Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

Kudu paheuyeuk. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. di teliti. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Ngulik. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). mun teu ngakal moal ngakeul. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). semangat pantang mundur). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). keukeuh. apa yang ditanam itulah yang dituai. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. semua orang akan kembali keasalnya). Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Hubungan Dengan Alam .heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Ngoprek. Mun teu ngopek moal nyapek. kemana aja bisa menyesuaikan diri). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive).

sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara).Gunung teu meunang di lebur. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). Leuweung ruksak. cai beak.). . manusa balangsak (hutan harus dijaga. sagara teu meunang di ruksak.

Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. 13. miharep. waluya balarea. kalangsu mangsa. kakait ati anu sajati. pagirang.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. meureun aya rasa. anggang silih teangan.1.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. 6. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. gagantar rasa anu sampurna. 11. katinggaleun poe. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. 12. patut teu nganjuk. ngapimilik anu sajati 21. nun gusti . sawarga. gering silih ubaran. geura taluktik ti kiwari. tunggara mangkukna. 3. 15. pangabisa nu can ka talaah. mugi aya dina cageur jeung bageurna. 14. paeh silih lasanan. nyasab dina waktu. anu Peun we ah papait ka tukang. Meredih kana asihna Gusti. .giri calik. Sabar teh lain digebug murungkut. omat ulah lali tina purwadaksina 5. Sagolek pangkek. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. ayeuna. caang jalan. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. Kateter basa. kaseudih anu kamari. rek dipendem ameh balem. rasa bagja anu sampurna salamina 20.. nu ngajadikeun bumi. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. panceg jeung ajegna. hirup jeung huripna. Dina sawatara isuk. teu unggut kalinduan. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. ajian nu kasingkir-singkir. 7. hiji niat na diri. dina sawatara harepan. salah silih benerkeun. 10. sacangred pageuh. langit. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. dina sawatara impian. Ulah pagiri. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. teu geudag kaanginan. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. 17. dina sawatara wanci haneut moyan. ditajong morongkol. Kudu paheuyeuk. Miindung ka waktu. disimpen cing rikip. naraka jeung sagala eusina 9. 2. lugina hate. mun poho silih bejaan. teupangkeun kuring jeung manehna. anu ngaji kari hariringna. poekeun silih caangan. dina sawatara poe anu keur dilakonan. isuk jeung kamari. rupa hade. rupa teu menta. Dedeg sampe. menta kana murahna nu Kawasa. kalingker ku papageran. geura kotektak ti ayeuna.

moal di teang. heabkeun rasa anu tiis. Dipake suluh matak teu ruhai. ka Gusti Nu Maha Agung. Hariring kagungan Nu Maha Wening. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. ka darat jadi salogak. Dipake pangorek bingkeng. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. ka Nabi anu linuhung. dipake pamikul bengkung. Panon poe geus moncorong. Amit ampun nya paralun. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. Hirup kudu sauyunan. 30. gearkeun hate anu aleum. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. Sabab lamun menta ka manusa. Lain sia kudu melaan agama. pangraksa Maha Kawasa 28. teu indungan. 25. disuhun dinu embun-embunan. geus wayahna ninggali kahareup. mamatahan ngojay ka soang. geura menta ampun kanu jadi indung. Jelema kalalepatan. teu akian. anjeun anu nyanghareup. lamun di leuweung kai dander. cegah ku diri sorangan 35. Sapapait samamanis. Pangrango geus narikolot. sareuneuh saigel 39. Dimana urang doraka ka indung bapa. Mandalawangi ngaleungit. dimana datang bala sobar. tanggah tempat robah. mun cai jadi saleuwi. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. ajeug nangtungan hirup. Muhammad anu jinunjung 27. Nya dayeuh geus jadi leuweung. 31. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. teu sobat-sobat acan 40.ditunda. Jleg 29. Hariring lain nu kuring. mawa bagja keur urang sararea 24. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. ngabageakeun anjeun anu aya. teu bapaan. diecagkeun. geus wayahna nyampeur kabagja. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. Jalma nu iman ka Pangeran. papayung Nu Maha Agung. aral subaha nu nyayang dina dada 37. matak bosen nganti-nganti ka 26. moal di ingeut. indung beurang geus nyaangan. sore janji isuk teu 33. sabagja satanggung jawab. Pajajaran kari ngaran. datang untung sukur 36. mustang ngeumbing mung Gusti. bangsa jeung nagara. Kaluhur neda papayung. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. tapi agama nu kudu melaan sia. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Lamun neda kudu ka Pangeran. Ampun ka anu Maha Agung. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. 38. haleuang lain nu urang. kahandap neda pangraksa. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Geura menta hampura kanu jadi bapa. matak beuleuweung kanu niupna .

ulah perlaya samemeh perang. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. hatemah paanjang-anjang. ditukang pasti aya kabungah 44. jadi balung.raut . runtut. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Ulah gugur samemeh tempur. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. nu keur genah tumaninah 50. Sasanget-sangetna leuweung. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. kanu nyungsi dinu sepi. Indit ka medan jerit ulah dengki. bakal jadi kulit. matak sing ati-ati 45. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. Murah Congcot Babari nyarekan . jadi sumsum. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. Kudu mampu tungkul kanu jukut. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . ibu 43. diteunggelan Hambur bacot .41. ulah tanggah ka sadapan. 46. Amit kanu mangku lembur. heunteu prak di pigawe kusorangan. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. sing awas kana tincakan 49. jadi daging. Sanajan urang papisah. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . Dahareun anu asup kanu awak. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. dimana paeh ngan saukur bilatungan. sakasuka sakaduka. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Sanajan urang paanggang. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. Taat sumembah kanu janten rama.

teukeuna ku panyakit naon bae. sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. Di bere sabuku menta sajeungkal .Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. ari ka keluarga sorangan koret . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . geus mangkat beger. sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa .

sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi .

Sing Daek nulung kanu butuh. poe panjang. nu baheula kaalaman. ulah nyawang kanu anggang. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. nu deukeut geura deheusan. manusa kadar rancana. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. karep heunteu reureuh-reureuh. 4. Alam nirwana. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . alam asal. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . Laksana aya tinu Maha Kawasa. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. pek geura panggihan diri manehteh. kari diamalkeun . ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. nu caket geura raketan. 2. Sing Waspada permana tinggal. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. sabab poe kamari lain poe ayeuna. pangabisa nu geus kapibanda. Nagara tunjung sampurna. elmu nu geus katimu. asal bisa dahar kalawan cukup 1. ku maneh weh sorangan. ngahudangkeun kanu sare. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. nalang kanu susah. mere kanu daek. sok mineng kabandungan jelema. sanajan ngalamun salaput umur. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. cirina satangtung diri. ngan kahalangan ku poho. dihalangan ku siloka sareng sasmita. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . nyaangan kanu poekeun. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Ulah Nuduh kanu jauh. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . ngajait kanu titeuleum. 3. kabul aya tinu Maha Agung. Geus loba pangarti nu kapimilik.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. kahayang patema-tema.

melak goreng jadi goreng. milari ridho gusti nu Sajati. raja tara nyiksa. bisa ngukur kana kujur. nu lanjang jadi baruang. melak hade jadi hade. Ulah taluk pedah jauh. cicing harti ngawincik diri. daksi wekasan. hirup katungkul ku umur. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. menta tina manah. istri denok. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. ipis lapis. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. ninggal mangsa nu sampurna. ninggang mangsa nu sampurna. Sing bisa nilik kana diri. Menekung kanu Maha Agung. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. asal timana?. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. nu salah disalahkeun eta bener. Nu bener dibenerkeun eta bener. catang tong dirumpak. Hartina sing apal kana diri. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. Negative x negative= positip. Sanajan urang beda tapi sarua. kandel tapel. Positip x posotip= positip.Mipit amit. Nu bener disalahkeun eta salah. Hirup katungkul ku umur.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . sawah ledok. mapay laratan anu baheula. paeh teu apal dimangsa. pagirang. melak cabe jadi cabe. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. mawana ulah ngalengkah. nincak hamalan. paeh teu nyaho dimangsa. anggang kudu diteang. mapay wahangan. nyukcruk walungan. papasten nu tumibar. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. purwa wiwitan. maot pingaraneunana. raga ditinggalkeun nyawa. nyokotna ulah ngaleos. bakal ngagebleg deui jeung mantena. Ratu tara ngahukum. Meredih tina ati. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. nitih wanci nu kamari. Tunggul tong dirurud. nete taraje. melak bonteng jadi bonteng.giri calik.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Nyukcruk galur nu kapungkur. bakal dibulen saeneng-eneng. Bakal digiring kurung keur kuring. nu ngandung harti poe pamungkas. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. tong hoream pedah anggang. Bagja dimana boga sobat medok. nu salah dibenerkeun eta salah. Nu geulis jadi werejit. numatak rinik-rinik kulit harti. Sing inget kana purwadaksi. ngala menta. kadar teu bisa di singlar. Positip x negative=negative.

sawarga.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. mibapa ka zaman . naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. nu ngajadikeun bumi. kalingker ku papageran. langit. Miindung ka waktu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful