Anda di halaman 1dari 21

LPKPM PMR 2011 BAHASA MELAYU KERTAS 1, 2

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

tutafays*

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2OII

BAHASAMELAYU

Kertas 1

Oktober

I jam

02n

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

J. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat

-

pilihan

jawapan, iaitu A,, B, C dan D.

Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada

kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi

02ll

o 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia

15 halaman bercetak dan t halaman tidak bercetak.

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

2

02n

Soalan I - 7

Lengkapkan ayat-ayat yqng berikut dengon memilih jawapan yang pating sesuai.

Soalan I berdasarkan gambar di bm,vah.

I

2

AUI

Dalam perj alanat pulang dari sekolah, Kamarul tersepak batu lalu jatuh

A tersembam

B terpelanting

C tercampak

D terguling

Setelah beberapa bulan berada di luar negara, Fatimah amat rindu

keluarganya di tanah air.

A tentang

B pada

C akan

D dengan

o 20t I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

Soalan 3 berdasarkan gombar di bawah.

02ll

Ke bawah Duli Tuanku sedang

Khairul Adil, sempena hari keputeraan baginda'

A menyematkan

B memadankan

C menampalkan

D memasangkan

Bantuan y aug diberikan oleh ket ajaan mangsa banjir itu.

A seelok-eloknYa

B sebaik-baiknYa

C setidak-tidaknYa

D seboleh-bolehnYa

02ll

o 201I Hak Cipta Kerajaan Malavsia

bintang kebesaran ke dada Datuk

dapat me rin gankan beban

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

www.myschoolchildren.com

SULIT

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

4

02n

5 Pokok yang tumbang itu telah

letak kereta itu.

A menghempap

B menghempas

C menghenyak

D menghimpit

beberapa buah kereta di tempat

6 Malaysia bukan sahaja terkenal dalam bidang pertanian joga dalam bidang perindustrian.

A serta

B walaupun

C malahan

D sementara

terkenal

02ll

@ 20ll Hak cipta Kerajaan Malaysia

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

SULIT

5

02n

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

Kaki Jamal

A terlekat

B terperlus

C tersangkut

D terjerungkup

ketika berjalan di atas jambatan kayu yang reput itu.

0211 o 2or t Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

Soalan 8 - 14

6

y1n

llat--ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan,

kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau ditandakan dengan D.

Pilih jawapan yang paling sesuai.

C dan jika tiada kesalahan telah

8 Peniaga-peniaga makanan perlu memastikan bahawa makanan yangdijual padaorang

AB

ramai adalahbersih daripada kekotoran. Tiada kesalahan.

9 Demi memulihara warisan sejarah, kerajaan telah mempe{Lrntukkan berjuta-juta ringgit

A

-B

untuk membaik

CD

pulih bangunan tersebut. Tiada kesalahan.

10

Sungguh rupawan sekali gadis genit itu apabila mengenakan baju yang berwarna

A-B

keperang-perangan itu. Tiada kesalahan.

1l

12

Baju songket yang bersulamkan benang emas dipcsan oleh ibu di kedai tukang jahit

AB

yang ternama

CD

itu. Tiada kesalahan.

Sudah bertahun-tahun lamanya Rosman berkelana ke luar negara,namun budaya timur

AB

tetap menjadi pegangannya. Tiada kesalahan.

CD

13 Sebagai kakitangan kerajaan, kita perlu membudaluakan nilai murni semasa menjalani

AB

tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Tiada kesalahan.

CD

14 "Patik menjunjung kasih kerana tuanku dapat berangk athadir ke majlis jamuan dirajaini,"

AB

sembah juruacara itu. Tiada kesalahan.

02ll

CI 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

www.myschoolchildren.com

SULIT

Soalan 15 - 17

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condon g dengan betul.

7

02n

I

15 Ibu meniuniung duabuah bungkusan di kiri dan kanan tangannya semasa balik dari pusat beli-belah.

[

Acata berjalan laju sambll menjunjung buku mendapat sambutan meriah dalam

sukaneka itu.

m

Sebagai rakyat yang setia, kita hendaklah sentiasa menjunjung titah

[V

Yang di-PertuanAgong. Kita harus meniunjungtinggilima prinsip Rukun Negara sebagai lambang kedaulatan

bangsa Malaysia.

A

I dan II sahaja

B

III dan IV sahaja

C

I, II dan III sahaja

D

II, III dan IV sahaja

I

16 Kakakmengacubaju yang berwarna merah itu sebelum membelinya.

tr

Pemburu itu mengacu senapangnya setelah terlihat binatang buruannya.

m

lbu mengacu biskut cip coklat kegem aran kami sekeluarga.

IV

Dasar ekonomi yang dikemukakan oleh kerajaan telah berj aya mengacu

pembangunan negara.

A

I dan II sahaja

B

III dan IV sahaja

C

I, II dan IV sahaja

D

II, III dan IV sahaja

I

17 Perangai kawannya yang mengada-ada itu menyebabkan Borhan gerun.

tr

Zainal berasa gerun apabila ternampak luka di kaki temanny ayangterpijak kaca.

m

Ahli-ahli pengakap itu sangat gerun apabila melintasi kawasan jurang yang sangat

dalam.

IV

Hatinya gerun apabila melihat lelaki yang berbadan besar itu mengikutnya dari

belakang.

A

I dan II sahaja

B

III dan IV sahaja

C

I, II dan III sahaja

D

II, III dan IV sahaja

02ll

o 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

[Lihat

halaman sebelah

SULIT

SULIT

8

02^

Soalan 18 - 21

Bahagian yang bergaris dalam

ayat-ayat yang berikut mungkin mengandungi kesalahan

bahasa dan mungkin juga tidak.

Tandakan sama ada

jika tiada kesalahan.

A,B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakanD

18 Pengalamannya yang bertambah dari setahun

ke setahun menyebabkan dia bertambah

yakin dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

A dari tahun ke setahun

B daripadatahun ke tahun

C daripada setahun ke setahun

D dari setahun ke setahun

19 Pekerja-pekerja itu sibuk mengecati

semua bangunan-bangunan sekolah sebelum tibanya

hari perasmian oleh Menteri Pelajaran.

A mengecat semua bangunan sekolah

B mengecatkan semua bangunan sekolah

C mengecat semua bangunan-bangunan sekolah

D mengecati semua bangunan-bangunan sekolah

20 Pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ibu bapa tentang perkara itu lebih awal.

A memaklumi tentang perkara itu kepada ibu bapa

B memaklumi kepada ibu bapa perkara itu

C memaklumkan perkara itu kepada ibu bapa

D memaklumkan kepada ibu bapa tentang perkara itu

2l

02ll

Pengerusi telah memberitahu ahli mesyuarat tentang aktiviti lawatan sambil belajar dalam

agenda hal-hal lain.

A di dalam agenda lain-lain hal.

B di dalam agenda hal-hal lain.

C dalam agenda lain-lain hal.

D dalam agenda hal-hal lain.

o 201I Hak Cipta Kerajaan Mataysia

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

Soalan 22 - 24

Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal.

9

O2II

22 Kesejahteraan yang dinikmati oleh negara ini dapat dikekalkan jika masyarakat mempunyai budi bahasa dan nilai-nilai murni yang tinggi.

A Masyarakat yang memiliki budi bahasa dan nilai-nilai murni yangtinggi dipertukan unfuk mengekalkan kesej aht eraanyang dinikmati oleh negara.

B Sekiranya masyarakatmemiliki budi bahasa dan nilai-nilai murni yang tinggi, negara

akan dapat mengekalkan kesejahteraan yang dikecapi.

C Budi bahasa dan nilai-nilai murni yang dimiliki oleh masyarakat memastikan

ke s ej aht er aan y ang dipero leh ne gara dapat dikekalkan.

D Masyarakat yang mempunyai budi bahasa dan nilai-nilai murni yangtinggi mampu

mengecap i dan men gekalkan ke s ej aht eraafl negara.

23 Dalam memastikan sesuatu produk bersih dan selamat digunakan, amat penting

ujian dijalankan oleh pakar dengan menggunakan peralatan yang sesuai.

A Ujian sangat perlu dijalankan oleh pakar dengan menggunakan peralatanyang sesuai untuk menentukan bahawa sesuatu produk hersih dan selamat digunakan.

B Sebelum dipastikan sesuatu produk itu bersih dan selamat digunakan oleh pakar,

uj i an menggunakan p er alatan yang s e suai perl u dij alankan. C Peralatan yang bersih perlu digunakan oleh pakar untuk menguji dan mengesahkan

sesuatu produk itu sesuai dan selamat digunakan.

D Amat penting pakar menggunakan peralatan yang bersih dan selamat untuk

menguji sesuatu produk itu sesuai digunakan.

24 Penyertaan pelbagai bangsa dalam aktiviti kemasyarakatan akan dapat

mewujudkan perpaduan kaum yang lebih utuh.

A Perpaduan kaum yang lebih kukuh akan dapat diwujudkan dengan penglibatan

berbagai -bagai bangsa dalam kegiatan kemasyarakatan.

B Perpaduan kaum yang kukuh dalam aktiviti kemasyarakatandapatdiwujudkan melalui

penyertaan pelbagai bangsa.

C Penglibatan semua bangsa yang lebih kukuh dalam aktiviti masyarakat akan dapat

mewuj udkan perpaduan kaum.

D Aktiviti kemasyarakatan yang disertai oleh pelbagai bangsa telah dapat mewujudkan

perpaduan kaum yanglebih utuh.

02ll

o 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

10

02n

www.myschoolchildren.com

Soalan 25 - 27

Pilih ayat-ayat yang betul.

I

25 Eh, tidak sangka akan berjumpa awak di sini setelah sekian lama tidak bertemu!

tr Aduhai, malang sungguh nasibku sejak akhir-akhir ini!

m Wah, awak kelihatan semakin anggun dan bergaya sekarang !

IV Amboi, engkaulah rupa-rupanya yang menjadi dalang dalam hal ini!

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

I

26 Secawan kopi saya pesan sementara secawan teh dipesan oleh kakak.

tr Bukit yang tinggi itu terdaki oleh mereka dalam masa tidak sampai satu jam.

m Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak sekolah supaya para pelqar tidak

terkebelakang dalam bidang pelajaran.

[V Pihak sekolah memperbanyakkan aktiviti berpersatuan untuk memberikan pendedahan dan pengalaman kepada murid-murid.

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

I

27 Jalan rayake kampung itu paling sunyi sepi sekali selepas jam 12.0A tengah malam.

tr Walaupun dia bukan sangat pandai, dia sanggup membantu rakan-rakannya.

m Parasnya yang kemelayuan menyebabkan pelakon itu diminati di Malaysia.

IV Sudah letih lesu badannya ketika dia ditemui terdampar di pinggir pantai.

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

0211 o 20ll Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

SULIT

Soalan 28 - 30

Pilih peribah asa atau maksud peribah asa yang paling sesuai.

11

O2II

28 Peribahasa yang

berikut membawa maksud orang yang pulang ke tempat asal setelah

merantau jauh, kecuali

A seperti itik pulang petang.

B seperti belut pulang ke lumpur.
C tak sungguh seluang melaut, akhirnya pulang ke tepi jua.
D berapa tinggi terbangnyabangau, akhirnya hinggap ke belakang kerbaujuga.

29 Pelajar yangtidak menyiapkan kerja rumah itu seperti meminta semua pelajar menghantar buku latihan masing-masing.

A abu atas tunggul

B cacing kepanasan

C rusa masuk kampung
D telur di hujung tanduk

apabila guru

30 Peribahasa-peribahasa di bawah ini menggambarkan perlunya kesab aran atauketabahan

untuk mencapai kejayaan kecuali

A genggam bara api biar jadi arang.

B sedikit-sedikitlama-lamajadibukit.

C di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.

D sehari selembar benang ,lama-lama jadi kain.

02ll

o 20ll Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

Soalan 31 - 35

Baca petikan cerpen di

yang berikutnya.

t2

02n

bawah dengan teliti, kemudian jawab soalqn-soalan

Tong sampah yang tergeletak kaku itu diselongkar oleh Mun dengan rakus. Mun tidak kecewa sekali pun yang menanti hanyalah sisa-sisa makanan basi dan tulang-tulan gtajam.

Sememangnya makanan sedemikian kerap menyakitkan perut Mun. Beberapa kali Mun

menderita kerana tulang-tulang tajartitu menembusi rahang dan lelangit Mun. Segalanya Mun

terima tanparungutan kerana Mun sedar, dia tidak punya pilihan. Hidup yangsukar mengajar

Mun menghargai setiap kesempatan yang ada.

Kong! Kong! Kong!

Keasyikan Mun dicantas oleh bunyi salakan. Mun menoleh cemas. Kira-kiratrgameter dari tempat Mun berdiri, seekor anjing menyeringai garang.

Kong! Kong! Kong! Mun melompatpantas. Mengerah segala tenaga yang masih berbaki. Rezeki yang baru ditemui terpaksa Mun tinggalkan begitu sahaja. Mun tahu,

jika terlewat sudah tentu dia akan menjadi mangsa anjing yangkelaparan. Mengenangkan itu,

langkah Mun semakin deras. Keringat mengalir laju mengiringi setiap derap langkah.

Kong! Kong! Kong!

Bunyi salakan semakin sayup kedengaran. Biarpun begitu, Mun masih belum berani

memperlahankan lariannya. Anak mata Mun melingas mencari tempat yang selamat

untuk berlindung.

Sebuah rumah besar tertampan di hadapan Mun. Mun segera menyelinap melalui celahan pagar rumah itu. Salakan tidak kedengaran lagi. Mun menarik nafas lega seraya

menebarkan pandangan ke seluruh kawasan rumah yang luas.

Hati Mun mengagumi keindahan rumah tersebut. Bunga-bunga kembang mewangi

berwarna-warni menjadi penyeri halaman. Sebuah taman lengkap dengan air terjun buatan

manusia menarik perhatian sesiapa sahaja yang memandang. Indah sekali. Nyatalah pada Mun bahawa penghuni rumah itu bukan sembarangan orang.

"Barangkali di sini ada rezeki buat ku," hati Mun berbisik, memujuk perut yangsudah

mula menjerit lagi. Kepedihan menghiris tanpa simpati dan wajah Mun berkerut menahan lapar.

0211 @ 20ll Hak Cipta Kerajaan Malaysia

(Dipetik daripada ce{pen Pertemuan,

antologi Anak Bumi Tercinta, Tingkat an 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

www.myschoolchildren.com

SULIT

3l

t 3

Ketika berada di dalam kawasan rumah besar, Mun berharap agardapat

A memperoleh tempat perlindungan.
B mengisi perutnya dengan makanan.

C mengurangkanpenderitaanhidupnya.

D menyelamatkan dirinya daripada anjing liar.

021

32 Mun tidak sempat menikm ati rezeki pada malam itu kerana dia

A

B

c

D

terpaksa mengelakkan diri daripada dicederakan oleh anjing. terpaksa meninggalkan rezeki yang diperoleh untuk anjing.

terpaksa berebut rezekiyangdiperoleh dengan anjing.

terkejut apabila mendengar salakan anjing dari rumah besar.

33 Latar masyarakat yang digambarkan dalam petikan cerpen ini ialah masyarakat

haiwan yang

A hidup bergantung pada pihak lain.

B bersifat mementingkan diri sendiri.

C mencari keselesaan hidup.

D hidup secara terbiar.

34 Yang berikut merupakan pengaj aranyang tidak terdapat dalam cerpen ini.

A Kita perlu mempunyai sifat belas kasihan terhadap sesama makhluk.

B Kita mestilah bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan.

C Kita hendaklah berusaha untuk memperoleh keselesaan hidup.

D Kita wajar membantu orang yanghidup dalam kesusahan.

35 Apakah kesudahan cerpen ini?

A Mun gagalmembantu Jonny untuk menyelamatkan diri daripada kurungan.

B Mun terpaksa menanggung kesakitan dan akhirnya pengsan.
C Mun dicederakan oleh manusia yang tidak berhati perut.

D Mun di bawa ke klinik oleh sepasang suami isteri.

02ll

@ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

[Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

Soalan 36 - 40

l4

02n

Baca saiak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

BAHASA

Mari kita berbahasa sebaiknya.

Bahasa adalahpengatur pucuk fikiran yangbertabur

bahasa adalah pelentur

ranting perasaan yang bersiur.

Dengan bahasa terlihat fakta padu terlihat sinar ilmu

terlihat cinta biru.

Dengan bahasa

pemimpin memaparkan arah

di pentas siasah,

dengan bahasa orang beriman menikmati ibadah

khusyuk dan pasrah.

Mari kita berbahasa sebaiknya.

Dengan bahasa

budi dipertinggi

mesra diperlebar

dengan bahasa

kita menjadi kita

bersama.

Jika tanpa bahasa bagaimana akan kita setujui perjanjian ini?

Mari kita berbahasa sebaiknya.

RAHMAN SHAARI

(Dipetik daripada antologi Anak Bumi Tercinta,

Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

0211 o 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

15

021

36 Perkara utama yang hendak disampaikan oleh penyajak ialah

A keutamaan berbahasa dengan sebaik-baiknya dalam perhubungan.

B kepentingan berbahasa dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan.

C kebaikan berbahasa dengan sebaik-baiknya kepada pemimpin.

D kemestian berbahasa dengan sebaik-baikny akepadapelbagai pihak.

Ranting perosoon yong bersiur

37 Baris sajak di atas menggambarkan perasaan yang

A begitu celaru.

B amatrapuh.

C mudah terasa.

D cepat tersentuh.

38 Yang berikut ialah baris sajak yang mengandungi unsur aliterasi kecuali

A di pentas siasah.

B mesra diperlebar.

C jika tanpa bahasa.

D pemimpin memaparkan arah.

Jika tanpa bahasa

bagai man a akankita s etuj ui

pedanjian ini?

39 Persoalan yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam bait sajak di atas ialah perjanjian tidak akan ditandatangani kerana

A bahasa tidak digunakan dengan betul.

B bahasa yang digunakan tidak ditepati.

C bahasa yangdigunakan tidak disetujui.

D bahasa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.

40 Penyajak menyampaikan mesejnya dalam sajak ini dengan cara

A makluman.

B sindiran.

C pujukan.

D rintihan.

KERTAS SOALAN TAMAT

02ll

o 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

www.myschoolchildren.com

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

*tafayso

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2OII

BAHASAMELAYU

Kertas 2

Oktober

2 jam

02t2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B,

Bahagian C dan Bahagian D.

2. Bahagian A terdiri daripada dua bahagian: Bahagian A(i) dan Bahagian A(ii).

Anda dikehendaki

supaya menjawab

kedua-dua bahagian tersebut Bahagian B dan

Bahagian D juga mesti dij awab. Manakala Bahagian C mempunyai

lima pilihan soalan dan anda diminta supaya menjawab satu soalan sahaja.

3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 40

25 minit untuk

minit untuk menjawab

Bahagian A,

Bahagian B, 45 minit untuk Bahagian

C dan 10 minit

untuk Bahagian D.

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya

buku

jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada

pengawos peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.

0212 o 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

[Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

2

02t2

Bahagian A(i) - Ringkasan

120 markah)

Baca petikan di bawah dengan teliti.

Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan

remaja. Panjangnya ringkasan anda hendaklah

digalakkan supaya menggunakan ayat anda

tentang cara-cara menangani masalah

tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda

sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Zamantemaja merupakan perubahan masa ke alam dewasa. Kebanyakan remaja

beqayamelalui zamanperalihan itu tanpa masalah. Namun begitu, adajuga remaja yang kurang bernasib baik dan terjebak dalam gejalayang kurang sihat. Keadaan ini diburukkan lagi lantaran sikap sesetengah ibu bapa yang terlalu mengutamakan ke{aya dan kurang menumpukan perhatian

terhadap anak-anak.

Remaja yangbermasalah dapat dikesan dengan mengenal pasti kelainan tingkah laku

yang ditunjukkan oleh mereka seperti perubahan emosi daripada periang kepada pendiam

atau cepat marah. Ibu bapa perlu mendekati anak-anak remaja mereka untuk memahami

masalah yangdihadapi. Dengan ini, anak-anak mempunyai ruang unfuk bercerita tentang masalah

mereka. Selain itu, ibu bapatidak sepafutnya terlalu mengongkong kebebasan anak-anak mereka.

Jika tindakan ini dilakukan, anak-anak remaja akan berasa diri mereka tidak dihargai.

Remaja yang mula menunjukkan tanda-tanda perubahan seperti tidak dapat tidur, kurang selera

makan, tidak bertenaga, kurang fokus dan suka menyendiri merupakan remaja yang bermasalah.

Untuk mengatasi konflik ini, anak remaja hendaklah ditunjukkan kaedah mengawal emosi

yang betul oleh ibu bapa mereka.

Di sekolah pula, remaja yang bermasalah wajar diberi bimbingan yang sepatutnya

oleh guru. Hal ini sekurang-kurangnya dapat meredakan tekanan yang dihadapi mereka.

Pada masa yang sama, rakan sebaya boleh membawa pengaruh kurang baik seperti merokok

dan melepak. Oleh itu, remaja perlu memilih rakan sebaya yang sesuai. Hal ini demikian kerana rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat dan mereka seharusnya boleh membantu rakan

mereka yang bermasalah. Di samping itu, di hospital kerajaan atau swasta terdapat banyak pakar psikiatri yang mampu membantu remaja untuk mengatasi masalah mereka. Oleh itu,

ahli keluargaboleh membawa remaja yang bermasalah berjumpa dengan pakar psikiatri.

Remaja sendiri j.rga seharusnya bijak dalam menangani masalah mereka. Mereka

perlulah berusaha mengawal tekanan untuk mengelakkan emosi negatifmelalui pelbagai teknik.

Contoh teknik yangboleh digunakan ialah teknik relaksasi dan teknik pernafas an.Dalam pada

dalam memastikan remaja menjadi insan yang berguna dengan

itu, masyarakatberperanan

membantu pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang yangmembawa kebaikan kepada

remaja. Remaja seharusnya menjadi modal insan yang cemerlang dengan memanfaatkan

usia remaja sebaik mungkin demi masa depan yanglebih bermakna.

(Dipetik dan diubah suai daripada rencana 'Remaja, Kawallah Emosimu',

Dr. Wan Salwina Wan Ismail, Dewan Siswa, Januari 2008)

0212 o 20l l Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

3

Bahagian A(ii) _ pemahaman [10 markah]

02t2

Berdasarkan petikan Bal

menggunakan

ayat anda

r*rr;?.n A(i)' iawab soalan-soalart yqng berikut dengan

I

2

3

Berikan maksud rangkai kata kerainan fingkah raku.

[2 markah]

-?in:P'etikan' berikan dua faktorvans boreh menyebabkan remajaterribat daram

Pada pendapa t anda'

apakah

aktiviti-aktiviti berfaedah

remaiaunfuk mengisi *uru lapang *"rt u,

ah yang

yang

[4 markah]

dapat

dapatdilakukan oleh

[4 markahl

0212 @ 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

4

02t2

www.myschoolchildren.com

Bahagian B

120 markahl

Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah

memajukan

industri pelancongan. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi

120 patah perkataan.

PENDAPAIIIAN

NEGlARA

MENINGI(Art!

a

a

a

a

o

a

a

o

a

a

a

a

a

O

a

a

a

a

a

a

a

KEMAJUAN

INtr'RASIIIRfII(IIIfIR

aaoaaaaaaaaaaa

FAEDAH-FAEDAH

MEMAJUKAN

INDUSTRI

PELANCONGAN

.aaoaaaaaaaaa

INDUSIIRI

I(RAF'II'ANGAN

BERI{EMBANG

a

a

a

a

a

O

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

PELIIANGt

PEKER.JAAN

BERIIIAMBAII

0212 @ 2oll Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

SULIT

02t2

Bahagian C

[40 markah]

Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya

lebih daripada 180 patah perkataan.

I

Anda dan rakan anda akan mengikuti lawatan ke tempat yang menarik. Sebelum mengikuti

lawatan tersebut, anda dan rakan anda telah berbincang tentang persiapan-persiapan

yang perlu dibuat.

Tulis perbualan anda tersebut selengkapnya.

2

Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan anak-anak mereka.

Bincangkan perny ataan di atas.

3

Sekolah anda telah mengadakan sambutan Hari Guru. Ceritakan aktiviti-aktiviti yang diadakan semasa sambutan tersebut.

4

Secara umumnya mutu sukan di negara kita belum mencapai tahap yang

membanggakan.

Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar mutu sukan negara dapat ditingkatkan.

5

Peribahasa carik-carik bulu ayam bermaksud perselisihan faham antara adik-beradik tidak akan berpanjangan dan akhirnya akan berbaik-baik semula.

Tulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa tersebut.

0212 o 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com

SULIT

Jawapan

anda hendaklah

di Tingkatan 3.

Perwatakan

Utama

Bahagian D

ll0 markahl

02t2

berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji

KANANG CERITA SEORANG PAH LAWAN

Karya Maznan Nordin

Kanang seorang yang berani

PANAS SALJU

Karya Talib Samad

Zulkifli seorang yang tabah

MERDEKA! MERDEKA! Karya A. Rahman Hanafiah

Kudin seorang yang cinta akan tanah air

EKSPEDISI

Karya Mohd Ghazali Tocheh

Hadi seorang yang

bertanggungiawab

Berdasarkan satu daripada novel di atas, nyatakan tiga contoh peristiw a yang

menggambarkan perwatakan watak utama seperti yang telah ditetapkan bagi setiap

novel tersebut.

KERTAS SOALAN TAMAT

0212 @ 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

www.myschoolchildren.com