Anda di halaman 1dari 5

Jadual 3.5 Jenis kajian dan analisis

Jenis

Objektif Kajian

Bilangan Pemboleh ubah

Jenis Pengukuran

Jenis Analisis

Kajian

Deskriptif

i. Menentukan perkaitan antara dedahan hingar dan kesan kesihatan pekerja

(Bivariate)

Ordinal(Ranking)

ANOVA

Inferens

Dedahan Hingar

Susun secara

Sehala

 

Impak Kesihatan

pemeringkatan daripada tinggi ke rendah

Independent

 

Samples T

 

ii. Menentukan perkaitan antara dedahan hingar dan kesan psikososial pekerja

(Bivariate)

Test

Dedahan Hingar

Multi Regresi

 

Impak Psikososial

 

iii. Menentukan perkaitan antara dedahan hingar dan tempoh dedahan berbanding simptom kesihatan

(Multivariate)

Dedahan Hingar

 

Tempoh Dedahan

 

iv. Menentukan perkaitan antara dedahan hingar dan tempoh dedahan berbanding simptom psikososial

Simptom Kesihatan/ Psikososial

Deskriptif

i. Mengenal pasti tahap pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan

(Bivariate)

Nominal

Frekuensi

Tinjauan

Majikan @ Pekerja

Deskriptif

Responden

ii. Mengenal pasti fenomena dedahan hingar yang diterima oleh pekerja

Dedahan Hingar

Min

Pengetahuan

Sisihan

 

Info

Piawai

iii. Mengenal pasti sikap dan risiko kesihatan dari aspek dedahan hingar

iv. Mengenal pasti tahap pengetahuan pekerja dari aspek dedahan hingar

v. Mengenal pasti info dan latihan yang diterima oleh pekerja akibat daripada dedahan hingar

Sikap

Pengurusan OSH

96

Jadual 3.6

Objektif kajian dan analisis

Bil.

Objektif Kajian

Aktiviti

Tujuan/Analisis

1

Mengenal pasti, menilai dan menganalisis persepsi dedahan dan akibat hingar serta pengurusan dalam

i. Meninjau dapatan daripada kajian lepas berkaitan kesan dedahan hingar kepada pekerja industri berasaskan kayu

i. Mengukuhkan tajuk kajian bersandarkan fakta yang boleh dipercayai dan sesuai dengan objektif kajian dan dapatan kajian

 

ii.

Menganalisis data

 

industri berasaskan kayu;

menggunakan SPSS 11.5 daripada hasil soal selidik yang diperoleh

ii. Dapatkan frekuensi, purata dan sisihan piawai bagi setiap item yang ditetapkan

2.

i.

Menaksir risiko hingar ke atas pekerja industri berasaskan kayu

i.Menganalisis kesan hingar ke atas tahap risiko kesihatan dan psikososial pekerja

Perbezaan di antara SB1, SB5 dan SB6 dengan SGAK atau SGAP Anova

ii. Perhubungan di antara SB1, SB5 dan SB6 dengan SGAK atau

SGAP Korelasi

iii. Dapatkan purata tahap pendengaran di kalangan pekerja dan

jenis kilang (0.5 3 k Hz)

ii. Mendapatkan indeks

risiko hingar (kesihatan

dan psikososial)

iv. Gunakan SB5 dan SB6 dengan SGAK atau SGAP untuk

mendapatkan indeks risiko

97

sambungan

Bil

Objektif Kajian

Aktiviti

Analisis

3. Mengukur dedahan hingar secara fizikal dan biologi ke atas kawasan dan pekerja industri berasaskan kayu

i. Mengukur dan menganalisis tahap dedahan hingar dan kesannya dalam persekitaran kerja industri berasaskan kayu

i. Dapatkan L Aeq , TWA, % Dos bagi setiap individu, kilang dan keseluruhan

ii. Dapatkan L Aeq kawasan kerja di kilang untuk membuat pemetaan

hingar

iii. Dapatkan tahap pendengaran pekerja di kilang yang ditentukan.

iv. Dapatkan frekuensi bunyi yang dominan yang dikeluarkan oleh

mesin

4

Membangunkan model sistem pengurusan risiko hingar dalam industri berasaskan kayu di Malaysia

Bangunkan model sistem pengurusan risiko hingar dalam industri berasaskan kayu di Malaysia berdasarkan hasil kajian dan model sistem pengurusan risiko

i. Kaitkan semua dapatan dengan model yang ingin dibangunkan

98

Jadual 3.11

Perkaitan antara objektif kajian, objektif soal selidik dan hipotesis kajian secara keseluruhan

104

NO

OBJEKTIF KAJIAN

OBJEKTIF SOAL SELIDIK MAJIKAN

OBJEKTIF SOAL SELIDIK PEKERJA

HIPOTESIS

1

Mengenal pasti, menilai dan menganalisis persepsi dedahan dan akibat hingar serta pengurusan dalam industri berasaskan kayu.

i. Mengenal pasti sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja (Dasar dan Organisasi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan).

i.

Mengenal pasti isu dedahan hingar yang diterima oleh pekerja.

i. Dedahan hingar memberi kesan kepada kesihatan dan psikososial pekerja industri berasaskan kayu.

ii. Mengenal pasti sikap dan tanggapan pekerja daripada aspek dedahan hingar.

ii.

Mengenal pasti sikap dan tanggapan pekerja dari aspek dedahan hingar.

 

imigresen pasti tahap pengetahuan pekerja daripada aspek dedahan hingar.

iii.

Mengenal pasti tahap pengetahuan pekerja dari aspek dedahan hingar.

iv. Mengenal pasti info dan latihan yang diterima oleh pekerja daripada aspek dedahan hingar.

iv.

Mengenal pasti info dan latihan yang diterima oleh pekerja daripada aspek dedahan hingar.

v. Mengenal pasti kawalan risiko daripada dedahan hingar yang dilaksanakan oleh syarikat kepada pihak pekerja.

v.

Mengenal pasti kawalan risiko daripada dedahan hingar yang dilaksanakan oleh syarikat kepada pekerja.

2

Menaksir risiko hingar ke atas pekerja industri berasaskan kayu.

vi.

Mengenal pasti kesan kesihatan dan psikososial pekerja akibat daripada dedahan hingar.

i. Dedahan hingar memberi kesan kepada kesihatan dan psikososial pekerja industri berasaskan kayu.

 

viii.

Mendapatkan indeks risiko daripada dedahan hingar.

Jadual 3.12

Perkaitan antara objektif dan hipotesis kajian secara keseluruhan

NO

OBJEKTIF KAJIAN

HIPOTESIS

3

Mengukur dedahan hingar secara fizikal dan biologi ke atas kawasan dan pekerja industri berasaskan kayu.

ii. Dos dedahan hingar pekerja yang menggunakan mesin adalah melebihi tahap dedahan yang dibenarkan iaitu 90 dB(A) untuk 8 jam bekerja sehari .

 

iii. Aras tekanan bunyi di persekitaran kerja dalam industri berasaskan kayu melebihi tahap yang dibenarkan dalam peraturan.

iv. Mesin yang digunakan dalam proses pengeluaran produk memberi kesan kepada tahap pendengaran pekerja.

4

Membangunkan model sistem pengurusan risiko hingar dalam industri berasaskan kayu di Malaysia.