Anda di halaman 1dari 2

CEIP José Carlos Aguilera

Alacant

Acta Nº 5

Sant Vicent del Raspeig, 19 de febrer de 2009

Reunits amb la Inspecció Educativa en l’aula D14 de l’aulari 2 de la Universitat


d’Alacant i estant present a les 8:00 els següents components de l’equip directiu del
centre

- El director D. Francisco Javier Mas Pérez


- El secretari D. Miguel Angel Parra Rubio.

i incorporant-se a les 8:06

- La segona cap d’estudis Dña. Andrea Just Fons

i trobant-se absent

- El cap d’estudis D. Angel Ferrandez Mas

de qui esperem la confirmació del motiu de la seua absència,

es va iniciar la reunió.

Primerament, la inspectora va demanar la presència dels directors dels centres, als que
va preguntar què era l’inici de curs, pregunta a la qual els director van respondre
individualment. Quan va arribar el seu torn de paraula i davant de la pregunta de quan
es començava a preparar l’inici de curs, el director del nostre centre D. Francisco Javier
Mas Pérez va indicar que calia organitzar l’inici del curs abans d’acabar el curs anterior.

Davant del desconeixement general del marc teòric i legislatiu per a la correcta
preparació de l’inici del curs, la inspectora va recomanar la consulta de la pàgina de la
Conselleria d’Educació, de les pàgines dels sindicats o la consulta directa amb
Inspecció. A més, també va recomanar la consulta del marc teòric on apareix el model
de qualitat com a base organitzativa del centre.

Seguidament, la inspectora va fer un aclariment sobre els elements necessaris en l’inici


de curs i fent referència als següents:
- Calendari escolar, on cal incloure les festes de la localitat.
- Instruccions de l’administració per l’inici de curs.
- ROF
- LOE
- LOPEGCE
- Instrucció del 8 de juliol de 2009 per la qual es dicten i s’aproven instruccions
per a l’organització i funcionament dels col·legis d’Educació Infantil de segon
cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2008-2009
- Resolució de 21 de juliol de 1997, per la qual s’aproven les instruccions per a
l’organització i el funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i Primària per
al curs 1997-98.

A continuació, es va explicar el calendari escolar d’Educació Infantil i Primària,


contingut en la Resolució del 29 d’abril de 2008 DOVC 15/5/08.

Per últim, la inspectora va fer una nova explicació de com s’hauria de fer l’inici escolar
i dels elements del marc teòric necessaris.

I no havent més punts que tractar, es va donar per acabada la reunió a les 8:57.

Signat
El Secretari