Nama: _____________________

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu
Pukul:

:
:
:
:
:

BAHASA JAWA
II (DUA)
Rabu, 21 Oktober 2009
90 menit
07:30 s.d. pukul 09:00

I.

Wènèhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarepé wangsulan kang bener!

1.

Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....
a
buku, tas, mobil
b
garisan, buku, pulpen
c
tas, sepeda, potlot

2.

Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a
kancil, timun
b
pak tani, timun
c
kancil, pak tani

3.

Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a
Nyolong kancil timun.
b
Timun kancil nyolong.
c
Kancil nyolong timun.

4.

Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....
a
Ibu nitih dhokar
b
Bapak uga nitih dokar
c
Bu Lik uga nitih ndokar

5.

Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....
a.
pelawak
b
punakawan
c
kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!
6.

Utami budhal sekolah luwih esuk.
Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7.

Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8.

Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010
Bahasa Jawa Kelas II

1

.............. 13............ Wulan Oktober pada karo wulan kaping .. 15..... ...... Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik........................ cacahé . Kewan iku jenengé ..... lan aku laire wulan Juli............ Adhiku laire wulan Oktober............ Aku duwe kewan... Joko didhawuhi bapak njupuk apa? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 18...................................... Kucingku cacahé 3............... Panggonan kucing lumrahe ana ing ........ kareben kucingku ora ngelih.9....... Semar........... Coba wenehana tuladha gegayuhanmu! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Nandur Tomat Joko arep nandur tomat ana ing pot.......... 12............. senenge mangan tikus munine ngeong......... Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 2 ........ Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng... cacahé sikil ............... Kewanku sikile papat.......... Saben dina dak sediani pangan..................... Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong...... Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! 16........................ Aku nyediani pangan ...... ana 12.... 10........ Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon... 14................ Tomat yen mateng rupane abang.. Kewan mau wulune alus lan apik..... III.... 17.......... 11........ Manggone ing ngomah. Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 20........................... Saben dina .......................... Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung! Martono lagi maca buku.. petruk......... Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi! Wangsulan : ____________________________________________________________________ 19.................... Wulune alus lan apik......... sekolahku dianakake upacara bendera.. Gareng...... ..

III. 15. Aku kepengin dadi guru Aku kepengin dadi dhokter 17. Pilihan Ganda 1. a 5. c 4. 9. 8. 12. tomat 18. 14. sarapan. a 3. nganggo klambi. 11. b 2. 7. mangkat sekolah mbantu kucing omah saben dina 4 (papat) sikile Senin 10 (sepuluh) Jawaban 16. 13. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 3 . dhapur 19. dipilih sing mateng 20.KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2009/2010 BAHASA JAWA KELAS II I. toko buku tangi turu. Isian 6. 10. adus. c II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.