PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

Ainggih asapunika indik pidarta titiange. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. .Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. wau 20%. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. pidarta. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). Santukan punika. puisi miwah sane lianan. Sadurung titing matur amatra. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. 3. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. santukan antuk kertha wara nugraha Ida.

basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. pemekas ngelimbakang. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. Ida dane sane baktiang titinag. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Inggih. Mungguing ring pendidikan informal. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Duaning asapunika. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. sayan becik. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. banjar. Raris sane mangkin wenten pitaken. Inggih puputang titiang antuk parama santi. i raga sami patut ngemban. desa. SMA. Ring sejeroning pendidikan formal. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. Santih. manawi akeh kirangipun. SMP. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. Punika nyihayang utsaha sane becik. Santih. kamanah antuk titiang. gemah ripah loh jinawi. cutet atur titiang. sayan nudut kayun. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. SMK miwa ring perguruan tinggi. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. Om. purana makaluripun. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. ngwerdiang seni budaya druene. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. Ida dane sane baktinin titiang. Raris sane mangkin. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. mangda sayan lami. sayan asri. . ring sajeroning sekaa trunatruni. Om Santih. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa.Ida dane sareng sami. dadia . ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline.

Para Guru-guru sane wangiang titiang. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. Pinaka panyineb atur. Santih Om" 5. tan lali titiang ngaturang parama shanti. "Om. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. Santih. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. Santih. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. . Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang.4.

muah sane siosan. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. rumasat sampun ngebek. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. Lian ring punika. ring Denpasar kawangun Bali hotel. “Pulau Dewata”. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. sane kantun rajeg kantos mangki. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. makrama desa. malancaran nyegara gunung.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. Satata ngulati. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. nincapang pikolih marupa artha. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. pasar. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. Puaran sane kaon. Ring sabilang kabupaten muah kota. pasar seni muah sane lianan. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun.upabhoga. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. pasar swalayan. karya sane abot dados angan. sampun wenten kadi babuatane. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. lapangan golf. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. listrik genah malajah marupa sekolah. ngastiti mangdawaras. Sarana makadi margi. Mungguing bhoga. lan paribhoga sami sampun sapatuta. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. bale banjar. pangarganbarang dados mael. Duk warsa 1935. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. nglila ulangun. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. Inggih punika kasidan mapikolih. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. .

Nyarca indik pidabdab. janten wenten karang suwung. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. nenten cemer tur nenten sayan rusak. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. Mogi-mogi rasabakti.Pawongan. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. "Om Shanti. Guru-guru. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. inggih punika : Parhyangan. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. hotel. yan iraga malaksana. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. Ida dane sareng sami. Shanti. sutindih paramabela ring wangsa . Indik palemahan. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. cottage. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. Shanti Om" 6. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". mustikanipun ring para yowana sareng sami. lan Palemahan. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. anggen nincapang wewangunan pariwisata. anggah ungguhin basa. sekadi unjuk lungsur. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. titiang nunas geng rena sinampura. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. yan saihang ring iraga mapikayun. . saha pirantin ipun. Pawongan.

ngiring. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. Para semeton ida dane sareng sami. 73 warsa sane sampun lintang. Soekarno lan Moh. awor sakadi amerta kalawan wisya. iwang punika capuh. Ida dane para semeton sami. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. para yowanane ring Indonesia. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. nika pinaka bukti sane pinih . Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". Mahyunikang Parangmuka". mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. Rupawan. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. punika wantah yadnya sane pinih utama. Yowana. wantah yadnya sane pinih utama. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. yadiastun ngemasin padem. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. pinih ajeng ring para yowanane sami. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. Tan Ateja Wedana Makucem. Ida dane sinamian. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. Nanging yan jaya ring payudan. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. Kula Wisala. iraga prasida nguasayang jagat. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. tur gilik seguluk.Ida dane sinamian. Tika Padahana. yan urip tan medasar sastra. tur maning ten dados lipia." Punika mawinan. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. Den Ika Tan Pa Sastra. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Tan Hana Wangin Ika. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu.

tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. Shantih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang.utama anggen gegambelan.(*bb/pdb) "Om Shantih. manawi wenten kirang antuk titiang. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. Shantih Om .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful