PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

puisi miwah sane lianan. Santukan punika.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. pidarta. Sadurung titing matur amatra.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. 3. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. Ainggih asapunika indik pidarta titiange. wau 20%. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. . IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

kamanah antuk titiang. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. Inggih puputang titiang antuk parama santi. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. SMK miwa ring perguruan tinggi. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline.Ida dane sareng sami. mangda sayan lami. Ring sejeroning pendidikan formal. Santih. Punika nyihayang utsaha sane becik. manawi akeh kirangipun. i raga sami patut ngemban. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. SMA. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. cutet atur titiang. . banjar. ring sajeroning sekaa trunatruni. Raris sane mangkin. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. Duaning asapunika. pemekas ngelimbakang. Santih. SMP. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. sayan nudut kayun. Mungguing ring pendidikan informal. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. Raris sane mangkin wenten pitaken. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. dadia . purana makaluripun. ngwerdiang seni budaya druene. sayan becik. Om Santih. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. desa. gemah ripah loh jinawi. Om. Ida dane sane baktinin titiang. Inggih. Ida dane sane baktiang titinag. sayan asri.

4. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. Santih. Santih Om" 5. . rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. tan lali titiang ngaturang parama shanti. Pinaka panyineb atur. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. "Om. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Santih. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. Para Guru-guru sane wangiang titiang.

Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. Duk warsa 1935. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. sane kantun rajeg kantos mangki.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. lapangan golf. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. bale banjar. pasar seni muah sane lianan. muah sane siosan. pangarganbarang dados mael. karya sane abot dados angan. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. Mungguing bhoga. rumasat sampun ngebek.upabhoga. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. . sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. sampun wenten kadi babuatane. Puaran sane kaon. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. malancaran nyegara gunung. pasar swalayan. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. Sarana makadi margi. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. Satata ngulati. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. “Pulau Dewata”. nglila ulangun. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. lan paribhoga sami sampun sapatuta. ring Denpasar kawangun Bali hotel. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. Inggih punika kasidan mapikolih. listrik genah malajah marupa sekolah. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. ngastiti mangdawaras. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. nincapang pikolih marupa artha. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. makrama desa. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. Lian ring punika. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. Ring sabilang kabupaten muah kota. pasar.

Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. Mogi-mogi rasabakti. titiang nunas geng rena sinampura. Shanti. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. Pawongan. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. Indik palemahan. Nyarca indik pidabdab. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. sutindih paramabela ring wangsa . sekadi unjuk lungsur. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. Ida dane sareng sami. lan Palemahan. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. janten wenten karang suwung. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton.Pawongan. anggen nincapang wewangunan pariwisata. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. yan iraga malaksana. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. Shanti Om" 6. hotel. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. nenten cemer tur nenten sayan rusak. inggih punika : Parhyangan. mustikanipun ring para yowana sareng sami. "Om Shanti. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. anggah ungguhin basa. cottage. yan saihang ring iraga mapikayun. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. saha pirantin ipun. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. Guru-guru. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. .

Soekarno lan Moh. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. Tika Padahana. Nanging yan jaya ring payudan. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. iwang punika capuh. Tan Hana Wangin Ika." Punika mawinan. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. wantah yadnya sane pinih utama. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. ngiring. iraga prasida nguasayang jagat. Den Ika Tan Pa Sastra. tur gilik seguluk. Tan Ateja Wedana Makucem. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. Para semeton ida dane sareng sami.Ida dane sinamian. pinih ajeng ring para yowanane sami. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. Rupawan. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. yadiastun ngemasin padem. tur maning ten dados lipia. 73 warsa sane sampun lintang. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. Yowana. awor sakadi amerta kalawan wisya. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. Kula Wisala. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. punika wantah yadnya sane pinih utama. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". Ida dane para semeton sami. Ida dane sinamian. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. para yowanane ring Indonesia. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. nika pinaka bukti sane pinih . Mahyunikang Parangmuka". Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. yan urip tan medasar sastra.

Shantih Om . manawi wenten kirang antuk titiang. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. Shantih.utama anggen gegambelan.(*bb/pdb) "Om Shantih. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang. tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.