Anda di halaman 1dari 22

HADITS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Hadits

Oleh: ================================== Solehudin Hikmatiar (1210703032) Ikhsan Purnama Santika (1127030039) Lits Nurhasanittaqwim (1127030048) Rechan Zahrotun Nur (1127030056) Siti Nurlaela (1127030065) Nunur Rofiah (1127030075) ==================================

JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2013

Pendahuluan
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan semesta alam (The Lord of the world and The Creator of insan) Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa Hadis Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Quran. Karena tanpa keduanya orang islam tidak mungkin dapat memahami islam secara mendalam. Seorang mujahid dan seorang alim tidak diperbolehkan hanya mengambil dari salah satu dari keduanya. Banyak ayat al Quran dan Hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain al Quran yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. Di bawah ini merupakan paparan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil, baik naqli maupun aqli.

I.

Dasar- dasar Kehujjaan Hadist

Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadist Rasul merupakan sumber dan dasar-dasar hukum Islam setelah Al-Qur'an. Umat Islam diwajibkan mengikuti hadist sebagaimana diwajibkan mengikuti AL-Qur'an. Hadist Nabi merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktek sekaligus sebagai penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Sandarannya berupa ucapan, perbuatan, taqrir dan hal ihwal menjadi thariqah hubungan hirarkis antara Al-Qur'an dan Hadist. Aturan hidup manusia dalam pelaksanaan kehidupannya tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist sunnah yang telah dituangkan lewat ayat-ayatnya.di dalam ayat-ayat itu terperinci tentang persoalan hidup manusia. Mulai dari keimanan, ibadah, muamalah, akhlak dan hukum. Umat Islam telah mengakui bahwa Hadist Nabi saw itu dipakai sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Qur'an.ajaran-ajaran islam yang tidak ditegaskan hukumnya, tidak dirinci menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak diterangkan cara pengamalannya dan tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Qur'an, maka hendaknya dicarikan penyelesaian dengan merujuk dalam as-Sunnah/Hadist. Seandainya cara penyelesaian ini mengalami kegagalan, disebabkan karena ketentuan hukum dan cara pengamalannya itu benar-benar terjadi di masa Nabi saw. Maka ini memerlukan ijtihad untuk menghindari kekosongan (kevakuman) hukum dan kebekuan beramal, maka baru dialihkan untuk mencari pedoman yang lain yang dibenarkan oleh syariat, baik berupa ijtihad yang menyangkut peperangan maupun kelompok yang terwujud dalam bentuk ijma ulama atau pedoman lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat agama. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw menyatakan kegembiraan atas baiat Mua'dz bin Jabal, seorang sahabat yang diangkat menjadi duta penuh untuk negeri Yaman, bahwa ia akan berpedoman kepada Al-Qur'an dan al-hadist/sunnah, dan akhirnya ijtihad sendiri. Sebagaimana Hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang memberikan pengertian bahwa hadist itu merupakan sumber hukum Islam selain Al-qur'an yang wajib diikuti baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. Adapun yang mendasari perintah wajib itu adalah sebagai berikut : 1. Dalil Al-qur'an Ayat Al-Qur'an menerangkan tentang kewajiban menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasulrasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu
beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.

Ayat ini, Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik, memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dan memperkuat iman mereka.Oleh karena itulah, orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat lain Allah SWT berfirman "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya). Pada ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Pada akhir ayat,Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruan-Nya.

2. Dalil Hadist Dalam salah satu pesan Rasulullah saw. Berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup setelah Alqur'an. Beliau bersabda : "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh kepada kedunya yaitu berupa kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. (HR. Malik) Kebenaran Alqur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup sudah teruji. Ia merupakan sumber hukum Islam.Antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.Keduanya merupakan suatu kesatuan, yaitu Alqur'an sebagai sumber pertama yang memuat ajaran-ajaran bersifat umum dan global.Oleh karena itulah

kehadiran hadist sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keumuman isi Alqur'an " keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami

turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Allah menurunkan Alqur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Melalui Alquran ini, Muhammad saw diprintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada manusia melalui hadist-hadistnya. Oleh karena itu, fungsi
hadis adalah sebagai penjelas terhadap Alquran.

II.

Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Ajaran Islam Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran

Islam menempati kedudukan setelah Al-Quran. Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadis sama halnya dengan mengikuti Al-Quran baik berupa perintah maupun larangan. Sebab Al-Quran dan hadis merupakan sumber syariat yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syariat kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa[4]:59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini dapat dipahami bahwa keberadaan sunnah sebagai wahyu Allah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Al-Quran, yang wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan Al-Quran. Sementara itu kalau ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas sunnah, karena AlQuran mempunyai kualitas qathiy baik secara global maupun terperinci. Sedangkan sunnah berkulitas qathiy secara global dan tidak secara terperinci. Disis lain karena Nabi saw. Sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Quran, Nabi saw. Tak lebih hanya penyampai Al-Quran kepada manusia. Lebih lanjut dijelaskan oleh Asy Syathiby (dalam Al Muwafaqat 4: 7-8) menerangkan bahwa rutbah (kedudukan) As Sunnah di bawah rutbah Al-Quran sebagai sumber ajaran agama dengan alasan sebagai berikut: a) Al Quran diterima dengan jalan yang yakin (maqthubihi), sedangkan As Sunnah diterima dengan jalan dhan (madhnun bihi). Keyakinan kita kepdada sunnah hanyalah secara global saja; bukan secara detail. Al-Quran global dan detailnya diterima dengan cara meyakinkan. b) As Sunnah adakala, menerangkan (membayankan) sesuatu yang diijmalkan (diringkaskan uraiannya) oleh Al-Quran, adakala mensyarahkan Al-Quran, dan adakala mendatangkan yang belum didatangkan Al-Quran.

Maka jika As Sunnah itu bersifat penerang (bayan), atau syarah, tentulah keadaannya (statusnya) tidak sama dengan dengan derajat pokok (yang diberikan penjelasannya) Nash yang bersifat pokok, dipandang asas. Nash yang bersifat syarah, dipandang cabang. Jika bersifat mendatangkan yang didatangkan Al-Quran, tiadalah diterima, kalau berlawanan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Diterimanya, kalau yang didatangkan itu, tak ada dalam Al-Quran.

Dan beriukut diuraikan dalil-dalil yang menjelaskan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam: a. Al-Quran Banyak ayat al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah SWT merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan individu. Dengan demikian Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imron 17 dan An Nisa 36. Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW, juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang di bawahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imron[3]: 32. Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

Disamping banyak ayat yang menyebutkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara bersama-sama, banyak ayat yang memerintahkan untuk mentaati Rasul yang berarti juga sama dengan ketaatan kepada Allah sebagaiman Firman Allah dalm Q.S. AnNisa [4]: 80. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dalam firman-Nya Q.S. Al Hasyr [59]: 7Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebenarnya Allah juga menyebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran kewajiban mengamalkan sunnah yang menunjukkan bahwa hadis dijadikan sebagai salah satu sumber ajaran Islam. b. Hadis Nabi SAW Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, disamping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda: ( ) Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (HR. Malik) Dalam hadis lain beliau bersabda: ... ... ) ( Wajib bagi sekalian berpegangan teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa arRasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah) Hadis-hadis tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadis/menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran.

c. Kesepakatan Ulama (Ijma) Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal; karena telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan terkandung di dalam hadis ternyata sudah sejak masa Rasulullah hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa Khulafa al-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Banyak diantara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkannya, akan tetapi bahkan menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya. d. Sesuai dengan Petunjuk Akal Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT, baik isi maupun formulasinya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun, tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai nas menasakhnya. Bila kerasulan Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan, maka sudah selayaknya segala peraturan dan perunda-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau hasil ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Disamping itu, secara logika kepercayaan kepada Muhammad SAW sebagai Rasul mengharuskan umatnya mentaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah AlQuran. Sedangkan bila diliahat dari segi kehujjahannya, hadis melahirkan hukumzhanny, kecuali hadis yang mutawatir.

III.

Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, hadis tampil untuk

menjelaskan (bayan) keumuman isi al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Nahl[16]: 44. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Allah SWT menurunkan al-Quran bagi umat manusia, agar al-Quran ini dapat dipahami oleh manusia, maka Rasul SAW diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadishadisnya. Oleh karena itu, fungsi hadis Rasul SAW sebagai penjelas (bayan) al-Quran itu bermacam-macam. Imam Malik bin Anas menyebut lima macam fungsi, yaitubayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafshil, bayan al-bats, bayan altasyri. Imam Syafii menyebutkan lima fungsi, yaitu bayan al-tafshil, bayan attakhshish, bayan al-tayin, bayan al-tasyri, dan bayanal-isyarah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu bayan al-takid, bayan al-tafsir, bayan altasyri, dan bayan al-takhshish. Untuk lebih jelas berikut akan diuraikan beberapa hal mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-Taqrir Bayan al-taqrir disebut juga dengan bayan al-takid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini, ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Quran. Suatu contoh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi sebagai berikut: ( ) Apabila kalian melihat (ruyah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ruyah) itu maka berbukalah. (HR. Muslim) Hadis ini datang men-taqrir ayat al-Quran di bawah ini: Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa... (QS. Al-Baqoroh [2]: 185)

Abu Hamadah menyebut bayan taqrir atau bayan takid ini dengan istilahbayan al-muwafiq li al-nas al-kitab. Hal ini dikarenakan munculnya hadis-hadis itu sealur (sesuai) dengan nas al-Quran. 2. Bayan at-Tafsir Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah penjelasan hadith terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayatayatmujmal, mutlaq, dan aam. Maka fungsi hadith dalam hal ini memberikan perincian (tafshil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikantakhsis terhadap ayat-ayat yang masih umum. a. Merinci ayat-ayat yang mujmal (ayat yang ringkas atau singkat, global) Sebagai contoh hadis berikut: ( ) Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat. (HR. Bukhari) Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqoroh[2]: 43) b. Men-taqyid ayat-ayat yang mutlaq Kata mutlaq artinya kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentaqyiddan mutlaq artinya membatasi ayat-ayat mutlaq denngan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh hadis Rasul SAW berikut: ( ) Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih. (HR. Muslim) Hadith di atas men-taqyid ayat al-Quran berikut: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. (QS. Al Maidah [5]: 38)

c. Men-takhsis ayat yang am Kata am ialah kata yang menunjukkan atau memiliki makna, dalam jumlah yang banyak. Sedangkan takhsis atau khash, ialah kata yang menunjukkan arti khusus, tertentu atau tunggal. Yang dimaksud men-takhsis yang am ialah membatasi keumuman ayat Al-Quran sehingga tidak berlaku pada bagianbagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka ulama berbeda pendapat apabilamukhasis-nya dengan hadith ahad. Menurut Syafii dan Ahmad bin Hambal, keumuman ayat bisa ditakhsish oleh hadith ahad yang menunjukkan kepada sesuatu yang khash, sedang menurut ulama Hanafiah sebalikanya.[9] Sebagai contoh: Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan. (HR. Ahmad) Hadith tersebut men-takhsis keumuman firman Allah surat an-Nisa ayat 44 berikut: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... 3. Bayan at-tasyri Yang dimaksud bayan al-tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaranajaran yang tidak didapati dalam al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya (ashl) saja. Bayan ini oleh Abbas Mutawalli Hammadah dengan zaaid ala alkitab al-kariim (tambahan terhadap nash al-Quran). Hadis Rasulullah SAW yang termasuk ke dalam kelompok ini, diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dengan bibinya), hukum syufah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Suatu contoh, hadis tentang zakat fitrah, sebagai berikut: Bahwasanya Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan Muslim.(HR. Muslim) Ibnu al- Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap al-Quran, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului al-Quran melainkan semata-mata karena perintah-Nya.

4. Bayan al-Nasakh Pada bayan jenis keempat ini, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadis sebagai nasikh terhadap sebagian hukum Al-Quran dan ada yang juga yang menolaknya. Kata nasakh secara bahasa berarti ibthal (membatalkan), izalah(menghilangkan), tahwil (memindahkan), dan taghyir (mengubah). Para ulama mengartikan bayan al-nasakh ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentarifnya. Menurut ulama mutaqoddimin, bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil syara yang mengubah suatu hukum (ketentuan) meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan syari (pembuat sayariat) menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya (temporal). Diantara para ulama yang membolehkan adanya nasakh hadith terhadap al-Quran juga berbeda pendapat dalam macam hadith yang dapat dipakai untuk me-nasakhnya. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, yang membolehkan me-nasakh al-Quran dengan segala hadith, meskipun dengan hadith Ahad. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh para ulama mutaqaddimin dan Ibn Hazm serta sebagian para pengikut Zahiriyah. Kedua, yang membolehkan me-nasakh dengan syarat bahwa hadith tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mutazilah. Ketiga, ulama yang membolehkan me-nasakh dengan Hadith masyhur, tanpa harus dengan hadith mutawatir. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh ulama Hanafiyah. Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama ialah sabda Rasul SAW dari Abu Umamah al-Bahili, yang berbunyi: ( ) Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang hak(masingmasing), maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Ahmad dan al arbaah, kecuali An-Nasaaii) Hadis di atas dinilai Hasan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadith ini menurut mereka menasakh isi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf.... Keawajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat alBaqarah ayat 180 di atas, di-nasakh hukumnya oleh Hadith yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

Menurut Prof. Dr. Muhaimin mengatakan Fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an sebagai berikut : 1. Menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh aL-Qur'an. Maka kedua-duanya sama-sama menjadi sumber hukum, misalnya dalam al-qur'an disebutkan mengharamkan bersaksi palsu : "Maka jauhilah olehmu berhala-hala yang najis itu dan jauhilah perkataan- perkataan dusta .(Qs. Al-Hajj: 30). 2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat AL-Qur'an yang masih

mujmal/Global(bayan al-mujmal),memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Al-Qur'an (Taqyiq al-mutlaq) memberikan kekhususan (Takhsish)ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (takhshish al-a'mm), dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Qur'an (tawdih al-musykil).

IV.

Kemandirian Sunnah dalam Menetapkan Hukum Imam syafi`i berpendapat mengenai kedudukan sunnah: pertama, yang

diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur`an sebagai sesuatu nash, maka Rasulullah SAW melaksanakannya sebagaiman isi nash tersebut; kedua, yang diturunkan Allah SWT didalam Al-Qur`an secara keseluruhan, maka Rasulullah SAW menjelaskan maksud sebenarnya yang terkandung dalam firman Allah tersebut; ketiga; sesuatu yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW tentang hal-hal yang tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur`an. Untuk kategori yang disebutkan pertama dan kedua, para ulama sepakat untuk menerimanya, namun mereka berselisih untuk kategori yang ketiga, yaitu yang menyangkut kemandirian sunnah dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam nash Al-Quran. Sehingga para ulama yang menanggapi masalah ini menjadi dua kelompok. Pertama, ulama menyetujui semua fungsi hadis seperti yang sudah disampaikan Imam Syafii. Kedua, ulama yang tidak menyetujui adanya kewenangan hadis dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nash Al-Quran. Untuk kelompok yang kedua berpendapat bahwa sunnah pada dasarnya berfungsi sebagai penjelas (mubayyin) terhadap Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nahl[16]: 44 sebagaima yang telah disampaikan pada pembahasan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sementara itu, untuk kelompok yang pertama berpandangan bahwa sunnah mempunyai kewenangan di dalam menetapkan suatu hukum, meskipun tidak ada nashnya dalam Al-Quran berargumentasi untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam beberapa firman-Nya. Seperti dalam QS. Al-Nisa[4]: 80 Allah berfirman; Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah.

Disisi lain ada yang mengatakan : Al-Quran telah menunjuk kepada setiap apa yang disebutkan dalam Hadis, baik secara global maupun terperinci. Tapi perlu diingat bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak menetapkan satu sunnah pun yang tidak terkait dengan pokoknya yang terdapat dalam al-Quran. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan ketaatan kepad Rasulullah SAW dan mengingatkan orang yang menyalahinya. Dalam hal ini, tidak dibedakan antara apa yang diterangkan Nabi dari Al-Quran dan apa yang beliau perintahkan dalam sunnah beliau sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Allah berfirman dalam QS. An-Nur: 63; Maka hendaklah orangorang yang menyalahi perintahnya takut akan tertimpa cobaan atau terkena adzab yang pedih. Melalui firman Allah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menerima kekhususan kepada Nabi SAW sebagai sesuatu yang harus ditaati dan tidak boleh didurhakai. Sesuatu itu adalah sunnahnya yang beliau bawa dan tidak terdapat dalam al-Quran. Serupa dengan hal ini apa yang diperintahkan Allah kepada orang-orang mukmin, agar mengembalikan pertikaian kepada Allah dan Rasulnya: Jika kalian berlainan tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (al-Quran dan Rasul (Sunnahnya), jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian (An-Nisa:59). Mengembalikan kepada Allah artinya kembali kepada alQuran. Sedangkan kembali kepada Rasul, tidak lain artinya kecuali kembali kepada sunnah, sesudah beliau wafat. Tak seorang pun di antara ahli ilmu menentang bahwa mengamalkan apa yang dibawa oleh sunnah juga berarti mengamalkan al-Quran. Karena, al-Quranlah yang menunjukkan kewajiban mengamalkan sunnah. Karena al-Quranlah yang

menunjukkan kewajiban mengamalkan sunnah. Juga karena al-Quran lebih umum dan Hadis lebih khusus. Yang lebih umum dengan sifat menyeluruhnya haruslah meliputi yang lebih khusus. Kesesuaian apa pun yang ada di antara al-Quran dan Hadis pada pokok-pokonya tidaklah menghalangi sedikitpun kemandirian Hadis menetapkan hukum-hukumnya atau penjelasannya, sampai pun dari pokok-pokok tersebut. Sebab, Allah menjadikan Rasul-Nya sebagai imam, sunnahnya sebagai penuntun, dan petunjuk kenabiannya sebagai teladan yang baik bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada Hari Kemudian.

Sejak dulu para ulama sudah mengatakan, dan mereka benar bahwa: AlQuran menyisipkan satu tempat bagi sunnah. Dan sebaliknya, sunnah juga menyisihkan satu tempat buat al-Quran. Hal ini tidaklah aneh setelah kita menyimak firman Allah: Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. (An-Nisa:80).

V. Perbandingan Hadits Nabawi,Hadits Qudsi dan Al-Quran Hadis Qudsi ialah hadis yang Rasulullah sandarkan kepada Allah SWT. Menurut kebanyakan ulama`, sebagaimana pendapat Abul Baqa` Al `Ukbari dalam kulliatnya halaman 288 yang artinya sebagai berikut: Sesungguhnya Al Qur`an itu adalah wahyu yang lafadh dan ma`nanya daripada Allah disampaikan dengan wahyu yang terang. Adapun hadis Qudsi, maka ialah yang lafadhnya dari Rasulullah SAW. Dan ma`nanya daripada Allah disampaikan dengan jalan ilham atau mimpi. Disebut hadith, karena redaksinya disusun dari Nabi SAW sendiri, dan disebut qudsi karena Hadith ini suci dan bersih (Ath-thaharah wa al-tanzih) dan datangnya dari zat yang Maha Suci yaitu Allah Rabb al-Alamin. Sehingga ada yang menyebut Hadith Ilahiyah atau Rabbiyah. 1. Perbandingan antara Hadis Qudsi dengan Hadis Nabawi Hadis Nabawi maupun Hadis Qudsi memiliki kesamaan, yaitu pada dasarnya keduanya bersumber dari wahyu Allah SWT. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya surat an-Nazm ayat 3 dan 4 yang berbunyi: (3) Dan Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya (4) ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Selain itu redaksi keduanya baik hadits nabawi maupun hadith qudsi disusun oleh Nabi SAW. Jadi yang tertulis itu semata-mata dari ungkapan atau kata-kata Nabi sendiri. Adapun yang membedakan antara Hadis Nabawi dan Hadis Qudsi adalah;pertama, dari sudut sandarannya hadith nabawi disandarkan kepada Nabi SAW, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Nabi SAW dan kepada Allah SAW. Dengan demikian maka dalam mengidentifikasinya, pada hadis qudsi terdapat kataa-kata seperti: . . Rasul SAW telah bersabda, sebagaimana yang diterima dari Tuhan-Nya. Atau kata-kata: . . Rasul SAW telah bersabda, Allah SWT berfirman.

Kedua, dari sudut nisbahnya hadith nabawi dinisbahkan kepada Nabi SAW baik redaksi maupun maknanya. Sedangakan hadith qudsi maknanya dinisbahkan kepada Allah SAW dan redaksinya kepada Nabi. Ketiga, dari sudut kuantitasnya jumlah hadis qudsi jauh lebih sedikit daripada hadis nabawi. 2. Perbandingan antara Hadis qudsi dengan al-Quran Hadis qudsi dengan Al-Quran keduanya memiliki persamaan bahwa samasama bersumber atau datang dari Allah SWT. Maka dalam periwayatkan atau penyampaian keduanya sama-sama memakai ungkapan, seperti . Adapaun perbedaan antara Hadis Qudsi dengan al-Quran; pertama, al-Quran merupakan Mujizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadithqudsi bukan. Kedua, al-Quran redaksi dan maknanyalangsung dari Allah SWT sedangkan hadith qudsi bukan. Ketiga, dalam salat al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan sehingga tidak sah salat seorang kecuali dengan bacaan al-Quran. Hal ini tidak berlaku pada hadis qudsi. Keempat, menolak al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan hadis qudsi. Kelima, al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril sedangkan hadis qudsi diberikan langsung baik melalui ilham maupun mimpi. Keenam, perlakuan atau sikap seseorang terhadap al-Quran diatur oleh beberapa aturan, seperti keharusan bersuci dari hadats ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa dituliskan aslinya. Hal ini tidak berlaku pad hadis qudsi.

Berikut contoh hadis qudsi:

. . ) ( Rasul SAW bersabda, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya rumah-Ku di bumi, adalah masjid-masjid dan sesungguhnya para pengunjung-Ku adalah orang orang yang memakmurkannya. (HR. Abu Nuaim) Adapun yang bisa digunakan sebagai sandaran hukum dari Nabi SAW adalah segala sesuatu yang keluar dari beliau ketika sesudah Nabi menjadi Rasul. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa khabar-khabar yang mengenai Nabi terdapat dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sirah, kitab-kitab maghazi dan kitab-kitab hadis. Namun demikian dikatakan kitab hadis, ialah kitab-kitab yang menyebutkan apa yang Nabi kerjakan sesudah menerima Risalah. Hal-hal yang terjadi sebelum Risalah bukanlah disebut untuk menjadi syariat. Yang menjadi syariat hanyalah yang nabi kerjakan sesudah Risalah.

Kesimpulan
Hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan bila diliahat dari segi kehujjahannya, hadis melahirkan hukum zhanny, kecuali hadis yang mutawatir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan al-taqrir (penjelasan memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam AlQuran; sebagai bayan al-Tafsir(menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam al-Quran); sebagaibayan al-tasyri (mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya (ashl) saja); sebagai bayan alNasakh (menghapus, menghilangkan, dan mengganti ketentuan yang teradapat dalam AlQuran). Hadis sebagai sumber ajaran terutama dalam kemandiriannya untuk menentukan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran para ulama mengalami perbedaan pendapat, ada yang menyetujui dan dilain pihak tidak menerima kemandirian tersebut. Al Qur`an itu adalah wahyu yang lafadh dan ma`nanya daripada Allah disampaikan dengan wahyu yang terang. Adapun hadis Qudsi, maka ialah yang lafadhnya dari Rasulullah SAW. Sedangkan Hadis Nabawi mana dan lafadhnya dari Rasulullah SAW baik dengan ilham dari Allah maupun ijtihadnya yang muncul setelah kenabian. Sunnah Nabi yang dapat dijadikan sumber ajaran agama adalah adalah segala yang Nabi SAW kerjakan ketika sesudah menerima Risalah atau diutus menjadi Rasul.

Daftar Pustaka
[1] http://muhsinf4.blogspot.com/2012/04/kedudukan-hadits-sebagai-sumber-ajaran.html.

jam 11.50, hari selasa.


[2] http://kak-farih.blogspot.com/2011/10/hadits-sebagai-sumber-ajaran-islam.html. jam 12.09, hari selasa. [3] http://mashurimas.blogspot.com/2011/01/hadist-sebagai-sumber-ajaran-islam.html. jam 12.05, hari selasa.

Anda mungkin juga menyukai