LAM-PT05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP Kursus: Berfikir dan Bekerja Secara Saintifik

Mingg u 1 (2/1 4/1) 3/1 Topik/ Kandungan Pengenalan Unit • Ringkasan Kursus • Pengajaran Sains Rendah Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Ringkasan tentang jangkaan kursus dan penilaian Pra ujian

SEMESTER: 1

TAHUN: 2013 Kredit: 3(3+0)
ISL (2 jam) Cari maklumat tentang model pengajaran 5E dan sediakan persembahan ppt. Cari juga maklumat tentang 4E Catatan Kerja Kursus: 50% Peperiksaan Akhir: 50%

Kod: SCE 3106
Tutorial 1 (1 jam) Bincangkan bagaimana Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (HOTS) diimplementasi dalam pengajaran Sains Rendah dengan merujuk artikel bertajuk “Higher Order Thinking”. Tutorial 2 (1 jam) Bincangkan bagaimana artikel bertajuk “Ten Myths of Science” membuka minda anda tentang tanggapan salah konsep yang anda hadapi. Beri satu contoh tanggapan salah konsep yang menjelaskan setiap mitos.

Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh
Jun 2012 1

Tandatangan KJ Nama Tarikh

LAM-PT05-03

Mingg u 2 (7/111/1) 8/1 9/1

Topik/ Kandungan Kemahiran Manipulatif

Hasil Pembelajaran

Kuliah (1 jam)

Tutorial 1 (1 jam) 1 Lawat makmal sains dan kenalpasti peralatan sains yang digunakan untuk mengukur panjang, jisim, suhu, arus dll. 2 Cari maklumat tentang cara yang betul menggunakan peralatan sains yang telah dikenalpasti.

Tutorial 2 (1 jam) 1 Lukis dan namakan peralatan yang sering digunakan dalam pengajaran sains rendah.

ISL (2 jam)

Catatan

• Jenis dan unit
ukuran

• Penggunaan

Akses internet dan kumpul maklumat tentang makmal maya. Bagaimanakah ia berbeza daripada bilik sains yang biasa? Bentangkan dapatan anda kepada rakanrakan.

dan pengendalian peralatan Sains Melukis gambar rajah dan peralatan Sains dengan tepat

Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh
Jun 2012 2

Tandatangan KJ Nama Tarikh

Senaraikan kemahiran manipulatif yang sesuai untuk mengendalikan spesimen yang disenaraikan. senaraikan (a) 3 spesimen hidup dan (b) 3 spesimen bukan hidup yang diperlukan dalam cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dinyatakan. pembersihan dan penyimpanan perlatan sains. 1. Dengan merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sains Rendah tahap II. Tulis nota ringkas tentang pengendalian. Anda ditugaskan membersihkan peralatan sains yang kotor dengan betul dalam kumpulan.LAM-PT05-03 Ming gu Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan 3 (14/1 18/1) 15/1 16/1 Kemahiran Manipulatif • Mengendalikan spesimen dengan betul dan berhati-hati • Membersihkan peralatan Sains dengan berhatihati • Menyimpan Peralatan Sains dan Bahan Kimia dengan Betul dan Selamat 1. Tugasan ISL Minggu 5 diberi pada minggu ini 2. Selepas dibersihkan dan/atau dikeringkan. 2. alihkan peralatan sains tersebut ke tempat penyimpanan yang sesuai. Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 3 .

ISL (2 jam) Catatan Baca artikel tentang “Working Scientifically” dan sediakan peta konsep. Tutorial 2 (1 jam) (Aktiviti 2) Baca artikel bertajuk “Elephant Observations” dan jawab soalan berkaitan. • Pemerhatian tentang perubahan Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tarikh Tandatangan KJ Nama Jun 2012 4 .LAM-PT05-03 Ming gu 4 (21/1 25/1) 22/1 23/1 Topik/ Kandungan Kemahiran Proses Sains Asas Memerhati Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pemerhatian kualitatif • Pemerhatian kuantitatif Tutorial 1 (1 jam) (Aktiviti 1) Jalankan Candle Activity. Bincang dan bentangkan dapatan anda.

pengelasan berbilang tahap dll. • Bagaima na pengelasan dibuat? Tandatangan Pensyarah Nama Tandatangan KJ Nama Jun 2012 5 .LAM-PT05-03 Ming gu 5 (28/1 1/2) 29/1 30/1 Topik/ Kandungan Kemahiran Proses Sains Asas Mengelas Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Kepentin gan pengelasan dalam kehidupan Tutorial 1 (1 jam) (Aktiviti 3) Jalankan Classifying Buttons Activity . • Jenis pengelasan: bersiri. Berdasarkan pengalaman anda. ISL (2 jam) Catatan Baca persembahan ppt tentang pengelasan haiwan dan buat tugasan semasa sesi tutorial (Minggu 5). perduaan. bincangkan bendabenda lain yang memerlukan pengelasan dalam kehidupan? Tutorial 2 (1 jam) Pembentangan aktiviti main peranan tentang pengelasan haiwan.

rajah. jadual dll. pilih satu alat komunikasi dan bentangkan kepada rakan anda. perbincangan. Tarikh Tutorial 2 (1 jam) 1. lisan. laporan bertulis. Tandatangan Pensyarah Nama Tandatangan KJ Nama Jun 2012 6 . Bincangkan bagaimana peta konsep memudahkan pembelajaran. Pilih satu tajuk dalam kursus ini dan sediakan peta konsep (berpasangan). Bentangkan semasa sesi tutorial. ISL (2 jam) Catatan Cari maklumat tentang perbandingan cara manusia berkomunikasi kini dengan masa lepas mengikut kronologi. Tutorial 1 (1 jam) Dalam kumpulan. 2. 3. carta.LAM-PT05-03 Tarikh Ming gu 6 (4/2 – 8/2 ) 5/2 6/2 Topik/ Kandungan Kemahiran Proses Sains Asas • Berkom unikasi Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Pelbagai alat komunikasi: tafsiran graf. Bentangkan peta konsep anda kepada rakan.

Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 7 .LAM-PT05-03 Tarikh Ming gu Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tarikh Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan 7 (11/2 – 15/2) 12/2 13/2 Kemahiran Proses Sains Asas • Meramal • Kepentingan meramal • Bagaimana membuat ramalan? Jalankan aktiviti “Sensational Slime”. Bentangkan dapatan anda kepada rakan. Senaraikan perbezaan tersebut. Akses internet dan cari maklumat tentang perbezaan antara inferens dan ramalan.

(Aktiviti 4) Jalankan aktiviti “Mixing Water”. Bincang dan kenalpasti bagaimana nombor mempengaruhi kehidupan. Bincangkan bagaimana kefahaman mengenai pengukuran membolehkan anda membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan seharian. Tandatangan Pensyarah Nama Tandatangan KJ Nama Jun 2012 8 . Bandingkan unit Imperial dengan sistem Metrik. Senaraikan jenis-jenis ukuran dan unit yang digunakan. • Baca artikel bertajuk “Did You Know… (Facts on numbers)”.LAM-PT05-03 Ming gu Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan 8 (18/2 22/2) 19/2 20/2 Kemahiran Proses Sains Asas •Mengukur dan Menggunak an Nombor • Membuat anggaran dan mengukur secara perbandingan Membandi ng beza unit ukuran berlainan.

LAM-PT05-03 Tarikh Ming gu Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tarikh Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan 9 (25/2 – 1/3) 26/2 27/2 Kemahiran Proses Sains Asas • Perkaitan Ruang dan Masa “The Sun Clock Activity” (Aktiviti 5) 1. Rancangkan satu aktiviti yang sesuai daripada senarai tajuk. Jalankan aktiviti yang telah dirancang. Senaraikan tajuk daripada huraian sukatan pelajaran yang menunjukkan perkaitan ruang dan masa (Aktiviti kumpulan) 2. Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 9 . Tulis nota ringkas tentang sejarah mengukur masa mengikut kronologi.

Tandatangan Pensyarah Nama Tandatangan KJ Nama Jun 2012 10 . Bentangkan satu situasi kepada rakan-rakan anda dan minta mereka membuat inferens. Beri komen terhadap jawapan mereka. (Aktiviti kumpulan) Buat bacaan lanjut dan sediakan ringkasan tentang cara membuat inferens.LAM-PT05-03 Ming gu Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan 10 (4/3 – 8/3) 5/3 6/3 Kemahiran Proses Sains Asas • Membuat Inferens Menganalisis secara kritis Mengenalpasti idea utama menggunakan maklumat daripada situasi lain (Aktiviti 6) Jalankan aktiviti “Inferring Exercises” dan bincangkan jawapan anda di hadapan kelas.

ISL (2 jam) Catatan Periksa buku teks tahun 1-5 dan senaraikan istilah lain (untuk pembolehubah) yang digunakan sekarang.LAM-PT05-03 Tarikh Tarikh Ming gu 11 11/3 – 15/3) 12/3 13/3 Topik/ Kandungan Kemahiran Proses Sains Bersepadu • Mengenalpasti dan Mengawal Pembolehubah • Mendefinisi secara Operasi Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Tiga jenis pembolehubah • Menggunakan pembolehubah dalam pernyataan masalah • Definisi operasi pembolehubah Tutorial 1 (1 jam) (Aktiviti 7) Jalankan aktiviti ”Identifying and Controlling Variable”. Bincangkan latihan tentang‘mendefinisi secara operasi’. Tandatangan Pensyarah Nama Tandatangan KJ Nama Jun 2012 11 . Tutorial 2 (1 jam) (Aktiviti 8) Jalankan eksperimen “Helicopter Happening” dan bandingkan keputusan anda dengan rakan-rakan. Bincang tentang keputusan eksperimen anda dalam kelas (Aktiviti 9) Latihan tentang definisi operasi.

LAM-PT05-03 Tarikh Tarikh Jun 2012 12 .

LAM-PT05-03 Ming gu 12 Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan PBS 111 18/3 – 22/3 Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 13 .

LAM-PT05-03 Ming gu Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan Jun 2012 14 .

LAM-PT05-03 13 (25/3 – 29/3) CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 15 .

Ingatkan pelajar membawa data untuk tutorial 1 Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 16 . ISL (2 jam) Catatan • Buat latihan Lengkapkan latihan yang diberikan. Tutorial 2 (1 jam) (1) Pelajar membawa pembungkus makanan ke kelas. 3) Plot graf yang mewakili data anda. internet. kenalpasti pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar.LAM-PT05-03 Min ggu 14 (1/4 – 5/4) 2/4 3/4 Topik/ Kandungan Kemahiran Proses Sains Bersepadu • Mentafsir Data Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Mentafsir data Tutorial 1 (1 jam) 1) Cari data tentang apa-apa topik daripada surat khabar. majalah. (3) Adakah anda jumpa apa-apa ramuan yang tidak diketahui? Aadakah anda rasa makanan terproses alternatif yang baik kepada kehidupan kita? Jelaskan. “Data Three Ways Exercise”. 2) Berdasarkan data yang dikumpul. (2) Kenalpasti setiap label makanan dan kategorikan ramuannya menggunakan jadual.

LAM-PT05-03 Ming gu 15 (8/4 – 12/4) 9/4 10/4 Topik/ Kandungan Kemahiran Proses Sains Bersepadu • Membentuk dan Menguji Hipotesis Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Membentuk hipotesis • Menguji hipotesis Tutorial 1 (1 jam) Buat latihan ‘Writing Hypothesis’ Tutorial 2 (1 jam) (Aktiviti 10) Pilih lima eksperimen daripada huraian sukatan pelajaran. bina hipotesis bagi setiap eksperimen. ISL (2 jam) Catatan Buat bacaan lanjut tentang “Membentuk dan menguji hipotesis” Sediakan peta konsep. Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 17 .

ISL (2 jam) Catatan Baca artikel “Guide to Science Experiments” dan rancang penyiasatan anda. Appendix 2.LAM-PT05-03 Ming gu 16 (15/4 – 19/4) 16/4 17/4 Topik/ Kandungan Kemahiran Proses Sains Bersepadu • Menjalank an Eksperimen Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Eksperimen Tutorial 1 (1 jam) (Aktiviti 11) Jalankan “Pendulum Experiment” Tutorial 2 (1 jam) Bincangkan keputusan eksperimen.3 ms 83 Tarikh hantar Minggu 16 Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 18 . Baca rujukan Skamp (2004).

plot graf dan terangkan keputusan eksperimen anda. Tutorial 2 (1 jam) Pasca Ujian ISL (2 jam) Catatan Kemahiran Proses Sains Bersepadu • Menjalankan Eksperimen Analisis data eksperimen dan sediakan laporan anda. rancang dan jalankan eksperimen anda sendiri. Pensyarah menyediak an bahanbahan untuk pelajar merancang dan melaksana kan aktiviti 12 Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 19 .LAM-PT05-03 Ming gu 17 (22/4 – 26/4) 23/4 24/4 Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Eksperimen Tutorial 1 (1 jam) (Aktiviti 12) 1) Berdasarkan bahan-bahan yang diberikan. 2) Daripada data yang dikumpul.

LAM-PT05-03 Ming gu 18 29/4 – 3/5 19 6/510/5 20 13/517/5 21 20/524/5 Topik/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial 1 (1 jam) Tutorial 2 (1 jam) ISL (2 jam) Catatan Ganti Kuliah Ulangkaji Peperiksaan Peperiksaan Tandatangan Pensyarah Nama Tarikh Tandatangan KJ Nama Tarikh Jun 2012 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful