PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. Ainggih asapunika indik pidarta titiange. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. . lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. pidarta. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). Santukan punika. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. Sadurung titing matur amatra. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. wau 20%. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. puisi miwah sane lianan. 3. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005.

malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. dadia . Inggih. i raga sami patut ngemban. kamanah antuk titiang. Mungguing ring pendidikan informal. Ida dane sane baktinin titiang. ring sajeroning sekaa trunatruni. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. SMA. manawi akeh kirangipun. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. ngwerdiang seni budaya druene. Santih. Duaning asapunika. Raris sane mangkin. sayan asri. sayan nudut kayun. Om Santih. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. Ida dane sane baktiang titinag. SMP. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. purana makaluripun. Ring sejeroning pendidikan formal. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. Raris sane mangkin wenten pitaken. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Inggih puputang titiang antuk parama santi. Punika nyihayang utsaha sane becik.Ida dane sareng sami. Santih. banjar. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. gemah ripah loh jinawi. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. Om. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. desa. cutet atur titiang. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. sayan becik. . inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. mangda sayan lami. SMK miwa ring perguruan tinggi. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. pemekas ngelimbakang.

"Om. Santih. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. . rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane.4. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Para Guru-guru sane wangiang titiang. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. Santih Om" 5. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. Santih. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. tan lali titiang ngaturang parama shanti. Pinaka panyineb atur.

makrama desa. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. sampun wenten kadi babuatane. lapangan golf. Duk warsa 1935. Puaran sane kaon. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. ring Denpasar kawangun Bali hotel. karya sane abot dados angan. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. “Pulau Dewata”. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. muah sane siosan. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. Inggih punika kasidan mapikolih. . Ring sabilang kabupaten muah kota. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. malancaran nyegara gunung. Lian ring punika. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. lan paribhoga sami sampun sapatuta. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda.upabhoga. pasar swalayan. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. Satata ngulati. Sarana makadi margi. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. pasar seni muah sane lianan. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. listrik genah malajah marupa sekolah. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. ngastiti mangdawaras. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. bale banjar. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. nglila ulangun. sane kantun rajeg kantos mangki. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. pangarganbarang dados mael. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. nincapang pikolih marupa artha.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. Mungguing bhoga. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. pasar. rumasat sampun ngebek. nglinggahin margi muah makarya sane anyar.

Ida dane sareng sami. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. janten wenten karang suwung. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. . lan Palemahan. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. yan saihang ring iraga mapikayun. saha pirantin ipun. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. inggih punika : Parhyangan. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. yan iraga malaksana. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. sutindih paramabela ring wangsa . sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. Nyarca indik pidabdab.Pawongan. Shanti. "Om Shanti. cottage. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. hotel. mustikanipun ring para yowana sareng sami. titiang nunas geng rena sinampura. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. nenten cemer tur nenten sayan rusak. Indik palemahan. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. anggen nincapang wewangunan pariwisata. Shanti Om" 6. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. sekadi unjuk lungsur. Pawongan. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. Guru-guru. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. Mogi-mogi rasabakti. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. anggah ungguhin basa. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan.

Yowana. Tika Padahana. Ida dane para semeton sami. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. yan urip tan medasar sastra. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. para yowanane ring Indonesia. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. iraga prasida nguasayang jagat. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. Kula Wisala. iwang punika capuh. tur maning ten dados lipia. punika wantah yadnya sane pinih utama. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. yadiastun ngemasin padem. awor sakadi amerta kalawan wisya. nika pinaka bukti sane pinih . Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki.Ida dane sinamian. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. tur gilik seguluk. Mahyunikang Parangmuka". Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. ngiring. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. Tan Ateja Wedana Makucem. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. 73 warsa sane sampun lintang. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. Rupawan. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. Den Ika Tan Pa Sastra. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. wantah yadnya sane pinih utama. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Soekarno lan Moh. Tan Hana Wangin Ika." Punika mawinan. Nanging yan jaya ring payudan. pinih ajeng ring para yowanane sami. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Para semeton ida dane sareng sami. Ida dane sinamian. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan.

Shantih. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih.(*bb/pdb) "Om Shantih. Shantih Om . tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. manawi wenten kirang antuk titiang.utama anggen gegambelan. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.