Anda di halaman 1dari 24

RIFAA SYAZWAN BIN MD YUSUF MOHD ZAKWAN BIN ZAMRI MOHAMAD HAFEZUL AMIN BIN AZMIN

SOALAN TUGASAN

Kaunseling kelompok dikatakan kurang berjaya melindungi kerahsiaan isu-isu ahlinya. Dalam keadaan tersebut, bagaimana seseorang kaunselor boleh mengelakkan kerahsiaan klien dalam kelompok daripada dibocorkan

Satu proses antara individu yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli atau klien yang meneroka diri serta situasi yang dialami. Mengikut Carl Rogers (1990), kaunseling kelompok bertujuan mencegah serta memulih. Menurut, Hansen et. al (1976), tujuan mencegah klien dari mengulangi tingkahlaku yang tidak diingini daripada berterusan

Kelompok bimbingan Kelompok psikoterapi Kelompok tugasan Kelompok perkembangan Kelompok teraputik Kelompok membantu diri

Peringkat permulaan Peringkat transisi Peringkat pelaksanaan/ perkembangan Peringkat terakhir/tamat

Apa Itu Kerahsiaan ?


Kerahsiaan adalah hak ahli mendedahkan pemikiran, perasaan dan maklumat peribadi kepada pemimpin dan ahli kelompok yang lain dan mengharapkan supaya maklumat itu tidak didedahkan kepada individu lain di luar kelompok.
(Gladding, 2003)

KERAHSIAAN merupakan faktor yang perlu dititikberatkan dan perlu diberi penjelasan yang terperinci atau mendalam kepada ahli kelompok semasa peringkat penstrukturan dilakukan KERAHSIAAN dalam kaunseling kelompok sukar untuk dikawal kerana jumlah ahli yang ramai Identiti setiap ahli dalam kelompok hendaklah diRAHSIAkan dan menjadi tanggungjawab ke atas semua ahli (Kod Etika Kaunselor, 2005)

Kepentingan Kerahsiaan
Klien akan rasa selesa dan selamat untuk meluahkan perasaan Klien boleh mengharapkan bantuan kaunselor dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kaunselor untuk membantunya Memudahkan kaunselor untuk mengawal dan menjaga ahli-ahli kelompok dan isu yang dibicarakan.

Kebocoran Rahsia Akan Berlaku Jika:


Ahli kelompok tidak sengaja bercerita isu dalam kelompok kepada orang lain. Mempunyai perasaan tidak puas hati kepada ahli kelompok yang lain. Ahli/klien tidak menyatakan perasaan sebenar semasa sesi sedang berlangsung tetapi membincangkannya semasa di luar sesi.

Kesan Kebocoran Rahsia Dalam Kelompok


Menimbulkan perasaan curiga, prasangkan dan hilang kepercayaan sesama ahli kelompok dan kaunselor. Ahli yang terlibat tidak mahu meneruskan sesi. Ahli yang terlibat akan berasa malu. Boleh menimbulkan masalah yang baru.

Kes jenayah berat Kes dera

KETUA KELOMPOK/KAUNSELOR

CARA MENGELAKKAN KERAHSIAAN KLIEN DALAM KELOMPOK DARIPADA DIBOCORKAN AHLI KELOMPOK KEPERLUAN ASAS

KETUA KELOMPOK (KAUNSELOR)


Piawaian Amalan Kaunseling Sebelas (PAK-11)
Kaunselor mesti memberitahu ahli kumpulan dengan jelas bahawa kerahsiaan tidak dijamin di dalam kaunseling kelompok .

Mewujudkan satu peraturan dalam kalangan ahli kelompok. Memberitahu ahli tentang tanggungjawab mereka menghormati rahsia yang telah dibincangkan.

KETUA KELOMPOK (KAUNSELOR)


Mendapatkan kebenaran daripada klien terlebih dahulu sebelum membuat rakaman atau pemerhatian proses kaunseling. Memberi penegasan atau penekanan terhadap ahli tentang prinsip kerahsiaan dalam kelompok setiap kali berakhir pertemuan ataupun sesi.

Bagi kaunselor walaupun aspek kerahsiaan ini telah diberitahu pada awal kelompok, adalah menjadi tanggungjawab kaunselor untuk mengingatkan ahli tentang prinsip kerahsiaan ini dari masa ke semasa.

Corey dan Callanan (1984)

AHLI KELOMPOK
Kaunselor perlulah memilih ahli dengan betul mengikut jenis kelompok yang hendak ditubuhkan. Ahli perlu dimaklumkan tentang kerahsiaan di dalam kelompok, seawal waktu penstrukturan, semasa sesi berjalan dan apabila kelompok berakhir. Ahli perlu diberi kesedaran berkaitan kepentingan menjaga kerahsiaan sesi walaupun mereka tidak tertakhluk sepenuhnya kepada etika kerahsiaan.

AHLI KELOMPOK
Kaunselor perlu memastikan tiada perasaan dendam antara setiap ahli kelompok. Memastikan ahli saling bertolak ansur dan mengawal perasaan sewaktu sesi kaunseling dijalankan.

KEPERLUAN ASAS
Memastikan tempat perjumpaan sesuai dan bersifat privasi untuk ahli kelompok sahaja.
Perbincangan tidak dapat didengari (Mizan, 1996)

Kaunselor harus menjaga kebajikan setiap ahli kelompok. Mewujudkan suasana yang selesa dan rasa kepunyaan kepada ahli sewaktu sesi dilaksanakan.

BIBLIOGRAFI
BUKU

Choong L.K.(2010). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd : Kuala Lumpur.
Corey, G,. (1990). Theory and Practice of Group Counseling, Brooks/ Cole Publishing Company, Pacific Grove, California. Gazda, M.G, (Editor). 1982. Basic Approaches to Group Psychotherapy and Group Counseling. Chales C Thomas,USA.

Khoo Bee Lee (2013). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Multimedia Sdn. Bhd : Kuala Lumpur.
Noraini Ahmad (2003). Konsep dan Amalan Kaunseling. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd : Kuala Lumpur.

BIBLIOGRAFI
INTERNET http://alhakam-kaunseling.blogspot.com/2009/06/etika-dan-legalisu-dalam-kaunseling.html dicapai pada 12 Januari 2013 http://bimbingansksb.blogspot.com/2009/12/kerahsiaan-dalamkaunseling.html dicapai pada 12 Januari 2013 http://www.scribd.com/doc/17272886/kemahiran-kaunselingkelompok dicapai pada 12 Januari 2013 http://pppp.uthm.edu.my/v2/en/jabatan/jabatan-kaunseling.html dicapai pada 12 Januari 2013