KELESTARIAN LINUS - BORANG PENCERAPAN

Tarikh:_____________________
______________________

Masa:

Mata Pelajaran:_____________________

Tajuk:_____________________________

1. Kejelasan hasil pembelajaran P&P:
2. Kesesuaian Pemilihan Aktiviti

:

3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran :
4. Pencapaian hasil pembelajaran :
5. Penglibatan murid :
6. Adakah ciri-ciri berikut berlaku dalam P&P?
 Penglibatan aktif ;
 Pembelajaran berpusatkan murid;

 Perbincangan antara rakan;
 Pemupukan kemahiran berfikir

Komen:
7. Sejauh manakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar
minda murid?

8. Sejauh manakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?

Sejauh manakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan P& P? 10. Apakah kekuatan P&P? 11. Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki? REFLEKSI: _________________________________ ( ) Tandatangan/Nama Guru/Pemerhati Nama guru yang mengajar: _________________________________________________ Nama Ahli Kumpulan . Apakah kelemahan P&P? 12.9.

1)_____________________________________ 2)_____________________________________ 3)_____________________________________ 4)_____________________________________ 5) _____________________________________ 6) _____________________________________ 7) _____________________________________ _____________________________________ 9) ______________________________________ 10) ____________________________________ 8) .