Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

semua orang akan kembali keasalnya). Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. di teliti. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Ngulik. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. Hubungan Dengan Alam . Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. kemana aja bisa menyesuaikan diri). Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. keukeuh. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Kudu paheuyeuk. Mun teu ngopek moal nyapek. semangat pantang mundur). apa yang ditanam itulah yang dituai. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). mun teu ngakal moal ngakeul. Ngoprek. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain).

buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Leuweung ruksak. manusa balangsak (hutan harus dijaga. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam.Gunung teu meunang di lebur.). cai beak. . sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). sagara teu meunang di ruksak. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati.

Sabar teh lain digebug murungkut. Ulah pagiri. dina sawatara poe anu keur dilakonan. waluya balarea. ayeuna. lugina hate. teupangkeun kuring jeung manehna. nun gusti .giri calik. mugi aya dina cageur jeung bageurna. geura kotektak ti ayeuna. rek dipendem ameh balem. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. salah silih benerkeun. 10.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. hirup jeung huripna. omat ulah lali tina purwadaksina 5. nyasab dina waktu. dina sawatara wanci haneut moyan. kalingker ku papageran. meureun aya rasa. 11. dina sawatara impian. geura taluktik ti kiwari. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. ajian nu kasingkir-singkir. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. 13. sacangred pageuh. teu geudag kaanginan. hiji niat na diri. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. patut teu nganjuk. pagirang. 3. rupa hade.. panceg jeung ajegna. Dedeg sampe. 17. 7. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. pangabisa nu can ka talaah. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. . 12. gering silih ubaran. kakait ati anu sajati. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. caang jalan.1. disimpen cing rikip. anu ngaji kari hariringna. naraka jeung sagala eusina 9. rupa teu menta. kaseudih anu kamari. Miindung ka waktu. nu ngajadikeun bumi. Dina sawatara isuk. dina sawatara harepan. Meredih kana asihna Gusti. Sagolek pangkek. sawarga. rasa bagja anu sampurna salamina 20. tunggara mangkukna.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. isuk jeung kamari. mun poho silih bejaan. poekeun silih caangan. 2. miharep. anu Peun we ah papait ka tukang. paeh silih lasanan. anggang silih teangan. kalangsu mangsa. 14. Kudu paheuyeuk. Kateter basa. katinggaleun poe. ditajong morongkol. teu unggut kalinduan. gagantar rasa anu sampurna. ngapimilik anu sajati 21. menta kana murahna nu Kawasa. 6. langit. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. 15.

lamun di leuweung kai dander. moal di teang. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. tapi agama nu kudu melaan sia. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. Dimana urang doraka ka indung bapa. geus wayahna nyampeur kabagja. ajeug nangtungan hirup. Hariring lain nu kuring. 25. geus wayahna ninggali kahareup. Jelema kalalepatan. ka Nabi anu linuhung. Ampun ka anu Maha Agung. Lain sia kudu melaan agama. Sapapait samamanis. sore janji isuk teu 33. anjeun anu nyanghareup. moal di ingeut. matak bosen nganti-nganti ka 26. matak beuleuweung kanu niupna . Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. mawa bagja keur urang sararea 24. haleuang lain nu urang. Mandalawangi ngaleungit. 38. aral subaha nu nyayang dina dada 37. 31. Kaluhur neda papayung. gearkeun hate anu aleum. Pajajaran kari ngaran. kahandap neda pangraksa. teu bapaan. Jalma nu iman ka Pangeran. heabkeun rasa anu tiis. ka Gusti Nu Maha Agung. dipake pamikul bengkung. Panon poe geus moncorong. Sabab lamun menta ka manusa. Amit ampun nya paralun. tanggah tempat robah. bangsa jeung nagara. Lamun neda kudu ka Pangeran. sabagja satanggung jawab. 30. Jleg 29. sareuneuh saigel 39. diecagkeun. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. mun cai jadi saleuwi. teu indungan. Pangrango geus narikolot. dimana datang bala sobar. indung beurang geus nyaangan. Nya dayeuh geus jadi leuweung. datang untung sukur 36. papayung Nu Maha Agung. mamatahan ngojay ka soang. ka darat jadi salogak. mustang ngeumbing mung Gusti. Dipake suluh matak teu ruhai. Dipake pangorek bingkeng. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. Muhammad anu jinunjung 27. Geura menta hampura kanu jadi bapa. geura menta ampun kanu jadi indung. teu sobat-sobat acan 40. Hariring kagungan Nu Maha Wening. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. cegah ku diri sorangan 35. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. disuhun dinu embun-embunan. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Hirup kudu sauyunan. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati.ditunda. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. ngabageakeun anjeun anu aya. pangraksa Maha Kawasa 28. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. teu akian.

ulah perlaya samemeh perang. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Sasanget-sangetna leuweung. matak sing ati-ati 45. runtut. jadi daging. jadi balung. nu keur genah tumaninah 50. diteunggelan Hambur bacot . Kudu mampu tungkul kanu jukut. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung.raut . Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. Amit kanu mangku lembur. 46.41. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . dimana paeh ngan saukur bilatungan. Ulah gugur samemeh tempur. kanu nyungsi dinu sepi. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. sakasuka sakaduka. heunteu prak di pigawe kusorangan. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Indit ka medan jerit ulah dengki. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . ulah tanggah ka sadapan. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . bakal jadi kulit. sing awas kana tincakan 49. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. Sanajan urang papisah. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. jadi sumsum. ditukang pasti aya kabungah 44. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. Sanajan urang paanggang. ibu 43. Dahareun anu asup kanu awak. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Murah Congcot Babari nyarekan . hatemah paanjang-anjang. Taat sumembah kanu janten rama.

sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . teukeuna ku panyakit naon bae. Ngadago-dago dawuh Tereh maot.Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . Di bere sabuku menta sajeungkal . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. ari ka keluarga sorangan koret . geus mangkat beger. ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa .

sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi .

Sing Daek nulung kanu butuh. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . alam asal. nalang kanu susah. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . dihalangan ku siloka sareng sasmita. Sing Waspada permana tinggal. nu deukeut geura deheusan. Alam nirwana. Nagara tunjung sampurna. nu baheula kaalaman. ngajait kanu titeuleum. sanajan ngalamun salaput umur. sabab poe kamari lain poe ayeuna. ulah nyawang kanu anggang. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. karep heunteu reureuh-reureuh. pangabisa nu geus kapibanda. cirina satangtung diri. 2. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. asal bisa dahar kalawan cukup 1. nyaangan kanu poekeun. poe panjang. manusa kadar rancana. elmu nu geus katimu. Geus loba pangarti nu kapimilik. ku maneh weh sorangan. kahayang patema-tema. nu caket geura raketan. sok mineng kabandungan jelema. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. kabul aya tinu Maha Agung. 4. ngan kahalangan ku poho. ngahudangkeun kanu sare. Ulah Nuduh kanu jauh. mere kanu daek. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. 3. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. pek geura panggihan diri manehteh. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . Laksana aya tinu Maha Kawasa. kari diamalkeun .

Ulah taluk pedah jauh. Tunggul tong dirurud. ninggang mangsa nu sampurna. nete taraje. raja tara nyiksa. raga ditinggalkeun nyawa. Bakal digiring kurung keur kuring. bisa ngukur kana kujur. Ratu tara ngahukum. Bagja dimana boga sobat medok. pagirang. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir.giri calik. melak goreng jadi goreng.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Hartina sing apal kana diri. Hirup katungkul ku umur. paeh teu nyaho dimangsa. nitih wanci nu kamari.Mipit amit. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. Negative x negative= positip. mapay laratan anu baheula.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . Nu geulis jadi werejit. papasten nu tumibar. nyokotna ulah ngaleos. nyukcruk walungan. tong hoream pedah anggang. hirup katungkul ku umur. Sanajan urang beda tapi sarua. paeh teu apal dimangsa. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. ipis lapis. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. catang tong dirumpak. Sing bisa nilik kana diri. kadar teu bisa di singlar. bakal ngagebleg deui jeung mantena. melak cabe jadi cabe. mapay wahangan. daksi wekasan. Meredih tina ati. asal timana?. purwa wiwitan. Menekung kanu Maha Agung. sawah ledok. menta tina manah. numatak rinik-rinik kulit harti. Nu bener dibenerkeun eta bener. nu ngandung harti poe pamungkas. anggang kudu diteang. Positip x negative=negative. istri denok. Nu bener disalahkeun eta salah. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. maot pingaraneunana. Sing inget kana purwadaksi. nu lanjang jadi baruang. ngala menta. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. nincak hamalan. kandel tapel. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. melak bonteng jadi bonteng. ninggal mangsa nu sampurna. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. Positip x posotip= positip. Nyukcruk galur nu kapungkur. bakal dibulen saeneng-eneng. melak hade jadi hade. mawana ulah ngalengkah. milari ridho gusti nu Sajati. nu salah disalahkeun eta bener. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. cicing harti ngawincik diri. nu salah dibenerkeun eta salah.

mibapa ka zaman . sawarga. nu ngajadikeun bumi. kalingker ku papageran. langit.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. Miindung ka waktu. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful