Anda di halaman 1dari 19

1.

Pengenalan

Isu keusahawanan telah mula berkembang di Malaysia selepas pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1970. Matlamat DEB adalah untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan, serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia supaya ketidakseimbangan ekonomi dapat diperbetulkan. Salah satu strategi penting untuk mencapai matlamat DEB adalah mewujudkan satu masyarakat perdagangan dan perusahaan bumiputera yang berdaya maju. Adalah menjadi matlamat kerajaan untuk meningkatkan prestasi agenda pengagihan terutama pemilikan ekuiti Bumiputera, pengagihan pendapatan di antara kaum dan pembangunan Masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) melalui penggalakkan penyertaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi ( Rancangan Malaysia ke-sembilan, 2006). Bidang keusahawanan adalah satu bidang penting bagi sesebuah negara kerana melaluinya budaya makan gaji dapat dikikis di kalangan rakyat, sebaliknya budaya mencipta pekerjaan sendiri dapat dipupuk. Ini selaras dengan KDNK negara yang telah berkembang sebanyak 4% hingga 5% sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pelunjuran bermula pada tahun 2002. Dengan prestasi keseluruhan ekonomi negara yang bertambah baik, maka lebih banyak peluang-peluang perniagaan dapat diwujudkan. Pengangguran terus dikawal dan ekonomi kekal dalam kedudukan guna tenaga penuh. Menyedari pentingnya peranan ekonomi berasaskan

pengetahuan (k-ekonomi) bagi meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara, kerajaan telah melaksanakan Pelan Induk Ekonomi
1

berasaskan pengetahuan. Salah satu daripada perkara penting yang diberi tumpuan adalah pembangunan sumber manusia ( Laporan Ekonomi, 2002/2003) Dunia memasuki alaf baru diiringi oleh kepesatan arus globalisasi. Ini merupakan cabaran utama bersama dicetuskan mempunyai pengetahuan. peluang yang yang belum oleh semua yang negara perlu dihadapi dan ditangani yang yang

di dunia. Fenomena kepada kegiatan

oleh arus

globalisasi menuntut

aktiviti nilai tambah yang

tinggi dan berorientasikan

Bagi wanita, abad ke 21 bukan sahaja menjanjikan lebih banyak, tetapi juga menimbulkan dan cabaran globalisasi

pasti dapat

diatasi. Liberalisasi

walaupun menjanjikan peluang kepada para usahawan namun ia juga menuntut kepada perubahan yang drastik bagi memastikan mereka dapat bersaing dalam pasaran ekonomi global. bersaing dalam pasaran Usahawan yang ingin

ini perlu melengkapkan

diri secukupnya

dari segi pengetahuan, kekuatan mental dan keupayaan pengurusan yang tinggi.

Kelahiran Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) hasil dari Pusingan Uruguay yang dipersetujui oleh majoriti negara di dunia dijangka akan dilaksanakan pada 2010. Bermula dari tarikh ini, semua sekatan perdagangan bukan

tariff seperti subsidi,

campurtangan pertindungan

langsung

dan

tidak langsung

kerajaan,

dasar-dasar

dan imbuhan tidak langsung tidak boleh lagi diberi kepada

mana-mana industri tempatan oleh negara-negara dagangan yang menjadi ahli. Malaysia kini menjadi negara

dunia

ke-17 terpenting. Namun kita dapati masih banyak

industri dan pasaran tempatan yang masih dilindungi dikategorikan oleh kerajaan memandangkan majoriti industri

sebagai perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Malah

kebanyakan wanita yang terlibat dalam perniagaan juga tertumpu dalam industri ini.

2.0

Wanita dan perniagaan

Peranan Namun dalam

tradisi wanita dalam aktiviti

adalah

sebagai

isteri dan turut

suri rumah. menyumbang

setengah masyarakat, pengeluaran Boserup terutama

wanita

makanan

untuk kegunaan wanita

keluarga. Mengikut dalam

(1970), tahap penglibatan

sistem pertanian keluarga adalah bergantung kepada siapa yang lebih proses dengan pengeluaran sedikit bantuan wang makanan lelaki,

menguasai sektor pertanian. Sekiranya banyak dilakukan wanita oleh adalah petani wanita

penglibatan

tinggi. Apabila wanita mula

telah digunakan lebihan

sebagai pertukaran, pertanian. Sektor

memasarkan

perniagaan

telah, memberi peluang kepada wanita

untuk mencari sumber pendapatan wang.

Tradisi wanita yang melibatkan diri dalam perniagaan banyak berlaku di negara- negara Asia Tenggara dan Afrika. Di Asia Tenggara,

perniagaan banyak dikuasai oleh wanita sehingga mewujudkan satu pola perniagaan wanita. Kewujudan lebihan dari peta subsisten menjadi faktor utama yang menentukan penglibatan mereka dalam perniagaan yang banyak bermula di pasar. Sejarah awal penglibatan wanita Kelantan seumpamanya: bermula dalam bentuk unit ekonomi asas yang dikenal sebagai keluarga tani yang wujud dalam pertanian subsisten. Apabila wujud lebihan,

ianya akan dijual di pasar (Iihat Abdullah hingga aktiviti Munshi 1968). Peranan secara tradisi ini berterusan Kelantan dalam

ke hari ini. Penglibatan ekonomi amnya mereka

aktif wanita dan

perdagangan khususnya tinggi kerana sekadar kebolehan membantu

menyebabkan

dipandang keluarga

memikul tanggungjawab tetapi sebagai ketua

bukan

dalam rumah tangga (Nik Zainab 1985, 215).

Namun kini kebanyakan wanita terutama di negara membangun menjadikan maktiviti berniaga sebagai peluang untuk mendapatkan pendapatan

tambahan. Bagi yang berminat, akan mengambil langkah untuk berhenti kerja dan memilih wan berniaga sebagai satu kerjaya. Sementara bagi

setengah

ita pula, berniaga dijadikan sebagai sumber pendapatan

sampingan sahaja.

3.0

Tuntutan dan cabaran globalisasi

Globalisasi kepada

dan liberalisasi walaupun

membawa

kesan

negatif

sesetengah negara, namun ia juga memberi kesan positif dilihat tidak semua pengusaha

dari sudut peningkatan peluang baru. Tetapi wanita mampu merebut peluang

ini disebabkan kekurangan yang

dimiliki oleh wanita dari segi akses untuk kredit, latihan, teknologi serta informasi Iiberalisasi liberalisasi pemikiran, perdagangan mekanisme yang diperlukan bagi merebut peluang dari

perdagangan. Globalisasi perdagangan dihubungkan dengan dasar dagangan dan yang telah mengubah cara kerja, terhadap alat atau

penggunaan bebas. utama

mengurangkan

halangan

Kapitalisme

merupakan

kepada globalisasi ekonomi. Menurut waters (1995), pelaburan buruh, amalan

hubungan ekonomi global dibentuk melalui perdagangan, pengeluaran, pertukaran, kewangan, migrasi

organisasi dan kerjasama antarabangsa.

Oleh perdagangan antarabangsa

itu globalisasi

dan

liberalisasi penghapusan

sekatan

dan

kebebasan

pergerakan

modal

dengan

tujuan

mewujudkan pasaran global.Ini membolehkan modal bergerak dengan mudah antara negara, syarikat berupaya mengurus pengeluaran secara berskala global dalam mencari sumber pada kos yang murah dan untung yang tinggi melampaui sempadan negara. Menghadapi fenomena ini, setiap pengusaha atau perlu membuat persiapan yang rapi khususnya dari segi teknologi maklumat,
5

pengurusan

strategik

dan

penyelidikan

dan

pembangunan

demi

untuk bersaing

dalam

dunia perniagaan. Syarikat-syarikat terpaksa meningkatkan kecekapan kos inovasi serta meningkatkan kualiti dan arus sentiasa menggalakkan Pasaran global

demi

ketahanan dalam

persaingan.

dipacu oleh ilmu pengetahuan, kemahiran dan inovasi yang berterusan.

Persaingan peningkatan yang berkesan,

di peringkat

antarabangsa

menuntut

kepada pemasaran

kualiti produk, keberkesanan penguasaan

kos, strategi

teknologi maklumat, pembangunan sumber serta

manusia yang berterusan kualiti melalui pendidikan dan kemahiran

ekonomi yang berteraskan pengetahuan. Selain itu, mereka perlu bijak mengatur harga, srategi-strategi promosi perlu perancangan Justeru, pasaran, terdapat perletakan beberapa perubahan

dan pengagihan. diikuti dalam

prinsip yang

memenuhi tuntutan

dalam era globalisasi. Oleh kerana masa berubah, peniaga perlu melakukan perniagaan masa. perubahan secara dengan melihat bersesuaian tuntutan dunia pengurusan tuntutan

lebih dinamik

dengan

Dalam

menghadapi

perubahan masa, tidak ada

organisasi dan syarikat besar atau kecil,baik lama atau baru yang tidak dapat ditewaskan. Syarikat yang dapat kekal kedudukannya dalam pasaran ialah syarikat yang mampu mengatasi tuntutan perubahan secara bersepadu. Organisasi juga tidak harus terlalu yakin dengan kekuatan yang ada dan kejayaan yang dicapai pada masa lampau kerana kekuatan saya saing itu sentiasa berubah mengikut keperluan masa. Sesebuah

organisasi juga berubah kerana anggota organisasi terbabit berubah.


6

4.0

Usahawan wanita dan cabaran ekonomi global

Golongan usahawan adalah pemangkin dalam proses pembangunan ekonomi sesebuah negara. sanggup Mereka dianggap sebagai golongan yang

menanggung

risiko dan sentiasa berusaha untuk melakukan membawa

inovasi. Jika menggunakan istilah usahawan wanita, ianya maksud wanita yang menceburkan

diri dalam kegiatan keusahawanan

(Afflfuddin 1996). Seorang usahawan perlu ada motivasi pencapaian iaitu dorongan untuk melakukan mempunyai motivasi atau mencapai sesuatu. Orang yang

keusahawanan tidak akan menjawat jawatan yang

bergaji tetap walaupun ditawarkan pendapatan yang lumayan.

Dalam dijelaskan

konteks

usahawan

wanita.

apa

yang

perlu

ialah sekiranya usahawan didefinisikan secara sempit iaitu aktiviti perniagaan memang ramai.

mereka yang berkemampuan berkecimpung dalam bersaiz kecil, jumlah mereka di Malaysia

Sebaliknya, jika keusahawanan ditakrif sebagai kebolehan untuk mencari peluang dalam bidang kebolehan perniagaan dan perindustrian inovasi yang besar,

melakukan

dan mengurus sumber,

menggunakan teknologi tinggi dan mengembangkan pasaran ekaport untuk mendapat keuntungan jangka panjang. bilangan mereka di Malaysia masih lagi terhad.

Di Malaysia, tumpuan peniaga wanita lebih kepada jenis perniagaan yang tidak mempunyai risiko yang tinggi. Walau bagaimanapun,

aktiviti berniaga dijadikan sebagai salah satu aktiviti utama oleh pihak kerajaan dalam usaha

pembasmian kemiskinan di kalangan wanita.

Dari perspektif sejarah dan tradisi, wanita Malaysia sudah lama menceburkan diri dalam dunia perniagaan. Walaupun peratus mereka dalam sektor ini masih lagi kecil berbanding lelaki namun bidang ini membuka satu lagi di peluang rumah. kepada Setakat wanita ini untuk mencari ada data

sumber lengkap

pendapatan

luar

tidak

yang terkumpul bersabit dengan penglibatan mereka. Malah

penyelidikan tentang wanita juga tidak wanita banyak yang dilakukan. Namun yang pasti, jumlah

yang terlibat dalam perniagaan semakin meningkat. Dekad 1990-

an dianggap sebagai dekad yang membawa lebih ramai wanita menceburi bidang ini.

Di kebanyakan negara, wanita selalunya kurang bernasib baik berbanding dengan lelaki. oleh wanita yang keusahawanan. EI Keadaan ini terpaksa juga dihadapi

menceburi Namaki

bidang (1990) cuba mengenalpasti halangan-

halangan umum yan terpaksa dihadapi oleh wanita yang menceburi bidang perniagaan. Halangan tersebut
8

dibahagi kepada dua kategori iaitu halangan pada peringkat kemasukan dan halangan pada peringkat ketahanan. Di peringkat kemasukan, wanita terpaksa berhadapan dengan halangan-halangan kebudayaan, keusahawanan, risiko modal. dan perwatakan. keupayaan keupayaan merebut untuk yang berkaitan dengan fungsi

dalam memenuhi kesediaan sumber

peluang,

menghadapi terutama

keupayaan

mendapatkan

Di peringkat ketahanan pula, pengusaha wanita cenderung dengan halangan-halangan dari rangkaian, tahap segi keupayaan dan modal

berhadapan mengurus pengalaman

dan mewujudkan yang

wawasan masalah

dimiliki, tekanan

persaingan,

dan tahap budaya korporat yang dimiliki.

Halangan-halangan ketahanan keupayaan Usahawan tersebut wanita wanita

di telah memberi apabila dikatakan

peringkat

kemasukan negatif

dan terhadap

implikasi

menceburi tidak

bidang keusahawanan. dapat mempamerkan

kebolehan pengurusan dan kurang yakin serta tidak berpandangan jauh. Mereka cenderung memilih jenis kurang risiko yang sudah perniagaan pasti yang mempunyai yang

menghasilkan pendapatan

sedikit. Kesannya, perniagaan tidak dapat berkembang ke pasaran eksport. kekurangan usahawan Sikap kurang yakin pembekal telah sumber kredit dan

pengetahuan pengurusan wanita dan mereka

menghalang

citacita

selalu

kehilangan peluang serta

pertimbangan untuk mendapatkan modal permulaan.

Halangan usahawan yang wanita

di peringkat tidak mempunyai dan kurang

ketahanan

pula

meyebabkan perniagaan

arah tuju dalam

dijalankan

mempunyai hubungan rangkaian dengan

ahli perniagaan lain sama ada lelaki atau usahawan wan ita sendiri. Wanita juga memasuki bidang perniagaan tanpa pengetahuan asas

perniagaan seperti pengetahuan mengenai volum pasaran, penyerapan pasaran dan saiz perniagaan optimum. Kesannya, mereka gagal bersaing dan perniagaan tidak berkembang. Setengah wanita tidak dapat menghadapi tekanan persaingan kerana saiz perniagaan yang kecil dan kuasa tawar menawar yang lemah. Mereka juga mudah terdedah kepada ancaman yang boleh menggugat perniagaan mereka.

Apa memasukkan

yang

lebih budaya

penting

ialah

wanita

dikatakan

lambat

korporat dalam aktiviti perniagaan mereka

sebagaimana yang diamalkan oleh usahawan lelaki. Jadi tidak menghairankan jika usahawan wanita selalunya gagal untuk maju ke hadapan dan kekal dalam perniagaan. Penemuan EI Namaki adalah berasaskan kajian yang dilakukan oleh beliau di beberapa negara

membangun dan maju. Persoalan yang timbul sekarang ialah jika ciri-ciri negatif yang dimiliki oleh wanita ini tidak diatasi, mampukah usahawan wanita ruang berhadapan yang tersedia dengan untuk cabaran dalam globalisasi merebut dan peluang kajian adakah yang

mereka

dicetuskan oleh arus ekonomi global? usahawan wanita bumiputera

Penemuan

terhadap

boleh memberi

jawapan terhadap persoalan ini.


10

5.0

Faktor Kejayaan Perniagaan wanita

Majoriti usahawan akan menimbangkan unsur kejayaan mereka dan mempergunakan peluang-peluang supaya lebih mereka unggul untuk mempertingkatkan (Lee-Gosselin bahawa & tahap kejayaan Grise, 1990).

dan baik

Bachemin

(1989) mengatakan

kejayaan usahawan adalah

bergantung kepada mengenali peluang dan bertindak dengan tegas supaya kerja lebih efektif, mempunyai idea ke wawasan dan kreativiti untuk

mengalihkan (Teo, 1996).

dalam perniagaan supaya mendatangkan untung

Faktor-faktor wanita

lain yang

mempengaruhi

kejayaan

usahawan

termasuk pengalaman dalam bidang keusahawanan (penyertaan pengurusan yang pernah di

dahulu ke atas pekerjaan baru serta tahap

alami), jangka masa melibatkan diri dalam perniagaan (McDonald, 1985), kualiti produk dan perkhidmatan, ketegasan usahawan wanita, keinginan untuk mencapai kejayaan dan kemahiran dari aspek komunikasi (Collerette & Aubry, 1990), peluang di pasaran, kemahiran dari segi kewangan, menerbitkan idea, pengalaman terdahulu yang motivasi (Brush & Hisrich, 1991), lain (Neider, bertenaga 1987), berkaitan dan dan

kemahiran

mempengaruhi diri, kebolehan berdikari

pihak

cita-cita, kehormatan risiko dan

bersaing, pencapaian, 1976), sokongan


11

pengambil

(Schwartz,

dan perasaan timbang rasa

dari ahli keluarga terutamanya dari pihak suami (hisrich & Zhang, 1991; Hutt, 1994), belajar daripada kegagalan, kebolehan memimpin

dan bertindak dengan

pantas (Zimmerer, 1996).

Terdapat antara

kajian yang

dijalankan

bagi mengkaji

hubungan

pemboleh

ubah demografi dengan kejayaan dalam bidang berpendidikan operasinya. Di dalam (1992), hubungan

keusahawanan. Menurut Bates (1990), usahawan yang tinggi biasanya Osirim (1990) mencipta juga firma dan mengekalkan kajian

menyokong

hasil

tersebut.

kertas kerja yang dihasilkan oleh Romano mereka melaporkan bahawa jangka

& Lourens masa dan

pendidikan formal mempunyai pertalian dengan pengoperasian firma secara terus-menerus. Mereka yang menerima pendidikan formal yang berkaitan dengan jenis pekerjaan itu, mereka berkebolehan dan berpengalaman menceburkan diri dalam perancangan serta perkembangan keusahawanan. Selain itu, kursus pengurusan yang lengkap adalah berhubung kait dengan kejayaan kerana pandangan pemilik dalam mereka yang perniagaan (Williams, 1986). Ini adalah tinggi mempunyai

yang berpendidikan luas, inisiatif, pantas

akal dan memperkenalkan

pengurusan yang baru. Pembelajaran yang lain menunjukkan firma yang berkembang dengan pantas mempunyai pengurus yang berkelayakan profesional (Gudgin et al, 1979).

Sebaliknya,

terdapat

juga

kajian

yang

menunjukkan

bahawa

tiada hubungan yang wujud antara pendidikan dan kejayaan dalam bidang
12

keusahawanan. Menurut Stuart Abetti (1990), mereka yang mempunyai ijazah tidak mampu melaksanakan tugas dalam perniagaan dengan Romano pendidikan et al (1992) telah membuat kesimpulan baik. bahawa

formal bukan faktor yang penting dalam kejayaan perniagaan

yang berbentuk kecil-kecilan.

Stuart & Abetti (1990) juga menyatakan faktor pengalaman seperti umur, tempoh masa dalam bidang perniagaan, pengalaman

pengurusan dan teknikal adalah tidak signifikan dengan perlaksanaan tugas usahawan wanita. Teo (1996) menyimpulkan bahawa ibubapa

seseorang usahawan tidak mempengaruhi kejayaan para usahawan wanita.

Menurut Teo (1996), lima faktor utama yang membawa kepada kejayaan usahawan wanita di Singapura ialah kualiti produk dan perkhidmatan, peribadi yang berkualiti, kualiti di dalam aspek keperibadian, mempunyai pengetahuan terhadap produk dan perkhidmatan dan kesetiaan daripada golongan pengguna. Mereka memegang prinsip 3Qs dalam kerjaya iaitu Quality of product and services, Quality of personnel and Quality of self.

6.0

Masalah yang dihadapi

Menurut Lee-Gosselin & Grise (1990), masalah yang kerap dihadapi oleh usahawan wanita semasa memulakan perniagaan ialah kekurangan

13

keyakinan

daripada

pihak

bank, pembekal dan pelanggan, kekurangan

modal permulaan dan masalah keluarga. Kewujudan masalah yang baru selepas mengoperasi perniagaan termasuk masalah pemasaran, masalah dengan Williams, pertubuhan 1993; dan Jones, masalah buruh (Klein, 1993; Fay &

1990; Buttner & Rosen, 1992) dan masalah

pentadbiran dalam perniagaan serta masalah peribadi (Hisrich & Zhang, 1991; Teo, 1996).

Walau

bagaimanapun,

Hisrich

&

Brush

(1984)

telah

memperolehi kesimpulan yang berbeza mereka mendapati kebanyakan

di mana usahawan

dalam

kajiannya,

wanita menghadapi

masalah kekurangan latihan perniagaan, kekurangan pengalaman pengurusan, kekurangan pengalaman dari segi kemahiran kewangan, kekurangan nasihat dan panduan, kekurangan luaran, kekurangan pengalaman mengupah perkhidmatan rakan

penghormatan, kekurangan

penyertaan

sejawat dan lain-lain (kewangan, pekerja, perniagaan yang menarik, strategi perancangan, pemasaran dan diskriminasi).

McGrath (1987) berpendapat bahawa masalah lain termasuk kesukaran memperolehi pinjaman dan perasaan prasangka terhadap wanita (Teo, 1996; Buttner & Rosen, 1992) atau jurang umum kepercayaan bahawa ( credibility gap) akibat daripada andaian

wanita merupakan pembantu atau setiausaha dan

tidak mampu menguruskan perniagaan sendiri (Jones, 1990).


14

Usahawan stereotaip jantina terutamanya didominasi

wanita

menghadapi

masalah

akibat daripada

dalam

aspek

kewangan

dan

perbankan

yang

oleh kaum

lelaki. Mereka memerlukan penjamin atau

penasihat perniagaan untuk memperolehi pinjaman dari bank atau institusi kewangan. Walaupun begitu, wanita wanita perniagaan perniagaan kajian penyelidik yang dijalankan bahawa ramai ke

atas usahawan usahawan memulakan pemilik

mendapati

di antara untuk

menggunakan simpanan mereka menghadapi (Lang

peribadi

& Sieh, 1994). Oleh itu, yang unik tatkala mendapati

cabaran Mereka

memulakan perniagaan mereka sendiri. sukar untuk mendapatkan modal

mungkin

atau mengurus pembiayaan.

Untuk pasaran, perniagaan

meningkatkan

persaingan

keusahawanan

di

Grazeley

(1990) memberi nasihat bahawa kejayaan dalam latihan yang rapi. Untuk mengelakkan

memerlukan

keadaan lembap berlaku dalam perniagaan, individu harus mengekalkan aktiviti persaingan. Menurut Rodrigues (1989), usahawan harus menjauhi persaingan dengan firma- firma besar kecuali adanya peluang tertentu, membuat perbandingan dengan jenis produk dan tawaran dan strategi

pesaing kepada pelanggan.

David & Marion (1987) dalam kajiannya di Singapura mendapati terdapat 5 masalah utama yang dihadapi
15

oleh usahawan

wanita

iaitu masalah kewangan tunai dan

tenaga

buruh

(kesukaran mengupah pekerja), masalah pinjaman, masalah aliran wang kemerosotan

(kesukaran lain-lain),

memperolehi masalah

ekonomi

(persaingan,

ekonomi),

masalah redit (pihak bank dan pembekal kurang yakin terhadap

mereka) dan masalah kos (sewa dan upah yang tinggi).

Antara masalah lain yang sering dihadapi oleh kebanyakan usahawan wanita ialah masalah memasarkan tahu produk pemasaran (tidak tahu bagaimana harga (tidak masalah teknik

atau perkhidmatan), masalah produk

menentukan dan

harga

atau perkhidmatan), kemahiran

pengurusan pengurusan), penerimaan

pentadbiran

(kekurangan

masalah terhadap

sosial (prasangka, penceburan kaum wanita

tidak mempercayai, sebagai usahawan)

(Buttner & Rosen, 1992), masalah peribadi dalaman (konflik dengan rakan kongsi dan perkhidmatan pekerja), tidak masalah pengeluaran (kualiti produk atau

memuaskan), masalah pengetahuan (kekurangan

pengetahuan mengenai produk atau perkhidmatan yang dihasilkan) dan masalah peribadi (tekanan kerja, tiada sokongan dari keluarga) (Teo, 1996). Di Malaysia, majoriti usahawan modal wanita menghadapi masalah

kekurangan 1996).

dan kemahiran dalam bidang pemasaran (Mohd,

7.0

Kesimpulan

16

Bidang pemiagaan adalah peluang yang terbaik untuk diceburi oleh wanita yang berminat menjadi usahawan. Dalam apa jua bidang yang

diceburi, wanita terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah. Dalam menghadapi abad ke-21 , tenyata cabaran menjadi semakin meningkat. Pada tahap ini, masalah modal dan bentuk-bentuk halangan yang lain tidak boleh lagi dijadikan alasan oleh peniaga wanita untuk tidak turut serta dalam persaingan global. Wanita tidak boleh lagi bergantung kepada kerajaan. Pembukaan pasaran global menuntut para bersikap proaktif dan berusaha meningkatkan peniaga sentiasa

kualiti produk dan

memasarkannya pada harga yang kompetitif. Matlamat ini hanya dapat dicapai sekiranya wanita berusaha secara bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam memenuhi tuntutan cabaran globalisasi. Justeru perlu wujud satu anjakan ke ekonomi saing berasaskan pengetahuan sekiranya arah

wanita ingin berdaya

dalam pasaran global. Anjakan sebegini penting kerana ia boleh

menghasilkan produk yang bermutu yang sekali gus mencerminkan juga aplikasi i1mu pengetahuan yang dipelajari.

17

Bibliografi

Affifudin Omar. 1996. Usahawanita dalam konteks Rancangan Malaysia Ketujuh. Kertas kerja dibentangkan di Konvensyen Wanita : Kerjaya Keusahawanan dan keluarga, 34 Disember, Kuala Lumpur. Brush, C.G., 1992, Research on Women Business Owners: Past Trends, A New Perspective and Future Directions. Entrepreneurship: Theory and Practice. Vol 16 issue 4 pp 5. David, C & marion, D. 1987. Businesswomen: Present and Future. London. macMillan Press. Donald, F.K. & Richard, M.H. 1989. Entrepreneurship: a Contemporary approach. United states: the Dryden press. Hisrich, R.D. & Brush, C. 1984. The Women Entrepreneur: Management Skills and Business Problems. Journal of Small Business Management. Jones. M., 1990, Women In Enterprise: Partner by the year 2000?. Women in management review, pp 8-13 Laporan Ekonomi ( 2002/2003). Kementerian Kewangan Malaysia, 31

18

Lee, J. (1997). The Motivation of Women Entrepreneurs In Singapore. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. 3. 93 110. Mohd Zabid Abdul Rashid. 1996. Management Practices, Motivations and Problems of Successful Women Entrepreneurs in Malaysia. Dlm Low Aik Meng & Tan Wee Liang, Entrepreneurs, Entrepreneurship & Enterprising, Singapo: Addison-Wesley Publishing Company. Rancangan Malaysia ke-sembilan, (2006-2010). Economic Planning Unit, Prime Ministers Department , Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad. Teo Sock Kim, 1996, Women Entrepreneurs of Singapore. Dlm Low Aik Meng & Tan Wee Liang, Entrepreneurs, Entrepreneurship & Enterprising, Singapo: Addison-Wesley Publishing Company. Zimmerer, W. T dan Sacrborough, N.M. (1996). Entrepreneurship and new venture farmation. New Jersey : Prentice Hall.

19