P. 1
Pidarta Bahasa Bali

Pidarta Bahasa Bali

|Views: 713|Likes:
Dipublikasikan oleh ratnapuri
pidarta bahasa bali
pidarta bahasa bali

More info:

Published by: ratnapuri on Mar 16, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2014

pdf

text

original

PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). puisi miwah sane lianan. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. Ainggih asapunika indik pidarta titiange. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Santukan punika.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. wau 20%. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. Sadurung titing matur amatra. 3. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. . Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. pidarta. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik.

ring sajeroning sekaa trunatruni. Raris sane mangkin. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. Ida dane sane baktinin titiang. Inggih puputang titiang antuk parama santi. Raris sane mangkin wenten pitaken. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. dadia . banjar. ngwerdiang seni budaya druene. i raga sami patut ngemban.Ida dane sareng sami. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. mangda sayan lami. Ring sejeroning pendidikan formal. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. desa. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. Santih. Ida dane sane baktiang titinag. cutet atur titiang. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. Punika nyihayang utsaha sane becik. sayan asri. purana makaluripun. kamanah antuk titiang. SMA. gemah ripah loh jinawi. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. Santih. Mungguing ring pendidikan informal. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. pemekas ngelimbakang. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. manawi akeh kirangipun. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. Inggih. sayan nudut kayun. . Om. Duaning asapunika. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. SMK miwa ring perguruan tinggi. sayan becik. Om Santih. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. SMP.

mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. Para Guru-guru sane wangiang titiang. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. Santih Om" 5. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Santih. Pinaka panyineb atur. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. "Om.4. . Santih. tan lali titiang ngaturang parama shanti. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang.

sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. ring Denpasar kawangun Bali hotel. makrama desa. . Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. Sarana makadi margi. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. pasar. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. Satata ngulati. Duk warsa 1935. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. Mungguing bhoga. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. Ring sabilang kabupaten muah kota. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. listrik genah malajah marupa sekolah. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. ngastiti mangdawaras. nincapang pikolih marupa artha. pangarganbarang dados mael. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. lapangan golf. Inggih punika kasidan mapikolih. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. pasar seni muah sane lianan. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. pasar swalayan.upabhoga. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. nglila ulangun. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. bale banjar. malancaran nyegara gunung. Puaran sane kaon. lan paribhoga sami sampun sapatuta. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. sane kantun rajeg kantos mangki. “Pulau Dewata”. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. sampun wenten kadi babuatane. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. rumasat sampun ngebek.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. Lian ring punika. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. karya sane abot dados angan. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. muah sane siosan.

Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. saha pirantin ipun. nenten cemer tur nenten sayan rusak. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. inggih punika : Parhyangan. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. mustikanipun ring para yowana sareng sami. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. anggah ungguhin basa.Pawongan. Mogi-mogi rasabakti. yan iraga malaksana. cottage. lan Palemahan. Ida dane sareng sami. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. anggen nincapang wewangunan pariwisata. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. hotel.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. janten wenten karang suwung. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Shanti. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. titiang nunas geng rena sinampura. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. Indik palemahan. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. . Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. Nyarca indik pidabdab. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. Pawongan. "Om Shanti. sekadi unjuk lungsur. yan saihang ring iraga mapikayun. Shanti Om" 6. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. Guru-guru. sutindih paramabela ring wangsa .

wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. Nanging yan jaya ring payudan. punika wantah yadnya sane pinih utama. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. iraga prasida nguasayang jagat. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. yadiastun ngemasin padem. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. Ida dane para semeton sami. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. Mahyunikang Parangmuka". kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. Den Ika Tan Pa Sastra. Tan Hana Wangin Ika. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. 73 warsa sane sampun lintang.Ida dane sinamian. iwang punika capuh. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. wantah yadnya sane pinih utama. Kula Wisala. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. awor sakadi amerta kalawan wisya. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. Para semeton ida dane sareng sami. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. pinih ajeng ring para yowanane sami. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. Yowana. Ida dane sinamian. nika pinaka bukti sane pinih . Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. yan urip tan medasar sastra. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. para yowanane ring Indonesia. Tan Ateja Wedana Makucem." Punika mawinan. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. tur gilik seguluk. Rupawan. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. tur maning ten dados lipia. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. ngiring. Tika Padahana. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. Soekarno lan Moh. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika.

tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. manawi wenten kirang antuk titiang.utama anggen gegambelan. Shantih.(*bb/pdb) "Om Shantih. Shantih Om . Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->