Anda di halaman 1dari 2

ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA SURAT PENGAKUAN

BAHAGIAN 1 UNTUK KEGUNAAN KOPERASI / ORGANISASI


SILA RUJUK PANDUAN MENGISI BORANG DI MUKA SEBELAH
NAMA PENUH : Awam Polis Tentera

1 - 4
Borang BPA 1/79 - Pindaan 2005 Rujukan Jab. Akauntan Negara Malaysia : ANM (T) SULIT, 17/68 Pt. 1/(25)

NO. KP LAMA / POLIS / TENTERA :

NO. KAD PENGENALAN BARU :

PEJ. PERAKAUNAN / KOD JABATAN / PUSAT BAYARAN

NO. GAJI / NO. PEKERJA :

NAMA / ALAMAT MAJIKAN : (pusat tanggungjawab gaji)

NO. TELEFON :

NAMA BANK / NO. AKAUN :

PEKERJAAN / PANGKAT :

KOD KOPERASI / ORGANISASI : JUMLAH PINJAMAN YANG DILULUSKAN :


KOD POTONGAN Bulan TARIKH MULA Tahun

NO. ANGGOTA : RM
TARIKH AKHIR Bulan Tahun AMAUN POKOK AMAUN FAEDAH

. . . . . . .
JUMLAH (AMAUN POKOK + AMAUN FAEDAH) :

. . . . . . . .

Adalah dengan ini disahkan bahawa butir-butir yang ternyata diatas diakui betul dan koperasi / organisasi bertanggungjawab ke atas maklumat tersebut. Nama :

Tandatangan :

Tarikh :

COP KOPERASI / ORGANISASI

BAHAGIAN 2

PENGAKUAN DAN MAKLUMAT ANGGOTA


MUSTAHAK : JANGAN TANDATANGAN BORANG KOSONG

Saya dengan ini bersetuju supaya gaji saya dipotong untuk dibayar kepada bagi bayaran seperti ternyata di Bahagian II di bawah dan lain-lain bayaran atau perubahan yang diarahkan oleh koperasi/organisasi dari masa ke semasa. Potongan bulanan ini akan dibuat kepada Biro Perkhidmatan ANGKASA yang bertanggungjawab mengendalikan pengutipan potongan gaji bersesuaian dengan arahan-arahan SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA Bil. 1 TAHUN 1977, No. 2/81, No. 4/82 dan arahanarahan yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Persetujuan ini laku sehingga kebenaran ini saya tarik balik secara bertulis dan pembatalan potongan ini akan dilaksanakan setelah disahkan oleh koperasi/organisasi bahawa saya adalah bebas dari sebarang hutang atau tunggakan ansuran pinjaman. Saya maklum bahawa urusan potongan gaji ini adalah suatu kemudahan membayar dan saya masih bertanggungjawab terhadap bayaran-bayaran yang tidak dijelaskan kepada koperasi tersebut. Saya juga membenarkan koperasi menyemak maklumat potongan gaji saya yang disimpan oleh BPA. Sebagai balasan bagi yang tersebut diatas, saya dengan ini menyelamatkan Kerajaan Malaysia dari kerugian dan saya tidak akan membuat tuntutan terhadapnya, tidak akan menuntut daripadanya atau tidak akan mendakwanya di atas apa-apa kerugian yang mungkin berlaku selepas jumlah bulanan telah dipotong dari gaji saya dan dihantar kepada Biro Perkhidmatan ANGKASA atas permintaan saya. DIPENUHI OLEH SAKSI Tandatangan Anggota : Tandatangan :

Nama Penuh : No. Kad Pengenalan : Tarikh :

Nama Peminjam : No. Kad Pengenalan / No. Tentera / No. Polis : Tarikh :

BAHAGIAN 3

PENGESAHAN MAJIKAN

MUSTAHAK : PASTIKAN TUNTUTAN BULANAN DINYATAKAN PADA BAHAGIAN 1


Adalah dengan ini disahkan bahawa butir-butir yang ternyata di atas diakui betul dan penama berkenaan berkhidmat di jabatan / sekolah ini. Jumlah potongan baru yang dibenarkan ialah RM Nama Penuh :

Jawatan Pegawai :

Tarikh :

TANDATANGAN / COP MAJIKAN

PANDUAN MENGISI BORANG 1/79


a) Sila gunakan pena mata bulat (ball pen) yang berdakwat hitam. b) Gunakan HURUF BESAR dan tulis satu huruf/nombor dalam satu petak. c) Tulisan mestilah jelas dan terang dan tidak melangkaui batas petak. d) Gunakan borang yang diperakui. Salinan fotostat tidak akan diproses. e) Jangan kotorkan borang atau guna liquid paper. f) Jangan guna staples, penebuk lubang atau melipat borang.

CONTOH :
a) Tandakan bagi satu pilihan sahaja, samada Awam, Polis atau Tentera. b) Tulis No. KP Lama / Polis / Tentera dengan betul. Mulakan dari kotak pertama sebelah kiri. Dahulukan dengan angka 0 jika KP Lama kurang dari 8 angka. (KP LAMA A123456) (NO POLIS RF-123456) (NO TENTERA T123456)

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6
Bpa1_79_299u_Angkasa_Oct2004(VerDM 1004)

c) Bagi orang awam, isikan No. KP Baru dan juga No. KP Lama (jika ada).
HAK MILIK TERPELIHARA ANGKASA

No. Siri : 1 - 4