Anda di halaman 1dari 20

PENGENALAN Mengusahakan perniagaan sendiri menjadi impian kebanyakan insan.

Impian tersebut boleh menjadi kenyataan sekiranya kita berjaya memulakannya. Walaubagaimanapun terdapat jurang antara impian dengan kenyataan yang hanya boleh dicapai melalui perancangan yang teliti. Perancangan yang teliti penting untuk mencapai matlamat matlamat membina perniagaan yang menguntungkan disamping meluaskan pasaran. Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana peniaga-peniaga kerepek berusaha untuk memasarkan keluaran kerepek mereka. Para pengusaha menggunakan pelbagai cara yang berbeza untuk menarik perhatian pelanggan dan ada juga yang masih ditakuk lama.

REKA BENTUK KAJIAN Kaedah soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian untuk mengenalpasti usahausaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kerepek untuk meluaskan pasaran mareka. TEMPAT KAJIAN Kajian ini dijalankan di Daerah Alor Star, Kedah Darul Aman.

POPULASI DAN PERSAMPELAN Seramai 20 orang responden digunakan bagi tujuan kajian. Data yang diperolehi daripada maklum balas tersebut dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS For Windows dan juga secara manual untuk mendapatkan kekerapan dan peratus bagi setiap item. OBJEKTIF KAJIAN 1. Kajian yang dijalankan adalah untuk mengkaji usaha-usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan pemasaran kerepek tempatan ke peringkat yang lebih tinggi. http://tangkapgambar.blogspot.com/

2.

Untuk meninjau sejauhmana keberkesanan usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha

kerepek meningkatkan pemasaran kerepek tempatan ke peringkat yang lebih tinggi. 3. Untuk mengenalpasti sejauhmana pengusaha kerepek tempatan mengetahui peluang

pasaran yang boleh diterokai. 4. Untuk mengenalpasti sejauhmana pengusaha kerepek tempatan menghasilkan produk

baru yang mampu berdaya saing di pasaran global.

PERNYATAAN MASALAH

Dalam mini kajian ini, apa yang telah dibincangkan dan menjadi persoalan ialah usahausaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemasaran kerepek tempatan ke peringkat yang lebih tinggi.

DAFTAR ISTILAH

Kerepek Usaha Pengusaha Pasaran

Ubi kayu atau pisang yang dihiris tipis-tipis dan digoreng Daya upaya (ikhtiar, kegiatan, perbuatan dan lain-lain) untuk mencapai (melaksanakan, menyempurnakan) sesuatu. Orang yang mengusahakan sesuatu (perusahaan, kegiatan penghasilan dan sebagainya) Kawasan atau lingkungan tempat penjual dan pembeli berhubungan (berjual beli) lingkungan (keluasan dan sebagainya) perniagaan yang memberi kesempatan kepada penjualan barang-barang atau perkhidmatan, permintaan pembeli atau tawaran penjual

Meluaskan

Menjadikan lebih luas (besar, banyak dan lain-lain) menambah dan sebagainya supaya menjadi lebih luas

Dipetik dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Terbitan Tahun 2000.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

PERSOALAN KAJIAN

S.K 1 Adakah perancangan dan pengurusan pemasaran dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

S.K 2 Adakah tenaga kerja mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

S.K 3 Adakah faktor kewangan mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

S.K 4 Adakah peranan promosi mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

SOALAN KAJIAN DAN ITEM SOALAN S.K 1 Adakah perancangan dan pengurusan pemasaran dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Keluaran kerepek dihasikan dalam pelbagai bentuk. Produk kerepek dihasilkan dalam pelbagai warna. Kerepek dihasilkan dalam pelbagai rasa. Bahan yang digunakan untuk menyediakan kerepek daripada bahan yang bermutu. Keluaran yang dihasilkan memenuhi standard atau piawai pihak yang berkenaan. Adakah jenama digunakan dalam penghasilan keluaran kerepek. Adalah keluaran kerepek menggunakan jenama yang khusus? Adakah setiap pembungkusan produk mempunyai label? Pembungkusan produk dihasilkan dalam pelbagai bentuk? Adakah pengusaha mendapat bimbingan dari segi kepakaran dan khidmat nasihat daripada pihak tertentu?

S.K 2 Adakah tenaga kerja mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

11. 12. 13. 14. 15.

Pekerja-pekerja mendapat latihan kemahiran yang khusus. Adakah perusahaan membuat kerepek menggunakan mesin berteknologi? Adakah perusahaan membuat kerepek menggunakan kaedah tradisi? Adakah keupayaan tenaga kerja memenuhi permintaan pasaran? Insentif diberikan kepada pekerja jika berjaya memenuhi permintaan di pasaran.

S.K 3 Adakah faktor kewangan mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi? http://tangkapgambar.blogspot.com/

16. 17.

Modal diperolehi daripada simpanan sendiri. Mendapat bantuan kewangan daripada pihak-pihak lain.

S.K 4 Adakah peranan promosi mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Sampel percuma diberi kepada pengguna untuk mempromosikan keluaran. Pemotongan harga ke atas belian secara pukal atau banyak diberi kepada pengguna untuk mempromosikan keluaran. Tawaran istimewa diberi kepada pengguna untuk mempromosikan keluaran. Adakah pernah menyertai ekspo perdagangan bagi memperkenal dan memasarkan produk. Mengedarkan risalah atau kad perniagaan untuk menerima tempahan. Era teknologi maklumat (ICT) digunakan sebagai salah satu cara untuk meluaskan pasaran. Perkhidmatan penghantaran percuma disediakan kepada pelanggan. Terlibat sebagai penyumbang atau sponsor berupa hamper pada majlis atau pesta tertentu. Produk dipasarkan di pasar tani. Produk dipasarkan di pasar malam atau pasar minggu. Produk dipasarkan di kedai-kedai runcit. Produk dipasarkan di kompleks khas untuk kerepek. Produk dipasarkan ke pasaran antarabangsa. Terdapat wakil-wakil atau agen atau pengedar di seluruh negeri. Terdapat wakil-wakil atau agen atau pengedar di luar Negara. Produk kerepek dipasarkan di kawasan pelancongan atau taman rekreasi. Produk dipasarkan di jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun, hotel-hotel dan lain-lain.

35. 36. 37. 38. 39. 40.

Usaha untuk meluaskan pasaran dibantu oleh pihak atau badan tertentu. Harga yang ditetapkan menepati harga pasaran semasa. Adakah jualan secara langsung dijalankan dari rumah ke rumah. Demonstrasi proses membuat kerepek ditunjukkan kepada pengunjung luar. Kupon belian atas belian diberikan kepada pelanggan. Peruntukan khusus disediakan untuk tujuan promosi.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN A i. Jantina

Jadual 1 : Taburan dan peratus responden berdasarkan jantina Jantina Lelaki Perempuan Purata Frekuensi 9 11 20 45 55 100 Peratus (%)

Jadual 1 menunjukkan bilangan responden mengikut jantina. Sampel yang dipilih secara rawak ini menunjukkan bilangan pengusaha kerepek lelaki seramai 9 orang iaitu 45 % dan pengusaha perempuan seramai 11 orang iaitu 55 %. Berpandukan jadual ini, didapati bilangan antara responden perempuan lebih ramai daripada responden lelaki. ii. Umur

Jadual 2 : Taburan peratus responden berdasarkan umur Umur 18 - 25 tahun 26 - 35 tahun 36 - 45 tahun 46 tahun ke atas Purata Frekuensi 0 2 6 12 20 Peratus (%) 0 10 30 60 100

Jadual 2 menunjukkan analisis bilangan responden mengikut umur. Secara keseluruhannya, berdasarkan jadual di atas didapati responden berumur 18 hingga 25 tahun tidak ada yang menceburi bidang ini. Manakala responden yang di antara 26 hingga 35 tahun ialah seramai 2 orang (10%), responden yang berumur 36 hingga 45 tahun ialah seramai 6 orang (30%) dan responden berumur 46 tahun ke atas ialah 12 orang (60%). Ini jelas menunjukkan pengusaha kerepek terdiri daripada umur antara lingkungan 26 tahun hingga 46 tahun ke atas. iii. Keturunan

Jadual 3 : Taburan peratus responden berdasarkan keturunan Keturunan Melayu Cina India Lain-lain Purata Frekuensi 20 0 0 0 20 Peratus (%) 100 0 0 0 100

Jadual 3 menunjukkan bilangan responden mengikut keturunan. Secara kesuluruhannya, berdasarkan jadual, responden keturunan Melayu adalah 20 orang (100%). Manakala respon keturunan Cina, India dan lain-lain tidak menceburi bidang ini. Ini bermakna taburan bilangan responden ,mengikut keturunan diwakili oleh keturunan Melayu.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

iv.

Tahap Pendidikan

Jadual 4 : Taburan peratus responden berdasarkan tahap pendidikan Tahap pendidikan Tiada Sekolah Rendah Sekolah Menengah Universiti / kolej Purata Frekuensi 2 5 10 3 20 50 15 100 Peratus (%) 10 25

Jadual 4 menunjukkan analisis bilangan responden mengikut tahap pendidikan. Bilangan responden yang tiada pendidikan ialah 2 orang (10%), bilangan responden yang mempunyai tahap pendidikan sekolah rendah ialah seramai 5 orang (25%), bilangan responden yang mempunyai tahap pendidikan sekolah menengah ialah seramai 10 orang (50%) manakala bilangan responden yang mempunyai tahap pendidikan universiti atau kolej seramai 3 orang (15%). Ini bermakna bilangan pengusaha kerepek adalah kebanyakannya mempunyai tahap pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah. v. Tempoh Masa Mengusahakan Perusahaan Kerepek.

Jadual 5 : Taburan peratus responden berdasarkan tempoh masa Tempoh masa 1 - 3 tahun 4 - 6 tahun 7 - 9 tahun 10 - 12 tahun Frekuensi 2 8 6 4 Peratus (%) 10 40 30 20

Purata

20

100

Jadual 5 menunjukkan bilangan responden mengikut tempoh masa mengusahakan perusahaan kerepek. Bilangan responden yang mempunyai pengalaman 1 hingga 3 tahun ialah seramai 2 orang (10%), bilangan responden yang mempunyai pengalaman 4 hingga 6 tahun ialah seramai 8 orang (40%), bilangan responden yang mempunyai pengalaman 7 hingga 9 tahun ialah seramai 6 orang (30%) manakala bilangan responden yang mempunyai pengalaman 10 hingga 12 tahun ialah seramai 4 orang (20%) . Berpandukan jadual 5, didapati bilangan responden yang mempunyai pengalaman 4 hingga 6 tahun ialah sebanyak 40 %. vi. Lokasi

Jadual 6 : Taburan Peratus Responden Berdasarkan Lokasi Lokasi Bandar Luar Bandar Purata Frekuensi 0 20 20 Purata (%) 0 100 100

Jadual 6 menunjukkan bilangan responden mengikut lokasi tempat mengusahakan kerepek. Bilangan responden yang mengusahakan di bandar ialah 0 manakala di lauar bandar ialah sebayak 20 orang iaiatu (100%). Ini menunjukkan bahawa kesemua perusahaan kerepek ini dijalankan di kawasan luar bandar. vii. Modal Awal Frekuensi 5 5 6 4 Purata (%) 25 25 30 20

Jadual 7 : Taburan peratus responden berdasarkan modal awal Modal awal Kurang dari RM 1000 RM 1001 - RM 5000 RM 5001 - RM 10 000 Lebih dari RM 10 000 http://tangkapgambar.blogspot.com/

Purata

20

100

Jadual 7 menunjukkan bilangan responden berdasarkan modal awal mengusahakan kerepek. Bilangan responden yang memulakan perniagaan dengan modal awal kurang dari RM1000 ialah seramai 5 orang (20%), RM 1001 hingga RM 5000 seramai 5 orang (25%), RM 5001 hingga RM 10 000 seramai 6 orang (30%) dan lebih dari RM 10 000 seramai 4 orang (20%). Ini menunjukkan bahawa kebanyakkan pengusaha kerepek memulakan perusahaan mereka dengan modal awal RM 5001 hingga RM 10 000 iaitu sebanyak (30 %). viii. Sumber Kewangan

Jadual 8 : Taburan peratus responden berdasarkan sumber kewangan Sumber kewangan Simpanan sendiri Pinjaman Purata Frekuensi 14 6 20 Purata (%) 70 30 100

Jadual 8 menunjukkan taburan responden berdasarkan sumber kewangan. Bilangan responden yang memperolehi sumber kewangan dari simpanan sendiri ialah seramai 14 orang (70%) manakala yang membuat pinjaman seramai 6 orang (30%). Dari taburan ini, menunjukkan kebanyakkan pengusaha kerepek mendapat sumber kewangan mereka hasil dari simpanan sendiri iaitu sebanyak 70 %. ix. Latihan / kursus Frekuensi 5 7 8 Peratus (%) 25 35 40

Jadual 9 : Taburan peratus responden berdasarkan latihan /kursus Latihan / kursus Badan-badan kerajaan Badan-badan berkanun Pihak-pihak lain

Purata

20

100

Jadual 9 menunjukkan taburan responden berdasarkan latihan atau kursus. Bilangan responden yang memperolehi latihan / kursus dari badan-badan kerajaan ialah seramai 5 orang (25%), badan-badan berkanun seramai 7 orang (35%) dan pihak-pihak lain seramai 8 orang (40%). Berdasarkan jadual ini, didapati bahawa kebanyakkan responden mendapat latihan / kursus dari pihak-pihak lain iaitu mewakili 40 %. x. Bilangan Pekerja

Jadual 10 : Taburan peratus responden berdasarkan bilangan pekerja Bilangan pekerja 1 - 3 orang 4 - 6 orang Lebih daripada 10 orang Purata Frekuensi 10 5 5 20 Peratus (%) 50 25 25 100

Jadual 10 menunjukkan taburan responden berdasarkan bilangan pekerja. Didapati, bilangan responden yang mempunyai pekerja seramai 1 hingga 3 orang ialah seramai 10 orang (50%), seramai 4 hingga 6 orang pekerja seramai 5 orang responden (25%) manakala lebih dari 10 orang pekerja ialah 5 orang responden iaitu (25%). Taburan ini menunjukkan, bilangan responden yang mempunyai pekerja antara 1 hingga 3 orang ialah paling ramai iaitu sebanyak 50%.

http://tangkapgambar.blogspot.com/

BAHAGIAN B S.K 1 Adakah perancangan dan pengurusan pemasaran dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi? Ya Item Frekuensi 1. Keluaran kerepek dihasilkan dalam pelbagai bentuk. 2. Produk kerepek dihasilkan dalam pelbagai warna. 3. Kerepek diahsilkan dalam pelbagai rasa. 4. Bahan yang digunakan untuk menyediakan kerepek daripada bahan yang bermutu. 5. Keluaran yang dihasilkan memenuhi standart atau piawai pihak yang berkenaan. 6. Adakah jenama digunakan dalam penghasilan keluaran kerepek? 7. Adalah keluaran kerepek menggunakan jenama yang khusus? 8. Adakah setiap pembungkusan produk mempunyai label? 9. Pembungkusan produk dihasilkan dalam 17 15 18 20 19 11 10 11 8 % 85 75 90 100 95 55 50 55 40 Frekuensi 3 5 2 0 1 9 10 1 12 % 15 25 10 0 5 45 50 5 60 Tidak

pelbagai bentuk? 10. Adakah pengusaha mendapat bimbingan dari segi kepakaran dan khidmat nasihat daripada pihak tertentu? Purata

14

70

30

71.5

28.5

TIDAK 29%

YA 71% Carta Pai di atas menunjukkan 71% pengusaha mengatakan ya dan 29% mengatakan tidak bagi SK1: Adakah perancangan dan pengurusan pemasaran dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi. S.K 2 Adakah tenaga kerja mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi? Ya Item Frekuensi 11. Pekerja-pekerja mendapat latihan kemahiran yang khusus. 12. Adakah perusahaan membuat kerepek menggunakan mesin berteknologi? 13. Adakah perusahaan membuat kerepek menggunakan kaedah tradisi? http://tangkapgambar.blogspot.com/ 7 13 1 % 35 65 65 Frekuensi 13 7 7 % 65 35 35 Tidak

14.Adakah keupayaan tenaga kerja memenuhi permintaan pasaran? 15. Insentif diberikan kepada pekerja jika berjaya memenuhi permintaan di pasaran. Purata

13 11

65 55 57

7 9

35 45 43

TIDAK 43%

YA 57% Carta Pai di atas menunjukkan 57% pengusaha mengatakan ya dan 43% mengatakan tidak bagi SK2: Adakah tenaga kerja mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi.

S.K 3 Adakah faktor kewangan mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi?

Ya Item Frekue 16. Modal diperolehi daripada simpanan sendiri. 17. Mendapat bantuan kewangan daripada pihakpihak lain. Purata nsi 14 7 % 70 35 52.5

Tidak Frekue nsi 6 13 % 30 65 47.5

TIDAK 48%

YA 52%

Carta Pai di atas, menunjukkan 52% pengusaha mengatakan Ya dan 48% pengusaha mengatakan tidak bagi S.K 3: Adakah faktor kewangan mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi. S.K 4 Adakah peranan promosi mempengaruhi usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi? Ya Item Frekue 18. Sampel percuma diberi kepada pengguna untuk mempromosikan keluaran. 19. Pemotongan harga ke atas belian secara pukal atau banyak diberi kepada pengguna untuk 15 14 10 6 75 70 50 30 5 6 10 14 25 30 50 70 mempromosikan keluaran. 20. Tawaran istimewa diberi kepada pengguna untuk mempromosikan keluaran. 21. Adakah pernah menyertai ekspo perdagangan bagi memperkenal dan memasarkan produk. 22. Mengedarkan risalah atau kad perniagaan untuk menerima tempahan. 23. Era teknologi maklumat (ICT) digunakan sebagai salah satu cara untuk meluaskan pasaran. http://tangkapgambar.blogspot.com/ nsi 9 15 % 45 75 Frekue nsi 11 5 % 55 25 Tidak

24. Perkhidmatan penghantaran percuma disediakan kepada pelanggan. 25. Terlibat sebagai penyumbang atau sponsor berupa hamper pada majlis atau pesta tertentu. 26. Produk dipasarkan di pasar tani. 27. Produk dipasarkan di pasar malam atau pasar minggu. 28. Produk dipasarkan di kedai-kedai runcit. 29. Produk dipasarkan di kompleks khas untuk kerepek. 30. Produk dipasarkan ke pasaran antarabangsa. 31. Terdapat wakil-wakil atau agen atau pengedar di seluruh negeri. 32. Terdapat wakil-wakil atau agen atau pengedar di luar Negara. 33. Produk kerepek dipasarkan di kawasan pelancongan atau taman rekreasi. 34. Produk dipasarkan di jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun, hotel-hotel dan lain-lain. 35. Usaha untuk meluaskan pasaran dibantu oleh pihak atau badan tertentu. 36. Harga yang ditetapkan menepati harga pasaran semasa. 37. Adakah jualan secara langsung dijalankan dari rumah ke rumah. 38.Demonstrasi proses membuat kerepek ditunjukkan kepada pengunjung luar. 39. Kupon belian atas belian diberikan kepada pelanggan. 40. Peruntukan khusus disediakan untuk tujuan promosi. Purata

8 7 17 16 16 12 12 5 3 4 4 8 20 11 10 7 8

40 35 85 80 80 60 60 25 15 20 20 40 100 55 50 35 40 52.39

12 13 3 4 4 8 8 15 17 16 16 12 0 9 10 13 12

60 65 15 20 20 40 40 75 85 80 80 60 0 45 50 65 60 47.61

TIDAK 48% YA 52%

RUMUSAN Ya Soalan Kajian Soalan Kajian 1 Adakah perancangan dan pengurusan pengusaha untuk meningkatkan (%) 71.5 Tidak (%) 28.5

pemasaran dilakukan oleh

pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi? Soalan kajian 2 Adakah tenaga kerja mempengaruhi usahausaha yang meningkatkan tinggi? Soalan kajian 3 Adakah faktor kewangan mempengaruhi usahausaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan 52.5 47.5 pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi? Soalan Kajian 4 Adakah peranan promosi mempengaruhi usahausaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih tinggi? Purata 58.34% 41.66% 52.39 47.61 dilakukan dilakukan oleh pengusaha untuk pemasaran kerepek ke peringkat yang lebih 57 43

http://tangkapgambar.blogspot.com/

80 70 60 50 40 30 20 10 0 SK1 SK2 SK3 SK4 YA TIDAK

Rajah 1 Menunjukkan Perbandingan antara jawapan responden mengikut soalan kajian yang dibuat.