PE R M O HO N A N PI N JA M A N T UK A R - i da n A T O M - i BUT I R A N PE R M O HO NA N Jumlah Permohonan: RM Tujuan Pembiayaan: M A K L UM A T PE M O HO N Nama: No. Kad Pengenalan Baru: Alamat Tetap : Bandar: Tel.

Kediaman : Alamat Sekarang : Bandar: Tel. Kediaman : Tarikh Lahir : Bilangan Tanggungan : Bangsa: Alamat Emel : M A K L UM A T PE R NI A GA A N Nama Perniagaan : Alamat Perniagaan: Poskod: Tel Pejabat : Jenis Perniagaan : 1. Koperasi 2. Milikan Tunggal Bandar: 3. Perkongsian Syarikat Sdn. Bhd No. Daftar Perniagaan: Tarikh Didaftarkan : 0 hingga 2 orang Negeri: Tel. Bimbit : Taraf Perkahwinan : 3 hingga 5 orang Agama: Nama Ibu: Bujang 6 hingga 8 orang Negeri: Tel. Bimbit : No. Kad Pengenalan Lama : Tempoh: Tahun: Permohonan Individu

BO R A NG I NI DI BE R I PE R CUM A

Permohonan Bersama

Jantina :

Lelaki

Perempuan

Poskod: Warganegara : Poskod: Bil. Tanggungan : Berkahwin Duda/Janda Melebihi 8 orang

Negeri: Alamat Emel : Syarikat Berhad Lain-lain (Nyatakan) ________________

Sektor Perniagaan : Modal Dibenarkan : RM

Peruncitan

Automotif Modal Berbayar : RM Bilangan Pekerja

PE M I L I K / R A K A N K O N GS I / L E M BA G A PE NG A R A H Nama: No. Kad Pengenalan Umur Alamat Jawatan Saham Dipegang Jumlah (RM) %

R UJ UK A N S E M A S A K E CE M A S A N Nama: Alamat Tetap : Pertalian : Bandar: Tel kediaman: Negeri: Tel pejabat: Alamat Emel : Poskod: Faks:

M O DA L PE R NI A GA A N

PE N DA P A T A N BE R S I H Pendapatan Perniagaan + Pendapatan Lain-lain = Ju ml a h Pen da p a t a n Hutang Institusi Kewangan (Perniagaan. UNT UN G BE R S I H ( 4 .1. UNT UN G K A S A R ( 2 . Rumah. JU A L A N K A S A R 3 . .3 ) 5 .5 ) RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM L E BI HA N PE NDA PA T A N 7 . kenderaan dll) Hutang Orang perseorangan Perbelanjaan Sara Hidup Pen da pa t a n Ber s ih RM RM RM RM RM RM RM . PE R BE L A N JA A N Elektrik/Air Telefon Pengangkutan Perbelanjaan Runcit Gaji Pekerja Gaji Pemilik Sewa Kedai Penyelenggaraan Susut Nilai Lain-lain JUM L A H 6 . M O DA L K A S A R S E DI A A DA Modal Permulaan Kenderaan Perkakas Stok Perniagaan Wang Di Tangan Wang Di Bank Lain-lain JUM L A H RM RM RM RM RM RM RM RM K E DU DU K A N K E WA N GA N PE R NI A G A A N BE R A K H I R / P A D A H A R I A N/ M I NG GU A N / B UL A N ……… …… …… …. K O S JUA L A N Stok Awal + = Belian Jumlah Kecil Stok Akhir JUM L A H 4 . 2 .

1. Saya/Kami akan memaklumkan kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari sekiranya saya berada dalam proses kebankrapan. M O DA L PUS I NG A N Belian Stok/Bahan Belanja Pengurusan Lain-lain RM RM RM RM RM RM 1 0 . Bank Rakyat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti. UBA H S UA I Keseluruhan Kedai Lantai Dinding Bumbung Lain-lain RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM PE N GA K U A N PE M O HO N 1.K E PE R L UA N DA N T UJ UA N PE M BI A Y A A N 8 . secara langsung atau tidak langsung.3 Saya/kami dengan ini memberi kuasa kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) untuk mendapatkan dan mengesahkan maklumat tentang saya/kami daripada mana – mana Institusi Kewangan. samada kepada saya/kami ataupun mana-mana pihak yang lain.4 Saya/kami juga mengesahkan bahawa ibubapa dan/atau anak saya/kami bukanlah merupakan kakitangan Bank Rakyat atau subsidari – subsidarinya. samada kepada saya/kami ataupun mana-mana pihak yang lain. JUM L A H PE M BI A YA A N 9 . secara langsung atau tidak langsung.0 Saya/Kami dengan ini mengisytiharkan bahawa: 1. yang diakibatkan oleh pendedahan berkenaan.5 Saya/kami mengakui bahawa Bank Rakyat mempunyai hak mutlak untuk melulus. 1.7 Bank Rakyat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti. untuk apa sahaja maklumat yang diperlukan oleh Bank Rakyat 1. 1. 1. menolak atau tidak menerima permohonan saya/kami tanpa memberikan sebarang sebab. Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. dan daripada mana – mana sumber yang difikirkan sesuai.1 Maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan pembiayaan ini dan dokumen-dokumen lain adalah benar tanpa menyembunyikan maklumat yang mungkin mempengaruhi permohonan saya. 1.6 Saya/kami dengan ini memberi kebenaran kepada Bank Rakyat untuk mendedahkan maklumat berhubung kemudahan pembiayaan atau akaun saya/kami kepada Bank Negara Malaysia dan pihak berkuasa yang ditetapkan oleh undang-undang.2 Saya bukanlah seorang yang muflis seperti yang tertakluk di bawah Seksyen 3 Akta Kebankrapan 1967. . PE R K A K A S DA N PE R A L A T A N Perkakas/Mesin Kerusi/Meja Rak Barang Kereta Tolak Lain-lain 1 1 . yang diakibatkan oleh pendedahan berkenaan.

………………………………… Tandatangan Nama: Tarikh: ………………………………… Tandatangan Nama: Tarikh: ………………………………… Tandatangan Nama: Tarikh : _______________________________________ Cop Syarikat UNT UK K E G UN A A N BA N K Diterima oleh: Tarikh diterima : Tandatangan Penerima Catatan : .