Anda di halaman 1dari 123

BUNGA-BUNGA BAHASA UNTUK PENULISAN

Prakata
Komunikasi memerlukan alat yang sesuai untuk menjadikannya lebih berkesan. Dalam pengucapan atau penulisan, ada gaya yang berbeza untuk situasi yang berlainan. Apabila komunikasi berlangsung dengan gaya dan nada yang serasi dengan kehendak khalayak, mesejnya akan lebih mudah diterima. Penulisan mahupun lisan sangat bergantung pada kesesuaian cara berkomunikasi. Dalam masyarakat Melayu, atau dalam konteks sekolah, serta dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Melaya, teknik berkomunikasi secara berkesan perlu diberi perhatian. Inilah yang disebut retorik, yakni seni pengucapan. Penulisan buku ini bertujuan menyediakan alat bantuan kepada penulis amatur atau khususnya pelajar yang belum mahir mencipta kalimat yang berseni, indah serta efektif. Dengan membiasakan diri menulis dalam gaya bahasa yang indah, walaupun secara meminjam, lama-kelamaan mereka akan terdorong untuk menghasilkan kalimat indah sendiri secara spontan. Tidak ada salahnya jika pada peringkat awal seseorang pelajar meminjam gaya bahasa yang telah digunakan oleh penulis yang lebih matang kerana secara logiknya tiada seorang manusia pun terus berkeupayaan mencipta bahasanya sendiri. Penulis yang matang pun bermula dengan meniru bahasa orang lain. Bagi membantu penulis amatur dan pelajar, buku ini menyediakan tiga segmen, iaitu (a) bahasa kiasan untuk karya kreatif, (b) frasa puitis untuk karya nonkreatif, dan (c) peribahasa untuk penulisan. Peribahasa boleh diaplikasikan dalam karya kreatif dan karya nonkreatif menurut kesesuaiannya. Semoga pengguna buku ini mendapat manfaat daripada bahan yang disediakan. Manfaat itu bukan hanya dalam bentuk pengambilan secara langsung, malahan dapat melatih mereka untuk lebih kreatif menghasilkan kalimat indah secara spontan tanpa berdasarkan buku panduan lagi. Selamat berusaha mengucapkan idea secara berseni.

Penerbit

Bahasa Kiasan untuk Karya Kreatif


Bagi penulisan kreatif, ada gaya bahasa yang tersendiri demi menimbulkan keindahan secara berkias. Dalam masyarakat Melayu khususnya, atau masyarakat Timur amnya, bahasa kiasan diperlukan untuk komunikasi kerana sifat masyarakat itu penuh dengan kesantunan. Kritikan atau teguran misalnya, tidak disampaikan secara langsung demi menjaga maruah orang yang ditegur. Demikianlah sifat masyarakat yang sangat mementingkan adab. Masyarakat Melayu tradisional yang hidup berdamping dengan alam sering menjadikan alam sebagai alat perbandingan untuk menyatakan hasrat dan persepsi mereka tentang segala hal. Alam terbentang jadikan guru merupakan ungkapan peribadi orang Melayu kerana alam dan sunahnya tidak menipu. Gerak awan sebelum turunnya hujan, ombak lautan yang berselang seli santun dan ganasnya, pucuk tumbuhan yang seragam siatnya pada setiap musim, dan begitu juga sifat haiwan yang tidak berubah polanya sentiasa menjadi rujukan masyarakat Melayu tradisi. Mereka menjadikan alam sebagai pembayang kepada rentak dan tingkah manusia supaya hasrat dan aspirasi mereka tersampai secara halus, sesuai dengan kehalusan budi dan daya manusia Melayu. Inilah keunikan bangsa yang seharusnya disuburkan demi memastikan budaya halus Melayu tetap melindungi peribadi umatnya. Biarpun masa berubah dan manusia Melayu sudah dirempuh oleh peradaban besar dunia yang semakin berkuasa lantaran terbukanya langit maklumat, sahsiah murni bangsa wajar dikekalkan. Dalam hubungan ini, bentuk pengucapan secara berkias, baik dalam komunikasi bersemuka mahupun dalam budaya tulisan perlu diajarkan kepada generasi muda. Budaya halus ini berupaya mengisi kekosongan jiwa dan jati diri generasi muda. Dengan memiliki kemampuan menyusun kata yang berkias, generasi muda akan memiliki jati diri yang sendiri, berbeza daripada golongan yang sudah kehilangan nilai tersebut. Menyedari hakikat itu, bab ini menyenaraikan sejumlah besar ungkapan, kalimat dan frasa yang berkias atau disebut sebagai bahasa figuratif. Bahasa figuratif berkomunikasi secara analogi. Sesuatu perkara disamakan dengan perkara lain yang biasa dan perbandingan itu mengajak pembaca untuk menggambarkan persamaannya. Kaedah ini berbeza daripada pengucapan secara harfiah.Apabila sesuatu bahasa itu mudah, langsung, dan terus terang dengan menggunakan kata untuk membawa maksud konvensional, maka bahasa itu disebut bahasa literal atau bahasa harfiah. Literal berasal daripada istilah Latin, iaitu litera yang bermakna letter; perkara literal ialah yang menurut letter. Maka literal ialah makna yang dicatatkan dalam kamus. Begitu juga harfiah yang kita gunakan sebagai asas perkataan huruf. Sebaliknya, bahasa figuratif menunjukkan bahawa makna sesuatu kata atau ekspresi itu dikembangkan untuk mengisi ruang yang lebih luas atau ruang yang berbeza daripada yang biasa. Penulis atau penutur boleh mengembangkan kerana terdapat kesamaan atau perhubungan antara kedua-dua perkara yang menjadikan konteks itu nyata.

Bahasa figuratif yang juga disebut sebagai majas, kiasan atau figure of speech, berfungsi untuk meninggikan kesan penyampaian dengan cara membandingkan suatu benda atau subjek dengan benda atau subjek yang lain. Dengan cara itu, majas dapat mengubah dan menimbulkan nilai rasa atau kontonasi tertentu. Majas tergolong sebagai bentuk retorik, yakni bentuk bahasa yang bernilai pujukan atau untuk menyakinkan pendengar.. Majas dapat dibahagikan pula kepada beberapa jenis. Antaranya adalah seperti yang berikut: i. Simile ii. metafora iii. personifikasi iv. depersonifikasi v. hiperbola vi. alusi

Simile
Simile membuat perbandingan dengan menggunakan perkataan seperti, bagai, dan bak. Silime mengandungi dua bahagian, iaitu subjek utama dan bahan bandingan. Contohnya cinta bagai setetes embun. Subjek utama bagi simile di atas ialah cinta dan bahan bandingannya ialah setetes embun. Biasanya, bahan bandingan mengandungi imej iaitu kata atau ungkapan yang membentuk sesuatu perkara yang boleh ditanggapi oleh deria. Setetes embun ialah imej atau lambang visual dan konkrit yang dapat dirasai oleh deria dengan atau lihat. Biasanya, bahan bandingan mengikuti subjek utama tetapi ada kala keadaan terbalik, iaitu bahan bandingan yang diikuti oleh subjek. Simile digunakan untuk beberapa tujuan yang lazimnya sama dengan metafora. Penggunaan metafora dan simile yang berkesan mestilah memenuhi beberapa syarat: a. Mestilah segar dan asli, Simile dan metafora yang klise (yang sudah biasa dan menjemukan) tidak akan membawa kesan yang kuat. b. Bahan bandingan mesti sesuai dengan subjek yang dikemukakan. c. Mesti selaras dengan konteks yang melatarinya. d. Tidak seharusnya digunakan dengan kerap pada bila-bila masa atau pada mana-mana tempat. Dalam buku ini, antara ungkapan simile ialah bagai panah arjuna, seperti sebuah medan yang baru dipugar. Ketiga-tiga ungkapan itu menjelaskan perkara yang lain tetapi dengan menggunakan unsur bandingan yang lebih mudah untuk difahami oleh pembaca akan maksud penulis. Dengan menggambarkan sekuntum kiambang secara visual, pembaca mudah memahami rupa perkara yang dikatakan oleh penulis. Dengan cara ini, daya imaginasi dan daya fakir pembaca dapat diaktifkan. Sekiranya sesuatu perkara

itu disampaikan secara langsung, imaginasi pembaca akan mati, beku, dan tidak hidup. Malahan, pengucapannya menjadi hambar.

Metafora
Metafora ialah suatu bentuk perbandingan, berasal daripada bahasa Yunani metaphora yang bererti memindahkan, daripada meta (di atas atau melebihi) + phetein (membawa). Metafora tidak menyatakan bahawa sesuatu yang dibandingkan itu berkeadaan sepertinya tetapi sebaliknya unsur itu merupakan perkara yang sama dan bahawa kedua-duanya adalah serupa sedangkan hakikatnya bukan demikian. Salah satu tujuan yang penting bagi metafora adalah untuk memperjelas, menghuraikan, atau menerangkan sesuatu perkara atau idea yang kurang lumrah atau yang asing. Oleh sebab konsep yang diperkenalkan itu tidak lazim, maka melalui metafora konsep itu dapat dikemukakan dengan imej tertentu supaya lebih mudah dilihat dan difahami. Selain memperjelas konsep, metafora juga digunakan untuk perkara yang berikut : a. mengembangkan idea b. mengungkapkan perasaan c. menghiburkan perasaan d. mencetuskan kesedaran Metafora tidak berbeza daripada simile walaupun fungsinya untuk menyamakan sesuatu dengan unsur yang lain. Yang sebenarnya dimaksudkan ialah bahawa sesuatu yang dijadikan perbandingan itu menyerupai atau sama sepertinya. Perbandingannya adalah secara terus. Contohnya, solat itu jantung kehidupan. Kalimat ini tidak menggunakan perkataan seperti. bagai, umpama (seperti dalam simile) untuk menyamakan ibadah solat dengan organ jantung yang membawa makna organ paling penting dalam tubuh manusia. Metafora juga sering terbina dengan cara menggabungkan dua unsur, iaitu yang konkrit dengan yang abstrak. Tujuannya adalah untuk menjelaskan unsur yang abstrak melalui unsur konkrit kerana deria manusia lebih mudah mengesan sifat unsur konkrit sebagai bandingan unsur abstrak. Antara ungkapan metafora yang dimuatkan dalam buku ini ialah cebisan belas , abu senja, dan mangkuk malam. Ketiga-tiga ungkapan itu menggabungkan unsur abstrak dengan unsur konkrit bagi menyampaikan perspektif penulis secara visual. Ungkapan cebisan belas membawa maksud rasa belas kasihan itu hanya berupa cebisan atau sisa sahaja. Jadi, penulis tidak perlu menyatakan rasa belasnya sedikit kerana cara seperti itu tidak berseni dan tidak indah. Begitu juga abu senja merujuk kepada sifat konkrit abu yang berbentuk serbuk berterbangan bagi menunjukkan kedatangan senja seperti tebaran abu, perlahan dan berunsur mengelamkan suasana. Gambaran seperti itu lebih mudah dikongsi dan difahami oleh pembaca kerana mental deria lihat mereka dihidupkan untuk memahami rupa unsur yang abstrak, yang asalnya tidak dapat dilihat. Pendeknya, metafora menjadikan 4

sesuatu yang tidak dapat dikesan oleh pancaindera akhirnya dapat dikesan. Lebih penting, bukanlah ungkapan sebegitu lebih indah dan menarik kerana berlainan daripada pengucapan biasa?

Personifikasi
Satu lagi bahasa kiasan yang sangat popular ialah personifikasi. Personifikasi bermakna memberikan sifat manusia kepada benda atau binatang. Pada asasnya, ini merupakan bentuk metafora yang khusus. Dalam keadaan yang paling mudah dan lazim, personifikasi menggunakan kata ganti diri orang ketiga untuk perkara bukan manusia. Jika sebaliknya yang berlaku, iaitu manusia diberi sifat bukan manusia, maka konsep itu disebut dipersonifikasi. Penyajak sangat gemar menggunakan teknik personifikasi untuk menggambarkan rupa alam kerana deria lihat dan pengalaman sedia ada pembaca lebih mudah memahami gambaran itu melalui bandingan dengan sifat manusia. Contoh personifikasi dalam buku ini ialah pagi menyelak pangsir cuasa, langit yang menumpahkan air mata, dan kerisauan bertandang di hatinya. Jika pagi dapat menyelak langsir suaca bukankah aneh kerana pagi bukannya manusia, tetapi sifat manusia itu diberikan kepada pagi demi mewujudkan gambaran hidup. Langit tidak ada wajah yang konkrit dan bukannya benda hidup tetapi apabila langit menangis ada unsur kesedihan diterapkan pada gambaran hujan yang turun dari langit. Begitu juga anehnya kerisauan yang hanya berbentuk perasaan boleh mengambil aksi manusia, iaitu hadir atau bertandang. Perkataan bertandang lebih bersifat halus, yakni kedatangan seseorang dengan tujuan yang baik, atau berziarah. Tetapi aksi itu diberikan kepada perasaan kerisauan demi memaksudkan kemunculan rasa risau itu dalam keadaan yang tidak mendadak. Apabila pembaca berjaya mengasosiasikan rupa unsur bukan manusia itu dengan sifat dan aksi manusia, akan lebih jelaslah maksud penulis diterima oleh pembaca. Di sinilah letaknya kekuatan bahsa personifikasi. Kesannya lebih dalam berbanding dengan pengucapan biasa: hari pun pagi, hari hujan, hatinya risau. Memanglah mudah untuk memahami pengucapan begitu, tetapi maksud yang lebih mendalam dan berunsur emosi tidak kesampaian.

Depersonifikasi
Depersonifikasi ialah kebalikan daripada personifikasi, iaitu manusia pula diberi sifat bukan manusia. Kesannya dapat dirasai oleh pembaca dengan membandingkan aksi manusia dengan binatang atau unsur bukan manusia yang lain. Contohnya senyumannya masih kaku tersimpan kegusaran yang bersarang, dan suara memetir. Aksi dan perasaan manusia tersebut telah digambarkan dengan sifat bukan manusia. Senyuman boleh dikakukan dan disimpan; kegusaran boleh membentuk sarang (mungkinkah seperti sarang lebah atau sarang burung?); dan suara manusia menjadi petir. Jadi, mental

pembaca akan menangkap persepsi penulis tentang ketiga-tiga perkara itu dengan syarat mereka memahami sifat unsur yang menjadi bandingan.

Hiperbola
Kata hiperbola berasal daripada bahasa Yunani yang bererti pemborosan atau berlebih-lebihan; dan diturunkan daripada perkataan hyper (melebihi) + ballein (melemparkan). Hiperbola ialah penggunaan kata yang berlebih-lebihan untuk menerangkan sesuatu. Gaya bahasa ini bukanlah untuk tujuan pemujukan literal tetapi untuk meningkatkan atau menghasilkan kesan tertentu. Majas ini melibatkan kata-kata, frasa, atau kalimat bagi menimbulkan kesan dari segi aspek jumlah, saiz, sifat. Contohnya, i. Suara itu mengandungi seribu derita yang tidak berkesudahan ii. Tenungan tajam itu seolah-oleh ada dendam iii. Air mata mencurah-curah dari tabir matanya

Alusi
Alusi ialah rujukan ringkas kepada orang, tempat, atau peristiwa yang terkenal. Kadangkala rujukan itu dibuat dengan jelas sekali. Alusi ialah bentuk kiasan atau perbandingan untuk menggambarkan sesuatu dengan lebih jelas dan lebih grafik lagi. Penggunaan alusi mestilah dengan penuh kesedaran bahawa khalayak tahu dan biasa dengan rujukan yang digunakan. Jika rujukan itu asing, pembaca tidak akan dapat menggambarkan kiasan itu, Malah mereka mungkin akan kecewa atau marah. Rujukan dalam alusi dapat dibuat bagi perkara yang berikut: a. Watak manusia b. Tempat c. Kejadian d. Ucapan, ungkapan, atau petikan Tidak kira apa rujukan yang dibuat dan sumber yang diambil, alusi mestilah sesuai dan wajar dengan perkara yang ditulis dan menerangkan perkara tersebut, dan terletak dalam lingkungan pengetahuan pembaca. Contoh: i. Sifat Siti Khadijah yang menjadi pakaian peribadi isteriku tiada bandingannya. ii. Jangan hendaknya berlaku Peristiwa 13 Mei selepas perselisihan kaum itu. iii. Kami mengunjungi negeri serambi Makkah dengan membawa misi penting.

Dengan hanya menggunakan nama istieri Rasulullah SAW (Siti Khadijah), maksud sebenar yang tersirat sudah dapat disampaikan bagi menggambarkan peribadi si isteri. Begitu juga Peristiwa 13 Mei yang sudah menjadi pengetahuan umum mempunyai implikasi sejarah pahit akibat pergeseran antara kaum. Kota Makkah yang menjadi bumi suci bagi umat Islam sudah menjelaskan maksud penulis terhadap sebuah negeri yang dikunjungi itu. Tanpa memberikan cirri yang terperinci pembaca sudah memahami maksud pernyataan dalam ayat-ayat tersebut. Inilah kelebihan dan keistimewaan alusi apabila digunakan secara tepat dalam pengucapan. Dalam buku ini terkandung banyak lagi jenis majas atau bahasa kiasan yang memerlukan huraian lanjut. Tetapi bagi tujuan penggunaan lazim para pelajar, huraian tentang beberapa jenis bahasa kiasan yang diberikan ini sudah memadai. Yang lebih penting ialah para pelajar lebih kerap menggunakan bahasa kiasan, terutama dalam karangan yang memerlukannya atau dalam ucapan kerana kesannya kepada pembaca dan pendengar lebih hebat daripada hanya mengucapkan hasrat secara langsung. Pengucapan secara langsung sangat kaku sifatnya dan tidak menjentik rasa khalayak. Para guru juga dapat menggalakkan pelajar berlatih menggunakan bahasa kiasan dalam buku ini Cuma berfungsi untuk membuka minda dan menghidupkan imaginasi bahasa serta daya artistik retorik pelajar. Mereka tidak seharusnya meniru bulat-bulat ungkapan yang diberikan, sebaliknya hendaklah mencipta ungkapan sendiri kerana ciptaan yang tulen akan lebih berkesan daripada ungkapan yang sudah dibuat oleh orang lain.

Bahasa Kiasan
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Bahasa Kiasan Abu senja melayang menyaluti mangkuk malam Ada bahasa yang berbicara di mata Ada intonasi protes dalam suaraku Ada kalanya simpatiku menjelma Ada keharuan yang melambai dada Ada kepedihan yang tidak tertanggung dalam jiwanya Ada kerusuhan yang berbungkal di hati Ada manik putih menempiasi pipiku Ada martabat atau nilai diri yang tersendiri Ada rentak di hujung nafas Ada riak keletihan pada wajahnya Ada selapis tipis bayang petang menyerkup buana Ada simpati yang bertunas di hati Adat masih kuat melingkari kita Air bercerau-cerau Air dan buih memercik ganas Air hujan meleleh-leleh jenuh hingga perdu Air mata kesal tercalit pada wajahnya Air mata mencurah-curah dari tubir matanya Air mata mula luruh Air mata berleteran dari lubuk kesedihan Air matanya diteka sekuat hati agar tidak bertabur di pipi Air mukaku menterjemahkan keinginanku Air mukanya tampak kelat Air sungai beralun lunak berkilaukilauan dipanah matahari Air sungai mengalir tenang tanpa kocakan Akan kulukis sekali lagi seluruh ilusi hidup ini Maksud Sudah hampir waktu malam Ingin memperkatakan sesuatu Ada nada membangkang/marah Ada masanya timbul rasa kasihan Timbul rasa sayu Rasa sedih dan kecewa yang amat sangat

Air marta mula menitis di pipi Pendirian yang kukuh Nampak keletihan/kelesuan Hari kian petang Timbul rasa simpati/kasihan Masih mengamalkan adat Limpahan air yang berterusan Limpahan air yang berterusan Hujan yang berterusan Air mata meleleh akibat daripada rasa kekesalan Menangis semahu-mahunya Mula menangis Menangis kerana kesesihan Menahan daripada menangis Melambangkan menghendaki sesuatu Wajah yang masam Air sungai mengalir perlahan dan berkilaukilauan akibat sinaran matahari Air sungai mengalir tanpa gangguan

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Akan mengungkai rahsia dirinya; akan meruntas mahkota maruahnya Akar-akar nyiur akrab mencengkam pasir Akhirnya akan menjahanamkan keturunan kita selama-lamanya Akhirnya aku bertawakal dan reda Akhirnya ayah mengeluarkan air mata egonya selama ini Akhirnya dia ditemui kaku dengan wajah pucat Akhirnya hatiku berbisik sendiri Akhirnya tersangkut di ranting kenangan Aku bagaikan kehilangan kata kerana terlalu gembira Aku angun dengan kesegaran yang tidak pernah kurasai sebelum ini Aku berada dalam kesamaran untuk mencari jawapan Aku berasa bagai tercampak ke gurun tak berorang Aku berhak mempertahankan maruah dan hakku jika dicabar Aku bermonolog sendiri antara hati dengan perasaan Aku berpegang dalam diri, melawan kesabaranku Aku bungkam dengan katakatamu Aku cuba menyusun kata untuk diluahkan Aku cuba memancing perbualannya, sekali gus mengorek rahsia Aku cuba memasukkan kata-kata itu ke dalam kalbu Aku cuba membuang kecanggunganku Aku cuba membunuh bayangbayang itu Aku cuba menarik sisa-sisa kebahagiaan Aku cuba menenggelamkan kisah silam Aku cuba meneroka setiap rona wajah

Akar pokok-pokok kelapa yang mencengkam di pasir Merosakkan dan memusnahkan bangsa Berserah pada takdir Akhirnya ayah menangis juga Ditemui setelah meniggal dunia Bercakap dalam hati sendirian Menjadi kenang-kenangan Sukar untuk berkata-kata kerana terlalu gembira Kelihatan cantik Berada dalam tidak kepastian Keseorangan Berani mempertahankan diri Cakap bersendirian Mula hilang sabar

Sedang berfikir untuk meluahkan perasaan Cuba menyampuk perbualan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan rahsia Cuba mengingati kata-kata

Cuba menghilangkan daripada ingatan Mencari ruang untuk menggembirkan hati yang duka Cuba menghilangkan kisah-kisah lama Menilai setiap orang

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Aku cuba mengumpulkan segara bicara yang terbenam di lubuk hati Aku cuba mengusir angan-angan manis jauh dan jauh Aku cuba mengusir resah Aku cuba menyelami perasaan hatinya Aku cuma mengumpulkan rindu dan membawanya pada musimmusim persuaan Aku dan dia sama-sama terpaku Aku diam melayani pertanyaan dalam diri Aku diamuk resah Aku dibaling kata nista Aku dicengkam rasa bersalah Aku digigit perasaan kesal Aku dihanyutkan oleh perasaan sendiri Aku hanya mampu menghulurkan simpati setiap kali menatap warkah dukamu Aku hanya memprotes dalam diam Aku juga mengongsi kesilapan itu Aku juga sudah banyak kali terluka dengan sikapnya itu Aku juga terasa bengkak hati Aku kenal akan ketulusan hatinya Aku kangsung tidak berniat hendak melupakan keakraban kita Aku lebih kerap menjadi pemerhati dan pendengar Aku masih degil untuk mengalah Aku msih samara-samar dengan mukadimah bicaranya Aku masih tidak menyapanya ketika bergeseran bahu Aku melangkah dengan kekuatan yang kupaksa Aku melayani perasaan yang riang tetapi berdebar Aku melepaskan radangku Aku meluncurkan ayat yang kurasakan sendiri amat keras dari mulutku ini Aku memarahi diri sendiri Aku membaca serangkai dua doa

Berusaha meluahkan segala yang terbuku di hati Ingin bebas daripada angan-angan manis Ingin bebas daripada rasa duka Ingin mengetahui perasaan seseorang Rasa rindu yang amat sangat dan diharapkan akan terlerai semasa bertemu Tidak boleh berkata-kata Tidak berkata-kata kerana masih bertanya pada diri sendiri Terlalu gelisah Dimaki dan dihamun Rasa terlalu bersalah Kekesalan yang amat sangat Terus berangan-angan Terus bersimpati ketika membaca suratmu Rasa marah yang tidak diluahkan Sama-sama bersalah Kerap rasa tersinggung dengan sikapnya Rasa marah Memahami kejujuran hatinya Tidak berniat untuk persahabatan kita yang murni

melupakan

Suka melihat dan mendengar sahaja Tidak mahu mengalah Tidak begitu jelas dengan tutur katanya Tidak berkata-kata walaupun lalu bersebelahan Terpaksa pergi dengan hati yang berat Rasa gembira yang berbaur dengan kegelisahan Melepaskan kemarahan Berkata dengan kata-kata yang kesat Rasa menyesal Membaca doa untuk menengkan diri

10

penenang jiwa 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. Aku membalas senyuman mereka seadanya Aku membanting sarat keluhan Aku mambayarnya dengan senyuman paling manis Aku membiarkan lamunanku tergantung tanpa tali Aku membilang butir hari yang meluruhi usiaku Aku membisukan bahasaku Aku mempertajam pemahamanku tentang perwatakannya Aku memutuskan pandanganku ke arah tingkah nanarnya Aku menagih kesedarannya untuk hidup normal Aku mencurahkan rasa takjubku Aku mendambakan kasih Aku mendongak mencuri sinar harapan Aku mengagumui semangat wajanya Aku mengecur air liur Aku mengagahkan semangat Aku menggigit bibir menahan sabar Aku menghirup nafas dalamdalam Aku menghunjamkan pandangan ke pinggir jalan Aku menginjak anak tangga Aku mengorak senyum kepadanya Aku mengucapkan ayat terseliuh Aku menikmati belaian anak-anak ombak di kakiku Aku menjadi kagum dan terkesima Aku menoleh ke hari-hari kelmarin yang bercahayakan kesuraman Aku menyambut gamitan menara impian Aku merebut kembali kebahagiaan yang direnggut secara paksa Aku merenungnya dengan kebencian yang meluap-luap Aku mesti meneruskan perjalanan Berpura-pura senyum Mengeluh yang amat sangt Memberi seyuman manis Angan-angan yang terbiar begitu sahaja Mengira usia yang semakin pendek Tidak berkata-kata Cuba mendalami perwatakannya Tidak mahu melihat tingkah lakunya yang buruk itu Menasihatinya agar kembali ke pangkal jalan Melahirkan rasa kehairanan Mengharpkan kasih Mencari sinar harapan Kagum dengan semangat wajanya Menguatkan semangat Sedaya-upaya bersabar Menarik nafas Melihat dengan tepat ke pinggir jalan Menaiki anak tangga Memberi seyuman Kata-kata yang tidak bersopan Bermain dengan omba kecil Terlalu kagum hingga terdiam Merenung kembali masa-masa silam yang penuh dengan kekecewaan Menyahut cabaran untuk berjaya

Melihat dengan penuh kebencian Berusaha untuk terus hidup

11

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

hidup yang masih terlalu jauh Aku muak dengan kata-kata klise Aku mula membayangkan ranjauranjau kehidupan Aku sebenarnya tidak punya waktu terluang Aku sebolah-bolehnya cuba mentafsirkan kata-katanya Aku segera beralih ke alam nyata Aku sekadar akur pada hujah kosongnya Aku sempat memejamkan mata, melupakan ancaman yang menyapa Aku sering diundang untuk menarik-narik peristiwa itu kembali agar terpancar di layar ingatan Aku tahu ada kebimbangan yang berakar di perdu hatinya Aku takut menguak intan terpilih kaca Aku telah mencicirkan kasihku padanya Aku tenang melihat butiran salji gugur dari langit Aku terasa debar yang menghenyak dada Aku terfana seketika Aku terjerumus ke fantasi yang menggetarkan setiap inci hatiku Aku terkapai-kapai mencari kepastian makna Aku terkurung di penjara masalah Aku lempar kea lam nyata Aku terpaksa memaniskan muka, mencipta perbualan supaya suasana tidak kaku Aku terpaksa membiarkan sahaja dia seiringan denganku Aku terpaksa menghadap malam menerusi jendela yang masih terbuka Aku tersentuh akan rintihannya hingga ke ufuk batinku Aku tersepit antara keinginan hati dengan kerisauan fikiran Aku tertewas dalam khayalan Aku terus dibuai dalam Membayangkan rintangan dihadapi dalam kehidupan Tiada masa senggang yang bakal

Berusaha untuk mentafsir kata-katanya Kembali kepada realiti Berpura-pura bersetuju dengan katakatanya yang kosong Sempat tidur dan melupakan ancaman yang dihadapi

117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.

12

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.

sentimennya Aku tetap bertahan kepayahannya

dengan

Aku tetap dibebani rasa tidak percaya Aku tidak akan mengikut hatiku dalam kepiluan yang panjang Aku tidak berani memanggung kepala untuk menentang wajah ayah Aku tidak berhak mencemburui kecantikannya Aku tidak berhenti-henti diserang tanda Tanya Aku tidak dapat lena walau sepicing pun Aku tidak dapat membayangkan kebarangkalian masa hadapan Aku tidak dapat mengelak daripada serangan gabrah dan gementar Aku tidak dapat mengesan garisgaris luka pada wajahnya Aku tidak dapat menggarap segala yang sepatutnya digarap Aku tidak dapat tidur walau sepicing pun Aku tidak lagi menemui sesuatu yang kelam Aku tidak mahu hatiku yang tipis ini mencair dan menangis Aku tidak mahu kekal berada dalam kepompong yang sama Aku tidak mahu kekontangan ilmu Aku tidak mahu menerima lamarannya kerana harga diriku terlalu mahal Aku tidak mahu orang lain mengongsi derita yang aku tanggung Aku tidak sanggup bergelut dengan penderitaan Aku tidak tahan dengan kebisuan itu Aku tidak tahu bagaimana mahu mengukur ingatan itu Aku tidak tahu di mana cicirnya kepetahanku sebagai pemidato sekolah

13

156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.

Aku tidak tahu mengapa perasaan itu harus tumbuh Aku tidak takut pada kegelapan Aku yakin pada keikhlasan dan kejujuran Aku dilimpahi air mata Aku yang tertinggal rasa kebingungan Akulah yang sering berlaga-laga dengan masa, lalu tertewas Alam hijau dicoret oleh cat alam selula jadi Alangkah gilanya perasaan Alangkah tenteramnya menjadi gunung itu Aliran jernih seperti mendaki dan menuruni bingkai air yang berbaris-baris Aliran sungai menjadi lesu Alun-alun mengembang dan berlarian Alur gembiraku bertimpal ragu Amalnya bak buih di lautan Amarahnya meriap dan merisak Amat berat lidahnya untuk melepaskan itu semua Anak matanya tertancap pada sungai yang mengalir Anak-anak bermain di keteduhan perdunya Andainya hidup bergelumang dengan ketindakpastian dan kekalutan Aneka cita rasa dan cita-cita Angan-angan kita turut melangit Angin malam masih membelai langsir, Angin malam menerobos kasar menampar-nampar wajahku Angin malam terasa seperti membelai hatiku Angin menghembus sejarah Angin pada malam itu bagaikan mati Angin pagi kian kehilangan ounca, bertiup hanya sekali tanpa arah Angin pagi minggu terlalu malas

14

184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.

bertiup Angin pengap berat meruntun jiwa Angin semilir menjamah pipi Apabila ombak mencium kakinya Apakah memang tiada lagi ruang untuk ceria seperti dulu Apatah lagi pada detik yang memisahkan antara keduaduanya Api kemarahan pun menjalar di setiap rongga hatimu Arena pentas juang kita Aromanya menusuk ke rongga hidup Arus berapung seperti pelampung putih Asap berkelun-kelun muncul Asap yang mengepul naik seolaholeh menyangga awan Atas dasar tanggungjawab sesama insane Atmanya meronta-ronta Awan berarak lesu Awan gelap akan membocorkan langit dengan hujan yang lebat Awan lamunanku lenyap Awan sisik ikan tertampal pada dada langit Ayah gigih mengharungi air masin yang berombak lembut Ayah mengujarkan kata dengan lembut tapi penuh makna Azam kusematkan di hati Badannya bergetar oleh keharuan yang amat sangat Bagaikan ada batu yang menindih lidahnya Bagaikan panahan arjuna yang tidak berpenghujung Bagaiman setetes embun pada rumput yang dipaksa kering oleh sinar mentari Bagaikan ada petir yang menyentap hulu hatiku, Bagaimana harus aku menterjemahkan kegembiraanku Bagaimana kalam perpisahan yang dianggap sementara itu menjadi tragedi

15

211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.

Bagaimana mahu ingatan padamu?

mematikan

Bahasa yang cuma mempesona, menjadikan diri melayang Bahasaku kecil dan caraku terpencil Baik-baik meniti kaca, kalau pecah kaki terluka Bapa menghirup kopi yang berasap tipi situ perlahan-lahan Barangkali aku bertindak di bawah sedar ketika itu Barangkali dia masih diburu rasa kesal yang tidak bertepi sejak peristiwa itu Batas dan susila pergaulan mesti dijaga Batas kesabaranku juga amat terhad dan minimum Batu kegigihan mengepung waktu yang deras menerjah hari Batu tanda perjuangan teguh menunjang peribadi Bawalah daku bersama meniti pelangi Bayangnya tenggelam dalam asur senja yang semakin melimpah Bayangnya tenggelam dalam arus senja yang semakin melimpah Bayu bersilir perlahan Bebal masih tegar dalam diri Bebola mata yang semakin layu dek kedinginan malam, terbuka kembali Bebola suria tidak kelihatan lagi Benaknya hampir pecah memikirkan hal ini Benang kerisauan mula membelit kalbuku Bening pagi menyebarkan zarahzarah udara yang nyaman Benteng pertahanan emosi mulai rapuh Berbagai-bagai perasaan buruk menerjah ke benaknya Berhempas pulas, antara perasaan dengan fikiran Berita itu seumpama petir yang memanah hangus hatinya

16

236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262.

Berjalan sendiri menundukkan muka seperti membilang langkah gontainya Berjaluran panahan mastghul di wajah mereka Berkejaran dengan aktiviti sendiri Berkerut muka bagai cermai masam Berkocak hatinya disentuh terguran sinis temannya Berlanjutan ke geris persaudaraan Berlari menerpa kesuraman malam Bermain teka-teki dalam diri ini Bersama fikiran yang rancu dengan kebimbangan Berselang cahayalah hidupnya Bertapak kelegaan di dadanya Betapa cepat masa menelan bubuh manusia Betapa kejujuran itu adalah bantuan Yang Mala Kuasa Biar seganas ombak menghanyutkan diri Biar sekeras mana kerikil perlu kupijak Biarlah api kedegilan menjerit diisirami hujan Biarpun sedikit, hati tidak pepedih ini Bibirku menyulam secebis senyuman, Bibirnya menguntumkan senyuman nipis Bicara itu sudah menjadi begitu mahal Bicaraku mati di situ Bilah cahaya matahari berjejeran merentangi dinding pelupuh hingga lantai batang pinang Bilah-bilah hari tetap juga datang menerjah Bilakah putaran ini dapat dihentikan? Bilik yang kecil ini sudah kutikari Bias angin malam terus menggigit Bola itu menjadi ceridau di kakinya

17

263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287.

Bukan lagi satu keteransingan Bukan niat aku membawa semula hempedu itu menjadi santapan Bukan setakat ini menggetarkan sukma Bunyi angin kedengaran merusuhi dedaun Burung di sangkar itu merontaronta mendambakan kebebasan Cahaya lampu menyala garang di dalam kacanya Cahaya matahari menyimbah lemah Cahaya matahari rakus memancar ke dasar sungai Cahaya matahari sudah mencuri masuk menerusi juring atap Cahaya melanda mata Cahaya mengupas subuh Cahaya merah langit pudar dan mula bertaut dengan kegelapan Cahaya perak di ufuk timur semakin menyerlah Cahaya yang mencuri masuk melalui celah-celah dinding menyilaukan pandanganku Cebisan belas muncul di penjuru hati kemanusiaannya Ceramahnya menyingkap khazanah sejarah Cerita yang menyentuh dua jiwa, lahir daripada senubari yang ikhlas Cukuplah sekali aku melalui saatsaat yang memilukan ini Cuma helaian kertas yang menjadi menyambung bicara kita Dada sungai beriak kemilau dipancari cahaya matahari yang mencarak sekali-sekala Dadaku seolah-oleh akan pecah menampung pertanyaan Dadanya terdedah dimandikan keringat Dalam diam-diam dia menanam semangat Dalam gementar resah dia mengejapkan kakinya Dalam hatiku seolah-olah menyelinap suatu perasaan halus

18

288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311.

yang aneh Dalam keadaan yang serba asing Dalam kegembiraan, kukirimkan kepiluan Dalam kelu aku menyambut bungkusan itu Dalam mimpi yang kian kerap hadir Dalam sinar bulan, puncaknya seolah-olah menyapu awan dan menujah langit Dalam suasana dan persekitaran baru yang serba asing Damaimu sesudah gerimis Dapat juga dia mengesan kebimbanganku Darah bagai tidak melewati wajahnya Darah mudanya menggelegak Darah sama merah tetapi berlainan keturunan Dari kelopak mata mutiara jernih pun menetes Dari kelopak matanya tergenang air mata hangat Daun-daun akan berdesir menerbitkan lagu jika terpukul oleh angin semilir yang jinak Daun-daun bakau dan berembang yang menari-nari dihembus angin Daun-daun kering yang ringan turut diseret angin Debar menghenyak dada Debaran jantung tiba-tiba menggila pada saat warkah itu kutatapi Debu itu berterbangan kemudian lenyap entah ke mana Debu mengepul diusung udara yang meladna secara mengejut Dedebu pula mengapung di udara Dendam pernah kuasuh dalam diri ini Dengan pasrah, segala yang terjadi kuredai Dengan senang hati mereka menerima aku dalam perjalanan hidup mereka

19

312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326.

Dengan suara yang tertahantahan digagahinya untuk bercerita Dengan wajah kusam dia tampil juga Derail tawa masih bersisa Deru katanya menumbangkan emosiku Deruman menggema mengoyak sepi malam Desir angin bagai menghulurkan salam kedamaian Detik demi detik masih terlayang jelas dalam kotak ingatannya Dewasa ini kita diterjah oleh pelbagai masalah Di bawah kolong nasib kami mencari secebis remah untuk menghilangkan kelaparan Di hatinya bercampur-baur pelbagai perasaan Di jalan raya kedengaran ruang kenderaan bertali arus Di kota ini nilai ketimuran telah hilang Di langit bilik ada mendung menyerkup menungannya Di luar sedar aku mula menyikat peluh yang entah bila merintik di sekitar dahi dan leher Di permatang itu dia berdiri merenung kaki langit sambil meramahi angin kering sawah terbentang Di permatang kenangan masih berlari seorang kanak-kanak mengheret tali lelayangnya Dis ebelah timur, lembayung menyimbahi puncak gunung Di sini masih ada rahmat ada keberkatan Di sudut mataku yang kian redup dia hadir Di tengah kehangatan perbincangan aku Di tengah lautan manusia dia menghuni pulau kesepian Di tengah-tengah perut kota yang serba merimaskan ini aku tidak mahu tewas

327. 328. 329. 330. 331. 332. 333.

20

334. 335. 336. 337.

338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356.

Di wajahnya sudah bermukim garis-garis kedut Di wajahnya terpancar rasa bersalah Dia akhirnya menjadi muak Dia amat istimewa kerana memiliki tenaga swadanya yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain Dia bagaikan telah dilambung perasaannya sendiri Dia bercakap lambat-lambat semacam memancing kesabaranku Dia berjanji menjayakan cetusan mindanya Dia berjaya melimpasi semuanya dengan mulus Dia berpaut pada pendapat yang tegar Dia bersikap selamba, seolaholah menidakkan kecemasan di hatinya Dia bersyarah bagai halilintar Dia berucap sambil merenjiskan sedikit maklumat kepadaku Dia bingkas bangun dan meninggalkan aku dengan kebisuannya Bia bukannya mentah dalam menangani hidup penuh pancaroba Dia cuba menghembuspadamkan obor semangatku yang mula menjalar Dia cuba memendamkan gusar jauh di lubuk nalurinya Dia cuba menahan penderitaan yang berkudis di hatinya Dia cuba menepis segala yang datang ke mindanya Dia cuba mengendurkan rasa kegelisahaan Dia cuba menggali nasib di ibu kota Dia cuba menghazam soalan itu satu dua saat Dia cuba mengunyah hujah rakannya itu Dia dapat melupakan kepiluan

21

357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383.

hatinya untuk seketika Dia dapat membaca kemuakan hatiku terhadap sikapnya Dia dipenjarai tanda tanya di tengah-tengah perdebatan antara dua puak Dia dirundung kecewa Dia diserang rasa bersalah lagi Dia diserbu perasaan cemas yang tunda-menunda Dia ditelan perasaan bersalah Dia hampir ditenggelami rasa gembira Dia hilang ditelan keramaian orang Dia ibarat butir kemala Dia ingin membuka lembaran hidup pemilik diari tersebut Dia jadi letih dengan amarahnya sendiri Dia juga mahu lari dari lingkaran ganas itu Dia kesayuan Dia masih koma dengan situasi sebentar tadi Dia masih mahu meneruskan gurauannya Dia masih terlalu muda untuk mempersiakan dirinya sekadar untuk bermurung Dia melangkah ke gigi air Dia melangut ke langit mencari jawapan Dia melemparkan pandangan mengejek Dia melemparkan tempelak jatuh ke tunjang jantung Dia melepaskan keluhan berat Dia melihat cahaya lampu yang memancar dan mencuri keluar dari tingkap kaca kamarnya Dia melontar tawa Dia melumpuhkan imaginasiku Dia memahami betapa intimnya kami Dia memandang dengan mata nakal Dia memandang lekat pada bebola matanya

22

384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405.

Dia memandang penuh curiga Dia membawa perkhabaran tuah dirinya di rantau orang Dia membiarkan hembusan nafas kencang memenuhi ruang yang sepi Dia membuang keletihan sebaikbaik berbaring di pondoknya Dia memintal kata putus Dia menapak goyah dengan nafas yang merasak-rasak Dia menarik nafas untuk merendahkan darjah kekecewaannya Dia menatapku dengan pandangan yang sukar dutafsir Dia mencantumkan kerut di dahi Dia mendecip dengan muka masam Dia mendongak lenguh Dia mengesat air mata gembira yang mendesak-desak keluar Dia mengingati liku-liku hidup yang telah dan akan dilaluinya Dia menguak daun pintu Dia menguatkan hujah demi mengukuhkan kepercayaanku Dia menyusup pemandangan sawah padi dengan mata sayu Dia mengutuk kesunyian Dia menjadi tidak keruan Dia menolak sambil memberikan senyuman hambar Dia menyebatikan perasaannya ke dalam keremangan malam Dia meruap muka sebagai satu tanda penzahiran kesyukuran Dia merebahkan tubuhnya, menyerahkan keletihan yang berhimpun kepada lantai keras yang bisu Dia merunguk sambil memuncungkan mulutnya Dia mesti menyelesaikan fenomena yang meragut ketenangannya Dia mula menyingkap butir bicara Dia muncul dengan wajah yang bertampang keras

406. 407. 408. 409.

23

410.

Dia mungkin terhalau oleh hanya sepotong janji Dia sekadar mengangguk beberapa kali tanpa sepatah bicara Dia sekadar mengomel-ngomel kecil Dia sengaja membiarkan suasana beku Dia seperti pemburu yang sesat di hutan Dia suka berteka-teki Dia telah menyeksa perasaan sahabatku Dia teracun oleh prasangka Dia terasa urat-urat keletihan yang tersulan bosan di wajah itu Dia terpaksa mengetepikan keegoannya Dia tersandar dan melihat dirinya terapung Dia tersenyum dan menggelengkan kepada melayan lintasan fikiran Dia tersenyum hambar dan diam Dia tersenyum lemah tetapi tampak bercahaya Dia tersenyum menyindir Dia tetap bermuka tegang menyambut kepulanganku Dia tetap membisu memendam luka Dia tidak akan menggadai prinsip Dia tidak mahu memanjangkan bicara Dia tidak terus menafikan kemungkinan itu Dia tidak menjeruk perasaan walau serba kekurangan Dia tidak perlu gundah tentang itu Dia tidak pernah membuang masanya dengan percuma Dia tidak pernah mungkir dengan kata-katanya Dia tunduk membuang menung ke hujung kasut Dia yang culas Dialah teman yang pernah

411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436.

24

437. 438. 439 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462.

mengusap air mataku yang gugur Dialah yang paling banyak mencedok pengalaman Dihancurkan oleh pukulan angin yang keras Dihiasai suara kicau Dilaungkan keriangan itu agar seluruh sarwa alam tahu bahawa dia terlalu gembira Dilempar pada amarah matahari Dingin angina laut mencengkam rasa Dingin yang mencengkam uratsaraf tanganku menghadiahkan sentakan yang halus Dirinya itu ibarat penawar dan racun kepada ayahnya Dirinya mula diselimuti perasaan pesimis dan mengalah Dirinya terasa lemas Doa ini hanyalah sebuah permintaan yang singkat Duduk aku di landasan sepi Duka bersepah di sepanjang lorong hidupku Dunia sastera kini sepi tanpa polemic dan dialog bernas Dunia sepi seperti tiada berpenghuni Dunia sudah sakit Dunianya adalah dirinya Ejekan berbekas terus di hatiku Elakkan daripada bersuara ganas dan disusuli hasad Embun halus terus gugur dari langit Embun telus mencerminkan ronarona kesegaran hijau yang masih mentah Engkau tidak pernah luput daripada ingatan Entah mengapa aku seakan-akan kepayahan untuk menuturkan bicara Entah mengapa sayu dan pilu meresap ke sarafku Entah mengapa tiba-tiba hatiku diamuk rasa gementar Fikiranku terasa sendat oleh

25

463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482.

aneka kenangan yang membosankan Fikiranku terlayang ke alam persekolahan Fikirannya cuba mengikis keresahan yang melanda Fikirannya dilemparkan jauh-jauh Fikirannya memusat kepada suatu perkara Fikirannya serabut, seserabut akar peponon rimbun Fikirannya tidak ada di dalam kamar Fintah itu merasuki gerbang kepalanya Gambaran yang muncul kian memabukkan perasaannya Gelak tawa mereka berderai Gelap gelita menyerkup ingatan luka petang tadi Gelodak jiwa kita membadai Gelodak resah di dalam dadanya berombak kencang Gelombang kemarahan mengocak jiwanya Gelora ombak masih keras membadai Gelora perasaan kian berkecamuk Geramnya masih memulas Geramnya membuak-buak Gerimis tidak berhasil menutupi pandangan Golakan air mengalunkan tubuh mereka Gunung itu membiru berbalambalam, terbaring diam seperti sedang meneruskan lena selama berabad-abad Gunung Jerai yang membiru menirai kaki langit Gurat-gurat penderitaan terlindung di sebalik wajah ceria Guruh menyentak mimpi yang baru disulam Hadirin mendengar terpekur Hakikat itu mengosongkan hati ini yang kukira telah penuh terisi Hakikatnya kita masih belum

483. 484. 485. 486. 487. 488.

26

489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 509. 510. 511. 512. 513.

berjuang dan perjuangan kita masih panjang Hampir tujuh tahun kami menyimpulkan ikatan ini Hanya album kaku menjadi penawar rindu Hanya mampu berkata dengan amat hiba Hanya sejenak kerungsingan dan kerinduan itu menjadi tetamu jiwanya Hanya sisa-sisa semangatnya yang dapat meredah kegetiran hidup Hanya Tuhan mengetahui gelombang perasaanku Harapan menggunung sering berkecai Harapan yang dibina berkecai sudah Harapannya secerah mentari Harapannya semakin kabur oleh ketidakpastian Hari sudah mula ghurub tetapi masih ada sisa cahaya di sana sini Hari-hari baruku berlangsung amat lambat sekali Harmoninya dahulu, sukar untuk kugambarkan Hasratnya tersembunyi dalam santun bahasa yang berkias Hati digigit resah yang bukan kepalang Hati diruntun rindu yang memuncak Hati kecilku sukar dimakan pujuk Hati menjadi terlalu keras dan pejal Hati murninya pula tetap gundah Hati seakan berdoa meminta jarum jam terhenti sebentar Hati tiba-tiba didera sedih Hatiku bengkak dengan jawapan itu Hatiku bengkak dengan jawapan itu Hatiku dicakar resah yang ganas Hatiku diserang tanda tanya Hatiku mula disapa kecewa

27

514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543.

Hatiku sarat dengan tanda tanya Hatiku sekali lagi tersentap Hatiku seperti dipajakkan kepadamu, dan mungkin tidak dapat kutebus kembali Hatinya berdetik hiba Hatinya bagai terhiris sembilu tajam Hatinya berbunga riang Hatinya berketul dengan gumpalan penderitaan Hatinya berputik yakin Hatinya diresapi perasaan serba salah Hatinya gugur bagai gugurnya seroja di pusara Hatinya kian dibalut debar Hatinya liat kerana dipenuhi titik noda dan dosa Hatinya yang tenang terasa keruh Hawa begitu kering dan garing Hidup berkuah derita, berulam nestapa Hidup bukanlah untuk berhiba Hidup di birai waktu Hidup di dunia ini sekali cuma Hidup sebagai kelompok yang terasing Hidupnya berbuah kesengsaraan bersadur kepalsuan duniawi Hidupnya dikuap tenang dan damai Humbanlah sebarang prasangka Hutan belantara dirodok direjam hingga pupus Igauan mimpi dan igauan hatinya bertaut dan merebut keasyikan Ilmu menimbus lubang kejahilan Ingatanku segera berlari ke teratak usang itu Ini tempat yang penuh pesona Insan di pentas dunia sering mengejar banyang-bayang Insan yang terampil dengan pekerti dan akhlak termulia akan hidup didakap bahagia Itu sudah cukup untuk membina kembali kemesraan yang hampir

28

544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572.

padam Itulah pesanan terakhir kepada puteri tunggalnya ini

ibu

Jabat yang belum dilepas, dikemaskan dan dihenjutnya sedikit Jangan cuba memprotes jalinan kami Jangan hendaknya berlaku Peristiwa 13 Mei selepas perselisihan kaum ini Jangan kaubiarkan kegusaran bersarang di dalam dadamu Janganlah ditidakkan kehadirannya Janjinya kurang kukuh Jantungnya bagaikan mati Jasamu tak bertepi Jawabku sekadar berbahasa Jelas tidak ada riak dendam pada wajahnya Jenaka masih berplot desa Jeritan isterinya mencederakan ketenangannya Jika batasan dan keterikatan yang selama ini membelenggu Jika kau gagal dalam perantauan, kembalilah ke laman kelahiran Jiwaku kalut ketika melontarkan kata-kata itu Jiwaku menggelegak hangat Jiwaku tak akan pernah rapuh Jiwanya diserang kesayuan Kabus nipis masih belum lebur Kadang-kadang emosiku mengejek sikapku Kadang-kadang tersinggung juga aku dengan usikan yang keterlaluan Kadangkala timbul juga tunas cemburu di hati Kadangkala tindakannya melampaui batas kemanusiaan Kaki langit terjahit benang hitam Kakiku bagai terpahat di lantai Kalimah hijau azan memercik ke luar Kalimah itu termuntah dari mulut Kalimat-kalimat itu bagai anak

29

panah yang tajam menikam jiwanya yang memang sudah sakit itu 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. Kalut di dada semakin bergulunggulung Kalutku surut Kami bergelut dengan pertanyaan yang tiada penghuninya Kami berpisah dan hanyut dalam dunia masing-masing Kami berpisah dan hanyut dalam dunia sepi Kami hanya mampu bersimpati dengan seribu penderitaan Kami makan dengan selera hambar Kami masuk ke perut hutan Kami membiarkan sepi menakluk suasana Kami mengharung udara lembap dinihari Kami mengharungi jerat-jerat kejayaan Kami mengintai awan yang kian menebal Kami mengunjungi negeri serambi Makkah dengan membawa misi penting Kami meniti ranjau kehidupan dengan penuh tabah Kami sekeluarga mengalami satu kegemparan yang pedih untuk ditafsirkan Kami susuri perjalanan moyangpoyang yang sudah menjadi sejarah Kami tenggelam dalam arus kata Kasihku kian menggugus Kasihku tertumpah melebihi selautan Kata nasihatnya langsung tidak terlekat di minda Kata-kata adalah pelukis setia untuk peristiwa Kata-kata cemuhan yang terpahat dihatinya membara Kata-kata ibu menyejukkan ruang hatiku Kata-kata itu mempusakainya

30

597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618.

saban detik Kata-kata melantun dari mulut kecilnya itu Kata-kata ibarat sinar di malam kelam Kata-katanya menerjah gegendang telingaku Kau penyeri keluarga idaman Kauracuni mereka dengan madu pukauan Kebenciannya membuak-buak Kebimbangannya semakin meruncing Kebingitan kembali menerjah Keburukan sejarah akan terbongkar semula Kecanggungan menakluk aku Kecantikannya itu sekali gus menutup kecacatannya Kecantikannya menari lincah dalam bayanganku Kedamaian yang Cuma secubit kini hilang sudah Kedatangannya ke situ merentasi perbatasan masa Kedegilannya memeningkan Kedegilannya seakan-akan membina tembok yang sukar untuk dipanjat Kedua-dua belah kakinya seakanakan terkunci di dada bumi Kedua-dua ulas bibirnya menguntumkan senyuman tawar Kegagahannya sudah mencair Kegelisahan itu menemaninya Kegigihan tersebut masih mendarah daging Kegundahan yang terpendam di lubuk fikirannya dapat ditafsirkan daripada pandangan mata dan raut wajahnya Kehadiran Cikgu Salmi menyinarkan cahaya keilmuan yang hampir padam Kehadiran ibu mengembalikan sinar harapannya Kehadirannya mencerahkan hari yanf suram

619. 620. 621.

31

622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650.

Kehadirannya secara mendadak menjadi misteri yang amat aneh Kami tenggelam dalam arus kata Kasihku kian menggugus Kasihku tertumpah melebihi selautan Kata nasihatnya langsung tidak terlekat di minda Kata-kata adalah pelukis setia untuk peristiwa Kata-kata cemuhan yang terpahat di hatinya membara Kata-kata ibu menyejukkan ruang hatiku Kata-kata itu mempusakai saban detik Kata-kata melantun dari mulut kecilnya itu Kata-katanya ibarat sinar di malam kelam Kata-katanya menerjah gegendang telingaku Kau penyeri keluarga idaman Kauracuni mereka dengan madu pukauan Kebenciannya membuak-buak Kebimbangannya semakin meruncing Kebingitan kembali menerjah Keburukan sejarah akan terbongkar semula Kecanggungan menakluk aku Kecantikannya itu sekali gus menutup kecacatannya Kecantikannya menari lincah dalam bayanganku Kedamaian yang cuma secubit kini hilang sudah Kedatangannya ke situ merantasi perbatasan masa Kedegilannya meningkat Kedegilannya seakan-akan membina tembok yang sukar untuk dipanjat Kedua-dua belah kakinya seakanakan terkunci di dada bumi Kedua-dua ulas bibirnya menguntumkan senyuman tawar Kegagahannya mencair Kegelisahan itu menemaninya

32

651.

Kegigihan tersebut mendarah daging

masih

652.

653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672.

Kegundahan yang terpendam di lubuk fikirannya dapat ditafsirkan daripada pandangan mata dan raut wajahnya Kehadiran Cikgu Salmi menyinarkan cahaya keilmuan yang hampir padam Kehadiran ibu mengembalikan sinar harapannya Kehadirannya mencerahkan hari yang suram Kehadirannya secara mendadak menjadi misteri yang amat aneh Kehadirannya umpama kerlipan bintang pada malam suram Kehebatannya semakin ampuh Keheningan dan kebeningan menyusupi relung hatinya Keheningan mengapung di udara sesaat Kehidupan ibarat aspal penuh kerikil yang menuju ke arah lembah kebahagiaan Keikhlasan Siti Khadijah yang menjadi pakaian peribadi isteriku tiada bandingannya. Kejauhan merapatkan kerinduan yang terpelanting Kejayaan dalam peperiksaan mengetuk kerjaya masa depan Kekadang rindu itu menjadi dendam Kekecewaan dan ketakutan dalam jiwanya seperti belenggu yang membelit kaki Kekekokan kembali menerjah Kekeliruan kian membaluti benakku Kekesalan bertimpa-timpa dalam lubuk hatiku yang sangat kecil Keladak sungai memenuhi segenap liku Kelak kita dituakan gelombang gelisah Kelihatan tidak adil di neraca

33

673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698.

kewarasanku Keluhan berat sejak tadi seakanakan tersumbat di peti suara Keluhnya mendesah panjang Kemarau bertandang bererti terbunuhlah subur di lading Kematian bicara Kemiskinan mengajarnya menjejaki peta kejayaan Kemunculannya sekali gus meragut kelincahanku Kemungkinan itu menggunting jiwa Kenakalannya merebak pantas ke seluruh kelas Kenangan dan harapan yang dibina berkecai sudah Kenangan itu melenturkan hati batunya Kenangan itu menyelinap ke dalam fikirannya Kenangan itu mula membesar dan menjajahi benaknya Kenangan kemesraan kita telah tercalar Kenangan menghantarku ke alam mimpi Kenangan pahit kadangkala manis Kenangan pedih mengisi liang ingatan Kenyataan itu membelah atmanya Kepalanya sakit menahan perasaan Kepalanya terasa ngilu Kepingan papan itu terapung lelah di dada sungai Kepingin benar dia menghadiri pertemuan itu Kepulan asap menerjah ke atas, lalu naik bercampur dengan kabus pagi Keraguan demi keraguan mula menyelinap dalam fikiranku Keraguan yang bersarang di mindanya diluahkannya Kerana gurau jadi sengketa Kereta itu meninggalkan debu

34

699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723.

asap dan kesesakan bergelut Kerisauan bertandang di hatinya Kerisauan tiba-tiba menghimpit dirinya Kertas tebal itu berwarna kekuningan bagai rona langsat Kerungsingan membelit jiwanya Kesabarannya selama ini seperti diperbudak-budak Kesayuan bergayut dalam fikiran Kesedihan dan kebimbangan menguasai dirinya Kesedihan yang kian membuak Keseimbangan emosiku mulai tergugat Kesilapan pada satu saat membawa duka sepanjang hayat Kesucian kata-katanya mencairkan keangkuhanku Ketabahan dan kesabaran akan membuahkan nikmat yang tidak dapat dinilai Ketakutan itu keterlaluan Ketenangan kini juga sudah punah dimamah waktu Ketika hati diruntun kepiluan yang begitu menekan Ketika itu, masa tidak bergerak sepantas kini Kewibawaannya terasa dicabar Kipas angin menderukan nafasnya mengusir udara pengap Kita akan kembara lagi mencari janji Kita kerap meletakkan perasaan sebagai peniti ranjau Kita masih merangkak dalam lingkungan masalah kita sendiri Kita perlu mengimbau langkah patriot Kita terjebak ke dalam kancah percintaan Kita terpaksa mendepani masa depan yang tidak menentu Kita tidak boleh mengubah mereka supaya mendengar, kerana gegendang mereka bergetar sumbang dengan irama kita.

35

724.

Kokokan ayam jalak di bawah rumah menyentak khayalannya Kolam derita dan ria diri silih melemaskan kota jiwa kita lemah menghadapinya Kotak memoriku mengimbas memori silam Kubiarkan ia bergelumang dalam kolong rahsia Kubiarkan laungan itu berlalu dibawa angin petang Kuinsafi manisnya kesabaran Kukutip gembira pagi Kuliah dan tutorial menyeret perlahan hariku Kulitku ditakluki sejuk bukan kepalang Kunanti camar putih membawa khabar dari selatan Kupaksa supaya menjelaskan duduk perkara sebenar Kupanjangkan doa paling tulus ke hadrat Ilahi Kurindui daratan tidak beralun Kutebarkan pandangan ke sekelilingku Kutelan madu kerasakan hempedu Ladang dan sungai merekah Ladang hatinya berkuntuman kelopak rindu Lagu itu menimbulkan kenangan lama yang tidak pernah kering dan usang Lakaran tak diundang akan menjelma Lalu kupotong saja lamunannya Lambaian tanah suci sentiasa menggamit hatiku Lambat-lambat walaupun dalam gaya teragak-agak, dan mengangguk Lambungkan hasrat hingga melangit ke angkasa lepas Langit yang menumpahkan air matanya bertali temali Langkah ini kuatur rapi-rapi

725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748.

36

749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773.

supaya tidak kelihatan sumbang Langkahku mati di sini Langkahku pun akan mati dengan serta-merta Lantai marmar menakung dingin Latar dan hidup yang berlainan membentuk kami dalam acuan sendiri Laut, aku datang lagi dalam syahdu dakapanmu! Layang-layang menghambat pepatung di gigi angin Lebih bersiasah dan berjiwa halus Lebih merasai bahana kelaparan itu Lega dan rasa lebih leluasa sedikit untuk bergerak Lemas dalam kecaian kenangan dan harapan Lembut tutur bicaranya setelah tangisnya reda Leterannya masih tidak berubah Leterannya menambahkan lagi darjah kepanasan di dalam kamar pengap ini Lidah api kelihatan hijau kemerah-merahan menggerutup mengunyah papan Luluh jiwaku apabila diziarahi kenangan lalu Lunak suaranya menyelinap di celah-celah lipatan hati Maafkan aku jika coretan ini mengembalikan semua jalur hitam Maka jadilah aku pendengar paling setia pada cerita-cerita gembira Malam dicengkam kedinginan Malam itu sama sahaja seperti malam-malam yang lalu Malam itu, mimpiku penuh wajah emak dan ayah Malam menginjak ke pagi dan fajar mula menampakkan kilau jingganya Malam semakin memanjat hari Malam sudah berengsot ke pertengahannya Malam sudah menginjak ke pagi

37

774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799.

Malam tenggelam bersama dengkuran Malam yang menyerkup perbukitan itu semakin pekat warnanya Malam yang samar-samar itu amat mengusik hatiku Marahnya kian memuncak Martabat keluarga mesti kuletakkan di atas takhta Masa akan menentukan ketulusan perasaan kita Masa bergerak seindah gerakan tarian Mak Yong Masalah keluarga di kampong membebani setiap inci ruang pemikirannya Masih ada lorong matahari Masih belum merelakan air matanya luruh ke bumi Masih lagi dihantui kekejaman Masih lagi disaluti rasa bangga Masih lagi terkontang-kanting dalam mengenal diri Masih mahu mencungkil dan berhujah lagi Masing-masing mengepung perasaan yang bergelora Masaing-masing mengunci mulut Mata redupnya memancarkan seribu satu keperitan Matahari menghantarkan sinarnya yang tidak lagi memijar Matahari menyimbahkan sinarnya pada tubuh bumi Matahari pagi Syawal mencuri masuk ke dalam bilik yang sayu itu Matahari sebesar nyiru telah beredar beberapa depa dari puncak bangunan Matahari senja telah lama gugur dari lindungan langit Matahari sudah hampir segalah di ufuk timur Matahari tegak di pusat langit Matahari tidak pernah mungkir pada janjinya Mataku melahap wajahnya yang

38

800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825.

ceria Mataku meliar mencari tempat kosong Matanya bagaikan percikan sinar bintang timur Matanya berpinar-pinar, marah dan benci bercampur aduk Matanya diredupkan memandang hamparan biru Matanya masih curiga dengan suasana sekitar Matanya meloroti seluruh bangunan usang tersebut Matanya memandang jauh ke arah ruang yang kosong Matanya memanjat dinding hingga tertampan bumbung Matanya tajam menyorot terus mataku Matanya yang redup semakin membara Medan tempur bicara itu bergoncang lagi dengan genderang perang perdebatan Melancong ke negara mimpi ngeri Mempertingkatkan rasa dukalaranya Menangis itu sebenarnya pembakar semangat Mengapakah ucapan itu menerjah gegendang telingaku? Menjangkau jauh tampaknya angan-anganku kepada pagi ini Matahari baru menebarkan cahayanya ke pelosok buana Menunganku bertali-temali Menungannya menumbuhkan bibit kerisauan Mereka bangsa yang berjiwa pendekar, berdarah satria Mereka bercakap dengan bayang-bayang sendiri Mereka berjabat tangan, simbolik perjanjian perdamaian yang baru dimeterai Mereka berjaya dipancing Mereka bungkam seketika Mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran Mereka pun mula mengorak

39

826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855.

langkah Mereka terumbang-ambing dipukul derita Mindaku masih berteka-teki Mindanya ligat berputar Mindanya pantas mengingatkan diri Mindanya terasa sempit Mindanya terasuh dengan budaya kepimpinan yang tinggi Mindanya tidak lama di situ Moga-moga ayah terpancing Mujurlah aku tidak ikut membeku sama Mujurlah jantungku duduknya kemas di dalam dada Mukanya masam macam cuka berbaur kemerahan Mulut kami seolah-olah serat berisi emas permata Mulutnya meletuskan sekuntum bunga kecil suara Muncullah kerut-kerut khuatir di wajahnya Mungkin kebencian telah subur dalam dirimu Mungkinkah jalur keinsafan akan muncul? Nada suaranya kian kendur Nafasku rasa terputus Nafasnya berlumba-lumba keluar Naluriku mula digigit rasa pilu Namun aku nekad untuk menjejak kebenaran yang disembunyikan Namun jauh di sudut hati, ada kepiluan yang menyayat hati Ngilu aku mengingatkan cerita ini Nostalgia bertaut seperti kiambang Nyanyiannya memecahkan suasana yang diselubungi keseduan Ombak dan laut mengulit mimpiku saban malam Ombak gementar menintal derita Ombak pecah di gigi pantai Ombak pula menghempas pantai dengan lembut Otaknya berpusing-pusing

40

856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881.

memikirkan seribu satu macam aral Padang itu dipenuhi manusia Pagi ini dia berazam mengiak kabus masalah yang memasung jiwanya dalam kenanaran Pagi menyelak langsir cuaca Panas mentari memaksa peluh keluar dari liang-liang roma Pandangan itu mengandung kecurigaan yang nyata Pandangan matanya melilau lagi Pandangan matanya menembusi segala sudut Pandangannya bermain-main di siling Pandangannya dilemparkan jauh ke luar Pandangannya dilemparkan ke wajah malam Pandangannya keluar melewati dinding Pandangannya seolah-olah cuba menyelami sesuatu yang tersembunyi Panggilan itu berupa sepatah kalimat yang akan berentetan lalu membuahkan pujukan Panjatkan doa di dalam hati Pantai yang tadinya suram kian meriah Pedih di hati kukunci teguh Pedih kata-katanya, tapi itulah hakikatnya Pejal hijau ini sukar untuk dilestarikan Peluh hangat dingin memercik Peluh jantan mula merintik Peluh mula merembes Pemimpin palsu itu sekali lagi menyemai benih harapan yang palsu Penantian tetap sama dengan perasaan yang serupa Penawar kucari racun ketemui Pendapatnya jangan disanggah, kalau disanggah panjanglah bahasnya Penderitaan dan penghinaan

41

882. 883. 884. 885.

sentiasa bergumpal dalam diriku Pengakuan seluhur itu tidak mampu kutepis Pengalaman bersamanya terbungkus rapi dalam ingatan Pengalaman mengasuhnya menjadi manusia pemilih Penghuninya tidak pernah melewatkan bangun walaupunpenuh dengan kegelapan tidak pernah digerakkan oleh jam loceng Penuh dengan kegelapan yang seakan menindih segala kesabaranku Penuh hikmah dan sarat iktibar Penyelewengan bukan soal remeh-temeh Pepohon rimbun menentang kehangatan udara petang Perahu kerdilnya masuk ke dalam perut gelombang yang sertamerta mengangakan rahangnya Perakam pengalaman dan sejarah Perasaan aneh berbaur di dada Perasaan ingin tahu yang kuat menggeletek hatiku Perasaan ngeri menular dalam dadanya Perasaan resah mula menurap dirinya Perasaan rindu dan kasih berpaut Perasaan sayu bercampur hiba menyerbu ke benakku Perasaan simpati membanjiri jiwanya Perasaanku dicakar-cakar resah Perasaanku menerawang jauh Perasaannya berperang lagi antara setuju dengan tidak Perasaannya terus merakamkan gambaran hidup di sudut album hidupnya Perasaan kesal menujah hatiku Perbualan ringan begitu dapat menghalau jemuku Peristiwa itu berulang tayang di pentas pemikirannya

886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905.

42

906. 907. 908. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932.

Peristiwa itu menyendatkan benaknya Peristiwa itu terbenam dalam lubuk kenangan Perjuangan tak akan berakhir, selagi ada ombak di lautan Perkampungan itu amat lambat menerima cahaya matahari pagi Perlu kita mempertahankan perasaan saling bersefahaman Persekitaran mula berkabus tipis Persis debu yang diterangkan angin, begitu juga kegelisahanku Persoalan demi persoalan begitu kerap bertandang mengetuk kamar hati Persoalan demi persoalan silih berganti memenuhi lautan fikirannya Pertanyaannya seperti merenggut jantungku Pertemuan itu terjadi tanpa sesiapa mengaturnya Perubahan yang diharapkan masih belum menjelma Pesanan itu sudah dikumandangkan sejak beratusratus tahun lalu Petang itu lembayung jingga terasa menyengat Pidatonya berhati-hati tapi gersang Pintu yang terkuak menghancurkan lamunan Pipinya terasa suam Pohon itu menampan kemunculan suria Pohon-pohon rendang memagari menara gading itu Puisi dalam prosa kehidupan ini Pujukan ayah meredakan gelisah yang bergelora Pujukan syahddu menjalari hatiku Purnama September sudah lama mengucapkan salam permisi Puting beliung apakah yang melanda Puting beliung melanda jiwanya kembali Putus semangatnya sekejap

43

933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961.

Rambutnya terurai ditampan angin petang yang redup segar Ranting-ranting bertelanjangan Rasa benci dan meluat terbuku dalam hati Rasa bersalah dan bimbang melintasi ruang legar Rasa bersalah kian menebal Rasa bersalah menerpa dinding keikhlasannya Rasa ego meneriak di hati Rasa malas menyelubunginya Rasa rindu yang berbuku kini terlerai Rasa seperti disimbah air Lumpur ke muka Rasa sesak berlumba-lumba menggigit hatiku Rasa simpati dan kemanusiaan mula menggelepar dalam dadaku Rasa sunyi dan bosan membuak di dalam dirinya Rasailah kemanisan udara kampung yang pernah kita hidup Rayuannnya memasuki kolong perasaan Redup matamu menjamah mesra wajahku Remang senja merangkak Rempah kisahnya menarik dijamah Renungan jauh disukat nostalgia Renungannya sedikit mengendur Resah jualah yang bertandang Rindu resah dendam dan sayang menggeledah sudut hati Rindunya mengalir jadi arus gelisah Rintik-rintik hujan berjaruman menimpa tanah dan singgah juga ke kakiku Rintik-rintik hujan masih menggerutup Ruang bilik kecil itu sepi seketika Rumpai laut juga meliuk lembut, seolah-olah melambaiku Rupa-rupanya, busut nanah dendam laki-laki itu masih

44

962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987.

membusung Rusuh hatinya meruntas Saat genting itu hanya Tuhan yang mengetahuinya Saat penentuan yang meresahkan itu mengenguh juga Saban hari kita memupuk kesabaran di hati Sakit di kapalanya terasa kian mengamuk Sakit hati, terkilan, kecil hati dan bengang meradak hatiku sekali gus Salah faham selalu membawa padah Sambil tersenyum sinis dia menduga hatiku agaknya Sampaikan salam maaf aku Sanubarinya terus diinjak oleh kaki-kaki kekeliruan Saraf tunjangnya menyuruh safar motor menarik selimut Satu badan perasaan kurang senang dan resah Satu keluhan berat terlontar dari rekahan bibir Satu tamparan keras hingga ke pipi Sayangnya dendam ini memakan diri Sayu menggigit-gigit hati mereka Sebahagian aksara tidak dapat dibaca dengan jelas Sebak meresap ke dalam diriku Sebenarnya aku tidak mahu meraih simpati daripada sesiapa pun Sedetik aku bingung Sedikti pun aku tak mahu wajahku dijamah oleh silau matanya Sedu-sedannya yang menyayat itu terus berpadu dengan piluku Segala asam garam hidup yang telah dilaluinya itu mengalir ke mangkuk ingatannya Segala bicara terbenam di lubuk hati Segala bukti kukuh mengenainya akan kuhumbankan sekejap lagi Segala imbasan kenangan telah

45

988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010.

terputus Segala yang kulakukan canggung belaka Segera kulontarkan pandanganku Segera kupancung cakapan teman sebayaku Segugus nafas berat dileraikan dari dada Sejarah adalah guru terbaik kehidupan Sekadar melepasakan rindu aku menatap nur di wajahnya Sekali pandang indera lihatnya begitu ceria dan normal Sekawan burung lelayang terbang melintasi jurus pandangannya Sekonyong-konyong keriuhan menyinggahi telinganya Seksanya dia menjadi makhluk terpinggir Selagi hidup, perjuangan tidak akan tamat Selama ini, kita cuma bertemu dan berbicara dalam surat Selamanya kita mengejar fatamorgana di tanah datar Sel-sel neuron otaknya terus ligat memainkan peranan menghantar impuls yang diterima Seluruh pembuluh darah dan tubuhku, kurasa mongering detik itu juga Semakin kuingat semakin memuncak rinduku pada kemesraan masa lalu Semangat dan jiwanya seakanakan luruh Semangat juang menanteng penjajah bernyala Semangatnya terbenam ke pusat bumi Sememangnya hukuman inilah yang wajar diterima Sementara hayat mengasuh hasrat Semuanya ini bakal bersemadi dalam khazanah pengalamanku selama-lamanya Semuanya terpegun dalam diam yang panjang

46

1011. Sendumu kerap benar menampar telingaku 1012. Sentuhan kasih ibu masih berbekas di hatiku 1013. Senyum lemah terukir di bibir 1014. Senyuman bangga menghiasai bibir mereka 1015. Senyuman ibu meneduhkan rawan di hatiku 1016. Senyuman itu hadir bersamasama bunga harapan 1017. Senyuman orang keliling bagai kuntum-kuntum mawar merah dijamah mentari pagi 1018. Senyumannya masih tersimpan di ulas bibir usanynya itu 1019. Senyumannya belum lekang di bibir 1020. Senyumannya melanyapkan kegusaran yang bersarang 1021. Senyumannya tidak lekang di bibir 1022. Seperti ada masalah besar yang memenjarakannya 1023. Sepi bertaburan di mana-mana 1024. Sepupuku bersikap dingin berterusan 1025. Seribu satu perasaan bercampurbaur 1026. Serpihan kekesalan tersemat di sanubariku 1027. Sesekali dia senyum tawar 1028. Sesekali gelora sungai rakus menghempas tebing 1029. Sesekali terdengar bunyi batuk kesat 1030. Sesekali terselit juga rasa bimbang di hatiku 1031. Sesungguhnya hakikat itu benarbenar merobak-rabikkan hatiku 1032. Setahuku dia tidak pernah bersifat pasif 1033. Setiap liku dijelajahinya dengan teliti 1034. Siang terus bangun di kawasan gigi rimba 1035. Sifat inkuiriku meluap-luap kembali 1036. Sifat keras kepalaku kini muncul

47

1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049.

1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064.

lagi bermaharajalela untuk menentang penghinaan Sikap Pengetua menggamit kerisauan pelajar yang semakin gulana Sikapnya dapat mengoyakkan kesabaranku Sikapnya yang degil melemaskan fikiranku Sinar mata lembutnya bertembung dengan tenunganku Sinarnya memercik tajam Sindiran bergantung di bibir mereka sejak tadi Sindirannya bagai tembusan peluru ke jantung Sindirannya mencincang-cincang umbi hatiku Sindirannya merejam hatiku Sisa daun bergantungan di ranting-ranting Sisa semangatnya datang kembali Solat itu jantung kehidupan Suara anak alam pada malam begitu sering berpaut mencipta satu paluan gemelan hutan yang menyeramkan Suara itu hanya berlegar-legar dalam hati Suara itu memetir Suara itu mengagetkan Suara itu mengandungi seribu derita yang tidak berkesudahan Suara itu menghantar cabaran Suara itu putus seketika Suara ketar itu sukar dikawal Suaraku terpampan di kerongkong Suaranya memanjat keyakinan Suaranya memasung hasaratku untuk berkata Suaranya perlahan mengandung sebak Suaranya telah mulai panas pada pendengaranku Suasana berbahang dengan gelojak pertengkaran Suasana bungkam seketika Suasana mula dirayapi sepi

48

1065. Suasana yang kehijauan, hening dan sedikit dingin amat menyenangkan 1066. Sudah ramai yang kecundang 1067. Sumbangan itu setara dan standing 1068. Sungai mengerutkan kening alunnya 1069. Sunyi telah lama terhimpun di kolam rasa 1070. Takdir telah melontarkan aku ke sini 1071. Takut nanti manik-manik mutiara gugur di hati wakita lemah lembut itu 1072. Tanah itu makin membotak 1073. Tngan-tangan kebenaran meramas-ramas sabubarinya 1074. Tangisnya tiba-tiba meninggi 1075. Tanpa dipinta, air jernih bertakung di kolam matanya 1076. Tanpa menghirau terpaan angina malam yang menjamah tubuh tuanya, dia bermenung di tangga 1077. Tawa ibu menembusi perasaan sedihku 1078. Tawanya bagaikan belati menghujam ke jantungku 1079. Tebing sungai itu telah ditinggalkan sepi, terbiar seperti perempuan tua yang melarat 1080. Tegurannya memancung lamunanku yang segar pada dahan ingatan 1081. Tekadanya bagai batu karang di lautan 1082. Tekadnya sudah bulat 1083. Tekak terasa kering kerana jeritan yang memanjang 1084. Telingaku mengesan sindiran di hujung ayat itu 1085. Telinganya mengutip sejambak bunyi 1086. Tembok yang dapat menahan ombak kekecewaan kini runtuh dalam dada 1087. Tenaga tuanya tidaklah seberapa 1088. Tenungan tajam itu seolah-olah ada dendam

49

1089. Terasa ada suara dari sudut hati 1090. Teras abagai tersembur terus kesesakan yang bersarang di dada 1091. Terasa bulan penuh mengambang dalam hati 1092. Terasa juga angin panas masin membilas mukaku 1093. Terbersit gundah di jiwa 1094. Terdengar bicara menitip 1095. Terik mentari membakar kulit 1096. Terima kasih kukalungkan kepadamu 1097. Terkurung di bilik sempit ini dia dipeluk kesunyian 1098. Terlalu banyak waktu terlepas 1099. Terlalu payah meneruskan rutinku dalam keadaan sebegini 1100. Terlindung gurat-gurat penderitaan 1101. Terliuk-liuk dedaun nipah melambai 1102. Terluncur kata-kata keras tanpa dirancang 1103. Terngiang cemuhan itu di dalam kepalanya 1104. Ternoktahkah penantian ini? 1105. Ternyata masih tersimpan dendam terhadapnya 1106. Terpaksa pecah juga janjiku padanya 1107. Terperrcik rasa benciku sekilas 1108. Terpercik secebis kejutan di wajahnya 1109. Tersentuh hatiku menatap wajah tuanya 1110. Tetapi bagaimana kalau apa-apa terjadi dalam kesementaraan itu? 1111. Teets hujan yang menimpa laman kurenung lunak 1112. Tiada cacat cela pada hamparan alam 1113. Tiada setitk pun air mata tumpah 1114. Tiada suara terungkap di bibir 1115. Tiada teman baik untuk berkongsi derita 1116. Tiada yang menyangkap dan merendah-rendahkan keupayaan

50

kita 1117. Tiba-tiba dia menempelak dengan muka yang mencuka 1118. Tiba-tiba lelaki itu tertunduktunduk cemas 1119. Tiba-tiba pula dia mahu melupakan azam yang sedia tersemai sejak bertahun-tahun 1120. Tidak betah aku di situ 1121. Tidak dapat memberikan jawapan mutlak 1122. Tidak mahu melimpahkan air mata sia-sia 1123. Tidak sanggup aku menghamburkannya 1124. Tidak sanggup lagi aku membilang duka dan ranjau fitnah 1125. Tidak tahu bagaimana lagi harus kuusir perasaan itu 1126. Tidak terdengar lagi suara halusku 1127. Tidurku diganggu gelabah 1128. Timbang rasa masih berbaki 1129. Tindakannya mencalarkan sinar kebahagiaan yang telah pasti 1130. Tirai senja mula mengambil alih 1131. Tubir matanya digenangi mutiara yang perlahan mencair ke pipi 1132. Tubuh yang merangka itu tergolek di lantai 1133. Tuduhannya bagaikan langit runtuh menimpa tubuh 1134. Tulisan merintih mementaskan derita 1135. Tusukan peluru cabaran itu benar-benar membakar keegoan 1136. Tutur katanya bersulamkan pujuk rayu 1137. Tuturnya bertangkai kedurjanaan bersalut emas 1138. Ubun-ubun gelombang kecil memutih 1139. Udara bersih tepu berdebu 1140. Udara mengucapkan debu kering 1141. Ujarannya berbaur tekad dan iltizam yang semakin padu 1142. Unggas rimba masih bersimfoni

51

mengalunkan irama 1143. Ungkapan itu rasanya memukul jantungku 1144. Untuk memutuskan rasa malu yang mungkin berpanjangan dia membuka mulut akhirnya 1145. Urat kakinya tersembul tegang minta direhatkan 1146. Usahaku mencuri hatinya berjaya 1147. Wabak ketamakan sudah mengganas 1148. Wajah itu mengunjungi kamar ingatannya 1149. Wajah itu sekejap-sekejap menyelinap masuk dalam kenangannya 1150. Wajah kerepot putih pucat ditatapnya dalam-dalam 1151. Wajah murungnya ditatap melalui pembalikan dirinya di dalam cermin 1152. Wajahnya merona merah 1153. Wajahnya masih berupaya menyembunyikan rasa resah gelisahnya 1154. Wajahnya mengunci rapat mulutku 1155. Wajahnya serta-merta mendung 1156. Wajahnya tegang dan seperti menyimpan kemarahan 1157. Wajah-wajah yang jernih dan bertenang membarisi kerusi paling hadapan 1158. Waktu pasti menjerat usia 1159. Waktu yang terlalu pantas telah mencuri sedikit kemesraan yang baru berputik 1160. Wap yang memparasit kaca jendela digosok-gosok 1161. Warkah bersampul kuning masih kejap di genggamanku 1162. Warkah yang baru kuterima menghantar segunung debaran ke dadaku 1163. Warna petang yang garing merimaskan aku 1164. Wataknya menjadi lebih jelas pada mataku 1165. Yang aku mahu ialah setetes

52

penghargaan 1166. Yang tinggal hanyalah keresahan dan kebimbangan yang bertalitemali 1167. Zaman bermanja dalam kelopak kasih ibu sudah berlalu 1168. Zarah budi yang pernah ditaburnya cuba kucari sedapat mungkin

Frasa Puitis untuk Penulisan Nonkreatif


Penulisan nonkreatif, seperti karangan ilmiah, surat rasmi, laporan, dan berita akhbar juga boleh menggunakan bunga-bunga bahasa bagi menimbulkan keindahan dan ketepatan makna. Bezanya daripada kiasan untuk karya kreatif ialah keterhadan gayanya. Bunga bahasa untuk penulisan nonkreatif sangat sederhana dan ada yang berbentuk hargon mahulu istilah teknis. Tidaklah wajar bahasa untuk karangan fakta atau ilmiah menggunakan kalimat atau frasa yang terlalu berbunga-bunga. Gaya bahasa karangan fakta seharusnya bersifat denotatif, iaitu mengandungi makna yang selapis. Jika menggunakan bentuk bahasa yang konotatif, iaitu mengandungi makna tersirat, akan timbul kekeliruan pada diri pembaca. Pembaca hanya mahu mengetahui fakta, bukan mahu menikmati kepelbagaian makna atau keindahan bahasa yang kabur dari segi maknanya. Hal ini demikian kerana pembaca karangan fakta sudah bersedia dari segi mental untuk membaca sesebuah tulisan dalam bentuk demikian. Kalau mereka berhadapan dengan tulisan yang menggunakan bahasa berkias atau konotatif, mereka tidak akan memahaminya. Lainlah halnya jika karya sastera kreatif, ada kebebasan dari segi pengucapannya. Sungguhpun begitu, dalam penulisan nonkreatif juga ada ruang untuk menggunakan bahasa puitis dalam kadar yang sederhana. Bentuk bahasanya masih mudah difahami walaupun disisipi unsur kiasan. Misalnya, frasa acuan generasi baharu menggunakan perkataan acuan yang lazim terpakai dalam bidang teknikal seperti membuat kuih atau menghasilkan produk keluli. Maknanya masih dapat difahami kerana ada perkongsian fungsi antara pembuatan kuih dengan pembentukan sekelompok manusia. Kedua-duanya bertujuan menghasilkan sesuatu yang baharu. Penggunaan frasa puitis sebegini merupakan cirri bahasa Melayu tinggi. Penggunaan perkataan yang sukar atau perkataan yang dipelajari ilah syarat bagi penulisan ilmiah atau factual. Jika penulisan jenis ini menggunakan bahasa daerah atau bahasa seharian (kolokial), kesannya akan mengurangkan kewibawaan tulisan tersebut. Tetapi apabila digunakan frasa seperti akibat kurang koordinasi, ancaman bagi

53

menghakis jati diri umat, dan asas ketamadunan tulisan itu menjadi kompleks, sesuai dengan subjeknya yang juga kompleks. Keserasian antara subjek dengan gaya bahasa adalah penting dalam penulisan. Bagi penulisan ilmiah khususnya, gaya bahasa yang diperlukan ialah gaya bahasa baku, menggunakan perkataan teknikal, dan ayatnya kompleks. Tidak dibenarkan sama sekali ayat tidak baku, tidak gramatis atau ayat yang tidak mematuhi tatabahasa. Perkataan yang digunakan juga mendaklah perkataan bervariasi tetapi konsistem (tekal) agar pembaca dapat memahaminya tanpa keliru. Ayatnya juga hendaklah ayat majmuk, bukannya ayat dasar, walaupun tidak salah sesekali ayat dasar digunakan. Ayat majmuk atau ayat kompleks adalah perlu bagi mengimbangi isi tulisan tersebut yang kompleks adalah perlu bagi mengimbangi isi tulisan tersebut yang kompleks atau yang berilmu. Karangan ilmiah atau karangan bercorak hujahan juga perlu ditulis dengan gaya bahasa yang memikat. Pembaca akan berasa seronok mengikuti ayat demi ayat di samping mendalami maknanya jika bahasa yang digunakan berunsur sastera. Bahasa saster sangat mementingkan keindahan, manakala bahasa factual sangat mementingkan ketapatan makna. Jika kedua-dua sifat itu digabungkan, terhasillah bentuk pengucapan yang tepat tetapi berseni. Penyesuaian antara media dengan subjek adalah aspek utama dalam menentukan laras bahasa. Oleh itu, penulis harus tahun membezakan gaya penulisan untuk media yang berlainan. Panduan dalam bab ini hanya untuk membantu penulis yang belum mahir mencari frasa yang kukuh maknanya dan tinggi gayanya. Apabila mereka kerap menggunakan bentuk bahasa yang sedemikian dengan cara meminjam, lama-kelamaan mereka akan terbiasa dengannya. Kebiasaan penggunaan akan mendorong mereka mencipta dan memikirkan bentuk ayat sendiri yang tinggi mutunya.

54

Frasa Puitis
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Frasa Puitis acuan generasi baharu agar kepentingan dan hak mereka terlindung agar tidak hilang serinya agenda kepimpinannya dapat direalisasikan agenda kerja yang tersusun dan sempurna agenda memartabatkan bahasa kebangsaan akan menampakkan kedewasaan dan mentaliti yang lebih tinggi akhbar arus perdana akibat kurang koordinasi akibat limpahan kemewahan akibat perubahan ekonomi aktiviti promodi yang aktif aktiviti waktu senggang aktiviti yang berorientasikan kebahasaan alam semesta ciptaan Ilahi amalan ini perlu dipupuk sejak kecil lagi aman tenteram tanpa krisis amat luas ruang lingkupnya amat teruja ancaman bagimenghakis jati diri umat angin perubahan antara ramuan untuk membantuk masyarakat apabila keadaan ini telah dapat kita realisasikan apabila rosak budi pekerti rakyatnya maka binasalah seluruh negara itu asas ketamadunan asepk kerahsiaan maklumat aturan yang membekukan Makna

55

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

bagi mengisi keperluan sumber tenaga manusia bagi mengukur keberkesanan bagi merealisasikan matlamat bagi seseorang penghantar idea atau gagasan pemikiran bakal memperteguh tali-temali sosial bakal pewaris negara bandar cosmopolitan bangkitlah daripada kena yang panjang bangsa yang kehilangan pedoman bangsa yang maju dan kompetitif bangsa yang tiada wawasan akan ditewaskan banyak juga yang terkedu banyak lagi tugas dan agensa besar yang masih tergendala banyak mengubah gaya hidup banyak menyelenggarakan aktiviti masyarakat banyak prasangka dan pengamatan yang silap beberapa strategi mungkin boleh dirangka begitu teruja dan seronok begitulah sekelumit nostalgia kegemilangan berakar nasional dan berakal internasional beralih ke arah yang positif berani menanggung risiko berani menegakkan kebenaran berasasakan etika dan garis panduan berasaskan penanda yang dilihat berbagai-bagai pandangan telah dilontarkan berbaur diskriminasi berbudaya dan bertamadun berdasarkan standard berdepan dengan pelbagai kerenah berdiri di mercu kejayaan berfikiran rasional bergelut dengan kenaikan harga barang bergema lagi suara pemimpin

56

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

bergerak di landasan berhadapan dengan 1001 cabaran berhadapan dengan realiti berhadapan dengan serangan kebudayaan asing beriltizam memberikan perkhidmatan berinteraksi dengan efektif berjaya di peringkat kebangsaan dan serantau berjaya melepasi fasa pertama berjaya mengekapg krisis kenaikan harga barang berkaitan dengan kehidupan kebendaan berkembang secara tidak terkawal berkembang subur di persada antarabangsa berkiblatkan budaya asing berkongsi rasa berkualiti dan professional berlaku perubahan drastic berlakunya kesan penyuburan negatif berlawanan dengan emodi bernaung di bawah panji-panji ilmu berniaga di bahu jalan berpaksikan acuan budaya sendiri berpaksikan nilai budaya berpotensi untuk menggegarkan berputik dan berkembang mekar bersaign secara kompetitif berselindung di sebalik kebebasan bersengkang mata bersifat holistik, komprehensif dan ideal bersifat lebih luwes bersifat melengkapi dan saling mengukuhkan Bersikap prejudis bersikap terlalu taasub bertahan mendepani gelombang cabaran hidup bertaraf multinasional berteraskan prinsip penjanaan dan pembudayaan ilmu yang tulen berteraskan semangat perkongsian kuasa

57

98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

bertindak di luar batas kesopanan bertindak mengikut emodi bertindak sebagai orang perantara bertukar fikiran antara satu sama lain bertunjangkan kekuatan agama dan moral bertunjangkan kekuatan intelektual berupaya menjadi wadah berusaha keras mengilmukan diri masing-masing berusaha mendahulukan bahasa Melayu berusaha untuk menebus kekalahan biarpun ada kepayahan bijak menterjemahkan kehendak dan agenda kerajaan bijak menyerap pengaruh sekeliling bijak menyerap tekanan boleh ditangani dengan jayanya boleh diterima dan realistik boleh menjadi medan perpaduan boleh menjangka pola kehidupan masa depan budaya hiburan yang bercorak komersial atau hedonistic budaya lepak dapat dibendung budaya niaga yang sudah lama mengakar budaya sekular budi bahasa yang menebal dalam diri bukan calang-calang orang bukan dilihat dengan sebelah mata sahaja bukan hanya sekadar melimpahkan ilmu pengetahuan bukan sahaja merimaskan tapi membuang masa bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan bukanlah sesuatu yang mutlak bukti empirikal bumi penuh bersejarah cabaran globalisasi yang masih ditangani derngan serius dna proaktif

58

130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163.

cabaran globalisasi yang semakin menghimpit cabaran yang disulitkan lagi cabaran perlu diharungi cabaran semasa cekal dan tekal mempertahankan warisan keturunan celik komputer cendikiawan negara cenderung untuk melaksanakannya ceritera perjuangan dan kepimpinan cetusan harapan yang sentimental ciri-ciri Melayu tetap terserlah dalam kehidupan mereka citra budaya dan jati diri bangsa kita citra hasrat bangsa cukup berpotensi untuk menggegarkan cukup meruncing mutakhir ini cuma pendedahan media sahaja yang dapat menghangatkan senario ini dalam kemelut kenaikan harga barang dalam kerangka agama dalam arus globalisasi semasa dalam konteks yang sama dalam menangani kehadiran abad ke-21 dalam menggapai keadaan sekeliling dalam pancaroba dunia dalam ruang lingkup dalam meniti perjalanan hidup dalam suasana lebih selesa dalam tempoh waktu yang relatif singkat dapat digarap dapat disampaikan dalam pelbagai cara dan merium dapat memancing pembaca dapat memasarkan bahasa kita secara meluas dapat mengawa minda dapat mengeratkan silaturrahim dapat mengesan perubahan yang

59

164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203.

berlaku dapat mengesan kekentalan jiwa masyarakat dapat mengimbangi segala keadaan dari segi kegiatan yang lebih konkrit daripada masalah akan berumbi ketabahan menyuburkan perjuangan darurat ekonomi dasar pintu terbuka datang silih berganti daya tarikan yang menakjubkan demi mengejar porulariti dendam kesumat di bawah satu bumbung muafakat dengan memfokuskan tumpuan di dada akhbar di persada antarabangsa diagihkan secara seimbang dianggap antikebenaran dan menderhakai aturan dianggap sebagai pedoman dianggap sebagai saudara serumpna diaplikasikan dalam pembelajaran dibahaskan dalam pelbagai genre dibekali ilmu yang mencukupi dibekali keupayaan berfikir dibelenggu dengan pelbagai masalah diberi mandat diberi suntikan semangat dibimbing secara efektif dibolot warga asing dicabut ketenagna dalam hatinya didorong prinsip dihormati dan disegani dijadikan induk panduan dijadikan kayu pengukur dijadikan kriteria asas dijadikan paksi perjuangan dijadikan pengukur utama dijalankan secara istiqamah dikagumi kerana kualitinya dikenali di persada antarabangsa dikepung kesempitan hidup dilaksanakan dengan lebih efektif

60

204. 205. 206. 207. 208. 209. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241.

dan efisien dilandasi asas tauhid kepada Allah dilihat dalam kaca mata yang adil dilihat dalam konteks menyeluruh dimenifestasikan dengan jelas dimonopoli oleh peniaga dinobatkan sebagai pelopor dipandang enteng dipanaskan dalam jiwa dipengaruhi unsur yang merosakkan pemikiran bangsa dipenuhi catatan sejarah yang memilukan diperbincangkan secara akademik diperdebatkan dalam kaedah professional dan bukan emosional diperkotak-katikkan dirangka da diwarisi dengan rapi dirawat secara psikologi dirungkai dengan berhati-hati disegani dunia disemai dan dipupuk disusuli dengan tindakan dan amal kebajikan ditangani dengan adil dan saksama ditangani dengan rasional ditelan oleh arus globalisasi yang cukup gawat ditinggalkan lesu tidak bermaya ditunjangi kemajuan mental dan spiritual diulit dengan serba-serbi kemewahan diwarnai infrastruktur kelas pertama dunia yang semakin mencabar ekonomi yang merundum eksploitasi dan penipuan era baru pasti sahaja sarat dengan cabaran era pemerdeka fahaman pragmatis faktor penyeimbang fenomena ekonomi fenomena sosial gabungan kerjasama yang strategik gagal ditangani dengan cermat

61

242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276 277. 278. 279. 280.

gagasan baharu gagasan perjuangan garis kemiskinan gelanggang politik gelombang peningkatan generasi kini menghirup udara kemerdekaan generasi wiraswasta ghairah mengejar peluang gigih menpertaruhkan nasib golongan ekstrem golongan pendidik yang berketerampilan golongan veteran gunakanlah kapisiti ke tahap maksimum guru haruslah menjadi suri teladan kepada anak didik mereka guru selaku arkitek pembangunan manusia hamparan bangunan yang unit hangat diperdebatkan hanya berlegar hanya diadun dengan kisah-kisan yang mengecewakan hanya mendapat serpihan hanya pandai menuding jari harga komoditi harus dijadikan titik pengembaraan kejayaan harus konsisten harus mencongak pantas segala ucapan harus sentias segar dan dinamik hasilnya sungguh lumayan kalau kena cara pelaksanaannya hidup atau ihsan ibu bapa hilang daya tahan hubungan diplomatic hubungan kaum yang kompkeks idea radikal ilmu mutakhir impak negatif impak secara makro dan mikro implikasinya amat besar industri berorientasikan eksport inovasi dalam teknologi instrument yang paling efektif

62

281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319.

ienteraksi sosial interaksi yang terbuka jalinan persahabatan jaminan pengiktirafan jaringan komunikasi jaringan perniagaan jasa perwira silam jika putaran ini berterusan jurang ketaksamaan jurang pendapatan jurang sosial yang dinaggap lumrah kalimah keramat kancah kemiskinan kawalan kuota keadaan menjadi semakin gawat keadilan ekonomi dan sosialnya yang tulus dan telus keanekaragaman kebangkitan bangsa merdeka kebangkitan media alternatif kebanjiran pelbagai produk kebanjiran penagih tegar kebebasan intelektual kebebasan komunikasi kebejatan akidah keberkesanan pelaksanaan keberkesanan sebuah institusi kebijaksanaan mereka teruji kecairan jiwa kamanusiaan dan patriotisme dalam kalangan generasi muda kecelaruan emosi kecelaruan nilai moral kecemerlangan dalam kehampaan kecemerlangan yang pernah digapai kecenderungan masyarakat moden yang menagih sesuatu yang unik kedahagaan masyarakat terhadap budaya murni kedudukan ekonomi dan geopolitik kegagalan membawa musibah yang besar kegagalan mutlak keganasan mula menyerap dalam pemikiran kanak-kanak kegawatan dunia menghadapi

63

320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 356. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354.

pelbagai pancaroba kegawatan perasaan kegembiraan yang dikcapi kegiatan sosial dan intelektual kehebatan dan karismatik para pemimpin kehidupan yang terasing, bercelaru dan vakum kehilangan upaya untuk berfikir keingkaran manusia bertambahtambah kejayaan dan kerancakan ekonomi negara kejayaan terjana kejayaannya menjulang sehingga ke puncak jagat tanpa melupakan akar bangsa kejujuran akliah dan kecintaan pada kebesaran kekangan kebebasan bersuara kekayaan yang melimpah-ruah kekeringan melampau kekuatan dan ketajaman imaginasi dan kreativiti kekuatan ekonomi yang cukup ampuh kekurangan golongan pelapis kekurangan kemahiran insaniah kekurangan penampilan diri kelahiran generasi madani dalam konteks memajukan masyarakat kelangsungan hidup kelangsungan pembinaan tamadun kelemahan pembiaan tamadun kelemahan jentera pelaksana kelompok sasaran yang tersendiri kelompok wawasan keluar daripada belenggu kejahilan keluar daripada kemelut kemiskinan kemajuan material kemandulan minda kembali ke lembah kehinaan kembali kepada fitrah diri kembali pada landasan kemelut sosial yang melanda generasi muda kemerosotan peradaban

64

355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393.

kemiskinan sifar kemiskinan tegar kemusnahan alam dalam skala besar kepayahan itu bukan penghalang kejayaan kepentingan dunia dan akhirat keperihan yang terpaksa diharyngi keperluan tenaga mahir dan profesional keperluan untuk berubah memang mendesak kepimpinan yang dinamik kepincangan dan kebobrokan akhlak kepincangan sosial yang agak meruncing kepincangan yang perlu dibetulkan kepintaran akademik kepompong kemiskinan kepupusan kepelbagaian keputusan yang murni kerancakan ekonomi negara kerangka sistem pengurusan kerangka yang kukuh keruncingan kadar pengangguran keruntuhan akhlak yang menyayat hati kes rasuah berprofil tinggi kesan dramatic kesedaran dan keikhlasan bersepadu kesedaran sejarah keselesaan ini tidak berpanjangan keseluruhan dimensi kehidupan keserakahan manusia keseronokan lahiriah kesinambungan perjuangan kesinambungan sejarah manusia kesusahan ini dilalui dengan kesabaran dan kecekalan ketelusan dasar kerajaan ketempangan industri penerbitan ketidakpatuhan kepada undangundang ketidaksamaan sosioekonomi ketidakseimbangan ekosistem ketidaktentuan harga ketika waktu puncak

65

394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430.

keunggulan Malaysia semaakin menyerlah di arena antarabangsa keupayaan menggembangkan bakat dan potensi kewajaran emosi khazanah ilmu kian terpinggir di bumi sendiri kita harus menilai kembali kita tidak hanya akur dengan arus ini kitaran perasaan komentar yang berbentuk negatif komited melaksanakan tugas komitmen menyeluruh pegawai kerajaan komuniti ilmiah konflik jiwa remaja kontrak sosial krisis keyakinan diri yang cukup kronik krisis moral sukar dibendung krisis yang meruncing kualiti kerja dan kualiti produk kuasa minda kuasa yang sangat terhad kumpulan pemikir kumpulan sasar langkah efektif langkah pertama dalam perjalanan yang berliku langkah susulan lantaran kerakusan golongan kapitalis lebih menekankan aspek kebendaan atau materialisme ledakan maklumat dan curahan hiburan ledakan pasaran lesu dari segi ilmunya limpahan kemewahan lipatan sejarah negara longgokan sisa industri majoriti yang cinta akan keamanan makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan mampu berdikari untuk mengurus dan mengatur strategi mampu berfikir secara kritikal dan rasional

66

431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467.

mampu melakukan perubahan mampu melunaskan hutang mampu memberikan pendapat tetapi tidak rela menerima kritikan mampu menembusi pasaran mampu mengadunkan satu kombinasi ruang yang harmonis mampu menjana keuntungan manifestasi kesanggupan bangsa Malaysia manipulasi secara besar-besaran manusia bukanlah haiwan robotik yang tidak memilih rasa dan jiwa manusia mementingkan diri sendiri apabila mendepani kemajuan manusia yang rosak akal fakir matrabat yang tercalar masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan masa hadapan yang tidak pasti masa membataskan pertemuan masa tidak menanti sesiapa masa yang amat mencabar masa yang begitu terbatas masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi masalah sosial yang meruncing masalah yang semkin menular masalah yang sukar ditangani masalah yang bertimbun masih menjadi teka-teki masih merangkak mencari prinsip perjuangan masih terbelenggu dengan cara berfikiran sempit masih tercari-cari ikon hidup masih wujud keterbatasan masyarakat berfikiran matang masyarakat hari ini naf dengan kebendaan dan material yang melalaikan masyarakat madani masyarakat yang berbilang ras dan agama masyarakat yang bertamadun matlamat murni yang disasarkan medan percaturan media arus perdana medium yang digunakan

67

468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500.

melahirkan bangsa yang bertamadun melahirkan bangsa yang cemerlang melahirkan kesan yang terkawal melahirkan pelapis kepimpinan memenuhi tuntutan cabaran semasa melahirkan teknokrat yang bertaraf dunia dan bermoral melakar sejarah melakarkan prestasi melaksanakan reformasi ekonomi melaksanakan urus niaga dengan pantas dan efisien melakukan perubahan sikap melakukan tindakan drastic melalui kata-kata bukan memikulnya melalui medium yang lebih berkesan melangkaui keraguan munasabah melayari alam pekerjaan melebarkan sistem ekonomi meledakkan kebimbangan melemparkan ketenangan yang kuperolah melengahkan pembangunan meletakkan tarafnya pada standard yang tersendiri melonjakkan ekonomi negara melonjakkan pertumbuhan melontarkan kemahuan melampaui batasan meluahkan perasaan tidak puas hati meluaskan penjanaan idea melunaskan hutang meluncurkan kata-kata melunturkan citra dan jati diri bangsa melupakan cita-cita yang lebih luhur memacu pembangunan negara memahami aspirasi rakyat memahami kehendak generasi muda memahami senario ini

68

501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533.

memahat kesetiaan memaksa individu menilai semula kemampuan diri memaksimumkan penghasilan memalsukan fakta memancarkan revolusi hijau memantapkan arah tuju memantapkan pertumbuhan belia memantau gejala sosial memantau peminggiran bahasa kebangsaan memartabatka demokrasi memartabatkan nilai masyarakat Timur memastikan kecemerlangan itu kekal memastikan modus operandinya berjalan seperti yang dirancang mematahkan kecaman melampau mematangkan minda masyarakat mematuhi norma sejagat membaiki maslah rohani dan mental membangkitkan isu-isu membangkitkan penderhakaan membangunkan generasi berketerampilan, berilmu dan bersahsiah mulia membangunkan jaringan kolaborasi membangunkan landasan kerjasama membangunkan rasa kemanusiaan yang tinggi membantu mobalitik penduduk membawa konotasi yang negatif membawa natijah yang memusnahkan peradaban membebaskan diri daripada belenggu pemikiran yang negatif membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelama membekali setiap individu dengan kepekaan rohani membenamkan budaya hedonistic membenarkan kritikan terbuka membendung isu ini secara berhemah membendung jenayah

69

534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569.

membendung peningkatan kes membentuk acuan baharu membentuk jiwa keusahawanan memberikan impak positif memberikan alternatif kepada remaja memberikan gambaran yang terpisah daripada reality memberikan keinsafan sementara memberikan manfaat kebijaksaaan dan menceriakan insane memberikan manfaat yang optimum memberikan pertimbangan nilai membetulkan kepincangan membiarkan diri dibuai nostalgia lampau membiarkan kemelut itu menjadi duri dalam daging membinajsanakan khalayak membimbing mereka memenuhi impian membina hubungan persahabatan yang mesra membina impian masa depan yang cuma kabur-kabur kepastiannya membin insan jumud dan mundur membina kehidupan sempurna membina keutuhan bangsa membina peradaban bertaraf dunia membina personaliti terbilang t membina rangkaian perdagangan membina tamadun bangsa membuat langkah berani membuat laporan sensasi membuat lonjakan berganda membudayakan pembelajaran sepanjang hayat membuka dimensi baharu membuka dimensi fakir ahli masyarakat membuka lipatan sejarah membuka lorong pemudah membyka pasaran membyktikan sensitivity dan keprihatinan mereka memburu dunia kebendaan memburukkan reputasi negara

70

570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 605.

memecahkan tembok perbezaan kaum memelihara elemen mental mementingkan ketokohan dan keperibadian memenuhi dasar kerajaan dan aspirasi rakyat memenuhi kehendak komersial memehuni keperluan asas menerangi pelbagai perlakuan jenayah memilih menjadi warga berjaya dan bermaruah memiliki jiwa yang kental memiliki keupayaan yang terbatas memiliki tahap keprihatinan tertinggi meminggirkan nilai moral meminimumkan perpecahan mempamerkan citra bangsa mempamerkan semangat kekitaan mempamerkan interaksi sosial yang baik mempelopori mekanisme mempengaruhi minda dan fikiran generasi muda memperagakan busana memperalat sejarah mempercepat proses mengimplementasian mempergiat pengantarabangsaan memperjelas keunggulan memperjuangkan isu alam memperkasakan bahasa dan sastera kebangsaan memperkasakan ekonomi bangsa memperkasakan kewibawaan bangsa memperkasakan penjanaan dan pengukuhan ekonomi memperkaya khazanah memperkemas organisasi memperkemas strategi memrkukuh teras perjuangan memperlekeh kebijaksanaan memperlihatkan kemarahan yang meluap-luap memperlihatkan kesatuan dan kepadatan

71

606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640.

memperoleh ilomu yang tulen dan bernilai mempersulit kehidupan mempertajam aspek intelek mempertajam bakat penulisan mempertingkatkan dan memperteguh kefahaman mempertingkatkan jaringan kemudahan mempraktikkan pengurusan masa memprogramkan minda mempunyai impak ke atas alam sekitar mempunyai jaringan hubungan yang luas mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi mempunyai perspektif yang berbeza mempunyai potensi pasaran mempunyai prestij mempunyai visi dan misi tersendiri memudaratkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat memulihara alam sekitar memulihkan persepsi negatif memupuk budaya membaca memupuk insan yang komited memupuk keharmonian kaum memutuskan rantaian masalah menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak menambat hati serta minda orang ramai menampakkan jalan penyelesaian menampilkan imej yang tidak sihat menampilkan kewibawaan diri menampilkan kualiti yang tersendiri menampung ketandusan bakat menangani era globalisasi menangani perubahan iklim menangkis segala rintangan dan hambatan menapak pantas dan berkembang

72

641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675.

pesat mencacatkan wajah bumi yang semakin uzur ini mencambahkan kreativiti mencambahkan idea mencapai keseimbangan emosi mencapai kesepakatan mencapai perhubungan yang lebih pragmatik dan teguh mencapai matlamat asal mencapai sasaran yang jelas mencari jalan damai mencari resipi ajaib mencecah paras tertinggi mencegah perbuatan mungkar mencerminkan keyakinan mencerminkan komposisi kaum menceroboh batasan dan keterikatan tradisional mencetuskan aspirasi bangsa mencetuskan idea bernas mencetuskan polemik mencetuskan revolusi mencetuskan situasi yang positif mencorakkan perilaku mendapat kemewahan dengan cara yang betul mendapat perhatian dan liputan media massa mendapat rehat, keselesaan dan kepuasan yang maksimum mendapat sedikit perolehan mendatangkan kesan negatif kepada corak pemikiran mendatangkan mudarat mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang menduduki hierarki tertinggi mendukung amanah menggalas perjuangan mendukung kebenaran yang kita sepakati menegakkan maruah bangsa menelurusi masalah menempa kejayaan dalam segala bidang menempatkan kemudahan bertaraf dunia

73

676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707.

menempatkannya di puncak kejayaan menempuhi cabaran di pentas dunia menentukan kelangsungan hidup menepati tanda aras yang ditetapkan menerangkan ruang lingkup menerapkan cirri-ciri dan budaya keusahawanan menerapkan sikap berdikari menerjah ke seantero dunia menerjah kota pemikiran meneroka pasaran di seberang laut meneruskan agenda pembangunan meneruskan kejaguhannya meneruskan kelangsungan hidup meneruskan kesinambungan perjuangan mengadaptasikan budaya kerja Jepun mengakibatkan ketidakadilan social mengakses maklumat mengalami fobia mengalami krisis identity mengalami proses transformasi budaya mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni mengambil bahagian yang penting sebagai penyokong dan pendukung mengambil iktibar mengambil langkah drastik mengambil pendekatan responsive mengangkasakan tamadun bangsa mengangkat tamadun bangsa mengantarabangsakan pendidikan mengantarabangsakan sarjana menganyam cita-cita menjadi kenyataan mengarah kepada penjurusan peradaban mengatasi kehijauan usia

74

708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745.

mengatasi piawaian itu mengaut keuntungan mengecam hasrat mengecap manis kemerdekaan mengejar kemewahan dan mengagungkan nilai Barat mengeksploitsi kaum wanita mengelakkan kesan yang lebih memudaratkan memgeluarkan mereka daripada garis kemiskinan mengembalikan keyakinan rakyat mengembangkan kebolehan interpersonal mengemudikan kerajaan mengemudikan syarikat mengendalikan program yang diaturkan mengerah segala kudrat mengeruhkan lagi keadaan mengesani kekentalan jiwa mengetepikan perbezaan ideology menggalakkan interaksi menggambarkan sikap menggapai kecemerlangan menggembeleng tenaga menggerakkan gelombang baharu menggiatkan pembangunan sumber manusia menggoncang maruah menggugat keutuhan masyarakat menggunakan budi bicara menggunakan modus operandi yang serupa menghadapi situasai ini dengan lebih berani menghakis keyakinan rakyat menghancurkan saat-saat kegemilangan menghapuskan prasangka menghapuskan segala halangan dan masalah menghargai tradisi dan warisan mengharumi khazanah bahasa mengharungi krisis ekonomi mengharungi pelbagai isu dan kontroversi menghisab diri sebelum dihisab

75

746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783.

menghubungkan keakraban antara mereka mengikis mentaliti subsidi mengikut kadar keupayaan mengikut pelan perancangan mengimplimentasikan teknologi mengintegrasikan fungsi mengisi kebangkitan ummah kualiti Negara mengisytiharkan komitmen mengkomersialkan teknologi mengorak langkah mengorbankan sisa hidup remaja mengotakan janji mengubah cara hidup supaya lebih mesra alam mengubah corak pemanduan mengubah mentaliti seseorang mengubah persepsi masyarakat mengubah senario penerbitan mengubah set minda menguji kecekapan mengukuhkan kedudukan ekonomi mengukuhkan keyakinan dan keterampilan mengundang kekacauan dan sengketa mengundang kesan negatif mengundang pelbagai gejala mengundang rasa kurang senang mengurangkan impak negatif mengurangkan jenayah secara drastik mengurangkan kebergantungan mengurangkan keresahan rakyat mengurus diri dan system kehidupan dengan betul mengusik emosi mengutamakan sikap perkongsian budaya mengutarakan pandangan sinis menimbulkan kecelaruan menimbulkan ketidaklicinan serta ketidakcekapan menimbulkan krisis keyakinan meninggalkan kesan yang mendalam meningkatkan imej bangsa dan Negara

76

784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824.

meningkatkan industri perbukuan meningkatkan integrasi meningkatkan kapasiti meningkatkan kecekapan dan produktiviti meningkatkan keupayaan meningkatkan kualiti diri meningkatkan martabat profesion perguruan meningkatkan mutu dan penambahbaikan perkhidmatan meningkatkajn produktiviti meningkatkan sensitiviti kita meningkatkan tahap akauntabiliti meniti dari bibir ke bibir meniup semboyan keadilan menjadi alat penuh berkuasa menjadi asas berhujah balas menjadi bangsa pencipta menjadi barisan pelapis menjadi buruan soalan tentang keberangkatan itu menjadi cerucuk utama pembangunan menjadi hambar menjadi iktibar kepada masyarakat menjadi inti pati penting menjadi jagoan dunia menjadi jumud dan lembap menjadi jurubicara menjadi kayu pengukur kejayaan menjadi kebangaan negara menjadi kemelut menjadi khazanah dunia sejagat menjadi lebih berselirat menjadi lembaran sejarah menjadi mercu tanda menjadi pemangkin kejayaan menjadi pemangkin pembangunan menjadi pemangkin untuk kemajuan sastera Negara menjadi penanda arasa menjadi pencetus kepada hasrat menjadi penyumbang utama terhadap kejayaan Malaysia menjadi polemik yang tidak berkesudahan menjadi resam budaya menjadi rujukan masyarakat

77

825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862.

menjadi saingan langsung menjadi sasaran menjadi satu mekanisme menjadi satu platform menjadi suri teladan menjadi tamparan menjadi tembok penghalang menjadi teras kepada generasi pewaris menjadi topik utama perbincangan menjadi tulang belakang menjadi wadah penting menjadi warga berjaya dan bermaruah menjaga dan melestarikan alam mednjangkau keberkesanan menjanjikan cabaran yang getir menjanjikan keistimewaan yang tertentu menjanjikan perubahan budaya dan pembahahuan menjawab segala keraguan menjelaskan kedudukan sebentar menjenamakannya semula menjunjung tanggungjawab menjunjungi mercu kecemerlangan bangsa menjurus kepada soal pembangunan menonjolkan satu aliran pemikiran yang tersendiri menstabilkan diri mentafsir hala tuju perjuangan mentaliti masyarakat mentaliti subsidi menulis belum membudaya dalam masyarakat kita menunjangi pembangunan Negara menunjukkan penurunan ketara menuntut pelaksanaan yang sistematik dan berkesan menutup kebimbangan diri menyalurkan aduan menyebabkan imej Negara tercemar menyebabkan kita terlepas pandang menyediakan akses mudah menyediakan forum ilmiah

78

863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896.

menyediakan khazanah yang begitu kaya untuk diterokai menyediakan latihan dan kursus yang reelvan menyelamatkan imej Negara menyelami dunia kewartawanan menyelaraskan dan memantau menyemarakkan budaya ilmu menyemarakkan lagi kemilau bintang menyembunyikan ilmu menyembunyikan masalah utama masyarakat menyiarkan pandangan kritis menyimpan visi besar menyinari persada seni sastera negara menyisipkan unsur lain menyorot kembali menyuarakan pencapaian matlamat masing-masing menyuburkan emosi menyuntik semangat baharu menzahirkan ilmunya menzahirkan pelbagai kepincangan menzahirkan rasa kecewa menzahirkannya di atas kertas meracuni minda pembaca merancakkan industri penterjemahan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi merapatkan jurang digital merapatkan silaturahim yang renggang merasa tempiasnya meraut secebis rezeki daripada kemakmuran Negara merawat hati rakyat merealisasikan hasrat mereka tidak lagi menjadi masyarakat menadah tangan memohon ihsan merekrut golongan profesional muda merencana dan membina peradaban merencatkan akhlak manusia

79

897. 898. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933.

merentas arus globalisasi merentasi semua bidang pengetahuan meributkan lagi bahana kekejaman merintis laluan merintis pembaharuan merungkaikan segala yang terbuku merupakan manifestasi iltizam dan hasrat kerajaan merupakan asset keluarga dan negara merupakan lubuk emas merupakan titik mula mesra pelanggan mesti memiliki prinsip perjuangan yang unggul mewarisi bakat kepimpinan mewarisi tampuk pemerintahan negara mewarnai dunia politik mewujudkan jaringan kepimpinan mewujudkan koridor pembangunan ekonomi mewujudkan masyarakat yang bermuafakat dan berpengetahuan mewujudkan rasa gerun mewujudkan rasa kekitaan migrasi desa ke kota mimpi menjadi realiti minda kelas ketiga minda yang diasah dan dibasuh dengan sempurna mitos etnik momentum pertumbuhan ekonomi negara momentum terbaik momentum yang dicetuskan motivasi yang merundum muafakat merupakan inti kepada perpaduan mudah sahaja disanggah mutiara berharga nada sinis dilontarkan natijah daripada krisis negara bangsa yang berdaya saing negara kita akan bersih daripada

80

934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967.

gejala social yang tidak sihat nilai kemanusiaan yang kian pudar nilai ketamadunan dijadikan pedoman nilai materialistik yang semakin menular nilai sejagat nilai-nilai material semakin membekas dan meluas dalam masyarakat kita objektif murninya orientasi sosial yang lebih terarah perlu diterapkan pada era colonial pada saat genting pandangan peribadi pandangan pro dan kontra dipaparkan pengabadian kepada ilmu panorama hijau pantas merentasi sempadan para intelekutal yang menguasai ilmu pasti berubah wajah pelan jangka paendek dan panjang pelanggaran undang-undang yang ketara pelbagai bentuk insentif dan subsidi pelbagai cabaran yang bakal menghambat pelbagai kisah musibah pelbagai konflik dan percanggahan pelbagai kritikan serta kecaman pelbagai limpahan projek pelbagai masalah sosial yang sedang menhginggapi masyarakat pelbagai penyelewengan pelerai kekusutannya peluang terhampar di depan mata peluang untuk dimanipulasikan pemanasan global pemaparan realiti permbaharuan yang menjanakan daya fakir pembangunan insan sebagai individu yang sihat pembangunan modal insan

81

968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001.

pembangunan pesat ekonomi Negara peril dikekalkan momentumnya pembangunan sahsiah pelajar pembangunan semberono telah membotakkan kehijauan yang damai pembentukan idealisme bangsa pembentukan masyarakat akan terjejas pembentukan masyarakat sakinah pembinaan korpus bahasa pembinaan tamadun Negara pembudayaan ilmu perlu dibajai dan dijiwai oleh generasi muda masa kini pembuka laluan kepada masa depan yang gemilang pembuktian yang mesti diketengahkan pemegang tampuk pemerintahan pemerintahan yang kita tunjangi pemikiran yang asli, jitu dan tulen pemikiran yang berorientasikan perniagaan pemikiran yang bertunjangkan hawa nafsu pemikiran yang lapuk pemimpin berjiwa rakyat pemimpin negara serantau pemimpin yang lantang bersuara penampilan fizikal yang penuh pesona penampilan tokoh pencapaian akademik dipinggirkan pendapatan yang boleh dijana oleh rakyat pendedahan media sahaja yang dapat menghangatkan senario ini pendedahan secara terbuka pendekatan autoritarian pendekatan humanisti pendekatan yahg lebih berani pendidikan jiwa yang berkesan penentuan matlamat penerapan ilmu negatif pengetahuan tentang kenegaraan penggerak peradaban

82

1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040.

pengguna domestik pengenalisis ekonomi penggunaan masa secara optimum penggunaan masa yang senggang yang bermakna penggunaan tenaga alternatif penghakisan keupayaan penghasilan tenaga mahir pengorbanan kepada Negara pengucapan budaya tinggi pengucapan pertumbuhan ekonomi negara pengurusan yang bersifat jumud dan bersifat tidak bermoral peningkatan akauntabiliti peningkatan kefahaman rakyat peningkatan kesiapsiagaan peningkatan mendadak penjanaan dan penyebaran ilmu penjanaan dana penjanaan kekuatan penjenamaan semula penjenayah berstatus pakar penstruktur ekonomi pantas memberikan nasihat penuh dengan sejarah perjuangan dan keperitan penyampaian maklumat yang tidak telus penyusutan pendapatan peranan institusi keluarga tidak boleh dikesampingkan perasaan ketidaktentuan peraturan yang lebih komprehensif perbalahan serantau percambahan fikiran percaturan politik semasa perencanaan data perencanaan yang gagal pergolakan teraju kepimpinan peringkat masyarakat transisi perintis pelbagai sektor peristiwa penuh bermakna dalam sejarah negara perjuangan yang perlu dilunaskan demi bangsa dan negara perjuangannya berteraskan kebenaran dan keadilan

83

1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079.

perkara yang kecil dibesarbesarkan dan dimomokmomokkan perkhidmatan berintegriti perkongsian idea dan percambahan pemikiran perkongsian pengalaman perkongsian pintar perlu ada titik penyelesaian perlu beralih kepada kegiatan yang lebih jitu perlu bersikap adil dan telus perlu dikaji dan dihalusi semula perlu dipacu perlu dipantau dengan teliti perlu disenggarakan perlu diteliti kembali keberkesanannya perlu diteroka dan dikaji secara maksimum perlu jelas dan terarah perlu melangkah perlu menggembeleng tenaga bagi menangani perlakuan jenayah perlu mengubah persepsi umum permintaan global yang meningkat permulaan yang positif pernah menerajui perpaduan belum benar-benar meresap dalam benak rakyat persada kepimpinan di seluruh pelosok dunia persaingan bertambah sengit persaingan global persediaan mental persepsi itu masih ada persepsi kita bercelaru persepsi yang berlainan persoalan sosial yang semakin kronik personaliti yang mantap pertambahan yang drastik perubahan paradigma perubahan senario politik petaka itu ada hikmahnya petunjuk kecemerlangan pewaris perjuangan pewaris yang mengekalkan tradisi pihak yang meminggirkan bahasa

84

1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118.

kebangsaan pincangnya satu fungsi platform untuk menggilap bakat polarisasi pandangan politik arus perdana produk ekppelancongan produk yang wajar diketengahkan program informasi akan memaklumatkan masyarakat projek impak tinggi projek megarangkaian projek pembangunan mega propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis propaganda yang naf prosedur yang rumit proses menjiwai tradisi intelektualisme proses pengauditan proses sosialisasi proses tadbir urus publisiti murahan pulangan yang setimpal pulih daripada kecederaan jiwa dan fizikal pusat pendidikan serantau yang cemerlang rakyat muflis dan tercabut daripada budaya tradisinya rancak melaksanakan rantaian system birokrasi rasa kesalingan itu menjadi asas dorongan kepada muafakat rasuah sudah berakar umbi realiti perkongsian kuasa rebah sebelum waktunya rekaan kontemporari relevan hingga kini renung dan amati peranan masingmasing resipi kejayaan resipi untuk kekuatan mental riak konflik berkocak roh perjuangan ruang berfikir ruang keterbatasan akal ruang yang berkreatif rujukan utama haruslah bersandarkan al-Quran

85

1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154.

sajian minda saling melengkapi sanggup berlapang dada sangkar kesarjanaan saranan yang berbaur kebencian sarat dengan pengisian satu anjakan paradigma satu bentuk orientasi sosial yang lebih terarah perlu diterapkan satu rancangan induk satu wabak yang lebih menyeluruh dan besar impaknya satu wahana yang konkrit dan pragmatik wajib dilaksanakan sayembara sastera seakan-akan dinafikan sebagai golongan pelapis sebagai membalas reaksi pihak lawan sebagai momentum terbaik sebagai penyambung warisan kepemimpinan sebuah bangsa kehilangan maruah secara kronologi secara total segala-gala ini adalah realiti segar dan kreatif dengan idea baharu seharusnya ditampilkan sejarah mungkin berulang sekadar gimik politik sekadar janji manis sekelumit kisah sektor yang berorientasikan buruh selaras dengan agenda negara selaras dengan inspirasi semakin menghimpit negara miskin semangat juang kembali menyala semangat kesedaran dan keinsafan yang tulus semangat kesukarelaan semakin pudar lantaran kekukuhan ekonomi semangat perjuangan yang mula terhakis sememangnya cukup mendewasakan Malaysia

86

1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189.

semua tindakan disandarkan kepada budi bicara senario pascakemerdekaan sentiasa berada dalam kepompong masalah sentiasa dibayangi pengalaman lampau sentiasa peka dengan hal yang berlaku sentiment perkauman seolah-olah tiada noktah seorang yang berkarisma seranggan penggodam sering menjadi hambatan utama sering terbelenggu dek tekanan hidup sesuatu perlu disuntik untuk mengubah tradisi negatif sesuatu yang konkrit perlu dilakukan setiap ketentuan takdir tentu ada hikmah setiap warga Malaysia perlu prihatin terhadap negaranya sendiri sifat bersangka baik sifat toleransi menjadi subur sikap warga kota yang taasub mencari nafkah sikap yang menentang kepuasan kebendaan sorotan kali ini stail pengurusan suara liar suasana keterbukaan suasana penuh dramatik suatu saranan intelektual yang berani suatu usaha yang konsisten sudah kukuh bertapak sukar dipercayai kesahihannya sumber inspirasi sumber petroleum semakin menyusut suntikan tenaga baru supaya mesej yang diterima jelas susut mendadak tabah dan berdaya saing tahap yang membimbangkan

87

1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225.

tamadun cair jadi lumpur tampak menyerlah tanpa kompromi tanpa diskriminasi tanpa meninggirkan tanggungjawab tanpa penguatkuasaan dan pemantauan tanpa sebarang isu yang relevan tanpa secebis keadilan tanpa tekad dan azam yang kuat kita kidak akan ke mana-mana tebal lapis pengalaman tegakkan perancangan di atas tiang-tiang usaha teguh untuk mengharungi badai telus, seragam dan berdaya maju tempat kerja yang kondusif tempiasan budaya yang dialami oleh rakyat tempatan tenaga akademik yang berwibawa tenaga professional dan teknokrat teras dasar pembangunan negara tercalit rasa terkilan terdapat kecenderungan tergelincir daripada landasan kebenaran tergores perasaannya terhampar pelbagai cabaran dan ujian terikat dalam norma hidup masyarakat terkenal dengan kekuatan jiwa dan fizikal terkongkong pemikirannya tersebar ke sarwajagat terselamat daripada kejahilan terus menapak jauh terus unggul dan memuncak kemakmurannya terus-terusan bergelumang tetap mengakar dengan budaya tempatan yang luhur tiada galang ganti tiada jalan singkat bagi mencapai matlamat ini tidak membina karakter dan kemampuan diri tidak akan tunduk pada desakan

88

1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250.

tidak berat sebelah terhadap penilaian yang dibuat tidak berupaya meminggirkan atau menafikan globalisasi tidak boleh menyuburkan budaya yang bertentangan dengan hasrat masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara optimum tidak dapat disangkal tidak dibenarkan subur dalam masyarakat negara ini tidak dimamah oleh zaman tidak diucap sebarangan tidak gentar menghadapi tindakan tidak gusar dan bimbang tidak ingin terpinggir dan terbelakang tidka kurang juga yang kecundang dalam pelaburan itu tidak langsung menjalankan fungsi semula jadinya tidak mampu mengawal selera tidak mencabar minda tidak mencetuskan apa-apa kontroversi tidak mengalami peningkatan yang ketara dalam menggerakkan pembangunan tidak mengenal erti perit menempuh cabaran hidup tidak menggambarkan ketamadunan masyarakat tidak mengurangi ketegangan tidak menolak ke belakang lagi tidak perlu sama ada seragam dan cirri utama yang sedia wujud tidak pernah mendapat apa-apa imbalan jasa tidak pernah menyumbangkan jasa tidak pernah sama dengan situasi dan keruwetan yang terpaksa ditanganinya tidak pernah sunyi daripada kegawatan tidak sedikit pun melunturkan semangat tidak tergamak meminggirkan rakyat

1251. 1252. 1253.

89

1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1287. 1288. 1289. 1290. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291.

tidak terus menyisihkan diri timbul pelbagai rungutan tindakan susulan tinggal sebagai catatan dalam lipatan sejarah tingkah laku devian tinta emas yang berukir sepanjang zaman tonggak pembinaan dan pembangunan negara tradisi berfikiran kritis tradisi membela rakyat tradisi murni yang berakar umbi tradisi Timur yang diwarisi secara turun-temurun tragedi merupakan pengajaran tragedi yang memilukan transformasi sosial transformasi struktur ekonomi negara trend pemikiran manusia tugas untuk melaksanakan agenda perdana ini dipukul oleh generasi muda tuntutan pengisian nilai budaya turut didukung oleh visinya turut membuka ruang dialog ukuran kecemerlangan antara individu dengan individu untuk mengisi kekosongan urus niaga melalui internet usaha agresif menglobalkan bahasa usaha pemerkasaan budaya usaha sama dan kerjasama pintar usahlah menghukum diri lantaran tidak dapat memenuhi impian usia jubli emas utuh jati diri wadah perjuangan warga yang bersifat proaktif dan cekal sifatnya variasi sosial warisan perjuangan wujud kritikan yang bernada keras wujudnya jalinan kerjasama yang akan digalas bersama yang berfungsi sebagai asas rujukan dan penilaian

90

1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426.

yang berpakaian kebenaran yang berwibawa dan bermotivasi tinggi yang disogokkan kepada ahli masyarakat yang lebih ironis, ada yang bertindak mengikut emosi yang melangkaui batas sempadan negara yang menerajui pemikirannya ialah niatnya yang menjadi musuh bukan penjajah tetapi diri sendiri zaman bahari sentiasa menjadi himbauan zaman emas sudah berlalu ada batas dan hadnya agenda utama nasional

ahli akademik berkalibar


akal yang waras aktiviti pembolosan akur dengan perkembangan itu Allat s.w.t membekalkan manusia dengan potensi dan kudrat alternatif yang berbeza amat terhad ruang lingkupnya amat tidak beretika ambil sikap peduli apa yang dihidangkan masih skrip sama alfa pada kesalahan atau kesilapan arena politik negara aura pemimpin tersohor banyak pihak yang terguris perasaan batas waktu yang sempit bayi tidak sah taraf bebas mengemudi arah hidupnya beberapa kesilapan remeh beberapa punca tradisional berhujah balas bekerja di belakang tabir berkerja sepenuh tenaga belanjawan berhemah berada dalam situasi dan kondisi

91

1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458.

yang serba salah berada dalam zon selesa berada di ambang peperangan berbahas dengan lebih terbuka dan selesa berdepan dengan pelbagai konflik kepercayaan berfikiran dan bersikap ultra bergantung kepada dunia komersial berjaya mengatasi muslihat helah penjajah berkongsi cabaran hidup berlandaskan kepada rasional berorientasikan kehendak dan kemahuan rakyat berpotensi menjana teknologi bersikap lebih cakna bersikap tidak profesional berteraskan kepada konsep keadilan berubah dari segi amalan serta kehidupan bertapa berat tanggungan fizikal, emosi dan spiritual betapa berkecamuknya perasaan dan ketakutan boleh berhujah apa sahaja bukanlah satu proses singkat dan sekelip mata cabaran dan agenda terbesar cadangan yang menarik dan wajar dipertimbangkan catatan sejarah yang cukup penting celaru mencari hala tuju cepat melatah culas dalam memberi nafkah dalam keadaan terkawal dan berpedoman dalam kemelut mencari penyelesaian dalam ruang yang terbatas ini dengan provokasi dan emosi untuk meraih simpati di ambang keruntuhan di hujung pemburuannya manusia yang menemui fatamorgana di luar musim perayaan

92

1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491.

di sebalik perlekehan pelbagai pihak dianalisis dan dipanjangkan dianggap lemah dan mandul dianggap retorik diaudit sepanjang masa dibina melalui satu proses ribuan tahun dibongkar dengan rakur dicemari pelbagai insiden dicerna kumpulan sasar didorong rasa cemburu digariskan dengan begitu rinci dijadikan simbol perpaduan dijadikan sumber inspirasi dijadikan tonggak utama dinobatkan dengan pelbagai pengiktirafan dipupuk nilai integriti dan ketatasusilaan ditandai dengan bermacam krisis dan konflik ditangani dengan cara berhemah diterjemahkan sebagai komitmen dan ikrar ditimbang atau neraca hala dan haram ditiup kembali sebagai semangat baru ditunjangi musuh ketat dominasi emosi mengatasi logik dunia kepengarangan dunia materialistik yang melahirkan menusia plastik ekonomi berteraskan pengetahuan ekspektasi dan harapan menggunung tinggi elemen-elemen yang lebih fundamental enggan reda dengan ketetntau Illahi faktor penyumbang kadar kemalangan fenomena penghakisan rasa cinta pada bangsa formula yang sama perlu diperteguhkan gabungan harmonis yang tidak pernah terpisah

93

1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525.

galaslah tanggungjawab amar makruf nahi mungkar bersamasama gambaran kesepian yang literal gaya hidup tidak sihat gaya hidup yang semakin pantas gelagatnya tidak melampaui batas gelombang perubahan generasi muda yang perlu terus diperkasa gerak kerja yang menyeluruh golongan ekspatriat hampir mustahil untuk memutar kembali roda masa ke zaman silam hanya mampu memasang anganangan hanyalah setitis air di lautan harapannya sudah menipis harus berubah atau berisiko untuk rebah harus tangkas memerhati masaah orang ramai hasil kesinambungan daripada sejarah hidup atas dana yang dikutip daripada dunia perniagaan hidup ini kesinambungan ujian yang terterusan hidup yang mulia itu akan terbiar dan terabai hubungan yang akrab ibu yang tega melakukan semua itu idea bagus tetapi tidak praktikal identiti tunggal perlu dicipta ilmu menjadi nadi dalam setiap urusan iman tergadai imej seorang pendidik impak besar impak kepada penceraian impaknya tidak boleh dipertikaikan isu paling sinonim isu sejagat jalan diplomasi jangan leka dan mudah terpesona jangan rosakkan seluruh kehidupan kerana tidak dihargai

94

1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563.

jangkaan itu tersasar jauh jiwa manusia yang gersang dengan nilai-nilai murni kabur tentang erti kejayaan dan kebahagiaan kajian berdasarkan simpel rawak kalangan kelompok berwewenang kasih sayang yang diragut katasil pemikir baru kawallah perasaan negatif yang merosakkan hati dan jiwa kita keadaan bertambah getir keadaan ekonomi yang merudum keadilan hakiki keangukuhan dan ketamakan kebenaran mengatasi kebatilan keberanian yang bulan alang kepalang untuk digalas keberanian, ketelusan dan sikap kritis tetapi berkhidmah kebulatan tekad kegelojohan untuk berkuasa kegiatan lazim kehilangan upaya kekal merentasi masa kekuatan ilmu dan hikmah kelestarian sumber tenaga pakar kelompok penganggur bertauliah kemahiran yang relevan kemuncak menifestasi jurang persepsi dan nilai hidup yang berlaku kenyataan yang tergantung kepandiran pemimpin-pemimpin muda kepintaran mengurus konflik kepimtaran pemimpin keputusan yang berbaur kerakusan berpolitik kerakusan para peniaga keredaan allah dan kemurkaanNya kesan negatif yang agak kritikal kesasihan maklumat ksedaran total kesepian amat mencengkam kehidupan manusia kesepian menjadikannya lebih kreatif

95

1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1588. 1579. 1580. 1681. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601.

ketaatan yang tidak berbelah bahagi ketepikan ego ketiadaan sekitaran penyelidikan kewibawaan sebagai pemimpin keyakinannya sudah terhakis kian rencam sifatnya kita dicipta untuk berjaya kombinasi tenaga akademik komitmen tenaga yang tinggi komunikasi bersemuka komunikasi dua hala konsep keadilan sosial konsep sementara kritikan membina kuantiti harta lebih diutamakan daripada kualiti jiwa kumpulan sasar kumpulan sasaran lambakan mesej yang tidak berfaedah layak dinobatkan lebih berdaya saing lebih pragmatik lembah pengalaman yang perlu direrokai lengkap dengan pakej yang tidak boleh diusik lesu untuk bertindak lokasi penggambaran longgar dari segi ikatan kekeluargaan mahu mencipta kelainan dan tarikan kepada khalayak makanisme paling sesuai mampu ditonjolkan mampu melonjakkan fungsi mampu memberi semangat dan inspirasi kepada pembaca manifestasi patriotisme yang amat jelas manusia semakin hulang nilai ketika memburu barang bernilai maruah mereka dicalar maruah mereka dicemar masa depan yang gemilang masalah dalaman yang semkin meruncing masih alfa dan memandang ringan

96

1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638.

masih bergelut untuk mencari nilai kepimpinan sebenar masih sekadar gimik masyarakat berbudaya dan bertamadun masyarakat yang lestari dan berbudaya tinggi mata benda yang menipu mata hati kita yang berubah media arus perdana medium komunikasi maya medium menyampaikan maklumat melakar sejarah melaksanakan dasar yang lebih drastik dan realistik melalui perspektif yang berbeza melalui platform rasmi melampaui sentiment etnik dan politik melancarkan provokasi melangkau ufuk ilmu melayan permintaan secara terbuka dan telus melebarkan fungsi melebarkan misi melebarkan sayap perjuangan melenyapkan kebatilan melepaskan amarah dan dendam melepaskan kekecewaan meletakkan jiwa yang rasional meluahkan apa yang terbuku ke hati meluaskan horizon mereka memacu kecemerlangan memadamkan polimik yang tidak perlu memahami agama secara holistik memainkan peranan yang lebih aktif, dinamik dan terbuka memalitkan keyakinan rakyat memandang serong kepada para peniaga memanipulasi kelemahan memanipulasikan kepintaran siasah memaparkan detik bersejarah memastikan tidada yang berat sebelah membabitkan hayat nyawa

97

1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667.

membaiki diri dan membetulkan perjuangan membangun sumber manusia membangun teknologi watan membangunkan industri dengan wajah sendiri membangunkan produk sehingga dikomersialkan membenteras perbuatan tidak bermoral membantu memudahkan kehidupan manusia membawa perubahan dalam keadaan realiti membawa perubahan secara menyeluruh membentuk mekanisme yang tersusun dan kemas memberi input baru memberi kelegaan semantara bukan memberi penyelesaian tuntas memebri kesan emosi bukan kepalang memberi kesan negatif jangka panjang memberi nafas baru memberi nilai tambah memberi perhatian kepada keterbatasan memberi timbal balik yang sepatutnya memberi musibah serius membetulkan saf kepimpinan membabitkan kasih sayang sesama insan membina pangkalan data membincangkan isu-isu dan cabaran yang didepaninya membongkar sifat-sifat negatif membudayakan perbahasan secara intelektual membuka ruang minda dan horizon pemikiran memelihara keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan memerlukan pendekatan mantap memesatkan pembangunan modal

98

1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698.

insan memiliki penyokong tegar memimpin transformasi Negara memimpin umah masa depan meminjam budaya kerja memperbaharui tekad dan semangat memperbesar-besarkan perkara remeh-temeh memperbetulkan prasangka buruk memperdagangkan moral anakanak muda memperkukuhkan keberkesanan program memperlekehkan keupayaan pihak lain mempromosikan keamanan ke seluruh jagat mempunyai opsyen lebih terbuka mempunyai kelemahan-kelemahan yang perlu ditegur dan dinasihati mempunyai maksud serta matlamat tersendiri mempunyai nilai tambah mempunyai sistem nilai yang tinggi memulakan fasa baru dalam kehidupan memusnahkan tamadun yang sudah diiktiraf memutar belit fakta menanam perasaan taksub menangani krisis memangani perbalahan dan sengketa menangkis dakwaan mencabar kredibiliti serta imej pasukan mencapai impian peribadi mencari penyelesaian yang jitu mencari persamaan dan mengecilkan perbezaan mencerdaskan manusia sepanjang zaman mencipta pelbagai keajaiban dalam sejarah menusia mencurigai sistem pasaran bebas, kapitalisme dan liberalisme mendahulukan harapan masyarakat

99

1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738.

mendapat kekuasaan secara mutlak mendapat mandat rakyat mendapat sokongan akar umbi menduga keutuhan semangat setiakawan meneroka peluang kerjaya menegakkan kembali kedaulatan menegakkan yang makruf meneladani Rasulullah s.a.w meneliti senario semasa menelusuri rentetan sejarah menembusi pasaran antarabangsa menerajui industri pembuatan menerima tamparan hebat menerobos landskap baru global meneruskan momentum meneruskan tradisi unggul menutralkan banyak perkara mengagungkan media baru mengalami diskriminasi daripada pelbagai pihak mengalami musibah mengalihkan perhatian mengamalkan keterbukaan mengambil tindakan agresif mengangkat mertabat bangsanya mengatasi kepincangan industri pembuatan mengatasinya secara holistik mengatur segala urusan dengan adil dan bijaksana mengaut semaksimum keuntungan mengecap pendapatan tinggi mengekalkan survival pemerintahan mengembalikan kesinambungan mengenang sisa pengalaman lalu menggadai ikrar tanggungjawab dan maruah menggalas tugas seharian menggali selapis demi selapis apa yang tersirat menggarap penderitaan menggerakkan yang makruf menggugat keamanan serantau menghadapi jalan buntu menghadapi pelbagai rintangan

100

1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774.

demi mengejar wawasan menghadapi rakyat yang semakin kritikal dan anatikal menghadapi sikap tidak rasional menghadapinya dengan berhemah menghadirikan keajaiban menghadirkan kejutan menghadirkan persepsi yang positif menghakis persepsi positif mengharapkan terang dan gelap pada masa yang sama mengharung perjalanan hidup mengharungi episod suka duka menghayati yang tersurat dan tersirat menghiris hati dan perasaan mengikat nilai perpaduan dan persaudaraan mengikut acuan perasaan yang dibentuk mengimpikan kehidupan yang lebih baik menguasai kedudukan teratas mengubah persepsi masyarakat mengubah set minda mengumpul reaksi rakyat mengungkap kehebatan peribadi mengupas hal yang mempunyai kepentingan bersama mengutip idealisme sampah sarap menimbang dengan adil menimbulkan kegelisahan dan kegusaran menimbulkan kontroversi meninggalkan perkara-perkara yang ditegah meningkat dengan mendadak meningkatkan integriti meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja menipiskan kecintaan meniup angin penyatuan menjadi bahan cemuhan dan cacian menjadi ikon menjadi jambatan yang berkesan menjadi khazanah yang berharga menjadi maklumat eksklusif

101

1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811.

menjadi nilai tambah menjadi pembunuh utama menjadi penanda aras menjadi penanda aras menjadi penggerak perubahan menjadi pusat tumpuan menjadi racun dalam diri menjadi senjata ampuh menjadi titik tolak menjadi wadah atau wahana ilmu menjaga prinsip daripada diubah menjana peningkatan tahap ekonomi negara menjana rantaian ekonomi menjangkau ke bidang-bidang lain menjanjikan perkara yang muluk menjejaskan kualiti hidup menjelaskan isu nasional menjerat diri sendiri menjuarai hati dan denyutan nadi masyarakat menjurus kea rah nafsu kebendaan menjurus kepada persiapan menjurus untuk memakmurkan rakyat menonton televisyen secara marathon mensabotaj perpaduan menterjemahkan gagasan dan wawasan masyarakat menterjemahkan usaha amar makruf menular ke seluruh pelosok tanah air menunjukkan taring menuntut skop pemikiran yang luas menusuk rasa dan jiwa menyerlahkan persekitaran yang menjadi punca menyalurkan segala wadah perjuangan menyediakan generasi yang moderate menyediakan platform menyediakan sejumlah dana menyemai persepsi negatif menyemak kembali kemampuan

102

1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850.

menyemarakkan demokrasi menyentuh fitrah manusia menyusuri asal usulnya menzahirkan global yang aman makmur meraih keyakinan dan kepercayaan rakyat merasa sangat trauma merealisasikan dalam bentuk reality meredakan atau menghapuskan derita merencana pendekatan lebih mantap merintis jalan perubahan merintis jalan yang panjang merintis warisan paling agung merungkai persepsi rakyat merungkai itik persamaan meruntuhkan tembok kekuasaan meruntun dan menyayat hati mesej untuk setiap manusia mewakili keseluruhan inti pati mewarisi ilmu dan kepimpinan yang baik mewarisi kerja mulia ini mewujudkan kemakmuran rakyat mewujudkan satu jati diri bangsa muhasabah diri nakhoda Negara naluri kemanusiaan niat tulus pihak berwajib langsung tidak berbekas nilai kebendaan yang menghiasi kehidupan nilai teras nilai yang tercerna nyata tetap menyengat pancaran kepada kesungguhan pemimpin pasaran tenaga kerja pasca pilihan raya pelaburan hartanah pelan nasional pelan strategik pelbagai isu dikupas dengan matang pelbagai mesej menuntut keadilan pemacu inovasi

103

1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888.

pemangkin ke arah kesinambungan perubahan pemangkin pembangunan modal insan pembelajaran sepanjang hayat pembunuh enyap peminat tegar pencapaian yang sangat terbatas pencarian ilmu tanpa henti pendapatan berkapita tinggi penghayatan yang bertapak di hati pengukur keupayaan penyelewengan dalam perjuangan penyelewengan dalam perjuangan penyelidikan bersifat fundamental perancang kewangan perangkap emosi perasaan mendalam terhadap Negara perbezaan yang unik digabungkan dalam sebuah keluarga besar percanggahan keputusan peredaran masa dan kecanggihan teknologi peringkat penghayatan dan pelaksanaan perjuangan murahan jalanan perkara-perkara yang bersifat pinggiran perkembangan itu tidak boleh dipandang remeh perkongsian idea dan maklumat perlu diberi mandate jelas permuafakatan terbesar peringkat tertinggi perpisahan dalam paksaan persaudaraan yang terbarai persetujuan yang dipateri persoalan asas dan teras persoalan demi persoalan bertubitubi menghantui minda pertemuan bersifat eksklusif pertimbangan yang seksama prinsip bermasyarakat proses meneroka ilmu dan membembangkannya proses pemindahan ilmu rasa dan keserasian rasa ketundukan yang tinggi

104

1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926.

terhadap Allah s.w.t rasa megah menggunakan bahasa Melayu rasa sayang dan ikatan kasih yang sukar digambarkan respons yang positif sahsiah manusia yang murni saling mengukuh dan menyokong sangat naf tentang undangundang sanggup memperjuangkan nasib sangkar yang membelenggu kita sasterawan mapan sebagai juru bicara rakyat sebuah entiti politik sebuah idea yang praktikal sebuah Negara yang unggul dan bermaruah secara simbolik dan metaforikal segala kemelut yang berlaku semacam mendarah daging semakin banyak dugaan diturunkan semakin keliru dalam menyatakan pendirian semakin menghantui masyarakat semakin tersisih matlamat perjuangan semakin terumbang-ambing semangat juang yang jitu semangat setiakawan semua keputusan dibuat secara musyuawarah dan consensus sentiasa diperlekehkan seolah-olah menyimpan rahsia besar serasi dan sebati dengan diri sesuatu yang Allah redhai sesuatu yang drastik sesuatu yang sudah berakar umbi sewajarnya menjadi ikhtibar si tenggang modan sikap dan tekad untuk berjaya sikap konservatif kelompok ibu bapa sikap liberal generasi muda silap percaturan skim yang lebih praktikal sokongan mereka dikhianati

105

1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962.

stigma dan cemuhan yang dilontarkan strategi terancang suara wanita bangkit dengan pesatnya sudah jauh terpesong sudut pandang yang berbeza sumber menyebar ilmu pengetahuan suntikan dana suntikan dramatik tafsiran yang jauh terpesong tahap kehidupan lebih tinggi, sejahtera dan selamat tahap kesedaran masyarakat tahap kesiapsiagaan tampil memberi penjelasan tanpa mempedulikan risiko dan implikasinya tanpa perlu beremosi dan beraksi liar taknologi maklumat tanpa sampadan telah membuat deklarasi tempat bergantung harap tenaga kerja yang berdaya saing tenaga separa mahir tenggelam dalam kepompong lama tenggelam dengan pelbagai kenikmatan dunia teori dan amalannya dapat dihayati teras budaya nasional tercetus dalam kelompok masyarakat terlalu ghairah memperlecehkannya terlalu sukar untuk dirobohkan termaktuib dan dikuatkuasakaan terpengaruh dengan sentimen negatif tersasar jauh terus dipulihkan sebagai warisan bangsa tetap digalas dan dikota tetap signifikan sepanjang zaman tewas kepada diri sendiri tidak ada agenda diketengahkan tidak ada jalan pintas

106

1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999.

tidak akan wujud tanpa sistem organisasi tidak boleh lagi terikut-ikut ndengan kelaziman tidak cepat emosi tidak dapat dihidu oleh pihak berkuasa tidak dapat dipertahan dan disekat lagi tidak faham zon tanggungjawab masing-masing tidak terus ada benteng yang menghalang tidak mahu bersekongkol tidak menggelapkan hati tidak meresap dalam jiwa tidak mungkin berganjak tidak relevan dan tidak berhikmah tidak relevan dengan zaman moden tidak teruja untuk merenung tidak tulus mengikut jalan yang lurus tidak wujud klasifikasi tokoh kontroversi transformasi yang belum menjelma trilolgi budi tuding menuding jari tugas yang boleh dilunaskan tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi Negara umpama haiwan berteknologi dalam belentara konkrit umpama kompas moral undang-undang kehidupan manusia universiti adalah menara ilmu unsur hedonism untuk menjinakkan hati upaya kesabarannya perlu ada urus tadbir yang berkesan usaha mengelirukan pemikiran usaha sama tulen usia remaja menginjak dewasa usikan dan kata-kata negatif utiliti penting wadah untuk bermegah-megah wahana pembinaan manusia yang beradab tinggi

107

2000.

wajah perjuangan dominan

Peribahasa untuk Penulisan


Walau dalam penulisan apa pun, peribahsa boleh digunakan tetapi mestilah berhemah. Peribahasa merupakan alat komuniasi yang sangat meluas digunakan dalam masyarakat Melayu tradisional. Dengan santunnya, orang Melayu akan menyampaikan pandangan mereka tentang sesuatu secara berkias, yakni dengan berperibahasa. Apabila peribahasa digunakan, pandangan itu tidak disampaikan secara langsung tetapi berlapik. Tujuanya untuk menjaga hati orang yang ditegur dan sekali gus menjaga kedudukan dan kemuliaan orang yang ditegur dan yang menegur. Bagi orang Melayu, perbuatan menegur keburukan orang lain secara langsung merupakan aksi biadab. Perbuatan seperti itu akan menjatuhkan air muka orang yang ditegur. Malahan perbuatan itu juga mencerminkan kerendahan budi orang yang menegur. Lainlah halnya jika teguran itu ditujukan kepada orang yang ternyata berakhlak buruk secara terang-terangan. Bagi orang jahat, teguran dan kemarahan yang ditujukan kepada mereka tidak perlu dibuat secara berkias lagi kerana kehormatan mereka sudah hilang. Tetapi bagi orang yang tidak ketara kejahatannya, maruahnya masih perlu dipelihara. Bagaimanapun, peribahasa bukan hanya untuk menegur keburukan perilaku orang lain, malahan terpakai juga untuk semua keadaan, sama ada memuji seseorang, menggambarkan sesuatu sifat menusia, atau menyampaikan pesanan. Begitulah hebatnya masyarakat tradisional dalam berkomunikasai. Mereka menggunakan akal untuk menggandingkan sifat alam dengan aksi manusia. Bagi masyarakat Melayu tradisional pengucapan peribahasa itu tidak dianggap sukar kerana semua orang memahaminya. Demikianlah ciri kehidupan masyarakat tradisional; mereka hidup dalam kebersamaan dan memahami segalanya secara bersama. Dalam masyarakat Melayu, peribahasa merupakan alat bantuan komunikasi yang sangat berhemah. Dalam peribahasa ada pepatah, simpulan bahasa, tamsilan, ibarat, dan sebagainya. Lazimnya, peribahasa itu dicipta berdasarkan alam semula jadi. Misalnya pepatah bula air kerana pembentung dicipta daripada pengalaman orang tuatua yang mengambil tamsilan daripada bentuk aliran air dalam pembentung. Gambaran itu digunakan untuk menggambarkan keadaan masyarakat yang beratu: bulan manusia kerana muafakat. Alangkah tepat dan indahnya gambaran yang diberikan itu. Bagi masyarakat moden yang tidak rapat dengan alam semula jadi dan hidup dalam dunia individualistik, peribahasa yang berasaskan alam semulajadi mungkin sukar difahami. Manusia zaman moden tidak berkongsi pengalaman dengan masyarakatnya kerana mereka hidup secara bersendirian atau mementingkan diri sendiri. Oleh itu, mereka tidak cuba untuk berinteraksi dengan masyarakatnya, kecuali dengan kelompok yang berada dalam status atau profesion yang sama. Mereka juga tidak faham akan erti dan makna sifat alamiah. Dengan mempelajari peribahasa, banyak manfaat akan diperoleh. Pertama, kita akan mengenali rupa bentuk dan sifat masyarakat Melayu tradisional dan memahami jiwa mereka yang halus dan akal yang bijaksana itu. Kedua, kita dapat menggunakan teknik berkomunikasi secara halus dan berseni, dan tidak kasar. Ketiga, kita akan terdorong untuk merapati alam semula jadi dan menghargai keasliannya. Keempat, kita juga akan menjadi orang yang bijaksana sekiranya kita dapat mencipta peribahasa

108

sendiri setelah memerhati alam sekitar kita. Apabila kita mampu membuat perbandingan antara alam sekitar dengan kehidupan sebenar, bermakna kita telah berjaya menghidupkan tenaga imaginasi dan akal budi anugerah Allah Subhana Wata`ala. Alangkah hebatnya kita berbanding dengan orang yang hanya bercakap secara langsung, tanpa berfikir dan tidak mengoptimumkan daya taakulannya?

Peribahasa dan Maksudnya


Bil 1. 2. 3. 4. Peribahasa Ada hati Ada jalan Ada udang di sebalik batu Air muka Maksudnya Ada keinginan. Ada cara, ikhtiar, usaha. Ada maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. a. Permukaan air b. Rupa muka (yang membayangkan sesuatu perasaan) c. Maruah, harga diri Air kencing, air kecil. Orang yang sihat tubuh badan memiliki fikiran yang baik dan idea yang bernas. a. Akar tunjang b. Keseluruhan asas (sesuatu) yang kukuh c. Peringkat bawahan atau asas dalam sesuatu kemuniti Segala kesusahan tidak akan terasa lagi sesudah biasa mengalaminya. Tidak apalah mahal sedikit harganya asal barang itu kuat (tahan dan sebagainya). setelah mula melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah dilakukan bersungguh-sungguh hingga selesai.

5. 6. 7.

Air seni Akal yang sihat itu ada pada badan yang cergas Akar umbi

8. 9. 10.

Alah biasa tegal (kerana) biasas Alah membeli menang memakai

11.

12. 13. 14.

15.

Alang-alang mandi biar basah (alang-alang/ alang-alangan berminyak biar licin, alang-alang/ alang-alangan berdakwat biar hitam) Alang-alang menyeluk pekasam, Kalau sudah terlanjur jahat biarlah sampai biar sampai ke pangkal lengan beroleh hasilnya, Kalau sudah melakukan sesuatu, biarlah pekerjaan itu diselesaikan. Ambil langkah a. Mulai hendak berjalan b. Mulai bertindak Ambil (mengambil) berat Memberikan perhatian (minat, layanan) yang istimewa (kepada atau terhadap sesuatu atau seseorang) Anak angkat a. Anak yang diambil dan dijadikan seperti anak sendiri. b. Satu pihak, kumpulan, kampong, sekolah atau apa-apa sahaja yang dinaungi dan dijaga kebajikannya. Anak ayam disambar helang (bagai Seseorang kehilangan sesuatu secara ayam disambar helang) tiba-tiba

109

16.

Anak buah

17. 18.

Anak dagang Anak dipijak, dagang dijinjing (anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusui = anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui) Anak emas

19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Asam garam Atas angin Ayam di kepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan Ayam Tambatan Bagaimana acuan begitulah kuihnya Bagai anjing buruk kepala (kepala busuk) Bagai aur dengan tebing Bagai ayam disambar helang Bagai bulan dipagar bintang

29. 30. 31.

Bagai kaca terhempas ke batu

a. Orang yang termasuk dalam sesuatu keluarga b. Orang yang termasuk dalam sesuatu pasukan atau terletak di bawah tanggungjawab seseorang c. Anak saudara a. orang asing b. perantau a. Menguruskan hal orang lain sedangkan hal sendiri diabaikan. b. Mengutamakan kebajikan orang luar (asing) sedangkan anak buah sendiri tidak dipedulikan a. Anak abdi yang diambil jadi anak angkat orang tuanya, b. Anak yang diambil sebagai anak oleh orang asing c. Orang yang dikasihi oleh seseorang yang lebih berkuasa (diberi layanan istimewa) Berbagai-bagai pengalaman hidup (pahit, manis, suka duka) Negeri atas angin = Negeri yang dipandang sebagai asal angin (seperti India, Iran, Arab dan juga Eropah). Menderita kesusahan meskipun berada di negeri sendiri yang kaya raya Orang harapan Anak itu mengikut sikap dan supa ibu bapanya kerana faktor baka (bapa borek anak rintik) Orang yang telah diketahui kejahatannya, ke mana-mana ia pergi dihinakan orang juga. Dikatakan mengenai orang yang suka bertolong-tolongan. Padi ditanam tumbuh lalang = untung yang malang (seperti isteri atau tunangan dirampas orang yang berkuasa). Bagai bulan (purnama) empat belas a. Wajah perempuan yang cantik b. Kecantikan makin terserlah apabila dikelilingi orang yang cantik Sangat sedih.

Bagai kacang lupakan kulit = panas Orang yang lupa akan asalnya (orang hari, lupa kacang akan kulitnya yang telah menolongnya dan lain-lain) setelah menikmati kesenangan hidup. Bagai kerakap tumbuh di batu, Keadaan hidup seseorang yang sangat hidup segan mati tak mahu miskin dan melarat.

110

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

(Bagai) laying-layang putus tali

41. 42. 43. 44. 45. 46.

47. 48. 49. 50.

51. 52.

Sudah putus harapan (bergantung pada nasib). Bagai minyak dengan air (minyak Orangg bermusuhan atau yang tidak dengan air adakah bercampur) sehaluan mustahil dapat dicampurkan jadi satu. Bagai murai tercabut ekor Orang yang suka bercakap banyak. Bagai pucuk (enau) dilancarkan Sangat laju dan luncur perginya (diluncurkan) Bagai (seperti) cincin dengan Sama padan, cocok benar. permata Bagai (seperti) menatang minyak Sangat dikasihi dan dipelihara dengan yang penuh sempurnanya. Bagai (seperti) rusa masuk tercengang-cengang, tidak tahu berbuat kampung apa-apa di tempat yang baru dikunjungi. Baik berjagung-jagung sementara Sementara menunggu sesuatu yang lebih (padi belum masak) menanti pada baik, yang kurang baik pun boleh dipakai masak dahulu. Baik membawa resmi padi daripada Seperti buah padi, makin berisi makin membawa resmi lalang (baik rendah, jangan seperti lalang, makin lama membawa resmi padi, jangan makin tinggi = seperti ilmu padi, kian berisi membawa resmi lalang kian tunduk = semakin berilmu atau tinggi pangkat semakin merendahkan diri (tidak sombong) Baik sangka a. Rasa muhibah b. Tidak menaruh sangkaan buruk kepada seseorang Bak (bagai) cendawan tumbuh Sesuatu yang terlalu banyak pada satu selepas hujan masa. Banyak makan garam Mempunyai banyak pengalaman hidup Batu loncatan Orang atau tempat yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu. Bawah angina Tempat angina datang (kepulauan Melayu) Belayar sambil memapan, (merapat) Menganggap sudah memperoleh atau sambil belayar sekali melakukan memiliki sesuatu perkara yang belum pasti kerja, dua tiga maksud tercapai. dapat dimiliki atau dikuasai atau bergirang Belum duduk sudah berlunjur dahulu sebelum maksud tercapai. Belut kena ranjau (getah) Orang yang cerdik kena tipu Beradu nasib Mencuba membuat atau mendapatkan sesuatu dengan harapan akan beroleh kejayaan. Beradu tenaga Bertanding untuk menentukan siapa yang kuat. Berakit-rakit ke hulu, berenang- Bersusah payah dahulu kemudian baru renang ke tepian, bersakit-sakit bersenang-senang. dahulu, bersenang-senang kemudian Berat mulut Berat bibir = tebal bibir (tidak suka berkatakata, pendiam) Berat sama dipikul, ringan sama Baik buruk sama-sama dipikul dijinjing (semuafakat)

111

53. 54. 55. 56. 57.

Berat tulang Berbadan dua Berbalik hati Berdiri sama tinggi (tegak), duduk sama rendah Beri jalan

Malas Hamil atau mengandung Berubah hati Sama taraf atau sejajar antara dua pihak a. memberikaan idea (cara ikhtiar dan lain-lain) b. Memberikan peluang kepada orang lain untuk mendapat keuntungan Berterus-terang demi kebenaran walaupun mungkin menyakitkan hati seseorang. Melakukan dua pekerjaan sekali gus. a. Suka memberi, tidak kedekut. b. Pengasih dan penyayang a. Berdakap (bersilang) tangan di dada b. Malas berusaha (bekerja) Kalah dalam sesuatu persaingan (seperti orang muda melihat tunangnya diambil orang). Kalau kita bersatu padu, kita akan menjadi kuat tetapi kalau kita bercerai-berai, kita akan menjadi lemah. Bekerjasama antara satu sama lain akan menghasilkan kecemerlangan. Melakukan kerja secara bertangguh akan merugikan diri sendiri. Tidak mungkin percintaan atau perselisihan terjadi daripada sati pihak sahaja. Bertengkar a. Bangga, gembira b. Bongkak, sombong c. Besar belanja daripada pendapatan. Betapa juga susah orang yang melihat sesuatu kesusahan orang lain, terlebih susah lagi orang yang menanggungnya. Berhenti bekerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat. Tidak mengapa jika mengorbankan anak asalkan adapt yang dipegang dipelihara. Lebih baik mati daripada menanggung malu.

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Berkatalah benar walaupun pahit Berkayuh sambil bertimba Bermurah hati Berpeluk tubuh (tangan) Berputih mata Bersatu teguh, bercerai roboh Bersekutu bertambah mutu Bertangguh itu pencuri masa Bertepuk sebelah tangan (bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi) Bertikam lidah Besar hati Besar pasak daripada tiang (Betapa) Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul Biar jatuh terletak, jangan jauh terhempas (terhentak) Biar mati anak, jangan mati adapt

74. 75.

Biar putih tulang, jangan putih mata (berputih tulang, jangan berputih mata = Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata) Biar titik jangan tumpah Biar menanggung kerugian kecil jangan menanggung kerugian besar. Bidan terjun a. Bidan yang dipanggil secara

112

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

91. 92. 93.

mendadak )tidak diberitahu terlebih dahulu) b. Orang yang diminta melakukan sesuatu pekerjaan secara mendadak (kerana orang yang sepatutnya tidak ada atau tidak hadir) Bintang timur (bintang barat, johar, Binatang yang kelihatan terang pada kejora, pagi, suhrah) petang dan dinihari Buah fikiran Pendapat Buah hati Orang yang dikasihi, jantung hati. Buah mulut Percakapan (perbualan) orang, buah bibir. Buah tangan a. Hasil pekerjaan b. Barang yang dibawa daripada perjalanan, oleh-oleh Buat baik berpada-pada, buat jahat Membuat pekerjaan baik janganlah jangan sekali berlebih-lebih, tetapi pekerjaan jahat jangan sekali-kali dibuat. Bulat air kerana pembentung, bulat kata sepakat tercapai dengan mesyuarat. kata kerana muafakat (bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh muafakat) Bulat hati a. Luruh hati b. Teguh hati, sungguh-sungguh, sudah mencapai kepastian Bunga dedap (laksana bunga Orang yang elok dan tampan tetapi tidak dedap, sungguh merah berbau berbudi. tidak) Buang belakang a. Lari (melarikan diri) b. Tidak mahu tahu (mengenai sesuatu) Burung terbang dipipiskan lada Belum tentu lagi diperoleh sesautu, sudah direka-reka akan gunanya. Buta hati a. Tidak berhati perut, kejam. b. Gelap fikiran (tidak berpengetahuan) Cahaya mata a. kilau mata, sinar mata b. Kekasih, buah hati c. Anak Cakap besar Cakap yang membesar-besarkan diri sendiri Campur tangan a. Mengambil bahagian dalam atau mencampuri hal orang (kejahatan dan lain-lain) b. Terkait atau terlebih dalam hal orang dan lain-lain Carik-carik bulu ayam, lama-lama Orang yang bersaudara (sekaum) itu tidak bercantum juga (pula) akan bercerai kerana perselisihan. Celik komputer Arif atau tahu tentang komputer Dalam tangan Dalam kekuasaan (kemampuan. Milik) seseorang, sudah tentu dapat atau akan

113

94.

Dapat sama laba, cicir sama rugi

diperoleh. Jika sesuatu pekerjaan itu mendapat keuntungan, maka keuntungan itu diberikan sama rata dan jika sebaliknya, kerugian akan ditanggung bersama-sama. Anak atau orang yang mempunyai pertalian darah. Pemarah, lekas marah Bakat semula jadi (yang diwarisi) dalam bidang seni. a. Jika kedua-dua sama hajatnya, haruslah diperjuangkan terus supaya tentu siapa yang mendapat b. Segala persiapan dan peluang sudah tersedia, maka lakukanlah apa-apa yang sepatutnya. Diam orang yang berilmu itu berfikir, sementara diam orang yang bodoh itu siasia sahaja.

95. 96. 97. 98.

Darah daging Darah panas Darah seni Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air (apa digaduhkan, pengayuh sama di tangan, perahu sama di air)

99.

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

108. 109. 110. 111.

Diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat (diam ubi lagi kental, diam besi lagi sentil = bukannya diam penggali berkarat, melainkan diam ubi berisi) Di mana ada kemahuan, di situ ada Jika kita berhasrat kepada sesuatu, kita jalan pasti akan beroleh cara untuk mendapatkannya. Di mana dumi dipijak, di situ langit Mematuhi peraturan dan lain-lain tempat dijunjung yang didiami. Disangka panas sampai ke petang, Disangka senang (baik dan lain-lain) rupanya (kiranya) hujan (di tengah selama-lamanya tiba-tiba ditimpa hari) kesusahan (bahaya dan lain-lain). Duduk sama rendah, berdiri (tegak) Sama taraf atau sejajar dengan orang sama tinggi yang sama sedarjat. Durian runtuh (dapat durian runtuh) Mendapat keuntungan dengan tidak disangka-sangka atau dengan bersusah payah. Enggang lalu ranting patah Orang jahat akan selalu dituduh apabila berlaku sesautu musibah. Genggam bara api biar sampai jadi Jika melakukan pekerjaan yang susah arang haruslah dengan sabar sehingga mendapat nikmatnya nanti. Gila-gila bahasa Rempang bahasa, kurang sihat sedikit atau tidak panjang fikirannya (cepat marah, pemberani, tidak malu dan lain-lain perangainya). Goyang kaki Bersenang-senang (hidup dengan tidak bekerja). Gunting makan di hujung Mencapai sesuatu dengan diam-diam. Habis madu sepah dibuang Digunakan sesuatu sewaktu ada perlunya sahaja, setelah itu ditinggalkan. Hancur hati Sedih, putus asa.

114

112. 113.

Harapkan sokong, sokong bawa rebah (sokong bawa rebah) Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama (gajah mati meninggalkan gading)

Orang yang dipercayai itu sendiri yang berkhianat kepada kita. Orang yang berjasa itu akan selalu disebut-sebut orang walaupun berapa lama pin ia telah mati.

114. 115. 116. 117. 118. 119.

120. 121.

122. 123. 124.

125.

126. 127. 128. 129.

Hati gajah sama dilapah, hati kuman Beruntung banyak sama-sama mendapat (tungau) sama dicicah) banyak, beruntung sedikit sama-sama mendapat sedikit. Hati kecil Perasaan dalam batin (maksud yang sebenarnya) Hendak belajar berenang dapatkan Jika kita hendak mempelajari sesuatu, kita itik, hendak belajar memanjat perlulah belajar daripada orang yang pakar dapatkan tupai dalam hal tersebut. Hendak seribu daya, tak hendak Jika dikehendaki bermacam-macam ikhtiar seribu dalih boleh dijalankan dan demikian kebaikannya. Hidup dikandung adat, mati Waktu hidup hendaklah mengikut dikandung tanah peraturan dan kebiasaan yang berlaku, setelah mati terserahlah kepada Tuhan. Hidup ini satu perlumbaan Dalam kehidupan seharian, kita terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dan berlumba-lumba untuk mencapai sesuatu tujuan. Hidup segan mati tak mahu Orang yang hidup melarat (miskin atau selalu sakit-sakit). Hujan emas di negeri orang, hujan Sebaik-baik negeri orang, tidak sebaik batu di negara sendiri negeri sendiri. (Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri = hujan keris lembing di negeri kita, hujan mas perak di negeri orang baik juga di negeri kita). (Hutang) keliling pinggang Terlalu banyak hutang Ibarat burung, mata terlepas badan Walaupun terpelihara baik tetapi tidak terkurung mempunyai kebebasan. Ibarat (seperti) melukut di tepi a. Ibarat dapat menolong kerana gantang dirinya sendiri susah b. Seseorang yang dipandang tidak berguna oleh orang lain. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji (Seperti telur dua sebandung), pecah satu (satu) pecah semua pecah keduaduanya = Orang yang semuafakat itu sama hidup sama mati dan tidak berubah setianya. Ikat pinggang (ikat perut) Mengurangkan makan kerana kemiskinan. Ilmu itu pelita hati Ilmu pengetahuan menjadi panduan untuk membuat keputusan yang bijak. Indah khabar daripada rupa Khabar mengenai satu-satu perkara biasanya dilebih-lebihkan (daripada keadaan yang sebenarnya) Isi hati Isi dada = isi perut = perasaan atau fikiran.

115

130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

142. 143. 144. 145.

146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.

Jantung hati Orang yang dikasihi. Jauhari juga yang mengenal Hanya orang yang bijak sahaja yang dapat manikam menilai sesuatu benda atau perkara. Jauh berjalan luas pandangan Orang yang banyak mengembara dan (banyak pemandangan, lama hidup lama hidup itu tentu sekali banyak banyak dirasai) pengalamannya dan luas pandangannya. Jinak-jinak merpati Perempuan yang kelihatan senang diperdaya setapi sebenarnya tidak. Kacang hantu Orang jahat. Kais (mengais) pagi makan pagi, Pandangan hanya cukup untuk hidup kain (mengais) petang makan sahaja (kalau tidak bekerja tidak makan). petang Kaki ayam Tidak berkasut atau berselipar. Kaki joli Orang yang suka berfoya-foya. Kaki minum Orang yang suka minum arak. Kaki perempuan Orang yang suka berfoya-foya dengan perempuan Kaki tuak Orang yang suka minum tuak. Kalau hendak melentur buluh Mengajar seseorang itu hendaklah ketika biarlah dari rebungnya (Tatkala ia masih muda; kalau sudah besar, tidak rebung tiada pepatah, ketika sudah akan berhasil lagi. aur apa gunanya) Kalau kail panjang sejengkal, Kalau pengetahuan (kebolehan) itu sedikit, jangan lautan hendak diduga jangan hendak berbuat (melawan dan laon-lain) sesuatu yang besar. Kalau (jika) tidak dipecah (kan) Tidak akan tercapai cita-cita tanpa ruyung manakan (di mana) boleh berusaha. (men) dapat sagunya Kalau takut dilambung ombak, Lamun takut dilanggar batang, jangan jangan berumah di tepi pantai duduk di kepala pulau = jikalau takut akan susah, jangan dibuat sesuatu pekerjaan. Kalau tiada angin bertiup, takkan Tidak mungkin sesuatu itu berlaku pokok bergoyang = tak sebab (perkatakan orang dan lain-lain) jika tidak kerana angin, pokok kayu maukah ada sebabnya. bergoyang (Kalau) tidak ada rotan, akar pun Kalau tidak ada yang baik sekali, yang berguna/ jadi kurang baik pun berguna juga. Kalau tidak berada-ada, tak akan Tentu ada sebabnya (ada sesuatu yang tempua bersarang rendah tersembunyi) maka terjadi sesuatu hal. Kancil juga lupakan jerat atau Orang mudah melupakan bahaya tetapi pelanduklah yang melupakan jerat, bahaya tetap mengancam. jerat tidak melupakan pelanduk Kata dikota Janji mesti ditunaikan. Kata-kata lebih tajam daripada mata Perkataan yang dituturkan lebih pedang menyakitkan. Kebudayaan Sendi Perpaduan Kebudayaan menjadi sandaran dalam menyatukan sesuatu bangsa. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama Sepakat (seia sekata) ; bekerjasama dituruni, ke laut sama direnangi. melakukan sesuatu pekerjaan; (bukit sama didaki, lurah sama menanggung kesan bersama-sama

116

153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163.

dituruni = ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menuruni) Kecil hati (jauh hati, merajuk hati) Kecil jangan (tidak boleh) disangka anak, besar jangan (tidak boleh) disangka bapa Kecil tapak tangan nyiru (saya) tadahkan Kemenyan sebesar lutut, jika tidak dibakar, tidak akan berbau Keras lidah (lidah keras) Keras kepala Ke sungai sambil mandi Khabar angin Kilat ikan di air burung di udara sudah menyambar (ikan terkilat, jalan tiba) Kilat memancar hujan tak jadi Kuah tumpah / tertuang/ tertunggang ke nasi atau (ke mana tumpah kuah kalau tidak ke nasi)

walaupun susah atau senang. Berasa tersinggung. Pengetahuan dan kelebihan itu tidak khusus pada orang-orang tua sahaja (selalu juga ada pada orang-orang muda). Menyatakan kasih atas nasihat atau pertolongan. Kebolehan yang dimiliki oleh seseorang, jika tidak digunakan dengan betul tidak akan mendatangkan faedah. Tidak dapat menyebut sesuatu perkataan dengan betul, telor. Degil. Sekali melakukan pekerjaan dua perkara dapat diselesaikan. Desas-desus, khabar yang belum sah, gelagat bahawa sesuatu akan terjadi. Cepat menangkap maksud cakap orang (sebelum habis diperkatakan sudah dapat dijawab). Tanda rezeki akan tiba sudah jelas tetapi akhirnya rezeki tidak juga muncul. a. Dikatakan mengenai anak yang dikahwinkan dengan kemahuan (anak saudara perempuan) b. Sememangnya begitu, seudah seharusnya, sudah sewajarnya c. Sifat seorang bapa itu akan diwarisi anaknya. Lain negeri lain orangnya. a. Berkahwin dahulu daripada kakak. b. Memperisterikan adik sedangkan kakaknya belum berkahwin. Mujur; nasib baik Sial (tidak beruntung). Lega, gembira Baik hati, elok perangai (budi bahasa), sopan; mudah berbuat kebaikan. Yang nampak baik itu jangan lekas diterima dan yang nampaknya buruk itu jangan lekas ditolak (harus dipertimbangkan dalam-dalam sebelum sesuatu perkara diterima atau ditolak). a. Mudah berjanji dan mudah pula mengubah janjinya. b. Orang yang mengeluarkan celaan dengan tidak berkira-kira Orang kaya yang menindas orang miskin dengan meminta bayaran tinggi daripada

164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.

Lain lubuk lain ikan(nya) Langkah bendul Langkah kanan Langkah kiri Lapang dada Lembut hati (Lemak) manis jangan terus ditelan, pahit jangan (terus) dibuang (dimuntahkan) Lidah tidak bertulang

171.

172.

Lintah darat

117

173. 174. 175. 176. 177.

Lupa daratan Mabuk laut Makan angin Makan untuk hidup bukan hidup untuk makan (cogan kata) Malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut.

yang dihutangi. Tidak menginsafi asal mula diri setelah mendapat kesenangan. Pening dan muntah-muntah dalam pelayaran (dengan kapal atau perahu). Bersiar-siar untuk mendapat angin bersih (berehat-rehat, melapangkan fikiran dan lain-lain). Makan hanya untuk keperluan hidup, tidak berlebihan. a. Malu makan perut lapar b. Kalau tidak mahu berusaha tentulah tidak akan dapat mencapai kejayaan. Masa sangat berharga Menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekeliling

178. 179.

180. 181. 182. 183.

184. 185. 186. 187.

188. 189. 190. 191. 192. 193.

Masa itu emas Masuk ke kandang kambing mengembek (membebek), masuk ke kandang kerbau kerbau menguak Mata hati Perasaan hati Mati kutu Tidak berdaya berbuat apa-apa kerana ketiadaan idea. Melanting menuju tampuk, berkata Tiap-tiap usaha tentu adan maksudnya. menuju benar Melenjar buluh biarlah dari Mengajar seseorang itu hendaklah ketika rebungnya (tatkala rebung tiada ia masih muda, kalau sudah besar, tidak dipatah, ketika sudah aur apa akan berhasil lagi. gunanya) Membaca jambatan ilmu Ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan melalui pembacaan. Membanting tulang Bekerja keras (bermati-matian). (Mem) bawa alamat Menandakan sesuatu akan berlaku. (Mem) buka mata a. Meluaskan pandangan serta pengalaman dengan melawat tempat orang. b. Menyedarkan, menginsafkan. Membuka pekung di dada Mendedahkan keburukan diri sendiri. Menangguk di air keruh Mencari keuntungan sementara ada kekacauan (perselisihan dan lain-lain). Menapak baru setapak, mendaki Baru hendak belajar sesuatu atau baru baru sekaki hendak memulakan sesuatu usaha. Mencari akal (fikiran, jalan) Berusaha mendapat cara untuk mencapai tujuan Mencari jalan Mencari ikhtiar, usaha, idea Mencolok mata a. Menyakitkan pandangan b. Nampak jelas kelihatan benar. c. Membangkitkan mara orang yang melihat, menyakitkan hati, memberi malu.

118

194. 195. 196. 197. 198.

Mengambil berat Mengangkat bendera putih Menunggu buah yang tak gugur (menunggu tanduk kerbau goyah) Menunjuk belang

199. 200. 201. 202. 203. 204. 205.

206. 207. 208.

209. 210. 211. 212. 213. 214.

Merajuk pada yang kasih, manja pada yang sayang, meminta pada yang ada (merajuk kepada yang kasih (sayang). Mercu tanda Lambang kemegahan. Muafakat membawa berkat Sesuatu kerja yang dilakukan dengan persetujuan bersama akan menghasilkan sesuatu yang baik. Muka empat belas (tarik muka dua a. Hal orang sangat kecewa, belas) kelihatan selalu kesal. b. Tidak keraun air mukanya. Mulut kena suap pisang buntut kena Bermuka-muka manis tetapi di belakang cangkuk anak (mulut disuapi pisang, diumpat atau dibuatkan pekerjaan yang pantat dikait dengan onak) mendatangkan bahaya dan lain-lain. Mulut manis Lemah lembut dan baik tutur katanya. Murah hati a. Suka memberi, tidak kedekut. b. Pengasih, penyayang. Nafas baru Semangat baru atau sumber baru kekuatan yang memulihkan sesuatu kegagalan atau memberikan keupayaan baru. Naik darah Menjadi marah. Nasi sudah menjadi bubur Perbuatan yang sudah terlanjur (tidak dapat diubah lagi). Orang baru a. Orang yang baru bekerja b. Orang yang baru datang ke atau tinggal di sesuatu tempat. c. Orang yang baru berkahwin. d. Anak yang akan atau baru dilahirkan. Orang berbudi kita berbahasa = Orang telah berbudi kepada kita wajar kata hikmat dibalas dengan percakapan yang baik dan sopan. Orang mengantuk disorongkan Mendapat sesuatu yang sangat-sangat bantal dikehendaki (diingini). Otak batu (otak beku) Bodoh Otak cair (cair otak) Pandai Otak yang cerdas pada badan yang Dengan kesihatan yang baik, seseorang sihat itu mampu mengemukakan fikiran yang bernas. Padang jarak padang tekukur Padang atau tanah yang luas dan kosong

Memberikan perhatian (minat, layanan) yang istimewa 9kepada atau terhadap sesuatu seseorang). Menyerah kalah Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin (berlaku tida dan lain-lain) a. Memperlihatkan sifatnya (yang sebenar). b. Memperlihatkan kekuasaannya. Meminta sesuatu sepatutnya daripada orang yang sesuai atau orang yang akan melayan kehendak kita.

119

215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

Panas baran Pandai makan pandailah simpan Pasang telinga Patah tongkat berjeremang Pecah perang Peluh dingin (seni, sejik) Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pening-pening lalat Perang dingin

(tidak dikerjakan). Panas bala = panas darah = cepat marah, sangat pemarah. pandai berbuat jahat, harus pandai menyimpan rahsia. Meneliti atau mendengarkan baik-baik (percakapan, bunyi, dan lain-lain). Terus berusaha (tidak pernah putus asa). a. Mula terlibat dalam peperangan b. Pekelahian bermula. Peluh yang sejuk ketika ketakutan atau sakit tenat. Anak muda menjadi orang yang diharapkan untuk membangunkan negara pada masa depan. Pening-pening pikat = berasa peningpening sedikit. a. Perang secara saling menggertak, belum menggunakan senjata lagi untuk menyerang dsb. b. Bergaduh dengan tidak bercakap (suami isteri dan lain-lain). Perihal jalan seorang perempuan yang baik lagi teratur (tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat).

224.

225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236.

Pijak semut tak mati (semut dipijak tidak mati, gajah diharung bergelimpangan = semut terpijak tidak mati, alu terharung patah tiga) Pilih kasih Mengasihi (memihak) sesuatu pihak, berat sebelah dalam membuat keputusan dan lain-lain. Pinang pulang ke tampuk Sudah cocok benar (sudah pada tempatnya). Pucuk dicita ulam tiba (hendak ulam Beroleh sesuatu lebih daripada apa yang pucuk menjulai) diharapkan. Putus asa Habis harapan (tiada harapan lagi) Redah gunung tinggi harapan Dipakai untuk menyatakan besarnya harapan. Rendah hati Suka merendahkan diri, tidak angkuh (sombong), baik hatinya. Rezeki kalau secupak takkan jadi Sesuatu sudah ditentukan, tidak boleh segantang (kalau secupak tidak diubah lagi. boleh jadi segantang) Ringan langkah Suka berkunjung (melawat dan lain-lain). Ringan mulut (lidah) a. Peramah, lancer dan fasih tutur katanya, suka bercakap. b. Cerewet (banyak mulut). Ringan tulang Rajin bekerja, tangkas Ringan tulang berat perut Sesiapa yang rajin, dia kan beroleh rezeki. Rupa tak dapat diubah, perangai Perangai seseorang dapat diubah dapat diubah sedangkan penampilannya dari segi fizikal

120

237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248.

Salah adat Sambil berdendang, biduk ke hilir Sambil menyelam, minum air

akan tetap sama. Lawannya : Rupa dapat diubah, perangai tak dapat diubah. Tidak mengikut adat. Melakukan dua pekerjaan serentak.

249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259.

Sambil melakukan sesuatu perkara ada perkara lain turut dilakukan bersama. Sampai hati Sampah hemat = berasa tidak segansegan lagi, tergamak melakukan sendiri. Sayang di anak dilucuti, sayang di Yang disayangi itu janganlah dimanjanegeri ditinggalkan manjakan. Sayangkan (kashikan) anak tangan- Anak yang dimanjakan dan isteri yang tangankan, sayangkan (kasihkan diuliti selalu itu akhirnya menjadi sombong. bini ) isteri tinggal-tinggalkan Sayang seribu kali sayang Kasihan sungguh, berasa besar sungguh. Sebatang kara Seorang diri (tidak adan saudara-mara). Sediakan payung sebelum hujan Hendaklah bersiap sedia sebelum terjadi sesuatu yang kurang baik. Sehelai sepinggang Pakaian yang ada pada tubuh sahaja, miskin. Sekali membuka pura, dua tiga Dengan melakukan satu pekerjaan banyak hutang berbayar (sekali merengkuh perkara dapat diselesaikan. dayung, dia tiga pulau terlampau) Sekali (jalan) terkena, dua kali jalan Seseorang hanya boleh ditipu sekali tahu sahaaj kerana dia akan mengetahui tipu helah tersebut jika dikenakan buat kali kedua. Seperti api dalam sekam [seperti api Sesuatu yang berlaku dengan diam-diam. makan (dalam) sekam] Seperti aur ditarik songsang membuat sesuatu kerja yang sangat sukar. Seperti (bagai) aur dengan tebing Dikatakan mengenai orang yang suka bertolong-tolongan. Seperti (bagai) enau dalam belukar Tidak muafakat dalam sesuatu melepaskan pucuk masing-masing perbincangan, hanya berpegang pada pendapat masing-masing sahaja. Seperti (bagai) hujan satuh ke pasir Kebaikan (pertolongan dll) yang sia-sia (tidak berbalas). Seperti embun di hujung rumput Tidak kekal dan segera hilang (kasih sayang dan lain-lain). Seperti harimau menyembunyikan Orang berpengetahuan yang (menyorokkan) kuku menyembunyikan pengetahuannya. (Seperti) ikan pulang ke lubuk Orang yang telah balik ke tempat asalnya payahlah hendak merantau semula. (Seperti) kera sumbang Orang yang takut (tidak gemar) mencampuri orang ramai. Seperti lembu (kerbau) dicucuk Orang bodoh yang menuruti perintah (diatur) hidung (nya) orang. Seperti lintah menghisap darah Orang yang mengenakan orang lain untuk

121

260. 261. 262. 263. 264. 265. 266.

mendapat keuntungan yang lebih (bayaran yang tinggi dll). Seperti lipas kudung Selalu bergerak dengan cepat (pantas lagi cekap membuat kerja). Seperti merak mengigal (seperti Menunjukkan lagak (pandai dll) bukan merak mengigal di tengah hutan) pada tempatnya. (Seperti) talam dua muka Sepoi-sepoi bahasa Setahun jagung (Umur setahun jangung; darah setampuk pinang) Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Setitik dijadikan laut, sekepal dijadikan gunung Sekepal menjadi gunung, setikit menjadi laut Singkat akal Suara hati Sudah terhantuk baru terngadah (tengadah) Tajam akal Tak (tidak) lapuk dek hujan, tak (tidak) lekang dek panas Tali barut Tangan kosong Tangan terbuka Perihal orang yang berbuat baik kepada dua orang yang berseteru (untuk keuntungan diri sendiri). Perlahan-lahan atau lemah lembut (tiupan angin), silir-semilir. Seseorang yang masih muda, kurang berakal. Sabar dan tekun mengerjakan sesuatu, akhirnya berjaya juga. a. Daripada sedikit menjadi banyak b. Sumber rezeki yang cekil diusahakan supaya bertambah banyak. Tidak bijak, pendek akal, cetek akal, picik. Perasaan hati (untuk membezakan yang baik dengan yang buruk). Sesudah terkena (mendapat kesusahan dan lain-lain) baru beringat; orang yang lambat menyedari kesilapan. Mudah menangkap sesuatu atau mengerti, pintar, cerdik. Kekal dan tidak berubah-ubah walaupun zaman berubah. Orang yang menjadi pengintip (penyampai rahsia dan lain-lain) orang lain, barua. Berhampa tangan atau tidak mendapat (membawa) apa-apa. a. Suka menolong orang yang dalam kesusahan, murah hati. b. Dengan tangan terbuka = ikhlas atau suka hati (menerima sesuatu dan lain-lain). Walaupun bersifat lemah lembut dan keibuan, wanita mampu menyumbangkan tenaga dan idea untuk membangunkan negara. Kedekut. Mengambil mana-mana yang sempat (ada) sahaja. Tidak perlu bergopoh-gapah mengerjakan sesuatu yang sudah tentu akan diperoleh. Tempat berlakunya sesuatu peristiwa pahit lagikan dikenang inikan pula tempat

267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274.

273.

Tangan yang menghayun (mengayun) buyaian mampu menggoncang dunia Tangkai jering Tangkap maut Takkan lari gunung dikejar (hilang kabut tampaklah dia) Tempat jatuh lagi dikenang, inikan pula termpat bermain

274. 275. 276. 277.

122

278. 289.

berlakunya peristiwa manis. Terang hati Terang fikiran = mudah mengerti (belajar). Terdengar guruh di langit, air Kerana mengharapkan sesuatu yang tempayan dicurahkan (diharapkan belum tentu, barang yang tersedia guruh di langit, air tempayan dilepaskan. dicurahkan) Tiada beban batu digalas (tiada Mencampuri perkara orang dan beroleh beban dicari beban, pergi ke pulau kesusahan sendiri. batu digalas) Tidur-tidur ayam Tidur yang tidak nyenyak. Tulang belakang Orang atau tenaga yang menjadi sumber kekuatan (sesuatu perkumpulan, pertubuhan dan lain-lain). Tulang empat kerat Anggota badan (kaki dan tangan). Tumbuk rusuk Perbuatan rasuah Ukur baju di badan sendiri Tiap-tiap pekerjaan itu hendaklah dipilih sesuai dengan kebolehan kita. Ular menyusur akas, tidak akan Kemuliaan seseorang yang berpangkat hilang bisanya. tidak akan hilang kerana bergaul dengan orang biasa atau merendah diri. Umpama biawak bercabang lidah Tidak tetap perkataan, tidak boleh (lidah bercabang, lidah biawak) dipercayai perkataannya. Umpama (ibarat) telur sesangkak, Orang yang semuafakat itu sama hidup pecah satu pecah semua(nya), sama mati dan tidak berubah setianya. (seperti telur dua sebanding,pecah satu pecah kedua-duanya) Umpama lebah membuang sengat Orang yang meninggalkan sikap suka mengata dan mengeji orang. Yang bulat tidak datang bergolek Rezeki perlu diusahakan dan tidak datang yang pipih tidak datang melayang dengan sendirinya. Lawannya : Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang = keuntungan (kemewahan dan lain-lain) datang daripada berbagai-bagai punca. Yang dikejar tak dapat, yang Benda yang dicari itu tidak diperoleh, dikendong (dikandung) berciciran barang yang ada pula hilang atau habis.

290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298.

299. 300.

301.

123