Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. keukeuh. semua orang akan kembali keasalnya). Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah. Kudu paheuyeuk. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). mun teu ngakal moal ngakeul. Ngulik. apa yang ditanam itulah yang dituai. Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain). Mun teu ngopek moal nyapek. kemana aja bisa menyesuaikan diri).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. Ngoprek. Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). di teliti. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). semangat pantang mundur). melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Hubungan Dengan Alam . Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik.

laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati. .). cai beak. Leuweung ruksak. sagara teu meunang di ruksak.Gunung teu meunang di lebur. buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. manusa balangsak (hutan harus dijaga. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini).

teu unggut kalinduan. mugi aya dina cageur jeung bageurna. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. dina sawatara harepan. meureun aya rasa. naraka jeung sagala eusina 9.giri calik. nun gusti . Sagolek pangkek. nu ngajadikeun bumi. 10. 2. mun poho silih bejaan. 11. tunggara mangkukna. geura kotektak ti ayeuna. disimpen cing rikip. rupa hade. Meredih kana asihna Gusti. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. pangabisa nu can ka talaah. Kudu paheuyeuk. geura taluktik ti kiwari. nyasab dina waktu. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. Sabar teh lain digebug murungkut. Dedeg sampe. omat ulah lali tina purwadaksina 5. kaseudih anu kamari. ajian nu kasingkir-singkir. Ulah pagiri. ditajong morongkol. caang jalan. kalingker ku papageran.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. dina sawatara poe anu keur dilakonan. gering silih ubaran. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. dina sawatara wanci haneut moyan. salah silih benerkeun. rasa bagja anu sampurna salamina 20. poekeun silih caangan. hirup jeung huripna. langit. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. teupangkeun kuring jeung manehna. 6. ngapimilik anu sajati 21. waluya balarea. rupa teu menta. anu ngaji kari hariringna. 17. rek dipendem ameh balem. kalangsu mangsa. Miindung ka waktu. menta kana murahna nu Kawasa. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. patut teu nganjuk. sawarga. Kateter basa. 3. miharep. sacangred pageuh. 14. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. anu Peun we ah papait ka tukang. hiji niat na diri. pagirang. 12. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. lugina hate. ayeuna. kakait ati anu sajati. isuk jeung kamari. katinggaleun poe. . panceg jeung ajegna. 7. teu geudag kaanginan. anggang silih teangan. paeh silih lasanan. dina sawatara impian. 15. gagantar rasa anu sampurna.1. 13. Dina sawatara isuk..

kahandap neda pangraksa.ditunda. teu sobat-sobat acan 40. Hariring lain nu kuring. Mandalawangi ngaleungit. Pangrango geus narikolot. gearkeun hate anu aleum. ka Gusti Nu Maha Agung. Panon poe geus moncorong. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. 38. moal di teang. Sapapait samamanis. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. Jalma nu iman ka Pangeran. mamatahan ngojay ka soang. datang untung sukur 36. mawa bagja keur urang sararea 24. Kaluhur neda papayung. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. bangsa jeung nagara. ka Nabi anu linuhung. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. Dipake suluh matak teu ruhai. sore janji isuk teu 33. sareuneuh saigel 39. geus wayahna ninggali kahareup. heabkeun rasa anu tiis. 31. Pajajaran kari ngaran. dimana datang bala sobar. diecagkeun. Geura menta hampura kanu jadi bapa. Sabab lamun menta ka manusa. matak bosen nganti-nganti ka 26. aral subaha nu nyayang dina dada 37. mun cai jadi saleuwi. Lain sia kudu melaan agama. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Lamun neda kudu ka Pangeran. 25. Dimana urang doraka ka indung bapa. teu indungan. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. dipake pamikul bengkung. ajeug nangtungan hirup. Jleg 29. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. Hirup kudu sauyunan. Amit ampun nya paralun. matak beuleuweung kanu niupna . moal di ingeut. indung beurang geus nyaangan. mustang ngeumbing mung Gusti. Jelema kalalepatan. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. Dipake pangorek bingkeng. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. pangraksa Maha Kawasa 28. lamun di leuweung kai dander. Muhammad anu jinunjung 27. teu akian. cegah ku diri sorangan 35. ka darat jadi salogak. geus wayahna nyampeur kabagja. anjeun anu nyanghareup. 30. Nya dayeuh geus jadi leuweung. geura menta ampun kanu jadi indung. sabagja satanggung jawab. tanggah tempat robah. Hariring kagungan Nu Maha Wening. haleuang lain nu urang. tapi agama nu kudu melaan sia. Ampun ka anu Maha Agung. ngabageakeun anjeun anu aya. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. teu bapaan. disuhun dinu embun-embunan. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. papayung Nu Maha Agung.

sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. jadi daging. Kudu mampu tungkul kanu jukut. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. nu keur genah tumaninah 50. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam. jadi balung. Murah Congcot Babari nyarekan .raut . Dahareun anu asup kanu awak. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. ibu 43. diteunggelan Hambur bacot . kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. bakal jadi kulit. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . ulah tanggah ka sadapan. jadi sumsum. Sasanget-sangetna leuweung. Taat sumembah kanu janten rama. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. heunteu prak di pigawe kusorangan. Sanajan urang papisah. Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . runtut. Amit kanu mangku lembur. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. dimana paeh ngan saukur bilatungan. sakasuka sakaduka. Indit ka medan jerit ulah dengki. Sanajan urang paanggang. ditukang pasti aya kabungah 44. hatemah paanjang-anjang. hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . ulah perlaya samemeh perang. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. matak sing ati-ati 45. 46. kanu nyungsi dinu sepi. sing awas kana tincakan 49.41. Ulah gugur samemeh tempur.

beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . Di bere sabuku menta sajeungkal . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa . sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda .Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina . teukeuna ku panyakit naon bae. Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji . geus mangkat beger.ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. ari ka keluarga sorangan koret .

sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi .

ulah nyawang kanu anggang. Nagara tunjung sampurna. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. sabab poe kamari lain poe ayeuna. ngan kahalangan ku poho.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. Ulah Nuduh kanu jauh. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. nu caket geura raketan. cirina satangtung diri. Sing Waspada permana tinggal. pangabisa nu geus kapibanda. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . nalang kanu susah. aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. nyaangan kanu poekeun. ngahudangkeun kanu sare. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. kahayang patema-tema. pek geura panggihan diri manehteh. ngajait kanu titeuleum. 2. alam asal. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . 4. poe panjang. mere kanu daek. sanajan ngalamun salaput umur. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. ku maneh weh sorangan. kabul aya tinu Maha Agung. Alam nirwana. karep heunteu reureuh-reureuh. nu baheula kaalaman. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . nu deukeut geura deheusan. dihalangan ku siloka sareng sasmita. kari diamalkeun . kalayan dirimbunan ku gunung simbul. sok mineng kabandungan jelema. asal bisa dahar kalawan cukup 1. elmu nu geus katimu. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Geus loba pangarti nu kapimilik. Laksana aya tinu Maha Kawasa. 3. manusa kadar rancana. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Sing Daek nulung kanu butuh.

Nu bener disalahkeun eta salah. Negative x negative= positip. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. nu ngandung harti poe pamungkas. Sing bisa nilik kana diri. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. pagirang. Hartina sing apal kana diri. papasten nu tumibar. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. sawah ledok. kandel tapel. Positip x posotip= positip.giri calik. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. Bagja dimana boga sobat medok. nete taraje. ipis lapis. bakal dibulen saeneng-eneng. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. milari ridho gusti nu Sajati. nyokotna ulah ngaleos. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. catang tong dirumpak. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. paeh teu apal dimangsa. Nyukcruk galur nu kapungkur. numatak rinik-rinik kulit harti. Bakal digiring kurung keur kuring. nitih wanci nu kamari. anggang kudu diteang. Tunggul tong dirurud. cicing harti ngawincik diri. paeh teu nyaho dimangsa. mapay laratan anu baheula. raga ditinggalkeun nyawa. tong hoream pedah anggang. melak goreng jadi goreng.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. purwa wiwitan. raja tara nyiksa. kadar teu bisa di singlar. melak hade jadi hade. mapay wahangan. melak cabe jadi cabe. Ratu tara ngahukum. nyukcruk walungan. mawana ulah ngalengkah. asal timana?. nu lanjang jadi baruang. hirup katungkul ku umur. Menekung kanu Maha Agung. maot pingaraneunana. bisa ngukur kana kujur. ninggang mangsa nu sampurna. nu salah dibenerkeun eta salah. Sing inget kana purwadaksi. menta tina manah. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. istri denok. Nu bener dibenerkeun eta bener. ngala menta. nincak hamalan. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. Hirup katungkul ku umur. ninggal mangsa nu sampurna. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. Nu geulis jadi werejit. nu salah disalahkeun eta bener. melak bonteng jadi bonteng.Mipit amit. Positip x negative=negative. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . bakal ngagebleg deui jeung mantena. Meredih tina ati. daksi wekasan. Ulah taluk pedah jauh. Sanajan urang beda tapi sarua.

naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. langit. Miindung ka waktu.Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. kalingker ku papageran. nu ngajadikeun bumi. mibapa ka zaman . sawarga.