Pidarta Bahasa Bali

PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

Ainggih asapunika indik pidarta titiange. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. pidarta. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. puisi miwah sane lianan. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. Santukan punika. .Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. wau 20%. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. 3. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. Sadurung titing matur amatra.

ngwerdiang seni budaya druene. Mungguing ring pendidikan informal. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. Om. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. desa. banjar. Santih. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang.Ida dane sareng sami. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. purana makaluripun. Om Santih. mangda sayan lami. kamanah antuk titiang. Inggih. Raris sane mangkin wenten pitaken. gemah ripah loh jinawi. Ida dane sane baktiang titinag. Duaning asapunika. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. Ring sejeroning pendidikan formal. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. manawi akeh kirangipun. sayan nudut kayun. cutet atur titiang. SMK miwa ring perguruan tinggi. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. dadia . pemekas ngelimbakang. Inggih puputang titiang antuk parama santi. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. ring sajeroning sekaa trunatruni. Raris sane mangkin. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. sayan asri. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Punika nyihayang utsaha sane becik. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. sayan becik. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. SMP. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. . pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. i raga sami patut ngemban. Ida dane sane baktinin titiang. Santih. SMA.

Pinaka panyineb atur. Santih." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki.4. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. Santih. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. . tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. "Om. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. Santih Om" 5. Para Guru-guru sane wangiang titiang. tan lali titiang ngaturang parama shanti. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami.

lapangan golf. pangarganbarang dados mael. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. makrama desa. Ring sabilang kabupaten muah kota. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. Duk warsa 1935. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. ring Denpasar kawangun Bali hotel. lan paribhoga sami sampun sapatuta. listrik genah malajah marupa sekolah. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. “Pulau Dewata”. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. sane kantun rajeg kantos mangki. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. . Inggih punika kasidan mapikolih. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. bale banjar.upabhoga. pasar. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. rumasat sampun ngebek. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. muah sane siosan. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. ngastiti mangdawaras. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. Mungguing bhoga. sampun wenten kadi babuatane. nglila ulangun. Lian ring punika. nincapang pikolih marupa artha. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. karya sane abot dados angan. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. pasar swalayan. Puaran sane kaon. pasar seni muah sane lianan. Satata ngulati. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. malancaran nyegara gunung. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. Sarana makadi margi.

"Om Shanti. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. Indik palemahan. Shanti Om" 6.Pawongan. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. hotel. cottage. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. yan iraga malaksana. anggen nincapang wewangunan pariwisata. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. anggah ungguhin basa. Pawongan. Guru-guru. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. sutindih paramabela ring wangsa . karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. janten wenten karang suwung. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. . yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. titiang nunas geng rena sinampura. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. lan Palemahan. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. yan saihang ring iraga mapikayun. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. mustikanipun ring para yowana sareng sami. Ida dane sareng sami. Nyarca indik pidabdab. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. Shanti. nenten cemer tur nenten sayan rusak. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. Mogi-mogi rasabakti. saha pirantin ipun. inggih punika : Parhyangan. sekadi unjuk lungsur.

Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. Yowana. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. nika pinaka bukti sane pinih . yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Kula Wisala. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. iwang punika capuh. Tika Padahana. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. tur maning ten dados lipia. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. pinih ajeng ring para yowanane sami." Punika mawinan. Ida dane sinamian. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. para yowanane ring Indonesia. Mahyunikang Parangmuka". Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. awor sakadi amerta kalawan wisya. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. Den Ika Tan Pa Sastra. wantah yadnya sane pinih utama. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. 73 warsa sane sampun lintang. Para semeton ida dane sareng sami. Tan Hana Wangin Ika. Tan Ateja Wedana Makucem. yadiastun ngemasin padem. yan urip tan medasar sastra. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. Nanging yan jaya ring payudan. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. punika wantah yadnya sane pinih utama. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. iraga prasida nguasayang jagat. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. Rupawan. tur gilik seguluk. ngiring. Ida dane para semeton sami. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian.Ida dane sinamian. Soekarno lan Moh. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika.

Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti.(*bb/pdb) "Om Shantih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang.utama anggen gegambelan. manawi wenten kirang antuk titiang. Shantih Om . tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. Shantih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful