Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

kemana aja bisa menyesuaikan diri). misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. di teliti.hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. Kudu paheuyeuk. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. keukeuh. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. semua orang akan kembali keasalnya). Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). semangat pantang mundur). mun teu ngakal moal ngakeul. apa yang ditanam itulah yang dituai. Hubungan Dengan Alam . Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Ngulik. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Mun teu ngopek moal nyapek.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). Ngoprek. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik.

. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. manusa balangsak (hutan harus dijaga. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). sagara teu meunang di ruksak. cai beak. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini).Gunung teu meunang di lebur.). Leuweung ruksak.

giri calik. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. poekeun silih caangan. nyasab dina waktu. . sawarga. waluya balarea. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. 13. 12. ngapimilik anu sajati 21. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. caang jalan. dina sawatara harepan. tunggara mangkukna. dina sawatara poe anu keur dilakonan. kalangsu mangsa. hiji niat na diri. mun poho silih bejaan. disimpen cing rikip. anggang silih teangan. paeh silih lasanan.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. patut teu nganjuk. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. Dina sawatara isuk. Kateter basa. geura kotektak ti ayeuna. salah silih benerkeun. 17. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. rek dipendem ameh balem. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. menta kana murahna nu Kawasa. ditajong morongkol. 14.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. pagirang. nun gusti . 3. pangabisa nu can ka talaah. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. meureun aya rasa. 2. teupangkeun kuring jeung manehna. langit. 6.1. Kudu paheuyeuk. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. Sabar teh lain digebug murungkut. Sagolek pangkek. isuk jeung kamari.. rasa bagja anu sampurna salamina 20. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. 7. omat ulah lali tina purwadaksina 5. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. rupa teu menta. gagantar rasa anu sampurna. sacangred pageuh. katinggaleun poe. teu unggut kalinduan. anu Peun we ah papait ka tukang. 10. mugi aya dina cageur jeung bageurna. gering silih ubaran. teu geudag kaanginan. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. kalingker ku papageran. naraka jeung sagala eusina 9. lugina hate. Meredih kana asihna Gusti. ayeuna. rupa hade. ajian nu kasingkir-singkir. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. panceg jeung ajegna. kaseudih anu kamari. nu ngajadikeun bumi. kakait ati anu sajati. hirup jeung huripna. anu ngaji kari hariringna. dina sawatara impian. geura taluktik ti kiwari. miharep. Ulah pagiri. dina sawatara wanci haneut moyan. Dedeg sampe. 15. 11. Miindung ka waktu.

Jleg 29. Jelema kalalepatan. heabkeun rasa anu tiis. bangsa jeung nagara. Dipake suluh matak teu ruhai. indung beurang geus nyaangan. Hirup kudu sauyunan. lamun di leuweung kai dander. mamatahan ngojay ka soang. Ampun ka anu Maha Agung. pangraksa Maha Kawasa 28. teu indungan. moal di teang. Sabab lamun menta ka manusa. disuhun dinu embun-embunan. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. matak bosen nganti-nganti ka 26. 25. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. dipake pamikul bengkung. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. teu akian. ngabageakeun anjeun anu aya. Pajajaran kari ngaran. sareuneuh saigel 39. kahandap neda pangraksa. Hariring lain nu kuring. ka Nabi anu linuhung. moal di ingeut. Dipake pangorek bingkeng. teu bapaan. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. anjeun anu nyanghareup. Kaluhur neda papayung. teu sobat-sobat acan 40. Mandalawangi ngaleungit. dimana datang bala sobar. geus wayahna ninggali kahareup. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. Sapapait samamanis. Pangrango geus narikolot. geus wayahna nyampeur kabagja. Geura menta hampura kanu jadi bapa. gearkeun hate anu aleum. ajeug nangtungan hirup. sore janji isuk teu 33. Lamun neda kudu ka Pangeran. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Lain sia kudu melaan agama.ditunda. haleuang lain nu urang. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. 31. ka darat jadi salogak. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. papayung Nu Maha Agung. Hariring kagungan Nu Maha Wening. 30. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Muhammad anu jinunjung 27. 38. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. datang untung sukur 36. Jalma nu iman ka Pangeran. mustang ngeumbing mung Gusti. cegah ku diri sorangan 35. tanggah tempat robah. mun cai jadi saleuwi. Amit ampun nya paralun. sabagja satanggung jawab. aral subaha nu nyayang dina dada 37. geura menta ampun kanu jadi indung. ka Gusti Nu Maha Agung. mawa bagja keur urang sararea 24. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. tapi agama nu kudu melaan sia. Panon poe geus moncorong. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. matak beuleuweung kanu niupna . Dimana urang doraka ka indung bapa. diecagkeun.

raut . nu keur genah tumaninah 50. bakal jadi kulit. sakasuka sakaduka. diteunggelan Hambur bacot . Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . Sasanget-sangetna leuweung. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . Taat sumembah kanu janten rama. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. 46. ulah tanggah ka sadapan. Indit ka medan jerit ulah dengki. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. Ulah gugur samemeh tempur. ditukang pasti aya kabungah 44. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . moal leuwh sanget tibatan sungut 47. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. jadi sumsum. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. Sanajan urang papisah. jadi daging. kanu nyungsi dinu sepi. sing awas kana tincakan 49. ulah perlaya samemeh perang. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. hatemah paanjang-anjang. jadi balung. matak sing ati-ati 45. heunteu prak di pigawe kusorangan. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Murah Congcot Babari nyarekan . Amit kanu mangku lembur. runtut. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. Kudu mampu tungkul kanu jukut. dimana paeh ngan saukur bilatungan.41. Sanajan urang paanggang. Dahareun anu asup kanu awak. ibu 43.

sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . ari ka keluarga sorangan koret .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. Di bere sabuku menta sajeungkal .Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. geus mangkat beger. Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . teukeuna ku panyakit naon bae. di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate .

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

Geus loba pangarti nu kapimilik. Laksana aya tinu Maha Kawasa. poe panjang. nu caket geura raketan. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. ku maneh weh sorangan. ulah nyawang kanu anggang. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . alam asal. ngan kahalangan ku poho. sanajan ngalamun salaput umur. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . 3. Sing Waspada permana tinggal. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . 4. karep heunteu reureuh-reureuh. Alam nirwana. nu deukeut geura deheusan. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. nu baheula kaalaman. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. Ulah Nuduh kanu jauh. Sing Daek nulung kanu butuh. cirina satangtung diri. kari diamalkeun . Nagara tunjung sampurna. nalang kanu susah. manusa kadar rancana. asal bisa dahar kalawan cukup 1. sabab poe kamari lain poe ayeuna. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. ngahudangkeun kanu sare. kahayang patema-tema. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . dihalangan ku siloka sareng sasmita. ngajait kanu titeuleum. nyaangan kanu poekeun. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. kabul aya tinu Maha Agung. elmu nu geus katimu. pangabisa nu geus kapibanda. mere kanu daek. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. pek geura panggihan diri manehteh. sok mineng kabandungan jelema. 2.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay.

milari ridho gusti nu Sajati. ipis lapis. nu salah dibenerkeun eta salah.Mipit amit. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. Negative x negative= positip. Menekung kanu Maha Agung. nu ngandung harti poe pamungkas. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. mawana ulah ngalengkah. nyokotna ulah ngaleos. Sanajan urang beda tapi sarua.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Nu bener dibenerkeun eta bener. melak bonteng jadi bonteng. Ulah taluk pedah jauh. bakal dibulen saeneng-eneng. nu lanjang jadi baruang. Bakal digiring kurung keur kuring. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. melak goreng jadi goreng. istri denok. cicing harti ngawincik diri. paeh teu nyaho dimangsa. Sing bisa nilik kana diri. melak hade jadi hade. nete taraje. Tunggul tong dirurud. nincak hamalan. daksi wekasan. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. nu salah disalahkeun eta bener. catang tong dirumpak. nyukcruk walungan. Positip x posotip= positip. bisa ngukur kana kujur. nitih wanci nu kamari. Bagja dimana boga sobat medok. mapay laratan anu baheula. pagirang. Sing inget kana purwadaksi. raja tara nyiksa. bakal ngagebleg deui jeung mantena. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. Positip x negative=negative. sawah ledok. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. Ratu tara ngahukum. purwa wiwitan. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. asal timana?. numatak rinik-rinik kulit harti. raga ditinggalkeun nyawa. Nu bener disalahkeun eta salah. kadar teu bisa di singlar. ninggal mangsa nu sampurna. Nu geulis jadi werejit. maot pingaraneunana. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. Hirup katungkul ku umur. (Waspada) Inditna ulah ngagidig.giri calik. Meredih tina ati. menta tina manah. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. hirup katungkul ku umur. kandel tapel. melak cabe jadi cabe. ninggang mangsa nu sampurna.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . ngala menta. Hartina sing apal kana diri. papasten nu tumibar. tong hoream pedah anggang. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. anggang kudu diteang. paeh teu apal dimangsa. mapay wahangan. Nyukcruk galur nu kapungkur.

langit. kalingker ku papageran. sawarga. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. mibapa ka zaman .Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. Miindung ka waktu. nu ngajadikeun bumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful