dan keterangan, undang-undang sivil, jenayah Islam dan lain-lain lagi.

Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undangundang lain di dalam negeri-negeri Melayu, amatlah tepat jika ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. Menurut beberapa orang sarjana barat seperti William R. Roff dan Alfred P. Rubin, Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka pada dasamya berasaskan Undang-undang Islam di samping berpegang kepada hukum akal dan hukum adat. Pendapat-pendapat tersebut adalah sejajar dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antaranya menyebut, "...Mengikut hukum Allah, pada hukum Allah, menurut dalil alQuran dan menurut amr bi al-ma'ruf wa nahyi'ani al-munkar". Terdapat juga undangundang yang berhubung dengan jenayah, muamalah, kekeluargaan, keterangan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam (Afifah Abu Yazid, 2003 : 41).

Politik clan Pemerintahan

Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Contohnya, agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sehubungan itu, beberapa institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Selain itu kitab Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Beberapa jawatan seperti kadi, imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Setelah Islam datang dan tersebar di seluruh Nusantara, sistem politik dan pentadbiran masyarakat Melayu t~lah berubah dan dipadankan dengan ajaran Islam. Gelaran raja bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah seperti yang diperkenalkan dalam sistem politik Islam. Dengan kedatangan Islam juga, terdapat suatu unsur

kekuasaan rakyat dalam menentukan penubuhan sistem beraja. Rakyat boleh mengubah perjanjian jika syarat-syarat dilanggar oleh raja. Keadaan ini bertentangan dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Salatin dan Bustanus Salatin yang menekankan fardhu bagi penubuhan sistem beraja sebagai kurniaan Tuhan kepada manusia dan merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat ditanggung oleh orang yang terpilih sebagai pewaris kedudukan khalifah.

Konsep dewaraja bertukar kepada konsep sultan. Ia merupakan suatu gelaran kepada orang yang diamanahkan mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sarna berperanan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Kepatuhan dan ketaatan pada sultan adalah kepatuhan yang bersyarat, bukan kepatuhan mutlak seperti konsep dewaraja. Dalam konteks sosial, Islam mengajar tidak ada pengkastaan dalam masyarakat seperti dalam pengaruh Hindu-Buddha, sebaliknya pembentukan masyarakat mestilah diasaskan pada keadilan yang bersendikan agama. Raja dan rakyat, tua dan muda, kaya dan miskfu semuanya mempunyai peranan dalam masyarakat (Mifah Abu Yazid, 2003: 54).

Dari segi pentadbiran, kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang sultan yang mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. Sultan juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara. Sultan juga bertanggungjawab mempastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Buktinya, di zaman pemerintahan Melayu Melaka, kerajaan amat maju dan stabil. Antara langkahlangkah yang diambil untuk menjadikan Melaka makmur, aman dan stabil termasuklah (Zulkefli Haron, 2005: 81): (a) Penghulu Bendahara mempastikan kelicinan perbelanjaan negara, pengutipan cukai berjadual, perbelanjaan juga perlu berhemah. (b)Bendahara menjadi penasihat utama kepada sultan. (c)Temenggung dilantik sebagai Ketua Pasukan Keselamatan. (d)Laksamana dilantik sebagai Ketua Angkatan Tentera. (e)Para pembesar membantu sultan dalam pentadbiran. (f)Syahbandar menguruskan pentadbiran pelabuhan dan perdagangan asing.

Menurut sejarah, Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di Tanah Melayu. Bukti-bukti sejarah menjelaskan bahawa Islam bertapak di Tanah Melayu seawal kurun ke-9M dan selewat-Iewatnya pada kurun ke15M. Islam telah bertapak di Kelantan, Terengganu dan Kedah sebelum terbentuknya Kerajaan Melaka. Keagungan Melaka mula terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik iaitu dasar berbaik-baik dengan kuasa besar asing pada ketika itu seperti Siam, Majapahit dan China. Dasar ini mampu menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi dan pentadbirannya (Afifah Abu Yazid, 2003: 3).

Sistem Kekeluargaan

Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu, pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang billk, III beragama, berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. Keluarga sebagai agen sosialisasi : utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turnt dibantu untuk komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. Sejak lahir lagi seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. Contohnya sebaik sahaja seseorang itu dilahirkan, bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki, atau mengkamatkan bayi perempuan. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan dan kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam kepada bayi tersebut.

Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsurunsur Islam yang berterusan. Seseorang kanak-kanak sejak kedl lagi diajar konsepkonsep dosa, pahala, haram dan sebagainya. Setelah meningkat umur lima tahun ke

atas kanak-kanak juga'diajar bersembahyang, berpuasa dan lain-lain. Selain itu mereka juga diajar supaya hormat-menghormati, bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam menjalani kehidupan seharian.

Kedatangan Islam ke Melaka telah merubah sistem kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. Dalam sistem perkahwinan, didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang besar malah ianya dicatat di dalam Hukum Kanun Melaka. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat pernikahan, yang menetapkan adanya wali bagi pengantin perempuan dinyatakan dalam FasaI25.1, hadirnya saksi Fasal26, upacara ijab dan kabul Fasal 25.2, kontrak perkahwinan Fasal 27, talak Fasal 28.1, dan wanitawanita yang boleh dikahwini Fasal 28.2 (Azmah Abdul Manaf, 2001 : 217).

Islam menyusun institusi kekeluargaan dengan meletakkan pembentukan keluarga sebagai asas kepada kehidupan. Ini digambarkan di dalam surah al-Tahrim (66) ayat 61 yang bermaksud:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Perkahwinan merupakan suatu mekanisme pemeliharaan maruah dan pengembangan zuriat dan keturunan. Ibu bapa berperanan penting dalam pembentukan institusi keluarga. Ajaran Islam telah menggariskan peranan ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak-anak dengan didikan Islam. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang anak-anak hendaklah dididik dengan ajaran agama seperti bersembahyang, berpuasa, menghormati orang tua dan sebagainya.

Kedatangan Islam juga telah menyusun institusi kekeluargaan masyarakat Melayu dengan lebih teratur. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Contohnya dalam pemilihan jodoh, tanggungjawab suami,

tanggungjawab isteri dan tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Selain itu pelbagai adat dan budaya Islam perlu dihayati oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak seperti meletakkan nama yang baik kepada anak mereka, mengadakan akikah, menyusukan anak selringga berumur dua tahun, mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan menghormati kedua ibu bapa mereka.

Adat dan Cara Hidup

Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. Islam telah mengubah corak hidup masyarakat Melayu di dalam segala aspek kehidupan manusia. Adat resam masyarakat Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun, setelah kedatangan ajaran Islam, adat dan cara hidup masyarakat Melayu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam masih terus diamalkan.

Adat adalah suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat atau bangs a yang berkenaaf':. Masyarakat Melayu menganggap adat sebagai undangundang hidup. Mereka mematuhi adat serta menghormatinya dengan keyakinan bahawa melanggar adat dianggap sebagai suatu sikap atau perbuatan buruk dan akibatnya akan merosakkan diri dan sekaligus mencemarkan kesejahteraan hidup masyarakat (Asmad, 1990: 4). Adat resam pula ialah kebiasaan cara hidup individu dan masyarakat yang secara nyata menggambarkan corak budaya sesuatu bangsa.

Sebelum kedatangan Islam masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. Apabila masyarakat Melayu mula menganuti ajaran Islam adatadat dalam masyarakat Melayu mula diubahsuai supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita, Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah

dan kepercayaan Islam.

Dalam proses sosialisasi masyarakat Melayu, tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir sehinggalah hari kematiannya. Contoh-contoh Perubahan Adat dan Cara Hidup adalah seperti berikut:

Kelahiran bayi disambut dengan persiapan tujuh lapis kain kuning, hiasan katil berwarna kuning, pulut kuning dan putih Kelahiran bayi disambut dengan azan dan kamat Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan dua orang saksi, upacara khatam al-Quran dan berzanji Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat Membaca ayat-ayat al-Quran untuk mengelak gangguan syaitan

Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat resam dalam kehidupan. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. Islam telah merubah adat resam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur, seperti adat berkeluarga, berjiran tetangga, adat menuntut ilmu, adat berkampung dan sebagainya. Adat Melayu yang bersendikan agama menjadi amalan masyarakat Melayu. Contohnya pantun Melayu ada menyebut:

Bunga cempaka baunya harum Pelbagai kembang digubah indah Adat bermula dengan hukum Hukum bersandar di kitab Allah

Islam telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi

Allah SWT. la membentuk suatu sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati. Sejajar dengan realiti tersebut, kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu. Komunikasi antara kelompok masyarakat berjalan dengan baik menerusi sifat hormat-menghormati, bergotong-royong dan bantu-membantu.

5.5 KESIMPULAN

Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana, pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Proses Islamisasi ini menjadikan masyarakat Melayu akhirnya dapat menerima ajaran Islam dengan baik. Ini kerana keistimewaan ajaran Islam yang sederhana dan tiada paksaan.

Kedatangan Islam bukan sahaja mengubah pegangan hidup masyarakat Melayu, malah telah membentuk cara hidup baru dalam amalan seharian masyarakat. Amalanamalan Islam yang berunsur tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransuransur oleh masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu juga telah berubah daripada masyarakat yang buta huruf kepada masyarakat yang mengamalkan tradisi keilmuan. Contohnya galakan daripada golongan pemerintah telah menjadikan Melaka suatu ketika dulu sebagai pusat pembudayaan ilmu.

Dengan berlakunya penyebaran agama Islam ini agama Islam dijadikan sebagai teras dalam pembinaan tradisi budaya Melayu. Orang-orang Melayu yang menganut agama Islam menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Malah, institusi-institusi sosial dan agama dalam masyarakat memainkan peranan penting dalam usaha memupuk dan mempertahankan

nilai-nilai sosial dan agama yang mereka bina.

A-ISLAM DALAM T AMADUN MELA YU -Islam sampai kepada masyarakat Melayu secara damai dan bukan secara paksa. -Islam datang ke Nusantara pada awal abad 1 Hijrah (kurun 7 & 8M) dan semakin pesat apabila kerajaan Islam berpusat di Baghdad jatuh ke tangan tentera Monggol pada tahun 1258M. -Selepas 1258M, muncul kerajaan Islam di Nusantara seperti Aceh, Terengganu, Melaka, Patani, Banten, Mataram. .

B-TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU

Islam dari Tanah Arab

.Pengasas teori adalah John Crawford, Hamka, S. Naquib al-Attas di mana ia berlaku pada abad ke-7M. .Penyebaran Islam di Tanah Arab menjadikan Yaman pusat pelabuhan dan pusat penyebaran Islam. .Pedagang Arab yang telah lama berdagang di Alam Melayu sejak zaman jahiliah meneruskan perdagangan walaupun setelah memeluk Islam. . Bukti : perkampungan orang Islam di timur dan barat Sumatera. Islam dari India . S.Q. Fatimi, Morison Harison dan Snouck Hurgronje berpendapat Islam sampai ke Alam Melayu melalui pelabuhan Gujerat di India. .Bukti : penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh, Pasai yang bertarikh 1297 berasal dari India. Persamaan mazhab Shafie antara masyarakat Asia Tenggara dengan Malabar meletakkan bahawa Islam di Asia Tenggara dibawa oleh pedagang clan

pendakwah dari Malabar. Islam dari China . Pendapat ini didokong oleh Emanuel Eredia dan Paul Wheatley. . Islam berkembang terlebih dahulu di China kemudian ke Asia Tenggara melalui perdagangan. Agama Islam dipercayai tersebar dahulu ke pantai timur Tanah Melayu (Terengganu dan Patani). Buktinya : Batu Bersurat Terengganu (1303) menunjukkan Islam sampai ke Alam Melayu sebelum abad ke-14 dan dibawa oleh mubaligh Islam dari China.

C-KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM T AMADUN MELA YU 1. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Melayu meninggalkan ajaran Hindu-Buddha dan animisme serta bertukar kepada konsep ketuhanan, hormat-menghormati dan pentingkan soal persamaan taraf. Islam mengubah world view masyarakat Melayu daripada mempercayai roh, semangat dan dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, nabi-nabi, malaikat dan kitab suci. Walau bagaimanapun, tradisi dan adat lama masih sukar dihapuskan dan hilang sedikit demi sedikit.

2.Pendidikan -Selepas kedatangan Islam, golongan bawahan menerima pendidikan yang sarna seperti golongan atasan. -Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke institusi pendidikan Islam seperti pond ok dan madrasah. -Lahirlah para cendiakawan Melayu seperti Hamzah Fansuri dan Syeikh Abdul Malik Abdullah.

3.Bahasa dan Kesusasteraan -Bahasa Melayu menerima pengaruh Islam pada abad ke-14M.

-Masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu dan diubahsuai sebagai tulisan Jawi. -Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa persuratan dan sebagai alat penyebaran Islam di seluruh Alam Melayu. -Berlaku pinjaman kata bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu seperti hakim, mahkamah, akal, tamadun, roh, iman, ilmu. -Agama Islam membawa perubahan besar terhadap kesusasteraan Melayu. Antara hasilnya : Hikayat Nabi Muhammad SAW, Hikayat Para Nabi dan Rasul.

4.Perundangan -Setelah Islam datang sistem perundangan berubah kepada sistem adat dan Islam. Contoh Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka yang didasarkan kepada hukum syariah dan hukum ad at. -Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan.

5.Politik dan Pemerintahan -Agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. -Gelaran raja (konsep dewaraja) bertukar kepada sultan dan disamakan dengan khalifah, mufti sebagai penasihat kepada sultan dalam hal ehwal berkaitan Islam dan rakyat mempunyai kuasa dalam menentuka'll penubuhan sistem beraja. Masyarakat bukan Islam bebas menjalankan aktiviti agama selagi tidak mengganggu ketenteraman awam.

6.Sistem Kekeluargaan -Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat Melayu di samping komuniti bagi melaksanakan kawalan serta tekanan so sial. -Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu dan pendidikan berteraskan Islam dan adat. -Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsurunsur Islam yang berterusan. Seseorang kanak-kanak sejak kecillagi diajar konsep dosa, pahala, haram dan sebagainya.

7.Adat dan Cara Hidup -Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia hinggalah hari kematiannya. -Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu.
1. ISL A M DA L A MTA MA DUN ME L A YU 2. 1. Pengenalan Tamadun Melayu1.1 Pengenalan Tamadun MelayuTurut dikenali sebagai Nusantara (merujuk kpd. negara- negara Asia Tenggara iaitu Kepulauan-kepulauan Indonesia, Malaysia dan Filipina.)Juga terkenal sebagai Mutiara Timur (muka bumi yg. subur dgn. pelbagai flora fauna & menyimpan pelbagai khazanah sumber ekonomi di muka bumi ini.)- Menurut sejarah, Tamadun Melayu berusia >5000 tahun dgn. mengambil kira Tamadun Melayu Deutro (~3000 tahun sblm. Masehi ) 3. - Proses perkembangan Tamadun Melayu melalui 3 peringkat utama :-b. Tamadun Purba / Pra-Sejarahc. Tamadun Hindu ( Bermulanya kedatangan pengaruh Hindu pada abad ke-3M & Arab Jahiliyah hinggan tahun 1200M )d. Tamadun Moden (selepas kedatangan Islam, 1200M hingga kini )Tamadun Melayu dan islam bagaikan dua entiti yg. tidak dpt. dipisahkan krn. sudah sekian lama bangsa Melayu dikenal pasti menganut agama Islam. 4. 1.2 Konsep dan Takrifan Tamadun Melayu Mohd. Ghouse Nasuddin, 1993 : Tamadun Melayu merujuk kpd satu rumpun bangsa yg berasal drpd satu punca, mempunyai asas yg sama dan hanya berbeza dari segi pengaruh alam persekitaran. Dari segi kesenian : Merangkumi kwsn dunia Melayu lama yg terletak di kwsn kepulauan dan benua Asia Tenggara dan berpusat di kerajaan2 Srivijaya, Majapahit, Melaka dan Kedaram. Keadaan Geopolitik : Merangkumi Malaysia, Brunei, Indonesia, Thai Selatan, sebahagian Kemboja dan Selatan Filipina. 5. 1.3 Takrifan Melayua. Bedasarkan rumpun bangsa / bahasanya Bangsa : bangsa yg tergolong dlm Rumpun Melayu-Indonesia atau

Nusantara spt Jawa, Sunda, Madura, Acheh, Minangkabau dsb. - Bahasa : Terdiri drpd. Keluarga bahasa Austronesia - Perlembagaan Persekutuan Msia Perkara 160 Fasal 2 : Melayu ertinya seseorang yg menganut agama islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu dan mengamalkan adatistiadat dan resam Melayu. 6. b. Berdasarkan wilayah - Meliputi kwsn Asia Tenggara spt Selatan Siam, Sem. Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi dan beberapa kepulauan lain. - Namun dua elemen utama yg mewarnai wilayah itu sebagai Melayu ialah Bahasa Melayu dan agama Islam. 7. 1.4 Unsur-unsur Penting dalam Pembinaan Tamadun Melayu PandanganRuang Masa Semesta Persekitaran UNSUR-UNSUR PEMBINAAN T.MELAYU 8. a. Ruang Masa Tamadun Melayu mula muncul dgn terdirinya beberapa kota pada awal abad pertama Masehi spt Langkasuka, Srivijaya, Pasai, Majapahit dan Melaka. Dari segi masa, tamadun Melayu dibahagikan kpd beberapa zaman : - Zaman Pra Kolonial ( zaman kemuncak pd pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka pd abad ke-15-pertengahan abad ke-20 ) - Zaman Kolonial ( zaman penjajahan oleh Portugis, Belanda & British.) - Zaman Pasca Kolonial ( Tanah Melayu merdeka,1957 dan lahir negeri2 spt Malaysia, Brunei & Indonesia ) 9. b. Persekitaran Ibnu Khaldun :- faktor persekitaran yg sesuai penting dlm pembinaan tamadun.- Faktor persekitaran yg sesuai mempengaruhi pertumbuhan sesebuah tamadun spt iklim, bentuk muka bumi, air, sumber jaya alam s/jadi dsb.- Persekitaran yg baik menarik ramai penduduk dan akhirnya membina sebuah tamadun. 10. - Tamadun tdk mungkin terjadi di sebuah daerah yg terletak ant 6490 krn tiada percampuran ant cuaca panas & sejuk ekoran drpd waktu selang menanti di ant keduanya yg sgt lama.Ini tdk mungkin berlakunya kelahiran manusia.- Tamadun tdk terbentuk di tempat2 yg terlalu sejuk/panas ttp akan wujud dlm suasana yg sederhana. Usman Haji

Yaakob, 1989 :- berpendapat manusia dahulu dan hari ini memilih tempat tinggal yg sesuai utk menetap, sesuai dari segi sosial, ekonomi, politik dan alam sekitar. 11. Faktor geografi :- Tanah Melayu / Malaysia merupakan sebahagian drpd Benua Asia.- Terletak betul2 di tengah jalan perdagangan antarabangsa ant India dan China, dua buah pusat tamadun utama yg terletak di sebelah Timur dan barat.- Tanah Melayu sentiasa terdedah dgn pengaruh2 yg dtg dr India dan China. 12. Faktor Iklim : - Sem Malaysia dan Negeri2 Borneo terletak ant 1 - 7 di utara khatulistiwa. - Iklimnya adalah panas dan lembap dgn suhu ant 25.5 dan 33 kecuali di tempat2 lebih tinggi dgn suhu lebih sejuk pada waktu malam. - Perubahan musim tdk menunjukkan perubahan suhu ttp terdapat perubahan hujan yg berkaitan dgn angin monsun. - Malaysia merupakan rumah separuh jalan yg plg penting kpd kegiatan perniagaan sejak berabad lampau,berhubungan dgn byk peradaban dan gol. manusia yg membawa kpd pelbagai corak kebudayan,peradaban dsb. 13. c. Pandangan Semesta Mohd. Taib Osman : - Berpendapat pandangan semesta Tamadun Melayu dipengaruhi beberapa faktor spt sifat fizikal alam sekelilingnya, matlamat hidup dan pengalaman individu & masyarakat berdasarkan pancaindera, keharmonian ( gabungan yg berkembang selari ant kepercayaan warisan dan agama islam ) 14. Sebelum kedatangan pengaruh agama islam, Tamadun Melayu dipengaruhi Tamadun India melalui pelbagai saluran spt perdagangan, migrasi, politik, kepercayaan, pendidikan dsb. Tamadun India turut mempengaruhi adat resam, perniagaan, kraftangan, nilai estetika, muzik, tarian dsb yg selalunya bercampuraduk dgn ekspresi agama. Pengaruh Tamadun India lebih mempengaruhi golongan istana sedangkan golongan majoriti rakyat tdk byk berubah krn masih dipengaruhi oleh animisme. 15. Kedatangan Islam telah membawa perubahan besar dlm Tamadun Melayu. Perkara2 yg dilakukan telah ditentukan oleh ajaran agama Islam.

Pandangan semesta bukan shj telah menyatukan umat islam secara khasnya ttp juga umat islam yg terdiri drpd ratusan suku, bangsa dan bahasa di seluruh dunia umumnya. 16. Pandangan semesta Tamadun Melayu boleh dibahagikan kpd 2 zaman iaitu :b. Pandangan Semesta Melayu Pra-Islam- Pandangan Semesta Melayu Pra-agama Hindu & Buddha- Pandangan Semesta Melayu pengaruh agama Hindu dan Buddhab. Pandangan Semesta Melayu Zaman Islam 17. Menurut Hashim Musa (2001) asas-asas Tamadun Melayu-Islam ialah : Kepercayaan kpd Tuhan Yang Maha Esa sbg pencipta, pentadbir dan pemelihara alam jagat raya iaitu konsep tauhid Konsep penghisaban dan pembalasan yg muktamad di akhirat. Keyakinan kpd pembalasan yg baik bg amalan yg baik dan sebaliknya di dunia dan akhirat. Menghormati maruah dan martabat semua insan. Keadilan dan kesaksamaan tanpa kompromi. Kehidupan pertengahan dan seimbang ant jasmani, akal dan rohani. 18. 1.5 Nilai-nilai & Struktur Sosial Budaya Masyarakat Melayu Mengalami perubahan dlm semua aspek stlh kedatangan Islam dan mengekalkan nilai dan struktur yg tdk berlawanan spt lemah-lembut, sopan-santun dsb. Proses sosialisasi anak-anak Melayu berlaku dgn melihat kpd nilai dan budaya yg dibawa melalui ibu bapa. Namun, dlm era yg semakin mencabar dan maju nilai dan struktur sosial budaya Melayu tdk terkecuali menerima kesannya sehingga generasi Melayu kini mula meninggalkan sedikit sebanyak nilai dan struktur sosial budaya msykt Melayu tradisional.

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Tamadun mendedahkan kita suatu cara hidup yang tentiasa berkembang tatkalala manusia mula menetap di satu kota atau bandar. Di dalam kota atau bandar tersebut

akan wujudnya suatu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara. Manakala agama merupakan satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan sesuatu kajian tentang ketamadunan. Fenomena agama penting difahami kerana ianya merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tanpa manusia mustahil wujudnya satu-satu agama. Justeru itu perkara asas yang diguna pakai dalam menentukan sama ada bertamadun atau tidak sesuatu masyarakat haruslah dibina di atas perspektif yang berpaksikan sistem nilai iaitu agama Islam.

1.2 Objektif Kajian

Antara objektif kertas kerja ini ialah seperti berikut: (i) Mendedahkan kepada pembaca tentang beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu. (ii) Memberi pendedahan serta huraian terperinci tentang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu. (iii) Mengetahui jenis-jenis pusat-pusat tamadun Melayu selepas kedatangan agama Islam. (iv) Memberi gambaran sebenar tentang kesan dan pengaruh agama Islam terhadap Alam Melayu.

1.3 Kaedah Kajian

Batasan Kajian Pelbagai kaedah dan pendekatan telah digunakan dalam menghasilkan tugasan ini. Antara kaedah yang digunakan dalam usaha menyempurnakan tugasan ini ialah kaedah keperpustakaan dengan membuat penyelidikan di perpustakaanperpustakaan di Sibu, Sarikei dan Bintangor. Kebanyakan kaedah kajian adalah lebih

kepada pengumpulan maklumat dengan mentelaah karya-karya, kamus-kamus yang berkaitan dengan tugasan ini serta memanfaatkan pandangan daripada tutor dan ahli kumpulan agar kajian ini dapat memenuhi kehendak tugasan yang diberikan.

1.4 Batasan Kajian

Penulis tugasan ini membataskan kajian kepada beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu. Tugasan ini hanya menerang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu. Ianya juga akan hanya membincangkan jenis pusat tamadun Melayu, kesan serta penaruh selepas kedatangan agama Islam ke Alam Melayu.

1.5 Definisi Konsep

Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-3 Terbitan DBP (1994), membawa maksud perkataan: (i) Islam bermaksud agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. (ii) Pembinaan bermaksud perbuatan (kegiatan,usaha, dsb), membina (mendirikan, membangunkan) (iii) Tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran. (iv) Melayu membawa maksud nama sesuatu bangsa dan bahasa (terutamanya di

Semenanjung Malaysia)

2.0 Teori Kedatangan

Tidak dapat dipastikan bilakah Islam mula datang dan sampai ke Alam Melayu. Buktibukti sejarah juga masih tidak jelas dan bersimpang-siur. Namun, terdapat beberapa bahan sejarah yang boleh membantu kita untuk menentukan tarikh kedatangan Islam ke Alam Melayu. Pertama dari sudut riwayat yang dicatat oleh para pengembara dan pedagang yang sampai ke Asia Tenggara. Catatan telah dibuat oleh pengembara Arab dan juga Parsi.

Mengikut riwayat Cina, telah ada orang Islam di Sriwijaya pada tahun 674 Masihi/ 55 Hijrah. Kemudian Al-Masudi meriwayatkan bahawa pada 887 telah ada petempatan orang Islam di Khanfu (Canton), negeri Cina. Oleh yang demikian terdapat sarjana yang melihat kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui pelbagai teori. Antara teori-teori tersebut ialah;

(a) Islam datang melalui India dan para pembawanya ialah para saudagar yang berniaga terutamanya dari Gujerat . Teori ini banyak didukung oleh pengkaji-pengkaji Barat seperti Winstedt dan lain-lain. (b) Islam datang melalui Parsi yang dibawa oleh orang Islam yang berniaga dan yang berdakwah. (c) Islam datang secara lansung dari Tanah Arab. (d) Islam datang melalui negeri China seperti yang didukung oleh S.Q. Fatimi, seorang penyelidik dari Pakistan. (e) Islam datang melalui pelbagai jurusan dan tempat seperti Asia Barat, Asia selatan dan Afrika utara.

Namun ketetapan yang dibuat oleh para sarjana ialah Islam telah datang ke Alam Melayu sejak zaman Khalifah Ar-rasyidin lagi tetapi melalui perantara. Perantara yang dimaksudkan ialah pedagang-pedagang dari China dan India yang datang berdagang

ke Alam Melayu.

Teori Kedatangan Islam Dari India

1. Van Ronkel menganggap Islam dibawa dari India Selatan dengan alasan adanya bentuk-bentuk popular Islam seperti adanya ciri-ciri mistik, sastera Roman dan sebagainya di Indo yang berasal dari India Selatan 2. Moquette & R.A Kem memilih Gujerat sebagai tempat asalnya. Islam- kerana kesamaan batu-batu nisan di Pasai (1428) & dan di Gerisek (1419). Dengan batu nisan di Gujerat 3. Disokong oleh D.G.E Hall (1987) mengatakan sebelum akhir abad ke 13M, pedagang-pedagang dari Gujerat, India menyebarkan Islam di Alam Melayu 4. Teori ini dicabar oleh G.E Morisson & S.Q Fatimi. 5. G.E Morisson & S.Q Fatimi: Islam datang dari Bengal 6. G.E Morisson: Ketika Samudera Pasai diislamkan, Gujerat dan daerah- daerah lain di India masih lagi beragama hindu. Bengal lebih dahulu menerima Islam setelah ditawan oleh orag-orang Islam pada awal abad ke-13, diikuti dengan kawasan-kawasan lain. 7. S.Q Fatimi: Malikus Salleh adalah orang berketurunan Benggali. Batu nisan beliau (1297) berbeza daripada batu nisan di Pasai (1428) dan batu nisan Malik Ibrahim di Gerisek (1419) sebab itu negeri Bengalah negeri utama asal agama Islam. 8. S.M Naquib al-Atas: batu nisan ini hanya menunjukkan ianya mudah dipesan dari sana, bukannya menunjukkan Islam datang dari sana. 9. Ahli sejarah Belanda, Josselin De Jung (1965); Daerah Pasai yang terletak di Pantai Sumatera Utara adalah sebuah negeri yang mana penduduknya mengamalkan ajaran Islam lebih awal berbanding kedatangan Marco Polo pada tahun 1292 M.

Teori Kedatangan Islam Dari China.

i. Syed Naquib al-Atas menyebut tentang pemberontakan di Canton pada tahun 877 M yang mengorbankan kira.kira 120000 hingga 200000 pedagang yang kebanyakannya beragama Islam (Arab dan Parsi). Manakala yang selebihnya terpaksa menyelamatkan diri mereka dengan berhirah ke Kalah (Kedah) ii. S.Q Fatimi: kewujudan kerajaan Bani Champa (1000-1471 M) yang dianggap didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah, Damsyik tetapi serangan kerajaan Annam, mereka berpindah ke Mekah dan Acheh iii. Batu Bersurat di Terengganu yang sebenamya bertarikh 1301 M mempunyai persamaan dengan batu nisan yang ada di Champa Selatan iv. Juga ada persamaan pada batu nisan Fatimah Bt. Maimon (1082M di Leran, Jawa Timur dengan batu nisan di Phan rany, Champa Selatan 1039 & 1035M) v. Dr. Abdul Jalil Hj. Hassan: dalam catatan sejarah Chau-Ju-Kua (1225M) terdapat negeri Islam yang disebut sebagai 'Fo-lo-an' ialah Kuala Berang di Terengganu yang menjalankan perniagaan dengan orang Arab di samping Srivijaya. Batu bersurat 1303 M di Kuala Berang, nyatalah Terengganu sebagai negeri yang mempunyai pengaruh Islam pada ketika itu vi. Terbaru pula ditemui batu bersurat di Teluk Cik Munah, di Pahang yang bertarikh 702 H (1303 M) itu. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan Islam masuk melalui Pantai Timur iaitu bererti dari China dan Indochina.

Teori Kedatangan Islam dari Arab/Parsi

i. Wang Gungwu & C.A Majul: pedagang Arab sehingga abad ke 9M menguasai kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara & China serta didirikan penempatan di kawasan Pantai Nusantara. Semua ini berlaku sejak zaman jahiliah hingga abad pertama hijrah ii. S.M Nuqaib al-Atas: perkembangan Islam di rantau ini benar-benar dari Tanah Besar Semenanjung Arab disebabkan pengaruh dari sudut tulisan dan hasil karangan yang berasal dari Asia Barat. Tulisan jawi dan cara pembacaan al-Quran juga jelas pengaruh dari Asia Barat

iii. Mubaligh Islam daerah ini terdiri daripada orang Arab/Parsi iv. Fahaman keagamaan yang dibawa oleh mereka bersifat Timur Tengah, bukan dari India contohnya cara penghuraian mazhab ilmu tasawuf dan sebagainya

v. Hamka :telah menjadi kepercayaan sejarah pada seluruh negeri melayu bahawa mereka menerima Islam dari Arab atau daripada salah seorang syeikh atau waliullah dari Arab dan atas alasan: pengislaman ke negeri-negeri melayu adalah langsung dari sumber Makkah dengan terutusnya Syeikh Ismail oleh Sharif Makkah yang singgah di Malabar untuk mengambil 'Fakir Muhd' (keturunan Abu Bakar as-Siddiq) menyertai ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu vi. Pengislaman Parameswara dilakukakan oleh Syed AbduI Aziz yang datang dari Jeddah vii. Pengislaman di Acheh dirintis oleh Syeikh Abdullah Arif yang datang dari Tanah Arab bersama, muridnya Burhanuddin viii. Maulana Malik Ibrahim (salah seorang wali songo) turut mempelopori penyebaran Islam di Jawa adalah keturunan Ali Zainal Bidin, cucu Saidina Ali ix. Sunan Gunung Jati/ Sharif Hidayatullah Saleh, Wali Songo turut mengembangkan Islam di Jawa adalah bangsawan Quraisy x. Pengislaman Raja Kedah dalam Hikayat Merong Mahawangsa dilakukan oleh Syeikh Abdullah Yamani, ulama Arab xi. Pengislaman di Pulau Sulu diusahakan oleh Sayyid Abdul Aziz yang mengislamkan Parameswara dan juga Abu Bakar, seorang penyair Arab.

2.1 Penyebaran Islam Ke Alam Melayu

Dalam proses penyebaran Islam ke Alam Melayu dua faktor penting yang mebawa kepada perkembangan Islam ke Alam Melayu ialah

Pertama, peranan golongan-golongan penyebar Islam yang terdiri daripada golongan bangsawan, peranan kerajaan-kerajaan Islam, golongan mubaligh, golongan ulama dan sufi serta pedagang-pedagang asing.

Kedua, ciri-ciri yang terdapat pada agama Islam itu sendiri seperti;

a. Islam tidak memaksa masyarakat Alam Melayu supaya menerima ajarannya. b. Islam merupakan agama yang sederhana dan sifatnya ini telah mendapat tempat dikalangan masyarakat melayu. c. Agama baru juga boleh mengasimilasikan ajarannya dengan budaya masyarakat melayu yang telah sebati dengan diri mereka.

3.0 Pusat-Pusat Tamadun Melayu Selepas Kedatangan Islam

Selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu maka wujudlah beberapa pusat-pusat Tamadun Melayu umpamanya;

3.1 Kerajaan Pasai (1250-1524 M)

Kerajaan Pasai lebih dikenali sebagai Kerajaan Melayu pertama yang memeluk agama Islam berikutan dengan peristiwa pemelukan Islam oleh pemerintahnya Merah Silu (Sultan Malik al-Salih). Pasai merupakan zaman kegemilangan Kesusteraan Melayu memandangkan sistem tulisan Bahasa Melayu iaitu tulisan Jawi telah bertindak sebagai medium penyebaran agama dan kesusasteraan Melayu-Islam ketika itu.

Ketinggian daya penciptaan yang mencerminkan ketinggian pemikiran bangsa melayu dapat dikesan melalui penghasilan pelbagai hasil kesusasteraan agama seperti ;

a. Hikayat Nabi Bercukur b. Hikayat Nabi Wafat c. Hikayat Nur Muhammad d. Hikayat Bulan Berbelah dan sebagainya.

Hikayat Raja Pasai merupakan hasil kesusasteraan sejarah yang menjadi sumber pemikiran Tamadun Melayu melalui beberapa dimensi iaitu;

a. Sistem Kepercayaan

- Agama Islam menjadi teras kepercayaan masyarakat Melayu b. Sistem Politik dan Pentadbiran

- Sistem Feudal (bangsawan) merupakan bentuk sistem pentadbiran yang diamalkan di kebanyakan kerajaan Melayu Tradisi.

c. Sistem Sosial dan Budaya

- Masyarakat melayu mempunyai hierarki sosialnya yang mana Raja mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan dan diikuti oleh golongan pegawai, pemimpinpemimpin tempatan dan seterusnya rakyat biasa. - Dari aspek kebudayaan ditonjolkan adat istiadat melayu seperti adapt menyambut kelahiran putera raja, adapt pertabalan raja dan sebagainya.

d. Sistem Ekonomi

- Hikayat Raja Pasai telah melukiskan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisi seperti memungut hasil hutan, memburu dan menternak binatang serta bertani (padi huma). Masyarakat Melayu juga pada ketika itu telah ada aktiviti perdagangan dan perlombongan emas.

Dapatlah kita lihat atau renungkan bahawa Pasai merupakan pusat intelektual MelayuIslam yang terus berkembangan biarpun Melaka mengambil alih sebagai pusat Tamadun Melayu. Namun begitu Pasai tetap menjadi sumber rujukan kepada Melaka yang berkaitan dengan agama Islam.

3.2 Kerajaan Melaka (1400-1511 M)

Kerajaan Melaka telah wujud pada awal abad ke-15 Masihi. Pada mulanya ia merupakan sebuah kerajaan yang kecil yang menjadi mangsa serangan dari luar terutamanya dari Siam. Mujurlah pada masa itu terdapat kekuatan angkatan laut China di Asia Selatan yang melindungi Melaka. Angkatan China ini dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho ( atau Cheng He ) yang beragama Islam.

Setelah kedatangan Islam Melaka telah muncul sebagai sebuah kuasa dan empayar yang terpenting dalam Tamadun Melayu khususnya sebagai;

3.2.1 Pusat Penyebaran Agama Islam

Kerajaan Melaka muncul sebagai pusat agama Islam yang terpenting di Asia Tenggara menjelang pertengahan abad ke-15. Pemerintah pertama yang memeluk agama Islam

ialah Megat Iskandar Syah manakala Sultan Muzaffar Syah pula telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi Kerajaan Melaka pada ketika itu. Terdapat pelbagai cara atau kaedah digunakan bagi menyebarkan agama Islam di Melaka seperti melalui perkahwinan, perdagangan, penaklukan wilayah serta kegiatan mubaligh atau pendakwah.

3.2.2 Pusat Perdagangan

Melaka muncul sebagai pelabuhan entreport antarabangsa yang sibuk dan maju disebabkan oleh kedudukannya yang strategic iaitu terletak ditengah-tengah jalan perdagangan Timur-Barat. Empat orang Syahbandar telah ditugaskan untuk menyediakan kemudahan bagi aktiviti perdagangan dan juga memungut cukai. Dengan kata lain, Melaka ketika itu telah mempunyai sistem ekonomi yang sistematik dan teratur bagi melicinkan lagi perjalanan aktiviti ekonominya. Ini telah mendorong Melaka muncul sebagai pusat Tamadun Melayu yang termaju pada abad itu.

3.2.3 Pusat Perkembangan Bahasa Melayu

Melalui peranan sebagai pusat perkembangan bahasa Melayu, ianya mempunyai perkaitan yang rapat dengan peranan Melaka sebagai pusat penyebaran agama islam dan pusat perdagangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pendakwah yang mana ia telah digunakan bagi menyebarkan agama Islam.

4.0 Kesan Dan Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu

Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat melalui pelbagai dimensi kehidupan masyarakat Melayu antaranya iaitu;

4.1 Sistem Politik Pentadbiran dan Perundangan

Sistem politik pentadbiran dan perundangan Tamadun Melayu sememangnya banyak mengalami perubahan selepas kedatangan Islam. Dalam sistem kesultanan Kerajaan Utmaniyyah telah diperkenalkan dimana ketua negara dan ketua agama Islam ialah Sultan iaitu sebagai amanah Allah di muka bumi. Baginda dibantu oleh penasihat, ulama dan mufti semasa menjalankan pentadbiran. Malah penggunaan kata raja yang berasal daripada bahasa Sanskrit juga telah ditukarkan kepada perkataan Arab iaitu Sultan. Manakala dari aspek perundangan pula, undang-undang Islam iaitu Hukum Syara telah dijadikan sebagai asas kepada sistem perundangan Tamadun Melayu. Sebagai contoh Hukum Kanun Melaka yang mengambil undang-undang Islam sebagai asasnya untuk mengukuhkan sistem perundangan Kerajaan Melayu Melaka. Dalam Hukum Kanun Melaka yang juga dikenali sebagai Undang-undang Darat Melaka atau Risalat Hukum Kanun yang mengandungi 44 Fasal yang berkuatkuasa di Melaka dan kawasan jajahannya. Antara kandungan Hukum Kanun Melaka ialah; a) tanggungjawab raja dan pembesar b) pantang larang dikalangan anggota masyarakat c) hukum kesalahan awam dan jenayah d) undang-undang keluarga e) permasalahan ibadat dan muamalat f) hokum perhumaan

Antara yang jelas mengikut undang-undang Islam ialah undang-undang keluarga. Tetapi dalam hal-hal lain, wujud percampuran antara hukum aadat dengan hukum syara.

4.2.1 Pendidikan dan Pandangan Semesta

Semasa zaman Hindu, sistem pendidikan hanya diberikan kepada golongan bangsawan sahaja. Namun setelah kedatangan Islam sistem pendidikan lebih bersifat menyeluruh yang mana golongan rakyat biasa juga telah diberi peluang mendapatkan pendidikan selaras dengan ajaran agama Islam yang menekankan pendidikan untuk semua umat manusia tanpa mengira kedudukan atau pangkat seseorang. Sistem pendidikan madrasah, pondok telah diperkenalkan malah masjid dan surau telah menjadi institusi pendidikan yang penting setelah kedatangan Islam. Institusi istana pula telah menjadi pusat penyebaran ilmu pengatahuan yang berkaitan dengan agama Islam. Menurut pandangan salah seorang sarjana Islam, Syed Naquibb al-Attas, pandangan semesta Islam merangkumi dunia dan akhirat yang mana aspek dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat.

Oleh itu pandangan semesta dari prespektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjelma dari mata hati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. Islam cenderung kepada menyuburkan dirinya kepada seluruh alam manusia.Kunhi dhat semangat kegamaan Islam itu, sebagaimana disebutkan tadi, ialah kepercayaan ketuhanana yang tunggal, dan ini terkandung dalam satu konsepsi tersendiri peri keEsaan Tuhan atau Tauhid. Ditilik dari segi pandangan falsafah menerusi ilmu kalam dan tasawwuf, Tauhid mengemukakan suatu ontologi, kosmologi dan psikologi tersendiri dalam satu konsep agung yang biasa dinamai dengan istilah Keesaan Wujud atau Wahdat al-Wujud. Ontologi dan psikologi demikian itu tiadalah boleh sewenang-wenangnya disamakan dengan falsafah Neo-Platonisme dan falsafah Hindu sebagaimana yang dihuraikan mengikut pandangan Vedanta, sebab pada umumnya konsep-konsep itu berdiri tegak atas dasar-dasar terdapat yang terkandung dalam al-Quran yang berkesan mendalam bagi tiap segi dan kaedah, tiap aspek kehidupan orang Islam.

4.3 Kehidupan Masyarakat Melayu

Perubahan dalam kehidupan masyarakat melayu amat jelas kelihatan setelah kedatangan Islam ke Alam Melayu. Pada umumnya perubahan penting sememangnya telah berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu berikutan penerimaan Islam oleh mereka. Tidaklah keterlaluan untuk mengatakan bahawa gabungan antara kepercayaan yang terbentuk oleh rukun Iman dan kehidupan yang direncana dan diransangi oleh ritus dan institusi Islam telah mewujudkan batasan budayanya yang tersendiri. Tetapi apakah dalam semua segi kehidupan mereka perubahan redikal telah benar-benar berlaku, atau perubahan seumpama itu hanya berlaku dalam aspek tertentu dalam kehidupan tersebut, umpamanya dalam aqidah mereka, sehingga pandangan hidup masyarakat Melayu mengalami transformasi, daripada kepercayaan animisme kepada kepercayaan tauhid.

Dalam institusi kesultanan umpamanya sultan dianggap sebagai amanah Allah yang mana Sultan dibantu oleh para ulama dan agama Islam telah menjadikan agama rasmi kerajaan-kerajaan Melayu. Sesungguhnya agama Islam telah merubah kehidupan masyarakat melayu melalui pelbagai demensi kehidupan. Namun begitu adat-adat lama masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu masih dipraktikkan tetapi tidak merosakkan aqidah masyarakat Melayu.

5.0 Kesimpulan

Kedatangan Islam ke Alam Melayu sememangnya membawa banyak perubahan dan pengharapan baru dalam keagungan Tamadun Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa

wujudnya pusat-pusat tamadun unggul didunia amnya dan di Asia Tenggara khasnya adalah kesan daripada pengaruh Islam yang meresap masuk kedalam tamadun itu.

Daripada apa yang dibincangkan diatas kedatangan Islam bukan sahaja mewujudkan pusat-pusat Tamadun Melayu yang unggul tetapi Islam juga telah menyebabkan perubahan yang besar kepada pelbagai aspek kehidupan masyarakat melayu termasuklah sistem politik pentadbiran dan perundangan, pendidikan dan pandangan semesta dan kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri.