Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. semua orang akan kembali keasalnya). Ngoprek. semangat pantang mundur). mun teu ngakal moal ngakeul. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Kudu paheuyeuk. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. kemana aja bisa menyesuaikan diri). Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. di teliti. keukeuh. Ngulik. apa yang ditanam itulah yang dituai. Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Mun teu ngopek moal nyapek. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Hubungan Dengan Alam . melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya).Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive).

Gunung teu meunang di lebur. manusa balangsak (hutan harus dijaga. .). buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Leuweung ruksak. sagara teu meunang di ruksak. Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. cai beak. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara).

Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. gering silih ubaran. naraka jeung sagala eusina 9. 12. ditajong morongkol. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. dina sawatara harepan. Sagolek pangkek.giri calik. pagirang. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. nu ngajadikeun bumi. 14. menta kana murahna nu Kawasa. lugina hate. 2. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. dina sawatara poe anu keur dilakonan. mun poho silih bejaan. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. 15. teupangkeun kuring jeung manehna. rupa teu menta. sacangred pageuh. 6. 13. kaseudih anu kamari. 7. Ulah pagiri. langit.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. Dedeg sampe. sawarga. 11. Miindung ka waktu. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. katinggaleun poe. dina sawatara impian. gagantar rasa anu sampurna. . kakait ati anu sajati. disimpen cing rikip. ngapimilik anu sajati 21. ayeuna. teu geudag kaanginan. Meredih kana asihna Gusti. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. 10. anu Peun we ah papait ka tukang. salah silih benerkeun. poekeun silih caangan. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. rek dipendem ameh balem. rupa hade. anggang silih teangan. caang jalan. mugi aya dina cageur jeung bageurna. meureun aya rasa. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. teu unggut kalinduan. kalangsu mangsa. anu ngaji kari hariringna. patut teu nganjuk. miharep. dina sawatara wanci haneut moyan.1. isuk jeung kamari. geura kotektak ti ayeuna. pangabisa nu can ka talaah. 3. hirup jeung huripna. tunggara mangkukna. Sabar teh lain digebug murungkut. geura taluktik ti kiwari. nun gusti . paeh silih lasanan. rasa bagja anu sampurna salamina 20. nyasab dina waktu. 17. panceg jeung ajegna. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. omat ulah lali tina purwadaksina 5.. kalingker ku papageran. hiji niat na diri. Kudu paheuyeuk. Dina sawatara isuk. ajian nu kasingkir-singkir. waluya balarea.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. Kateter basa.

ditunda. papayung Nu Maha Agung. Jalma nu iman ka Pangeran. Geura menta hampura kanu jadi bapa. 38. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. Nya dayeuh geus jadi leuweung. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. ka darat jadi salogak. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. ngabageakeun anjeun anu aya. kahandap neda pangraksa. cegah ku diri sorangan 35. Lain sia kudu melaan agama. gearkeun hate anu aleum. tapi agama nu kudu melaan sia. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. geus wayahna ninggali kahareup. Jelema kalalepatan. teu sobat-sobat acan 40. teu akian. bangsa jeung nagara. ka Gusti Nu Maha Agung. mawa bagja keur urang sararea 24. Panon poe geus moncorong. dipake pamikul bengkung. matak beuleuweung kanu niupna . heabkeun rasa anu tiis. Ampun ka anu Maha Agung. mamatahan ngojay ka soang. Jleg 29. mun cai jadi saleuwi. moal di ingeut. Muhammad anu jinunjung 27. geus wayahna nyampeur kabagja. Amit ampun nya paralun. indung beurang geus nyaangan. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. sareuneuh saigel 39. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. aral subaha nu nyayang dina dada 37. datang untung sukur 36. Hariring lain nu kuring. diecagkeun. Pajajaran kari ngaran. matak bosen nganti-nganti ka 26. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Sabab lamun menta ka manusa. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. lamun di leuweung kai dander. 25. 31. anjeun anu nyanghareup. ka Nabi anu linuhung. teu indungan. Sapapait samamanis. moal di teang. Lamun neda kudu ka Pangeran. Hirup kudu sauyunan. 30. Dimana urang doraka ka indung bapa. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. tanggah tempat robah. ajeug nangtungan hirup. Dipake pangorek bingkeng. geura menta ampun kanu jadi indung. sabagja satanggung jawab. mustang ngeumbing mung Gusti. teu bapaan. Kaluhur neda papayung. dimana datang bala sobar. Mandalawangi ngaleungit. Pangrango geus narikolot. haleuang lain nu urang. sore janji isuk teu 33. pangraksa Maha Kawasa 28. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. Hariring kagungan Nu Maha Wening. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Dipake suluh matak teu ruhai. disuhun dinu embun-embunan.

moal leuwh sanget tibatan sungut 47. ditukang pasti aya kabungah 44. ibu 43. Kudu mampu tungkul kanu jukut.41. Taat sumembah kanu janten rama. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. matak sing ati-ati 45. nu keur genah tumaninah 50. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel .raut . diteunggelan Hambur bacot . runtut. Dahareun anu asup kanu awak. jadi daging. dimana paeh ngan saukur bilatungan. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. bakal jadi kulit. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . Sanajan urang paanggang. jadi sumsum. Indit ka medan jerit ulah dengki. sing awas kana tincakan 49. Sasanget-sangetna leuweung. Sanajan urang papisah. hatemah paanjang-anjang. Amit kanu mangku lembur. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. Ulah gugur samemeh tempur. jadi balung. 46. Murah Congcot Babari nyarekan . kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . ulah tanggah ka sadapan. ulah perlaya samemeh perang. kanu nyungsi dinu sepi. sakasuka sakaduka. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. heunteu prak di pigawe kusorangan.

di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji .ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. ari ka keluarga sorangan koret . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . Ngadago-dago dawuh Tereh maot.beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . Di bere sabuku menta sajeungkal .Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . geus mangkat beger. teukeuna ku panyakit naon bae. ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa .

Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi . sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .

3. sanajan ngalamun salaput umur. pek geura panggihan diri manehteh. cirina satangtung diri. alam asal. manusa kadar rancana. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. Nagara tunjung sampurna. kari diamalkeun . mere kanu daek. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. nalang kanu susah. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . poe panjang. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . dihalangan ku siloka sareng sasmita. Sing Waspada permana tinggal. Ulah Nuduh kanu jauh. Sing Daek nulung kanu butuh. Alam nirwana. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . kahayang patema-tema. pangabisa nu geus kapibanda. ulah nyawang kanu anggang. ngan kahalangan ku poho. sabab poe kamari lain poe ayeuna. sok mineng kabandungan jelema. karep heunteu reureuh-reureuh. elmu nu geus katimu. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. nyaangan kanu poekeun. nu baheula kaalaman. ku maneh weh sorangan. 4.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. nu deukeut geura deheusan. Geus loba pangarti nu kapimilik. asal bisa dahar kalawan cukup 1. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. kabul aya tinu Maha Agung. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Laksana aya tinu Maha Kawasa. 2. ngajait kanu titeuleum. ngahudangkeun kanu sare. nu caket geura raketan. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran.

menta tina manah. hirup katungkul ku umur. Menekung kanu Maha Agung. bakal ngagebleg deui jeung mantena. milari ridho gusti nu Sajati. Nu bener disalahkeun eta salah. Bagja dimana boga sobat medok. melak hade jadi hade. ipis lapis. Positip x negative=negative. kandel tapel. raga ditinggalkeun nyawa. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. nincak hamalan. bisa ngukur kana kujur. ninggang mangsa nu sampurna. Sanajan urang beda tapi sarua. Ulah taluk pedah jauh. purwa wiwitan. mapay laratan anu baheula. Hartina sing apal kana diri. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. nu ngandung harti poe pamungkas. Sing bisa nilik kana diri. Nu geulis jadi werejit. nu salah dibenerkeun eta salah. numatak rinik-rinik kulit harti. daksi wekasan. Positip x posotip= positip. Sing inget kana purwadaksi. Negative x negative= positip. nyukcruk walungan. anggang kudu diteang. Tunggul tong dirurud. Meredih tina ati. raja tara nyiksa. catang tong dirumpak.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . mapay wahangan. Nu bener dibenerkeun eta bener. papasten nu tumibar. tong hoream pedah anggang. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. Ratu tara ngahukum. Bakal digiring kurung keur kuring. maot pingaraneunana. istri denok. Nyukcruk galur nu kapungkur. paeh teu nyaho dimangsa.giri calik. nete taraje. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. Hirup katungkul ku umur. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. cicing harti ngawincik diri. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. melak bonteng jadi bonteng. nu lanjang jadi baruang. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. melak cabe jadi cabe. mawana ulah ngalengkah. melak goreng jadi goreng. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. nu salah disalahkeun eta bener. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. ninggal mangsa nu sampurna. pagirang. sawah ledok. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. nitih wanci nu kamari.Mipit amit. bakal dibulen saeneng-eneng. paeh teu apal dimangsa.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. asal timana?. kadar teu bisa di singlar. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. ngala menta. nyokotna ulah ngaleos.

naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. langit.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. sawarga. Miindung ka waktu. mibapa ka zaman . nu ngajadikeun bumi. kalingker ku papageran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful