Pribahasa sunda

Hubungan Dengan Sesama Mahluk Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek (kalo mo ngambil sesuatu harus seijin yg punya). Sacangreud pageuh sagolek pangkek (Commitment, menepati janji & consitent). Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina (integrity harus mengikuti etika yang ada) Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang (communication skill, berbicara harus tepat, jelas, bermakna.. tidak asbun). Kudu hade gogod hade tagog (Appearance harus dijaga agar punya performance yg okeh dan harus consitent dengan perilakunya ) Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh (harus saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi). Pondok jodo panjang baraya (siapapun walopun jodo kita tetap persaudaraan harus tetap dijaga) Ulah ngaliarkeun taleus ateul (jangan menyebarkan isu, memfitnah). Bengkung ngariung bongok ngaronyok (team works & solidarity dalam hal menghadapi kesulitan/ problems/ masalah harus di solve bersama) Bobot pangayun timbang taraju (Logic, semua yang dilakukan harus penuh pertimbangan fairness, logic, common sense) Lain palid ku cikiih lain datang ku cileuncang (Vision, Mission, Goal, Directions,… kudu ada tujuan yg jelas sebelum melangkah). Kudu nepi memeh indit (Planning & Simulation… harus tiba sebelum berangkat, make sure semuanya di prepare dulu). Taraje nangeuh dulang pinande (setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar). Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian (jangan berebut kekuasaan). Ulah ngukur baju sasereg awak (Objektivitas, jangan melihat dari hanya kaca mata sendiri). Ulah nyaliksik ku buuk leutik (jangan memperalat yang lemah/ rakyat jelata) Ulah keok memeh dipacok (Ksatria, jangan mundur sebelum berupaya keras).

Melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng. seperti layaknya lilin yang memberikan penerangan tapi ikut terbakar abis bersama api yang dihasilkan). Dihin pinasti anyar pinanggih (semua kejadian telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa yang selalu menjaga hukum-hukumnya). apa yang ditanam itulah yang dituai. Cai karacak ninggang batu laun laun jadi dekok (Persistent. Nimu luang tina burang (semua kejadian pasti ada hikmah/ manfaatnya apabila kita bisa menyikapinya dengan cara yang positive). Ngoprek. segalanya harus pakai akal dan harus terus di ulik. Neangan luang tipapada urang (Belajar mencari pengetahuan dari pengalaman orang lain).hari kita terbakar oleh nasihat-2 yang kita berikan kepada yang lain tsb. kalau kita menanam kebaikan walaupun sekecil elektron tetep akan dibalas kebaikan pula. misalnya kita memberikan nasihat yagn baik kepada orang lain tapi dalam kenyataan sehari. Mun teu ngopek moal nyapek. mun teu ngakal moal ngakeul. Omat urang kudu bisa ngaji diri (kita harus bisa mengkaji diri sendiri jangan suka menyalahkan orang lain) Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin (Jangan sampai kita terbakar oleh ucapan kita. Nu lain kudu dilainkeun nu enya kudu dienyakeun (speak the truth nothing but the truth). semangat pantang mundur). mun teu ngarah moal ngarih (Research & Development. kalau kita menanam keburukan maka keburukan pula yg didapat ) Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna (Gunakan akal dalam melangkah.Kudu bisa kabulu kabale (Gawul. Hubungan Dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa) Mulih kajati mulang kaasal (semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa yang maha murbeng alam. buat apa Yang Maha Kuasa menciptakan akal kalau tidak digunakan sebagai mestinya). keukeuh. kemana aja bisa menyesuaikan diri).heuyeuk leungeun paantay-antay tangan (saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat). Kudu paheuyeuk. kalo sudah diteliti dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan). semua orang akan kembali keasalnya). di teliti. melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng (Hukum Yang Maha Kuasa adalah selalu menjaga hukum-2nya. Ulah taluk pedah jauh tong hoream pedah anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang (maju terus pantang mundur). Hubungan Dengan Alam . Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak (Kompak/ team work). Ngulik.

cai beak. . laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan… harus serasi dengan alam. harus dibedakan istilah dipupusti (dihormati) dengan dipigusti (di Tuhankan) banyak yang salah arti disini). Tatangkalan dileuweung teh kudu di pupusti (Pepohonan di hutan ituh harus di hormati.). sumber air harus dimaintain kalo tidak maka manusia akan sengsara). buyut teu meunang di rempak (Sustainable Development ~ Gunung tidak boleh dihancurkan. Leuweung ruksak. sagara teu meunang di ruksak.Gunung teu meunang di lebur. manusa balangsak (hutan harus dijaga.

14. mugi aya dina cageur jeung bageurna. dina sawatara impian. Dimana-manahurung nangtung siang leumpang. ayeuna. prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan 22. rasa bagja anu sampurna salamina 20.. mun poho silih bejaan. Miindung ka waktu. sawarga. sacangred pageuh. Sabar teh lain digebug murungkut. 11. nu ngajadikeun bumi. ngapimilik anu sajati 21. 7. Hate nu Kalingkung ku wawangunan. gagantar rasa anu sampurna. . geura kotektak ti ayeuna. poekeun silih caangan. hiji niat na diri. menta kana murahna nu Kawasa. Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang 18. Dedeg sampe. teu geudag kaanginan. Sagolek pangkek. teu unggut kalinduan. na kalakuan teu beda ti euwah-euwah? 16. kalingker ku papageran. paeh silih lasanan. miharep. anu Peun we ah papait ka tukang. anu ngaji kari hariringna. omat ulah lali tina purwadaksina 5. 12. Meredih kana asihna Gusti. dina sawatara harepan. rupa hade. salah silih benerkeun. pangabisa nu can ka talaah. 2.1. patut teu nganjuk. Zaman kiwari mah Anu dakwah kari pertentangna. nyasab dina waktu. kalangsu mangsa. teupangkeun kuring jeung manehna. isuk jeung kamari. pagirang. panceg jeung ajegna. naraka jeung sagala eusina 9. geura taluktik ti kiwari. dina sawatara poe anu keur dilakonan. mibapa ka zaman Ditampiling cicing. meureun aya rasa. ajian nu kasingkir-singkir. rek dipendem ameh balem. anggang silih teangan.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang 8. gering silih ubaran. langit. nun gusti . 6. tapi kajahatanmah beuki meuweuh 19. 15. Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. 3. kaseudih anu kamari.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik 4. Kudu paheuyeuk. kakait ati anu sajati. dina sawatara wanci haneut moyan. Ulah pagiri. tunggara mangkukna. Jeung dulur mah Jauh silih tepungan. katinggaleun poe.giri calik. lugina hate. Kateter basa. rupa teu menta. waluya balarea. 13. Dina sawatara isuk. Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. hirup jeung huripna. disimpen cing rikip. caang jalan. 10. Bisi aya elmu kasungkur-sungkur. ditajong morongkol. 17.

Kaluhur neda papayung. geus wayahna nyampeur kabagja. Lamun neda kudu ka Pangeran. Pajajaran kari ngaran. ka darat jadi salogak. Nu kagungan ngadeg sakur kersa-Na. Pangrango geus narikolot. Jalma nu iman ka Pangeran. Dipake pangorek bingkeng. teu indungan.ditunda. tanggah tempat robah. Sakur nu rek ngarugikeun kana diri. gearkeun hate anu aleum. Geura menta hampura kanu jadi bapa. Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian. Muhammad anu jinunjung 27. indung beurang geus nyaangan. mun cai jadi saleuwi. Ampun ka anu Maha Agung. Amit ampun nya paralun. 30. teu bapaan. teu sobat-sobat acan 40. kahandap neda pangraksa. Jelema kalalepatan. Ditarima ku panangan ditampi ku ati sanubari dua. Haleuang kagungan Nu Maha Wenang 32. moal di ingeut. Sapapait samamanis. sabab duanana pangeran urang di alam dunya. Mandalawangi ngaleungit. bangsa jeung nagara. aral subaha nu nyayang dina dada 37. haleuang lain nu urang. lir ibarat Lamun di lembur kai randu. matak bosen nganti-nganti ka 26. Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati. geus wayahna ninggali kahareup. datang untung sukur 36. 25. Hariring kagungan Nu Maha Wening. papayung Nu Maha Agung. lamun di leuweung kai dander. disuhun dinu embun-embunan. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat 34. Lain rek mamatahan nerekel ka monyet. Hariring lain nu kuring. pangraksa Maha Kawasa 28. anjeun anu aya sajeroning rasa 23. sareuneuh saigel 39. ajeug nangtungan hirup. heabkeun rasa anu tiis. tapi agama nu kudu melaan sia. cegah ku diri sorangan 35. anjeun anu nyanghareup. matak beuleuweung kanu niupna . dipake pamikul bengkung. moal di teang. Nya dayeuh geus jadi leuweung. Sabab lamun menta ka manusa. Panon poe geus moncorong. Bral gumelar kawasa-Na Kun fayakun. ka Gusti Nu Maha Agung. mawa bagja keur urang sararea 24. Jleg 29. bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya. dipake mah tungkul tumpuk Samenit ganti sajam kalalaputan. dimana datang bala sobar. mamatahan ngojay ka soang. ka Nabi anu linuhung. 31. teu akian. geura menta ampun kanu jadi indung. 38. Dimana urang doraka ka indung bapa. mustang ngeumbing mung Gusti. sore janji isuk teu 33. diecagkeun. ngabageakeun anjeun anu aya. Dipake suluh matak teu ruhai. Lain sia kudu melaan agama. Hirup kudu sauyunan. sabagja satanggung jawab.

hayang nyanyabaan atawa udar ider bae. sumujud tumut kanu janten Dihareupeun aya kasusah. kusabab kitu leuwih hade ngorbankeun banda tibatan cilaka awak. Sanajan urang paanggang. diteunggelan Hambur bacot . dimana paeh ngan saukur bilatungan. Amit kanu mangku lembur. tapi berehan Aya Bagja teu daulat Rek menang bagja teu tulus . Di Babuk lalay di perekpek kupanenggel . matak sing ati-ati 45.41. ditukang pasti aya kabungah 44. sakasuka sakaduka. nu keur genah tumaninah 50. Murag bulu bitis teu resep cicing di imah . Bentik curuk balas nunjuk nganbisa marentah atawa nitah hungkul . bakal jadi kulit. lumaku ka medan tempur ulah ujub 42. Indit ka medan jerit ulah dengki. Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian. ibu 43. Sasanget-sangetna leuweung. ulah perlaya samemeh perang. sing awas kana tincakan 49. Taat sumembah kanu janten rama. Kudu mampu tungkul kanu jukut. Sanajan urang papisah. hatemah paanjang-anjang. moal leuwh sanget tibatan sungut 47. kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Banda tatalang raga Kakayaanmah pikeun ngabagjakeun awak. Murah Congcot Babari nyarekan . ulah tanggah ka sadapan. jadi daging. Dahareun anu asup kanu awak. Ulah gugur samemeh tempur. Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. jadi sumsum. kanu nyungsi dinu sepi. heunteu prak di pigawe kusorangan. Sabobot sapihanean sabata sarimbangan Hirup akur . 46. runtut. tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan 48. jadi balung. lumampah ka medan dadalaga ulah dendam.raut .

ngadadak loba pamenta Hate jelema sanajan deet moal kakobet kacida hesena sangkan nganyahokeun kaayaan hate atawa kahayang hiji jalma Pait daging pahang tulang Cageur. sokrobah tangtungan Ciri sabumi cara sa desa adat kabiasaan di unggal nagara atawa daerah beda . Ngadago-dago dawuh Tereh maot. teukeuna ku panyakit naon bae. Nyengeut damar di suhunan nembongkeun kabengharan ku mere maweh ka dengeun-dengeun ngarah pamuji .beda Geus turun amis Cau Geus tembong kawanitaannana . di bere sajeungkal menta sadeupa Kusabab di bere hate . geus mangkat beger. ari ka keluarga sorangan koret . ngadagoan panyaur pangeran Jual dedet Ngajual barang satengah maksa .Unggah ka bale Watangan Katarik perkara Caang bulan dadamaran Migawe hal anu teu di perlukeun deui Cicing dina sihung maung Hirup atawa kumawula ka gegeden . Di bere sabuku menta sajeungkal . sok milu kaajenan batur Nyium bari ngegel Muji bari ngarah pamere Cadu mungkuk haram dempak Minangka sumpah moal daek ngelehan maneh Gurat cai Teupuguh janjina .

sabab sieun ku cai Nyieun pucuk ti girang nyiun jalan pipaseaeun Mobok manggih gorowong Kabeneran aya jalan pikeun ngahasilkeun usaha nu keur dipaju Goong nabeh maneh Muji atawa ngagulkeun diri sorangan Nyoo Gado Ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat Galak timburu Babari timburuan Leutik-leutik ngagalatik Jelema leutik tapi wanian Halodo sataun lantis ku hujan sakali Kahadean nu sakitu lilana lengit ku kagorengan sakali Herang caina beunang laukna Hasil maksud kalawan teu ngaganggu ka batur Hampang birit Daekan di titah Handap asor daek ngahormat kabatur Harewos Bojong ngomong nu diharewoskeun tapi kadenge ku nu deukeut ka nu di harewoskeun .Beak dengkak Geus beak tarekah Kawas hayam keur endogan teu daek cicing lantaran hate kawer atawa geus teu sabar ngadagoan anu di arep-arep Elmu tumbila Nuboba imah ngarugikeun ka tamu Cara embe embung mandi .

asal bisa dahar kalawan cukup 1. manusa kadar rancana. Indung lembu bapak banteng Turunan gagah beunghar . ulah nyawang kanu anggang. turunan menak ti indung ti bapak Ipis biwir epes meer . aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. kari diamalkeun . Sing Daek nulung kanu butuh. sanajan ngalamun salaput umur. (Akherat) Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran. cirina satangtung diri. sok mineng kabandungan jelema. nu baheula kaalaman. Laksana aya tinu Maha Kawasa. asal tiis beuteung kajeun teuing cape digawe . Geus loba pangarti nu kapimilik. 3. 4. Nagara tunjung sampurna. poe panjang. nyaangan kanu poekeun. mere kanu daek. pangabisa nu geus kapibanda. kahayang patema-tema. Kaciwit kulit kabawa daging kabawa goreng ku kalakuan baraya anu salah Kajeun panas tonggong . ngahudangkeun kanu sare. elmu nu geus katimu. babari ceurik Jadi sabiwir hiji jadi omong ( carita ) sarerea. moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. pek geura panggihan diri manehteh. 2. alam asal. nalang kanu susah. ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan. Ulah Nuduh kanu jauh. nu caket geura raketan. karep heunteu reureuh-reureuh.Haseum budi leuwih loba baed jeung cemberut tibatan seuri atawa marahmay. ngan kahalangan ku poho. Alam nirwana. kabul aya tinu Maha Agung. ngajait kanu titeuleum. nu deukeut geura deheusan. Sing Waspada permana tinggal. kalayan dirimbunan ku gunung simbul. ku maneh weh sorangan. dihalangan ku siloka sareng sasmita. sabab poe kamari lain poe ayeuna.

raja tara nyiksa. pagirang. purwa wiwitan. sawah ledok. hirup katungkul ku umur. cicing harti ngawincik diri. anggang kudu diteang. nete taraje. omat ulah lali tina purwadaksina Ulah pagiri. maot pingaraneunana. papasten nu tumibar. nyokotna ulah ngaleos. Sanajan urang beda tapi sarua. Sing bisa nilik kana diri. nitih wanci nu kamari. mawana ulah ngalengkah. milari ridho gusti nu Sajati. Hirup katungkul ku umur. Menekung kanu Maha Agung. nincak hamalan. muja brata kanu Maha Kawasa Pasti teu bisa dipungkir. Sing inget kana purwadaksi. bakal dibulen saeneng-eneng. Positip x negative=negative. bisa ngukur kana kujur.Mipit amit.giri calik. melak goreng jadi goreng. cicing dimana? Balik kamana? Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir. Nu bener disalahkeun eta salah. Bakal digiring kurung keur kuring. catang tong dirumpak. nyukcruk walungan. Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring. bakal cicing dinu eling Niti wanci nu mustari. melak bonteng jadi bonteng. Nu bener dibenerkeun eta bener. bakal ngagebleg deui jeung mantena. melak hade jadi hade.girang tampian Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang . Ulah taluk pedah jauh. ninggang mangsa nu sampurna. nu salah dibenerkeun eta salah. Nyukcruk galur nu kapungkur. (malapah gedang) Sing waspada jeung permana tinggal. ngala menta. sanajan teu ngahiji tapi sa ati. mapay laratan anu baheula. kandel tapel. Ratu tara ngahukum. nu ngandung harti poe pamungkas. menta tina manah. mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama. kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. nu lanjang jadi baruang. paeh teu apal dimangsa. ipis lapis. paeh teu nyaho dimangsa. kadar teu bisa di singlar. Negative x negative= positip. mapay wahangan. Nu geulis jadi werejit. Positip x posotip= positip. tong hoream pedah anggang. ninggal mangsa nu sampurna. istri denok. daksi wekasan. raga ditinggalkeun nyawa. nu salah disalahkeun eta bener. tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug. Meredih tina ati. Tunggul tong dirurud. Hartina sing apal kana diri. melak cabe jadi cabe. (Waspada) Inditna ulah ngagidig. numatak rinik-rinik kulit harti. tebih kudu di sungsi Kudu paheuyeuk. Bagja dimana boga sobat medok.heuyeuk leungeun paantay-antay tangan Neangan luang tipapada urang Ulah nyaliksik ku buuk leutik Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. asal timana?.

Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya. langit. nu ngajadikeun bumi. naraka jeung sagala eusina Hate nu Kalingkung ku wawangunan. mibapa ka zaman . kalingker ku papageran. sawarga. Miindung ka waktu.