Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK SOALAN TUTORIAL/ SEM 5 (2013) EDU3106 BUDAYA & PEMBELAJARAN SOALAN TUTORIAL

MENGIKUT MINGGU M2 Sediakan family tree peribadi dan kaitkan dengan sejarah penghijrahan nenek moyang. Bincang tentang faktor- faktor penghijrahan yang berkaitan dan sumbangan golongan imigran terhadap budaya tempat. Bincang dalam kumpulan kecil tentang pantang larang pelbagai kaum di Malaysia. Bagaimanakah pantang larang terbentuk dan hikmah pantang larang. Pelajar harus didedahkan kepada budaya pelbagai bangsa dalam negara kita. Huraikan konsep dan komponen budaya pelbagai kaum. Seterusnya bincangkan kepentingan mendedahkan pelajar dengan budaya pelbagai bangsa di sekolah. Banding beza dengan menggunakan borang pengurusan grafik (PG) tentang implikasi kepelbagaian sosio-budaya dari aspek guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Dalam bentuk forum kecil, buat perbincangan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan dari segi jantina pada peringkat pengajian tinggi dan implikasinya terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Bincang dalam kumpulan kecil berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan serta kesan Program Kelas Intervensi Awal ( KIA 2M) Buat satu lakaran pelan lantai di sekolah rendah dan bincang tentang persekitaran biik darjah yang mesra budaya, terutamanya dari aspek fizikal. Buat satu lakaran pelan lantai dan bincang tentang persekitaran bilik darjah yang mesra budaya, terutamanya dari aspek sosio-emosi. buat satu pembentangan mengenal pelaksanaan Rancangan integrasi Murid Untuk perpaduan (RIMUP). Sejauh manakah rancangan tersebut telah mencapai matlamatnya? Berikan cadangan anda bagaimana rancangan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Buat rujukan di perpustakaan dan internet mengenai pembinaan bilik darjah yang mesra budaya. Bentangkan dalam masa tutorial mengenai kriteria untuk pembinaan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Sediakan bahan pembentangan dalam bentuk peta minda dan slaid powerpoint.

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Bincangkan komunikasi guru yang berkesan serta masalah- masalah komunikasi dalam konteks murid di sekolah pendalaman dan murid berkeperluan khas. Anda dikehendaki merancang dan menyediakan RPH untuk pedagogi kelas bercantum berdasarkan mata pelajaran Matematik dan Bahasa Melayu. Buat RPH tersebut dengan RPH bagi kelas biasa.

M18