PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). pidarta. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. wau 20%. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. 3.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. . Santukan punika. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. Sadurung titing matur amatra. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. Ainggih asapunika indik pidarta titiange. puisi miwah sane lianan. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik.

Ida dane sane baktinin titiang. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. Punika nyihayang utsaha sane becik. Om. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. ring sajeroning sekaa trunatruni. cutet atur titiang. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. sayan asri. Ring sejeroning pendidikan formal. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. dadia . sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. mangda sayan lami. Santih. Santih. Duaning asapunika. Om Santih. ngwerdiang seni budaya druene. manawi akeh kirangipun. kamanah antuk titiang. purana makaluripun. gemah ripah loh jinawi. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. sayan nudut kayun. i raga sami patut ngemban. Raris sane mangkin wenten pitaken.Ida dane sareng sami. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. SMP. sayan becik. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. Ida dane sane baktiang titinag. . SMA. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. Inggih puputang titiang antuk parama santi. desa. Inggih. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. Raris sane mangkin. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. pemekas ngelimbakang. SMK miwa ring perguruan tinggi. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. banjar. Mungguing ring pendidikan informal.

Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Santih. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.4. Pinaka panyineb atur. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. "Om. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. . Para Guru-guru sane wangiang titiang. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. Santih Om" 5. tan lali titiang ngaturang parama shanti. Santih. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane.

nincapang pikolih marupa artha. Puaran sane kaon. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. “Pulau Dewata”. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. . karya sane abot dados angan. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. malancaran nyegara gunung. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. makrama desa. pangarganbarang dados mael. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. muah sane siosan. nglila ulangun.upabhoga. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. listrik genah malajah marupa sekolah. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. pasar seni muah sane lianan. Sarana makadi margi. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. rumasat sampun ngebek. Duk warsa 1935. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. bale banjar. Inggih punika kasidan mapikolih. Lian ring punika. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. sampun wenten kadi babuatane. pasar swalayan. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. Ring sabilang kabupaten muah kota. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. ring Denpasar kawangun Bali hotel. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. lan paribhoga sami sampun sapatuta. sane kantun rajeg kantos mangki. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. lapangan golf. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. Mungguing bhoga. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. Satata ngulati. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. ngastiti mangdawaras. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. pasar. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. wentwn sane becik taler wenten sane kaon.

Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. hotel. mustikanipun ring para yowana sareng sami. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. Shanti. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. Ida dane sareng sami. yan saihang ring iraga mapikayun.Pawongan. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. yan iraga malaksana. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. nenten cemer tur nenten sayan rusak. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. . Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. cottage. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. inggih punika : Parhyangan. janten wenten karang suwung. titiang nunas geng rena sinampura. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. saha pirantin ipun. Pawongan. anggah ungguhin basa. "Om Shanti. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. sutindih paramabela ring wangsa . Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. Shanti Om" 6. anggen nincapang wewangunan pariwisata. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. Indik palemahan. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. Nyarca indik pidabdab. lan Palemahan. Guru-guru. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". sekadi unjuk lungsur. Mogi-mogi rasabakti.

Kula Wisala. awor sakadi amerta kalawan wisya. Para semeton ida dane sareng sami. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. ngiring. yadiastun ngemasin padem. Ida dane para semeton sami. iwang punika capuh. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. yan urip tan medasar sastra. 73 warsa sane sampun lintang. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. punika wantah yadnya sane pinih utama. tur gilik seguluk. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". Tan Hana Wangin Ika. Ida dane sinamian. Rupawan. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Tan Ateja Wedana Makucem. Tika Padahana. iraga prasida nguasayang jagat. tur maning ten dados lipia. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. wantah yadnya sane pinih utama.Ida dane sinamian. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. Yowana. Nanging yan jaya ring payudan. Den Ika Tan Pa Sastra. Soekarno lan Moh. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. pinih ajeng ring para yowanane sami. nika pinaka bukti sane pinih . para yowanane ring Indonesia. Mahyunikang Parangmuka". wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian." Punika mawinan. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama.

Shantih Om . Shantih.utama anggen gegambelan. tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang. manawi wenten kirang antuk titiang. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti.(*bb/pdb) "Om Shantih. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful