Anda di halaman 1dari 8

BIOGRAFI SINGKAT

ASY-SYAIKH 'ABDULLH BIN 'ABDIRRAHM AL-BUKHRI Hafizhahullh


Nama :
'Abdullh bin 'Abdirrahm bin Husain bin Mahmd As-Sa'di kemudian Al-Bukhri Al-Madni. As-Sa'di adalah nisbah kepada Bani Sa'd yang berasal dari Ath-Th`if. Beliau dilahirkan di Madinah di desa Bbut Tamr. Ayahnya : Adapun tentang ayah beliau, yaitu Asy-Syaikh 'Abdurrahm bin Husain Al-Bukhri v, tumbuh dalam kondisi yatim. Telah hafal Al-Qur`an semenjak kecil. Belajar di Madrasah Al-'Ulm Asy-Syar'iyyah. Beliau sangat berprestasi. Di tengah aktivitasnya, beliau juga sangat aktif dan bersemangat menghadiri halaqahhalaqah ilmu di Masjid Nabawi dan mengambil ilmu dari para 'ulama pada waktu itu. Kemudian beliau pindah ke kota Riydh, bekerja sebagai staff Al-Malik (Raja) 'Abdul 'Aziz v. Setelah itu beliau bekerja pada bidang lain, dan pada awal tahun 1374 H bergabung pada Hai`t Al-Amri bil Ma'rf. Pimpinan umumnya waktu itu adalah Asy-Syaikh Al-'Allmah 'Umar bin Hasan lu Asy-Syaikh. Asy-Syaikh 'Abdurrahm Al-Bukhri mendapat ijazah dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Asy-Syaikh 'Umar bin Hasan lu Asy-Syaikh atas kebaikan prilaku dan tugas beliau. Ijazah tersebut bernomor 2396/Kh/M tertanggal 25/9/1377 H. Kemudian Asy-Syaikh 'Abdurrahm pindah ke Madinah, bertugas di Al-Mahkamah Asy-Syar'iyyah Al-Kubr pada tanggal 13 2 1380 H. Pimpinan mahkamah pada waktu itu adalah Asy-Syaikh Al-'Allmah 'Abdul 'Azz bin Shlih v, beliau sekaligus imam dan khathib Masjid Nabawi. Asy-Syaikh 'Abdurrahm juga mendapat ijazah dari pimpinan mahkamah tertanggal 21/9/1392 H. ditegaskan dalam ijazah tersebut : "Selama bertugas menjadi teladan dalam kesungguhan dan semangat kerja. Senantiasa menjalankan tugas dengan sangat baik." Kemudian pada tanggal 1 4- 1388 H, beliau pindah ke Universitas Islam Madinah, dengan Asy-Syaikh 'Abdul 'Azz bin Bz v sebagai rektornya. Beliau juga mendapat ijazah dari Asy-Syaikh Al-Imm 'Abdul 'Azz bin Bz, bahwa "Bersifat dengan prilaku dan akhlaq yang baik, dan sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas." Ijazah tersebut bernomor 338 tertanggal 27/31392 H. Beliau terus bertugas di Universitas Islam Madinah sampai pensiun pada 1 7 1407 H. Asy-Syaikh 'Abdurrahm Al-Bukhri adalah seorang yang sangat rajin beribadah, bersemangat dalam ilmu, sangat mencintai dan menghormati para 'ulama, konsisten berpegang kepada sunnah, dan sangat menentang bid'ah dan para pengusungnya. Beliau juga menjaling hubungan sangat baik dan erat dengan sejumlah 'ulama besar Ahlus Sunnah, di antaranya Samhatul Imm Al-'Allmah Al-Mufassir Muhammad Al-Amn Asy-Syinqhthi (penulis tafsir Adhw`ul Bayn ) v, Samhatul Imm Syaikhul Islm 'Abdul 'Azz bin 'Abdillh bin Bz v, beliau juga sering berhubungan dengan Asy-Syaikh Al-'Allmah Al-Faqh 'Abdurrahmn As-Sa'di bahkan Asy-Syaikh Sa'di menghadiahkan kepada beliau sejumlah kitab yang padanya ada tulisan tangan beliau. Kitab-kitab tersebut masih tersimpan- , di antaranya juga : Al-'Allmah Al-Muhaddits Hammd Al-Anshri, Al-'Allmah Al-Muhaddits 'Abdul Muhsin Al-'Abbd, Al-'Allmah AlMujhid Muhammad Amn Al-Jmi, Al-'Allmah Rab' bin Hdi Al-Madkhali, Al-'Allmah 'Umar bin Muhammad Falltah, dan masih banyak lagi. Asy-Syaikh 'Abdurrahm Al-Bukhri wafat pada 23 Dzulhijjah 1422 H, di dekat salah satu pintu masuk Masjid Nabawi, menjelang maghrib, dan ketika itu beliau sedang bershaum. Meninggalkan 13 anak.

Menuntut Ilmu
Asy-Syaikh 'Abdullh bin 'Abdirrahm hafizhahullh tumbuh di bawah asuhan dan bimbingan kedua orang tuanya yang sangat antusias dan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu, serta upaya mendidik anak-anak dengan pendidikan yang selamat dan lurus. Beliau mulai menghafal Al-Qur`an semejak tahun-tahun pertama ketika beliau duduk di madrasah ibtida`iyyah di Masjid Al-Imm Al-Bukhri ( ayah beliau sebagai penanggung jawab di masjid tersebut ). Beliau dikarunai kecintaan terhadap ilmu hadits sejak kecil. Karena itu beliau sangat bersemangat untuk mengumpulkan dan membaca kitab-kitab tentang ilmu hadits, bertanya tentang perkara yang sulit, dan menghafalnya. Beliau juga sangat bersemangat untuk mempelajari kitab-kitab aqidah, karena beliau melihat kebutuhan umat yang sangat besar terhadapnya. Itu semua beliau lakukan dengan cara senantiasa rutin dan bermulzamah di Masjid Nabawi.

Guru-gurunya antara lain :


Dalam bidang Al-Qur`an dan Tajwid
1. Asy-Syaikh Muhammad Ramadhn Ad-Dahlawi v 2. Asy-Syaikh Al-Mudaqqiq Sayyid Lsyn Abul Faraj hafizhahullh, banyak menimba ilmu dari beliau, terutama dalam penarapan tilawah dan praktek langsung dalam bidang tajwid. 3. Asy-Syaikh Ahmad 'Abdul Karm v. 4. Asy-Syaikh Muhammad Al-Marisi v (juru tulis di Universitas Islam Madinah dan imam di Masjid AlImm Al-Bukhri) Banyak mengambil ilmu tajwid dari beliau. Juga belajar secara khusus risalah yang berjudul Al-Burhn f Tajwdil Qur`an, karya Ash-Shdiq Qamhari. Juga belajar ilmu khath, baik teori maupun praktek. Demikian juga belajar ilmu nahwu dengan mempelajari kitab Aljurrmiyyah. 5. Asy-Syaikh Mu'ammar Bakri bin 'Abdil Majd Ath-Tharbsyi. Mendapat ijazah dari beliau dalam bidang Al-Qur`an. Juga mendapat ijazah umum atas semua riwayat beliau yang didapat dari gurunya Asy-Syaikh Muhammad bin Salm Al-Hulwni. 6. Asy-Syaikh Ahmad Al-Qdhi hafizhahullh. Secara khusus mengambil ilmu dalam bidang tajwid, dan mempelajari kitab Haqqut Tilwah karya Husni Syaikh 'Utsmn.

Dalam berbagai disiplin ilmu lainnya :


1. Al-'Allmah An-Nshih Ash-Shdiq Ar-Rabbni Asy-Syaikh Muhammad Amn bin 'Ali AlJmi v. Bermulzamah kepada beliau selama 10 tahun. Mendapatkan ijazah dari beliau atas berbagai kitab yang dipelajari dari beliau dalam berbagai disiplin ilmu, sebagaimana tertulis dalam ijazah yang sangat menjadi kebanggaan Asy-Syaikh Al-Bukhri. Kitab-kitab yang dipelajari dari beliau, antara lain : - Al-Ushluts Tsaltsah karya Syaikhul Islm Muhammad bin 'Abdil Wahhb - Al-Qaw'idul Arba' karya Syaikhul Islm Muhammad bin 'Abdil Wahhb - Kitbut Tauhid karya Syaikhul Islm Muhammad bin 'Abdil Wahhb - Fathul Majd karya Asy-Syaikh 'Abdurrahmn bin Hasan, cucu Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdil Wahhb. - Qurratu 'Uynil Muhawwidn karya Asy-Syaikh 'Abdurrahmn bin Hasan, cucu Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdil Wahhb. - Tajrdut Tauhid karya Al-Maqrzi - Al-'Aqidah Al-Wsithiyyah, karya Syaikhul Islm Ibnu Taimiyyah. - Al-Hamawiyyah, karya Syaikhul Islm Ibnu Taimiyyah. - At-Tadmriyyah, karya Syaikhul Islm Ibnu Taimiyyah. - Syarh Al-'Aqdah Ath-Thahwiyyah, karya Ibnu Abil 'Izz Al-Hanafi. - Al-Qaw'idul Mutsl, karya Asy-Syaikh Al-'Utsaimn. - Qathrun Nad, - Al-jurrmiyyah, - Nailul Authr (beberapa bab), karya Asy-Syaukni. - Zdul Ma'd, karya Ibnul Qayyim. - Kitbush Shiym dari kitab Shahhul Bukhri. - 'Umdatul Ahkm, karya Abdul Ghan Al-Maqdisi. - dan masih banyak lagi

mayoritasnya di Masjid Nabawi, sebagian lagi di masjid dekat rumah Asy-Syaikh Al-Jmi, sebagiannya lagi di Masjid Ash-Shni' di desa Al-Mashni' 2. Asy-Syaikh Al-'Allmah Al-Fdhil 'Abdul Muhsin bin Hamd Al-'Abbd hafizhahullh. Bermulazamh kepada beliau selama 16 tahun. Kitab-kitab yang dipelajari dari beliau antara lain : - Jilid terakhir kitab Shahh Muslim - Shahh Al-Bukhri - Sunan An-Nas`i - Sunan Ab Dwd - Sebagian besar Jmi' At-Tirmidzi - Al-Lu`lu` wal Marjn (belum sampai tamat) - 'Aqidah Ibni Ab Zaid Al-Qairwani Asy-Syaikh Al-Bukhri bercerita, "Pada musim haji tahun 1420 H saya membaca di hadapan beliau satu juz Kitbul Hajj dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imm Al-Baghawi v. Kemudian pada musim haji tahun 1421 H saya membaca di hadapan beliau kitab Fatw Arknil Islm karya AsySyaikh Al-Utsaimn. ." 3. Asy-Syaikh Al-'Allmah Al-Muhaddits Al-Mu`arrikh 'Umar bin Muhammad Falltah v . Menghadiri pelajaran syarh terhadap kitab Shahh Muslim, Al-Muwattha`, dan syarh tentang sirah nabawiyyah. 4. Al-'Allmah Al-Faqh Asy-Syaikh 'Athiyyah bin Muhammad Slim v. Menghadiri pelajaran syarh terhadap kitab Mudzakkirah Asy-Syinqithi f Ushlil Fiqh, dan sebagian pelajaran kitab Ar-Rahbiyyah, yang membahas tentang ilmu fara`idh, dan pelajaran kitab Syarh AlWaraqt. Semua pelajaran tersebut di Masjid Nabawi. 5. Asy-Syaikh Al-'Allmah An-Nshih 'Ali bin Muhammad bin Sinn v. Mempelajari kitab Alfiyyah Ibni Mlik, Irsydhul Fuhl karya Asy-Syaukni, dan Ar-Raudh Al-Murabb' fiqh hanbali. 6. Al-'Allmah Al-Muhaddits Al-Mujhid An-Nqid Asy-Syaikh Rab' bin Hdi Al-Madkhali hafizhhullh. Belajar kepada beliau di masjid dekat rumah beliau ketika itu, yaitu di kampung AlAzhari, beberapa pelajaran antara lain pelajaran Muqaddimah Shahh Muslim, At-Taqyd wal dhah karya Al-Hfizh Al-'Irqi, I'lmul Muwaqqi'n karya Ibnul Qayyim, dan Ikhtishr 'Ulmil Hadts karya Ibnu Katsr. 7. Al-'Allmah Al-Mu`arrikh Al-Lughawi An-Nassbah Shafiyyurrahmn Al-Mubrakfri v. Duduk bersama beliau selama kurang lebih dua tahun. Membaca di hadapan beliau beberapa bagian yang mencukupi dari Al-Kutubus Sittah sebagaimana tertulis dalam ijazah- dan mendapatkan ijazah Al-Kutubus Sittah dari beliau (yaitu kitab : Shahh Al-Bukhri, Shahh Muslim, Sunan Ab Dwd, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nas`i, Sunan Ibni Mjah), dan juga ijazah atas semua riwayat beliau yang bersambung dengan kitab Al-Hfizh Asy-Syaukni Ithful Al-Akbir bi Isndid Daftir. Juga membaca di hadapan beliau sebagian besar kitab Jmi' At-Tirmidzi, dan beberapa kitab dalam bidang lughah, terkhusu Nahwu dan Sharaf, dan kitab-kitab yang tersebar di negeri India, di antara kitab Syarh Mi`ah 'mil. Juga membaca di hadapan beliau beberapa kitab aqidah, seperti Ushlus Sunnah karya Al-Imm Ahmad bin Hanbal, dll. Pelajaran-pelajaran tersebut mayoritas di Masjid Nabawi dalam majelis khusus. 8. Al-'Allmah Al-Muhaddits Al-Faqh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahy An-Najmi v. Menghadiri majelis pembacaan kitab Sunnan Ab Dwd di rumah kediaman Asy-Syaikh Muhammad bin Hdi Al-Madkhali. Kemudian beliau (Asy-Syaikh An-Najmi) memberikan ijazah umum atas semua riwayatnya, dengan nama Inlatuth Thlibn bi Asdd Kutubil Muhadditsn. 9. Al-'Allmah An-Nabh Asy-Syaikh 'Al bin Nshir Al-Faqhi hafizhahullh. Membaca di hadapan beliau sejumlah besar kitab aqidah, antara lain kitab Sharhus Sunnah karya Ibnu Jarr Ath-Thabari, kitab Sullatur Rislah f Dzammir Rawfidh min Ahlidh Dhall karya Mul 'Ali Al-Qri, pada musim haji tahun 1421 H. 10. Asy-Syaikh Al-Jall 'Ubaid bin 'Abdillh Al-Jbiri hafizhahullh. Membaca di hadapan beliau kitab Mudzakkirah Asy-Syinqthi f Ushlil Fiqh, As-Sailil Jarrh (jilid I) karya Al-'Allmah AsySyaukni v.

11. Asy-Syaikh Al-Lughawi Al-Bri' 'Abdurrahmn bin 'Auf Al-Kni. Mempelajari kitab Malhatul I'rab karya Al-'Allmah Al-Harri, dan juga mengikuti majelis pelajaran nahwu lainnya. Para masyikh lainnya yang mengajar beliau di Fakultas Hadits di Universitas Islam Madinah juga termasuk guru-guru beliau.

Hubungan dengan Asy-Syaikh Al-'Allmah 'Abdul 'Azz bin Bz v dan Asy-Syaikh Al-'Allmah Muhammad bin Shlih Al-'Utsaimn v
Beliau berdua adalah 'ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah masa ini. Tokoh besar salafiyyun masa ini yang sangat terhormat dan disegani. Ketokohan dan kapasitas keilmuan dan keshalihan beliau berdua diakui secara international, baik oleh kawan maupun lawan. Beliau berdua merupakan guru besar Asy-Syaikh 'Abdullh Al-Bukhri. Asy-Syaikh Al-Imm 'Abdul 'Azz bin Bz v Menghadiri majelis beliau di masjid di daerah Ath-Tha`if, pada musim panas tahun 1408 H, membahas kitab Bulghul Marm karya Al-Hfizh Ibnu Hajar. Kemudian hadir pula di majelis pembacaan kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jmi'it Tirmidzi di kediaman beliau di Ath-Tha`if. Sering hadir dalam majelismajelis beliau dan menyampaikan berbagai pertanyaan kepada beliau. Asy-Syaikh Al-Bukhri menuturkan : "Aku ingat, suatu waktu ketika aku bertanya kepada beliau tentang belajar di Universitas Islam Madinah. Maka beliau memberikan motivasi dan dorongan kepadaku. Kemudian aku tanya lagi tentang Fakultas Hadits, maka beliau pun makin memberikan motivasi kepadaku." Asy-Syaikh Al-Faqh Muhammad bin Shlih Al-'Utsaimn v. Menghadiri pelajaran-pelajaran beliau di Masjidil Haram pada sepuluh terakhir Ramadhn tahun 1407 H, ketika itu beliau mensyarh Hadits Jibril yang sangat panjang. Menghadiri pelajaran beliau di 'Unaizah pada musim panas tahun 1408 H dan 1409 H. Demikian juga senantiasa hadir dalam pelajaran beliau di Masjid Nabawi.

Hubungan dengan Asy-Syaikh Al-'Allmah Muhammad Nshiruddn Al-Albni v.

Al-Muhaddits

An-Nqid

Ketika beliau v berziarah ke Madinah pada tahun 1408 H, maka kesempatan tersebut tidak disiasiakan oleh Asy-Syaikh Al-Bukhri untuk senantiasa menghadiri seluruh majelis-majelis beliau. Majelismajelis umum dan sebagian dari majelis khusus. Asy-Syaikh Al-Bukhri menuturkan kenangan manisnya bersama Asy-Syaikh Al-Albni : "Aku merasa mulia ketika aku berkesempatan untuk menyendiri bersama beliau. Ketika itu beliau sedang berada di luar masjid hendak menuju tempat tinggalnya. Maka aku menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, sambil beliau memegang tanganku dan menyilangkan jari-jari tangan kanan beliau dengan jari-jari tangan kiriku. Kemudian beliau menanyaiku, bahwa siapa namaku dan belajarku."

Karir Ilmiah
1. Lulus dari Fakultas Hadits Al-Jmi'ah Al-Islmiyyah (Universitas Islam) Madinah pada tahun ajaran 1410 1411 H dengan peringkat : sangat baik. 2. Guru/Pengajar Ad-Dirst Al-Islmiyyah (Studi Ilmu Islam) di madrasah Ibtida`iyyah dan Tsanawiyyah selama 6 tahun, di bawah Departemen Pendidikan dan Pengajaran. 3. Tahun 1417 H melanjutkan jenjang Magister (S2) di Universitas Ummul Qur Makkah AlMukarramah, Fakultas Da'wah dan Ushlud Dn Jurusan Al-Kitb was Sunnah. Lulus dengan predikat cumlaod.

4. Menulis tesis magister dengan judul Marwiyyt Ab 'Ubaidah bin 'Abdillh bin Mas'd 'an Abhi Jam'an wa Dirsatan. Diuji pada 21 8 1420 H, dan berhasil meraih cumload dengan anjuran untuk mencetak tesis tersebut. 5. Tahun 1418 H pindah dari Departemen Pendidikan dan Pengajaran ke Universitas Islam Madinah, kembali ke Fakultas Hadits jurusan Fiqhus Sunnah wa Mashdiruh. 6. Berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1426 H dengan tesis tahqq (penelitian) atas kitab Takmilatu Syarh At-Tirmidzi karya Al-Hfizh Al-'Irqi, mulai awal kitab ar-radh' sampai pada penghujung kitab Idz Aflasa lirrajuli Gharm. Dengan prestasi cumlaod pada level utama. 7. Sekarang sebagai Ustdz Mus'id pada Fakultas Hadits jurusan Fiqhus Sunnah wa Mashdiruh.

Karya-karya Tulis :
Tidak diragukan, bahwa ikut berperan aktif dalam mengumpulkan ilmu dan menyebarkannya merupakan perkara yang sangat penting dan mulia. Allah telah memberikan nikmat dan taufiqnya kepada Asy-Syaikh Al-Bukhri untuk juga memiliki andil yang besar pada sisi ini. Beliau memiliki banyak karya tulis ilmiah yang beliau tekuni sejak lama. Tidak lain adalah dalam rangka ikut berperan aktif menyebarkan ilmu yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah di atas manhaj salaf. Di antara karya tulis beliau : 1. Marwiyyt Ab 'Ubaidah bin 'Abdillh bin Mas'd 'an Abhi Jam'an wa Dirsatan (karya tulis), dicetak oleh penerbit Dr Adhw'is Salaf Al-Mishiryyah. 2. Takmilatu Syarh At-Tirmidzi karya Al-Hfizh Al-'Irqi (tahqq). Belum dicetak. 3. Manrus Sabl bi Takhrji Juz`i Ibni Dzl (tahqq) dicetak oleh penerbit Al-Ghurab` Madinah pada tahun 1413 H. dicetak ulang lagi pada tahun ini 1429 H oleh penerbit Dr Al-Imm Ahmad Mesir. 4. Ithful Nubal` bi Adillati Tahrm Itynil Mahal Al-Makrh minan Nis` (karya tulis) dicetak pada tahun 1414 H, oleh penerbit Drul Ghurab` Madinah, dicetak ulang pada tahun 1428 H oleh penerbit Drul Minhj, Mesir. 5. Riydhul Jannah bi Takhrji Ushlis Sunnah libni Ab Zamanin (tahqq dan takhrj) dicetak tahun 1414 H oleh penerbit Drul Ghurab`, dicetak ulang oleh Dr Adhw`is Salaf, Mesir pada tahun ini 1429 H. 6. Tuhfatul Ikhwn bi Takhrji Majlisi min Amli Ibni Bisyrn (takhrj dan tahqq) masih tulisan tangan belum dicetak. 7. At-Tanbh wal Irsyd litajwuzt Mahmd Al-Haddd (karya tulis), fotocopy, publikasi tahun 1414 H. 8. Al-Fathul Rabbni fir Radd 'al Abil Hasan As-Sulaimni (karya tulis) dicetak tahun 1424 H oleh penerbit Drul tsr, Yaman, dan dicetak pula pada tahun 1425 H oleh penerbit Dr Mjid 'Asr, Jeddah Saudi. 9. At-Taudhhul Abhar li Tadzkirati Ibnil Mulaqqin f 'Ilmil Atsar karya Al-Hfizh As-Sakhwi (tahqq) dicetak oleh Dr Adhw`is Salaf, Riyadh Saudi tahun 1418 H, dan tahun ini dicetak lagi oleh penerbit Dr Al-Imm Ahmad, Mesir. 10. Al-Maqlat Asy-Syar'iyyah/kumpulan pertama, (karya tulis), dengan pengantar dari Al-'Allmah Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi v dan Al-'Allmah Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali hafizhahullh, dicetak oleh Drul Madnah Al-'Amaliyyah, Imarat pada tahun 1428 H, dan dicetak pula oleh Dr Adhw`is Salaf, Mesir pada tahun yang sama. 11. Al-Maqlat Asy-Syar'iyyah/kumpulan kedua (karya tulis), dicetak oleh Dr Adhw`is Salaf, Mesir pada tahun 1429 H. 12. Al-Ajwibah Al-Madaniyyah 'an Al-As`ilatil Haditsiyyah (karya tulis) dicetak pada tahun 1429 H oleh penerbit Drul Istiqamah, Mesir. 13. Mushthalahtul Muhadditsn f Kitbatil Hadts wa Dhabthihi wa Ishlhihi (pembasan ilmiah) telah diuji oleh Universitas Al-Imm Muhammad bin Su'd. Diangkat oleh universitas dan akan ditampilkan dalam beberapa edisi majalah universitas. Semoga Allah memudahkan penerbitannya. 14. Su`lt Al-Imm Ab Zur'ah Ad-Dimasyqi li Al-Imm Ahmad bin Hanbal fi Kitbihi (at-Trkh), Jam'an wa Dirsatan (karya tulis), pembahasan ilmiah telah diuji oleh Lembaga Riset Ilmiah Universitas Islam Madinah. Kemudian akan dicetak oleh Drul Istiqmah, Mesir. Semoga Allah memudahkan penerbitannya. 15. Tammul Minnah bi Syarh Ushlis Sunnah li Al-Imm Al-Humaidi (transkrip atas pelajaran) (karya tulis), dicetak oleh Drul Istiqmah, Mesir tahun 1429 H.

16. At-Ta'liqt Ar-Radhiyyah 'al Al-Manzhmah Al-Baiqniyyah (karya tulis), akan dicetak oleh Drul Istiqmah, Mesir. Semoga Allah memudahkan penerbitannya. 17. Kemudian Drul Istiqmah juga meminta naskah transkrip atas transkrip 2 kaset syarh kitab AlMqizhah karya Adz-Dzahabi. Semoga Allah memudahkan penerbitannya. 18. At-Ta'liqt Ar-Radhiyyah 'al Al-'Aqdah Al-Wsithiyyah karya Syaikhul Islm Ibnu Taimiyyah. Syarh yang telah ditranskrip, tahun 1424 H. Naskahnya diminta oleh Drul Falh untuk dicetak. Saat ini masih dalam proses murja'ah. Dan masih banyak lagi selain yang tersebut di atas. Semoga Allah membantu dan memudahkan.

Kitab-kitab yang diajarkan :


Kitab-kitab yang diajarkan oleh Asy-Syaikh Al-Bukhri hafizahullh dalam berbagai pelajaran beliau, antara lain : 1. Haqqut Tilwah, dalam bidang ilmu tajwid. Karya Husni Syaikh 'Utsmn. 2. Al-Burhn fi Tajwdil Qur`an , karya Ash-Shdiq Al-Qamhwi. 3. Al-Ushlts Tsaltsah. 4. Al-Qaw'idul Arba'ah. 5. Kitbut Tauhd (ketiga kitab ini karya Al-Imm Muhammad bin 'Abdil Wahhb v). 6. Fathul Majd Syarh Kitbit Tauhd. 7. Sullamul Wushl, karya Al-'Allmah Hfizh Hakami. 8. Ushlus Sunnah, karya Al-Humaidi. 9. As-Sunnah, karya Al-Muzani. 10. Sharhus Sunnah, karya Ibnu Jarr Ath-Thabari. 11. As-Sunnah, karya 'Abdullah bin Al-Imm Ahmad. 12. Al-Imn, karya Ab 'Ubaid Al-Qsim bin Sallm. 13. Kitbut Tauhd dari kitab Shahh Al-Bukhri. 14. Kitbul Imn dari kitab Shahh Al-Bukhri. 15. Al-Wsithiyyah, karya Syaikhul Islm Ibnu Taimiyyah. 16. Kitbur Riqq dari kitab Shahh Al-Bukhri. 17. Al-Manzhmah Al-Baiqniyyah. 18. Ikhtishr 'Ulmil Hadts, karya Ibnu Katsr. 19. At-Taudhhul Abhar li Tadzkirati Ibnil Mulaqqin f 'Ilmil Atsar karya Al-Hfizh As-Sakhwi. 20. Al-Mqizhah karya Adz-Dzahabi. 21. Al-Muqni' f 'Ulmil Hadts karya Ibnul Mulaqqin. 22. Irsyd Thullbil Haq`iq, karya Al-Hfizh An-Nawawi. 23. Muqaddimah Shahh Muslim bin Al-Hajjj. 24. Nukhbatul Fikar f Mushthalahi Ahlil Atsar, karya Al-Hfizh Ibni Hajar. 25. Mukhtashar Shahhil Bukhri, karya Az-Zubaidi. 26. Al-Adabul Mufrad karya Al-Imm Al-Bukhri. 27. 'Umdatul Ahkm Al-Kubr karya Al-Hfizh Al-Maqdisi. 28. 'Umdatul Ahkm Ash-Sughr karya Al-Hfizh Al-Maqdisi. 29. Bulghul Marm min Adillatil Ahkm karya Al-Hfizh Ibnu Hajr. 30. Al-Anjam Az-Zhirt 'ala Hill Alfzhil Waraqt, karya Al-Mridni Asy-Syfi'i. 31. Al-Arba'n An-Nawawiyyah. 32. Minhjus Slikn, karya Al-'Allmah As-Sa'di. 33. Bahjatul Qulbil Abrr, karya Al-'Allmah As-Sa'di. 34. Al-Muharrar fl Hadts, karya Al-Hfizh Ibnu 'Abdil Hdi. 35. Ar-Rislah At-Tabkiyyah, karya Al-Imm Ibnul Qayyim. 36. Al-Wbilush Shayyib min Al-Kallimith Thayyib, karya Al-Imm Ibnul Qayyim. 37. Ad-Dursul Muhimmah li 'mmatil Ummah, karya Al-'Allmah 'Abdul 'Aziz bin Baz. 38. Dhawbithul Jarh wat Ta'dl, karya 'Abdul 'Azz 'Abdul Lathf. 39. Ar-Raf'u wat Takml fil Jarh wat Ta'dl, karya Al-Kanawi Al-Hindi. 40. Thuruq Takhruju Hadts Raslillh . 41. Al-Jmi' li Akhlqir Rwi wa dbis Smi', karya Al-Hfizh Al-Khathb Al-Baghddi. 42. Al-jurrmiyyah. Dan masih banyak lagi lainnya.

Para 'Ulama Senior yang memberikan Ijazah


Para 'ulama kibr (senior) Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang memberikan ijazah kepada Asy-Syaikh 'Abdullh Al-Bukhri, antara lain : 1. Asy-Syaikh Bakri Ath-Tharbsyi. 2. Al-'Allmah An-Nshih Ash-Shdiq Ar-Rabbni Asy-Syaikh Muhammad Amn bin 'Ali AlJmi v. 3. Al-'Allmah Al-Mu`arrikh Al-Lughawi An-Nassbah Shafiyyurrahmn Al-Mubrakfri v. 4. Al-'Allmah Al-Muhaddits Al-Faqh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahy An-Najmi v. 5. Asy-Syaikh Al-'Allmah Al-Muhaddits Ab Muhammad Bad'uddn Asy-Syahur Rasyd AsSindi Asy-Syarf v. Ijazah "Munjidul Mustajz li Riwyatis Sunnah wal Kitbil 'Azz" tertanggal 15 Rajab 1416 H. Dan masih banyak lagi. Ada pula para 'ulama yang mengirimkan ijazah kepada beliau, tanpa beliau minta.

Pujian dan Tazkiyyah Al-'Allmah Al-Muhaddits Al-Mujhid Al-Wlid AsySyaikh Rab' bin Hdi Al-Madkhali hafizhahullh
Asy-Syaikh Rab' ditanya : "Bagaimana pendapat engkau menghadiri pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Asy-Syaikh 'Abdullh Al-Bukhri?" Beliau hafizhahullh menjawab : "Saya menasehatkan kepada kaum muda di Madinah untuk menghadiri pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Al-Akh 'Abdullh Al-Bukhri, karena sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang terbaik di kalangan Ahlus Sunnah, dan termasuk orang-orang yang senantiasa membelanya dalam setiap kesempatan sepengetahuanku. Dia rajin menulis, beraktivitas, dan bergerak dalam rangka membela sunnah dan ahlus sunnah lebih banyak daripada mayoritas orang-orang yang memeranginya dari kalangan ahlul ahw` (pengikut hawa nafsu), baik dulu maupun sekarang. Jadi dia (Asy-Syaikh 'Abdullh Al-Bukhri) adalah di antara orang-orang terbaik di kalangan ahlus sunnah, Insy`allh. Kita memohon kepada Allah agar mengokohkan kita dan dia di atas sunnah dan menjadi kita semua bermanfaat. Tidaklah aku tahu tentangnya, kecuali dia adalah salafy yang baik. Kita semua sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertaubat. Maka saya wasiatkan dengan pria ini (Asy-Syaikh 'Abdullh), karena dia di antara lulusan terbaik AlJmi'ah Al-Islmiyyah (Universitas Islam Madinah), menyandang gelar magister, dan sekarang sedang menempuh doktoral. Dia orang yang sangat cerdas, pemuda yang sangat cerdas. Saya mengenalnya berada di atas manhaj salafi, insy`allh. Maka hadirlah kalian (pada pelajaran-pelajaran)nya, dan ambillah faedah darinya." [Tazkiyyah ini beliau sampaikan pada hari Jum'at 14 Jumdal Ul 1425 H, dalam tanya jawab pada pelajaran Kitbusy Syar'ah karya Al-Imm Al-jurri (Bab : Beriman kepada Telaga yang diberikan kepada Nabi ), tepatnya pada menit 42 : 35]

Pujian dan Tazkiyyah dari Al-'Allmah An-Nshih Ash-Shdiq Ar-Rabbni Asy-Syaikh Muhammad Amn Al-Jmi v .