Anda di halaman 1dari 8

NOTA DAN LATIHAN KEMAHIRAN HIDUP - OUM ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN 1.

Pengurusan bengkel bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugasan, peraturan dipatuhi dengan betul,__________bengkel dijaga,____________alatan dan bahan yang kemas dan __________________serta dapat menghindarkan ___________________apabil murid mempunyai sifat ______________________,________________,__________________dan menepati masa. 2. Pengurusan bengkel yang baik mestilah mempunyai seorang ketua yang dinamakan _______________dan Penolong yang dipanggil _______________ ________________dipilih di kalangan murid yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Pemilihan formen dan penolong formen ini dilakukan oleh __________sendiri bagi mendapatkan ___________________daripada rakan sekelas. 3.

4. Peraturan keselamatan mestilah diamalkan agar __________________dapat dihindarkan. 5. Amalan yang mesti dipatuhi semasa bekerja di bengkel Kemahiran Hidup ialah _________

6. Peraturan keselamatan boleh dibahagikan kepada _______bahagian iaitu


keselamatan ______________.keselamatan ______________dan keselamatan ____________.

7. Di bengkel,terdapat bahan yang mudah terbakar. Kebakaran boleh dielakkan jika murid prihatin dan tahu cara mengawal kebakaran. Salah satu cara mengawal kebakaran adalah dengan menggunakan ______ ____________api. Alat ini perlu diletakkan di tempat yang __________dilihat dan di______________.

8. Jika berlaku kemalangan rekodkan dalam __________ ____________ _______________&______________. Rajah di bawah menunjukkan contoh buku rekod kemalangan dan kecederaan.

9. Etika kerja bermaksud ______________dan ___________seseorang terhadap ___________yang dibuat seperti ___________ _________,bertanggungjawab,____________dan ______________arahan. i. Menepati waktu bermaksud menghadiri kelas dan menghantar projek pada___________yang ditetapkan. ii. Bertanggungjawab pula dimaksudkan dengan menyimpan alatan di tempat yang sesuai selepas digunakan, menjalankan tugas mengikut ___________dan menjaga _______________bengkel ,___________serta _____. iii. Murid-murid perlu bersikap _____________. iv. Murid-murid juga perlu mengikut arahan __________dan _____________. 10. Budaya kerja bermaksud cara _________________yang menjadi _________________semua ______________dalam sesebuah ________________seperti _____________di luar bengkel,memasuki bengkel dengan ____________,duduk di tempat ____________. Formen memeriksa ______________dan _______________kepada guru, mengikut arahan ________setiap masa dan menjalankan tugas mengikut ______________.

[STRUKTUR ORGANISASI BENGKEL 1

3 Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada carta organisasi bengkel. Siapakah yang mewakili Y? A. AJK B. Guru C. Formen D. Ketua kelas 2 X X 4

Apakah fungsi jadual kerja yang disediakan di dalam bengkel? A. mengurangkan kotoran seperti habuk dan debu di dalam bengkel B. memastikan semua alatan tangan dan bahan tersusun rapi C. memudahkan tugas guru menyelia dan mengawal bengkel D. memupuk sikap bertanggungjawab, berdisiplin dan bekerjasama di kalangan murid. Apakah maksud konsep 4M yang perlu diamalkan dalam bengkel? A. amalan membersih,menyusun atur, membantu dan menjaga kerja B. amalan membersih, menyusun atur dan

Berdasarkan rajah di atas pasangan yang manakah betul?

menghasilkan kerja C. amalan membersih,menyusun atur menilai dan mendisiplin D. amalan membersih,menyusun atur,menilai dan menghasilkan kerja

B. I,III dan IV C. I,II dan IV D. II,III dan IV 9 Antara berikut, pasangan 4M manakah adalah betul?

Apakah langkah langkah yang perlu diambil sebelum memulakan sesuatu projek dibengkel? I mendengar arahan guru II memastikan alatan tangan mencukupi III masuk ke dalam bengkel dan mulakan kerja dengan senyap IV memasang lampu, kipas dan membuka pintu serta tingkap A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV Sebatang magnet digunakan semasa A. membersihkan tatal kayu dalam bengkel B. memungut nat dan paku yang berselerak C. membersihkan habuk dari mata gergaji D. menyediakan bahan seperti cat dan simen pelarut, Apakah yang perlu dilakukan sekiranya kehilangan alatan tangan? A. melaporkan kepada guru B. menyiasat orang yang mengambil barang C. membeli alatan tangan yang baru D. menggantikan alatan tangan yang hilang dengan yang baru Alatan manakah yang sesuai digunakan untuk membersihkan lantai bengkel selepas kerja amali? I tong sampah II penyapu III mesin penyedut hampagas IV mesin pemampat udara A. I,II dan III

1 0

Apakah kegunaan jadual kerja? A. membina nilai-nilai negative dalam diri murid B. untuk memastikan bengkel selamat digunakan C. untuk memastikan semua murid sentiasa sibuk D. untuk memastikan semua ahli menjalankan tugas mengikut giliran

LANGKAH KESELAMATAN 1

Rajah di atas menunjukkan seorang pelajar sedang melakukan kerja amali. Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut? A. menggunakan alatan yang salah B. bermain dan bergurau dalam makmal C. tidak menumpukan perhatian ketika bekerja D. menggunakan alatan yang tidak berkeadaan baik. 2 Cara berpakaian yang ditunjukkan dalam rajah di bawah adalah sesuai kecuali pada bahagian yang

bertanda

dalam bengkel? A. Kerosakan alatan dan perkakas B. Ketidaksesuaian susunan perabot C. Kecuaian pelajar semasa bekarja D. Kekurangan alatan tangan yang tajam 7 Berikut adalah peraturan bengkel yang diamalkan kecuali A. memakai apron semasa bekerja B. simpan semua alat yang tidak digunakan C. menggunakan alatan tangan yang rosak dan tumpul D. minta pertolongan dengan segera jika berlaku kemalangan Kemalangan di bengkel tidak akan berlaku jika A. tempat kerja terlalu sempit B. menggunakan alatan tangan yang salah C. adanya tempat untuk menyimpan alat-alat tangan D. bilik bekerja penuh dengan serpihan bahan projek. Jika kwa kamu terkena kejutan elektrik apakah langkah pertama yang perlu diambil? A. memberitahu guru B. menelefon ambulan C. menelefon pihak bomba D. alihkan kawan dengan bahan penebat Alat-alat keselamatan yang mesti disediakan dibengkel antaranya ialah I kotak pertolongan cemas II suis elektrik keselamatan III alat pemadam api IV telefon bimbit A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

A. B. C. D.

P Q R S

Apakah kesalahan murid yang hendak melakukan kerja amali di bengkel dalam rajah di atas? A. berambut panjang B. berkaki ayam C. tidak memakai apron D. berlengan panjang dan dilipat 4

Apakah nama perkakas dalam rajah di atas? A. gogal B. panel alat C. alat pemadam api D. peti pertolongan cemas 5

1 0

Antara bahan berikut yang manakah berkaitan dengan maklumat tersebut? A. bahan beracun B. bahan pengguna C. bahan mudah terbakar D. bahan kegunaan jentera 6 Antara yang berikut, yang manakah punca utama berlaku kemalangan di

ALAT PEMADAM API 1 Pilih padanan yang betul A. air memadamkan api kelas C B. ammonia memadamkan api kelas D C. debu logam kuprum

memadamkan api kelas A D. karbon dioksida . memadamkan api kelas B dan C 2

elektrik 6 Alat pemadam api jenis apakah yang digunakan memadamkan api kelas E? A. Alat pemadam api jenis air B. Alat pemadam api jenis buih C. Alat pemadam api jenis debu D. Alat pemadam api jenis plastic.

Apakah nama perkakas dalam rajah di atas? A. gogal B. Panel alat C. Alat Pemadam Api D. Peti Pertolongan cemas 3 Antara berikut alat pemadam manakah digunakan untuk memadam punca api dengan betul?

Aplikasi pengendalian alat pemadam api yang tepat ialah 8

Langkah di atas adalah tindakan yang perlu diambil ketika kebakaran dalam bengkel. X adalah.. A. mengenal pasti punca kebakaran B. memilih alat pemadam api yang paling sesuai C. menjalankan latihan kebakaran dengan teratur. D. Mengadakan perhimpunan di kawasan lapang. Akronim TATA dalam aturan dan langkah-langkah menggunakan alat pemadam api bermaksud. A. tekan,alihkan ,arahkan dan pusingkan. B. Tarik,arahkan,tekan dan alihkan C. Tarik,alihkan,tekan dan arahkan D. Tekan,arahkan,tarik dan alihkan Alat-alat keselamatan yang mesti disediakan di bengkel,antaranya ialah I kotak pertolongan cemas II suis elektrik keselamatan III alat pemadam api IV telefon bimbit A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV Apakah jenis bahan yang terkandung dalam alat pemadam api berlabel ABC? A. air B. buih C. debu kering

9 A. I,II dan III B. I,III dan II C. II,I dan III D. III,II dan I Apakah yang dimaksudkan dengan api kebakaran kelas D? A. kebakaran yang melibatkan magnesium, natrium dan kalium B. kebakaran yang melibatkan petrol, gris, tar dan minyak tanah. C. Kebakaran yang melibatkan kayu, kain kertas, getah dan plastic D. Kebakaran yang melibatkan perkakas elektrik dan suis

1 0

D. karbon dioksida ETIKA DAN BUDAYA KERJA 1 Apakah maksud etika kerja? A. peraturan menyenggara mesin dan alatan bengkel B. peradaban yang menjadi amalan setiap pekerja C. disiplin dan sikap seseorang terhadap kerja D. susunan bahan uyntuk menghasilkan barang 2 Pernyataan manakah berkaitan dengan budaya kerja? I melakukan kerja dengan amanah dan bertanggungjawab II bersikap positif,optimis,dan bersemangat III mementingkan mutu dan perancangan yang teliti. IV mempunyai ilmu,kemahiran dan nilai murni A. I dan II B. II dan III C. II dan IV D. III dan IV Etika kerja merangkumi sikap.. I amanah II bangga diri III bertanggungjawab IV menepati waktu A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV Ahmad dikatakan sentiasa beretika sekiranya dia sentiasa . I menghadiri kelas pada masa yang ditetapkan. II menjaga harta benda di dalam bengkel III mematuhi arahan guru IV menitikberatkan keselamatan diri A. I,II dan III B. I,III dan IV C. II,III dan IV D. I,II,III dan IV Menjalankan tugas mengikut jadual Menyimpan alatan di tempat asal selepas digunakan Menjaga keselamatan bengkel, alatan dan diri

Pernyataan di atas menunjukkan etika kerja yang .. A. menepati waktu B. bertanggungjawab C. amanah dan jujur D. mematuhi peraturan 6 Antara yang berikut adalah budaya kerja, kecuali. A. beratur ketika memasuki ke bengkel B. berebut-rebut ketika masuk ke bengkel C. mengucapkan salam kepada guru D. melaporkan kerosakan barang kepada guru. Antara slogan yang berikut, manakah yang paling sesuai diletakkan di dalam bengkel? A. SABAR MEMBAWA BERKAT B. UTAMAKAN KESELAMATAN C. PERATURAN BENMGKEL UNTUK SEMUA D. RAJIN DAN USAHA TANGGA KEJAYAAN. Apakah nilai-nilai murni yang perlu diterapkan pada diri pelajar semasa berada di dalam bengkel? I rajin II jujur III rasional IV cuai A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV Berikut adalah budaya kerja yang positif kecuali A. kreatif B. bersopan santun C. meniru idea orang lain D. mematuhi peraturan yang ditetapkan Mematuhi etika kerja adalah penting kerana

1 0

A. B. C. D.

menjamin mutu kerja ia memupuk nilai negative menyukarkan cara bekerja ia mengalakkan penurunan mutu kerja