Anda di halaman 1dari 4

PS Ilmu Gizi FKUGM Tahun Akademik 2012/2013 Sistem Digesti dr Rismanto - PR II

PR II
Organ pada Rongga Mulut yang berperan utama dalam proses digesti mekanik adalah A. Labium Oris, B. Palatum Molle C. Bucca D. Dentes E. Lingua Organ pembantu digesti mekanik pada Rongga Mulut adalah A. Gingiva, B. Tonsilla Palatina C. Tonsilla Lingualis D. Organon Gustus E. Gld Lingualis Organ pembantu digesti mekanik pada Rongga Mulut adalah A. Organon Gustus, B. Tonsilla Palatina C. Tonsilla Lingualis D. Palatum Durum E. Gld Lingualis Organ yang berperan penting membantu proses digesti kimiawi adalah A. Lingua, B. Tonsilla Palatina C. Lien D. Pancreas E. Thymus Organ yang berperan penting membantu proses digesti kimiawi adalah A. Thymus, B. Tonsilla Palatina C. Lien D. Plaques Peyeri E. Hepar Organ digesti yang paling dominan berperan dalam absorpsi sari-sari makanan adalah A. Ventrikulus B. Duodenum C. Jejunum D. Ileum E. Colon Transversum Organ digesti yang tidak berperan dalam proses-proses digesti, absorpsi, dan ekskresi adalah A. Hepar B. Vesica Fellea C. Pancreas D. Appendix Vermiformis E. Rectum Organ digesti yang tidak mensekresi enzim digesti adalah A. Hepar B. Esofagus C. Pancreas D. Ventrikulus E. Jejunum Organ digesti yang dalam keadaan normal berfungsi pula sebagai organ ekskresi adalah A. Orofarings B. Esofagus C. Rongga Mulut D. Pancreas E. Rectum Organ digesti yang dalam keadaan patologis dapat berfungsi pula sebagai organ ekskresi adalah A. Orofarings B. Duodenum C. Hepar D. Pancreas E. Appendix Vermiformis Selaput lendir yang juga mengandung sel-sel kelenjar enzim digesti adalah tunica mucosa A. Buccalis B. Palatini C. Labialis D. Gingivalis E. Ventriculi Selaput lendir yang juga mengandung sel-sel kelenjar enzim digesti adalah tunica mucosa A. Buccalis B. Jejunalis C. Lingualis D. Pharyngealis E. Palatini Selaput lendir yang juga mengandung sel-sel kelenjar enzim digesti adalah tunica mucosa A. Buccalis B. Lingualis C. Ilei D. Pharyngealis E. Palatini Enzim digesti untuk Rongga Mulut dihasilkan oleh sel-sel kelenjar A. Gld buccalis B. Gld labialis C. Gld parotis D. Gld pharynealis E. Gld palatini Enzim digesti untuk Rongga Mulut dihasilkan oleh sel-sel kelenjar A. Gld buccalis B. Gld submandibularis C. Gld palatini D. Gld pharynealis E. Gld esophagei Fungsi utama Orofarings adalah A. Digesti mekanik B. Digesti kimiawi C. Absorpsi D. Menelan E. Ekskresi Fungsi utama Rongga Mulut adalah A. Digesti mekanik B. Digesti kimiawi C. Absorpsi D. Menelan E. Ekskresi Fungsi utama Jejunum adalah A. Digesti fermentasi B. Digesti mekanik C. Absorpsi D. Menelan E. Ekskresi Fungsi utama Rektum adalah A. Digesti fermentasi B. Digesti kimiawi C. Absorpsi D. Menelan E. Ekskresi Salah satu fungsi penting Ventrikulus adalah A. Digesti fermentasi B. Digesti kimiawi C. Absorpsi D. Menelan E. Ekskresi Salah satu fungsi penting kolon transversum adalah A. Digesti fermentasi B. Digesti kimiawi C. Absorpsi D. Menelan E. Ekskresi Organ perut yang termasuk intra-peritoneal adalah A. Lien B. Ren C. V cava inferior D. Aorta abdominalis E. Gld suprarenalis Organ digesti yang termasuk intra-peritoneal adalah A. Esophagus B. Ventriculus C. Duodenum pars descendens D. Corpus pancreas E. Rectum Organ digesti yang termasuk intra-peritoneal adalah A. Esophagus B. Caput pancreas C. Duodenum pars ascendens D. Cecum E. Rectum Organ digesti yang termasuk retro-peritoneal adalah A. Hepar B. Pylorus C. Colon ascendens D. Appendix Vermiformis E. Cauda pancreas Organ digesti yang termasuk retro-peritoneal adalah A. Hepar B. Ventrikulus C. Vesica fellea D. Cecum E. Caput pancreas

PS Ilmu Gizi FKUGM Tahun Akademik 2012/2013 Sistem Digesti dr Rismanto - PR II

Nama saluran bilus dari Vesica Fellea adalah ductus A. Hepaticus B. Cysticus C. Choledochus D. Santorini E. Wirsungi Nama saluran bilus yang bermuara pada papilla duodeni minor adalah ductus A. Hepaticus B. Cysticus C. Choledochus D. Santorini E. Wirsungi Nama saluran bilus muara dari Ductus Hepaticus Communis adalah ductus A. Hepaticus B. Cysticus C. Choledochus D. Santorini E. Wirsungi Ductus Pancreaticus Major bersama Ductus Choledochus bermuara pada A. Papilla Duodeni Major B. Papilla Duodeni Minor C. Ampulla Vateri D. Ductus Hepaticus Communis E. Vesica Fellea Batas cranial Foramen Epiploicum adalah A. Lobus Quadratus Hepatis B. Pars Superior Duodeni C. A Mesenterica Superior D. Lobus Sinister Hepatis E. Lobus Caudatus Hepatis Batas caudal Foramen Epiploicum adalah A. Lobus Quadratus Hepatis B. Pars Superior Duodeni C. A Mesenterica Superior D. Lobus Sinister Hepatis E. Lobus Caudatus Hepatis Organ digesti produsen bilus adalah A. Hepar B. Vesica Fellea C. Pancreas D. Lien E. Duodenum Bahan utama pembentukan bilus adalah A. Vit B12 B. Vit A C. Zat lemak. D. Haem E. Asam amino Fungsi utama bilus adalah A. Absorpsi protein B. Digesti protein C. Digesti lemak. D. Emulsi lemak E. Cadangan energi Ekskret bilus pada faeces adalah A. Urobilin B. Bilirubin C. Sterkobilin D. Haemoglobin E. Fibrinogen Ekskret bilus pada urin adalah A. Urobilin B. Bilirubin C. Sterkobilin D. Haemoglobin E. Fibrinogen Pada Insula Langerhansi hormon glucagon disekresi oleh sel-sel A. (epsilon) B. (gama) C. (delta) D. (beta) E. (alpha) Pada Insula Langerhansi hormon insulin disekresi oleh sel-sel A. (epsilon) B. (gama) C. (delta) D. (beta) E. (alpha) Pada Insula Langerhansi hormon somatostatin disekresi oleh sel-sel A. (epsilon) B. (gama) C. (delta) D. (beta) E. (alpha) Pada Insula Langerhansi polipeptida pancreas disekresi oleh sel-sel A. (epsilon) B. (gama) C. (delta) D. (beta) E. (alpha) Pada Insula Langerhansi hormon ghrelin disekresi oleh sel-sel A. (epsilon) B. (gama) C. (delta) D. (beta) E. (alpha) Organ digesti yang memiliki alat penggantung derivat peritoneum adalah A. Duodenum pars descendens B. Duodenum pars ascendens C. Caput pancreas D. Colon Ascendens E. Colon Sigmoideum Organ digesti yang memiliki alat penggantung derivat peritoneum adalah A. Duodenum pars superior B. Duodenum pars ascendens C. Corpus pancreas D. Colon Ascendens E. Colon Descendens Nama lain Bursa Omentalis adalah A. Omentum Majus B. Omentum Minus C. Recessus Omentalis D. Cavitas Peritonii Minor E. Cavitas Peritonii Major Sebutan lain Glandula Intestinalis adalah A. Glandula Bruneri B. Glandula Lieberkuhn C. Glandula Hepatica D. Glandula Pancreatica E. Plaques Peyeri Sebutan lain Plaques Peyeri adalah A. Nodus Lymphaticus Solitarius B. Kripta Lieberkuhn C. Glandula Bruneri D. Glandula Intestinalis E. Tonsila Intestinalis Arteria yang banyak memberi kontribusi darah untuk Rongga Mulut adalah A. A carotis interna B. A carotis externa C. A subclavia D. Rr bronchiales E. Aorta Descendens

PS Ilmu Gizi FKUGM Tahun Akademik 2012/2013 Sistem Digesti dr Rismanto - PR II

Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Esofagus adalah A. A carotis interna B. A carotis externa C. A subclavia D. Rr bronchiales E. A Celiaca Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Ventriculus adalah A. Aorta Descendens B. A subclavia C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Hepar adalah A. Aorta Descendens B. A subclavia C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Vesica Fellea adalah A. Aorta Descendens B. A subclavia C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Pancreas adalah A. Aorta Descendens B. A subclavia C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Jejunum adalah A. Aorta Descendens B. A subclavia C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Appedix Vermiformis adalah A. Aorta Descendens B. A subclavia C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Arteria yang memberi kontribusi darah untuk Kolon Descendens adalah A. Aorta Descendens B. A subclavia C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Daerah sekitar Anus mendapat vaskularisasi dari A. A pudenda interna B. A iliaca externa C. A Mesenterica Superior D. A Mesenterica Inferior E. A Celiaca Vena yang bermuara langsung ke V Porta adalah A. Vv Jejunales B. Vv Ilei C. V Mesenterica Superior D. V Gastrica Brevis E. V Coli Ascendens Vena yang bermuara langsung ke V Porta adalah A. V Sigmoidea B. V Lienalis C. V gastroepiploica D. V Gastrica Brevis E. Vv Esophagei Yang melewati Porta Hepatis adalah A. R Dexter V Porta B. V Lienalis C. V gastroepiploica D. V Gastrica Brevis E. Vv Esophagei Yang melewati Porta Hepatis adalah A. Ductus Hepaticus Dexter B. V Lienalis C. V Gastrica Dextra D. V Gastrica Brevis E. V Gastrica Sinistra Ductus Lymphaticus Dexter menerima aliran limfe yang berasal dari A. Ren Dexter B. Hepar Lobus Dexter C. Rongga Mulut D. Cecum E. Colon Ascendens Ductus Thoracicus menerima aliran limfe yang berasal dari A. Bucca Dextra B. Auricula Dextra C. M Temporalis Dexter D. Gingiva Dextra E. Cecum Ductus Lymphaticus Dexter bermuara ke dalam A. V Subclavia Dextra B. V Cava Superior C. V Cava Inferior D. V Porta E. V Subclavia Sinistra Ductus Thoracicus bermuara ke dalam A. V Subclavia Dextra B. V Cava Superior C. V Cava Inferior D. V Porta E. V Subclavia Sinistra Organ yang termasuk di dalam systema lymphatica adalah A. Thyroid B. Thymus C. Parathyroid D. Parotis E. Pancreas Organ yang dapat dilibatkan sebagai anggauta systema lymphatica adalah A. Medulla Osseum Rubrum B. Medulla Oblongata C. Medulla Spinalis D. Medulla Renalis E. Medulla Suprarenalis Peradangan akut di sekitar Anus dapat menimbulkan pembengkakan organ limfatik A. Nll cervicales B. Nll axillares C. Nll inguinales D. Tonsila Palatina E. Lien Peradangan akut di dalam Rongga Mulut dapat menimbulkan pembengkakan organ limfatik

PS Ilmu Gizi FKUGM Tahun Akademik 2012/2013 Sistem Digesti dr Rismanto - PR II

A. Nll cervicales B. Nll axillares C. Nll inguinales D. Tonsila Palatina E. Lien Peradangan kronis di dalam Rongga Mulut dapat menimbulkan pembengkakan organ limfatik A. Nll cervicales B. Nll axillares C. Nll inguinales D. Thymus E. Lien

Serabut saraf yang membawa sensasi suhu pada permukaan lidah cabang dari A. N trigeminus B. N facialis C. N glossopharyngeus D. N vagus E. N hypoglossus Serabut saraf yang membawa sensasi gustasi manis pada permukaan lidah cabang dari A. N trigeminus B. N facialis C. N glossopharyngeus D. N vagus E. N hypoglossus Serabut saraf yang membawa sensasi gustasi pahit pada permukaan lidah cabang dari A. N trigeminus B. N facialis C. N glossopharyngeus D. N vagus E. N hypoglossus Serabut saraf yang membawa impuls untuk refleks menelan pada orofarings cabang dari A. N trigeminus B. N facialis C. N glossopharyngeus D. N vagus E. N hypoglossus Serabut saraf yang membawa impuls untuk refleks menelan pada esophagus cabang dari A. N trigeminus B. N facialis C. N glossopharyngeus D. N vagus E. N hypoglossus Serabut saraf yang membawa impuls untuk gerakan ujung lidah menjulur cabang dari A. N trigeminus B. N facialis C. N glossopharyngeus D. N vagus E. N hypoglossus Serabut saraf yang membawa impuls untuk gerakan rahang mengunyah cabang dari A. N trigeminus B. N facialis C. N glossopharyngeus D. N vagus E. N hypoglossus Sifat serabut saraf untuk sensasi suhu pada rongga mulut adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Sifat serabut saraf untuk sensasi gustasi manis adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Sifat serabut saraf untuk sensasi gustasi pahit adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Sifat serabut saraf untuk membawa impuls dari tunica mucosa ventriculus adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Sifat serabut saraf untuk membawa impuls dari tunica mucosa kolon adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Sifat serabut saraf untuk membawa impuls rasa capai setelah mengunyah adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Sifat serabut saraf untuk membawa impuls rasa sakit pada kolik saluran digesti adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Sifat serabut saraf untuk membawa impuls rasa nyeri pada otot skelet pada umumnya adalah A. GSA B. SVA C. GVA D. PV E. PS Serabut saraf GVE-Ps yang menginervasi ventriculus cabang dari A. N erigentes B. Saraf Spinal L1-3 C. Saraf Spinal T6-9 D. Saraf Spinal T10-12 E. N vagus Serabut saraf GVE-Ps yang menginervasi colon sigmoideum cabang dari A. N erigentes B. Saraf Spinal L1-3 C. Saraf Spinal T6-9 D. Saraf Spinal T10-12 E. N vagus Serabut saraf GVE-Sp yang menginervasi ventriculus cabang dari A. N erigentes B. Saraf Spinal L1-3 C. Saraf Spinal T6-9 D. Saraf Spinal T10-12 E. N vagus Serabut saraf GVE-Sp yang menginervasi colon ascendens cabang dari A. N erigentes B. Saraf Spinal L1-3 C. Saraf Spinal T6-9 D. Saraf Spinal T10-12 E. N vagus Serabut saraf GVE-Sp yang menginervasi colon sigmoideum cabang dari A. N erigentes B. Saraf Spinal L1-3 C. Saraf Spinal T6-9 D. Saraf Spinal T10-12 E. N vagus Selamat belajar ! =jr=