Anda di halaman 1dari 43

CONTOH TUGASAN

1.0 BAHAGIAN 1 1.1 Ringkasan konsep( Peta Konsep ) TAJUK


MEMULAKAN PERNIAGAAN

Cara Memulakan Perniagaan

Sendiri

Ambil Alih

Warisan

Francais

Diundang

Faktor Memulakan Perniagaan

Modal Lokasi Minat dan Pengalaman Jenis dan Saiz Perniagaan Persaingan Undang-undang dan Peraturan Sumber Bekalan

CONTOH TUGASAN

1.2 Nota ringkas mengikut aras pengetahuan (Taksonomi Bloom)

Aras pengetahuan

Kemahiran

Nota ringkas 1. Francais merupakan perniagaan yang paling rendah risiko kegagalannya 2. Undang-undang kerajaan berkaitan hak dan kepentingan pekerja: a) Akta pekerja 1955 (semakan 1961) b) Akta Keselamatan Sosial 1969 c) Ordinan KWSP 1955 3. Akta Perniagaan yang perlu dipatuhi oleh peniaga a) Akta Kawalan Harga 1973 b) Akta Kawalan Bekalan 1973 c) Akta Timbang dan sukat 1972

Fakta

1. Definisi/konsep Francais Hak atau kebenaran untuk menjual barang syarikat lain yang sudah pun terkenal dengan menggunakan logo dan jenamanya 2. Definisi/konsep Warisan Mewarisi sesuatu perniagaan daripada ahli keluarga yang telah memiliki perniagaan tersebut 3. Definisi/konsep Diundang Usahawan dipelawa atau dijemput untuk menyertai sesebuah perniagaan sebagai rakan kongsi atau pemegang saham 4. Definisi/konsep Memulakan sendiri Menubuhkan sesuatu perniagaan yang baru atas usaha sendiri. 5. Definisi/konsep Mengambil alih Membeli sesebuah perniagaan yang telah sedia wujud dan mengambil alih pengurusannya daripada pemilik lama.

Istilah/ Konsep

CONTOH TUGASAN

Aras pengetahuan

Kemahiran

Nota ringkas 1) Cara memulakan perniagaan a) Memulakan sendiri b) Mengambil alih c) Warisan d) Francais e) Diundang

Cara/ Kaedah

Kriteria

1. Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan a) Minat, pengetahuan dan pengalaman b) Modal c) Jenis dan milikan perniagaan d) Undang-undang dan peraturan e) Lokasi f) Sumber bekalan g) Persaingan

Teori/ prinsip

1) Semakin besar saiz perniagaan, semakin banyak modal diperlukan serta semakin sukar diurus dan dikawal.

CONTOH TUGASAN

2.0 BAHAGIAN 2

2.1 Objektif Pembelajaran dan Contoh Soalan (Taksonomi Bloom)

UNIT PENGAJARAN 1 Cara Memulakan Perniagaan Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat :a. Menyenaraikan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang (Aras Pengetahuan)

b. Menjelaskan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang berserta contoh (Aras Kefahaman)

Contoh Soalan : 1. Nyatakan 3 cara untuk memulakan perniagaan? 2. Jelaskan cara memulakan perniagaan yang berikut berserta contoh:a) b) c) Memulakan Sendiri Warisan Francais

UNIT PENGAJARAN 2 Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat :a. Menyenaraikan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. (Aras Pengetahuan) b. Menerangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan (Aras Kefahaman)

CONTOH TUGASAN

Contoh Soalan 1) Nyatakan Lima faktor yang dipertimbangkan sebelum memulakan perniagaan. 2) Terangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan yang berikut: . UNIT PENGAJARAN 3 Cara memulakan perniagaan dan Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Modal Lokasi Minat, pengalaman dan pengetahuan persaingan Undang-undang dan peraturan

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat:a. Huraikan cara-cara untuk memulakan perniagaan.(Aras Aplikasi) b. Menerangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.(Aras Analisis)

Contoh Soalan a. Puan Sri Mempunyai perniagaan yang sangat maju dan berhasrat untuk mengembangkan lagi perniagaan dan mengurangkan persaigan di kawasan tersebut. Huraikancara memulakan perniagaan yang sesuai dengan penyataan di atas.

b. Terangakan faktor-faktor yang dipertimbngkan oleh Puan Sri untuk memulakan perniagaan perniagaan tersebut.

CONTOH TUGASAN

2.2 Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran

Topik : Pemilikan Perniagaan ( Cara memulakan perniagaan)

Unit Pengajaran

Pengetahuan & Kefahaman Konsep/ Istilah Fakta Kaedah/ Kemahiran Analisis Teori/ Prinsip Sintesis Aplikasi Penilaian

Unit Pengajaran 1 6.1 (a) Cara Memulakan Perniagaan Definisi Warisan : Mewarisi sesuatu perniagaan daripada ahli keluarga yang telah memiliki perniagaan tersebut Definisi Francais : Hak atau kebenaran untuk menjual barang syarikat lain
6

Francais merupakan perniagaan yang paling rendah risiko kegagalannya

1. Cara memulakan perniagaan a) Memulakan sendiri b) Mengambil alih c) Warisan d) Francais e) Diundang

1. Semakin besar saiz perniagaan, semakin banyak modal X diperlukan serta semakin sukar diurus dan dikawal

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran

Pengetahuan & Kefahaman Konsep/ Istilah yang sudah pun terkenal dengan menggunakan logo dan jenamanya Definisi Diundang Uashawan dipelawa atau dijemput untuk menyertai sesebuah perniagaan sebagai rakan kongsi atau pemegang saham Fakta Kaedah/ Kemahiran Analisis Teori/ Prinsip Sintesis Aplikasi Penilaian

CONTOH TUGASAN

Topik : Pemilikan Perniagaan ( Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan)

Pengetahuan & Kefahaman Unit Konsep/ Istilah Fakta Kaedah/ Kemahiran Teori/ Prinsip Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian

Unit Pengajaran 2 Faktor yang dipertimbang kan untuk memulakan perniagaan X Akta Perniagaan yang perlu dipatuhi oleh peniaga Akta Kawalan Harga 1973 Akta Kawalan Bekalan 1973 Akta Timbang dan sukat 1972 Faktor yang dipertimbangka n untuk memulakan perniagaan Minat, pengetahuan dan pengalaman Modal Jenis dan milikan perniagaan Undangundang dan peraturan Lokasi Sumber bekalan Persaingan Semakin besar saiz perniagaan, semakin banyak modal diperlukan serta semakin sukar diurus dan dikawal X X X Menilai faktorfaktor untuk memulakan perniagaan

CONTOH TUGASAN

Topik : Pemilikan Perniagaan ( Cara memulakan perniagaan dan Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan). Pengetahuan & Kefahaman Unit Unit Pengajaran 3 Konsep/ Istilah Definisi Stok: Barang yang disimpan untuk dijual pada suatu masa akan datang Definisi stok bergerak pantas: Barang yang laris dijual dengan cepat dan kerap dibeli oleh pelanggan Definisi stok gerak perlahan: Barang yang jarang dilanggan
9

Fakta Undang-undang kerajaan berkaitan hak dan kepentingan pekerja: d) Akta pekerja 1955 (semakan 1961) e) Akta Keselamata n Sosial 1969 f) Ordinan KWSP 1955

Kaedah/ Teori/ Kemahiran Prinsip Menyimpan X rekod perakaunan: Akaun Perdaganga n Akaun Untung Rugi Kunci Kira-kira Menyimpan Maklumat 1. Pengurusan menggunak an teknologi maklumat

Analisis Membuat pengiraan akaun Menganalisis Kunci kirakira Menganalisis prestasi perniagaan

Sintesis X

Aplikasi X

Penilaian X

CONTOH TUGASAN

Pengetahuan & Kefahaman Unit Konsep/ Istilah atau dibeli dan mengambil masa yang lama untuk dijual Fakta Kaedah/ Kemahiran Teori/ Prinsip Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian

10

CONTOH TUGASAN

2.3 Pendekatan Pengajaran ( Rancangan Pengajaran Harian)

Unit Pengajaran 1: Cara Memulakan Perniagaan Pendekatan PengajaranKoperatif MATAPELAJARAN TINGKATAN TEMPAT TARIKH MASA BIL. PELAJAR TEMA/TAJUK SUB TAJUK Perdagangan 4 Perdagangan 1 Kelas 4 Perdagangan 1 3 Januari 2011 10.00 -10.40 (40 minit) 30 orang 6.0 Pemilikan Perniagaan 6.1(a) Cara Memulakan Perniagaan Lima cara untuk memulakan perniagaan sendiri : a) Memulakan sendiri b) Mengambil alih c) Warisan d) Francais e) Diundang Selepas pengajaran, pelajar dapat : 1. Menyenaraikan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang (Aras Pengetahuan) 2. Menjelaskan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang berserta contoh (Aras Kefahaman) PENGETAHUAN LALU ALAT BANTU Pelajar telah mempelajari dan memahami maksud perniagaan dan bantuan-bantuan perniagaan. Buku teks perdagangan Tingkatan 4, flash card, papan putih, pen marker.
11

KANDUNGAN

OBJEKTIF KHAS

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1. Guru memberi salamdan bertanya khabar kepada pelajar. 2. Guru bertanya kepada ketua kelas tentang kehadiran pelajar pada hari ini. 3. Guru menunjukkan 3 sampul surat yang berisi dengan gambar yang menunjukkan perniagaan yang ditubuhkan dengan pelbagai cara. 4. Guru meransang pelajar denga mengalukan 3 orang pelajar untuk datang ke hadapan bagi membuka sampul tersebut. 1. Pelajar menjawab salam

Penilaian

Langkah 1

2. Ketua kelas memaklumkan kehadiran pelajar pada hari ini.

( 3 minit)

3. Pelajar memberi sepenuh perhatian. -

4. Pelajar memberi respon dan 3 orang sukarela tampil ke hadapan bagi membuka sampul surat tersebut dan menunjukkannya kepada pelajar lain.

5.

Guru mengaitkan gambar tersebut 5. Pelajar mendapat gambaran dengan tajuk yang akan diajar, Cara mengenai tajuk yang akan diajar Memulakan Perniagaan. berdasarkan kepada gambargambar yang ditunjukkan.

12

CONTOH TUGASAN

Langkah Langkah 2 (10 minit)

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1. Guru menerangkan lima cara untuk 1. Pelajar menumpukan perhatian memulakan perniagaan beserta terhadap penerangan yang contoh yang sesuai dan meminta diberikan oleh guru dan mencatat pelajar mencatat di dalam buku butiran penting ke dalam buku nota. nota. 2. Guru bertanya kepada pelajar contoh agensi lain yang terlibat dengan kelima-lima jenis perniagaan untuk negara Malaysia. 2. Beberapa pelajar mengangkat tangan dan memberikan jawapan kepada pertanyaan guru.

Penilaian

- Soal jawab

3. Pelajar menjawab pertanyaan 3. Guru bertanya sama ada pelajar faham atau tidak sebelum beralih ke guru dan bersedia untuk beralih ke aktiviti seterusnya. aktiviti seterusnya. 1. Guru mengarahkan pelajar membentuk kumpulan yang terdiri daripada 4 orang. 2. Guru meminta setiap kumpulan membincangkan berkenaan pengajaran yang telah diajar oleh guru pada sesi pengajaran tersebut. 3. Guru menekankan supaya pelajar saling bekerjasama 1. Pelajar membentuk kumpulan yang terdiri daripada 4 orang.

Langkah 3 (10 minit)

2. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan saling membantu ahli memahami pengajaran yang telah diajar. 3. Pelajar melaksanakan arahan guru.

-Perbincangan

13

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar bagimembolehkan setiap ahli kumpulan menguasai topik tersebut kerana penilaian akandilakukan selepas wakt perbincangan. 4. Guru melakukan tinjauan di setiap kumpulan untuk melihat perkembangan pelajar. 1. Guru mengagihkan soalan bertulis kepada para pelajar dan meminta pelajar menjawab dalam masa 6 minit. 4. Pelajar berbincang dalam kumpulan.

Penilaian

Langkah 4 (8 minit)

1. Pelajar menjawab dengan tekun setiap soalan yang diberikan oleh guru. - Ujian

(3 minit)

2. Guru mengarahkan pelajar bertukar 2. Pelajar saling bertukar skrip skrip jawapan dengan ahli kumpulan jawapan dengan rakan-rakan lain. pelajar yang lain. 3. Guru memberikan jawapan yang betul kepada pelajar 4. Guru mencampurkan markah setiap ahli mengikut kumpulan. 3. Pelajar menanda jawapan yang betul. 4. Pelajar membantu guru mengira markah. 5. Pelajar memberi tindak balas dengan bertepuk tangan.
14

(3 minit) 5. Guru mengumumkan kepada pelajar kumpulan yang mendapat markah

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar yang tertinggi. 1. Guru membuat kesimpulan keseluruhan pengajaran pada hari ini. 2. Guru mengucapkan tahniah kepada kumpulan yang mendapat markah tertinggi dan meminta pelajar memulangkan soalan dan skrip jawapan pelajar. 3. Guru mengingatkan pelajar supaya mengulangkaj pelajaran untuk topik yang akan diajar pada kelas seterusnya. 4. Guru memberi salam 1. Pelajar tekun memberi tumpuan

Penilaian

Langkah 5 Penutup ( 3 minit)

2. Pelajar mengucapkan terima kasih kepada guru dan memulangkan soalan dan skrip jawapan kepada guru.

3. Pelajar mendengar peringatan guru

4. Pelajar menjawab salam

15

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 1: Cara Memulakan Perniagaan Pendekatan Pengajaran Masteri MATAPELAJARAN TINGKATAN TEMPAT TARIKH MASA BIL. PELAJAR TEMA/TAJUK SUB TAJUK KANDUNGAN Perdagangan 4 Perdagangan 1 Kelas 4 Perdagangan 1 3 Januari 2011 10.00 -10.40 (40 minit) 30 orang 6.0 Pemilikan Perniagaan 6.1(a) Cara Memulakan Perniagaan Lima cara untuk memulakan perniagaan sendiri : a) Memulakan sendiri b) Mengambil alih c) Warisan d) Francais e) Diundang Selepas pengajaran, pelajar dapat : 3. Menyenaraikan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang (Aras Pengetahuan) 4. Menjelaskan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang berserta contoh (Aras Kefahaman) Pelajar telah mempelajari dan memahami maksud perniagaan dan bantuan-bantuan perniagaan. Buku teks perdagangan Tingkatan 4, flash card, papan putih, pen marker. Perdagangan

OBJEKTIF KHAS

PENGETAHUAN LALU ALAT BANTU MATAPELAJARAN

16

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1. Guru memberi salam dan bertanya 1. Pelajar menjawab salam khabar kepada pelajar 2. Guru bertanya kepada ketua kelas 2. Ketua kelas memaklumka tentang kehadiran pelajar pada hari kehadiran pelajar pada hari ini. ini.

Penilaian

Langkah 1

( 3 minit) 3. Guru menunjukkan beberapa keratin puzzle yang membentuk beberapa jenis perniagaan yang ditubuhkan dengan pelbagai cara. 4. Guru meransangpelajar dengan mengalukan seorang pelajar secara sukarela bagi mencantumkan keratan gambar tersebut. 5. Guru mengaitkan gambar yang terhasil dengan topik yang akan dipelajari pada hari ini. Langkah 2 (10 minit) 1. Guru menerangkan limacara untuk memulakan perniagaan beserta contoh yang sesuai dan meminta pelajar mencatat di dalam buku nota. 3. Pelajar memberi sepenuh perhatian.

4. Pelajar memberi respon dan seorang pelajar sukarela tampil ke hadapan bagi mencantumkan keratan gambar tersebut.

5. Pelajar mendengar penjelasan guru. 1. Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan yang diberikan oleh guru dan mencatat butiran penting ke dalam buku nota.

17

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 2. Guru bertanya kepada pelajar 2. Beberapa pelajar mengangkat contoh agensi lain yangterlibat tangan dan memberikan jawapan dengan kelima-limajenis kepadapertanyaan guru. perniagaan untuk negara Malaysia. 3. Guru bertanya sama ada pelajar faham atau tidak sebelum beralih ke aktivitiseterusnya. 1) Guru memberikan Pop Kuiz kepada pelajar bagi melihat tahap kefahaman pelajarterhadap pembelajaran yang telah dijalankan tadi. 1. Guru mengagihkan soalanbertulis kepada para pelajar dan meminta pelajar menjawab dalam masa 10 minit. 2. Guru mengarahkanpelajar bertukar skrip jawapan dengan rakan. 3. Pelajar menjawab pertanyaan guru dan bersedia untuk beralih ke aktiviti seterusnya. 1. Pelajar menyediakan diri dengan Pop Kuiz yang akandijalankan.

Penilaian

- Soal jawab.

Langkah 3 (1 minit)

Pop Kuiz

Langkah 4 (15 minit)

1. Pelajar menjawab dengan tekun setiap soalan yang diberikan oleh guru.

Langkah 5 (8 minit)

2. Pelajar saling bertukar skrip jawapan dengan rakan-rakan pelajar yang lain. 3. Pelajar menanda jawapan yang betul sambil berbincang dengan guru mengenai jawapan yang
18

3. Guru memberikan jawapan yang betul sambil berbincang jawapan dengan pelajar

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar telah diberikan. 4. Guru mengutip kertas jawapan pelajar 5. Guru menilai prestasi setiappelajar melalui markah yang mereka perolehi dan segera mengambil tindakan segera bagi memperbaiki prestasi pelajar. 1. Guru membuat kesimpulan keseluruhan pengajaran pada hari ini. 4. Pelajar memberi kerjasama.

Penilaian

1. Pelajar tekun memberi tumpuan

Langkah 6 Penutup ( 3 minit)

2. Guru mengucapkan tahniah kepada 2. Pelajar mengucapkan terima pelajar yang mendapat markah kasih kepada guru dan tertinggi dan meminta pelajar memulangkan kertas soalan memulangkan kertas soalan. kepada guru. 3. Guru mengingatkan pelajar supaya mengulangkajipelajaran untuk topik yang akan diajar pada kelas seterusnya. 4. Guru memberi salam 3. Pelajar mendengar peringatanguru. 4. Pelajar menjawab salam

19

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 2: Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Pendekatan Pengajaran Masteri MATA PELAJARAN TINGKATAN TARIKH BILANAGAN PELAJAR PENGETAHUAN SEDIA ADA TEMA/ TAJUK SUB TAJUK Perdagangan 4 Perdagangan 1 5 Januari 2011 30 Orang Pelajar telah mempelajari cara untuk memulakan perniagaan Pemilikan Perniagaan Faktor yang dipertimbangan untuk memulakan perniagaaan Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:a) Minat, pengetahuan dan pengalaman b) Modal c) Jenis dan Milikan Perniagaan d) Undang-undang dan peraturan e) Lokasi f) Sumber bekalan g) Persaingan Pada akhir pengajaran pelajar dapat:a) Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. b) Menerangkan sekurang-kurangnya lima daripada tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. Buku teks tingkatan 4, Peta Minda, kertas manila kad dan Marker
20

ISI KANDUNGAN

OBJEKTIF

ALAT BANTU

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan) Langkah 1 (5 Minit)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1. Guru memberi salam dan bertanya 1. Pelajar menjawab salam khabar kepada pelajar 2. Guru bertanya tentang kehadiran pelajar pada hari tersebut. 3. Guru menunjukkan beberapa keping gambar mengenai jenisjenis perniagaan yang terdapat di sekitar tempat tinggalkepada pelajar 4. Guru bertanya kepada pelajar tentang gambar-gambar tersebut untuk dikaitkan dengan tajuk faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan 5. Guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk yang akan di ajar. 2. Ketua memaklumkan kehadiran pelajar pada hari ini. 3. Pelajar memberi tumpuan dan melihat gambar-gambar yang ditunjukkan guru.

Penilaian

4. Pelajar menjawab soalan guru dan mendengar penerangan guru dengan penuh minat.

5. Pelajar memahami perkaitan antara gambar dengan tajuk yang akan diajar.

Langkah 2 (15 minit)

1. Guru menggantungkan peta minda 1. Pelajar melihat dengan penuh yang berbentuk bangunan yang teliti. menggambarkan sebuah premis perniagaan.
21

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 2. Guru memulakkan tajuk pelajaran dengan menerang secara terperinci sambil berbincang dengan pelajar mengenai faktorfaktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memulakan perniagaan. 3. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bertanya soalan. 2. Pelajar memberi respon terhadap penerangan da memberi idea dalam perbincangan tersebut.

Penilaian

3. Pelajar yang kurang faham akan bertanya kepada guru.

Langkah 3 (15 Minit) Aktiviti pengukuhan

1. Guru memberi penerangan kepada 1. Pelajar mendengar penerangan pelajar mengenai aktiviti yang guru dengan teliti. akan dijalankan iaitu kuiz uji minda. 2. Guru mengedarkan lembaran kuiz uji minda kepada setiap pelajar. 2. Pelajar membuat perbincangan sebelum memulakan aktiviti kuiz uji minda. 3. Pelajar mencari jawapan bagi aktiviti dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Kuiz Uji Minda

3. Guru menentukan tempoh masa aktiviti dijalankan selama 7 minit. Guru memantau aktiviti pelajar.

22

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 4. Guru meminta beberapa pelajar membentangkan jawapan yang ditemui dalam aktiviti tersebut. 4. Beberapa pelajar membuat pembentangan. Pelajar lain memberi perhatian terhadap pembentangan tersebut. 1. Pelajar mendengar rumusan yang dibuat oleh guru. Gurun 2. mendengar pesanan guru sebelum guru meninggalkan kelas

Penilaian

Langkah 4 (5 Minit) Rumusan dan Penutup

1. Guru merumuskan apa yang telah di ajar.

2. Guru berpesan kepada pelajar supaya bersedia dengan topik pengajaran seterusnya iaitu pengendalian perniagaan.

23

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 2: Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Pendekatan Pengajaran Koperatif MATA PELAJARAN TINGKATAN TARIKH BILANAGAN PELAJAR PENGETAHUAN SEDIA ADA TEMA/ TAJUK SUB TAJUK Perdagangan 4 Perdagangan 1 5 Januari 2011 30 Orang Pelajar telah mempelajari cara untuk memulakan perniagaan Pemilikan Perniagaan Faktor yang dipertimbangan untuk memulakan perniagaaan Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:a) Minat, pengetahuan dan pengalaman b) Modal c) Jenis dan Milikan Perniagaan d) Undang-undang dan peraturan e) Lokasi f) Sumber bekalan g) Persaingan Pada akhir pengajaran pelajar dapat:a) Menyenaraikan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. b) Menerangkan sekurang-kurangnya lima daripada tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Buku teks perdagangan Tingkatan 4, kertas manila kad, papan putih, pen marker.

ISI KANDUNGAN

OBJEKTIF ALAT BANTU

24

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan) Langkah 1 (5 Minit)

1.

2.

3.

4.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Guru memberi salam dan bertanya 1. Pelajar menjawab salam khabar kepada pelajar 2. Ketua memaklumkan kehadiran Guru bertanya tentang kehadiran pelajar pada hari ini. pelajar pada hari tersebut. 3. Pelajar memberi tumpuan dan Guru menunjukkan beberapa melihat gambar-gambar tersebut. keping gambar mengenai jenis perniagaan di Malaysia kepada 4. Pelajar menjawab soalan guru pelajar dan mendengar penerangan guru. Dengan penuh minat. Guru bertanya kepada pelajar tentang gambar-gambar tersebut 5. Pelajar memahami perkaitan untuk dikaitkan dengan tajuk faktor antara gambar dengan tajuk yang yang dipertimbangkan untuk akan diajar memulakan perniagaan

Penilaian

5. Guru mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk yang akan di ajar. Langkah 2 (10 minit) 1. Guru menggantungkan peta minda yang berbentuk bangunan yang menggambarkan sebuah premis perniagaan. 2. Guru memulakkan tajuk pelajaran dengan menerang secara terperinci 1. Pelajar melihat dengan penuh teliti.

2. Pelajar memberi sepenuh perhatian kepada pernyataan


25

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar dengan menyenaraikan faktoryang di sampaikan guru. faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memulakan perniagaan. 3. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bertanya soalan. 1. Pelajar yang kurang faham akan bertanya kepada guru.

Penilaian

Langkah 3 (10 Minit)

1. Guru membahagikan pelajar kepada 1. Pelajar bergerak kepada beberapa kumpulan iaitu setiap kumpulan masing-masing. kumpulan tiga orang pelajar. 2. Guru memberikan arahan kepada setiap kumpulan untuk menyediakan peta minda berdasarkan soalan yang diberi berkenaan topik yang di ajar. 3. Guru mengarahkan pelajar untuk menghentikan perbincangan dan bersiap sedia untuk pembentangan. 2. Pelajar mula merangka peta minda berdasarkan soalan yang diberi di atas kertas manila yang telah disediakan.

Menjawab soalan pengukuhan dalam bentuk peta minda.

3. Pelajar menamatkan perbincangan dan bersedia untuk membentangkan hasil perbincangan.

26

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan) Langkah 4 (10 Minit)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1. Guru memilih kumpulan untuk 1. Kumpulan pertama membuat membuat pembentangan pembentangan. 2. Selepas kumpulan pertama membuat pembentangan, guru memilih dua lagi kumpulan untuk membuat pembentangan. 2. Kumpulan kedua dan ketiga membuat pembentanagan.

Penilaian

Langkah 5 (5 Minit) Penutup Membuat Rumusan

1. Guru merumuskan apa yang telah di ajar.

1. Pelajar mendengar rumusan yang dibuat oleh guru.

2. Guru berpesan kepada pelajar supaya bersedia dengan topik pengajaran seterusnya.

2. mendengar pesanan guru sebelum guru meninggalkan kelas

27

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 3: Cara memulakan Perniagaan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Pendekatan Pengajaran Berasaskan Model Personal MATAPELAJARAN TINGKATAN TEMPAT TARIKH MASA BIL. PELAJAR TEMA/TAJUK SUB TAJUK Perdagangan 4 Perdagangan 1 Kelas 4 Perdagangan 1 10 Januari 2011 10.00 -11.20 (80 minit) 30 orang 6.0 Pemilikan Perniagaan 6.1(a) Cara Memulakan Perniagaan 6.1(b) Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Lima cara untuk memulakan perniagaan sendiri : a) Memulakan sendiri b) Mengambil alih c) Warisan d) Francais e) Diundang Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan: a) Minat, pengetahuan dan pengalaman b) Modal c) Jenis dan milikan perniagaan d) Undang-undang dan peraturan e) Lokasi f) Sumber bekalan g) Persaingan Selepas pengajaran, pelajar dapat : i. Menghuraikan cara-cara untuk memulakan perniagaan. ii. Menjelaskan secara bertulis faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. Pelajar telah mempelajari dan memahami maksud perniagaan dan bantuan-bantuan perniagaan. Buku teks perdagangan Tingkatan 4, flash card, papan putih, pen marker.
28

KANDUNGAN

OBJEKTIF KHAS PENGETAHUAN LALU ALAT BANTU

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

Penilaian

1. Guru memberi salam dan bertanya Langkah 1 khabar kepada pelajar.

1. Pelajar menjawab salam

2. Guru bertanya kepada ketua kelas tentang kehadiran pelajar pada hari ( 5 minit) ini.

2. Ketua kelas memaklumkan kehadiran pelajar pada hari ini.

Model PersonalPembelajaran Secara Kreatif

3. Guru menunjukkan beberapa contoh gambar perniagaan kepada pelajar.

3. Pelajar memberi sepenuh perhatian.

4. Guru mengimbas kembali pengajaran lepas berkaitan dengan caram memulakan perniagaan dengan mengaitkan gambar tersebut

4. Pelajar mendapat gambaran mengenai pembelajaran yang lepas.

Langkah 2 (15 minit)

1. Guru menerangkan dengan lebih mendalam mengenai pembelajaran kelas yang lepas iaitu lima cara dan faktor yang dipertimbangkan untuk

1. Pelajar mengimbas kembali pengajaran yang lepas berdasarkan kepada penerangan guru.

29

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru memulakan perniagaan beserta Aktiviti Pelajar

Penilaian

Menerangkan cara dan faktor bagi memulakan perniagaan

contoh-contoh yang sesuai.

2. Guru meminta 3 orang wakil pelajar di dalam kelas ke hadapan dan menjelaskan maklumat yang

2. 3 orang wakil pelajar ke hadapan dan menjelaskan beberapa maklumat dari segi cara dan faktor memulakan perniagaan.

- Soal jawab.

Pembelajaran secara kritis

diperolehi berdasarkan kepada gambar yang telah ditunjukkan tadi.

3. Guru menjelaskan maklumat yang tepat berkenaan gambar yang telah ditunjukkan

3. Pelajar memberikan perhatian sepenuhnya dan menunjukkan minat.

4. Guru bertanya kepada pelajar sama ada pelajar faham dengan penerangan tersebut sebelum beralih kepada aktiviti seterusnya.

4. Pelajar menjawab pertanyaan guru.

Langkah 3 (5 minit)

1. Guru mengedarkan sekeping kertas yang mengandungi 1 situasi (kes)

1. Pelajar membantu guru mengedarkan kertas.


30

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

Penilaian

2. Guru meminta pelajar untuk membentuk 5 kumpulan yang terdiri daripada 6 orang dalam keadaan senyap.

2. Pelajar mengikut arahan dengan membentuk 5 kumpulan.

3. Guru memberi arahan mengenai tugasan yang perlu dilakukan oleh pelajar berkaitan kes yang telah diberikan serta pelajar perlu membentangkan idea-idea mengenai kes tersebut di dalam bentuk peta minda.

3. Pelajar mendengar arahan guru dengan teliti.

Langkah 4 (15 minit)

1. Guru memberi masa 15 minit kepada pelajar untuk berbincang bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan mengaitkan cara dan faktor memulakan perniagaan yang telah dipelajari berdasarkan kajian kes

1. Pelajar berbincang di dalam kumpulan.

31

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru yang diberikan seterusnya memberikan sumbangsaran yang bersesuaian. Aktiviti Pelajar

Penilaian

2. Guru memantau perbincangan pelajar

2. Pelajar saling bertukar dan berkongsi idea.

3. Guru mengarahkan pelajar berhenti berbincang dan bersiap sedia untuk Langkah 5 (35 minit) pembentangan.

3. Pelajar berhenti berbincang dan bersiap sedia.

4. Guru meminta wakil bagi setiap kumpulan membuat pembentangan dalam masa lebih kurang 5 minit sahaja.

4. Pelajar memberi perhatian

5. Guru memanggil kumpulan pertama untuk membuat pembentangan.

5. Kumpulan pertama membuat pembentangan hasil perbincangan kumpulan mereka

32

CONTOH TUGASAN

Langkah

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Guru 6. Selepas kumpulan pertama membuat pembentangan, guru mengarahkan kumpulan kedua pula membentangkan hasil perbincangan dan diikuti oleh kumpulan yang seterusnya. Aktiviti Pelajar 6. Kumpulan kedua membuat pembentangan seterusnya diikuti oleh kumpulan ketiga.

Penilaian

Langkah 6 ( 3 minit)

1. Guru membuat Penilaian bagi kesemua kumpulan yang telah membuat pembentangan tadi serta memberikan pendapat dan komen kepada pelajar. 2. Guru memuji keberanian pelajar

1. Pelajar tekun memberi tumpuan

2. Pelajar mengucapkan terima kasih kepada guru di atas pujian tersebut. 3. Pelajar mendengar peringatan guru

Langkah 7 (2 minit)

untuk tampil ke hadapan. 3. Guru mengingatkan pelajar supaya mengulangkaji pelajaran untuktopik yang akan diajar pada kelas seterusnya. 4. Guru memberi salam

4. Pelajar menjawab salam

33

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 3: Cara memulakan Perniagaan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Pendekatan Pengajaran Berasaskan Masalah MATA PELAJARAN TINGKATAN TARIKH BILANAGAN PELAJAR PENGETAHUAN SEDIA ADA TEMA/ TAJUK SUB TAJUK Perdagangan 4 Perdagangan 1 10 Januari 2011 30 Orang Pelajar telah mempelajari cara untuk memulakan perniagaan Pemilikan Perniagaan Faktor yang dipertimbangan untuk memulakan perniagaaan Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:a) Minat, pengetahuan dan pengalaman b) Modal c) Jenis dan Milikan Perniagaan d) Undang-undang dan peraturan e) Lokasi f) Sumber bekalan g) Persaingan

ISI KANDUNGAN

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran pelajar dapat:a. Mengenalpasti cara untuk memulakan perniagaan. b. Menerangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. Buku teks tingkatan 4, kertas manila, Lembaran Kajian Kes, papan putih dan pen marker

ALAT BANTU

34

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan) Langkah 1 Fasa Orientasi (5 Minit)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1. Guru memberi salam dan 1. Pelajar menjawab salam bertanyakan khabar pelajar. 2. Guru berbincang dengan pelajar mengenai perkara yang dipelajari dalam topik memulakan perniagaan. 1. Guru mengimbas semula apa yang telah dipelajari sebelum ini iaitu cara memulakan perniagaan dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. 2. Pelajar diminta menyediakan peta minda berdasarkan cara memulakan perniagaan dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memulakan perniagaan. 2. Pelajar memberi tindak balas dan pendapat dalam perbincangan tersebut.

Penilaian

Langkah 2 Fasa Pencetusan Idea (20 Minit)

1. pelajar menumpukan perhatian kepada penerangan yang disampaikan oleh guru.

2. Pelajar membuat peta minda seperti yang diarahkan oleh guru.

Pelajar melakar peta minda

Langkah 3 Penstrukturan semula idea (30 Minit)

1. Mengedarkan lembaran kertas yang mengandungi kajian kes kepada setiap kumpulan.

1. Pelajar menerima lembaran kertas yang diedarkan dengan penuh kehairanan.

35

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan) a. Penjelasan dan pertukaran

b. Pendedahan kepada situasi konflik

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 2. Guru meminta pelajar 2. Pelajar duduk dalam membentuk kumpulan dan kumpulan dan membaca serta bekerjasama dalam memahami memahami isi kandungan isi kandungan kajian kes yang kajian yang diberi serta saling diberi. bertukar pendapat

Penilaian

c. pembinaan idea

3. Guru meminta pelajar membuat perbincangan dalam kumpulan dengan mengkaji kajian kes yang diberi dan mengaplikasikan perkara yang telah diterangkan dalam proses pengajaran. 4. Guru meminta pelajar mengaitkan cara memulakan perniagaan dan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan dengan kajian kes yang diberi.

3. Pelajar melakukan perbincangan dan mengaplikasikan perkara yang diterangkan dalam proses penngajaran terhadap bahan yang dikaji.

4. Pelajar mengaitkan kajian kes dengan cara memulakan perniagaan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan.

d. penilaian

5. Guru meminta pelajar membuat pembentangan hasil daripada perbincangan kumpulan.

5. Pelajar membuat pembentangan mengikut kumpulan.

Pembentangan

36

CONTOH TUGASAN

Langkah (Masa & Kandungan) Langkah 4 Penggunaan Idea (15 Minit)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar 1. Guru meminta pelajar 1. Pelajar menghuraikansecara menghuraikansecara bertulis bertulis cara memulakan cara memulakan perniagaan dan perniagaan dan faktor-faktor faktor-faktor yang yang dipertimbangkan untuk dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. memulakan perniagaan. 1. Guru meminta pelajar membuat laporan ringkas tentang hasil perbincangan tersebut. 2. Guru mengutip laporan yang telah di tulis oleh pelajar. 3. Guru memuji pelajar terhadap komitmen yang diberi oleh pelajar. 1. Pelajar membuat laporan ringkas tentang hasil perbincangan tersebut.

Penilaian

Langkah 5 Refleksi (10 Minit)

2. Pelajar menyerahkan laporan yang di tulis kepada guru. 3. Pelajar mengucapkan terima kasih atas pujian guru.

4. Sebelum mengakhiri kelas, guru meminta pelajar bersedia dengan 4. Pelajar mendengar pesanan guru dengan teliti. subtopik pembelajaran yang seterusnya. 5. Guru memberi salam. 5. Pelajar menjawab salam.

37

CONTOH TUGASAN

2.4 Jadual Spesifikasi Unit Pengajaran Objektif / Hasil Pembelajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar Kaedah Penilaian

Unit Pengajaran 1 : 6.1 a) Cara Memulakan Perniagaan

Di akhir pembelajaran diharap pelajar dapat : 1) Menyenaraikan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang

Lima cara untuk memulakan perniagaan sendiri : 1) Memulakan sendiri: Definisi : Menubuhkan sesuatu perniagaan yang baru atas usaha sendiri. 2) Mengambil alih : Definisi : Membeli sesebuah perniagaan yang telah sedia wujud dan mengambil alih pengurusannya daripada pemilik lama. 3) Warisan : Definisi : Mewarisi sesuatu perniagaan daripada ahli keluarga yang telah memiliki perniagaan tersebut.

Kaedah 1 : - Kaedah pembelajaran koperatif

- Ujian penilaian formatif

Kaedah 2 : - Kaedah pembelajaran masteri

2) Menjelaskan cara memulakan perniagaan iaitu memulakan sendiri, ambil alih, warisan, francais dan diundang berserta contoh

38

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran

Objektif / Hasil Pembelajaran

Kandungan Pelajaran 4) Francais : Definisi francais : Hak atau kebenaran untuk menjual barang syarikat lain yang sudahpun terkenal dengan menggunakan logo dan jenamanya. Definisi francaisi : Usahawan yang diberi hak untuk menjual barang syarikat. Definisi francaisor : Syarikat yang meberikan hak francais kepada usahawan. 5) Diundang : Definisi : Usahawan dipelawa atau dijemput untuk menyertai sesebuah perniagaan sebagai rakan kongsi atau pemegang saham.

Kaedah Mengajar

Kaedah Penilaian

39

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran Unit Pengajaran 2 :

Objektif / Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran diharap pelajar dapat :

Kandungan Pelajaran Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan:

Kaedah Mengajar Kaedah Pengajaran: Kaedah 1:

Kaedah Penilaian -Ujian penilaian formatif

6.1 b) Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan 1) Menyenaraikan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. 1) Minat, pengetahuan dan pengalaman : - membolehkan usahawan menguruskan perniagaan dengan lebih cekap dan berkesan.

-Kaedah Pembelajaran Masteri

Kaedah 2 : - Kaedah

2) Modal :

Pembelajaran

- usahawan perlu memastikan modal Koperatif yang mencukupi untuk memulakan perniagaan.

3) Jenis dan milikan perniagaan : - Usahawan perlu memastikan bahawa bidang perniagaan yang ingin diceburi bersesuaian dengan kelayakan. - Semakin besar saiz perniagaan,
40

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran

Objektif / Hasil Pembelajaran

Kandungan Pelajaran semakin banyak modal yang diperlukan serta semakin sukar untuk dikawal dan diurus.

Kaedah Mengajar

Kaedah Penilaian

4) Undang-undang dan peraturan : - Usahawan perlu memastikan segala syarat dan peraturan perundangan dipatuhi. - Antaranya : Mendaftar perniagaan, mendapatkan lessen perniagaan dan mematuhi segala akta perniagaan.

5) Lokasi : -Lokasi yang sesuai dan strategik -Apabila memilih sesuatu lokasi, peniaga perlu mengambilkira faktor lain seperti kos sewa, kadar upah, peraturan kerajaan tempatan, persaingan, & kuasa beli penduduk
41

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran

Objektif / Hasil Pembelajaran

Kandungan Pelajaran

Kaedah Mengajar

Kaedah Penilaian

6) Sumber bekalan : - Meliputi bahan mentah.

7) Persaingan : - Seseorang peniaga atau usahawan perlu mengenal pasti bilangan pesaing serta menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. . Cara untuk memulakan perniagaan : 1) Memulakan sendiri 2) Mengambil alih 3) Warisan 4) Francais 5) Diundang

Unit Pengajaran 3 :

Di akhir pembelajaran diharap pelajar dapat :

Kaedah Pengajaran: Kaedah 1 : - Kaedah pembelajaran berasaskan model personal

-Perbincangan -Pembentangan

6.1 a) Cara Memulakan Perniagaan

1) Mengenalpasti cara untuk memulakan pernigaan

42

CONTOH TUGASAN

Unit Pengajaran 6.1 b) Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan

Objektif / Hasil Pembelajaran 2) Menerangkan faktorfaktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan

Kandungan Pelajaran Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan : 1) Minat, pengetahuan dan pengalaman 2) Modal 3) Jenis dan milikan perniagaan 4) Undang-undang dan peraturan 5) Lokasi 6) Sumber bekalan 7) Persaingan

Kaedah Mengajar -Kaedah 2 : - Kaedah pembelajaran berasaskan masalah

Kaedah Penilaian

43

Anda mungkin juga menyukai