PE R M O HO N A N PI N JA M A N T UK A R - i da n A T O M - i BUT I R A N PE R M O HO NA N Jumlah Permohonan: RM Tujuan Pembiayaan: M A K L UM A T PE M O HO N Nama: No. Kad Pengenalan Baru: Alamat Tetap : Bandar: Tel.

Kediaman : Alamat Sekarang : Bandar: Tel. Kediaman : Tarikh Lahir : Bilangan Tanggungan : Bangsa: Alamat Emel : M A K L UM A T PE R NI A GA A N Nama Perniagaan : Alamat Perniagaan: Poskod: Tel Pejabat : Jenis Perniagaan : 1. Koperasi 2. Milikan Tunggal Bandar: 3. Perkongsian Syarikat Sdn. Bhd No. Daftar Perniagaan: Tarikh Didaftarkan : 0 hingga 2 orang Negeri: Tel. Bimbit : Taraf Perkahwinan : 3 hingga 5 orang Agama: Nama Ibu: Bujang 6 hingga 8 orang Negeri: Tel. Bimbit : No. Kad Pengenalan Lama : Tempoh: Tahun: Permohonan Individu

BO R A NG I NI DI BE R I PE R CUM A

Permohonan Bersama

Jantina :

Lelaki

Perempuan

Poskod: Warganegara : Poskod: Bil. Tanggungan : Berkahwin Duda/Janda Melebihi 8 orang

Negeri: Alamat Emel : Syarikat Berhad Lain-lain (Nyatakan) ________________

Sektor Perniagaan : Modal Dibenarkan : RM

Peruncitan

Automotif Modal Berbayar : RM Bilangan Pekerja

PE M I L I K / R A K A N K O N GS I / L E M BA G A PE NG A R A H Nama: No. Kad Pengenalan Umur Alamat Jawatan Saham Dipegang Jumlah (RM) %

R UJ UK A N S E M A S A K E CE M A S A N Nama: Alamat Tetap : Pertalian : Bandar: Tel kediaman: Negeri: Tel pejabat: Alamat Emel : Poskod: Faks:

M O DA L PE R NI A GA A N

JU A L A N K A S A R 3 . Rumah.1.5 ) RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM L E BI HA N PE NDA PA T A N 7 . kenderaan dll) Hutang Orang perseorangan Perbelanjaan Sara Hidup Pen da pa t a n Ber s ih RM RM RM RM RM RM RM . 2 . . K O S JUA L A N Stok Awal + = Belian Jumlah Kecil Stok Akhir JUM L A H 4 .3 ) 5 . PE R BE L A N JA A N Elektrik/Air Telefon Pengangkutan Perbelanjaan Runcit Gaji Pekerja Gaji Pemilik Sewa Kedai Penyelenggaraan Susut Nilai Lain-lain JUM L A H 6 . UNT UN G BE R S I H ( 4 . M O DA L K A S A R S E DI A A DA Modal Permulaan Kenderaan Perkakas Stok Perniagaan Wang Di Tangan Wang Di Bank Lain-lain JUM L A H RM RM RM RM RM RM RM RM K E DU DU K A N K E WA N GA N PE R NI A G A A N BE R A K H I R / P A D A H A R I A N/ M I NG GU A N / B UL A N ……… …… …… …. PE N DA P A T A N BE R S I H Pendapatan Perniagaan + Pendapatan Lain-lain = Ju ml a h Pen da p a t a n Hutang Institusi Kewangan (Perniagaan. UNT UN G K A S A R ( 2 .

Bank Rakyat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti. yang diakibatkan oleh pendedahan berkenaan.3 Saya/kami dengan ini memberi kuasa kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) untuk mendapatkan dan mengesahkan maklumat tentang saya/kami daripada mana – mana Institusi Kewangan. M O DA L PUS I NG A N Belian Stok/Bahan Belanja Pengurusan Lain-lain RM RM RM RM RM RM 1 0 . PE R K A K A S DA N PE R A L A T A N Perkakas/Mesin Kerusi/Meja Rak Barang Kereta Tolak Lain-lain 1 1 . secara langsung atau tidak langsung.7 Bank Rakyat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti. 1. 1. samada kepada saya/kami ataupun mana-mana pihak yang lain.1 Maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan pembiayaan ini dan dokumen-dokumen lain adalah benar tanpa menyembunyikan maklumat yang mungkin mempengaruhi permohonan saya. 1. menolak atau tidak menerima permohonan saya/kami tanpa memberikan sebarang sebab. 1.4 Saya/kami juga mengesahkan bahawa ibubapa dan/atau anak saya/kami bukanlah merupakan kakitangan Bank Rakyat atau subsidari – subsidarinya. . secara langsung atau tidak langsung. samada kepada saya/kami ataupun mana-mana pihak yang lain. Saya/Kami akan memaklumkan kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari sekiranya saya berada dalam proses kebankrapan. 1. UBA H S UA I Keseluruhan Kedai Lantai Dinding Bumbung Lain-lain RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM PE N GA K U A N PE M O HO N 1.2 Saya bukanlah seorang yang muflis seperti yang tertakluk di bawah Seksyen 3 Akta Kebankrapan 1967. Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri.K E PE R L UA N DA N T UJ UA N PE M BI A Y A A N 8 .0 Saya/Kami dengan ini mengisytiharkan bahawa: 1. untuk apa sahaja maklumat yang diperlukan oleh Bank Rakyat 1.6 Saya/kami dengan ini memberi kebenaran kepada Bank Rakyat untuk mendedahkan maklumat berhubung kemudahan pembiayaan atau akaun saya/kami kepada Bank Negara Malaysia dan pihak berkuasa yang ditetapkan oleh undang-undang. yang diakibatkan oleh pendedahan berkenaan.5 Saya/kami mengakui bahawa Bank Rakyat mempunyai hak mutlak untuk melulus. JUM L A H PE M BI A YA A N 9 . dan daripada mana – mana sumber yang difikirkan sesuai.

………………………………… Tandatangan Nama: Tarikh: ………………………………… Tandatangan Nama: Tarikh: ………………………………… Tandatangan Nama: Tarikh : _______________________________________ Cop Syarikat UNT UK K E G UN A A N BA N K Diterima oleh: Tarikh diterima : Tandatangan Penerima Catatan : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful