TARIKH PERISTIWA 1948 Kolonial British menubuhkan cawangan bagi Persatuan Palang Merah British di Saba h dan Sarawak

. Penubuhan cawangan pertama tersebut bagi negara ini telah dilakuk an selepas kunjungan Kolonel Stevenson ke Sandakan, Sabah. 1950 British membuka lebih banyak cawangan di Semenanjung Tanah Melayu pula bermula d engan Cawangan Pulau Pinang. 1952 Pembukaan cawangan di negeri Perak, Selangor, Melaka, Johor, Terengganu dan Paha ng. 1953 Lebih banyak cawangan dibuka. 1957 Semasa Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, cawangan-cawangan di Semenanjung telah dikelolakan sebagai Federation of Malaya Red Cross Society yang kemudiannya dip erbadankan mengikut peruntukan Akta Federation of Malaya Red Cross Society (Inco rporation) 1962. 4 Julai 1963 Federation of Malaya Red Cross Society telah menerima pengiktirafan rasmi daripa da International Committee of the Red Cross (ICRC) sebagai pertubuhan nasional y ang bebas. 24 Ogos 1963 Berikutan dengan itu, Federation of Malaya Red Cross Society telah diperakui seb agai ahli dalam International League of Red Cross and Red Crescent Societies. 1965 Selepas pembentukan negara Malaysia pada tahun 1963, akta untuk menubuhkan Feder ation of Malaya Red Cross Society beserta dengan cawangan-cawangannya di Sabah d an Sarawak di bawah nama Persatuan Palang Merah Malaysia telah diluluskan oleh P arlimen melalui peruntukan Akta Malaysian Red Cross Society (Incorporation) 1965 (Akta 47). 21 Ogos 1975 Akta Malaysian Red Cross Society (Change of Name) 1975 (Akta 162) yang telah dil uluskan oleh Parlimen mendapat perkenan Yang DiPertuan Agong pada ketika itu. 4 September 1975 Akta tersebut telah diwartakan dan secara rasminya Persatuan Palang Merah Malays ia bertukar namanya kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM). 25 Mac 2007

Mesyuarat Majlis PBSMM kali ke-116 telah memutuskan penjenamaan semula bagi PBSM M yang melibatkan pertukaran nama kepada Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) 27 Jun 2007 Surat Pekeliling dikeluarkan dan diedarkan kepada semua cawangan bagi memaklumka n penukaran nama tersebut. .