P. 1
Pidarta Bahasa Bali

Pidarta Bahasa Bali

|Views: 699|Likes:
Dipublikasikan oleh ratnapuri
pidarta bahasa bali
pidarta bahasa bali

More info:

Published by: ratnapuri on Mar 16, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2014

pdf

text

original

PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. pidarta. Ainggih asapunika indik pidarta titiange. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. 3. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. Sadurung titing matur amatra. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. Santukan punika. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. . Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. puisi miwah sane lianan. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. wau 20%. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi.

Ida dane sane baktiang titinag.Ida dane sareng sami. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. ring sajeroning sekaa trunatruni. cutet atur titiang. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. mangda sayan lami. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. SMA. Ring sejeroning pendidikan formal. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. Duaning asapunika. Santih. Inggih. Punika nyihayang utsaha sane becik. kamanah antuk titiang. ngwerdiang seni budaya druene. sayan asri. Santih. Mungguing ring pendidikan informal. Inggih puputang titiang antuk parama santi. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. SMK miwa ring perguruan tinggi. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. Om. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. gemah ripah loh jinawi. i raga sami patut ngemban. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. manawi akeh kirangipun. Raris sane mangkin wenten pitaken. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. dadia . Om Santih. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Ida dane sane baktinin titiang. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. pemekas ngelimbakang. banjar. sayan becik. SMP. desa. sayan nudut kayun. purana makaluripun. Raris sane mangkin. . Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi.

Santih Om" 5.4. Pinaka panyineb atur. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Santih. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. "Om. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. Santih. . Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. Para Guru-guru sane wangiang titiang. tan lali titiang ngaturang parama shanti. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu.

Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. ring Denpasar kawangun Bali hotel. Inggih punika kasidan mapikolih. karya sane abot dados angan. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. rumasat sampun ngebek. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. muah sane siosan. Puaran sane kaon. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. “Pulau Dewata”. Satata ngulati. sane kantun rajeg kantos mangki. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. pasar swalayan. bale banjar. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. makrama desa. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. sampun wenten kadi babuatane. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. pangarganbarang dados mael. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. pasar seni muah sane lianan. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. pasar. . Mungguing bhoga. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. Lian ring punika. lan paribhoga sami sampun sapatuta. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. malancaran nyegara gunung. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. ngastiti mangdawaras.upabhoga. listrik genah malajah marupa sekolah. lapangan golf. Duk warsa 1935. Sarana makadi margi. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. nglila ulangun. Ring sabilang kabupaten muah kota. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. nincapang pikolih marupa artha.

"Om Shanti.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. Nyarca indik pidabdab. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. Shanti. yan iraga malaksana. Shanti Om" 6. sekadi unjuk lungsur. mustikanipun ring para yowana sareng sami.Pawongan. anggen nincapang wewangunan pariwisata. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. Pawongan. . hotel. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. titiang nunas geng rena sinampura. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. Mogi-mogi rasabakti. cottage. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. anggah ungguhin basa. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. nenten cemer tur nenten sayan rusak. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. janten wenten karang suwung. yan saihang ring iraga mapikayun. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. inggih punika : Parhyangan. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. saha pirantin ipun. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. Guru-guru. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. Indik palemahan. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. Ida dane sareng sami. lan Palemahan. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. sutindih paramabela ring wangsa .

Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. pinih ajeng ring para yowanane sami. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. yadiastun ngemasin padem. iwang punika capuh. Soekarno lan Moh. nika pinaka bukti sane pinih . Ida dane sinamian. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa." Punika mawinan. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. Den Ika Tan Pa Sastra. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. para yowanane ring Indonesia. Nanging yan jaya ring payudan. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. Yowana. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Para semeton ida dane sareng sami. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. Mahyunikang Parangmuka". Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. Tan Hana Wangin Ika. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. tur maning ten dados lipia. iraga prasida nguasayang jagat. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. tur gilik seguluk. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. Tika Padahana. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika.Ida dane sinamian. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. ngiring. 73 warsa sane sampun lintang. yan urip tan medasar sastra. Kula Wisala. Rupawan. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. punika wantah yadnya sane pinih utama. wantah yadnya sane pinih utama. Ida dane para semeton sami. awor sakadi amerta kalawan wisya. Tan Ateja Wedana Makucem.

Shantih Om .utama anggen gegambelan. Shantih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang. tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih.(*bb/pdb) "Om Shantih. manawi wenten kirang antuk titiang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->