Anda di halaman 1dari 82
Rabi’ al-Awwal 1433H / Februari 2012M Hak Cipta: Buku ini adal ah waqaf penulis kepada
Rabi’ al-Awwal 1433H / Februari 2012M Hak Cipta: Buku ini adal ah waqaf penulis kepada

Rabi’ al-Awwal 1433H / Februari 2012M

Hak Cipta: Buku ini adal ah waqaf penulis kepada seluruh umat Is lam, tiada hak cipta mana-mana syarik at percetakan, dianjurkan untuk menyeb arkannya dan mencetaknya dengan seb arang alat percetakan, dilarang plagiat sa ma sekali, dan

dilarang meniagakannya

tanpa izin bertulis daripada penulis terlebih dahulu

percetakan, dilarang plagiat sa ma sekali, dan dilarang meniagakannya tanpa izin bertulis daripada penulis terlebih dahulu

ﻦ ﻣﻭ ﺎﻨِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﺭﻭﹺ ﺮﺷ ﻦ ﻣ ﻪﱠﻠﻟﺎﹺﺑ ﺫﻮﹸ ﻌﻧﻭ ،ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧﻭ ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧﻭ ﻩﺪﻤﺤﻧ ،ﻪﱠﻠﻟ ﺪ ﻤﺤﹾﻟﺍ ﻥﹺﱠ ﺇ ِ ﻻﹺﱠ ﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﻻﹶ ﻥﹶﹾ ﺃ ﺪ ﻬﺷﹶﺃﻭ ،ﻪﹶﻟ ﻱ ﺩﺎﻫ ﻼﹶﹶ ﻓ ﻞﹾ ﻠﻀﻳ ﻦ ﻣﻭ ،ﻪﹶﻟ ﻞﱠ ﻀﻣ ﻼﹶﹶ ﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻩﺪﻬﻳ ﻦ ﻣ ،ﺎﻨﻟﺎﻤﻋﹶﺃ ﺕﺎﹶ

ﺌﻴﺳ

.ﻪﹸ ﻟﻮﺳﺭﻭ ﻩﺪﺒﻋ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻥﹶﱠ ﺃﻭ ﻪﹶ ﻟ ﻚﻳﹺ

ﺮﺷ ﻻﹶ ﻩﺪﺣﻭ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ

Sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kita memuji-Nya, kita memohon kepada- Nya dan kita meminta ampun kepada-Nya. Kita memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan menjadi sesat. Barangsiapa yang Dia sesatkan, maka tidak ada pemberi petunjuk untuknya. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

ﺭﻮﹺ ﻣﹸﺄﻟﺍﹾ ﺮ ﺷﻭ ،ﺪ ﻤﺤﻣ ﻱ ﺪﻫ ﻱﹺ ﺪﻬﹾﻟﺍ ﻦ ﺴﺣﹶﺃﻭ ،ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺏﺎ

ﺪﺤﹾﻟﺍ ﻕ ﺪﺻﹶﺃ ﻥﹺﱠ ﺇ

ﺘﻛ ﺚﻳ

ﺭﺎﹺ ﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﹶ ﻟﹶﻼﺿ ﻞﹸﱠ ﻛﻭ ،ﺔﹶﹲﻟﹶﻼﺿ ﺔ ﻋﺪﹺﺑ ﻞﹸﱠ ﻛﻭ ،ﺔﹲﻋﺪﹺﺑ ﺔﹶ ﺛﺪﺤﻣ ﻞﹸﱠ ﻛﻭ

،ﺎﻬﺗﺎﹶﺛﺪﺤﻣ

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Dan sebaik- baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan adalah bid‘ah. Dan semua bid’ah adalah sesat. Dan semua kesesatan adalah di dalam neraka. - Hadith riwayat Imam Al-Nasa’i dalam Sunannya, Kitab Solat Al-‘Idain, no. 1560.

ﻢﻴﹺ ﺣﺮﻟﺍ ﻦﹺ ﻤﺣﺮﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻢﹺ ﺴﹺﺑ

ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﻲﺤﺘﻓ ﺪﻤﳏ ﻞﻴﻋﺎﲰﺇ ﻮﺑﺃ ﻝﺎﻗ

ﻭﹶ ﺃ ﺎﻬﺒﻴﺼﻳ ﺎﻴﻧﺩ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻪﺗﺮﺠﻫ ﺖ ﻧﺎﹶﻛ ﻦ ﻤﹶﻓ ﻯﻮﻧ ﺎﻣ ﺉﹺﹴ ﺮﻣﺍ ﱢﻞﹸﻜﻟ ﺎﻤﻧﹺﺇﻭ ﺕﺎ

ﻴﻨﻟﺎﹺﺑ ﻝﺎﹸ ﻤﻋﹶﺄﹾﻟﺍ ﺎﻤﻧﹺﺇ

ﻢﱠ ﻠﺳﻭ ﻪ ﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠ ﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻝﻮﺳﺮﻟﺍ ﻝﺎﻗ ﺎـﻤﻛ ﻪ ﻴﹶﻟﹺﺇ ﺮ ﺟﺎﻫ ﺎﻣ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻪﺗﺮﺠﹺﻬﹶﻓ ﺎﻬﺤﻜﻨﻳ ﺓﹶﺃﺮﻣﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani,

Berkata Abu Ismaaeel Muhammad Fathi bin `Ali bin Ibrahim,

Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu, sebagaimana sabda Rasul SAW

Hadith-Hadith Fadhilat Pengkhususan Surah al-Kahfi Pada Hari Jum’at: Satu Kajian Terperinci

Kajian oleh:

Muhammad Fathi bin Ali (Panel Hadith www.al-fikrah.net , ansarul-hadis.blogspot.com)

Editor:

Mohd `Adlan bin Mohd Shariffuddin (Panel Hadith www.al-fikrah.net , ad-diyari.com/)

Ahmad Saifuddin Yusof (Panel Hadith www.al-fikrah.net , kembaramakna.blogspot.com)

, ad-diyari.com/ ) Ahmad Saifuddin Yusof (Panel Hadith www.al-fikrah.net , kembaramakna.blogspot.com )
 

Kandungan

Kandungan

1

Pendahuluan

4

Hadith-Hadith Fadhilat Surah al-Kahfi Secara Umum

9

 

1. Hadith al-Barra’: Turunnya al-Sakinah atas sesiapa yang membacanya

10

2. Hadith Abi al-Darda’: Terselamat daripada fitnah al-Dajjal

10

Penjelasan Status Hadith: Pengkhususan Bacaan Surah al-Kahfi Pada Hari Juma‘at

11

1-

Hadith ‘Ali bin Abi Thalib:

11

Matan:

11

Takhrij:

11

Status Hadith:

12

2-

Hadith Zaid bin Khalid al-Juhani:

14

Matan:

14

Takhrij:

14

Status Hadith:

14

3-

Hadith ‘Abdullah bin ‘Umar:

16

Matan:

16

Takhrij:

16

Status Hadith:

16

4-

Hadith Isma‘il bin Rafi‘:

19

Matan:

19

Takhrij:

19

Status Hadith:

19

5-

Hadith Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Farwah:

21

Matan:

21

Takhrij:

21

Status Hadith:

21

6-

Hadith Umm al-Mu’minin ‘Aishah:

22

Matan:

22

Takhrij:

22

Status Hadith:

23

7-

Hadith Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah:

25

1
1
 

Matan:

25

Takhrij:

25

Status Hadith:

25

8-

Hadith al-Barra’ dan Ibn ‘Abbas:

28

Matan:

28

Takhrij:

28

Status Hadith:

28

9-

Hadith Abu Hurairah:

31

Matan:

31

Takhrij:

31

Status Hadith:

31

10-

Hadith ‘Umar al-Khattab:

33

Matan:

33

Takhrij:

33

Status Hadith:

33

11-

Hadith Anas bin Malik:

35

Matan:

35

Takhrij:

35

Status Hadith:

35

12-

Hadith Makhul:

38

Matan:

38

Takhrij:

38

Status Hadith:

38

13-

Hadith Tanpa Sahabi:

39

Matan:

39

Takhrij:

39

Status Hadith:

39

14-

Hadith Sebahagian Ahli Madinah:

40

Matan:

40

Takhrij:

40

Status Hadith:

40

15-

Hadith Ibn Wahab:

41

Matan:

41

Takhrij:

41

Status Hadith:

41

 
2
2

16-

Hadith Abi Sa‘id al-Khudri:

43

Matan:

43

Takhrij & Penjelasan Madar Hadith:

43

Pertama: Jalur Husyaim bin Basyir Takhrij: Jalur Mauquf Matan: Jalur Mauquf Takhrij: Jalur Marfu‘ Matan: Jalur Marfu‘ Status: Jalur Husyaim bin Basyir Kajian Sanad: Jalur Husyaim bin Basyir Kajian Matan: Jalur Husyaim bin Basyir

47

47

47

48

48

48

48

57

Kedua: Jalur Syu‘bah al-Hajjaj Takhrij: Jalur Mauquf Matan: Jalur Mauquf Takhrij: Jalur Marfu‘ Matan: Jalur Marfu‘ Status: Jalur Syu‘bah bin al-Hajjaj Kajian Sanad: Jalur Syu‘bah bin al-Hajjaj

60

60

60

61

61

62

62

Ketiga: Jalur Sufyan al-Thauri Takhrij:

66

66

 

Matan:

66

Status: Jalur Sufyan al-Thauri Kajian Sanad: Jalur Sufyan al-Thauri Kajian Matan: Jalur Sufyan al-Thauri

67

67

68

 

Kesimpulan status hadith Abi Sa‘id al-Khudri secara keseluruhan:

69

Penutup

 

71

 

Fiqh al-Hadith: Yang Sahih

72

Index Faedah Hadith & Fiqh

74

 
3
3

Pendahuluan

 

Hari Juma‘at ialah hari kebesaran Islam bagi setiap muslimin. Ia mempunyaï beberapa keistimewaan, Nabi SAW bersabda:

ﺝﺮﺧﺃ ﻪﻴﻓﻭ ،ﺔﻨﳉﺍ ﻞﺧﺩﺃ ﻪﻴﻓﻭ ،ﻡﺩﺁ ﻖﻠﺧ ﻪﻴﻓ ،ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﺲﻤﺸﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻌﻠﻃ ﻡﻮﻳ ﲑﺧ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﰱ ﻻﺇ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﻮﻘﺗ ﻻﻭ ،ﺎﻬﻨﻣ

“Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Juma‘at. Pada hari itu diciptakan Adam, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam syurga, pada hari itu dia dikeluarkan dia dari syurga. Tidak akan berlaku hari Qiyamah melainkan pada hari Juma‘at” (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitabnya al-Jami‘ al-Sahih (1417) dari Abi Hurairah secara marfu‘ 1 ).

Juma‘at juga merupakan hari hidayah untuk kaum Muslimin, Nabi SAW bersabda:

ﻦﻣ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﺍﻮﺗﻭﺃ ﻢﺃ ﺪﻴﺑ ﺔﻨﳉﺍ ﻞﺧﺪﻳ ﻦﻣ ﻝﻭﺃ ﻦﳓﻭ ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻥﻮﻟﻭﻷﺍ ﻥﻭﺮﺧﻵﺍ ﻦﳓ ﻯﺬﻟﺍ ﻢﻬﻣﻮﻳ ﺍﺬﻬﻓ ،ﻖﳊﺍ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﺍﻮﻔﻠﺘﺧﺍ ﺎﳌ ﷲﺍ ﺎﻧﺍﺪﻬﻓ ﺍﻮﻔﻠﺘﺧﺎﻓ ،ﻢﻫﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻩﺎﻨﻴﺗﻭﺃﻭ ﺎﻨﻠﺒﻗ ﻯﺭﺎﺼﻨﻠﻟ ﺪﻏ ﺪﻌﺑﻭ ﺩﻮﻬﻴﻠﻟ ﺍﺪﻏﻭ ﺎﻨﻟ ﻡﻮﻴﻟﺎﻓ - ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻝﺎﻗ - ﻪﻟ ﷲﺍ ﺎﻧﺍﺪﻫ ﻪﻴﻓ ﺍﻮﻔﻠﺘﺧﺍ

“Kita adalah umat yang terakhir, tetapi akan menjadi yang paling awal pada hari Qiyamah. Kita adalah umat yang terawal yang akan memasuki Syurga walaupun mereka adalah umat yang telah diberikan kitab sebelum kita, dan kita diberikan kitab selepas mereka. Maka mereka telah berselisih pendapat, lalu Allah telah memberi kita petunjuk daripada kebenaran pada perkara yang mereka perselisihi. Inilah hari yang mereka perselisihkan padanya. Allah telah memberi kita petunjuk kepadanya – dia berkata: Hari Juma‘at – maka hari ini (Juma‘at) adalah untuk kita, esok (Sabtu) untuk kaum Yahudi, dan lusa (Ahad) untuk kaum Nasrani (Kristian)” (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitabnya al-Jami‘ al-Sahih (1419) dari Abi Hurairah secara marfu‘).

1 Al-Marfu‘: ialah sanad hadith itu terhenti kepada Nabi, sama ada dari segi perkataan Nabi,

perbuatan Nabi, taqrir (persetujuan/ ketetapan) Nabi, atau sifat Nabi. Dengan kata lain hadith

Marfu‘

ialah

hadith

yang

dinisbahkan

kepada

Nabi,

ia boleh

jadi

Sahih,

Dha‘if, Maudhu‘

dan

sebagainya.

 
 
4
4
 

Bahkan telah thabit dalam Sunnah Sahihah beberapa amalan sunnah yang dikhususkan pada hari yang mulia ini, antaranya dianjurkan – pada hari Juma‘at – untuk:

 

1-

Membaca surah al-Sajdah dan al-Insan pada solat Fajr hari Juma‘at

(Muslim (2072)).

 

2-

Membanyakkan doa sepanjang hari Juma‘at, kerana terdapat satu

masa di mana sekiranya berdoa maka doa itu akan diterima Allah SWT 2 (Muslim (935, 2006)).

3-

Menghadiri solat Juma‘at 3 , dan melakukan segala yang berkaitan

dengan sunnah-sunnahnya (baik sebelum solat Juma‘at atau selepasnya) 4 .

2

Dan waktu yang dimaksudkan ialah selepas ‘Asar sehingga terbenam matahari. Jabir berkata bahawa

Nabi SAW bersabda: ﺔﻋﺎﺳ ﺮﺧﺁ ﺎﻫﻮﺴﻤﺘﻟﺎﻓ ﻩﺎﻳﺇ ﻩﺎﺗﺁ ﻻﺇ ﺎﺌﻴﺷ ﷲﺍ ﻝﺄﺴﻳ ﻢﻠﺴﻣ ﺪﺒﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺔﻋﺎﺳ ﺓﺮﺸﻋ ﺎﺘﻨﺛﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ

ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺪﻌﺑ - pada hari Juma‘at terdapat dua belas jam, padanya terdapat satu jam di mana tidaklah

seorang hamba yang Muslim mendoakan sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan memaqbulkan doa itu. Berusahalah mencari waktu tersebut pada jam terakhir selepas ‘Asar” (Sahih, dikeluarkan oleh al-Nasa’i dalam kitab Sahihnya al-Mujtaba tanpa komentar (1389) dan hadith-hadith yang didiamkan oleh al-Nasa’i dalam kitabnya al-Mujtaba adalah Sahih disisinya).

Juga berkata Imam al-Tirmizi: ﻰﺟﺮﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﻢﻫﲑﻏﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﺾﻌﺑ ﻯﺃﺭﻭ

ﺲﻤﺸﻟﺍ ﺏﺮﻐﺗ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺮﺼﻌﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻴﻓ – dan telah berpendapat sebahagian ahli ilmu dari kalangan Sahabat

Nabi SAW dan selain mereka bahawa sesungguhnya waktu yang dimaksudkan untuk dimaqbulkan doa – pada hari Juma‘at - itu ialah selepas ‘Asar sehingga terbenam matahari” (al-Jami‘ al-Mukhtasar (2/360) – komentar pada hadith no. 498).

3

Bahkan telah ijma‘ solat Juma‘at itu wajib bagi kaum lelaki, bahkan fardhu ‘ain mengikut pendapat yang rajih (kuat, tepat).

4

Antara amalan yang dianjurkan sebelum pergi solat Juma‘at ialah:

 

1-

Mengenakan wangi-wangian bagi yang mampu, kecuali mereka yang berihram (al-Bukhari (840, 883), Muslim (1997)).

2-

Menggosok gigi (al-Bukhari (880), Muslim (1997)).

3-

Memakai pakaian yang cantik, iaitu berhias (Abu Daud (343) dan beliau mendiamkannya, maka ia Soleh. Keterangan lanjut berkenaan erti Soleh di sisi Abu Daud, sila rujuk risalah saya:

 

Setiap Hadith-Hadith Yang Didiamkan Imam Abu Daud Dalam Sunan Adalah 'Soleh' ”).

 

4-

Menjauhi – sebelum pergi ke solat – daripada memakan makanan yang berbau kuat yang dapat mengganggu jama‘ah solat, ini termasuk bawang putih, apatah lagi rokok (bersama- sama dengan haramnya ia).

5-

Segera menuju ke masjid sebelum khutbah, kerana Malaikat akan mencatat nama mereka yang tiba awal ke masjid. Apabila khutbah bermula, para Malaikat tidak lagi menulis, sebaliknya mereka turut sama mendengar khutbah (al-Bukhari (3211), Muslim (2021))

Antara amalan yang mendapat pahala dalam perjalanan ke masjid, tiba di masjid dan ketika khutbah ialah:

 
5
5

1- Berjalan menuju ke masjid dengan tidak menaiki kenderaan, kerana Allah akan mengharamkan api neraka bagi mereka yang berdebu kakinya kerana berjalan pergi ke Juma‘at semata-semata kerana Allah Jalla wa ‘Ala (al-Bukhari (907)).

 

Berkenaan hadith yang masyhur yang menyatakan bahawa sesiapa yang berjalan pergi ke Juma‘at maka setiap langkahnya mendapat pahala seolah-olah berpuasa dan bersolat malam selama setahun, hadith ini dikeluarkan oleh al-Tirmizi dan ia Dha‘if, dilemahkan oleh al- Tirmizi sendiri dengan katanya: “Hasan” (al-Jami‘ al-Mukhtasar (496). Keterangan lanjut berkenaan erti “Hasan” di sisi al-Tirmizi, sila rujuk risalah saya: “Pengenalan Kepada Sunan Al-Tirmizi & Manhajnya”)

2-

Duduk dekat kepada khatib (Abu Daud (1108) dan beliau mendiamkannya, maka ia Soleh di sisi Abu Daud. Saya katakan: Bahkan isnadnya Sahih)

3-

Menghadapkan pandangan kepada khatib yang sedang berkhutbah. Dalam hal ini tiada satu pun hadith marfu‘ yang sahih, namun ia thabit daripada amalan para sahabat Nabi SAW seperti Ibn ‘Umar, Anas dan lain-lain. Berkata al-Hafiz al-Tirmizi: “ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﺪﻨﻋ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ

ﺐﻄﺧ ﺍﺫﺇ ﻡﺎﻣﻹﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ ﻥﻮﺒﺤﺘﺴﻳ ﻢﻫﲑﻏﻭ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃinilah yang diamalkan oleh para

ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi SAW dan selain mereka, mereka menganjurkan

menghadapkan pandangan kepada imam ketika beliau sedang berkhutbah” (Jamial-

Mukhtasar (2/383), komentar pada hadith no. 509)

4-

Menunaikan solat sunat mutlaq sebanyak yang mampu sementara khatib belum berkhutbah

(Abu Daud (290), dan beliau mendiamkannya, bermakna Soleh. Dan berkata Abu Abd al-

Rahman al-Albani: Hasan)

5-

Menunaikan solat dua raka‘at apabila masuk ke masjid walaupun ketika itu khatib sedang berkhutbah (al-Bukhari (930)). Tidak menjadi masalah jika seseorang itu duduk dahulu sama ada untuk minum air (ketika khatib belum berkhutbah), atau berehat sebentar kerana penat dan lain-lain, kemudian baru bersolat 2 raka‘at. Dan tidaklah menepati sunnah jika seseorang itu sengaja melewat-lewatkan solat dua raka‘at ini tanpa ada apa-apa keperluan.

Solat 2 raka‘at ketika memasuki masjid (dinamakan Tahiyatul masjid ) adalah sunnah secara ijma‘, dan ia adalah disyari‘atkan. Namun para fuqaha' berbeza pendapat tentang hukum Tahiyatul masjid, mazhab seperti Daud ‘Ali al-Zahiri dan Ibn Hazm berpendapat ia wajib sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Qadhi ‘Iyadh, manakala para imam mazhab yang empat berpegang ia mustahab (dianjurkan) dan bukannya wajib

Berkenaan hakikat solat dua raka‘at ini, perlu diketahui bahawa nama khas Tahiyatul masjid ini adalah tidak thabit dari Salaf dan tidak datang daripada hadith. Ia hanyalah nama yang diberikan oleh fuqaha' terkemudian. Bahkan sebenarnya solat Tahiyatul masjid ini bukanlah satu jenis solat yang berdiri dengan sendirinya sebagaimana solat witir yang berdiri dengan sendiri, solat dhuha yang berdiri dengan sendiri, atau solat rawatib yang berdiri dengan sendiri.

Akan tetapi sebenarnya solat 2 raka‘at memasuki masjid ini ia adalah termasuk daripada jenis solat nawafil mutlak (solat sunat mutlak) atau apa sahaja solat-solat lain yang disyari‘atkan. Dengan kata lain disunnahkan melakukan apa-apa jenis salat ketika masuk masjid, contohnya sekiranya seseorang itu memasuki masjid dalam waktu dhuha dan beliau solat dhuha sebanyak 2 raka‘at maka beliau telah dikira melakukan Tahiyatul masjid, atau masuk masjid dan bersolat 2 raka‘at rawatib dikira juga Tahiyatul masjid.

6
6
6- Dianjurkan memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Dalam
6- Dianjurkan memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan keluar dengan
mendahulukan kaki kiri. Dalam hal ini, tiada satu pun hadith yang sahih dan sarih (jelas).
Berkenaan hadith yang masyhur dari Anas secara marfu‘ bahawa Nabi SAW bersabda:
“ﻯﺮﺴﻴﻟﺍ ﻚﻠﺟﺮﺑ ﺃﺪﺒﺗ ﻥﺃ ﺖﺟﺮﺧ ﺍﺫﺇﻭ ،ﲎﻤﻴﻟﺍ ﻚﻠﺟﺮﺑ ﺃﺪﺒﺗ ﻥﺃ ﺪﺠﺴﳌﺍ ﺖﻠﺧﺩ ﺍﺫﺇ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻦﻣ – daripada sunnah
apabila kamu memasuki masjid, untuk kamu mulai dengan kaki kananmu, dan apabila kamu
keluar, untuk kamu mulai dengan kaki kiri”.
Hadith Anas di atas dikeluarkan antaranya oleh al-Baihaqi (al-Kubra (4494)) dari Abu al-Walid
al-Thayalisi dari Syaddad Abu Talhah dari Mu‘awiyah bin Qurrah dari Anas bin Malik secara
marfu‘ kepada Nabi SAW.
Saya katakan: Hadith ini adalah satu-satunya hadith marfu‘ yang sarih (jelas) menyebut
anjuran memasuki masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Namun ia Dha‘if,
bahkan Munkar. Kata al-Baihaqi sejurus mengeluarkan hadith ini: “ﺔﹶﺤﹾﻠﹶﻃ ﻮﺑﹶﺃ ﺪﻴ ﻌﺳ ﻦ ﺑ ﺩﺍ ﺪﺷ ﻪﹺﺑ ﺩ ﺮﹶﻔﺗ
ﻯﹺ ﻮﹶﻘﹾﻟﺎﹺﺑ ﺲ ﻴﹶﻟﻭ ،ﻰ ﺒﹺﺳﺍﺮﻟﺍ. – menyendiri pada hadith ini Syaddad bin Sa‘id Abu Talhah al-Rasibi, dan
dia tidaklah kuat (iaitu lemah)”, dan berkata al-Hafiz Abu Yusuf al-Tharifi: “ﺮﻜﻨﻣ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ–
sesungguhnya hadith ini Munkar” (Sifat Solat Nabi (37-38)).
Walaupun hadith Anas di atas tidak sahih, namun maknanya benar serta fiqhnya diamalkan
berdasarkan amalan sahabat bernama ‘Abdullah ibn ‘Umar. Imam al-Bukhari mempunyai
seni yang halus dalam menyatakan hal ini tetap sunnah walaupun tiada hadith sahih yang
sarih padanya. Ini dapat dilihat pada gaya penyusun hadith dan tabwib beliau dalam kitabnya
al-Jami‘ al-Sahih.
Imam al-Bukhari telah membuat bab khas dalam kitabnya al-Jami‘ al-Sahih bertajuk: “ ﺏﺎﺑ
ﻩﲑﻏﻭ ﺪﺠﺴﳌﺍ ﻝﻮﺧﺩ ﰲ ﻦﻤﻴﺘﻟﺍ – bab mendahulukan kaki kanan dalam memasuki masjid dan
sebagainya”, kemudian berkata al-Bukhari: “ﻯﺮﺴﻴﻟﺍ ﻪﻠﺟﺮﺑ ﺃﺪﺑ ﺝﺮﺧ ﺍﺫﺈﻓ ﲎﻤﻴﻟﺍ ﻪﻠﺟﺮﺑ ﺃﺪﺒﻳ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﻥﺎﻛﻭ –
Ibn ‘Umar telah memulakan dengan kaki kanan ketika memasuki masjid dan apabila keluar
beliau keluar, beliau mendahulukan kaki kiri”. Kemudian al-Bukhari membawakan satu
sahaja hadith untuk bab ini dalam Sahihnya iaitu hadith ‘Aishah, kata ‘Aishah: “ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺎﻛ
ﻪﻠﻌﻨﺗﻭ ﻪﻠﺟﺮﺗﻭ ﻩﺭﻮﻬﻃ ﰲ ،ﻪﻠﻛ ﻪﻧﺄﺷ ﰲ ﻉﺎﻄﺘﺳﺍ ﺎﻣ ﻦﻤﻴﺘﻟﺍ ﺐﳛ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ – Nabi SAW suka mendahulukan
yang kanan dalam setiap perbuatannya. Seperti dalam bersuci, menyikat rambut dan
memakai sandal” (al-Jami‘ al-Sahih (1/116)).
Perhatikan gaya Amirul Mu’minin fil Hadith ini, tidakkah ia genius? Ya, bahkan tidak dapat
dinafikan lagi. Imam al-Bukhari mengetahui bahawa dalam hal ini tiada satu pun hadith yang
sahih dan sarih, namun beliau mengetahui bahawa amalan itu sememangnya sunnah. Ini
dapat dilihat daripada tajuk babnya apabila dia berkata: “ﻩﲑﻏﻭ ﺪﺠﺴﳌﺍ ﻝﻮﺧﺩ ﰲ ﻦﻤﻴﺘﻟﺍ ﺏﺎﺑ – bab
mendahulukan kaki kanan dalam memasuki masjid dan sebagainya”.
Kemudian, disebabkan tiada hadith marfu‘ yang sahih dan sarih, maka al-Bukhari
membawakan athar amalan sahabi iaitu ‘Abdullah ibn ‘Umar yang beramal dengan isi
kandungan fiqh hadith tersebut. Kemudian, sebagai penguat, al-Bukhari telah membawakan
hadith ‘Aishah. Gaya seni yang sama dapat kita perhatikan ketika al-Bukhari ingin
menjelaskan anjuran membaca “bismillah” sebelum wudhu’, walaupun diketahui bahawa
tiada satu pun hadith yang sahih dalam bab itu. Allahu a‘lam.
7-
Dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang disyariatkan: “ﻚﺘﲪﺭ ﺏﺍﻮﺑﺃ ﱄ ﺢﺘﻓﺍ ﻢﻬﻠﻟﺍ -
Allahummaftah li abwaba rahmatik” ketika memasuki masjid (Muslim (1685)).
7
 

4-

Mandi pada hari Juma‘at terutama mereka yang menghadiri solat

Juma‘at (al-Bukhari (877, 878, 879, 880), Muslim (1994, 1995, 1996, 1997)).

5- Mengenakan wangi-wangian 5 dan minyak rambut, terutamanya mereka yang menghadiri solat Juma‘at (al-Bukhari (840, 883), Muslim (1997)).

6-

Menggosok gigi (al-Bukhari (880), Muslim (1997)).

Dan lain-lain amalan sunnah yang berkaitan sebagaimana yang biasa disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. 6

8-

Tidak berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah (al-Bukhari (934)).

9-

Tidak mengganggu para jamaah di masjid. Jika kita datang lewat maka jangan melangkah- langkah antara bahu Jama‘ah, atau memisahkan bahu dua orang yang sedang duduk agar boleh dilalui untuk mencari tempat.

‘Abdullah bin Bisr berkata: “ ﻝﺎﻘﻓ ﺐﻄﳜ -ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ- ﱮﻨﻟﺍﻭ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺏﺎﻗﺭ ﻰﻄﺨﺘﻳ ﻞﺟﺭ ﺀﺎﺟ

ﺖﻳﺫﺁ ﺪﻘﻓ ﺲﻠﺟﺍ » -ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ- ﱮﻨﻟﺍ ﻪﻟ » - pernah datang seseorang lelaki dengan

melangkahi leher-leher manusia pada hari Juma‘at, sedangkan Nabi SAW berkhutbah dan Nabi SAW bersabda kepadanya: "Duduklah, kamu benar-benar telah mengganggu orang lain." (Abu Daud (1118), dan beliau mendiamkannya, bermaksud ia Soleh. Dan berkata Abu ‘Abd al-Rahman al-Albani: “Sahih”).

Sebaliknya memintalah dengan baik, Nabi SAW bersabda: “ﻒﻟﺎﺨﻴﻟ ﰒ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺎﺧﺃ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﻦﻤﻴﻘﻳ ﻻ

ﺍﻮﺤﺴﻓﺍ ﻝﻮﻘﻳ ﻦﻜﻟﻭ ﻪﻴﻓ ﺪﻌﻘﻴﻓ ﻩﺪﻌﻘﻣ ﱃﺇ - janganlah salah seorang daripada kamu mengusir

saudaranya dari tempat duduknya pada hari Juma‘at untuk kamu ambil tempat duduknya itu, tetapi hendaklah dia berkata: (Tolong) berikan ruang!” (Muslim (5417)). Dan ini adalah adab yang dilupakan ramai manusia kini. Walau bagaimanapun, hadis ini adalah untuk sebelum imam berkhutbah.

10- Sekiranya mengantuk ketika mendengar khutbah, maka dianjurkan untuk bangun dan berubah tempat. Nabi SAW bersabda: ﻪﺴﻠﳎ ﻦﻣ ﻝﻮﺤﺘﻴﻠﻓ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﺲﻌﻧ ﺍﺫﺇ - jika salah

 

seorang daripada kamu mengantuk pada hari Juma‘at (iaitu ketika khutbah Juma‘at), hendaknya dia pindah dari tempat duduknya” (al-Tirmizi (526) dan katanya Hasan Sahih)

Antara amalan yang dianjurkan apabila selesai solat Juma‘at ialah:

1-

Mendirikan solat nawafil selepas Juma‘at sebanyak 4 raka‘at di masjid, atau 2 raka‘at di masjid dan 2 raka‘at apabila tiba di rumah (Muslim (2074)).

2-

Dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang disyari‘atkan: “ﻚﻠﻀﻓ ﻦﻣ ﻚﻟﺄﺳﺃ ﱏﺇ ﻢﻬﻠﻟﺍ – Allahumma

inni as’aluka min fadhlik” ketika keluar daripada masjid (Muslim (1685)).

3-

Keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri (rujuk penjelasan sebelum ini).

5 Kecuali bagi mereka yang berihram.

 
8
8

Hadith-Hadith 7 Fadhilat Surah al-Kahfi Secara Umum

Secara umumnya bagi al-Qur’an, setiap surahnya mempunyai fadhilat (kelebihan) kerana setiap ayat dalam semua surah itu mempunyai fadhilat, iaitu fadhilat umum sebagaimana yang disabdakan Baginda Nabi SAW:

ﻑ ﺮﺣ ﱂﺍ ﻝﻮﹸﹸ ﻗﹶﺃ ﺎﹶﻟ ﺎﻬﻟﺎﹶﺜﻣﹶﺃ ﺮﹺ ﺸﻌﹺﺑ ﺔﹸﻨﺴﺤﹾ ﻟﺍﻭ ﺔﹲﻨﺴﺣ ﻪﺑﹺ ﻪﹶﻠﹶﻓ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺏﺎﹺ

ﺘﻛ ﻦ ﻣ ﺎﹰﻓﺮﺣ ﺃﹶﺮﹶﻗ ﻦ ﻣ

ﻑ ﺮﺣ ﻢﻴ ﻣﻭ ﻑ ﺮﺣ ﻡﺎﹶ ﻟﻭ ﻑ ﺮﺣ ﻒ ﻟﹶﺃ ﻦ ﻜﹶﻟﻭ

“Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (al-Qur’an), maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali, aku tidak mengatakan (Ali Lam Mim) itu satu huruf, akan tetapi (Alif) satu huruf, (Lam) satu huruf dan (Mim) satu huruf”.

Hadith ini Sahih, dikeluarkan antaranya oleh al-Tirmizi (al-Jami‘ al-Mukhtasar (no. 2910)) dan katanya: Hasan Sahih Gharib. Dan fadhilat yang disebutkan oleh hadith ini adalah umum untuk kesemua surah dalam al-Qur’an dan ini termasuklah surah al- Kahfi.

Berkenaan fadhilat khusus surah-surah tertentu pula, terdapat sangat banyak riwayat yang ada, namun yang thabit sahih adalah sangat sedikit. Antara surah-surah yang masyhur mengandungi fadhilat khusus ialah: 1- al-Fatihah, 2- al-Baqarah, 3- Ali ‘Imran, 4- al-Kahfi, 5- al-Mulk, 6- al-Kafirun, 7- al-Ikhlas, 8- al-Mu‘awwizatain. 8

6 Masyhur disebut dalam banyak kitab bahawa dianjurkan membaca surah al-Kahfi secara khusus pada hari Juma‘at kerana kelebihan-kelebihan yang khusus, insyaAllah dalam risalah ini kita akan membincangkan adakah amalan ini thabit dari hadith sahih atau tidak. Berkenaan amalan membanyakkan salawat kepada Baginda Nabi SAW secara khusus pada hari Juma‘at, telah datang sejumlah hadith dari para sahabat seperti Aus bin Aus, Anas, Abi Umamah, dan Abi Darda’. Namun kesemuanya tidak terlepas dari kecacatan, dan hadith Aus bin Aus adalah hadith Munkar kerana kesilapan Husin bin ‘Ali al-Ju‘fi sebagaimana yang telah dijazamkan oleh Imam Abu Hatim dalam al- ‘Ilal. InsyaAllah sekira diizinkan-Nya saya akan menulis risalah ringkas berkenaan status hadith ini.

7 Al-Hadith: iaitu perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Apabila disebut “hadith qauli” ia merujuk kepada perkataan Nabi, “hadith fi‘li” merujuk kepada perbuatan Nabi, “hadith taqriri” merujuk kepada ketetapan (persetujuan) Nabi, “hadith wasfi” merujuk kepada sifat Nabi. Terdapat ‘ibarat (istilah) lain yang digunakan oleh Ahli Hadith seperti “al-Athar” dan “al- Khabar”. Sesetengah Ahli Hadith kadangkala membezakan antara “al-Hadith”, “al-Athar” dan “al- Khabar”, iaitu “al-Hadith” digunakan kepada Nabi, “al-Athar” digunakan kepada selain Nabi iaitu kepada Sahabat, Tabi‘in, dan “al-Khabar” pula adalah umum dan digunakan untuk kesemuanya. Walau bagaimanapun, para Ahli Hadith al-Mutaqaddimin tidak membezakan antara ketiga-tiga istilah ini. Bagi mereka, ia adalah sama.

8 Al-Mu‘awwizatain: iaitu surah al-Nas dan al-Falaq.

9
9
antara ketiga-tiga istilah ini. Bagi mereka, ia adalah sama. 8 Al-Mu‘awwizatain: iaitu surah al-Nas dan al-Falaq.

Surah al-Kahfi mempu nyai beberapa fadhilatnya yang khusus seb agaimana yang telah thabit dalam hadith- hadith Sahih, iaitu 9 :

1. Hadith al-Barra’: T urunnya al-Sakinah atas sesiapa yang mem bacanya

ﻪﺘﺸﻐﺘﻓ ،ﲔﻨﻄﺸﺑ ﻁ ﻮﺑﺮﻣ ﻥﺎﺼﺣ ﻪﺒﻧﺎﺟ ﱃﺇﻭ ،ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻘ ﻳ ﻞﺟﺭ ﻥﺎﻛ

ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻰﺗﺃ ﺢﺒﺻﺃ ﺎﻤﻠﻓ ،ﺮﻔﻨﻳ ﻪﺳﺮﻓ ﻞﻌﺟﻭ ،ﻮﻧﺪﺗﻭ ﻮﻧﺪﺗ

ﺖﻠﻌﺠﻓ ،ﺔﺑﺎﺤﺳ

 

ﻥﺁﺮﻘﻟﺎﺑ ﺖﻟﱰﺗ ﺔﻨﻴﻜﺴﻟﺍ ﻚﻠﺗ :ﻝﺎﻘﻓ ،ﻪﻟ ﻚﻟﺫ ﺮ ﻛﺬﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ

“Seorang lelaki seekor kuda yang

membaca surat al-Kahfi, pada waktu itu di s isinya terdapat terikat dengan dua tali, lelaki itu terli hat di atasnya

terdapat awan (ka bus) yang menaunginya. Awan (kabus) itu semakin mendek at sehingga membuatkan kudanya ingin Apabila telah pagi , lelaki itu pun mendatangi Nabi SAW dan kejadian yang dial aminya itu, maka Nabi SAW pun bersabda:

mendekat dan lari beranjak. menceritakan "Itu adalah al-

Sakinah yang turu n kerana al-Qur’an” (Dikeluarkan oleh al-Buk hari (no. 5011)

dan Muslim (no. 7 95)).

2. Hadith Abi al-Dard a’: Terselamat daripada fitnah al-Dajjal

 

ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ ﺔﻨﺘﻓ ﻦﻣ ﻢﺼﻋ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﻝﻭﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻳﺁ ﺮ ﺸﻋ ﻆﻔﺣ ﻦﻣ

“Sesiapa yang

memelihara (iaitu memelihara bacaan de ngan sentiasa

membaca) sepulu h ayat awal surah al-Kahfi, maka dia ak an terselamat

daripada fitnah al- Dajjal” (Dikeluarkan oleh Muslim (no. 1919)) .

 
 
 

9 Bahkan hanya 2 hadith ini sah aja yang Marfu‘ Sahih berkenaan fadhilat surah al-Ka hfi secara umum.

 
10
10

Penjelasan Status Hadith: Pengkhususan Bacaan Surah al- Kahfi Pada Hari Juma‘at

Berkenaan perihal fadhilat membaca surah al-Kahfi secara khusus pada hari Juma‘at sama ada pada malamnya atau siangnya, telah datang sejumlah riwayat dari sekelompok para sahabat semisal Abi Sa‘id al-Khudri, ‘Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Khalid al-Juhani, ‘Abdullah ibn ‘Umar, Umm al-Mu’minin ‘Aishah, Ibn ‘Abbas, Abi Hurairah, dan Isma‘il bin Rafi’ – radhiyallahu ‘anhum –.

Jalur yang paling kuat ialah jalur Abi Sa‘id al-Khudri sebagaimana kata al-Hafiz

Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani: “ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﰲ ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﻯﻮﻗﺃ ﻮﻫﻭ – dan ia adalah

riwayat yang terkuat dalam perihal surah al-Kahfi” (Faidh al-Qadir (6/198)).

Dengan izin Allah, saya akan menghuraikan setiap hadith-hadith ini satu-persatu:

1- Hadith ‘Ali bin Abi Thalib:

Matan 10 :

،ﻥﻮﻜﺗ ﺔﻨﺘﻓ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺔﻴﻧﺎﲦ ﱃﺇ ﻡﻮﺼﻌﻣ ﻮﻬﻓ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ ﻪﻨﻣ ﻢﺼﻋ ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ ﺝﺮﺧ ﻥﺇﻭ

“Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at, maka dia akan terselamat sehingga lapan hari daripada setiap fitnah yang berlaku dan jika keluar al-Dajjal dia akan terselamat daripadanya”.

Takhrij 11 :

Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ibn Mardawih (Tafsir Ibn Kathir (9/101), al-Dur al-Manthur (9/475), Takhrij al-Ihya’ (1/447)) dan al-Dhiya’ al-

10 Al-Matan: iaitu kata-kata yang mengakhiri sesuatu sanad (tujuan sanad), dengan kata lain “Matan” adalah “lafaz” hadith itu sendiri.

11 Al-Takhrij: masdar daripada “kharraja / ﺝﺮﺧ” (mengeluarkan), iaitu mengeluarkan sumber atau

dengan kata lain menyebutkan sumber hadith di mana ia dijumpai, tidak semestinya menyatakan darjat hukum (status) hadith itu.

11
11
kata lain menyebutkan sumber hadith di mana ia dijumpai, tidak semestinya menyatakan darjat hukum (status) hadith

Maqdisi (al-Ahadith al-Mukhtarah (2/50-51)) dari jalur Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan bin Ishaq.

Juga dikeluarkan oleh al-Dhiya’ al-Maqdisi (al-Ahadith al-Mukhtarah (2/49- 50)) dari jalur Abu al-Fadhl ‘Ubaidillah bin ‘Abd al-Rahman al-Zuhri.

Dan kedua mereka - Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan bin Ishaq dan Abu al-Fadhl ‘Ubaidillah bin ‘Abd al-Rahman al-Zuhri – dari jalur Ibrahim bin ‘Abdullah bin Ayyub al-Mukharrami dari Sa‘id bin Muhammad al-Jarmi, dari ‘Abdullah bin Mus‘ab bin Manzur bin Zaid bin Khalid al-Juhani dari ‘Ali bin al- Husin dari Ayahnya, dari ‘Ali bin Abi Thalib secara marfu‘ kepada Baginda Nabi SAW.

Status 12 Hadith:

Saya katakan: Hadith kurangnya 3 kecacatan:

ini Dha‘if Jiddan 13 , padanya terdapat sekurang-

 

1-

Penyakitnya ialah ia berlegar sekitar ‘Abdullah bin Mus‘ab al-Juhani

seorang yang Majhul yang meriwayatkan dari Ayahnya (Mus‘ab al-Juhani)

yang juga Majhul 14 . Kata Ibn ‘Asakir: “ﻥﻻﻮﻬﳎ ﻩﻮﺑﺃﻭ ﺐﻌﺼﻣ ﻦﺑ ﷲﺍ ﺪﺒﻋﻭ -

12 Status Hadith: disebut juga Martabat Hadith, iaitu darjat hadith itu samada Maqbul (diterima) seperti Sahih, Hasan (menurut istilah moden) atau Mardud (ditolak) seperti Dha‘if, Maudhu‘ dan sebagainya.

13 Dha‘if Jiddan: iaitu sangat lemah.

 

14 Majhul: iaitu “tidak diketahui keadaannya”, sanad yang mempunyai rawi yang majhul kebiasannya adalah dha‘if, namun terdapat juga kadang-kadang dan sebilangan kecil hadith yang rawinya adalah majhul tetapi hadith itu memang Sahih, dan ini hanya dapat dikenal pasti oleh imam-imam hadith pada kurun yang awal (mutaqaddimin) berdasarkan qara’in-qara’in (petunjuk) muktabar yang hanya mereka ketahui dengan jelas, dan ini adalah mazhab kebanyakan daripada Kibar al-Huffaz dan A’immah al-Hadith.

Ketahuilah bahawa perawi yang majhul, pada asal hadithnya tertolak. Namun terdapat beberapa kondisi di mana perawi majhul yang masih dipertimbangkan untuk diterima hadithnya. Antaranya apabila majhul itu datang daripada kibar al-tabi‘in yang majhul atau tabi‘in pertengahan yang majhul, atau ia diriwayatkan dari perawi wanita yang majhul, dan mestilah matan hadith itu pula dipastikan matan hadith itu mustaqim, tiada rakakah (kecacatan) pada lafaz, serta tidak menyalahi usul. Apatah lagi apabila hadith itu diambil oleh para huffaz yang dikenali hanya mengambil daripada mereka- mereka yang thiqah seperti Yahya al-Qattan, Abdulrahman ibn Mahdi, dan Syu‘bah.

Bahkan berkata guru saya – Syaikhuna al-Muhaddith Abu Muhammad Shihatah al-Alfy al-Sakandary, imam al-Zahabi menyebut dalam kitabnya Diwan al-Dhu‘afa’ bahawa perawi yang majhul daripada kalangan kibar al-tabi‘in dan pertengahan diterima hadith mereka apabila matan hadith itu tiada rakakah, serta tidak menyalahi usul.

 
12
12

dan ‘Abdullah

bin Mus‘ab serta Ayahnya, keduanya Majhu l” (Zil al-Mizan,

1/433 (700)). K ata al-Qattan: “ﻥﺎﻓﺮﻌﻳ ﻻ – keduanya tidak d ikenali” (Bayan

al-Waham wa

al-Iham (4/605), Mizan al-I‘tidal (8/192)).

 

Juga beliau

dinilai Majhul oleh al-Zahabi (Mizan al-I‘ti dal (2/506), al-

Mughni Fi al-D hu‘afa’ (358), serta Ibn Hajar (Lisan al-Mizan (5/16)).

 

Bahkan had ith ini didha‘ifkan oleh al-Dhiya’ al-Maqdisi

sendiri sejurus

mengeluarkan

hadith ini, katanya: “ﺔﲨﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﻪﻟ ﻒﻗﺃ ﱂ

ﻦﻣ ﻩﺩﺎﻨﺳﺇ ﰲ

pada isnadnya terdapat perawi yang saya tidak ditemui bio datanya - iaitu Majhul -” ( al-Ahadith al-Mukhtarah (2/49-50)), da n ini adalah pentadh‘ifan o leh al-Dhiya’.

2-

Jalur

in i

juga

terdapat

Ibrahim

bin

‘Abdullah

bin

Ayyub

al-

Mukharrami 15 .

Kata al-Daraquthni tentangnya: “ ﻦﻋ

ﺪﺣ

،ﺔﻘﺜﺑ ﺲﻴﻟ

ﺔﻠﻃﺎﺑ ﺚﻳﺩﺎﺣﺄﺑ

ﺕﺎﻘﺜﻟﺍ

– tidak thiqah, dia meriwayatkan

hadith-hadith

batil (palsu) d aripada perawi-perawi thiqah” (Siyar A‘l am al-Nubala’ (14/197), no. 1 12).

3-

Matanny a

bercanggah

dengan

riwayat-riwayat

la in

yang

tidak

menyebut bila ngan 8 hari secara khusus. 16

 
 
   
 

15 Antara guru kepada Imam Ib n ‘Adi.

 

16 Akan saya sebutkan jalur-jalu r lain selepas ini, insyaAllah.

 
 
13
13
2- Hadith Zaid bin Khalid al-Juhani: • Matan: ﺔﻨﺘﻓ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺔﻴﻧﺎﲦ ﱃﺇ
2- Hadith Zaid bin Khalid al-Juhani:
Matan:
ﺔﻨﺘﻓ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺔﻴﻧﺎﲦ ﱃﺇ ﻡﻮﺼﻌﻣ ﻮﻬﻓ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
ﻪﻨﻣ ﻢﺼﻋ ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ ﺝﺮﺧ ﻥﺈﻓ ،ﻥﻮﻜﺗ
“Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at, maka dia akan
terselamat selama sehingga lapan 17 hari daripada setiap fitnah yang berlaku
dan jika keluar al-Dajjal dia akan terselamat daripadanya”.
Takhrij:
Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh al-Dhiya’ al-Maqdisi (al-Ahadith al-
Mukhtarah (2/50)) dan al-Wahidi (Tafsir al-Wasith (3/135) no. 562)) dari jalur
Abu al-Fadhl ‘Ubaidillah bin ‘Abd al-Rahman al-Zuhri dari jalur Ibrahim bin
‘Abdullah bin Ayyub al-Mukharrami dari Sa‘id bin Muhammad al-Jarmi, dari
‘Abdullah bin Mus‘ab bin Manzur bin Zaid bin Khalid 18 al-Juhani dari Ayahnya,
dari Datuknya secara marfu‘ kepada Baginda Nabi SAW.
Status Hadith:
Saya
katakan:
Hadith
ini
Dha‘if
Jiddan,
padanya
terdapat
sekurang-
kurangnya 6 kecacatan:
1-
Penyakitnya ialah ia berlegar sekitar ‘Abdullah bin Mus‘ab al-Juhani
seorang yang Dha‘if, Majhul sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum
ini.
2- ‘Abdullah bin Mus‘ab yang Majhul ini meriwayatkan pula dari
Ayahnya yang Majhul juga (sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum
ini).
17 Lafaz al-Wahidi menyebut enam hari.
18 Al-Wahidi menyebut “Zaid bin Khalaf al-Juhani” dan ia silap.
14

3-

Pada

is nadnya

terdapat

Ibrahim

bin

‘Abdullah

bin

Ayyub

al-

Mukharrami,

seorang yang suka meriwayatkan hadit h-hadith batil

(sebagaimana

yang telah dijelaskan sebelum ini).

 

4-

Idhtirab

(goncang) isnadnya pada ‘Abdullah bin M us‘ab, dan ini

jelas! Kadang- kadang beliau meriwayatkan dari Ayahny a dan kadang-

kadang meriwa yatkan dari ‘Ali bin al-Husin dari Ayahnya.

 

5-

Idhtirab

(goncang) pada matannya, sesetengah m enyebut 8 hari

dan sesetenga h menyebut 6 hari!

 

6-

Matanny a

bercanggah

dengan

riwayat-riwayat

la in

yang

tidak

menyebut apa- apa bilangan hari (samada 8 atau 6) secara k husus.

 
 
   
 
15
15
3- Hadith ‘Abdullah bin ‘Umar: • Matan: ﻥﺎﻨﻋ ﱃﺇ ﻪﻣﺪﻗ ﺖﲢ ﻦﻣ ﺭﻮﻧ ﻪﻟ ﻊﻄﺳ
3- Hadith ‘Abdullah bin ‘Umar:
Matan:
ﻥﺎﻨﻋ ﱃﺇ ﻪﻣﺪﻗ ﺖﲢ ﻦﻣ ﺭﻮﻧ ﻪﻟ ﻊﻄﺳ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﰲ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
ﲔﺘﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻪﻟ ﺮﻔﻏﻭ ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺀﻲﻀﻳ ،ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ
“Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at, dipancarkan
baginya cahaya dari bawah tapak kakinya sehingga ke puncak langit,
meneranginya pada hari Qiyamah serta diampunkan dosanya antara dua
Juma‘at”
Takhrij:
Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh al-Zahabi (Mizan al-I‘tidal (3/534)),
al-Dhiya’ al-Maqdisi (al-Ahadith al-Mukhtarah (1/226)) dan Ibn Mardawih
(Talkhis al-Habir (2/72), Tafsir Ibn Kathir (9/100), Takhrij al-Ihya’ (1/447)) dari
jalur Muhammad bin ‘Ali bin Yazid bin Sanan dari Ishaq bin Ibrahim al-
Manjaniqi dari Isma‘il bin Khalid al-Maqdisi dari Muhammad bin Khalid al-
Basri dari Khalid bin Sa‘id bin Abi Maryam dari Nafi‘ dari Ibn ‘Umar secara
marfu‘ kepada Baginda Nabi SAW.
Status Hadith:
Saya katakan: Hadith ini Munkar 19 , Maudhu‘ (Palsu), padanya terdapat
sekurang-kurangnya 7 kecacatan:
19 Hadith Munkar: maksud hadith Munkar di sisi ahli hadith terkemudian (al-Muta’akhkhirin) ialah:
“Apa yang diriwayatkan rawi yang dha‘if yang menyanggahi dan menyalahi yang thiqat”, ini adalah
definisi hadith Munkar di sisi al-Muta’akhkhirin. Bagi para imam dan ahli hadith yang awal (al-
Mutaqaddimin) pula, mereka tidak mengehadkan maksud hadith Munkar seperti al-Muta’akhkhirin,
akan tetapi bagi al-Mutaqaddimin ia adalah lebih luas, iaitu setiap hadith yang tidak diketahui akan
sumbernya, tidak kira sama ada rawi yang tafarrud (bersendirian) itu thiqah atau soduq atau dha‘if,
sama ada tafarrudnya rawi itu bersama-sama mukhalafah atau tidak, iaitu dengan kata lain
maksudnya sesungguhnya padanya berlaku kesilapan atau tidak terpelihara atau tidak diikuti (khata’,
waham, ghayr mahfuz, gharib, la yutaba‘ahu ‘alayhi ahad), seperti kata Imam Ahmad “yuhdath bi
ahadith manakir laysa lahu asl”, kata Imam al-Bukhari “hadith laysa bi ma‘ruf Munkar al-hadith”, dan
antara ibarat-ibarat lain yang digunakan oleh al-Mutaqaddimin untuk Munkar adalah seperti “haza
khata’”, “haza waham”, “haza ghayr mahfuz”, “haza ghayr sahih”, “gharib”, “wa la yasybih”, “la
yathbut”, “la yasih”, dengan itu Munkar pada al-Mutaqaddimin adalah lebih umum daripada al-
Muta’akhkhirin, dan ia lebih dekat kepada makna al-lughawi iaitu “ghayr ma‘ruf/ tidak diketahui”,
iaitu padanya ada berlaku kesilapan.
16

1-

Muhammad bin Khalid al-Basri, berkata Ibn Mandah: “ ﺐﺣﺎﺻ

ﲑﻛﺎﻨﻣ – dia adalah pemilik hadith-hadith Munkar” (Lisan al-Mizan (5/151),

Mizan al-I‘tidal (3/534)), bahkan berkata Ibn al-Jauzi: “ﻩﻮﺑﺬﻛ – mereka

mengatakannya pendusta” (Lisan al-Mizan (5/151)), dan berkata al-Zahabi:

ﻪﻌﺿﻭ ﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ ﺐﺴﺣﺃ – aku merasakan Muhammad bin Khalid ini

mencipta (hadith ini)” (Lisan al-Mizan (5/151)).

Al-Nawawi menilai Dha‘if hadith ini dalam al-Majmu‘ (4/423), dan

berkata Ibn Kathir: “ﺐﻳﺮﻏ ﺩﺎﻨﺳﺈﺑ ﻪﻳﻭﺩﺮﻣ ﻦﺑﺍ ﺮﻜﺑ ﻮﺑﺃ ﻆﻓﺎﳊﺍ ﻯﻭﺭﻭ – dan

meriwayat akan hadith ini oleh al-Hafiz Abu Bakr Ibn Mardawih dengan isnad yang gharib” (Tafsir al-Qur’an al-‘Azim (9/100)). Saya katakan:

Bahkan, hadith ini Palsu!

2- Khalid bin Sa‘id bin Abi Maryam, seorang yang Majhul. Berkata

Imam ‘Ali ibn al-Madini tentangnya: “ﻪﻓﺮﻌﻧ ﻻ – Kami tidak mengenalinya”

(Tahzib al-Tahzib (3/95)), dan berkata al-Qattan: “ﻝﻮﻬﳎ – Majhul” (Bayan

al-Waham wa al-Iham (3/537)).

3- Khalid yang Majhul ini pula tafarrud (menyendiri) dalam meriwayatkan hadith ini dari Nafi‘, dan tidaklah diketahui halnya samada dia mendengar dari Nafi‘ atau tidak!!

Contohnya kata Imam Ibn ‘Adi dalam al-Kamil (1/292): “Dan hadith ini bersendirian padanya Isma‘il bin ‘Ayyasy daripada al-Zubaidi, dan ia hadith Munkar daripada hadith al-Zubaidi, Ibn ‘Ayyasy telah mengambil hadith al-Zubaidi ke atas hadith Ibn Sam‘an dan dia telah tersilap, al-Zubaidi thiqah dan Ibn Sam‘an pula dha‘if”. Jika dilihat pada kata-kata Ibn ‘Adi ini dapat diketahui bahawa beliau menggunakan istilah “Munkar” ke atas apa yang telah bersendirian padanya Ibn ‘Ayyasy daripada Al- Zubaidi, kerana tidak diketahui hadith ini daripada hadith-hadith al-Zubaidi, rawi yang meriwayatkannya daripadanya telah silap kerana telah memasukkannya hadith Ibn Sam‘an.

Contoh lain pula ialah kata Imam al-Nasa’i (8/319): “Hadith ini Munkar, telah silap padanya Abu al- Ahwas Salam bin Sulaym, sesungguhnya tidak diketahui seorang pun yang mengikutinya padanya al- Ahwas daripada kalangan ashab Simak bin Harb… dan kata Ahmad bin Hanbal: “Abu al-Ahwas telah silap pada hadith ini”. Jika kita lihat di sini Abu al-Ahwas adalah seorang yang thiqah mutqin! Akan tetapi Imam al-Nasa’i tetap menggunakan istilah “Munkar” ke atas hadithnya yang ada silap padanya. Dan contoh-contoh lain semisal ini sangat banyak.

 
17
17

4-

Muham mad bin ‘Ali bin Yazid bin Sanan, seorang yan g tidak dikenal,

Majhul juga.

 

5-

Berlaku

ikhtilaf

(percanggahan)

padanya

antara

Marfu‘ dan

Mauquf 20 , dan yang terpelihara ialah ia Mauquf. Berkata Ib n Kathir: “ ﺍﺬﻫﻭ

ﻒﻗﻮﻟﺍ ﻪﻟﺍﻮﺣﺃ

ﻦﺴﺣﺃﻭ

،ﺮﻈﻧ

ﻪﻌﻓﺭ

ﺚﻳﺪﳊﺍ

had

ith

ini

untuk

merafa‘kannya

terdapat keraguan, dan sebaik-baik halnya

ialah ia adalah

Mauquf” (Taf sir al-Qur’an al-‘Azim (9/100)). Saya ka takan: Bahkan Mauquf Maud hu‘!!!

6-

Isma‘il b in Khalid al-Maqdisi, tidak diketahui akan hal nya.

 

7-

Ishaq bi n Ibrahim al-Manjaniqi, terkenal meriwaya tkan daripada

mereka-merek a yang dha‘if.

 
 
   
 

20 Al-Mauquf: ialah sanad hadi th itu terhenti kepada Sahabat, sama ada dari segi p erkataan Sahabat,

atau perbuatan Sahabat, atau

taqrir (persetujuan/ketetapan) Sahabat, atau darip ada sifat Sahabat,

atau daripada sirah Sahabat. H adith Mauquf ialah hadith yang dinisbahkan kepada S ahabat, sama ada dari segi perkataan Sahabat, a tau perbuatan Sahabat, atau taqrir (persetujuan/ke tetapan) Sahabat, atau daripada sifat Sahabat, at au daripada sirah Sahabat. Hadith Mauquf adalah t idak sahih kepada Nabi. Hadith Mauquf mempun yai beberapa kategori sebagaimana Hadith Marfu‘ se perti sahih, dha‘if, dan sebagainya. Apabila seseo rang ahli hadith menyebut “Mauquf Sahih” ia berm aksud sanad yang terhenti kepada Sahabat itu ad alah sahih, begitu juga apabila disebut “Mauquf Dh a‘if” ia bermaksud sanad yang terhenti kepada Sa habat itu adalah dha‘if.

 
18
18
 
4- Hadith Isma‘il bin Rafi‘: • Matan: ﺔﻌﻤﳉﺍ ﱃﺇ ﺎ ﻪﻟ ﷲﺍ ﺮﻔﻏ ﺔﻌﻤﳉﺍ
4- Hadith Isma‘il bin Rafi‘:
Matan:
ﺔﻌﻤﳉﺍ
ﱃﺇ
ﺎ
ﻪﻟ
ﷲﺍ ﺮﻔﻏ ﺔﻌﻤﳉﺍ
ﻡﻮﻳ
ﺎﻫﺃﺮﻗ ﻦﻣ ،ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ
»
ﻲﻗﻭﻭ ،ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﻎﻠﺒﻳ ﺍﺭﻮﻧﹰ
ﻲﻄﻋﺃﻭ ،ﺎﻫﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻩﺩﺍﺯﻭ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ
«
،ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ
ﺔﻨﺘﻓ ﻦﻣ
“… Surah al-Kahfi, sesiapa yang membacanya pada hari Juma‘at,
diampunkan baginya dosa sehingga Juma‘at yang akan datang, dan ditambah
baginya (pengampunan) selama 3 hari selepasnya, dan diberikan cahaya
menyinari hingga ke langit, dan akan terselamat dia daripada fitnah al-Dajjal…”
Takhrij:
Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ibn al-Durrais (Fadha’il al-Qur’an
(1/96)) dari Yazid al-Thayalisi dari Isma‘il bin ‘Ayyash dari Isma‘il bin
Rafi‘ secara marfu‘ kepada Baginda Nabi SAW, katanya: Telah sampai kepada
kami (balaghana - ﺎﻨﻐﻠﺑ) bahawa Rasul SAW bersabda.
Status Hadith:
Saya
katakan:
Hadith
ini
Munkar,
Dha‘if
Jiddan,
padanya
terdapat
sekurang-kurangnya 3 kecacatan:
1- Isnadnya putus 21 , bahkan Mu‘dhal 22 , hilang perawi antara Isma‘il
bin Rafi‘ dan Nabi SAW sebanyak dua atau lebih perawi. Kata Ibn Hajar al-
‘Asqalani: “ﻞﻀﻌﻣ ﺪﻨﺳ ﺍﺬﻫ – sanad ini Mu‘dhal” (al-Futuhat al-Rabbaniyah
(4/229-230)).
21 Munqathi‘: iaitu putus isnadnya. Sanad yang putus adalah ‘illah (kecacatan) kepada hadith kerana
antara syarat asas Sahihnya hadith adalah “bersambungnya sanad (al-ittisol)”. Sesungguhnya syarat
awal yang disyaratkan oleh para ahli hadith untuk sahihnya hadith adalah Al-Ittisol (bersambungnya
sanad), setiap hadith yang tertinggal syarat ini maka hukum asalnya adalah dha‘if, kecuali jika ia
dikuatkan dengan petunjuk-petunjuk lain.
22 Al-Mu‘dhal: hilang dua atau lebih perawi dalam isnad secara berturut-turut, tidak mengira sama
ada putus pada awal isnad, atau tengah isnad, atau di akhirnya.
19

2-

Isma‘il b in Rafi‘ sendiri, seorang Hijazi. Berkata I bn al-Mubarak

tentangnya: “

ﲏﻐﻠﺑ ﻝﻮﻘﻳﻭ ﺍﺬﻫ ﻦﻋﻭ ﺍﺬﻫ ﻦﻋ ﻞﻤﳛ ﻪﻨﻜﻟﻭ ﺱ ﺄﺑ ﻪﺑ ﻦﻜﻳ ﱂ

dia tidaklah m engapa, akan tetapi dia mengambil dari

seseorang dan

seseorang kem udian dia berkata: Balaghani (telah samp ai kepadaku) – sedangkan had ith itu putus - ” (Tahzib al-Kamal (3/85)). Say a katakan: Dan

hadith ini adal ah salah satu daripadanya! Berkata Isma‘il

bin Rafi‘ untuk

hadith ini: “Te lah sampai kepada kami (balaghana - ﺎﻨﻐﻠﺑ)

 

bahawa Rasul

SAW bersabda ”!!!

 
 

Juga berkat a Abu Hatim dan ‘Amru bin ‘Ali tentangnya

:

ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺮﻜﻨﻣ

– Munkar al-H adith”. Dan berkata al-Daraquthni dan al-Na sa’i tentangnya:

ﻙﻭﺮﺘﻣ – Mat

ruk”. Juga al-Nasa’i pada tempat yang lain

berkata: “ ﺲﻴﻟ

ﺔﻘﺜﺑ – Tidak th iqah”, pada tempat yang lain pula berkata

:

ﺀﻲﺸﺑ ﺲﻴﻟ

Tiada apa-apa

nilai”. Juga didha‘ifkan oleh al-Tirmizi, Yahya

ibn Ma‘in dan

lain-lain (Tahzi b al-Kamal (3/85)).

 

3-

Isma‘il b in ‘Ayyash yang meriwayatkan hadith ini

dari Isma‘il bin

Rafi‘. Berkata

Abu Hatim tentangnya: “ ﺚﻳﺪﺣ

ﰲ ﻂﻠﻏ

ﻪﻧﺇ ﻻﺇ ﻕﻭﺪﺻ

ﲔﻴﻗﺍﺮﻌﻟﺍﻭ ﲔﻳﺯﺎ

ﺠﳊﺍ – dia seorang yang Soduq, kecuali dia

 

meriwayatkan

secara silap pa da hadith orang-orang Hijaz dan Iraq” (al-Ja rh wa al-Ta‘dil

(2/191)). Saya

katakan: Dan hadith ini adalah salah sat u daripadanya!

Isma‘il bin ‘Ay yash meriwayatkan hadith ini dari Ismail Isma‘il bin Rafi ‘ adalah seorang Hijazi!!!

 

bin Rafi‘, dan

 
   
 
20
20

5- Hadith Isha q bin ‘Abdullah bin Abi Farwah:

 

Matan:

،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﱃ ﺇ ﺎ ﻪﻟ ﷲﺍ ﺮﻔﻏ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﺎﻫﺃﺮﻗ ﻦﻣ ،ﻒ ﻬﻜﻟﺍ

»

ﺔﻨﺘﻓ ﻦﻣ ﻲﻗﻭﻭ ،ﺀﺎ ﻤﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﻎﻠﺒﻳ ﺍﺭﻮﻧﹰ

ﻲﻄﻋﺃﻭ ،ﺎﻫﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺔ ﺛﻼﺛ ﻩﺩﺍﺯﻭ ،ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ

“…

(Surah)

al- Kahfi,

sesiapa

yang

membacanya

pada

hari Juma‘at,

diampunkan bagin ya dosa sehingga Juma‘at yang akan datang , dan ditambah baginya (pengam punan) selama 3 hari selepasnya, dan dib erikan cahaya menyinari hingga k e langit, dan akan terselamat dia daripada fi tnah al-Dajjal…”

Takhrij:

Hadith ini dikel uarkan antaranya oleh al-Mustaghfari (Fad ha’il al-Qur’an (2/564)) dari ‘Abd ullah bin Muhammad bin Zar dari Muham mad bin Soleh dari Abu Kuraib da ri al-Muharibi dari Isma‘il bin Rafi‘ dari Isha q bin ‘Abdullah bin Abi Farwah sec ara marfu‘ kepada Baginda Nabi SAW.

Status Had ith:

Saya katakan: H adith ini Munkar, Dha‘if Jiddan, dan berkata al-Qurtubi: “

ﺢﺼﻳ

– Tidak sahi h” (Tafsir al-Qurtubi (1/195)). Padanya terd apat sekurang-

kurangnya 2 kecac atan:

 
 

1-

Penyakit nya

ialah

Isma‘il

bin

Rafi‘,

seorang

Hijaz i

yang

Dha‘if,

Munkarul Hadi th sebagaimana yang telah dijelaskan sebelu m ini.

 

2- Penyakit nya ialah Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi F arwah sendiri,

seorang yang

Matruk. Berkata al-Qurtubi selepas mengelua rkan hadith ini

dalam tafsirny

a: “ ﻦﺑﺍ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻕﺎﺤﺳﺇ :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ ﰲ ﻱﺭﺎﺨ ﺒﻟﺍ ﻝﺎﻗ .ﺢﺼﻳ ﻻ

ﻩﻮﻛﺮﺗ ﻲﺷﺮﻗ ﱐ ﺪﻣ ﻥﺎﻔﻋ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﱃﻮﻣ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻮﺑﺃ ﺓﻭﺮﻓ ﰊ

– Tidak sahih,

berkata al-Buk hari dalam kitabnya al-Tarikh: Ishaq bin ‘A bdullah Ibn Abi Farwah Abu Su laiman Maula ‘Uthman bin ‘Affan Madani Q urashi seorang yang Matruk (d itinggalkan periwayatannya)” (Tafsir al-Qurt ubi (1/195)).

 
   
 
21
21
 
6- Hadith Umm al-Mu’minin ‘Aishah: • Matan: ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﺒﺗﺎﻜﻟﻭ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ
6- Hadith Umm al-Mu’minin ‘Aishah:
Matan:
ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﺒﺗﺎﻜﻟﻭ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺎﻬﺘﻤﻈﻋ ﻸﻣ ﺓﺭﻮﺴﺑ ﻢﻛﱪﺧﺃ ﻻﺃ
،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﻪﻟ ﺮﻔﻏ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﺎﻫﺃﺮﻗ ﻦﻣﻭ ،ﻚﻟﺫ ﻞﺜﻣ
ﻱﺃ ﻦﻣ ﷲﺍ ﻪﺜﻌﺑ ﻪﻣﻮﻧ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﺮﺧﺍﻭﻷﺍ ﺲﻤﳋﺍ ﺃﺮﻗ ﻦﻣﻭ ،ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ
ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺓﺭﻮﺳ :ﻝﺎﻗ ،ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﻳ ﻰﻠﺑ :ﺍﻮﻟﺎﻗ ،ﺀﺎﺷ ﻞﻴﻠﻟﺍ
“Mahukah kamu saya beritahu kepada kamu suatu Surah yang
keagungannya memenuhi ruang di antara langit dan bumi? Dan untuk
penulisnya 23 pahala seperti itu. Dan sesiapa yang membacanya pada hari
Juma‘at, diampunkan baginya dosa antaranya dan Juma‘at yang lain, dan
ditambah tiga hari. Dan sesiapa membaca lima ayat yang terakhir
daripadanya ketika tidurnya, Allah akan bangkitkannya pada mana-mana
bahagian malam yang dikehendakinya. Mereka (Sahabat) berkata: Baik yang
Rasulallah (beritahulah kami). Kemudian Baginda SAW bersabda: Surah
Ashabi l-Kahfi”.
Takhrij:
Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ibn al-Syajari (Amali (1/85)) dari Abu
Thahir Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Abdulrahim dari Abu
Muhammad ‘Abdullah bin Muhammad bin Ja‘far bin Hayyan dari Muhammad
bin Jarir al-Amali (iaitu Ibn Jarir al-Tabari) dari Muhammad bin ‘Abdulrahman
bin Hisyam bin ‘Abdullah bin ‘Ikrimah al-Makhzumi dari Ayahnya (iaitu
‘Abdulrahman bin Hisyam bin ‘Abdullah bin ‘Ikrimah al-Makhzumi).
Juga dikeluarkan oleh al-Dailami (al-Ghara’ib al-Multaqatah Min Musnad
al-Firdaus Mimma Laisa Fi al-Kutub al-Masyhurah, Ibn Hajar (1/985), no. 1020)
dari al-Haddad dari Abu Nu‘aim (Ahmad bin ‘Abdullah) dari Muhammad bin
Jarir al-Tabari (iaitu Ibn Jarir al-Tabari) dari ‘Amru bin ‘Uthman al-Zuhri dari
‘Abdulrahman bin Hisyam bin ‘Abdullah bin ‘Ikrimah al-Makhzumi dari
Ayahnya (iaitu Hisyam bin ‘Abdullah bin ‘Ikrimah al-Makhzumi).
23 Lafaz al-Dailami menyebut “untuk pembacanya (ﺎﻬﺋﺭﺎﻘﻟﻭ)” menggantikan “untuk penulisnya (ﺎﻬﺒﺗﺎﻜﻟﻭ)”.
22

Kedua mereka – ‘Abdulrahman bin Hisyam bin ‘Abdullah bin ‘Ikrimah al- Makhzumi dan Hisyam bin ‘Abdullah bin ‘Ikrimah al-Makhzumi – meriwayatkan dari Hisyam 24 bin ‘Urwah dari Ayahnya dari ‘Aisyah secara marfu‘ kepada Baginda Nabi SAW.

Status Hadith:

 

Saya katakan: Hadith ini Munkar, tiada asalnya dari Hisyam bin ‘Urwah. Padanya terdapat sekurang-kurangnya 4 kecacatan:

 

1-

Idhtirab dan ikhtilaf pada isnad kerana kesilapan Ibn Jarir al-Tabari,

dan hadith ini berlegar sekitar beliau. Terkadang beliau menyebut

Muhammad bin ‘Abdulrahman al-Makhzumi dari Ayahnya, terkadang pula menyebut ‘Abdulrahman al-Makhzumi dari Ayahnya!

Saya katakan: Yang lebih dekat untuk diambil, yang mahfuz (terpelihara) ialah jalur ‘Abdulrahman al-Makhzumi dari Ayahnya (iaitu Hisyam bin ‘Abdullah al-Makhzumi) dari Hisyam bin ‘Urwah, kerana Hisyam bin ‘Abdullah al-Makhzumi terkenal meriwayatkan daripada Hisyam bin ‘Urwah sedangkan ‘Abdulrahman al-Makhzumi tidak, bahkan Majhul.

 

2-

Idhtirab

pada

matan,

kadang-kadang

menyebut

“untuk

pembacanya

(ﺎﻬﺋﺭﺎﻘﻟﻭ)”,

kadang-kadang

pula

menyebut

“untuk

penulisnya (ﺎﻬﺒﺗﺎﻜﻟﻭ)”!

 

3- Sekiranya jalur yang mahfuz (terpelihara) ialah dari ‘Abdulrahman al-Makhzumi dari Ayahnya (iaitu Hisyam bin ‘Abdullah al-Makhzumi) dari Hisyam bin ‘Urwah, maka ia adalah Munkar kerana tafarrudnya (menyendirinya) Hisyam bin ‘Abdullah yang meriwayatkan dari Hisyam bin ‘Urwah.

Hisyam bin ‘Abdullah al-Makhzumi adalah Dha‘if serta banyak meriwayatkan hadith-hadith Munkar dari Hisyam bin ‘Urwah iaitu hadith-

hadith yang tiada asalnya dari Hisyam bin ‘Urwah! Kata Ibn Hibban: “ﻱﻭﺮﻳ

24 Dalam al-Ghara’ib al-Multaqatah edisi al-Maktabah al-Syamilah menyebut “Abi Hisyam bin ‘Urwah”. Saya katakan: Ini silap! Yang benar ia adalah Hisyam bin ‘Urwah.

 
23
23

ﲏﺒﺠﻌﻳ ﻻ ،ﺮﺧ ﺁ ﻡﺎﺸﻫ ﻪﻧﺄﻛ ،ﻪﺜﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ ﺎﻣ ﺓﻭﺮ ﻋ ﻦﺑ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﻋ

ﺩﺮﻔﻧﺍ ﺍﺫﺇ ﻩﱪﲞ

ﺝﺎﺠﺘﺣﻻﺍ – dia biasa meriwayatkan dari Hisy am bin ‘Urwah

hadith-hadith lain pula yang

yang tiada asalnnya dari beliau, seakan-aka n Hisyam yang disebutnya, tidaklah aku mahu berhujah den gan khabarnya

jika dia menye ndiri” (al-Majruhin (3/91)).

 

Dan berkata

Ibn ‘Asakir tentangnya: “ﻒﻴﻌﺿ – Dha‘if” ( Mizan al-I‘tidal

(3/625)), berka ta al-‘Uqaili pula: “ﻪﺜﻳﺪﺣ ﰲ ﻒﻟﺎﳜ – hadithn ya bercanggah-

canggah” (al-D hu‘afa’ al-Kabir (8/13), Mizan al-I‘tidal (3/62 5)).

 

4-

Sekirany a jalur yang mahfuz (terpelihara) ialah dari

Muhammad bin

‘Abdulrahman

al-Makhzumi

dari

Ayahnya

(iaitu

‘Ab dulrahman

al-

Makhzumi)

da ri

Hisyam

bin

‘Urwah,

maka

ia

tetap

Dha‘if

kerana

Majhulnya ‘Ab dulrahman al-Makhzumi.

 
 
   
 
 
24
24
 

7- Hadith Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah:

Matan:

،ﺔﻜﻣ ﱃﺇ ﺎﻫﺅﺮﻘﻳ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺍﺭﻮﻧﹰ ﻲﻄﻋﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﻠﻴﻟ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ ﻒﻟﺃ ﻥﻮﺘﺳ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻠﺻﻭ ،ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻞﻀﻓﻭ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﱃﺇ ﻪﻟ ﺮﻔﻏﻭ ،ﺹﱪﻟﺍﻭ ،ﺐﻨﳉﺍ ﺕﺍﺫﻭ ،ﺔﻠﻴﺑﺪﻟﺍﻭ ،ﺀﺍﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﰲﻮﻋﻭ ،ﺢﺒﺼﻳ ﱴﺣ ﻚﻠﻣ ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ ﺔﻨﺘﻓﻭ ،ﻥﻮﻨﳉﺍﻭ ،ﻡﺍﺬﳉﺍﻭ

“Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada malam Juma‘at diberikan padanya cahaya dari tempat di mana ia dibaca sehingga ke Makkah dan diampunkan baginya (dosa-dosa) sehingga hari Juma‘at yang lain, dan ditambah baginya (pengampunan) selama 3 hari (selepasnya), akan bersalawat ke atasnya enam puluh ribu para mala’ikat sehingga subuh dan dia akan diselamatkan daripada penyakit, malapetaka, sakit rusuk, sopak, kusta, kegilaan dan fitnah al-Dajjal”.

Takhrij:

Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh al-Dailami dalam Musnad al-Firdaus (sebagaimana yang disebut oleh Fawwaz Ahmad dan Muhammad al- Mu‘tasim Billah al-Baghdadi dalam tahqiq mereka atas Firdaus al-Akhbar (1/34-35)) dari Ibrahim bin Muhammad dari al-Husain bin al-Qasim dari Isma‘il bin Abi Ziyad dari Ibn Juraij dari ‘Atha’ dari Abi Hurairah dan Ibn ‘Abbas secara marfu‘ kepada Baginda SAW.

Juga dikeluarkan oleh Isma‘il bin Abi Ziyad sendiri dalam Tafsirnya (sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Nata’ij al-Afkar (5/44)) dari Ibn Juraij dari ‘Atha’ dari Abi Hurairah dan Ibn ‘Abbas secara marfu‘ kepada Nabi SAW.

Status Hadith:

Hadith ini disebut oleh Abu Hamid al-Ghazali (Ihya ‘Ulumuddin (1/187)),

dan berkata al-‘Iraqi dalam tahqiqnya atas Ihya’: “ ﺓﺮﻳﺮﻫ ﰊﺃﻭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﺚﻳﺪﺣ

ﺎﻤﻬﺜﻳﺪﺣ ﻦﻣ ﻩﺪﺟﺃ ﱂ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻭﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﻠﻴﻟ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ

hadith Ibn ‘Abbas dan Abi Hurairah (berkenaan) barangsiapa membaca surah

25
25
ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ – hadith Ibn ‘Abbas dan Abi Hurairah (berkenaan) barangsiapa membaca surah 25

al-Kahfi pada malam Juma‘at atau pada hari Juma‘at, saya tidak menemuïnya daripada hadith mereka berdua”.

Berkata al-Syaukani berkenaan hadith ini: “ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻞﻳﻮﻃ ﺚﻳﺪﺣ ﻮﻫﻭ – ia

adalah hadith panjang yang Maudhu‘ (Palsu)” (al-Fawa’id al-Majmu‘ah (1/311), no. 43).

Saya katakan: Hadith ini Munkar, Maudhu‘. Padanya terdapat sekurang- kurangnya 3 kecacatan:

1- Penyakitnya ialah Isma‘il bin Abi Ziyad al-Syami. Berkata Ibn ‘Adi

tentangnya: “ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺮﻜﻨﻣ – Munkar al-Hadith” (Tahzib al-Tahzib (1/261)),

berkata al-Daraquthni pula: “ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻙﻭﺮﺘﻣ – Matruk al-Hadith”, dan kata

al-Zahabi: “ﺭﻮﻬﺸﳌﺎﺑ ﺲﻴﻟ ﻒﻴﻌﺿ ﺦﻴﺷ – Syaikh Dha‘if Tidak Dikenali”

(Lisan al-Mizan (1/406)).

Juga berkata Ibn Hibban: “ﻝﺎﺟﺩ ﺦﻴﺷ – Syaikh Dajjal” (al-Majruhin

(1/219)), bahkan berkata Ibn Hajar: “ﻩﻮﺑﺬﻛ ،ﻙﻭﺮﺘﻣ – Matruk, Mereka

mengatakannya sebagai Pendusta” (Taqrib al-Tahzib (1/107), no. 446),

katanya lagi: “ﲏﻄﻗﺭﺍﺪﻟﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﺔﻋﺎﲨ ﻪﺑﺬﻛ ﺪﻗﻭ ،ﻙﻭﺮﺘﻣ ﻞﻴﻋﺎﲰﺇ

– Isma‘il

adalah Matruk, dan sesungguhnya dia telah dinilai oleh jama‘ah nuqqad antaranya oleh al-Daraquthni sebagai Pendusta” (Nataij al-Afkar (5/44)).

2-

Penyakitnya ialah Ibrahim bin Muhammad bin al-Hasan al-Asbahani

al-Tayyan. Berkata Abu Ja‘far: “ ﻪﺨﻴﺷ ﻻﻭ ﻩﻮﻓﺮﻌﻳ ﻢﻠﻓ ﻥﺎﻬﺒﺻﺄﺑ ﻪﻨﻋ ﺖﻟﺄﺳ

ﻩﺍﻭﺭ ﻱﺬﻟﺍ ﲑﺴﻔﺘﻟﺍ ﻻﻭ

ﲔﺴﳊﺍ – aku bertanya tentangnya di Asbahan,

tidaklah dia dikenali, begitu juga gurunya al-Husain juga tidak dikenali, begitu juga dengan kitab Tafsir yang dia riwayatkan juga tidak dikenali”,

dan berkata Ibn al-Jauzi: “ﻪﻨﻋ ﺔﻳﺍﻭﺮﻟﺍ ﺯﻮﲡ ﻻ ﻅﺎﻔﳊﺍ ﺾﻌﺑ ﻝﺎﻗ – telah

berkata sebilangan Huffaz tentangnya: Tidaklah boleh meriwayatkan daripadanya” (Lisan al-Mizan (1/349), no. 272).

 
26
26

Penyakit nya ialah al-Husain bin al-Qasim al-Asbaha ni. Berkata al-

Zahabi tentang nya: “ﲔﻟ ﻪﻴﻓ – Padanya Lemah” (Mizan al -I‘tidal (1/546),

3-

no. 2042).

27
27
al- Zahabi tentang nya: “ ﲔﻟ ﻪﻴﻓ – Padanya Lemah” (Mizan al -I‘tidal (1/546), 3 -
8- Hadith al-Barra’ dan Ibn ‘Abbas: • Matan: ﰲ ﺎﻫﺃﺮﻗ ﻦﻣﻭ ،ﺎﻧﺎﳝﺇ ﻪﻣﺪﻗ ﱃﺇ
8- Hadith al-Barra’ dan Ibn ‘Abbas:
Matan:
ﰲ ﺎﻫﺃﺮﻗ ﻦﻣﻭ ،ﺎﻧﺎﳝﺇ ﻪﻣﺪﻗ ﱃﺇ ﻪﻧﺮﻗ ﻦﻣ ﺊﻠﻣ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﻦﻣ ﺍﺮﺸﻋﹰ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
ﺔﻌﲨ ﻡﻮﻳ ﰲ ﺎﻫﺃﺮﻗ ﻦﻣﻭ ،ﻯﺮﺼﺑ ﱃﺇ ﺀﺎﻌﻨﺻ ﲔﺑ ﺎﻤﻛ ﺭﻮﻧ ﻪﻟ ﻥﺎﻛ ﺔﻌﲨ ﺔﻠﻴﻟ
ﻪﻌﺒﺘﻳ ﱂ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ ﺝﺮﺧ ﻥﺈﻓ ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﱃﺇ ﻆﻔﺣ ﺮﺧﺃ ﻭﺃ ﻡﺪﻗ
“Sesiapa yang membaca 10 ayat daripada surah al-Kahfi akan dipenuhi
daripada atasnya sehingga ke kakinya dengan keimanan, dan sesiapa yang
membacanya pada malam Juma‘at, baginya cahaya seperti cahaya di antara
San’a dan Basrah, dan sesiapa yang membacanya pada hari Juma‘at sama ada
awalnya (10 awal) atau akhirnya (10 akhir), terpelihara dirinya hingga Juma‘at
seterusnya, sesungguhnya jika keluar al-Dajjal di antara keduanya (iaitu dua
Juma‘at), dia tidak akan mengikutinya (iaitu terlepas daripada fitnahnya)”
Takhrij:
Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh al-Dailami dalam Musnad al-Firdaus
(sebagaimana yang disebut oleh Fawwaz Ahmad dan Muhammad al-
Mu‘tasim Billah al-Baghdadi dalam tahqiq mereka atas Firdaus al-Akhbar
(1/34-35)) dari Muhammad bin ‘Uqbah al-Syaibani dari Sawwar bin Mus‘ab
dari Abi Ishaq dari al-Barra’ dan juga dari Sa‘id bin Jubair dari ‘Abdullah ibn
‘Abbas secara marfu‘ kepada Nabi SAW.
Status Hadith:
Saya
katakan:
Hadith
ini
Munkar,
Dha‘if
Jiddan.
Padanya
terdapat
sekurang-kurangnya 2 kecacatan:
1- Penyakitnya ialah Sawwar bin Mus‘ab, iaitu Abu ‘Abdillah al-
Hamdani al-Kufi. Berkata Imam Ahmad tentangnya: “ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻙﻭﺮﺘﻣ –
Matruk al-Hadith” (al-Jarh wa al-Ta‘dil (4/271), no. 1175), manakala kata
al-Bukhari pula: “ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺮﻜﻨﻣ – Munkar al-Hadith” (al-Tarikh al-Kabir
(4/169), no. 2359), berkata al-Nasa’i: “ﻙﻭﺮﺘﻣ – Matruk” (Lisan al-Mizan
(3/128), no. 448).
28

Juga berkata Abu Hatim tentangnya: “ ،ﻪﺜﻳﺪﺣ ﺐﺘﻜﻳ ﻻ ،ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻙﻭﺮﺘﻣ

ﺚﻳﺪﳊﺍ ﺐﻫﺍﺫ – Matruk al-Hadith, Tidaklah ditulis hadithnya, Dia jenis

yang biasa melupakan hadith (iaitu biasa terlupa hadith-hadith yang dia riwayatkan, banyak silap ketika meriwayatkan hadith kerana lupanya)”

(al-Jarh wa al-Ta‘dil (4/271), no. 1175). Bahkan berkata Ibn ‘Adi: “ ﺎﻣ ﺔﻣﺎﻋ

ﻒﻴﻌﺿ ﻮﻫﻭ ،ﻅﻮﻔﺤﲟ ﺲﻴﻟ ﻪﻳﻭﺮﻳ – Umumnya periwayatannya adalah tidak

terpelihara (iaitu kebiasannya silap), dan dia Dha‘if” (al-Kamil Fi al- Dhu‘afa’ (3/454-455), no. 871).

Berkata Abu Daud tentangnya: “ﺔﻘﺜﺑ ﺲﻴﻟ – Tidak Thiqah” (Lisan al-

Mizan (3/128) no. 448). Dan berkata Yahya ibn Ma‘in: “ﺀﻲﺸﺑ ﺲﻴﻟ ﻒﻴﻌﺿ

– Lemah, Tiada Nilainya” (al-Jarh wa al-Ta‘dil (4/271), no. 1175).

2- Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn ‘Adi di atas, Sawwar terkenal meriwayatkan hadith-hadith Munkar iaitu hadith-hadith yang tiada asalnya (tidak mahfuz) dari seseorang perawi yang dia nisbahkan.

Saya katakan: Hadith ini adalah Munkar kepada Abi Ishaq iaitu hadith ini bukanlah daripada hadith-hadith Abi Ishaq pun pada asalnya, dan Sawwar telah silap menyandarkan ia kepada Abi Ishaq.

Ini kerana hadith Abi Ishaq dari al-Barra’ yang masyhur berkenaan surah al-Kahfi ialah sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 5011) dan Muslim (no. 795) dalam al-Sahihain berbunyi 25 :

،ﲔﻨﻄﺸﺑ ﻁﻮﺑﺮﻣ ﻥﺎﺼﺣ ﻪﺒﻧﺎﺟ ﱃﺇﻭ ،ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻘﻳ ﻞﺟﺭ ﻥﺎﻛ ﻰﺗﺃ ﺢﺒﺻﺃ ﺎﻤﻠﻓ ،ﺮﻔﻨﻳ ﻪﺳﺮﻓ ﻞﻌﺟﻭ ،ﻮﻧﺪﺗﻭ ﻮﻧﺪﺗ ﺖﻠﻌﺠﻓ ،ﺔﺑﺎﺤﺳ ﻪﺘﺸﻐﺘﻓ ﺖﻟﱰﺗ ﺔﻨﻴﻜﺴﻟﺍ ﻚﻠﺗ :ﻝﺎﻘﻓ ،ﻪﻟ ﻚﻟﺫ ﺮﻛﺬﻓ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺎﺑ

25 Lafaz yang disebut ialah lafaz al-Bukhari.

29
29
ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺎﺑ 2 5 Lafaz yang disebut ialah lafaz al-Bukhari. 29

“Seorang le laki membaca surat al-Kahfi, pada waktu terdapat seeko r kuda yang terikat dengan dua tali, lelak

itu di sisinya itu terlihat di

atasnya terda pat awan (kabus) yang menaunginya. Aw an (kabus) itu

mendekat dan

semakin mendekat sehingga membuatkan

kudanya ingin Nabi SAW dan

lari beranjak. A pabila telah pagi, lelaki itu pun mendatangi

menceritakan

kejadian yang dialaminya itu, maka N abi SAW pun

bersabda: "Itu adalah al-Sakinah yang turun kerana al-Qur’ an”.

 

Hadith di a tas adalah hadith yang masyhur bahkan m ahfuz dari Abi Ishaq dari al-B arra’ berkenaan surah al-Kahfi. Ini menunj ukkan bahawa

Sawwar telah

tertukar isnad - dari Abi Ishaq dari al-Barr a’ - berkenaan

surah al-Kahfi i ni dengan hadith al-Kahfi lain, yang sebetuln ya di atas yang

juga dari Abi Is haq dari al-Barra’, sebagaimana yang dikelu arkan dalam al- Sahihain.

Ini diperkua tkan lagi dengan banyaknya riwayat beliau

secara khusus

dari jalur - da ri Abi Ishaq dari al-Barra’ - yang telah silap , sebagaimana

yang telah dis ebut dan dibawakan oleh Ibn ‘Adi dalam Dhu‘afa’ (3/45 5) dalam tarjamah (biografi) beliau.

al-Kamil Fi al-

 
 
30
30

9- Hadith Abu Hurairah:

Matan:

ﲔﻌﺒﺳ ﻪﺑ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻞﻛﻭ ،ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﻠﻴﻟ ﻭﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ ﲔﺣ ﻦﻣ ﺎﻌﻃﺎﺳﹰ ﺍﺭﻮﻧﹰ ﻪﻟ ﺖﻧﺎﻛﻭ ،ﻪﻟ ﻥﻭﺮﻔﻐﺘﺴﻳﻭ ،ﻪﻴﻠﻋ ﻥﻮﻠﺼﻳ ،ﻚﻠﻣ ﻒﻟﺃ ﺔﻜﻣ ﱃﺇ ﺎﻫﻮﻠﺘﻳ

“Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at atau malam Juma‘at, Allah Ta‘ala akan mewakilkan baginya 70,000 Mala’ikat yang akan bersalawat kepadanya, serta memohon keampunan baginya, dan baginya cahaya yang meneranginya dari tempat pembacaannya hingga ke Mekah”.

Takhrij:

Hadith ini dikeluarkan oleh al-Mustaghfari (Fadha’il al-Qur’an (2/561), no. 815) dari Sulaiman bin al-Rabi’ al-Hindi al-Kufi dari Ghassan bin Mudhar al- ‘Uqaili dari Muhammad bin Hujadah dari Abi Soleh dari Abu Hurairah secara marfu‘ kepada Baginda Nabi SAW.

Status Hadith:

Saya katakan: Hadith ini Gharib Dha‘if Jiddan, bahkan berkemungkinan juga ia Maudhu‘ (Palsu). Padanya terdapat sekurang-kurangnya 3 kecacatan:

1- Ia tidak ditemui dalam mana-mana kitab hadith, hanya al- Mustaghfari sahaja yang meriwayatkan jalur ini (tafarrudnya al- Mustaghfari) dalam kitabnya Fadha’il al-Qur’an, maka ia Gharib, bahkan sangat Gharib.

Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal: "ﺐﺋﺍﺮﻐﻟﺍ ﺚﻳﺩﺎﺣﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺍﻮﺒﺘﻜﺗ ﻻ

ﺀﺎﻔﻌﻀﻟﺍ ﻦﻋ ﺎﻬﺘﻣﺎﻋﻭ ،ﲑﻛﺎﻨﻣ ﺎﻬﻧﺈﻓ - janganlah kamu semua menulis hadith-

hadith yang Gharib, kerana ia adalah hadith-hadith yang Munkar dan

31
31
- janganlah kamu semua menulis hadith- hadith yang Gharib, kerana ia adalah hadith-hadith yang Munkar dan

secara umumn ya adalah dari mereka-mereka yang Dha‘if" (Tadrib al-Rawi (2/182)). 26

 

2-

Di sampi ng ia Gharib serta tafarrud (menyendirinya) al-Mustaghfari

meriwayatkan

hadith ini dari Abi Hurairah, bersama-sama

mutaakhirnya

(amat jauhnya

beliau dari zaman periwayatan) 27 membe ri petunjuk ia

berkemungkin an hadith Maudhu‘ (Palsu) 28 .

 
 

3-

Bersama -sama dengan tafarrudnya al-Mustaghfari

dan Gharibnya

ia, pada isnad

hadith ini juga terdapat Sulaiman bin al-Ra bi‘ al-Hindi al-

Kufi, berkata al -Daraquthni tentangnya: “ﻙﻭﺮﺘﻣ – Matruk” (Lisan al-Mizan

(3/91), no 305) .

 
 
   
 

26

Lanjut berkenaan tahzir (ama ran) Imam Ahmad bin Hanbal untuk hadith-hadith Gh arib dianjur untuk merujuk risalah saya: - T ahzir Imam Ahmad untuk hadith-hadith Gharib

27 Al-Mustaghfari ialah Abu al-‘ Abbas Ja‘far al-Mustaghfari al-Nasafi, wafat pada 432 H.

 

28 Kerana ia hanya baru muncul

pada zaman mutakhir.

 
32
32

10-

Hadith ‘Umar al-Khattab:

 

Matan:

ﻥﺎﻨﻋ ﱃﺇ ﻪﻣﺪﻗ ﺖﲢ ﻦﻣ ﺭﻮﻧ ﻪﻟ ﻊﻄﺳ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﰲ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ ﲔﺘﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻪﻟ ﺮﻔﻏﻭ ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺀﻲﻀﻳ ،ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ

“Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at, dipancarkan baginya cahaya dari bawah tapak kakinya sehingga ke puncak langit, meneranginya pada hari Qiyamah serta diampunkan dosanya antara dua Juma‘at”.

 

Takhrij:

Hadith ini dikeluarkan oleh al-Suyuthi (al-Dur al-Manthur (9/477)) tanpa sebarang isnad, kata al-Suyuthi: “dan telah mengeluarkan Ibn Mardawih dari ‘Umar katanya: Telah bersabda Rasulullah SAW”.

 

Status Hadith:

Saya katakan: Hadith ini Munkar, Maudhu‘ (Palsu). Padanya terdapat sekurang-kurangnya 3 kecacatan:

 

1- Tafarrud (menyendirinya) al-Suyuthi dalam meriwayatkan jalur ‘Umar ini, tiada yang meriwayatkan hadith dengan lafaz ini dari ‘Umar kecuali al-Suyuthi.

 

2-

al-Suyuthi tidak menyebutkan sebarang isnad, sebaliknya hanya

 

menyandarkan kepada Ibn Mardawih.

 

3-

Ketiga, lafaz yang disebut al-Suyuthi ini adalah sama seperti lafaz

 

hadith ‘Abdullah ibn ‘Umar yang telah saya jelaskan pada hadith no. 4

sebelum ini.

 

Dan jalur ‘Abdullah ibn ‘Umar itu disebut oleh Ibn Hajar, Ibn Kathir dan lain-lain juga sebagai riwayat Ibn Mardawih dalam Tafsirnya dengan isnad yang telah saya jelaskan sebelum ini (pada hadith no. 4).

Dengan itu, saya katakan: Sesungguhnya al-Suyuthi telah tersilap meriwayatkan hadith ini dari ‘Umar dalam kitabnya al-Dur al-Manthur,

 
33
33

yang sebetuln ya ia bukanlah dari ‘Umar sebaliknya dari

‘Umar, dan

Maudhu‘ seba gaimana yang telah saya jelaskan sebelum i ni (pada hadith

hadith ini adalah Munkar kepada Ibn Mar dawih, iaitu ia

hadith ‘Abdullah ibn ‘Umar adalah M unkar bahkan

‘Abdullah ibn

no. 4). Maka

bukanlah dari h hadith-hadith Ibn Mardawih pun asalnya.

34
34
ibn ‘Umar adalah M unkar bahkan ‘Abdullah ibn no. 4). Maka bukanlah dari h hadith-hadith Ibn
11- Hadith Anas bin Malik: • Matan: ،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﻪﻟ ﺮﻔﻏ
11-
Hadith Anas bin Malik:
Matan:
،ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﻪﻟ ﺮﻔﻏ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
ﻡﺎﻳﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ
“Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at, diampunkan
baginya dosa antaranya dan Jum‘at yang lain, dan ditambah tiga hari”.
Takhrij:
Hadith ini dikeluarkan oleh Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib al-Qaisi
al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki (al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah (6/4318))
tanpa isnad, katanya: “Dari Anas sesungguhnya Baginda 29 bersabda”.
Status Hadith:
Saya katakan: Hadith ini dengan jalur ini adalah Maudhu‘ (Palsu), Munkar,
Laisa Lahu Asl (Tiada padanya asal) 30 . Padanya terdapat sekurang-kurangnya
2 kecacatan:
29 Lafaz yang disebut oleh Abu Muhammad Makki al-Qaisi al-Maliki ialah: “ﻝﺎﻗ ﻪﻧﺃ ﺲﻧﺃ ﻦﻋ – dan dari
Anas sesungguhnya dia berkata”, pentahqiq kitab (Dr. Mustafa Muslim dan rakan-rakan) menyatakan
kata ganti nama “nya” ini merujuk kepada Nabi SAW dan bukannya Anas, demikian uslub penulisan
Abu Muhammad Makki al-Maliki dalam kitabnya.
30 La Asla Lahu (ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ) atau La Isnada Lahu (ﻪﻟ ﺩﺎﻨﺳﺇ ﻻ): Istilah ini difahami oleh Ahli Hadith al-
Muta’akhkhirin sebagai “Tiada sumber asalnya/ tidak diketahui sumbernya” atau “Tiada sumber isnad
padanya/ tidak diketahui isnadnya”, penggunaan saya di sini adalah berdasarkan pemahaman dan
penggunaan Ahli Hadith al-Muta’akhkhirin.
Walau bagaimanapun penggunaan istilah “La Asla Lahu – ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ“ dan “La Isnada Lahu - ﻪﻟ ﺩﺎﻨﺳﺇ ﻻ
“ di sisi Ahli Hadith al-Mutaqaddimin daripada kalangan para imam-imam huffaz hadith semisal
Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur‘ah, Imam Yahya Ibn Ma‘in, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan lain-
lain adalah berbeza daripada penggunaan dan pemahaman Ahli Hadith al-Muta’akhkhirin. Bagi para
imam huffaz hadith al-Mutaqaddimin, maksud istilah ini ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh
Syaikh al-Muhaddith Tariq ‘Iwadullah, kata beliau:
1)
ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ (La Asla Lahu / Tiada Asal padanya): “
Ketahuilah,
sesungguhnya tidak
dimaksudkan dengan kata-kata mereka (para ahli hadith salaf): “La Asla Lahu / ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ ”
menafikan adanya sanad, akan tetapi yang dimaksudkan mereka adalah ialah nafi kepada
hadith itu asal untuk dibuat “rujukan” padanya, iaitu: tempat dikeluarkan hadith itu (dengan
35

1-

Ia diriwayatkan tanpa isnad oleh Abu Muhammad Makki al-Qaisi al-

Maliki dalam al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah, dan isnadnya tidak ditemui

sanad) yang sahih, atau sanad yang boleh dibuat hujjah, yang boleh dijadikan rujukan (untuk hujah)” (rujuk: Syarh Lughah al-Muhaddith, Abi Mu‘az Tariq ‘Iwadullah, hal. 427)

Bukti dalam hal ini sangat banyak, antara contohnya ialah hadith di bawah, kata Imam Ibn Abi Hatim:

ﻝﺎﻗ :ﻝﺎﻗ ،ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻊﻓﺎﻧ ﻦﻋ ﱐﺎﻴﺘﺨﺴﻟﺍ ﺏﻮﻳﺃ ﻦﻋ ﻦﺷﻮﺟ ﻦﺑﺍ ﻡﻮﺜﻠﻛ ﻦﻋ ﻡﺎﺸﻫ ﻦﺑ ﲑﺜﻛ ﻩﺍﻭﺭ ﺚﻳﺪﺣ ﻦﻋ ﰊﺃ ﺖﻟﺄﺳ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻒﻴﻌﺿ ﻡﻮﺜﻠﻛﻭ ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ ﺚﻳﺪﺣ ﺍﺬﻫ :ﰊﺃ ﻝﺎﻗ ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺀﺍﺪﻬﺸﻟﺍ ﻊﻣ ﻢﻠﺴﳌﺍ ﲔﻣﻷﺍ ﻕﻭﺪﺼﻟﺍ ﺮﺟﺎﺘﻟﺍ :ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ

“Aku telah bertanya kepada ayahku tentang hadith yang diriwayatkan oleh Kathir bin Hisyam daripada Kalthum Ibn Jausyani daripada Ayyub al-Sakhtiyani daripada Nafi‘ daripada Ibn ‘Umar katanya, telah bersabda Nabi: {Peniaga muslim yang jujur lagi amanah akan bersama para Syuhada' pada hari Qiyamah}, kata ayahku tentang hadith ini: {Hadith ini tiada asal padanya, dan Kalthum adalah Dha‘if al-Hadith}” (rujuk: ‘Ilal Ibn Abi Hatim, hadith no. 1156).

Perhatikan pada hadith di atas, Imam Abu Hatim tetap menggunakan istilah “ﻪﻟ

Tiada Asal Padanya” untuk hadith tersebut, sedangkan hadith ini memang diketahui asal sumbernya dan diketahui sanadnya, malah hadith ini ditanya kepada Imam Abu Hatim dengan sanad, bahkan Imam Abu Hatim sendiri mengkritik rawi sanad hadith tersebut dengan katanya “Kalthum adalah Dha‘if al-Hadith”. Malah Imam Ibn Majah mengeluarkan hadith ini dengan sanad yang sama dalam Sunannya (no. 2139).

2) ﻪﻟ ﺩﺎﻨﺳﺇ ﻻ (La Isnada Lahu/ Tiada Padanya Isnad): Ia adalah seperti kata-kata mereka (para

ahli hadith salaf): “La Asla Lahu/ ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ ”, tidaklah dimaksudkan ia menafikan adanya sanad,

akan tetapi ia memaksudkan tiada sanad yang soleh (baik) untuk dibuat hujah, sanad yang boleh berpegang dengannya” (rujuk: Syarh Lughah al-Muhaddith, Abi Mu‘az Tariq ‘Iwadullah, hal. 427)

Bukti dalam hal ini sangat banyak, antara contohnya ialah Imam Ahmad telah ditanya tentang beberapa sanad hadith yang berbunyi {ﺔﻠﺒﻗ ﺏﺮﻐﳌﺍﻭ ﻕﺮﺸﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ - antara timur dan barat

adalah arah qiblat}, kemudian jawab Imam Ahmad {ﺩﺎﻨﺳﺇ - Tiada Isnad Padanya},

sedangkan hadith ini sanadnya sangat banyak! Malah hadith ini ditanya kepada Imam Ahmad dengan sanad, dan sanadnya memang diketahui, Imam Ahmad mengetahui sanadnya. (rujuk:

Syarh Lughah al-Muhaddith, Abi Mu‘az Tariq ‘Iwadullah, hal. 427, Masa’il Al-Imam Ahmad ‘An Abi Daud, hal. 300).

Contoh yang lain ialah, kata Imam Al-Ajri:

 

ﺩﺎﻨﺳﺇ ﻪﻟ ﺲﻴﻟ :ﻝﺎﻘﻓ ؟ ﺓﺯﺎﻨﳉﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﻭﺎﻌﻣ ﻦﺑ ﺔﻳﻭﺎﻌﻣ ﺚﻳﺪﺣ ﻦﻋ ﺩﻭﺍﺩ ﺎﺑﺃ ﺖﻟﺄﺳ

“Aku telah bertanya kepada Abu Daud berkenaan hadith Mu‘awiyah bin Mu‘awiyah dalam solat ke atas jenazah? Jawab Abu Daud: {Tiada Padanya Isnad}” (rujuk: Su’alat Al-Ajri Li Abi Daud, no. 1391)

Perhatikan pada hadith di atas, Imam Abu Daud tetap menggunakan istilah “ﺩﺎﻨﺳﺇ

Tiada Padanya Isnad” untuk hadith tersebut, sedangkan hadith tersebut memang diketahui sanadnya, malah hadith ini ditanya kepada Imam Abu Daud dengan sanad!

 
36
36

dalam mana-m ana kitab hadith, atau sirah, atau fadha’il, sebagainya, ba ik yang utama atau tidak utama, baik yang tidak masyhur.

atau tafsir dan masyhur atau

2-

Kedua, l afaz “ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ

– hari Juma‘at” ini tidak t erdapat dalam

sesetengah m anuskrip asal kitab al-Hidayah Ila Bulu gh al-Nihayah. Memberi kem ungkinan lafaz ini adalah tambahan ya ng silap oleh sesetengah pe rawi kitab 31 .

ya ng silap oleh sesetengah pe rawi kitab 3 1 . 3 1 Rujuk komentar Dr.

31 Rujuk komentar Dr. Mustaf a Muslim dan rakan-rakan dalam tahqiq mereka a tas al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah (6/4318/not a kaki no.6).

37
37
Mustaf a Muslim dan rakan-rakan dalam tahqiq mereka a tas al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah (6/4318/not a
12- Hadith Makhul: • Matan: ﱃﺇ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻦﻣ ﺍﺭﻮﻧﹰ ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ﻩﺎﻄﻋﺃ
12-
Hadith
Makhul:
Matan:
ﱃﺇ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻦﻣ ﺍﺭﻮﻧﹰ
ﻞﺟﻭ ﺰﻋ ﷲﺍ ﻩﺎﻄﻋﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮ ﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
ﺔﻌﻤﳉﺍ
“Barangsiapa m embaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at,
Allah ‘Azza wa
Jalla akan membe ri kepadanya cahaya dari Juma‘at hingga J uma‘at - yang
satu lagi -”.
Takhrij:
Hadith ini dikel uarkan oleh Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib al-Qaisi
al-Andalusi al-Qur tubi al-Maliki (al-Hidayah Ila Bulugh al-Nih ayah (6/4318))
tanpa isnad, katan ya: “Dari Makhul sesungguhnya Baginda 32 be rsabda”.
Status Had ith:
Saya katakan: H adith ini dengan jalur ini adalah Maudhu‘ (P alsu), Munkar,
Laisa Lahu Asl (Tia da padanya asal). Padanya terdapat sekura ng-kurangnya 2
kecacatan:
1-
Ia diriwa yatkan tanpa isnad oleh Abu Muhammad M akki al-Qaisi al-
Maliki dalam a l-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah, dan isnadny a tidak ditemui
dalam mana-m ana kitab hadith, atau sirah, atau fadha’il,
sebagainya, ba ik yang utama atau tidak utama, baik yang
tidak masyhur.
atau tafsir dan
masyhur atau
2-
Kedua, d isamping jalur ini tiada isnad, Makhul juga b ukanlah Sahabi.
32 Lafaz yang disebut oleh Abu
Muhammad Makki al-Qaisi al-Maliki ialah: “ﻝﺎﻗ ﻪﻧﺃ ﻝﻮ ﺤﻜﻣ ﻦﻋﻭ– dan dari
Makhul sesungguhnya dia b erkata”, pentahqiq kitab (Dr. Mustafa Muslim
dan
rakan-rakan)
menyatakan kata ganti nama
“nya” ini merujuk kepada Nabi SAW dan bukannya
Makhul, demikian
uslub penulisan Abu Muhamma d Makki al-Maliki dalam kitabnya.
38

13-

Hadith T anpa Sahabi:

 
 

Matan:

ﻪﻨﻋ ﻂﲢ ﺎﺈﻓ ﺔﻌﲨ ﺔﻠﻴﻟ ﻞﻛ ﰲﻭ ،ﺔﻌﲨ ﻡﻮﻳ ﻞﻛ ﰲ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯﻭ ﲔﺘﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺓﺭﺎﻔﻛ ﺖﻧﺎﻛﻭ ،ﺮﺤﺒﻟﺍ ﺪﺑﺯ ﻞﺜﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻮ ﻟﻭ ﻩﺎﻳﺎﻄﺧ ﲔﺘﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑ ﻝﱰﺗ ﺔﻨﺘﻓ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﻤﺼ ﻋﻭ ﲔﻣﻮﻳ

“Sesiapa memb aca surah al-Kahfi pada setiap hari Juma‘at d an pada setiap

malam Juma‘at di hilangkan baginya kesalahannya walaupun

sebanyak buih-

buih laut, dan bagi nya kaffarah (iaitu penghapus dosa) di anta ra dua Juma‘at,

dan ditambah dua

hari, dan diselamatkan daripada setiap fitn ah yang timbul

antara dua Juma‘a t”.

 
 

Takhrij:

Hadith ini dikel uarkan oleh al-Ghafiqi (Lamhat al-Anwar (2/ 796), no. 1041) tanpa menyebutk an nama Sahabat serta tanpa isnad, katan ya: “Dari Nabi SAW sesungguhny a Baginda bersabda”.

 

Status Had ith:

 

Saya katakan: H adith ini dengan jalur ini adalah Maudhu‘ (P alsu), Munkar, Laisa Lahu Asl (Tia da padanya asal). Padanya terdapat sekura ng-kurangnya 1 kecacatan:

 

1- Ia diriw ayatkan tanpa menyebutkan nama Sahab at serta tanpa isnad oleh al-G hafiqi dalam Lamhat al-Anwar, dan isnadny a tidak ditemui

dalam mana-m ana kitab hadith, atau sirah, atau fadha’il, sebagainya, ba ik yang utama atau tidak utama, baik yang tidak masyhur.

atau tafsir dan masyhur atau

 
 
39
39
14- Hadith S ebahagian Ahli Madinah: • Matan: ﺎﻣ ﻪﻟ ﺮﻔﻏﻭ ،ﺔﻜﻣ ﲔ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ
14-
Hadith S ebahagian Ahli Madinah:
Matan:
ﺎﻣ ﻪﻟ ﺮﻔﻏﻭ ،ﺔﻜﻣ ﲔ
ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﺍﺭﻮﻧﹰ
ﻲﻄﻋﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭ ﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
ﻝﺎﺟﺪﻟﺍ ﺔﻨﺘﻓ ﻲﻗﻭﻭ ﲔ ﺘﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑ
“Sesiapa yang
membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘a t, dipancarkan
baginya cahaya di antara dia dan Mekah, dan diampunkan bag inya dosa-dosa
yang terdapat anta ra dua Juma‘at, serta diselamatkan dari fitn ah al-Dajjal”.
Takhrij:
Hadith ini dikel uarkan oleh Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib al-Qaisi
al-Andalusi al-Qur tubi al-Maliki (al-Hidayah Ila Bulugh al-Nih ayah (6/4317))
tanpa menyebut n ama Sahabat dan tanpa isnad, katanya: “D ari Sebahagian
Ahli Madinah sesu ngguhnya Baginda 33 bersabda”.
Status Had ith:
Saya katakan: H adith ini dengan jalur ini adalah Maudhu‘ (P alsu), Munkar,
Laisa Lahu Asl (Tia da padanya asal). Padanya terdapat sekura ng-kurangnya 1
kecacatan:
1- Ia diriw ayatkan tanpa nama Sahabi serta tanpa i snad oleh Abu
Muhammad M
akki al-Qaisi al-Maliki dalam al-Hidayah
Ila Bulugh al-
Nihayah, dan is nadnya tidak ditemui dalam mana-mana kit ab hadith, atau
sirah, atau fad ha’il, atau tafsir dan sebagainya, baik yang ut ama atau tidak
utama, baik ya ng masyhur atau tidak masyhur.
33 Lafaz yang disebut oleh Abu
Muhammad Makki al-Qaisi al-Maliki ialah: “ﻝﺎﻗ ﻪﻧﺃ ﺔ
ﻨﻳﺪﳌﺍ ﻞﻫﺃ ﺾﻌﺑ ﻦﻋﻭ –
dan dari sebahagian Ahli Madi nah sesungguhnya dia berkata”, pentahqiq kitab (Dr . Mustafa Muslim
dan rakan-rakan) menyatakan
kata ganti nama “nya” ini merujuk kepada Nabi SA W dan bukannya
Sebahagian Ahli Madinah, dem ikian uslub penulisan Abu Muhammad Makki al-Malik i dalam kitabnya.
40
15- Hadith Ibn Wahab: • Matan: ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﺎ ﺀﺎﺟ ﻦﳌ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ
15-
Hadith Ibn Wahab:
Matan:
ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﺎ ﺀﺎﺟ ﻦﳌ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺎﻬﻤﻈﻋ ﺓﺭﻮﺴﺑ ﻢﻛﱪﺧﺃ ﻻﺃ
ﺎ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ ،ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ :ﻝﺎﻗ ؟ﻲﻫ ﺓﺭﻮﺳ ﻱﺃ ،ﷲﺍ ﱯﻧ ﺎﻳ :ﺍﻮﻟﺎﻗ ؟ﻚﻟﺫ ﻞﺜﻣ
ﺭﻮﺒﻘﻟﺍ ﺔﻨﺘﻓ ﺎ ﻲﻗﻭﻭ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﲔﺑ ﺍﺭﻮﻧﹰ
ﺎ ﻲﻄﻋﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ
“Mahukah kamu saya beritahu kepada kamu suatu Surah yang
keagungannya memenuhi ruang di antara langit dan bumi? Dan untuk
mereka yang menyebut dengannya (iaitu membacanya) pahala seperti itu?
Mereka (Sahabat) berkata: Wahai Nabi Allah, surah apakah itu? Kemudian
Baginda SAW bersabda: Surah al-Kahfi. Dan sesiapa yang membacanya pada
hari Juma‘at, dipancarkan baginya cahaya di antara langit dan bumi, serta
diselamatkan dari fitnah al-Qubur”.
Takhrij:
Hadith ini dikeluarkan oleh Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib al-Qaisi
al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki (al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah (6/4317))
tanpa isnad, katanya: “Dari riwayat Ibn Wahab sesungguhnya Nabi SAW
bersabda”. Juga dikeluarkan oleh Abu Muhammad ‘Abd al-Haq Ibn ‘Athiyyah
al-Andalusi (al-Muharrar al-Wajiz (hal. 1173)) juga tanpa sebarang isnad.
Status Hadith:
Saya katakan: Hadith ini dengan jalur ini adalah Maudhu‘ (Palsu), Munkar,
Laisa Lahu Asl (Tiada padanya asal). Padanya terdapat sekurang-kurangnya 2
kecacatan:
1- Pertama, ia diriwayatkan tanpa isnad oleh Abu Muhammad Makki
al-Qaisi al-Maliki dan Abu Muhammad ‘Abd al-Haq Ibn ‘Athiyyah al-
Andalusi dalam kitab mereka masing-masing, dan isnadnya tidak ditemui
dalam mana-mana kitab hadith, atau sirah, atau fadha’il, atau tafsir dan
sebagainya, baik yang utama atau tidak utama, baik yang masyhur atau
tidak masyhur.
41

Adapun lafa z awal hadith yang berbunyi: “ ﺎﻣ ﺎﻬﻤﻈﻋ ﺓﺭ

ﻮﺴﺑ ﻢﻛﱪﺧﺃ ﻻﺃ

،ﷲﺍ ﱯﻧ ﺎﻳ :ﺍﻮﻟ ﺎﻗ ؟ﻚﻟﺫ ﻞﺜﻣ ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﺎ ﺀﺎﺟ ﻦﳌ ،ﺽﺭﻷﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﲔﺑ

ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ :

ﻝﺎﻗ :ﻲﻫ ﺓﺭﻮﺳ ﻱﺃ - Mahukah kamu saya b eritahu kepada

kamu suatu Su rah yang keagungannya memenuhi ruang

di antara langit

dan bumi? D an untuk mereka yang menyebut de ngannya (iaitu

membacanya)

pahala seperti itu? Mereka (Sahabat) berka ta: Wahai Nabi

Allah, surah a pakah itu? Kemudian Baginda SAW bersa bda: Surah al- Kahfi”.

Lafaz awal i ni maknanya selari dengan lafaz hadith ‘Ais hah yang telah saya jelaskan d alam hadith no. 6 yang lalu, dan ia hadith M unkar!!

2-

Kedua, I bn Wahab. Siapakah dia?

 
jelaskan d alam hadith no. 6 yang lalu, dan ia hadith M unkar!! 2- Kedua, I
 
42
42
16- Hadith Abi Sa‘id al-Khudri: • Matan: Antara lafaznya yang popular ialah: ﻖﻴﺘﻌﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ
16-
Hadith Abi Sa‘id al-Khudri:
Matan:
Antara lafaznya yang popular ialah:
ﻖﻴﺘﻌﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﺭﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻟ ﺀﺎﺿﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
“Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at dia akan disinari
cahaya antara tempatnya dan al-Bait al-‘Atiq (iaitu Ka‘bah)” 34 .
Takhrij & Penjelasan Madar 35 Hadith:
Hadith Abi Sa‘id al-Khudri ini sengaja saya jadikan ia sebagai hadith
terakhir dalam risalah ini kerana keunikannya, iaitu:
1-
Hadith ini adalah yang paling masyhur berkenaan perihal membaca
surah al-Kahfi pada hari Juma‘at.
2-
Ia didakwa oleh sesetengah ahli ilmu sebagai hadith yang terkuat
dalam perihal membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at sebagaimana
kata al-Hafiz Ibn Hajar: “ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﰲ ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﻯﻮﻗﺃ ﻮﻫﻭ – dan ia adalah
riwayat yang terkuat dalam perihal surah al-Kahfi“(Faidh al-Qadir (6/198)).
3- Walaupun ia didakwa sebagai hadith yang terkuat dalam masalah
ini, saya katakan: Dakwaan ini adalah tepat sekiranya seseorang itu hanya
melihat kepada zahir perawi dalam isnad hadith semata-mata, namun
pada hakikatnya ia jugalah yang sebenarnya mempunyai masalah yang
paling banyak, baik masalah pada matan atau masalah pada isnadnya.
4-
Jika dilihat pada zahir isnad hadith semata-mata, ia adalah hadith
yang seolah-olah Sahih. Namun padanya terdapat kecacatan tersembunyi,
iaitu perawi telah tersilap ketika meriwayatkannya.
34 Lafaz matan dari Abi Sa‘id al-Khudri mempunyaï idhtirab, ini hanyalah salah-satu daripadanya
sahaja. Saya akan menjelaskan idhtirab matan hadith selepas ini insyaAllah.
35 Madar: putaran, orbit. Iaitu pokok pangkal sesuatu riwayat itu berputar atau berlegar-legar sekitar
jalur sekian, sekian.
43

Semuanya ini, dengan izin-Nya akan saya jelaskan satu-persatu.

Secara ringkasnya hadith ini dikeluarkan secara Mauquf antaranya oleh Abu `Ubaid al-Qasim bin Salam (Fadhail al-Qur’an lil Qasim bin Salam (1/244)), al-Darimi (Sunan (2/546), no. 3407), al-Baihaqi (Syu’ab al-Iman (2/112,474 & 3/21)), al-Nasa’i (al-Kubra (348)), al-Tabarani (al-Du’a (1/140)), `Abd al-Razaq (al-Musannaf (1/186)), Nu’aim bin Hammad (al-Fitan (2/254,562)), dan al- Hakim (al-Mustadrak (1/565)).

Manakala ianya dikeluarkan secara Marfu’ antaranya oleh al-Hakim (al- Mustadrak (1/564 & 2/368)), al-Baihaqi (al-Kubra (3/21 & 3/249), Syu’ab al- Iman (2/475)), al-Daraquthni (al-`Ilal (11/308)), al-Nasa’i (al-Kubra (9/348)), dan al-Tabarani (al-Awsat (2/271)),

Madar hadith ialah ia berlegar sekitar jalur Abi Hasyim al-Rumani dari Abi Mijlaz dari Qais bin ‘Ubad dari Abi Sa‘id al-Khudri, padanya terdapat ikhtilaf serta idhtirab pada matan, begitu juga berlaku ikhtilaf serta idhtirab pada isnad.

Ikhtilaf pada isnad atas Abi Hasyim al-Rumani apabila hadith ini diriwayatkan daripadanya secara Mauquf dan Marfu‘, ikhtilaf juga pada matannya apabila ia diriwayatkan secara panjang dan ringkas dengan lafaz yang pelbagai.

Juga berlaku ikhtilaf pada para perawi di bawah Abi Hasyim al-Rumani itu sendiri - iaitu pada Husyaim bin Basyir, Syu‘bah bin al-Hajjaj, serta Sufyan al- Thauri – dengan ikhtilaf pada matan serta isnad juga!! 36

36 Asal hadith ini adalah hadith panjang yang diriwayatkan dari Abi Hasyim al-Rumani oleh 6 orang murid-muridnya. Daripada lafaz matannya dapatlah kita kategorikan intipatinya kepada dua perkara:

1- Pertama: Fadhilat zikir selepas wudhu’ iaitu lafaznya:

ﻊﺒﻃ ﰒ ،ﻕﹺﺭ ﰲ ﺐﺘﻛ ،ﻚﻴﻟﺇ ﺏﻮﺗﺃﻭ ﻙﺮﻔﻐﺘﺳﺃ ،ﺖﻧﺃ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻻ ﻥﺃ ﺪﻬﺷﺃ ،ﻙﺪﻤﲝﻭ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﻚﻧﺎﺤﺒﺳ :ﻝﺎﻘﻓ ﺄﺿﻮﺗ ﻦﻣ

ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﱃﺇ ﺮﺴﻜﻳ ﻢﻠﻓ ،ﻊﺑﺎﻄﺑ

“Sesiapa yang berwudhu’ kemudian membaca: “،ﺖﻧﺃ ، :

– maksudnya: Maha suci Engkau ya Allah dan segala pujian untuk-Mu,

tidak ada Tuhan melainkan Engkau, aku memohon keampunan dan bertaubat kepada- Mu”, maka akan dicatit di atas kertas putih, kemudian akan ditempa dan ia tidak akan pecah hingga ke hari Qiyamah”

2- Kedua: Fadhilat membaca surah al-Kahfi.

44
44
kemudian akan ditempa dan ia tidak akan pecah hingga ke hari Qiyamah” 2- Kedua: Fadhilat membaca

Sesetengah murid Abi Hasyim al-Rumani meriwayatkan hadith ini dengan menyebut lafaz zikir selepas wudhu’ sahaja, mereka ialah: 1- Qais bin al-Rabi’, 2- al-Walid bin Marwan, 3- Rauh bin al-Qasim, dan 4- Sufyan al-Thauri melalui sebahagain muridnya.

Pertama: Riwayat Qais bin al-Rabi

Ia dikeluarkan antaranya oleh al-Tabarani (al-Du‘a (1/140), no. 388) dari jalur Yahya bin ‘Abd al-Hamid al-Himmani dari Qais dari Abi Hasyim al-Rumani dari Abi Mijlaz dari Qais bin Ubad dari Abi Sa‘id al-Khudri secara marfu‘ tanpa menyebut fadhilat surah al-Kahfi secara umum mahupun fadhilatnya pada hari Juma‘at.

Saya katakan: Jalur ini Dha‘if. Padanya terdapat sekurang-kurangnya 2 kecacatan:

1-

Pertama, Yahya bin ‘Abd al-Hamid al-Himmani, seorang yang mencuri hadith. Kata

al-Hafiz Ibn Hajar: ﺔﻗﺮﺴﺑ ﻩﻮﻤﺍ ﻢﺃ ﻻﺇ ﻆﻓﺎﺣ – seorang Hafiz kecuali

sesungguhnya dia telah tertuduh mencuri hadith oleh para nuqqad hadith” (Tahzib al-Kamal (31/419), al-Taqrib (7641)).

2-

Kedua, Qais bin al-Rabi‘ seorang yang Dha‘if. Beliau dinilai Dha‘if oleh jama‘ah nuqqad semisal Yahya bin Sa‘id al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Ma‘in, ‘Affan, Ya‘qub bin Syaibah, Ya‘qub bin Sufyan, Ibn Hibban, al-Daraquthni, Abu Ahmad al-Hakim dan lain-lain (Tahrir Taqrib al-Tahzib (3/186))

Kedua: Riwayat al-Walid bin Marwan

Ia dikeluarkan antaranya oleh al-Tabarani (al-Du‘a (1/141), no. 389) dari jalur ‘Amru bin ‘Asim al-Kilabi dari al-Walid bin Marwan dari Abi Hasyim al-Rumani dari Abi Mijlaz dari Qais bin Ubad dari Abi Sa‘id al-Khudri secara marfu‘ tanpa menyebut fadhilat surah al- Kahfi secara umum mahupun fadhilatnya pada hari Juma‘at.

Saya katakan: Jalur ini Dha‘if. Padanya terdapat sekurang-kurangnya satu kecacatan:

1-

Iaitu al-Walid bin Marwan seorang yang Majhul. Kata Abu Hatim tentangnya: “ ﻮﻫ

– dia Majhul” (al-Jarh wa al-Ta‘dil (9/18), no. 76)

Ketiga: Riwayat Rauh bin al-Qasim

Ia dikeluarkan antaranya oleh Abu Ishaq al-Muzakki (al-Fawaid al-Muntaqah al-Ghara’ib al-‘Awali, takhrij al-Hafiz al-Daraquthni (51/1)) dari ‘Isa bin Syu‘aib dari Rauh bin al- Qasim dari Syu‘bah dari Abi Hasyim al-Rumani dari Abi Mijlaz dari Qais bin Ubad dari Abi Sa‘id al-Khudri secara marfu‘ tanpa menyebut fadhilat surah al-Kahfi secara umum mahupun fadhilatnya pada hari Juma‘at.

Saya katakan: Jalur ini Gharib, Dha‘if, Munkar kerana silapnya ‘Isa bin Syu‘aib. Padanya terdapat sekurang-kurangnya 3 kecacatan:

 
45
45

1-

Pertama, ia Gharib iaitu Munkar dari Rauh bin al-Qasim, kerana tafarrudnya ‘Isa bin

Syu‘aib. Berkata al-Daraquthni: “ﻢﹺ ﺳﺎﹶﻘﹾﻟﺍ ﻦﹺ ﺑ ﺡﹺ ﻭﺭ ﻦ ﻋ ﺐﹴ

ﻴﻌﺷ ﻦ ﺑ ﻰﺴﻴﻋ ﻪﺑﹺ ﺩ ﺮﹶﻔﺗ ﺐﻳﺮﻏ - Gharib,

menyendiri akan ‘Isa bin Syu‘aib dari Rauh bin al-Qasim” (al-Fawa’id al-Muntaqah al- ‘Awali, takhrij al-Hafiz al-Daraquthni (51/1)).

2-

Kedua, bersama-sama dengan tafarrudnya ‘Isa bin Syu’aib itu, dia adalah seorang yang mempunyaï kesilapan dalam periwayatannya. Berkata al-Hafiz Ibn Hajar

tentangnya: ﻪﻟ ﻕﻭﺪﺻ – Soduq tetapi mempunyai kesilapan dalam

periwayatannya” (Taqrib al-Tahzib (5298)).

3-

Ketiga, penyakitnya juga ialah guru kepada Abi Ishaq al-Muzakki iaitu Ahmad bin Muhammad bin al-Azhar al-Azhari. Imam Ibn Hibban menyatakan bahawa dia suka membawa hadith-hadith Gharib iaitu Munkar daripada perawi-perawi yang thiqah

(al-Majruhin (1/163)). Dan berkata Ibn ‘Adi tentangnya: “ﲑﻛﺎﻨﲟ – dia menyebut

(meriwayat) dengan hadith-hadith Munkar” (al-Kamil fi al-Dhu‘afa’ (1/333), no. 47).

Saya katakan: Hadith ini tidak diketahui dari Rauh bin al-Qasim melainkan hanya dari ‘Isa bin Syu‘aib, kesemua murid Rauh bin al-Qasim tidak membawa hadith ini. Dan ‘Isa bin Syu‘aib pula, walaupun beliau Soduq namun riwayatnya mempunyaï kesilapan, dan hadith ini adalah salah satu daripadanya.

Maka menjadilah hadith ini Munkar kepada Rauh bin al-Qasim, iaitu hadith ini bukanlah daripada hadith-hadith Rauh bin al-Qasim pun pada asalnya melainkan ia hanyalah kesilapan dari ‘Isa bin Syu‘aib, qara’innya ialah tafarrudnya beliau, berserta ia dibawa oleh Ahmad bin Muhammad al-Azhari yang amat biasa membawa hadith-hadith yang Munkar kepada seseorang perawi.

Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal: " ﺎﻬﺘﻣﺎﻋﻭ ،ﲑﻛﺎﻨﻣ ﺎﻬﻧﺈﻓ ﺐﺋﺍﺮﻐﻟﺍ ﺚﻳﺩﺎﺣﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺍﻮﺒﺘﻜﺗ ﻻ

- Janganlah kamu semua menulis hadith-hadith yang Gharib, kerana ia

adalah hadith-hadith yang Munkar dan secara umumnya adalah dari mereka- mereka yang Dha‘if" (Tadrib al-Rawi (2/182)). Allahu a‘lam.

Keempat: Riwayat Sufyan al-Thauri melalui sebahagian kecil muridnya

Bagi periwayatan Sufyan al-Thauri, sebahagian kecil murid-muridnya meriwayatkan dari Sufyan dengan menyebutkan lafaz zikir selepas wudhu’ sahaja, mereka ialah: Waki‘ dan Ibn al-Mubarak. Jalur Waki‘ dikeluarkan oleh Nu‘aim bin Hammad (al-Fitan (1/344)), manakala jalur Ibn al-Mubarak dikeluarkan oleh al-Nasa’i (al-Kubra (6/25)), kesemuanya dari Sufyan dari Abi Hasyim al-Rumani dari Abi Mijlaz dari Qais bin ‘Ubad dari Abi Sa‘id al-Khudri secara Mauquf sebagai kata-kata Abi Sa‘id al-Khudri sahaja. Dan isnad keduanya adalah Sahih, dan baginya hukum rafa’ – insyaAlllah - .

Demikianlah periwayatan hadith ini oleh anak-anak murid Abi Hasyim dengan menyebut lafaz zikir selepas wudhu’ sahaja, jalur yang Marfu’ semuanya adalah Tidak Sahih sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hanya jalur Sufyan (dari sebahagian kecil murid-muridnya) yang Mauquf sahaja yang Sahih. Manakala murid-murid Abi Hasyim al-Rumani selebihnya pula meriwayatkan hadith ini secara penuh dengan menyebut kedua-dua fadhilat zikir selepas wudhu’ dan juga fadhilat surah al-

 
46
46
• Pertama: Jalur Husyaim bin Basyir Takhrij: Jalur Mauquf Ia dikeluarkan antaranya oleh Abu ‘Ubaid
Pertama: Jalur Husyaim bin Basyir
Takhrij: Jalur Mauquf
Ia dikeluarkan antaranya oleh Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam (Fadha’il al-
Qur’an lil Qasim bin Salam (1/244)).
Dikeluarkan juga oleh al-Darimi (Sunan (2/546), no. 3407) dari Abi al-
Nu‘man Muhammad bin al-Fadhl al-Sadusi.
Juga
dikeluarkan
oleh
Ibn
al-Durrais
(Fadha’il
al-Qur’an
(1/222))
dari
Ahmad bin Khalaf al-Baghdadi.
Ia juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi (Syu‘ab al-Iman (2/474)) dari Sa‘id bin
Mansur.
Kesemua mereka – iaitu Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, Abi al-Nu‘man
Muhammad bin al-Fadl al-Sadusi, Ahmad bin Khalaf al-Baghdadi, serta Sa‘id
bin Mansur – adalah dari Husyaim bin Basyir dari Abi Hasyim al-Rumani dari
Abi Mijlaz dari Qais bin Ubad dari Abi Sa‘id al-Khudri secara Mauquf sebagai
kata-kata Abi Sa‘id.
Matan: Jalur Mauquf
Lafaznya pula ialah: “ ﺎﻣ ﺭﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻟ ﺀﺎﺿﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ
ﻖﻴﺘﻌﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﲔﺑﻭ
ﻪﻨﻴﺑ - Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari
Juma‘at dia akan disinari cahaya antara tempatnya dan al-Bait al-‘Atiq (iaitu
Ka‘bah)”. Lafaz “ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ – hari Juma‘at” ini adalah lafaz kesemua perawi
kecuali Muhammad bin al-Fadhl al-Sadusi, beliau meriwayatkan dengan lafaz:
“ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﻠﻴﻟ – malam Juma‘at”.
Kahfi atau hanya menyebut fadhilat surah al-Kahfi. Mereka ialah: 1- Husyaim bin Basyir, 2- Sufyan al-
Thauri, dan 3- Syu’bah bin al-Hajjaj. Dan saya akan jelaskan masalah setiapnya nanti.
47

Takhrij: Jalur Marfu‘

Ia dikeluarkan antaranya oleh al-Hakim (al-Mustadrak (2/368)), al-Baihaqi (al-Kubra (3/249)) dari jalur Nu‘aim bin Hammad.

Juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi (Syu‘ab al-Iman (2/475)) dari jalur Yazid bin Makhlad bin Yazid.

Dikeluarkan juga oleh al-Daraquthni (al-‘Ilal (11/308)) dari al-Hakam bin Musa.

Kesemua mereka - Nu‘aim bin Hammad, Yazid bin Makhlad bin Yazid, serta al-Hakam bin Musa – adalah dari Husyaim bin Basyir dari Abi Hasyim al- Rumani dari Abi Mijlaz dari Qais bin Ubad dari Abi Sa‘id al-Khudri secara Marfusebagai sabda Nabi SAW.

Matan: Jalur Marfu‘

Lafaznya pula ialah: “ﺎﻣ ﺭﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻟ ﺀﺎﺿﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﰲ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ ﻦﻣ

ﻖﻴﺘﻌﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﲔﺑﻭ

ﻪﻨﻴﺑ - Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari

Juma‘at dia akan disinari cahaya antara tempatnya dan al-Bait al-‘Atiq (iaitu

Ka‘bah)”. Lafaz “ﻖﻴﺘﻌﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ - antara tempatnya dan al-Bait al-

‘Atiq (iaitu Ka‘bah)” ini adalah lafaz kesemua perawi kecuali Nu‘aim bin

Hammad, beliau meriwayatkan dengan lafaz: “ﲔﺘﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ

– apa yang

antara dua Juma‘at”.

Status: Jalur Husyaim bin Basyir

 

Saya katakan: Jalur ini terdapat kecacatan pada isnadnya, selain itu bersama-sama kecacatan isnad ini padanya juga berlaku ikhtilaf pada isnad dan matan seperti di bawah:

Kajian Sanad: Jalur Husyaim bin Basyir

 

1-

Ikhtilaf pada Isnad

 
48
48

Saya katakan: Pada jalur Husyaim ini berlaku ikhtilaf pada isnadnya, ia diriwayatkan oleh murid-murid Husyaim dengan 2 wajah iaitu: 1- Mauquf, dan 2 – Marfu‘.

 

Wajah pertama: Mauquf

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini pada bahagian takhrij, jalur yang Mauquf ini diriwayatkan dari Husyaim oleh 4 orang muridnya iaitu: Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam, Abi al-Nu‘man Muhammad bin al-Fadhl al-Sadusi, Ahmad bin Khalaf al-Baghdadi, serta Sa‘id bin Mansur.

1-

Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi: seorang yang Thiqah

(Tahzib al-Kamal (23/354), Taqrib al-Tahzib (5497)).

2- Abi al-Nu‘man Muhammad bin al-Fadhl al-Sadusi: seorang yang Thiqah al-Tsabt tetapi mengalami kecelaruan pada akhir hayatnya (Tahzib al-Kamal (26/287), Taqrib al-Tahzib (6266)).

3-

Ahmad bin Khalaf al-Baghdadi: seorang Syaikh 37 Ghair Masyhur 38

(Tarikh Baghdad (4/134)).

4-

Sa‘id bin Mansur: seorang Imam, Tsiqah Tsabt (Tahzib al-Kamal

(11/77), Taqrib al-Tahzib (2412))

37 Syaikh: ia merupakan antara istilah Jarh wa Ta‘dil dalam ilmu rijal hadith. Secara umumnya maksud “Syaikh” sebagaimana yang dimaksudkan di sini ialah seperti kata Imam al-Mizzi: " ""

- yang diinginkan (iaitu yang dimaksudkan) dengan kata-kata mereka (para

nuqqad) dengan 'syaikh' ialah perawi itu tidak ditinggalkan akan hadithnya, dan tidak juga digunakan sebagai hujah dengan sendirinya (iaitu hadith perawi itu tidak berdiri dengan sendiri, tetapi ditulis hadithnya kalau-kalau boleh dibuat penguat)" (al-Nukat ‘ala Ibn al-Solah, 3/434).

Bahkan sesetengah nuqqad kadang-kadang menggunakan lafaz 'syaikh' dengan maksud 'majhul (tidak dikenali)', 'dha‘if tetapi bukan dha‘if teruk', 'pertengahan antara maqbul (diterima) dan mardud (ditolak)'. (rujuk: Lisan al-Muhaddithin, Muhammad Khalaf Salamah, 3/283).

Manakala Imam Abu Hatim apabila beliau menyatakan seseorang rawi itu sebagai 'syaikh' ia bukanlah bermaksud rawi itu 'thiqah', tapi ia bemaksud ditulis hadithnya untuk dilihat jika kalau-kalau boleh menjadi penguat (lil-i‘tibar), ia bukanlah bermaksud perawi itu 'thiqah'. (Mu‘jam Musthalahat al- Hadith, Dr. Abu al-Laiths, hal. 77).

38 Ghair Masyhur: Iaitu tidak dikenali umum.

 
49
49
 

Wajah kedua: Marfu’

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini pada bahagian takhrij, jalur yang Marfu‘ ini diriwayatkan dari Husyaim oleh 3 orang muridnya iaitu:

Nu‘aim bin Hammad, Yazid bin Makhlad bin Yazid, serta al-Hakam bin Musa.

1- Nu‘aim bin Hammad: Seorang yang Soduq Yukhti’ Kathiran 39 , walaupun Soduq namun dia banyak melakukan kesilapan dalam periwayatannya (Tahzib al-Kamal (29/466), Taqrib al-Tahzib (7215)). 40

2-

Yazid bin Makhlad bin Yazid: Seorang yang Munkarul Hadith (al-

Dhu‘afa wa Ajwibah Abi Zur‘ah al-Razi (2/760)).

3-

al-Hakam bin Musa: Seorang yang Soduq (Tahzib al-Kamal (7/136),

Taqrib al-Tahzib (1470)).

 

Demikianlah biografi setiap perawi dalam kedua-dua wajah. Saya katakan:

Dengan melihat serta membandingkan biografi kedua-dua wajah maka yang rajih serta terpelihara untuk periwayatan Husyaim bin Basyir ini ialah jalur yang Mauquf, manakala jalur yang Marfu‘ adalah silap.

Pentarjihan ini adalah berdasarkan beberapa qara’in iaitu:

1- Pertama, periwayatan yang Mauquf adalah lebih banyak jumlahnya berbanding periwayatan yang Marfu‘.

2- Kedua, periwayatan yang Mauquf ini para perawinya adalah lebih jitu dari segi Thiqah serta Dhabitnya, berbanding periwayatan yang Marfu‘ yang mana para perawinya terdapat mereka yang dikenali melakukan kesilapan, bahkan terdapat perawi yang Munkarul Hadith!!

39 Soduq Yukhti’ Kathiran: Ia adalah istilah Jarh dan Ta‘dil untuk seseorang perawi, maksudnya "Seorang yang benar tetapi banyak berbuat silap" iaitu walaupun dia Soduq namun dia banyak melakukan kesilapan dalam periwayatannya. Semuanya ini memberi kita kesedaran bahawa, manusia itu walau bagaimana hebatnya dia, dia tetap boleh berbuat silap, kerana dia manusia, dan manusia berbuat silap.

40 Bahkan Nu'aim bin Hammad dikatakan meriwayatkan hadith berkenaan suara keras dan malapetaka pada bulan Ramadhan, ia adalah hadith batil yang paling popular pada abad 21 ini, amat popular dalam blog-blog dan laman web, dan sering ditanya penuntut ilmu akan kesahihannya. Ketahuilah bahawa hadith ini batil, tidak thabit daripada Nabi SAW.

 
50
50

3- Ketiga, bahkan ia bertepatan dengan pentarjihan para huffaz hadith seperti al-Daraquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain yang mentarjih bahawa jalur Mauquf sebagai yang terpelihara.

 

Kata al-Daraquthni ketika mengomentari riwayat al-Hakam yang

Marfu‘: “ﺏﺍﻮﺼﻟﺍ ﻮﻫﻭ ،ﻢﻴﺸﻫ ﻦﻋ ﻩﲑﻏ ﻪﻔﻗﻭﻭ – dan telah meriwayatkan ia

secara Mauquf oleh para perawi lainnya daripada Husyaim, dan inilah yang benar” (al-‘Ilal (11/308)).

 

Juga kata al-Baihaqi: “ﻑﻮﻗﻮﻣ ﻅﻮﻔﶈﺍ ﻮﻫ ﺍﺬﻫ – periwayatan ini yang

terpelihara ialah ia Mauquf” (Syu‘ab al-Iman (2/474)).

 
 

2-

Putusnya Sanad

 

Sebagaimana

yang

telah

dijelaskan

diatas,

jalur

ini

yang

Mahfuz

(terpelihara) ialah ia Mauquf kepada Abi Sa‘id al-Khudri.

 

Saya katakan: Bahkan jalur Mauquf ini secara keseluruhannya adalah Dha‘if! Walaupun dari segi zahir isnad kelihatan seolah jalur ini Sahih, namun padanya kecacatan tersembunyi iaitu ia sebenarnya putus, putusnya isnad

antara Husyaim itu sendiri. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal: “ﻢﻴﺸﻫ ﻪﻌﻤﺴﻳ ﱂ

ﻢﺷﺎﻫ ﰊﺃ ﻦﻣ - Husyaim tidak pernah sama sekali mendengarnya daripada Abi

Hasyim” (al-‘Ilal wa Ma‘rifatu al-Rijal (2153)) 41 .

 

41 Periwayatan Husyaim dari Abi Hasyim al-Rumani: Mungkin sesetengah pihak akan berkata:

“Bagaimana mungkin kenyataan Imam Ahmad ini benar, sedangkan terdapat sesetengah periwayatan Husyaim dari Abi Hasyim dengan sighah tahdis (tasrih)?”

Jawabnya, saya katakan: Memang benar jika kita lihat kepada jalur Husyaim ini dalam riwayat Abi ‘Ubaid, Muhammad bin al-Fadhl, Sa‘id bin Mansur serta Nu‘aim bin Hammad, akan didapati bahawa seolah-oleh Husyaim menggunakan sighah tahdis (tasrih) dan bukannya sighah muhtamalah (‘an‘anah), iaitu dalam riwayat Abi ‘Ubaid dan Nu‘aim bin Hammad beliau menyebut “akhbarana”, dalam riwayat Muhammad bin al-Fadhl beliau menyebut “thana”, manakala dalam riwayat Sa‘id bin Mansur beliau menyebut “haddathana”, sedangkan jalur-jalur lainnya semuanya adalah dengan sighah ‘an‘anah (iaitu: ‘an Abi Hasyim).

Seseorang mungkin berkata: “Bukankah sighah tahdis (tasrih) ini sudah pastinya menunjukkan sama’ dan tidak berlaku tadlis?” Jawabnya tidak!! Ini kerana:

1-

Pertama, manhaj yang sahih dalam menerima atau menolak periwayatan mudallis (mereka yang dikenali melakukan tadlis) bukanlah semudah hanya melihat sighah samada tahdis (tasrih) atau ‘an‘anah. Bahkan kaedah sebegini tidak pernah dikenal oleh para huffaz Salaf, apatah lagi diamalkan mereka! Mereka sama sekali tidak pernah menolak atau menerima periwayatan seseorang perawi mudallis dengan hanya melihat sighah!! Sebaliknya diterima

 
51
51
atau ditolaknya periwayatan seorang mudallis itu ialah apabila dia diketahui secara pasti berbuat tadlis, diketahuinya
atau ditolaknya periwayatan seorang mudallis itu ialah apabila dia diketahui secara pasti
berbuat tadlis, diketahuinya dengan melihat qara’in-qara’in, dan tidaklah diketahui akan hal
ini melainkan dengan kajian dan tatabbu‘ mendalam atas kesemua riwayat-riwayat.
Berkata Abu Daud: “ . ﻱﺭﺩﺃ ﻻ :ﻝﺎﻗ ؟ ﺖﻌﲰ ﻪﻴﻓ ﻞﻘﻳ ﱂ ﺎﻤﻴﻓ ﺞﺘﳛ ﺲﻴﻟﺪﺘﻟﺎﺑ ﻑﺮﻌﻳ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﺌﺳ ﺪﲪﺃ ﺖﻌﲰ
ﻪﺑ ﺞﺘﲢ ﻚﻧﺃ ﻱﺃ ،ﺍﺬﻫ ﻖﻴﻄﻳ :ﻝﺎﻗ . ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻪﻟ ﺩﺎﺼﺗ ﱴﻣ ﺶﻤﻋﻷﺍ :ﺖﻠﻘﻓ – Aku mendengar akan Imam Ahmad
bin Hanbal ditanya berkenaan seseorang yang dikenali melakukan tadlis, adakah berhujah
dengan periwayatannya sekiranya dia tidak menyebut “sami‘tu (aku mendengar)”? Jawab
Ahmad: Aku tidak tahu. Maka saya berkata: al-A‘mash, bilakah kamu menolak lafaz-lafaz
baginya? Jawab Ahmad: Boleh yang ini, iaitu kamu berhujah dengannya” (Su’alat Abi Daud
(199)).
Perhatikan jawapan Imam Ahmad di atas, apabila ditanya kepada beliau adakah diterima
atau ditolak periwayatan seorang mudallis sekiranya dia tidak menyebut dengan sighah
tahdis (sami’tu)? Ahmad menjawab “Tidak tahu”!! Namun sekiranya kita bertanya kepada
manusia-manusia muta’akhkhirun dan mu’assirun sekarang dari kalangan ahli ilmu soalan
yang sama, maka mereka dengan mudahnya akan menjawab: “Tidak diterima
periwayatannya, kecuali apabila dengan sighah tahdis”.
Maka adakah para muta’akhkhirun itu mengetahuï sesuatu tentang periwayatan mudallis
yang tidak diketahuï oleh Imam Ahmad? Atau sesungguhnya Imam Ahmad mengetahuï
sesuatu yang tidak diketahuï oleh para muta’akhkhirun yang menyebabkan beliau
bertawaqquf daripada meletakkan peraturan yang mencegah menerima periwayatan
mudallis tanpa sighah tahdis?
Tidak syak lagi jawapannya ialah yang kedua, menunjukkan bahawa sesungguhnya tidak
terdapat di sana satu kaedah yang seragam untuk menerima atau menolak periwayatan
mudallis, bahkan ia adalah bergantung kepada setiap hadith secara khusus dan apa yang
berkaitan dengannya dengan melihat qara’in-qara’in, dan tidaklah diketahui qara’in-qara’in
itu melainkan dengan kajian dan tatabbu‘ mendalam atas kesemua riwayat.
2-
Kedua, sekiranya kita perhatikan secara teliti kenyataan para huffaz dan nuqqad hadith Salaf
berkenaan mudallis, akan kita dapati bahawa mereka memberi amaran akan tadlisnya,
bukannya ‘an‘anahnya.
Contohnya, berkata Imam Ahmad berkenaan Husyaim bin Basyir: “ﺲﻟﺪﻳ ﱂ ﺍﺫﺇ ﺔﻘﺛ – dia thiqah
sekiranya dia tidak melakukan tadlis” (Bahr al-Dam (441)). Perhatikan ayat yang digunakan
Imam Ahmad, beliau tidak berkata “Beliau tertolak apabila (‘an‘anah)”, sebaliknya beliau
menyatakan bahawa Husyaim adalah thiqah sekiranya beliau tidak melakukan tadlis, iaitu
apabila dia diketahui secara pasti berbuat tadlis, diketahuinya dengan melihat qara’in-qara’in,
dan tidaklah diketahui akan hal ini melainkan dengan kajian dan tatabbu‘ mendalam atas
kesemua riwayat. Bukan semata-sama melihat kepada (‘an‘anah) atau tidak!
Antara contoh lain, juga berkata Imam al-Daraquthni berkenaan Ibn Juraij: “ ﻪﻧﺈﻓ ﻪﺴﻴﻟﺪﺗ ﺐﻨﺠﺘﻳ
ﺡﻭﺮﳎ ﻦﻣ ﻪﻌﲰ ﺎﻤﻴﻓ ﻻﺇ ﺲﻟﺪﻳ ﻻ ﺲﻴﻟﺪﺘﻟﺍ ﺶﺣﻭ - Jauhilah tadlisnya, sesungguhnya dia amat melampau
dalam tadlis, tidaklah dia berbuat tadlis kecuali atas apa yang yang dia dengar dari mereka-
mereka yang majruh (lemah)…” (Su’alat al-Hakim (174)). Perhatikan ayat yang digunakan
oleh al-Daraquthni: “ﻪﺴﻴﻟﺪﺗ ﺐﻨﺠﺘﻳ – Jauhilah tadlisnya”, beliau tidak menyebut: “ﻪﺘﻨﻌﻨﻋ ﺐﻨﺠﺘﻳ –
jauhilah ‘an‘anahnya”, dan tadlis itu diketahui dengan melihat qara’in-qara’in, dan tidaklah
diketahui akan hal ini melainkan dengan kajian dan tatabbu‘ mendalam atas kesemua
riwayat. Bukannya semata-sama melihat kepada (‘an‘anah) atau tidak!
52
3- Ketiga, apabila kita perhatikan kenyataan para huffaz dan nuqqad Salaf berkenaan perawi yang meriwayatkan
3-
Ketiga, apabila kita perhatikan kenyataan para huffaz dan nuqqad Salaf berkenaan perawi
yang meriwayatkan sesuatu dari seseorang yang dia tidak mendengar atau dia melakukan
tadlis, jelas bagi kita bahawa para perawi yang melakukan hal ini amat biasa menggunakan
sighah yang pelbagai, dan bukannya ‘an‘anah sahaja, bahkan ‘an‘anah itu adalah jenis yang
paling jarang digunakan oleh mereka. Antara sighah yang amat biasa digunakan mereka ialah:
a) “ﻥﻼﻓ ﻝﺎﻗ – qala (berkata) fulan”: Contohnya, berkata Yahya bin Sa‘id al-Qattan
berkenaan Ibn Juraij: “ ﱐﱪﺧﺃ ﻭﺃ ﺎﻧﱪﺧﺃ :ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺇﻭ ،ﻉﺎﲰ ﻮﻬﻓ ﲏﺛﺪﺣ ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺈﻓ ﺎﻗﻭﺪﺻﹰ
ﺞﻳﺮﺟ ﻦﺑﺍ ﻥﺎﻛ
ﺢﻳﺮﻟﺍ ﻪﺒﺷ ﻮﻬﻓ ﻝﺎﻗ :ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺇﻭ ،ﺓﺀﺍﺮﻗ ﻮﻬﻓ - Ibn Juraij itu ialah seorang yang soduq, apabila dia
berkata “haddathani” maka ia adalah dikira sama’, apabila dia berkata “akhbarana”
atau “akhbarani” maka ia adalah qira’ah, dan apabila dia berkata: “Qala” maka ia
syibhu al-rih (seperti angin/ lemah)” (al-Muhaddith al-Fasil (433)).
Bahkan sighah begini juga biasa diamalkan oleh Husyaim sendiri, berkata Imam
Yahya ibn Ma‘in: “ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﻣ ﻪﻌﻤﺴﻳ ﱂ ﻪﻧﺃ ﺮﻛﺫ ﰒ ،ﺪﻳﺯ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ:ﻝﺎﻘﻓ ﺎﻣﻮﻳﹰ
ﺙﺪﳛ ﺎﻤﻴﺸﻫﹰ
ﺖﻌﲰ
ﺪﻳﺯ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﻝﺎﻗ :ﻝﺎﻗ ﰒ ،ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﺍﻭﻮﺳ :ﻝﺎﻗ ﰒ ﺢﻨﺤﻨﺘﻓ ،ﺪﻳﺯ – Suatu hari aku mendengar Husyaim
menyebut (meriwayatkan) hadith, dia berkata: Haddathana ‘Ali bin Zaid, kemudian
dia teringat bahawa sesungguhnya dia tidak mendengarnya dari ‘Ali bin Zaid, maka
dia berdehem (membetulkan kerongkongnya) kemudian berkata: Betulkan jalan,
kemudian dia pun berkata: Qala ‘Ali bin Zaid” (Tarikh al-Duri (4/388)).
b) “ﻥﻼﻓ ﺙﺪﺣ – haddatha fulan”: Contohnya berkata Imam Syu‘bah berkenaan sifat
tadlis Qatadah: “ﻪﺘﻛﺮﺗ ﻥﻼﻓ ﺙﺪﺣ :ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺇﻭ ،ﺖﻈﻔﺣ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻭﺃ ﺖﻌﲰ :ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺈﻓ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﻢﻓ ﺪﻘﻔﺗﺃ ﺖﻨﻛ –
Aku meneliti mulut Qatadah, apabila dia berkata “sami‘tu” atau “haddathana” maka
aku pelihara riwayat itu, dan apabila dia berkata “haddatha” fulan maka aku
tinggalkan riwayatnya itu” (al-Jarh wa al-Ta‘dil (1/161)).
c) “ﻥﻼﻓ ﺮﻛﺫ – zukira fulan”: Contohnya berkata Imam ‘Ali ibn al-Madini berkenaan Ibn
Ishaq: “ :ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﻊﻓﺎﻧ :ﻦﻳﺮﻜﻨﻣ ﲔﺜﻳﺪﺣ ﻻﺇ ﻕﺎﺤﺳﺇ ﻦﺑﻻ ﺪﺟﺃ ﱂ
ﱂ ﻥﺍﺬﻫ ،( ﻪﺟﺮﻓ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﺲﻣ ﺍﺫﺇ ) :ﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ﺪﻳﺯ ﻦﻋ ﺓﻭﺮﻋ ﻦﻋ ﻱﺮﻫﺰﻟﺍﻭ ،( ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻢﻛﺪﺣﺃ ﺲﻔﻧ ﺍﺫﺇ )
ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻪﻴﻓ ﺍﺬﻫ ﻦﻜﻟﻭ ،ﻥﻼﻓ ﺮﻛﺫ :ﻝﻮﻘﻳ ﻥﻮﻗﺎﺒﻟﺍﻭ ،ﺪﺣﺃ ﻦﻋ ﺎﳘﻭﺮﻳ – Tidaklah wujud pada Ibn Ishaq
ini kecuali dua hadith yang munkar, iaitu: 1- Nafi‘ dari Ibn ‘Umar dari Nabi SAW
sabdanya: (…lafaz hadith
),
dan juga: 2- al-Zuhri dari ‘Urwah dari Zaid bin Khalid:
(…lafaz hadith
),
kedua-dua riwayat ini bukanlah dari riwayat mereka berdua,
kedua-dua riwayat ini tidak pernah sama sekali mereka berdua meriwayatkannya
dari seorang pun, dan yang selebihnya (iaitu dalam riwayat-riwayat lain yang Ibn
Ishaq tidak mendengar dari perawi itu maka dia) Ibn Ishaq menyebut: “zukira fulan”,
akan tetapi dalam dua riwayat ini dia menyebut “haddathana” (al-Ma‘rifat wa al-
Tarikh (2/27)).
d) “ﻥﻼﻓ – fulan” dengan tidak disebut apa-apa sebelumnya: Contohnya berkata Imam
Ahmad
bin
Hanbal:
“ﺀﺎﻄﻋ ﻦﻣ
ﻪﻌﻤﺴﻳ ﱂ ﻪﻧﺈﻓ ،ﺀﺎﻄﻋ :ﻭﺃ ،ﺀﺎﻄﻋ ﻝﺎﻗ :ﺞﻳﺮﺟ ﻦﺑﺍ ﻝﻮﻘﻳ
ﺊﺷ ﻞﻛ
Semua apa yang disebut oleh Ibn Juraij dengan: Qala ‘Atha’, atau: ‘Atha’ (iaitu
namanya sahaja), maka sesungguhnya dia tidak pernah sama sekali mendengar dari
‘Atha’ ” (Bahr al-Dam (278)).
e) “ﺖﻌﲰ ﻭﺍ ﺎﻧﱪﺧﺃ ﻭﺍ ﺎﻨﺛﺪﺣ– haddathana atau akhbarana atau sami‘tu” kemudian diam
kemudian berkata fulan: Maka haddathana atau sami‘tu ini bukanlah bermaksud
53
tahdis, tetapi ia adalah kesilapan rawi itu sendiri kerana biasa menyebut “haddatha” dan “sami‘tu”. Hal
tahdis, tetapi ia adalah kesilapan rawi itu sendiri kerana biasa menyebut “haddatha”
dan “sami‘tu”.
Hal sebegini amat biasa berlaku kepada Husyaim sendiri dalam tadlisnya, kata Imam
Ahmad bin Hanbal: “ﺎﻳ ﻝﺎﻘﻓ ﻊﻤﺴﻳ ﱂ ﻪﻧﺃ ﺮﻛﺫ ﰒ ﺎﻧﱪﺧﺃﻭ ﺎﻨﺛﺪﺣ :ﻝﻮﻘﻳ ﺎﻣﻮﻳﹰ ﻢﻴﺸﻫ ﻥﺎﻛ
ﺓﲑﻐﻣ ﻦﻋ ﻥﻼﻓﻭ ﺲﻧﻮﻳ ﻦﻋ ﻥﻼﻓ :ﻝﺎﻗ ﰒ ﺓﺃﺮﳌﺍﻭ ﱯﺼﻟﺍ ﺮﳝ ﱴﺣ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻥﻮﻌﺳﻮﺗ ﻢﳍ ﻞﻗ ﺡﺎﺒﺻ – Husyaim
suatu hari meriwayatkan hadith, dia berkata “haddathana” dan “akhbarana”,
kemudian dia teringat yang dia tidak pernah mendengar, kemudian dia berkata
wahai Sabah, katakan kepada mereka, agar kamu meluaskan jalan sehingga boleh
dilalui oleh kanak-kanak dan perempuan kemudian dia - menyambung
periwayatannya dengan - berkata: Fulan “‘an” Yunus dan fulan “‘an” Mughirah” (al-
‘Ilal wa Ma‘rifatu al-Rijal (2/250)).
Juga berkata Ya‘qub bin Syaibah tentang sikap Husyaim ketika berbuat tadlis
sebagaimana yang diceritakan al-Ahwas, katanya: “ ﻞﻌﺠﻓ ،ﺙﺪﳛ ﻮﻫﻭ ﻪﺒﻧﺎﺟ ﱃﺇ ﺖﺴﻠﺟ
ﻦﻋ ﱯﻌﺸﻟﺍ ﻦﻋ ﺩﻭﺍﺩ :ﻪﺗﻮﺻ ﻊﻓﺮﻳ ﰒ ،ﻥﻼﻓ :ﻪﺴﻔﻧ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻝﻮﻘﻴﻓ ﺖﻜﺴﻳ ﰒ ،ﻪﺗﻮﺻ ﻊﻓﺮﺑ ﺎﻧﱪﺧﺃ :ﻝﻮﻘﻳ
ﻥﻼﻓ ﻦﻋ ﻥﻼﻓ – Aku duduk di sebelah Husyaim ketika dia meriwayatkan hadith, maka
dia berkata: “akhbarana” dengan menguatkan suaranya, kemudian dia diam dan dia
berbisik perlahan akan nama rawi fulan yang berada antara dirinya dengan rawi
yang disebut itu, kemudian dia menguatkan suaranya kembali menyebut: Daud dari
al-Sya‘bi dari Fulan dari Fulan” (al-Kifayah (1/164)).
Juga berkata Ibn Sa‘d tentang sikap tadlis ‘Umar bin ‘Ali: “ ﻥﺎﻛﻭ ،ﺍﺪﻳﺪﺷ ﺎﺴﻴﻟﺪﺗ ﺲﻟﺪﻳ ﻥﺎﻛ
ﺓﻭﺮﻋ ﻦﺑ ﻡﺎﺸﻫ :ﻝﻮﻘﻳ ﰒ ،ﺖﻜﺴﻳ ﰒ ،ﺎﻨﺛﺪﺣﻭ ﺖﻌﲰ :ﻝﻮﻘﻳ – Dia berbuat tadlis dengan tadlis yang
teruk, dan dia berkata: sami‘tu dan haddathana, kemudian dia diam, kemudian dia
berkata: Hisyam bin ‘Urwah” (Tabaqat al-Kubra (7/291)).
f)
“ﻥﻼﻓ ﻦﻋ - ‘an fulan”: Contohnya berkata al-Nasa’i tentang Baqiyyah bin al-Walid: “ ﻥﺇ
ﻩﺬﺧﺃ ﻦﻤﻋ ﻱﺭﺪﻳ ﻻ ﻪﻨﻋ ﺬﺧﺆﻳ ﻼﻓ ( ﻦﻋ ) ﻝﺎﻗ ﻥﺇﻭ ﺔﻘﺛ ﻮﻬﻓ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻭﺃ ﺎﻧﱪﺧﺃ ﻝﺎﻗ
– Sesungguhnya
apabila dia berkata “akhbarana” atau “haddathana” maka dia thiqah, dan jika
berkata “‘an” maka janganlah mengambil riwayat itu darinya, dia tidak tahu dari
siapa yang dia ambil” (Tarikh Baghdad (7/126)).
4-
Keempat, hakikat ‘an‘anah itu sendiri ia sebenarnya bukanlah kata-kata perawi sebelum (‘an)
itu, iaitu yang dikaitkan dengan tadlis (mudallis), tetapi ia adalah kata-kata perawi di bawah
mudallis itu atau di bawah murid beliau lagi. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-
Muhaddith ‘Abdulrahman ibn Yahya al-Mu‘allimi al-Yamani (rahimahullah), katanya:
“ ﻦﻣ ﻆﻔﻟ ﻦﻣ ﻲﻫ ﻞﺑ ،ﺎﻬﻠﺒﻗ ﻪﲰﺍ ﺮﻛﺬﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﻭﺍﺮﻟﺍ ﻆﻔﻟ ﻦﻣ ﺖﺴﻴﻟ ( ﻦﻋ ) ﺔﻤﻠﻛ ﻥﺃ ﻊﻣ ،( ﺔﻨﻌﻨﻌﻟﺍ ) ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺮﻬﺘﺷﺍ
( ﺎﻨﺛﺪﺣ ) ﺔﻤﻠﻜﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺎﻷ ( ﻡﺎﳘ ) ﻆﻔﻟ ﻦﻣ ( ﻦﻋ ) ﺔﻤﻠﻜﻓ ( ﺲﻧﺃ ﻦﻋ ﺓﺩﺎﺘﻗ ﺎﻨﺛﺪﺣ ) ﻡﺎﳘ ﻝﺎﻗ ﻮﻟ ﺎﻤﻛ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻪﻧﻭﺩ
ﺲﻴﻟﺪﺘﻟﺍ ﺚﲝ ﰲ ﻚﻟﺫ ﺔﻠﺜﻣﺃ ﺾﻌﺑ ﻯﺮﺗ ﺎﻤﻛ (
ﻥﻼﻓ ) ﻝﻮﻘﻴﻓ ﺉﺪﺘﺒﻳ ﻥﺃ ﻢﺩﺎﻋ ﻦﻣ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﻷﻭ ،( ﻡﺎﳘ ) ﻝﻮﻗ ﻦﻣ ﻲﻫﻭ
ﻩﲑﻏﻭ ( ﺚﻴﻐﳌﺍ ﺢﺘﻓ ) ﻦﻣ – Telah menjadi masyhur dalam bab tadlis ini (al-‘an‘anah), sedangkan
sesungguhnya perkataan (‘an) itu bukanlah daripada lafaz perawi yang disebutkan namanya
sebelum lafaz (‘an) itu, bahkan sebenarnya ia adalah lafaz mereka yang di bawahnya, dengan
itu jika berkata Hammam (haddathana Qatadah ‘an Anas) maka perkataan (‘an) itu adalah
daripada kata-kata Hammam kerana ia (‘an) itu bersangkut dengan kata-kata (haddathana)
dan ia adalah kata-kata Hammam, dan juga kerana bukanlah daripada cara sebutan (sighah
adaa’) para perawi itu mereka memulakan periwayatan dengan berkata (fulan…)
sebagaimana yang kamu lihat dalam beberapa contoh hal ini dalam perbincangan bab tadlis
dalam kitab Fath al-Mughith dan selainnya” (al-Tankil (1/82)).
54
Saya katakan: Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh al-Mu‘allimi al-Yamani di atas, kata-kata (‘an) itu
Saya katakan: Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh al-Mu‘allimi al-Yamani di atas,
kata-kata (‘an) itu bukanlah kata-kata perawi yang disebut sebelum (‘an) itu, maka
bagaimana mungkin menjadikan ‘an‘anah itu sebagai sebab mengetahui seseorang yang
mudallis itu berbuat tadlis!!
5-
Kelima, sekiranya kita meneliti kalam-kalam para huffaz Salaf dalam masalah tadlis, kita akan
dapati bahawa sighah tahdis (tasrih) itu bukanlah semestinya menunjukkan sama’. Bahkan
terdapat banyak kes di mana para perawi itu tasahul (bermudah-mudah) menyebut sighah
tahdis dalam riwayat yang putus dan padanya tadlis. Ia juga boleh terjadi disebabkan
kesilapan perawi itu ketika meriwayatkan hadith, juga boleh terjadi kerana tashif (salah ejaan,
salah sebutan) perawi yang menyalin atau menyebut, ataupun ia boleh jadi hanya sighah
adaa’ mutlaq biasa digunakan seseorang perawi itu dengan dia tidak bermaksud ithbat sama’.
Contohnya Imam Abu Hatim pernah mengkritik murid-murid Baqiyyah bin al-Walid yang
amat tasahul dalam meriwayatkan hadith daripada Baqiyyah, mereka suka menyebut
“haddathana” selepas nama Baqiyyah sedangkan Baqiyyah tidak sama sekali berkata
“haddathana”. Berkata Ibn Abi Hatim bertanya kepada ayahnya (Abu Hatim): “ ﻦﻋ :ﰊﺃ ﺖﻟﺄﺳ
:ﻝﺎﻗ ﻞﺒﺟ ﻦﺑ ﺫﺎﻬﻌﻣ ﻦﻋ ﻥﺍﺪﻌﻣ ﻦﺑ ﺪﻟﺎﺧ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻦﺑ ﺭﻮﺛ ﲏﺛﺪﺣ :ﻝﺎﻗ ﺔﻴﻘﺑ ﻦﻋ ﻚﻠﳌﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻡﺎﺸﻫ ﻲﻘﺗ ﻮﺑﺃ ﻩﺍﻭﺭ ﺚﻳﺪﺣ
ﺚﻳﺪﺣ ﺍﺬﻫ :ﰊﺃ ﻝﺎﻗ . ( ﺚﻳﺪﳊﺍ
ﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺐﺴﻛ ﺐﺴﻜﻟﺍ ﺐﻴﻃﺃ ﻥﺇ ) :ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ
ﺍﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﰲ ﱪﳋﺍ ﺮﻛﺬﻳ ﻻ ﺔﻴﻘﺑ ﻥﺎﻛﻭ ،ﺔﻴﻘﺑ ﻦﻋ ﻲﻘﺗ ﻮﺑﺃ ﻂﺒﻀﻳ ﱂﻭ ،ﻞﻃﺎﺑ – Aku bertanya ayahku berkenaan
hadith yang diriwayatkan Abu Taqi Hisyam bin ‘Abd al-Malik dari Baqiyyah katanya (iaitu
Baqiyyah): haddathani (telah menceritakan kepadaku) Thaur bin Yazid dari Khalid bin Ma‘dan
dari Mu‘adz bin Jabal katanya, bahawa Rasul SAW bersabda: (
lafaz
hadith
),
kemudian
jawab ayahku (iaitu Abu Hatim) katanya: Hadith ini batil, tidaklah dhabit Abu Taqi dari
Baqiyyah, kerana Baqiyyah tidaklah meriwayatkan khabar dengan sedemikian rupa (iaitu
dengan menyebut haddathana)” (al-‘Ilal (1/385)).
Juga berkata Ibn Abi Hatim: “ ﻦﺑﺍ ﺎﻨﺛﺪﺣ :ﻝﺎﻗ ﺪﻴﻟﻮﻟﺍ ﻦﺑ ﺔﻴﻘﺑ ﺎﻨﺛﺪﺣ :ﻝﺎﻗ ﻕﺭﺯﻷﺍ ﺪﻟﺎﺧ ﻦﺑ ﻡﺎﺸﻫ ﻯﻭﺭ :ﰊﺃ ﺖﻌﲰ
ﻝﺎﻣ ﺏﺎﻫﺫ ﻭﺃ ﻢﻘﺳ ﻦﻣ ﺔﺒﻴﺼﲟ ﺐﻴﺻﺃ ﻦﻣ) :ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ :ﻝﺎﻗ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ ﺀﺎﻄﻋ ﻦﻋ ﺞﻳﺮﺟ
ﺲﻟﺪﻳ ﺔﻴﻘﺑ ﻥﺎﻛﻭ ،ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ ،ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺚﻳﺪﺣ ﺍﺬﻫ :ﰊﺃ ﻝﺎﻗ .(ﻪﻟ ﺮﻔﻐﻳ ﻥﺃ ﷲﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻘﺣﹰ ﻥﺎﻛ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﻚﺸﻳ ﱂﻭ ﺐﺴﺘﺣﺎﻓ
ﻪﻨﻣ ﱪﳋﺍ ﻥﻭﺪﻘﺘﻔﻳ ﻻﻭ ﺎﻨﺛﺪﺣ :ﺚﻳﺪﺣ ﻞﻛ ﰲ ﻝﻮﻘﻳ ﻪﻧﺃ ﺍﻮﻨﻈﻓ – Aku mendengar ayahku (iaitu Abu Hatim)
berkata: meriwayatkan Hisyam bin Khalid al-Azraq katanya: haddathana Baqiyyah bin al-
Walid, katanya: haddathana Ibn Juraij dari ‘Atha’ dari Ibn ‘Abbas katanya, bersabda Rasul
SAW: (
lafaz
hadith
),
kemudian ayahku berkata: Hadith ini palsu (maudhu‘), tiada asal
baginya, dan Baqiyyah ini berbuat tadlis dan mereka (murid-murid yang meriwayatkan
darinya) menyangka dia berkata haddathana untuk semua hadith dan mereka tidak
menyemak lagi berita itu daripadanya (iaitu dari Baqiyyah)- (maksudnya: murid-muridnya
tidak lagi menyemak sama ada Baqiyyah menyebut haddathana atau tidak, kerana mereka
telah membuat andaian dan sangkaan Baqiyyah menyebut haddathana itu)” (al-‘Ilal (2/126)).
Hal yang sama berkenaan tasahulnya perawi menyebut sighah tahdis untuk hadith-hadith
yang dia riwayatkan dari gurunya yang mudallis disebut oleh al-Isma‘ili terhadap perawi-
perawi Syam dan Mesir yang tasahul dalam meriwayatkan hadith-hadith Yahya bin Ayyub
dengan sighah tahdis (dalam Fath al-Bari lil Ibn Rajab (3/54, 94, 106), (4/398), (6/59), (8/254),
(9/37)).
Kritikan yang sama untuk perawi-perawi lainnya yang tasahul meriwayatkan dengan sighah
tahdis dari guru mereka yang mudallis juga didapati dari para nuqqad lain semisal Imam
Ahmad bin Hanbal - kritikan kepada Mubarak Ibn Fudhalah (dalam al-Jarh wa al-Ta‘dil
(8/338)) -, Yahya ibn Ma‘in – kritikan kepada Jarir bin Haazim (dalam Tarikh al-Duri (4/337),
dan juga lain-lainnya.
55

Hingga berkata Ibn Rajab al-Hanbali: ﺮﻜﻨﺘﺴﻳ ﺪﲪﺃ ﻥﺎﻛﻭ ،

ﺄﻄﺧ

ﻥﻮﻜﻳﻭ ،ﻉﺎﻤﺴﻟﺎﺑ ﺢﻳﺮﺼﺘﻟﺍ ﺩﺮﻳ ﺎﻣ ﺍﲑﺜﻛﹰ

،ﺭﻮﻣﻷﺍ ﻩﺬﳍ ﻦﻄﻔﺘﻟﺍ ﻲﻐﺒﻨﻴﻓ ﺬﺌﻨﻴﺣﻭ ،

-ﻉﺎﻤﺴﻟﺍ

ﺮﻛﺫ :ﲏﻌﻳ - ﺄﻄﺧ ﺍﺬﻫ :ﻝﻮﻘﻳﻭ ،ﺪﻴﻧﺎﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻛ ﰲ ﺚﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻝﻮﺧﺩ

ﺪﻴﻧﺎﺳﻷﺍ ﰲ ﺚﻳﺪﺤﺘﻟﺍﻭ ﻉﺎﻤﺴﻟﺍ ﺮﻛﺫ ﺩﺮﺠﲟ ﺮﺘﻐﻳ ﻻﻭ – kebanyakan apa yang diinginkan dengan tasrih

adalah sama’, juga ia boleh jadi satu kesilapan, Imam Ahmad mengingkari memasukkan tahdis dalam banyak daripada sanad-sanad, katanya: Ini silap – iaitu menyebut lafaz sama’ - …, oleh itu perlulah diberi perhatian akan perkara ini, jangan tertipu dengan semata-mata sebutan lafaz sama’ dan tahdis dalam sanad-sanad” (Syarah ‘Ilal al-Tirmizi (1/369)).

Berbalik kepada periwayatan Husyaim dari Abi Hasyim ini, saya katakan: Sesungguhnya periwayatan yang menyebut dengan sighah tahdis (tasrih) itu adalah merupakan kesilapan perawi kerana tashif (salah ejaan dalam kitab mereka, atau salah sebutan ketika majlis sama’ mereka), ataupun mereka itu sememangnya tasahul menyebutkan sama’ untuk Husyaim. Ini adalah dengan melihat kepada beberapa qara’in antaranya:

a) Pertama:

Husyaim

amat

terkenal

dengan

sikap

tadlisnya,

bahkan

dia

amat

melampau tadlisnya.

 

b) Kedua: sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, Husyaim juga dikenali biasa menggunakan sighah tahdis untuk riwayat-riwayatnya yang tadlis, beliau gunakan sighah tahdis bukan dengan maksud sama’. Hal ini juga biasa bagi para mudallisin lainnya.

c) Ketiga: sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, Husyaim juga dikenali biasa berbuat silap dalam periwayatan daripada mereka yang beliau tidak mendengar dengan menyebut sighah tahdis, kemudian beliau membetulkannya, kadang-kadang tidak membetulkannya.

d) Keempat, wujudnya ikhtilaf atas periwayatan Husyaim dalam lafaz hadith menguatkan bahawa beliau tersilap menyebut sighah tahdis (tasrih).

e) Kelima, wujudnya ikhtilaf pada sighah Husyaim untuk Abi Hasyim, sesetengah murid Husyaim meriwayatkan atasnya dengan sighah ‘an‘anah, sesetengahnya dengan sighah tahdis. Ini menguatkan lagi bahawa Husyaim telah silap dalam beberapa masjlis sama’nya ketika menyebut periwayatan hadith-hadithnya.

f) Keenam, juga wujud kebarangkalian bahawa telah berlaku tashif (kesilapan ejaan, kesilapan sebutan) oleh murid Husyaim itu sendiri dalam menyebut sighah tahdis, contohnya Nu‘aim bin Hammad meriwayatkan atas Husyaim dengan sighah “akhbarana”, apatah lagi diketahui bahawa Nu‘aim adalah soduq yukhti’ kathiran, seorang soduq tetapi banyak berbuat silap, ini menguatkan bahawa kesilapan telah berlaku.

g) Ketujuh, wujudnya mukhalafah (percanggahan) antara lafaz hadith oleh Husyaim dan lafaz Sufyan dan Syu‘bah – sebagaimana yang akan dijelaskan nanti – menguatkan lagi bahawa Husyaim tidak mendengar dari Abi Hasyim, maka dia telah silap menyebut lafaz hadith.

h) Kelapan, penafian Imam Ahmad bin Hanbal akan mendengarnya Husyaim dari Abi Hasyim, bahkan Imam Ahmad amat kerap menyatakan bahawa Husyaim tidak pernah sama sekali mendengar dari Abi Hasyim sebagaimana yang jelas terdapat dalam banyak tempat dalam kitabnya al-‘Ilal Imam Ahmad (riwayat anaknya ‘Abdullah), sedangkan Imam Ahmad adalah seorang yang paling ‘arif akan perihal hadith-hadith Husyaim berbanding orang-orang lain, Imam Ahmad adalah seorang

 
56
56
Kajian Matan: Jalur Husyaim bin Basyir 1- Ikhtilaf pada Matan Saya katakan: Pada jalur Husyaim
Kajian Matan: Jalur Husyaim bin Basyir
1-
Ikhtilaf pada Matan
Saya katakan: Pada jalur Husyaim ini juga berlaku ikhtilaf pada matannya.
Hadith ini diriwayatkan oleh jumhur murid-murid Husyaim dengan lafaz: “ ﻦﻣ
ﻖﻴﺘﻌﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ ﺭﻮﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﻟ ﺀﺎﺿﺃ ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺃﺮﻗ - Sesiapa
yang membaca surah al-Kahfi pada hari Juma‘at dia akan disinari cahaya
antara tempatnya dan al-Bait al-‘Atiq (iaitu Ka‘bah)” atau dengan lafaz yang
semakna dengannya 42 , kecuali:
Pertama: Abi al-Nu‘man Muhammad bin al-Fadhl al-Sadusi:
1-
Beliau meriwayatkan dengan lafaz: “ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﻠﻴﻟ – malam
Juma‘at” menggantikan lafaz: “ﺔﻌﻤﳉﺍ ﻡﻮﻳ – hari Juma‘at”.
2-
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini Abu al-
Nu‘man al-Sadusi adalah seorang yang Thiqah al-Tsabt tetapi
mengalami kecelaruan pada akhir hayatnya dan banyak
meriwayatkan hadith dengan silap.
seorang yang amat mengenali sifat tadlisnya Husyaim, kerana Imam Ahmad adalah
antara guru Husyaim yang awal, dan beliau telah menghafaz kesemua hadith-hadith
Husyaim sebelum wafatnya Husyaim (rujuk: al-Jarh wa al-Ta‘dil (1/295), Hilyah al-
Auliya’ (9/163)).
i)
Kesembilan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini lafaz sighah tahdis, atau
tasrih bukan semestinya menunjukkan sama’ secara pasti, tetapi ia juga boleh
disebabkan kesilapan rawi itu sendiri, atau kesilapan dan tasahulnya murid-
muridnya, boleh juga kerana tashif (kesilapan bacaan, dan kesilapan catitan dalam
kitab), atau ia juga boleh terjadi disebabkan sighah adaa’ mutlaq yang digunakan
seseorang perawi yang mudallis tetapi tanpa maksud ithbat sama’.
Maka dengan semua penjelasan di atas, jelaslah bahawa anggapan seseorang bahawa Imam Ahmad
telah silap menyatakan bahawa Husyaim tidak mendengar dari Abi Hasyim kerana Husyaim menyebut
dengan sighah tahdis adalah tidak benar dan tertolak, bahkan mereka sendirilah yang sebenarnya
silap, bukannya Imam Ahmad bin Hanbal!!
42 Iaitu lafaz “Makkah” menggantikan “al-Bait al-‘Atiq (Ka‘bah)”, ini tidak menjadi masalah kerana
maknanya sama.
57

3-

Saya katakan: Ini adalah salah satu riwayat yang beliau

telah celaru dan silap! Qara’innya ialah beliau telah menyelisihi

sejumlah ramai perawi lain yang lebih jitu ingatannya berbanding

beliau. Dengan kata lain lafaz “ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﻠﻴﻟ – malam Juma‘at” adalah

Munkar 43 !!

43 Ataupun Syadz jika mengikut istilah Mutaakhkhirin. Maksud “Syadz” dari segi bahasa ialah “al- Tafarrud (bersendirian/yang sendiri)” (rujuk: Lisan al-‘Arab, 3/454, Syarh al-Muqizoh, ‘Abdullah bin ‘AbdulRahman al-Sa‘d, hal. 130, ‘Ulum al-Hadith, Dr. Hamzah al-Malibari, hal. 102, nota kaki 92 ).

Dari segi istilah hadith Syadz pula, terdapat beberapa ta‘rif (definisi) di sisi Ahli Hadith. Syaikh al- Muhaddith ‘Abdullah bin ‘AbdulRahman al-Sa‘d menyatakan bahawa terdapat lebih kurang 8 definisi Syadz, akan tetapi kebanyakannya saling bertindih iaitu ada menyamai antara satu sama lain, maka pada hakikatnya terdapat 4 definisi dan sesetengah menjadikannya 3 definisi. (rujuk: Syarh al- Muqizoh, ‘Abdullah bin ‘AbdulRahman al-Sa‘d, hal. 130).

Saya ringkaskan 4 definisi yang masyhur seperti di bawah:

 

Menurut Imam al-Syafi‘i: Hadith Syadz ialah yang diriwayatkan oleh seorang “thiqah” perawi yang bercanggah iaitu menyelisih (mukhalafah) dengan hadith yang diriwayatkan oleh orang ramai iaitu sekumpulan perawi yang thiqah dan bukan apa yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan oleh orang lain. Dengan kata lain, meriwayatkan seorang rawi yang thiqah yang menyelisihi (mukhalafah) rawi-rawi thiqah yang lain. (rujuk: Tadrib al-Rawi, hal. 232, Syarh al- Muqizoh, ‘Abdullah bin ‘AbdulRahman al-Sa‘d, hal. 130)

Menurut Imam al-Hakim: Hadith Syadz ialah apa yang bersendiriannya (tafarrud) seorang rawi yang thiqah dan tiada padanya asal yang mengikuti padanya, tidak disyaratkan menyelisih (mukhalafah). (rujuk: Tadrib al-Rawi, Al-Suyuti, hal. 233, Syarh al-Muqizoh, ‘Abdullah bin ‘AbdulRahman al-Sa‘d, hal. 130)

Menurut Imam Abu Ya‘la al-Khalili: Yang dipegang oleh Huffaz al-Hadith ialah hadith Syadz itu adalah hadith yang mempunyai hanya satu sanad dan hadith itu hanya diriwayatkan oleh seorang thiqah atau tidak thiqah, maka riwayat oleh seorang yang “tidak thiqah” adalah ditinggalkan (Matruk), manakala riwayat oleh seorang yang “thiqah” pula “diberhentikan padanya (tuwuqqifa fihi)” dan tidak dijadikan hujah. (rujuk: Tadrib al-Rawi, Al-Suyuti, hal. 232-233, Syarh al-Muqizoh, ‘Abdullah bin ‘AbdulRahman al-Sa‘d, hal. 130)

Menurut Imam Solah bin Muhammad al-Asdi: Hadith Syadz ia hadith Munkar, iaitu tidak diketahui (Syarh al-Muqizoh, ‘Abdullah bin ‘AbdulRahman al-Sa‘d, hal. 130)

Dr. Hamzah al-Malibari dalam kitab beliau ‘Ulum al-Hadith, hal. 102, setelah beliau membentangkan dan membincangkan definisi-definisi “Syadz” yang secara zahirnya seolah-oleh kelihatan bercanggah, beliau menyimpulkan dan meringkaskan maksud “Syadz” kepada dua poin iaitu:

Hadith gharib (ganjil) yang tiada padanya asal, dan tidak diriwayatkan oleh wajah yang lain

Hadith yang menyelisihi apa yang terpelihara

 

Iaitu kedua-dua poin di atas berlegar sekitar al-Gharabah (keganjilan) yang menafikan al-Sowab (keterpeliharaan). Dengan kata lain adanya kesilapan.

 
58
58

Kedua: Nu‘aim bin Hammad:

 

1-

Beliau meriwayatkan dengan lafaz: “ﲔﺘﻌﻤﳉﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ

apa yang antara dua Juma‘at” menggantikan lafaz: “ ﲔﺑﻭ ﻪﻨﻴﺑ ﺎﻣ

ﻖﻴﺘﻌﻟﺍ ﺖﻴﺒﻟﺍ - antara tempatnya dan al-Bait al-‘Atiq (iaitu Ka‘bah)”.

 

2-

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini Nu‘aim

bin Hammad adalah seorang yang Soduq Yukhti’ Kathiran, walaupun Soduq namun dia banyak melakukan kesilapan dalam

periwayatannya.

 
 

3-

Saya katakan: Ini adalah salah satu riwayat yang beliau

telah berbuat silap! Qara’innya ialah beliau telah menyelisihi sejumlah ramai perawi lain yang lebih jitu ingatannya dan lebih

Kebanyakan para Ahli Hadith al-Muta’akhkhirin membezakan antara “Syadz” dan “Munkar”, iaitu “Syadz” ialah khusus untuk apa yang menyelisihinya rawi yang thiqah, manakala “Munkar” ialah khusus untuk apa yang menyelisihinya rawi yang dha‘if. Akan tetapi bagi para Ahli Hadith al- Mutaqaddimin mereka tidak membezakan antara “Syadz” dan “Munkar”.

Kata Syaikh Al-Muhaddith Tariq ‘Iwadullah ketika membicarakan maksud al-Syadz dan al-Munkar:

“kedua-duanya -al-Syadz dan al-Munkar- adalah sama seerti (ﻥﺎﻓﺩﺍﺮﺘﻣ - sinonim), kecuali sesungguhnya

sesetengah daripada dua istilah ini lebih banyak digunakan berbanding dengan yang lain (iaitu sesetengah Ahli Hadith lebih kerap menggunakan lafaz “Syadz”, manakala sesetengah mereka lebih kerap menggunakan lafaz “Munkar”). Secara keseluruhannya apa yang diinginkan dengan kedua

istilah ini adalah makna yang satu, iaitu (kekuatan kesilapan - ﺈﻄﳋﺍ ﻥﺎﺤﺟﺭ )”, kesemua hadith yang

padanya beredar kesilapan adalah Syadz dan Munkar…” (rujuk: al-Dibajah Fi ‘Ilm al-Hadith, Abu Mu‘az Tariq ‘Iwadullah, hal. 107).

Bahkan, kata Syaikh al-Muhaddith Muhammad Khalaf Salamah: “al-Muqaddimun tidak membezakan antara Al-Syadz dan al-Munkar, bagi mereka kesemua Syadz adalah Munkar, tidak dapat dinafikan hal ini” (rujuk: Lisan al-Muhaddithin, ta‘rif Syadz, 3/270).

Oleh sebab itu, jika diteliti kepada amali para huffaz hadith Salaf, istilah hadith Syadz berdasarkan amali pakar-pakar hadith huffaz Salaf (al-Mutaqaddimin) pada kurun ke-2H dan ke-3H adalah seerti dengan istilah hadith Munkar, kedua-duanya mempunyai bentuk yang sama.