PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

Ainggih asapunika indik pidarta titiange. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. puisi miwah sane lianan. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. .ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. 3. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. Santukan punika. pidarta. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). wau 20%. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Sadurung titing matur amatra. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang.

banjar. Raris sane mangkin. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. Ring sejeroning pendidikan formal. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. Raris sane mangkin wenten pitaken. cutet atur titiang. ngwerdiang seni budaya druene. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. Punika nyihayang utsaha sane becik. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. Santih. Mungguing ring pendidikan informal. sayan becik. Ida dane sane baktinin titiang. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. i raga sami patut ngemban. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. mangda sayan lami. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. manawi akeh kirangipun. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Santih. SMK miwa ring perguruan tinggi. sayan asri. . dadia . desa. Duaning asapunika. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. gemah ripah loh jinawi. SMP. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. pemekas ngelimbakang. kamanah antuk titiang. Ida dane sane baktiang titinag. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. Inggih puputang titiang antuk parama santi. Inggih.Ida dane sareng sami. sayan nudut kayun. purana makaluripun. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. Om Santih. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. ring sajeroning sekaa trunatruni. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. SMA. Om.

yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. Pinaka panyineb atur. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. Para Guru-guru sane wangiang titiang. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. Santih. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. tan lali titiang ngaturang parama shanti. "Om. . Santih Om" 5. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang.4. Santih.

wentwn sane becik taler wenten sane kaon. Lian ring punika. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. Mungguing bhoga. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng.upabhoga. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. pasar seni muah sane lianan. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. sampun wenten kadi babuatane. Sarana makadi margi. listrik genah malajah marupa sekolah. ring Denpasar kawangun Bali hotel. Puaran sane kaon. rumasat sampun ngebek. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. lan paribhoga sami sampun sapatuta. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. makrama desa. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. ngastiti mangdawaras. pasar swalayan. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. malancaran nyegara gunung. lapangan golf. Ring sabilang kabupaten muah kota. muah sane siosan. pasar. pangarganbarang dados mael. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. Duk warsa 1935. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. bale banjar. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. karya sane abot dados angan. sane kantun rajeg kantos mangki. nincapang pikolih marupa artha. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. “Pulau Dewata”. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. nglila ulangun. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. . ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. Inggih punika kasidan mapikolih. Satata ngulati. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun.

Pawongan. inggih punika : Parhyangan. saha pirantin ipun. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. anggen nincapang wewangunan pariwisata. mustikanipun ring para yowana sareng sami. Shanti Om" 6. lan Palemahan. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. Shanti. . anggah ungguhin basa. yan iraga malaksana. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. janten wenten karang suwung. sutindih paramabela ring wangsa . ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. hotel. Pawongan. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. cottage. "Om Shanti. Ida dane sareng sami. Mogi-mogi rasabakti. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. Guru-guru. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. yan saihang ring iraga mapikayun. nenten cemer tur nenten sayan rusak. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. Indik palemahan. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. Nyarca indik pidabdab. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. titiang nunas geng rena sinampura. sekadi unjuk lungsur. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline.

iraga prasida nguasayang jagat. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. yadiastun ngemasin padem. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. iwang punika capuh. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. wantah yadnya sane pinih utama. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. tur maning ten dados lipia. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. punika wantah yadnya sane pinih utama. Den Ika Tan Pa Sastra. Yowana. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. awor sakadi amerta kalawan wisya. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. tur gilik seguluk. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. Ida dane para semeton sami. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. nika pinaka bukti sane pinih .Ida dane sinamian. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. yan urip tan medasar sastra. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. Rupawan. Kula Wisala. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. 73 warsa sane sampun lintang. Tika Padahana. para yowanane ring Indonesia. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. ngiring. Soekarno lan Moh." Punika mawinan. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. Para semeton ida dane sareng sami. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. Tan Hana Wangin Ika. pinih ajeng ring para yowanane sami. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. Tan Ateja Wedana Makucem. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. Ida dane sinamian. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. Mahyunikang Parangmuka". Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. Nanging yan jaya ring payudan. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia.

ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. Shantih Om . Shantih. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. manawi wenten kirang antuk titiang. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang.(*bb/pdb) "Om Shantih.utama anggen gegambelan. tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful