SULIT

Pilih Nama Subjek Nombor Kertas 0

Lihat Contoh

Masukkan Logo Sekolah

Pilih Jenis Sekolah Taip Nama Sekolah
Pilih Nama Peperiksaan Pilih Tingkatan / Tahun Tahun

Pilih Nama Subjek Nombor Kertas Pilih Masa

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan
1. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak

SULIT

COVER
SULIT
Teknologi Maklumat Kertas 1 3 jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT MALURI
Peperiksaan Pertengahan Penggal Pertama Tingkatan 4 2008 Teknologi Maklumat Kertas 1 3 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan
1. Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu A, B dan C. 2. Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif. Jawab SEMUA soalan. 3. Bahagian B mengandungi 5 soalan struktur. Jawab TIGA soalan sahaja 4. Bahagian C mengandungi 3 soalan pengaturcaraan. Jawab SATU soalan sahaja. 5. Bahagian A perlu dijawab di kertas soalan ini. 6. Bahagian B perlu dijawab menggunakan samada perisian Pemproses Perkataan, perisian Persembahan, atau perisian Editor laman Web. 7. Bahagian C perlu dijawab menggunakan perisian pengaturcaraan. 8. Semua jawapan Bahagian B dan C perlu disimpan ke dalam folder calon yang terdapat dalam komputer pelayan (server).

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak
SULIT
Zainuddin Zakaria - SMK Taman Bukit Maluri @2004

Copyright Zainuddin Zakaria © 2004. All rights reserved.