Anda di halaman 1dari 21

Kegiatan Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan

bersama atau demokratis, sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.Dalam system tradisional ini segala barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri guna untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya sendiri. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagaikekurangankekurangan yang ada dari segi organisasi atau kelembagaan modPerubahan sosial dapat terjadi apabila terdapat agen perubahan. Pada tingkat kelembagaan seringkali dijumpai adanya gerakan sosial. Gerakan sosial ini seringkali menjadi agen perubahan.

A. PERTANIAN Sistem ekonomi pada masyarakat pertanian mempunyai ciri teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana dan mengenal pembagian kerja yang masih terikat tradisi tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Pada masyarakat ini mereka biasanya masih menggunakan sistem pertukaran barter yaitu menukar barang dengan barang dan pada masyarakat pertanian ini teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah dan menyebabkan mutu barang hasil produksinya rendah.Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.

Gambar : Pertanian Pada masyarakat pertanian hasil pertaniannya tidak untuk di jual melaikan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tetapi apabila hasil pertiannya di kira lebih maka kelebihannya akan di jual kepada orang lain yang membutuhkannya atau hasilnya di tukarkan dengan barang lain yang tidak bisa di hasilkannya sendiri. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalahtidak terdapatnya persaingan dan masyarakat merasa aman, karena tidak mempunyai beban berat yang harus di pikul.

B. PERDAGANGAN DAN PELAYARAN Sistem ekonomi tradisional yang di pakai pada masyarakat perdagang dan pelayar adalah sistem barter yaitu sistem pertukaran barang dengan barang. Seperti halnya dengan sistem ekonomi pada masyarakat pertanian sistem ekonomi tradisisonal pada masyarakat perdagang dan pelayar juga mempunyai kesamaan yaitu mereka melakukannya guna untuk memenuhi kebutuhannya baik sendiri maupun kebutuhan umum.

Gambar : Pelayaran Tradisional Pada masyarakat ini mereka melakukan perdagangan dan pelayaran ke daerah-daerah lain guna untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhinya atau dihasilkannya sendiri oleh mereka sehingga perlu melakukan perdagangan dan pelayaran ke daerah-daerah lain. Sehingga dari hubungan tersebut terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat yang saling mengadakan hubungan perdagangan, baik perubahan sosial kea rah kebaikan ataupun kemunduran.

C.PERKEMBANGAN EKONOMI Perkembangan ekonomi yang di alami masyarakat yang menggunakan sistem perekonomian tradiosional adalah lambat. Karena semua kebutuhan hidupnya di penuhi sendiri dan di dalam memproduksi barang, untuk siapa barang tersebut di produksi semuanya di atur oleh masyarakat. Sehingga dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat. Dalam sistem ekonomi tradisional semacam ini memiliki kelemahan dan kelebihan sebagai berikut.

Kelemahan ekonomi tradisional : Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Kegiatan utama ialah bercocok tanam, menangkap ikan, memungut hasil hutan. kegiatan ekonomi dijalankan untuk mendapatkan bahan ,makanan dan lain-lain hasil untuk memenuhi keperluan harian. Alat pertanian adalah mudah yaitu menggunakanhewan atau binantang dan manusia tanpa teknologi modern. Mereka menggunakan sisitem barter, dalam melakukan kegiatan transaksi. Sebab-sebab petani tidak dapat mengeluarkan kelebihan hasil -Kekurangan tenaga buruh -Tidak ada ternak yang dapat melakukan kerja berat -Menangung beban kerja kerah pemerintah -Tiap petani hendaknya menyerahkan 1 per sepuloh hasil mereka kepada, pembesar atau raja pada saat itu.

Atas sebab-sebab diatas petani tidak dapat mengusahakan tanaman lebihan hanya golongan pemerintah sahaja banyak mengumpul kekayaan.

Kelebihan ekonomi tradisional : Tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Tidak indiviualistis.

D. PEMIKIRAN TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN Dalam faktor produksi kerja pertanian juga tampak individualisering. Dahulu tiap pekerjaaan teristimewa pekerjaan mengolah tanah, berhubung dengan perajaan keagamaa. Terikatnya kerja pada agama tampak dari kegiatan pengolahan tanah di dahului dengan upacara yang di pimpin oleh fungsionaris masyarakat. Selanjutnya kerja dapat diorganisir dengan berbagai cara salah satunya adalah gotong royong. Dari gotong royong inilah dapat timbul bentuk-bentuk organisasi lainnya dan dari gotong royong berubah menjadi tolong-menolong.

Tolong-menolong di jawa sejak awalnya mengandung sifat individual, tetapi dahulu mengandung juga kewajiban untuk memberikan pertolongan yang diminta. Seperti di jawa maka di luar jawa pun terdapat juga bentuk organisasi lama seperti perinduk semangan dan perbudakan. Budak adalah tawanan perang atau keturunan dari tawanan itu. Perinduk semangan yang timbul karena adanya penyerahan diri karena tidak dapat melunasi hutangnya. Para pemilik tanah menyuruh mengerjakan tanahnya untuk satu atau beberapa panenan kepada orang lain (deelbouwnemer atau deelbouwer) dengan pejanjian bahwa deelbouwer akan menyerahkan sebagian tertentu dari hasil panenanya kepada deelbouwgever. Deelbouw ini banyak terdapat dijawa, tetapi juga di daerah-daerah lain di dunia. Syarat-syarat deelbouw yang paling banyak di pakai di jawa adalah mempertengah atau mempertiga. Banyak keterangan yang menunjukan bahwa deebouw di jawa dalam abad ini bertambah, dan bahwa syarat deelbouw itu diperberat sehingga merugikan deelbouwer. Dalam deelwining, maka hasil tanaman yang lebih dari satu tahun dipaneni dan orang-orang yang memaneninya diberi bagian dari pada hasil panenya. Deelaanleg banyak terdapat dalam menanam tanam-tanaman perdagangan yang umurnya lebih dari satu tahun (overjarige handelesgewassen). Deelarbeider menbuka tanah, membuat kebun dan memeliharanya selama tahun-tahun pertama. Diantara pohon-pohon yang di tanamnya ia diperkenakan menanam tanam-tanaman. Pemiliknya tanah memberikan bibitnya dan tiap tahun sejumlah uang biasanya dalam bentuk persekot. Jika kebun itu telah selesai di Tanami dan penuh dengan tanaman, maka kebun itu dibagi antara kedua belah pihak. Deelaanleg ini banyak terdapat dalam penanaman kebun-kebun karet, kelapa dan lada di Sumatra dan Kalimantan.

E. PERKEMBANGAN PERTANIAN DALAM SEJARAH Pertanian rakyat banyak sekali ragamnya.Pertanian yang awal mulanya di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri berubah untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Sehingga pertanian mengalami pertubuhan yang lama dan disamping itu dalam waktu terakhir terdapat berbagai perubahan. Pertumbuhan pertanian tidak berjalan dengan merupakan garis lurus. Seringkali dari sesuatu stadium terdahulu yang tertentu, dapat timbul suatu pertumbuhan dalam berbagai arah, yang dapat tergantungdari pada banyak keadaan. Yang dikatakan pertumbuhan pertanian misalnya perubahan penyesuaian kepada alam dan perubahan-perubahan itu dapat bertalian dengan bertambah padatnya penduduk, sehingga diperlukan pemakaian tanah dengan lebih intensif, tetapi mungkin juga ada sebab-sebab lain, misalnya bertumbuhnya lalu lintas, yang menimbulkan kemunkinan-kemungkinan baru dalam penyesuaian kepada alam. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan, maka dari pada itu perlu di lakukan peningkatan hasil pertanian dengan berbagai upaya. Diantaranya adalah sistem penanaman tanaman yang satu jenis saja menjadi dua jenis tanaman di tanam pada tanah yang sama dan penggunaan alat-alat pertanian yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya misalnya saja dalam membajak sawah hanya menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu lama diganti dengan membajak dengan menggunakan tenaga hewan yang lehih efektif ari pada membajak dengan cangkul. http://muhammadikrampatobong.blogspot.com/2012/09/ekonomi-tradisional-dan-perubahansosial.html

Kegiatan Ekonomi Tradisional Penduduk Melaka Masyarakat Melayu tradisional di Melaka melakukan pelbagai aktiviti ekonomi sebelum abad ke15M. Pada peringkat awal, mereka bertani, menangkap ikan, menternak binatang dan memburu untuk keperluan sendiri. Keadaan ini mengalami perubahan apabila aktiviti ekonomi perdagangan mula bertapak di Melaka. Fasal 20 Undang-Undang Melaka membuktikan aktiviti pertanian dijalankan di Melaka melalui aktiviti perhumaan, bendang, sawah dan ladang. Penanaman padi bermula dengan kemasukan orang Minangkabau. Ekoran tidak mampu menampung keperluan penduduknya yang ramai, Melaka terpaksa mengimport beras dari Siam, Palembang dan Jawa. Selain itu, orang Melaka juga bersawah dan berdusun. Tom Pires pernah menyatakan Sultan Iskandar bersama pengikutnya telah menebas hutan untuk menanam pokok dan membuat dusun tebu, pisang dan nenas. Masyarakat Melaka juga menjalankan aktiviti menangkap ikan dan hasil laut. Ikan merupakan sumber protein yang penting. Sultan Iskandar Syah sendiri pernah menjadi nelayan ketika di Muar. Orang Laut menjalankan aktiviti ini sebelum pemerintahan Parameswara lagi. Antara peralatan yang digunakan ialah perahu daripada kayu bulat yang ditebuk. Bagi menampung kehidupan seharian juga, masyarakat Melaka menjalankan kegiatan berburu yang diwarisi termasuklah golongan Raja-Raja Melaka. Rakyat biasa yang tidak berdagang akan memburu binatang untuk menambah sumber pendapatan. Kegiatan perdagangan merupakan aktiviti ekonomi yang diwarisi sejak zaman awal Kerajaan Melayu Langkasuka dan Srivijaya. Aktiviti ini dijalankan secara kecil-kecilan dan besar-besaran. Perdagangan kecil-kecilan merujuk kepada rakyat biasa yang berjaja di pasar atau menggunakan perahu kecil. Golongan pembesar pula menjalankan kegiatan perdagangan melalui wakilnya iaitu kiwi. Perdagangan besar-besaran melibatkan urusan jual beli dengan pedagang luar. Aktiviti seterusnya yang dijalankan masyarakat Melaka ialah menternakbinatang seperti kerbau, lembu, kambing, ayam dan itik. Bendahara Seri Maharaja Melaka dikatakan pernah menternak binatang seperti kerbau. Kegiatan mengumpul hasil hutan memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Melaka ketika itu kerana mereka amat bergantung kepada persekitaran seperti sungai, hutan dan tanah pertanian. Antara hasil hutan yang dikumpul ialah rotan, damar dan getah jelutung. Kebetulan, hasil hutan ini mendapat permintaan yang tinggi daripada pedagang luar. Aktiviti pertukangan kayu, besi dan kraf tangan juga dijalankan masyarakat ini. Pertukangan kayu melibatkan pembinaan rumah, istana dan perahu. Mereka juga membuat senjata daripada besi. Antara barang kraf tangan yang dihasilkan ialah bubu. Tikar mengkuang diperbuat daripada rotan, buluh dan kayu. Kehidupan masyarakat Melayu tradisional sama seperti masyarakat awal di tempat lain iaitu amat bergantung kepada persekitaran seperti sungai, hutan dan tanah. Mereka telah mengeksploitasi sumber persekitaran ini untuk menampung keperluan seharian mereka.

http://semekarcintaku.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

Kegiatan ekonomi di negeri-negeri Melayu 1. Pertanian a) Menanam padi sawah, sayur-sayuran, padi huma, ubi dan buah-buahan b) Membina empangan untuk menambah hasil pengeluaran padi 2. Perikanan a) Peralatan tradisional digunakan untuk menangkap ikan b) Hasil tangkapan diperdagangkan kerana mendapat permintaan yang tinggi c) Hasil yang lebih dibuat ikan kering, belacan dan keropok 3. Kraf tangan a) Mahir membuat tikar, bakul dan tudung saji b) Pandai menenun songket, membuat keris dan menghasilkan perhiasan daripada emas dan perak 4. Perlombongan a) Kaya dengan logam b) Masyarakat Melayu menggunakan kaedah mendulang dan melampan untuk melombong bijih timah 5. Sistem percukaian a) Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah b) Terdapat cukai labuh batu, cukai bebas kuala, cukai kepala dan cukai tanaman 6. Sistem serah a) Merupakan pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah 7. Sistem kerah a) Merupakan sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah b) Menunjukkan sikap taat setia, sedia berkorban, dan berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah 8. Perdagangan a) Pelabuhan Melaka, Kedah, Klang dan Johor Lama menjadi pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat b) Pedagang awal menggunakan kulit siput geweng dan gerus sebagai mata wang c) Mata wang logam seperti emas dan timah juga digunakan 9. Timbangan, sukatan dan ukuran a) Kaul, cupak dan gantang digunakan untuk menyukat beras, bijih timah, rempah, garam dan kacang b) Dacing dan pikul digunakan untuk mengukur berat sesuatu barangan c) Relung digunakan untuk mengukur keluasan tanah

d) Jengkal dan hasta digunakan untuk mengukur panjang dan pendek sesuatu benda 10. Pengangkutan a) Denai penarikan dapat menghubungkan Pahang dengan Melaka. Masa perjalanan juga dapat disingkatkan

http://sejarahtingkatan1.blogspot.com/2009/07/kegiatan-ekonomi-di-negeri-negeri.html

Kegiatan Ekonomi Tanah Melayu sebelum kedatangan British PENGENALAN Sebelum campur tangan British, sistem ekonomi Tanah Melayu bersifat sara diri. Tiada penggunaan teknologi moden,tetapi tenaga ahli-ahli keluarga adalah penting dari peringkat awal hingga ke peringkat pengeluaran. Rakyat jelata tidak ada dorongan untuk mengeluarkan lebihan tanaman kerana cukai yang selalunya dikenakan adalah tinggi dan sistem pemasaran adalah sesuatu yang mudah. Tanah-tanah boleh diusahakan sesuka hati atau hanya perlu meminta kebenaran pembesar kerana tanah dianggap milik raja. -Kegiatan terpenting ialah pertanian,iaitu tanaman padi. Di samping itu, terdapat juga kegiatan penternakan, penghasilan barang-barang kraftangan serta mencari hasil-hasil hutan. -Sekiranya ada lebihan, aktiviti pertukaran mendapatkan barang-barang keperluan lain yang tidak dapat dihasilkan sendiri boleh dijalankan. Di samping itu, penduduk Tanah Melayu juga menjalankan kegiatan ekonomi komersial yang berlandaskan perdagangan dan perlombongan.

1. Ekonomi Sara Diri i. Dari aspek pertanian, padi merupakan tanaman utama. Terdapat dua jenis padi utama. padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai atau tanah rendah dan rata. Ia memerlukan air yang banyak. Padi huma atau padi bukit ditanam dikawasan tanah tinggi atau lereng bukit dan tidak memerlukan air yang banyak. Kawasan penanaman padi yang utama ialah di Kedah, Negeri Sembilan , Pahang dan Kelantan

ii. Sistem pengairan dapat memajukan sistem penanaman padi pada awal abad ke--19. Terdapat 3 jenis pengairan yang digunakan iaitu kincir air, terusan dan empangan. Pada tahun 1885, terusan Wan Mat Saman sepanjang 32km telah dibina di Kedah untuk mengairi sawah padi. Padi dari negeri Kedah dan Perlis mendapat pasaran yang baik di Pulau Pinang. Selain itu, Kedah turut menjalankan sistem pajak (ampun kurnia) yang dianugerahkan oleh raja kepada tauke-tauke dari Pulau Pinang untuk mengusahakan kegiatan ekonomi tertentu.

iii. Di negeri Perak, masyarakat Melayu merupakan masyarakat tani. Tanaman utama yang diusahakan ialah padi. Selain itu, terdapat juga tanaman seperti kopi, tembakau, sagu, pisang, jagung, tebu, ubi kayu, lada hitam dan gambir. Pokok buah-buahan juga ditanam untuk kegunaan sendiri seperti kelapa, durian, manggis, langsat dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga pokok pinang, kabung, nibung dan nipah yang mempunyai nilai-nilai perniagaan. Jika berlebihan, ia akan dijual untuk membeli barangan yang tidak mereka hasilkan seperti pakaian.

iv. Di samping itu, kegiatan menangkap ikan secara kecil-kecilan penting sebagai mata pencarian bagi penduduk Tanah Melayu yang tinggal berhampiran dengan laut, sungai dan tasik

v. Kegiatan memburu binatang juga dijalankan seperti pelanduk, kancil dan ayam hutan.

vi. Ternakan secara kecil-kecilan seperti lembu, kerbau dan ayam itik dilakukan disamping kegiatan pertanian.

vii. Selain itu, sistem kerah yang diwajibkan ke atas rakyat untuk berkhidmat dengan pembesar termasuk raja merupakan ciri penting. Khidmat yang diberikan seperti membuat jalan,menjaga perahu,jambatan, gajah,menghantar surat dan berita dan menjaga kepentingan pembesar semasa melawat daerah dan sebagainya

viii. Kegiatan sampingan lain dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional ialah mengutip hasil hutan seperti damar, rotan, getah perca, pelutung, kayu dan buluh. Dalam masyarakat Melayu tradisional, kegiatan ini dipanggil meramu. Hasil-hasil ini dijual sebagai pertukaran bagi mendapatkan beras, garam dan kain. Perkembangan pusat perdagangan di Kedah dan Melaka membolehkan hasil-hasil hutan dijual kepada pedagang-pedagang asing.

ix. Antara kerja-kerja pertukangan ialah bertukang, bertenun, menganyam kain dan menghasilkan kraftangan. Kegiatan pertukangan melibatkan pertukangan kayu seperti membuat rumah dan sampan serta pertukangan logam seperti membuat alat-alat senjata. Di samping itu,terdapat juga aktiviti meembuat periuk belanga daripada tanah. Penduduk di Pantai Timur juga menjalankan aktiviti menenun kain, songket dan membuat alat penangkapan ikan terutamanya pada musim tengkujuh

2. Ekonomi Komersial

i. Sebelum campur tangan British, penduduk Tanah Melayu juga menjalankan sistem ekonomi komersial berlandaskan perdagangan dan perlombongan

ii. Perdagangan dengan negara-negara Eropah dijalankan melalui pelabuhan entrepot Singapura dan ke China

iii. Pertanian dagangan merupakan kegiatan pertanian yang dijalankan untuk perdagangan di samping kegunaan harian

iv. Perlombongan bijih timah telahpun diusahakan oleh orang-orang Melayu (pembesar-pembesar Melayu). Pengeluaran terhad kerana kaedah yang digunakan ialah mendulang. Dianggarkan bahawa hanya 500 tan bijih timah setahun diusahakan oleh orang-orang Melayu hingga pertengahan abad ke-19.

v. Awal abad ke-19, ladang-ladang gambir yang luas milik kongsi Cina telah dimajukan di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Di Johor,lada hitam dan gambir diusahakan di antara tahuntahun 1840-1850-an. Kedua-dua tanaman ini ditanam di bawah sistem Kangchu. Tanaman ini mendapat pasaran yang menguntungkan di Singapura dan Eropah

vi. Di Seberang Perai, buah pala,cengkih dan tebu telah diusahakan oleh saudagar-saudagar Eropah pada awal abad ke-19.

vii. Ubi kayu ditanam di Melaka pada pertengahan abad ke-19. Dianggarkan pada tahun 1860, terdapat kira-kira 400 hektar ladang ubi kayu di Melaka.

viii. Terengganu menjalankan kegiatan perdagangan dengan China menjelang tahun 1830. Masyarakat Cina Terengganu sudahpun mempun yai seorang kapitan China. Sultan Omar menggalakkan perdagangan luar yang mengeksport emas, bijih timah, kopi, pinang, rotan dan damar. Baginda mengarahkan supaya kegiatan carigali emas di Ulu Nerus dan biji timah di Kemaman dipergiatkan. Terengganu mengimport barangan seperti candu, barang-barang buatan British dan barang-barang dari China.

ix. Kelantan pula terkenal dengan pengeluaran emas, bijih timah, lada hitam, pinang, beras, getah perca, buluh, kayu gaharu dan kain songket. Import utamanya ialah barang-barang kapas dari India dan Britain, sutera mentah dari China, candu, tembakau dan lain-lain. Pengeluaran emas dikuasai oleh orang-orang Cina. Kawasan utaman ya ialah di Pulai, Gua Musang. Hasil eksport Kelantan yang lain seperti kayu-kayan, getah perca, damar ,buluh dan sebagainya.

x. Perlombongan bijih timah tertumpu di kawasan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Di Perak, bijih timah di kawasan hilir Perak dan Kinta diusahakan pada abad ke-19 oleh pelombong cina dari Pulau Pinang, contohnya Kapitan Chong Ah Kwee. Kawasan Larut menjadi kawasan utama selepas 1840-an

xi. Di Selangor, kawasan perlombongan Lukut dibuka oleh Raja Busu yang berasal dariKesultanan Selangor. Ramai saudagar negeri-negeri Selat melabur di Lukut. Lebih daripada 20000 orang Cina

menjalankan aktiviti perlombongan di Lukut. Kawasan Kelang ialah kurniaan Sultan Muhamad kepada Raja Abdullah. Ia dieksport ke luar pada tahun 1859

xii. Di Negeri Sembilan pula, pelombong-pelombong cina telah melombong di Sungai Ujong sejak 1828. Kawasan ini berkembang pesat pada pertengahan abad ke- 19 di bawah Dato Bandar Kulup Tunggal dan Dato Kelana. Eksport bijihnya meningkat daripada 7000 pikul pada tahun 1830-an hingga 20000 pikul pada tahun 1855. Kebanyakan bijih dari sini dieksport ke negeri-negeri Selat terutamanya Melaka

xiii. Lombong-lombong bijih timah dibuka di Melaka seperti kawasan Durian Tunggal,Air Panas dan Kesang telah dibuka sekitar tahun 1840-an

xiv. Di Pahang,kegiatan perlombongan bijih timah diusahakan di Kuantan oleh saudagar-saudagar negeri-negeri Selat

KESIMPULAN Kesimpulannya, sistem ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan Barat merupakan sistem ekonomi sara diri dengan tumpuannya ke atas pertanian dan sistem ekonomi komersial yang berat kepada perlombongan dan perdagangan Tanah Melayu begitu kaya dengan hasil alam sehingga perdagangan dapat dijalankan dengan negaranegara Eropah dan negeri-negeri Selat sejak awal abad ke- 19 lagi. Kekayaan hasil bumi ini juga menarik ramai saudagar Cina dan Eropah menanam modal dalam perusahaan pertanian dagangan dan perlombongan

http://sejarah4ppudms.blogspot.com/2011/10/kegiatan-ekonomi-tanah-melayu-sebelum.html

Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu Kegiatan Ekonomi Saradiri a. Penanaman Padi. Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri, bukan untuk jualan. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor, Dataran Perlis, Seberang Prai, Pahang dan Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Padi sawah memerlukan banyak air. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu, kincir air dan terusan. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak, najis binatang, kuku kambing untuk menanam padi. b. Tanaman-tanaman Lain. Selain tanaman padi, tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung, kopi, tembakau, pisang tebu, ubi kayu, lada hitam gambir, kelapa dan keledek. c. Hasil hutan . Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus, kayu-kayan, rotan, damar, madu lebah, nipah, buluh, kapur barus, buah-buahan, getah jelutung, kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. d. Memburu binatang Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk, kancil, rusa, seladang dan ayam hutan. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah ,di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. e. Penternakan Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam, itik, lembu dan kerbau. Selain menjadi sumber makanan, binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu.

f. Perikanan Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai, tasik, dan sungai. Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. Penduduk di Kelantan, Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat, sungai atau laut. Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang, tombak, tali kail, bubu, jala, pukat, pancing, jaring, tangguk, kelong, gawai, jermal, serkap dan lukah. Alat-alat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat, jala, jaring kelong dan rawai. Kegiatan ekonomi komersial a. Padi dan beras. Di Kedah , Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor, Perak dan Terengganu. Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. b. Hasil Hutan Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan, damar, gading gajah dan sebagainya. Kegiatan pertanian dagang. a. Lada hitam dan gambir Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai. ii. Kopi Ditanam oleh peladang-peladang Eropah. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. b. Tanaman jualan lain Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini. Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka, Selangor dan Negeri Sembilan. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19. Kegiatan Perlombongan a. Bijih Timah Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan

pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar, Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta, Larut, dan Dinding di Perak; Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan; Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. b. Emas. Diusahakan di Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor. Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera. B. Kegiatan Ekonomi di Sarawak ( 5 markah ) Kegiatan Ekonomi Sara diri. a. Penanaman Padi. Padi huma diusahakan oleh orang Iban, Bidayuh dan Kenyah. Diusahakan secara bergotong-royong. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg.Baram. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. b. Perikanan. Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang, Saribas dan Batang Lupar. c. Tanaman-tanaman lain. Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam, pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah. d. Perlombongan Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh. e. Perdagangan. Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. Kegiatan ekonomi komersial a. Lada hitam Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan Brooke. Diusahakan oleh peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura. Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. b. Gambir. Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an. Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. Gambir ditanam secara meluas di Bau. Pada awal abad ke-20, tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. c. Sagu. Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebun-pekebun kecil.

Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. d. Perlombongan. Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. C. Kegiatan ekonomi di Sabah. ( 5 markah ) Kegiatan ekonomi sara diri a. Penanaman Padi Tanaman makanan utama. Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran, Papar, Penampang dan lembah bukit di Ranau, Keningau dan Tambunan. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau. b. Tanaman-tanaman lain Jagung, ubi kayu, keledek, buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan makanan selang c. Pertukangan Dijalankan oleh kaum Bajau. Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi, menenun kain dan memacu kuda. d. Perikanan Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan. Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. e. Penternakan Binatang yang diternak ialah kerbau, ayam, itik dan khinzir. Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. Kegiatan Ekonomi Komersial a. Tembakau SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina. Selepas tahun 1884, peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah. Pada tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. Pada penghujung abad ke-19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. b. Perlombongan. Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB.

http://definisi.org/kegiatan-ekonomi-tradisional-di-malaysia

Sistem ekonomi di Malaysia Sistem ekonomi di Malaysia pada abad ke-19 sehingga tahun 1963 boleh dikategorikan kepada 2 bentuk yang utama iaitu sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Bentuk dan kegiatan ekonomi yang mereka amalkan adalah dipengaruhi daripada sistem pemerintahan pada masa dahulu. Sebagai contoh, rakyat biasa menjadi petani, pedagang; pembesar pula menjadi pemilik tapak perlombongan dan sebagainya. Ekonomi sara diri ialah kegiatan ekonomi yang bertujuan atau sekadar mampu untuk menampung keperluan harian keluarga. Maknanya, hasil kegiatan ekonomi akan digunakan untuk keluarga mereka. Segala kelebihan pengeluaran akan dijual, hasil jualan tersebut akan digunakan untuk membeli barangan keperluan yang lain yang juga menjadi asas keperluan seperti pakaian dan sebagainya. Kegiatan ekonomi sara diri yang utama ialah bercucuk tanam, menangkap ikan dan memungut hasil hutan. Kegiatan sebegini tidak memerlukan penggunaan mata wang yang banyak. Sistem ekonomi komersil hanya wujud di Tanah Melayu setelah kehadiran penjajah British pada abad ke-19. Kehadiran mereka telah mempergiatkan bentuk ekonomi tersebut memandangkan mereka mengutip cukai daripada rakyat, memaksa rakyat mendapatkan duit tunai. Ini kerana mereka yang gagal menjelaskan cukai akan dihukum. Salah satu perkembangan yang nyata semasa itu dapat dilihat dalam sektor perdagangan dan perlombongan. Pertanian Kegiatan pertanian merupakan kegiatan ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional yang sangat penting. Merujuk kepadanya, padi pula merupakan tanaman utama memandangkan ia adalah makanan asasi masyarakat di rantau ini. Di Malaysia, dua jenis padi telah diusahakan iaitu padi sawah dan padi huma (bukit). Padi sawah ditanam di kawasan rendah dan di lembah-lembah sungai yang subur damdengan tanah alluvium. Penanaman padi sawah dipercayai diperkenalkan oleh orang Thai di negeri-negeri Melayu Utara dan orang Minangkabau di negeri-negeri Selatan. Negeri-negeri yang terkenal dalam penanaman padi sawah di Tanah Melayu ialah Kedah, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Antara negeri ini, Kedah merupakan negeri yang terkenal sebagai jelapang padi negara kita. Menjelang abad ke-18, dataran Perlis dan Seberang Perai juga turut menjadi kawasan penanaman padi yang utama. Penanaman padi sawah ini berkembang dengan pesat adalah dipengaruhi oleh sistem pengairan yang digunakan sejak abad ke-19. Air telah dibawa masuk ke sawah padi melalui tali air dan terusan. Antara terusan yang terkenal ialah Terusan Wan Mat Saman yang dibina pada tahun 1885 di Kedah. Di Negeri Sembilan pula, kincir telah dibina untuk membawa air masuk ke sawah padi. Berbanding dengan penanaman padi sawah, padi huma ditanam secara berpindah-randah setiap kali penanaman dijalankan kerana kesuburan tanah telah hilang atau berkurangan. Biasanya, padi huma ditanam di kawasan yang bergunung-ganang. Sebagai contoh, suku kaum Dusun dari Murut di Sabah dan Sarawak yang tinggal di kawasan pedalaman melakukan kegiatan penanaman padi huma. Walau bagaimanapun, terdapat juga tanaman-tanaman lain sebagai pelengkap kepada hasil padi seperti ubi, sayur-sayuran dan sebagainya. Penanaman tanaman ini menjadi penting kerana ia merupakan makanan selang. Selain itu, ubi juga dapat dijadikan sebahagian makanan utama sewaktu bekalan beras.

Pemeliharaan Kegiatan pertanian menjejaskan kesuburan tanah untuk tanaman.Untuk memelihara tanah supaya terus subur,petani digalakkan membuat giliran tanaman.Contohnya,pada musim pertama kawasan tanah ditanam dengan pokok kacang panjang,pada musim kedua kawasan tanah yang sama ditanam dengan pokok cili. Perikanan Ikan merupakan sumber makanan kepada masyarakat Melayu tradisional. Kegiatan perikanan merupakan pekerjaan utama bagi masyarakat Melayu yang tinggal di tepi laut dan sungai. Hasil tangkapan akan dijadikan keperluan diri sendiri dan lebihan hasil akan dijual. Kegiatan perikanan dapat dilihat khasnya di negeri Terengganu dan Pahang. Mereka menjalankan aktiviti mereka di antara bulan Mac hingga bulan Oktober dan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana masa itu merupakan musim tengkujuh. Pada musim tengkujuh, nelayan-nelayan di negeri ikan akan menangkap ikan di kolam, sungai dan sawah padi. Selain itu, mereka juga cuba memperbaiki alat-alat penangkapan mereka pada masa ini. Di laut, nelayan menggunakan pukat, jala, jaring, bubu, kelong dan rawai untuk menangkap ikan. Di sungai pula, pancing, jala, tangguk, kai, lukah, tomak dan serampang digunakan untuk menangkap ikan. Pada masa kini kegiatan perikanan hanya dijalankan oleh golongan yang tinggal di pinggir laut dan golongan yang kurang berpendidikan. Selain itu, masyarakat Malaysia pada masa kini juga kurang berminat untuk berkecimpung dalam kegiatan perikanan kerana kerjanya yang amat sukar dan pandapatan yang rendah. Pihak kerajaan juga menggalakan supaya golongan muda berkecimpung dalam kegiatan ini. Untuk menarik minat, pihak kerajaan telah berusaha dalam pelbagaai cara antaranya ialah menubuhkan persatuanpersatuan nelayan dan banyak lagi.Perikanan juga terbahagi kpd 2 iaitu perikanan air masin dan air tawar. contoh ikan air masin ialah kerapu kerabong,tenggiri manakala contoh ikan air tawar ialah talapiah,keli,haruan,patin

Lokasi utama kegiatan ini:


Kuala Muda, Kedah Pulau Pangkor, Perak Batu Maung, Pulau Pinang Kuala Selangor, Selangor Kukup, Johor Kemaman, Terengganu

terdapat juga ikan yang dipelihara di dalam sangkar untuk memenuhi keperluan penduduk. Antara produk ikan adalah:

keropok ikan/lekor budu/cencalok

belacan sate ikan/sotong

Perdagangan Kegiatan perdagangan di Tanah Melayu merupakan lanjutan daripada kegiatan perlombongan memandangkan bahan-bahan perdagangan itu sendiri lebih berasaskan kepada bahan-bahan mentah. Walau bagaimanapun, terdapat juga bahan-bahan dagangan yang berorientasikan kepada hasil-hasil pertanian. Dalam soal perkembangan perdagangan, beberapa aspek yang berkaitan seperti sistem pengangkutan, perkapalan dan sebagainya telah dibincangkan. Dalam tahun 1879, pendapatan cukai terhadap perlombongan bijih timah dari Perak dan Selangor masing-masing berjumlah $281823 dan $107558. Dalam tahun 1895, eksport bijih timah mencapai paras 127714498 (89% daripada nilai jumlah eksport Negeri-negeri Melayu Bersekutu) bagi negeri Perak dan Selangor. Hasil yang banyak membolehkan British menjalankan rancangan pembinaan jalan keretapi dan sebagainya. Pembinaan infrastruktur ini membolehkan bijih timah dieksport dengan mudah. Tetapi pengeluaran bijih timah yang banyak menyebabkan lebihan penawaran di pasaran dunia. Dengan itu, harga bijih timah telah menyusut dari 99.7 pound setan (1870-an) kepada 96.7 pound setan (1880an). Beberapa langkah telah diambil oleh British untuk menyekat dan mengawal pengeluaran bijih timah agar harganya tidak turun. Selain bijih timah, lada hitam, rempah, gambir dan tebu juga merupakan barang dagangan yang penting. Kegiatan penanaman tumbuhan ini dapat dilihat di Johor dimana orang Cina yang berhijrah dari Singapura mengusahakan penanaman gambir; di Pulau Pinang dan Perak usaha penanaman tebu dijalankan oleh orang Eropah. Bermula, abad ke-20, getah pula menjadi tanaman eksport atau hasil dagangan yang penting kerana ia sangat menguntungkan. Perkembangannya berhubung rapat dengan sistem pengangkutan, sebab itulah banyak kemudahan infrastruktur dibina. Perkembangan yang pesat dalam penanaman getah telah menambahkan lagi hasil perdagangan Tanah Melayu. Antara tahun 1906-1929, purata keluasan penanaman getah di Tanah Melayu telah meningkat dari 129809 hektar kepada 2971000 hektar dan eksport getah telah bertambah dari 6500 tan dalam tahun 1910 kepada 456000 tan pada tahun 1929. Harga getah juga meningkat daripada 1s3d sepaun kepada 2s6d sepaun antara tahun 18301900. Harganya terus menaik sehingga 8s9d sepaun pada tahun 1910. Walau bagaimanapun, pengeluaran yang tidak terkawal menyebabkan kelebihan penawaran dan harga getah telah merosot daripada 8s9d (1910) kepada 1s10d sepaun (1920-an). Fenomena ini menyebabkan British mengambil langkah untuk menyusun semula program perusahaan getah dan beberapa pendekatan telah dibuat seperti Rancangan Sekatan Stevenson (1922-1928). Sejak 1917, kelapa sawit telah ditanam secara komersil di Selangor. Akibat kemelesetan harga getah, kawasan penanaman kelapa sawit telah meningkat dari 4900 hektar (1926) kepada 25777 hektar (1933). Hasil kelapa sawit seterusnya menjadi bahan dagangan yang penting di Tanah Melayu. Perlombongan Perlombongan di Tanah Melayu selalunya merujuk kepada perlombongan bijih timah memandangkan hasil perlombongan logam lain seperti emas adalah terlalu sedikit. Secara amnya, aktiviti ini dijalankan secara kecil-kecilan terutama oleh pembesar-pembesar Melayu. Dalam tempoh yang lebih lewat, penggunaan pam kelikir dan sebagainya telah merangsangkan hasil pengeluaran terus meningkat.

Bijih timah Industri bijih timah merupakan satu industri yang tertua di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bijih timah telah menarik minat pedagang-pedagang asing dari Mediterranean, Arab, India dan China. Timah yang dilombong daripada kawasan pedalaman telah dilebur dan dijadikan timah jongkong lalu dibawa ke hilir sungai untuk diperniagakan. Kekayaan bijih timah di Tanah Melayu dapat dibuktikan melalui seorang pengembara Arab yang bernama Abu Dulaf (abad ke-10). Beliau berkata di seluruh dunia tidak ada lombong bijih timah seperti di Tanah Melayu. Pada abad ke-12 pula, seorang penulis Itali mengulas bahawa bijih timah di Tanah Melayu sangat tulen dan bercahaya. Menurut sumber China pula, Melaka dan Pahang ada mengeksport bijih timah. Catatan J.F.A. McNair pula menunjukkan, bijih timah mula dilombong di Perak pada tahun 1616 di Manjung dan Beruas. Sehingga tahun 1820-an, perlombongan bijih timah merupakan perusahaan orang Melayu. Lombonglombong ini dikuasai oleh raja dan pembesar. Mereka menggunakan cara melampan dan mendulang untuk melombong. Hasilnya adalah terhad. Selain itu, sikap orang Melayu yang menganggap perlombongan itu hanya merupakan pekerjaan sambilan menyebabkan perkembangannya tidak pesat. Atas inisiatif pembesar, mereka telah menggalakkan kemasukan orang Cina sebagai buruh. Keadaan ini jelas dilihat mulai tahun 1820-an, apabila orang Cina mula melibatkan diri dalam perlombongan bijih timah. Selain itu, akibat perubahan radikal di Eropah dari segi penggunaan bijih timah, permintaan terhadapnya telah meningkat. Pengambilan buruh Cina juga dipergiatkan lagi. Pada tahun 1840-an, perusahaan ini mula bertukar corak dengan penemuan kawasan baru, kemasukan modal Cina dan pengenalan cara-cara perlombongan yang lebih efektif oleh orang Cina. Keadaan ini telah membawa perubahan kekuasaan dan kaitan politik orang Cina di Tanah Melayu secara keseluruhan. Keadaan ini telah memberi peluang kepada British untuk campur tangan dalam hal-hal pentadbiran Tanah Melayu. Selain itu, kerajaan British juga berusaha untuk mewujudkan suasana yang menyenangkan kepada perkembangan perusahaan bijih timah swasta kepunyaan orang Eropah. Mereka menggunakan kapal korek untuk melombong. Penggunaan kapal korek dapat melombong dengan banyak tetapi kaedah ini memerlukan belanja yang tinggi. Dengan itu, perusahaan bijih timah oleh orang Cina mulai diambil alih oleh syarikat Eropah kerana teknik kapal korek yang dapat melombong dengan cepat dan akhirnya menjual perusahaan lombong bijih timah mereka kepada syarikat British. Emas Menurut J. Kennedy, perlombongan emas mungkin telah dijalankan berhampiran dengan Melaka pada zaman Neolitik lagi dan kenyataan ini mungkin benar kerana semenjak dahulu, emas merupakan dagangan yang penting di Tanah Melayu sehinggakan Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas atau Semenanjung Kencana. Dinyatakan bahawa di Pahang terutamanya di Kuala Lipis, perlombongan emas telah dijalankan selewat-lewatnya semenjak abad ke-16 lagi. Perusahaan ini pada umumnya merupakan perusahaan orang Melayu dan jumlah pengeluarannya adalah kecil.

Pada tahun 1889, Raub Australian Gold Mining Company (oleh orang Australia) telah ditubuhkan. Ia merupakan syarikat perlombongan emas yang terpenting di Tanah Melayu dan ditutup pada tahun 1960-an. Arang batu Perlombongan arang batu dijalankan di Batu Arang (Selangor) dan Enggor (Perak). Kegiatan ini dijalankan oleh Syarikat Malayan Collieries semenjak tahun 1915. Arang batu yang diperolehi telah dijual dalam pasaran tempatan kepada Keretapi Tanah Melayu, stesen-stesen kuasa dan lombong bijih timah. Dalam tahun 1950-an, pengeluaran arang batu mula merosot sebagai akibat persaingan dengan bahan api minyak. Dengan itu, lombong arang batu di Batu Arang telah ditutup pada tahun 1960. Bijih besi Perlombongan bijih besi hanya dijalankan oleh syarikat-syarikat Jepun hanya selepas Perang Dunia I di Johor dan Terengganu serta Kelantan. Bijih besi ini kemudian dieksport ke negara Jepun dan menjelang tahun 1938, kira-kira setengah daripada jumlah import bijih besi Jepun datangnya dari Tanah Melayu. Bauksit Bauksit hanya mula dikenali dan dijalankan perlombongannya pada tahun 1936 di Bukit Pasir berhampiran dengan Batu Pahat. Sebelum Perang Dunia II, dua lombong bauksit telah dibuka iaitu di Perigi Acheh dan Sri Medan. Namun kedua-dua lombong tersebut telah ditutup pada tahun 1941 apabila meletusnya Perang Dunia II. Kebanyakan hasil bauksit Tanah Melayu dieksport ke negara Jepun dan hanya sebahagian kecil sahaja dieksport ke Australia dan Taiwan.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Malaysia

Anda mungkin juga menyukai