Anda di halaman 1dari 39

ASAS FALSAFAH PENDIDKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Pendahuluan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Matlamat FPG Model Konseptual Pendidikan Guru Nilai-Nilai Keguruan

Analisis FPK dan FPG Implikasi FPK dan FPG kepada peranan guru sebagai pendidik

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sokongan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA Melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah yang baik,seimbang dan bersepadu dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani. Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan rasional, Berakhlak mulia, Berketrampilan Berkeupayaan memberi sumbangan kearah menambahkan kemakmuran masyarakat dan negara Setia kepada negara dan bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik dan mesra di antara insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia

TUJUAN PENDIDIKAN NEGARA

Membentuk peribadi warganegara yang seimbang Memberi fahaman individu tentang alam sekeliling dan tingkahlaku manusia Membentuk pekerja yang positif,cekap dan bertanggungjawab Membentuk individu yang boleh menerima dasar demokrasi Membentuk individu yang berdaya usaha Membentuk bangsa Malaysia yang menjadikan Rukun Negara sebagai panduan hidup

Pendidikan satu usaha yang berterusan


proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai.
sejak kecil -------------akhir hayat Peringkat rendah -peringkat selepas sekolah

Memperkembangkan Potensi Individu


EMOSI

INTELEK

POTENSI INDIVIDU

ROHANI

JASMANI DOMAIN POTENSI INDIVIDU

Insan Yang Seimbang Dan Harmonis


menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia teguh dalam agama fikiran dan jiwa tenteram ketahanan diri anggota masyarakat yg berguna

Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh Dan Bersepadu

Memenuhi keperluan potensi perlu dikembangkan memupuk sahsiah secara lengkap

Unsur IREJ
Unsur intelek Tumpuan kepada daya berfikir Kemahiran asas 3M Dapat, tingkat, sebar ilmu KBKK, Ilmu untu semua

Unsur Rohani Sedari & menginsafi adanya pencipta Berkaitan dengan sifat kejiwaan Menghargai & Mensyukuri pemberian dan kebatinan iaitu: Sedari tanggungjawab Disiplin kendiri, Membentuk akhlak mulia

Unsur emosi
Perasaan jiwa yang kuat meliputi ciri-ciri: Unsur Jasmani

Tenang dan kawal t/laku Memiliki dan memupuk kasih sayang Memiliki semanagt kekitaan dan perpaduan Hargai dan menilai keindahan & kesenian
Keihatan tubuh, riadah, kembangkan bakat dan kemahiran teknikal & manipulatif, memanafaatkan tenaga fizikal, daya pengeluaran

Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan


AKUI MANUSIA & ALAM : PENCIPTA MENGAKUI WUJUDNYA PENCIPTA FENOMENA ALAM DITETAPKAN PENCIPTA

MELAKUKAN KEBAIKAN & MENGHINDARI KEJAHATAN

KEPERCAYAAN & KEPATUHAN

MANUSIA DIJADIKAN: MEMAKMURKAN ALAM

MENGIKUTI & AMAL AJARAN AGAMA TINGKAT & KUKUH KEPERCAYAAN AGAMA

BERTANGGUNGJAWAB KEATAS PERBUATANNYA

HURAIAN FPK

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.


MENCINTAI ILMU PENGETAHUAN

GEMAR MEMBACA

MEMANAFAATKAN ILMU UNTUK KEBAJIKAN DIRI DAN ORANG LAIN

RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN

SENTIASA MENAMBAH LMU PENGETAHUAN

BERFIKIRAN LUAS DAN TERBUKA

MENINGKAT DAN MENYEBARKAN ILMU PENGETAHUAN

Rakyat Malaysia Yang Berketrampilan


Memiliki Pengetahuan Dan Kelayakan Yang Sesuai Dengan Tugas

Rakyat Malaysia yang Berketrampilan

Mempunyai Kemahiran Dalam Menjalankan Tugas

Melaksanakan Tugas Dengan Cekap Dan Sempurna

Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia

Menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah


Menyedari tugas dan tanggungjawab Mesti dilaksanakan dengan sempurna Rakyat Malaysia Yang Bertanggung jawab Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah Sentiasa Mempertingkatkan daya pengeluaran Mematuhi peraturan dan undang-undang

Berusaha untuk memjukan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara

Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri


Fikiran Yang Waras. Jiwa Tenang Dan Badan Sihat
Daya Ketahanan Kuat Untuk Menghadapi Cabaran

Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri

Mewujudkan Perhubungan yang baik

Memupuk Keharmonian Keluarga

Memupuk Perpaduan Melalui Semangat Kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan & hormat menghormati

Bersemangat Patriotik Dan Cintakan Negara


Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian Dan Kemakmuran, Keluarga, Masyarakat Dan Negara Memajukan ekonomi ke arah Perkembangan bangsa negara dengan menggunakan sains dan teknologi

Menghayati dan Mengamalkan Prinsip2 Rukunegara

Mematuhi, Mengekal dan Mempertahankan Perlembagaan

Mengekalkan Kestabilan Negara

STRATEGI MEREALISASIKAN FPK, KEBANGSAAN, MALAMAT AN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERANAN GURU PENDEKATAN STRATEGIK KPM PELAKSANAAN KURIKULUM KOKURIKULUM PENTAD & PENGURUSAN INFRASTRUKTUR PENJALINAN HUBUNGAN RAPAT DGN MASYARAKAT

PEMBANGUNAN INSAN PEMBANGUNAN SUMBER PENDIDIKAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN INSAN
Kurikulum yang relevan Penyediaan sistem penyampaian berkesan Penekanan Pendidikan & Moral Penekanan Sains dan Teknologi Peningkatan Peluang Pendidikan Pelbagai Bidang Pemupukan Patriotisme

PEMBANGUNAN SUMBER PENDIDIKAN


Penyediaan input pendidikan mencukupi
Program pendidikan ikut perancangan Peningkatan keberkesanan proses P&P

R&D
Menyediakan tenaga pakar untuk penyelidikan Sumber kewngan Dasar pendidikan untuk menggalakkan penyelidikan

NILAI-NILAI MURNI

Baik hati Berdikari Hemat tinggi Hormat menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian

Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesedaran Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Matlamat FPG
membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif dan berdaya tahan yang boleh mendidik murid-murid dengan cekap dan berkesan. Mengembangkan maktab perguruan sebagai pusat rujukan dalam bidang keguruan.

Model Konseptual Pendidikan Guru

3 Aspek Penting Model Konseptual Pendidikan Guru


Model konseptual guru mementingkan akauntabiliti guru kepada diri sendiri, masyarakat dan ketuhunan. Daripada aspek kendiri, guru perlu memupuk budaya ilmu, pembentukan sahsiah serta daya ketahanan dalam diri murid.

3 Aspek Penting Model Konseptual Pendidikan Guru (bersambung..)


Daripada aspek kemasyarakatan, guru perlu menyedari bahawa sebagai seorang agen perubahan dia boleh mendidik dan memimpin anak muridnya. Daripada aspek ketuhanan pula, guru mesti dapat meningkatan ilmu murid serta membentuk murid yang patuh dan taat kepada agama masing-masing.

Pengenalan Nilai-Nilai Keguruan


Semua guru adalah pengajar nilai-nilai tertentu. Sama ada guru-guru sedar atau tidak, mereka selalu mempengaruhi murid-murid mereka melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan.

Nilai-Nilai Keguruan
Sebagai contoh, Cik Tan seorang guru bahasa, pada masa yang sama beliau juga merupakan pengajar nilai-nilai Guru pada peringkat rendah harus melambangkan ciri-ciri kesempurnaan dari segi jasmaniah dan rohaniah.

Nilai-Nilai Keguruan
Guru perlu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai yang dia mengajar. Nilai-nilai yang dihayati oleh guru akan tercermin dalam amalan-amalan sehariannya. Contohnya, guru datang awal ke sekolah setiap hari.

Nilai-Nilai Keguruan
Penghayatan nilai dibuat secara berperingkat-peringkat, mulai dari peringkat paling rendah sampai kepada peringkat yang sangat tinggi.
Kelima Keempat Ketiga Kedua Pertama : Peringkat Perwatakan : Peringkat Organisasi : Peringkat Penilaian : Peringkat Gerak balas : Peringkat Penerimaan

Nilai-Nilai Keguruan
Bila sesuatu nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan, ia akan sebati dengan sahsiah guru dan sukar untuk diubah oleh mana-mana pihak.

Analisis FPK dan FPG


Mengeluarkan guru permulaan yang mencukupi untuk sekolah rendah dan menengah Pendidikan kewarganegaraan Perkembangan pendidikan vokasional Teknologi dalam pendidikan

Analisis FPK dan FPG (bersambung...)


Mata pelajaran kemahiran hidup/manipulatif Penerapan nilai-nilai murni Pelaksanaan kurikulum baru sekolah rendah dan menengah Pendidikan moral kepada setiap murid

Analisis FPK dan FPG


Bahasa Melayu merentasi kurikulum Pendididkan pra-sekolah Menjalankan ko-kurikulum di semua peringkat Perkembangan pendidikan vokasional Penerapan nilai-nilai Islam

Implikasi FPK dan FPG kepada peranan guru


mesti Cemerlang dalam aspek akhlak dan akademik, peka kepada aspirasi bangsa, masyarakat dan negara menjadi seorang guru yang serba boleh.

Implikasi FPK dan FPG kepada peranan guru


mesti mempunyai paras tenaga yang tinggi dan mempunyai stamina untuk bekerja keras serta tidak mudah putus asa dan juga mempunyai unsur kecindan dan kemesraan serta mempunyai penampilan diri yang menarik.

Kesimpulan: Ciri-ciri Guru yang Baik


mesti mempunyai unsur kecindan dan kemesraan serta mempunyai penampilan diri yang menarik. mesti mempunyai integriti yang tinggi di mana dia boleh dipercayai serta mempunyai tabiat baik yang kukuh. mesti mempunyai imej kendiri yang baik dan berasa yakin pada diri sendiri

Kesimpulan: Ciri-ciri Guru yang Baik


mesti bertanggungjawab dan sentiasa menyempurnakan tugas. mesti mempunyai tenaga mental yang tinggi serta berkeupayaan untuk terus belajar seiring dengan pertambahan tugas. mesti mempunyai daya kepimpinan supaya ia boleh berpengaruh ke atas orang lain.