Anda di halaman 1dari 12

Buat rujukan dari bahan-bahan bacaan dan kenalpasti kemahiran asas kaunseling yang perlu dimiliki oleh seseorang

guru bimbingan.

KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING YANG PERLU DIMILIKI OLEH SESEORANG GURU BIMBINGAN

KEMAHIRAN MENDENGAR Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling, begitulah petikan yang diambil dari Sapora Sipon et. al. (2006). Berdasarkan penyataan tersebut, dapatlah dibuktikan bahawa kemahiran mendengar merupakan kemahiran asas kaunseling yang perlu dimiliki oleh seseorang guru bimbingan. Hal ini kerana, kemahiran mendengar mampu memimpin seseorang kaunselor itu untuk memahami masalah klien dengan lebih mendalam sekaligus memudahkan proses kaunselor merawat seseoran g klien dalam sesuatu sesi kaunseling. Brownell (1996) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009) menyatakan bahawa mendengar adalah kemahiran teras yang mesti dikuasai oleh kaunselor kerana ia menjana kemahiran-kemahiran menolong yang lain dalam kaunseling. Kepentingan kemahiran ini ditegaskan lagi berdasarkan pendapat Sapora Sipon et. al. (2006) yang menyatakan bahawa pemahaman yang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya pendengaran yang baik. Justeru, untuk memperoleh kemahiran dalam bidang bimbingan dan kaunseling sekaligus memahami perincian masalah yang dihadapi oleh murid dengan lebih menyeluruh, semestinya kemahiran seseorang guru bimbingan untuk mendengar permasalahan murid sewaktu sesi bimbingan amatlah diperlukan. Semasa mendengar masalah murid ataupun klien, guru bimbingan perlulah memberi masa, ruang dan peluang kepada klien untuk menceritakan permasalahannya dengan selesa. Guru bimbingan perlu memberi tumpuan dan perhatian yang jitu terhadap segala perkara yang disampaikan bagi memudahkan pemahaman terhadap

permasalahan sebenar yang dihadapi oleh klien. Menurut Abdul Ghani (1999) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009), perhatian yang diberikan kepada klien akan memberikan gambaran kepadanya berkaitan sikap dan minat kaunselor dalam menolongnya. Sebaiknya, guru bimbingan tidak dibenarkan untuk menyampuk percakapan murid sewaktu sesi bimbingan. Pendapat ini berdasarkan kenyataan Muhd Mansur dan Siti Nordinar dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009) kaunselor yang baik akan meluangkan masa mendengar daripada menyampuk ataupun berkata-kata. Malek Muhamat Said (2009) turut menyatakan bahawa guru bimbingan perlu mengurangkan bercakap sebaliknya lebih banyak mendengar dan memahami apa yang diperkatakan oleh klien. Walaupun begitu, dalam teori kaunseling, mereka boleh memberi respons dan dorongan yang minima seperti menganggukkan kepala dan sebagainya untuk menggalakkan murid terus bercakap. Sewaktu mendengar masalah murid, guru bimbingan boleh mengaplikasikan

pendekatan yang dibawakan oleh Carl Rogers dalam Amla Salleh et. al. (2009) iaitu penerimaan positif tanpa syarat, kongruen yakni ikhlas dan pemahaman empati. Mereka harus menerima murid tanpa mengira perasaan, pemikiran ataupun tingkah laku murid tersebut. Menurut Carkhuff (1969) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009), seorang kaunselor perlu memahami dan mendengar dengan teliti sebelum membuat tanggapan yang muktamad kepada matlamat yang diterima daripada kliennya. Untuk itu, guru bimbingan juga tidak boleh melabel, membuat persepsi dan penilaian awal terhadap murid berdasarkan pengetahuan mereka terhadap latar belakang murid. Malek Muhamat Said (2009) juga menjelaskan bahawa guru bimbingan tidak boleh terlalu cepat membuat tanggapan dan penilaian. Choong Lean Keow (2010) menjelaskan bahawa guru bimbingan perlu mempamerkan ciri-ciri berikut: Memberi perhatian yang berkualiti kepada kebimbangan dan perasaan klien Bersikap tanpa menghukum terhadap klien serta menganggapnya sebagai seorang yang berhak diberi layanan yang tulen

Bertindakbalas dengan penuh empati serta memahami kerangka rujukan klien Menyedari dan meningkatkan potensi dan kebolehan klien

Kemahiran mendengar juga tidak hanya melibatkan deria telinga semata-mata sewaktu proses kaunseling. Ivey (1999) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009) turut menyatakan bahawa mendengar bukan merupakan satu proses yang pasif. Sebaliknya, deria-deria yang lain turut terlibat sama untuk melicinkan proses kaunseling yang dijalankan seperti mata untuk melihat tingkah laku dan tutur perkataan klien, hidung untuk menghidu bau-bau yang ada di sekeliling jika dapat dikaitkan dengan permasalahan serta deria-deria yang lain. Hal ini berikutan dengan perkara-perkara yang perlu didengar di dalam konteks kaunseling iaitu isi kandungan yang diperkatakan, perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan dan juga mendengar perasaan yang dinyatakan. Atas faktor sebeginilah istilah mendengar secara aktif diwujudkan oleh Carl Rogers menurut Ee Ah Meng (1995) untuk menegaskan bahawa perbuatan kaunselor mendengar masalah klien bukanlah merupakan aktiviti yang pasif sebaliknya ia merupakan proses yang aktif apabila kaunselor mendengar dan memerhati dengan mata hati terhadap setiap pertuturan, perbuatan, tindak balas dan ekspresi yang dicerminkan oleh klien. Justeru, seorang guru bimbingan itu perlulah mengaplikasikan kemahiran mendengar secara aktif ini ketika melaksanakan proses bimbingan bersama murid yang menghadapi masalah. Ee Ah Meng (1995) turut menyatakan bahawa mendengar secara aktif memerlukan guru bimbingan bukan sahaja mendengar tetapi memahami perasaan klien dengan mendalam. Pendapat ini bertepatan dengan pendapat Patterson (1969) dalam Tang Chee Yee (1989) yang mengatakan bahawa kaunselor hendaklah dapat mengalami perasaan yang sedang dialami oleh klien, mendengar apa sahaja yang diperkatakan oleh klien dan memberi peluang supaya klien dapat menceritakan masalah dan pandangannya. Untuk itu, selain menguasai kemahiran mendengar secara aktif terhadap permasalahan klien, guru bimbingan juga perlu berkemahiran mendengar secara empati untuk memahami perasaan klien. Mendengar dengan empati ini dapat

membuktikan kepada klien bahawa guru bimbingan telah mendengar, memahami dan merasai kepayahan dan kegusaran yang dialami oleh klien. Selain melicinkan proses sesi kaunseling, kemahiran mendengar secara aktif ini dapat memberi pelbagai manfaat serta kebaikan buat kaunselor dan klien. Ee Ah Meng (1995) menyatakan dua kebaikan yang utama hasil kemahiran mendengar secara aktif iaitu membekalkan lebih banyak maklumat untuk perbincangan dan tindakan lanjut serta mempunyai kesan terapeutik kepada klien apabila proses meluahkan masalah tersebut menghasilkan pelepasan emosi. Beliau juga menegaskan, pendengar yang aktif akan memberikan kesan perasaan penting bagi individu yang meluahkan masalah. Dengan ini, hubungan antara guru bimbingan dan klien dapat dikukuhkan apabila klien dapat mempercayai guru bimbingan serta mampu untuk meluahkan masalah kepada guru bimbingan pada bila-bila masa sahaja. KEMAHIRAN MELAYAN Kemahiran melayan merupakan kemahiran yang distrategikan untuk menambat hati klien supaya kaunselor dapat membantunya. Kemahiran ini sememangnya penting untuk diamalkan terutamanya pada awal sesi kaunseling ketika kaunselor menjemput klien masuk ke dalam bilik kaunseling dengan cara yang mesra. Berdasarkan pendapat Mohammad Aziz Shah et. al. (2009), cara layanan kaunselor yang mesra tersebut akan menarik klien supaya berada di bilik kaunseling dan berasa selamat. Untuk itu, guru bimbingan juga seharusnya mampu menguasai kemahiran melayan dengan baik untuk membuatkan murid sentiasa berasa mudah untuk berkongsi masalah dengan guru. Amla Salleh et. al. (2009) menyarankan strategi bagi kemahiran melayan ini adalah melalui tingkah laku kaunselor seperti cara duduk, air muka, gerak-geri, nada suara dan tutur kata yang menunjukkan kaunselor sedia mendengar dan menggalakkan percakapan klien. Hal ini bertepatan dengan penyataan Malek Muhamat Said (2009): Semasa intervensi kaunseling, klien memerlukan layanan secara fizikal dan psikologi seperti kedudukan badan atau postur yang sesuai, anggukan kepala, ekspresi muka, kontak mata, bahasa isyarat dan dorongan secara lisan.

Perkara-perkara sebegini sememangnya penting bagi memberi keutamaan kepada klien untuk memastikan klien berasa selesa, selamat dan percaya kepada kebolehan kaunselor untuk berkongsi masalah yang dihadapinya. Kemahiran ini bersesuaian dengan matlamat utama kaunseling bagi memudahkan klien meluahkan masalah kepada klien serta bertepatan dengan penyataan Ivey dan Ivey (1999) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009) bahawa kemahiran melayan digunakan bagi membantu klien meluahkan cerita atau permasalahan mereka. Justeru, guru bimbingan perlu sentiasa menitikberatkan aspek-aspek tersebut ketika mengadakan sesi bimbingan bersama murid. Menurut Covey (2001) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009), perbuatan melayan melibatkan kombinasi berikut, iaitu: 1. Kontak mata 2. Kualiti vokal 3. Bahasa tanpa lisan 4. Kemahiran memfokus 5. Ekspresi muka 6. Tahap tenaga 7. Kedudukan dan jarak 8. Dorongan minima 9. Mendengar

Merujuk kepada perkara keenam di atas, guru bimbingan juga perlu sentiasa sihat, ceria dan bertenaga terutamanya ketika memberi bimbingan. Hal ini kerana menurut Mizan Aidiliah et. al. (1995) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009), tahap tenaga kaunselor memberikan mood kepada sesi kaunseling. Kaunselor yang kelihatan letih akan menimbulkan rasa kurang yakin dalam diri klien terhadapnya. Jika situasi yang sama berlaku kepada guru bimbingan yang kelihatan letih, stress dan tidak bertenaga akibat bebanan kerja yang berlebihan, maka murid yang menghadapi masalah berkemungkinan akan berasa ragu-ragu untuk menceritakan permasalahannya kepada guru.

Dengan keberkesanan kemahiran melayan yang dilakukan, guru bimbingan dapat membina hubungan, mengumpul maklumat, mengembangkan dan meningkatkan hubungan serta membantu murid membuat keputusan dan seterusnya melakukan tindakan selanjutnya.

KEMAHIRAN EMPATI Menurut Dr. Maznah Baba et. al. (2007), empati dapat diterangkan sebagai kefahaman yang tepat atau accurate understanding. Hal ini bermaksud, pembimbing yang berjaya menguasai kemahiran empati adalah mereka yang berusaha berfikir bersama klien dan bukannya berfikir untuk klien. Guru bimbingan juga perlu memiliki kemahiran empati agar dapat memahami dengan jelas permasalahan yang dihadapi oleh muridnya. Apabila guru bimbingan sendiri dapat merasai kerumitan masalah yang diceritakan dengan meletakkan diri pada posisi keadaan murid, mereka semestinya dapat menjiwai masalah murid sekaligus dapat memimpin murid mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul. Menurut Dr. Maznah Baba et. al. (2007) lagi, empati adalah suatu keupayaan memahami klien daripada ruang rujuk klien itu sendiri. Pendapat ini bertepatan dengan penekanan Rogers dalam Sabariah Siron (2005) yang menegaskan bahawa kaunselor perlu membina pemahaman yang tepat terhadap ruang rujukan dalaman klien. Walaupun kaunselor tidak boleh menjadi klien, namun kaunselor sendiri perlu cuba memahami seolah-olah dia sendiri berada di tempat klien. Berdasarkan kepentingan konsep empati tersebut, adalah menjadi satu kemestian bagi guru bimbingan untuk menguasai kemahiran empati sewaktu menjalankan proses bimbingan. Choong Lean Keow (2010) menjelaskan bahawa guru bimbingan dan kaunseling perlu cuba menyelami dunia klien untuk mengalami situasi yang sedang dilalui oleh klien serta menghayati perasaan yang sedang dirasainya ketika itu. Dr. Maznah Baba et. al. (2007) menyatakan kemahiran empati menuntut seseorang pembimbing memberi respons secara lisan mahupun bukan lisan kepada aspek kognitif atau pemikiran dan afektif iaitu perasaan mesej yang disampaikan oleh klien.

Contoh kenyataan berempati menurut Dr. Maznah Baba et. al. (2007) : Klien : Saya cuba berbaik dengan ayah saya, tetapi tidak berha sil. Dia terlalu kasar ke atas saya. Kaunselor : Jadi saudara rasa putus asa pada cubaan saudara berbaik dengan ayah saudara? Kemahiran empati juga boleh diekspresikan secara lisan mahupun bukan lisan melalui contoh-contoh berikut dalam Dr. Maznah Baba et. al. (2007) : EMPATI SECARA LISAN Tunjukkan keinginan memahami dengan bertanyakan pengalaman dan perasaan klien Bincangkan sesuatu perkara mengikut kepentingan klien Beri perhatian, pengiktirafan dan tumpuan kepada perasaan klien, nama ataupun labelkan perasaan itu Beri perhatian dan nyatakan mesej klien yang tersirat EMPATI SECARA BUKAN LISAN Kaunselor perlu melakukan kontak mata (eye contact) secara langsung dengan meyakinkan klien menerusi pandangan mata bahawa kaunselor sedang memberi perhatian. Kontak mata ini perlu dilakukan dengan berhatihati mengikut kesesuaian konteks budaya setempat Kaunselor perlu duduk membongkok sedikit ke arah klien melambangkan minat dan kesungguhan Menghadap klien Memastikan kedudukan tangan yang melambangkan kaunselor bersikap terbuka

KEMAHIRAN KOMUNIKASI Dalam sesuatu sesi kaunseling, hubungan di antara kaunselor dan klien adalah berbentuk interpersonal yang melibatkan interaksi antara individu melalui komunikasi secara dua hala. Justeru, kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi amat penting sekali untuk diaplikasikan kerana ia melibatkan penyampaian idea, maklumat, perasaan dan ekspresi tingkah laku antara satu sama lain seperti kenyataan dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009). Kepentingan kemahiran komunikasi dalam sesi kaunseling sememangnya kerap kali ditegaskan dalam pelbagai rujukan. Contohnya menurut Okun (1997) dalam Amla Salleh et. al. (2009) yang menyatakan bahawa kemahiran yang paling banyak digunakan dalam proses kaunseling adalah kemahiran berkomunikasi, selain daripada pengetahuan tentang perkembangan manusia dan kemahiran membuat penilaian. Berdasarkan pendapat Okun tersebut, terbukti bahawa kemahiran

komunikasi juga merupakan kemahiran yang penting untuk dimiliki oleh guru bimbingan bagi menjalankan proses bimbingan. Menurut Okun (1997) lagi, bagi seorang kaunselor komunikasinya perlulah memenuhi tujuan berikut: 1. Kaunselor menyatakan yang dia sedang mendengar dan cuba memahami klien dari perspektif mereka 2. Kaunselor menyatakan kemampuannya membantu, kemesraannya,

penerimaannya, hormatnya dan keprihatinannya terhadap klien 3. Kaunselor cuba membantu klien meningkatkan pemahaman tentang dirinya dan orang lain. Oleh itu, setiap kaunselor perlulah mempunyai kemahiran berkomunikasi yang membantu dan sentiasa mengamalkannya sehingga menjadi sebati dengan diri, supaya dia dapat membina hubungan kaunseling yang berkesan Komunikasi di antara kaunselor dengan klien dalam proses kaunseling melibatkan komunikasi lisan dan bukan lisan. Komunikasi lisan memudahkan kaunselor memahami dan menyampaikan mesej kepada klien manakala komunikasi bukan lisan digunakan bagi menjelaskan sesuatu keadaan yang ditunjukkan.

KOMUNIKASI LISAN Definisi komunikasi lisan ditakrifkan menurut Dr. Maznah Baba et. al. (2007) sebagai interaksi tutur kata secara timbal balas di antara pembimbing dan klien dalam memahami dunia klien dengan lebih jelas. Dengan adanya kemahiran komunikasi lisan, seseorang kaunselor dapat menjalankan proses kaunseling dengan lancar dan berkesan kerana kemahiran ini membolehkan kaunselor membuat refleksi, konfrontasi, prafasa dan mengenal pasti masalah seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Aziz Shah et. al. (2009). Seperti yang diketahui, peranan guru sebagai agen sosial sudah semestinya membuktikan bahawa guru tersebut mempunyai kemahiran sosial dan kemahiran komunikasi lisan yang tinggi. Namun dalam aspek bimbingan dan kaunseling, masih terdapat beberapa perkara mahupun etika yang perlu diambil kira oleh guru bimbingan sewaktu berkomunikasi bersama murid atau klien. Antara perkara penting yang terkandung dalam komunikasi lisan menurut Dr. Maznah Baba et. al. (2007) ialah: o Memahami dan dapat menggunakan sesuatu istilah berkaitan perasaan tertentu dengan jelas o Memahami dan dapat menggunakan istilah yang berkaitan dengan pemikiran o Bertanya sesuatu soalan dengan jelas dan dapat difahami o Menggunakan bahasa yang mudah, jelas difahami dan sesuai dengan tahap umur dan latar belakang klien o Menyampaikan sesuatu maklumat dengan jelas, tepat dan tidak mengelirukan o Menyampaikan apa yang difahami dengan tepat dan jelas makna o Menggunakan analogi yang mudah difahami oleh klien o Bertutur kata dengan tenang dan nada yang sesuai o Menggunakan susunan perkataan yang teratur o Menggunakan bahan sokongan bagi mengukuhkan pendapat, pandangan atau maklumat

o Tutur kata yang dapat mencabar minda, perasaan ke arah perubahan tingkah laku Laras bahasa merupakan perkara penting yang perlu dititikberatkan ketika diaplikasikan dalam kemahiran berkomunikasi. Seseorang guru bimbingan itu perlu menggunakan laras bahasa yang bersesuaian dengan latar belakang klien beserta dengan kata-kata yang jelas dan mudah difahami. Guru bimbingan perlu mengelakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh klien untuk mengelakkan klien berasa rendah diri dan tidak yakin ketika berkomunikasi bersama guru bimbingan. Sapora Sipon et. al. (2006) menyarankan agar kaunselor perlu cuba untuk menggunakan perkataan yang mudah supaya klien tidak berasa rendah diri apabila berhadapan dengan kaunselor. Di samping itu, kaunselor juga perlu mengelakkan penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit untuk mengelakkan klien daripada menjadi keliru dan tidak faham tentang apa yang diperkatakan oleh kaunselor. KOMUNIKASI BUKAN LISAN Komunikasi bukan lisan pula dimaksudkan sebagai mesej yang disampaikan bukan melalui tutur kata tetapi melalui ekspresi muka, pandangan mata dan gerak-geri menurut Dr. Maznah Baba et. al. (2007). Kemahiran ini sememangnya perlu dititikberatkan untuk menjadikan seseorang guru bimbingan itu dapat mentafsirkan komunikasi bukan lisan yang ditunjukkan oleh klien supaya dapat memahami klien dengan lebih mendalam. Untuk memahami masalah klien, tidak semestinya seseorang guru bimbingan itu hanya perlu mendengar kepada permasalahan klien melalui komunikasi lisan daripada klien semata-mata. Sebaliknya, kemahiran komunikasi bukan lisan dapat membantu guru bimbingan dalam mentafsir dan memahami segala butiran lain yang berkenaan dengan masalah klien melalui pemerhatian terhadap segala respon, perbuatan, ekspresi dan tindak balas klien. Hal ini sekaligus memudahkan guru bimbingan untuk memahami permasalahan klien seperti pendapat Mehrabian (1967) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009) yang menyatakan bahawa individu menghantar informasi secara berterusan melalui ekspresi muka, pergerakan badan dan tingkah laku mereka. Justeru,

guru bimbingan perlu mengetahui setiap tingkah laku, respon dan riak wajah yang dipamerkan oleh klien supaya dapat membantunya dalam proses sesi bimbingan. Yee (1995) dalam Mohammad Aziz Shah et. al. (2009) menyatakan bahawa komunikasi bukan lisan atau tingkah laku tanpa pertuturan adalah satu cara untuk kaunselor membaca apa yang dirasai oleh klien. Ia juga dapat memberikan gambaran yang lebih cepat berbanding dengan bertutur. Pendapat ini bersesuaian dengan pandangan Tang Chee Yee (1989) berkenaan komunikasi bukan lisan ini dapat memberi gambaran yang lebih cepat, kerana manusia lebih cepat bertindak daripada bertutur. Kemahiran mentafsir komunikasi bukan lisan ini sememangnya dimiliki oleh guru-guru yang berpengalaman mengajar kerana mereka sendiri sudah dapat memahami perasaan, tingkah laku, sikap dan emosi murid yang ditunjukkan berdasarkan pengalaman mengajar tersebut. Selain berkemahiran mentafsir komunikasi bukan lisan yang terdapat pada murid atau klien, guru bimbingan juga perlu menguasai kemahiran komunikasi bukan lisan pada diri mereka sendiri sewaktu menjalankan proses bimbingan. Menurut Dr. Maznah Baba et. al. (2007), Egan (1990) memberi akronim SOLER sebagai singkatan kepada kemahiran komunikasi bukan lisan sebagai peringatan dan garis panduan buat guru bimbingan dan kaunselor. S O L = Face the client Squarely (Menghadap klien dan tiada sekatan di antaranya) = Adopt an Open posture (Postur badan yang terbuka) = Leaning forward (Perbuatan pembimbing mencondong sedikit ke hadapan bagi menunjukkan kemesraan dan penerimaan pembimbing kepada klien) E = Eye contact (Penumpuan pembimbing kepada muka klien dan juga gerak-geri klien bertujuan menimbulkan rasa penerimaan, dipercayai dan keselesaan) R = Relax (Kendalikan sesi dalam keadaan tenang dan tenteram)

Guru bimbingan boleh mengaplikasikan kaedah ini sewaktu mengadakan proses bimbingan bagi kemahiran komunikasi bukan lisan. Mereka juga boleh menggunakan strategi dan teknik komunikasi bukan lisan yang sesuai bagi membantu proses bimbingan berjalan dengan berkesan. Banyak teknik dan kemahiran komunikasi bukan lisan yang didedahkan kepada kaunselor dan guru bimbingan untuk dikuasai. Sapora Sipon et. al. (2006) mencadangkan kaunselor boleh mengangguk kepalanya, membesarkan matanya bagi menunjukkan minat, memberikan postur duduk yang mencondong ke hadapan sedikit dan lain-lain gerak balas yang bersesuaian. Antara kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam komunikasi bukan lisan menurut

Mohammad Aziz Shah et. al. (2009) adalah seperti berikut: 1. Senyuman 2. Kontak mata 3. Posisi badan 4. Kedudukan dan jarak 5. Ekspresi muka 6. Tahap tenaga 7. Sentuhan 8. Nada suara 9. Pergerakan kaki dan tangan 10. Warna dan cara pakaian