Anda di halaman 1dari 8

Refleksi Pengajaran Kekuatan Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan aktiviti p&p ialah ketegasan

dan kelantangan suara. Suara yang lantang akan memudahkan murid mendengar seterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, kelantangan suara juga menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan sesuatu. Kejelasan memberikan arahan juga merupakan kekuatan yang dikenalpasti dalam penyampaian pelajaran. Kejelasan penyampaian memainkan peranan dalam kefahaman murid. Hal ini sangat berkaitan dengan tindakan susulan murid. Arahan yang diberi jelas, memudahkan murid faham, seterusnya melakukan tugas mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran. Penggunaan ICT juga telah menarik minat pelajar untuk belajar cara membuat mozek. Melalui carta langkah yang dipersembahkan melalui power point ini membolehkan murid lebih faham akan langkah-langkah menghasilkan gambar dengan teknik mozek.

Kelemahan Kebersihan kelas masih menjadi kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Murid sibuk akan mengunting kertas warna tanpa mempedulikan kebersihan kelas. Kelemahan yang seterusnya ialah terdapat seorang budak hyperaktif dalam kelas berkenaan. Budak tersebut telah melakukan pelbagai perbuatan yang telah mengganggu murid lain dalam proses membuat mozek.
Cara mengatasi masalah Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambah baikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang.Guru perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap sudut kelas bagi memantau dan melihat setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika p&p berjalan. Kaedah ini sangat membantu guru dalam mengawal murid di dalam kelas, sama ada mengawal tingkah laku murid, atau membantu ketidak fahaman murid terhadap pelajaran secara seta merta. Perkara ini perlu dilakukan oleh setiap guru dalam proses p&p di dalam kelas. Ia menunjukkan interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid. Masalah hyperaktif murid juga dapat diselesaikan melalui teknik ini.
Posted by Christina Chin Hsiao Ying ( D201

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA : : : : : : : Pendidikan Seni Visual 4 Jujur 14. 7. 2011 Menggambar Mozek Kapal Laut 9:50am 10:50am (60 Minit)

1. 2. 3.

OBJEKTIF P&P : Pada akhir pembelajaran murid dapat :Memilih bahan, bentuk dan warna mozek yang sesuai untuk menghasilkan mozek kapal laut. Membuat gambar kapal laut dengan teknik mozek dengan betul. Menghargai hasil kerja yang telah dilakukan. PENGETAHUAN SEDIA ADA : 1. Murid telah biasa melihat kapal laut dalam media cetak dan elektronik. 2. Murid telah mempelajari teknik mozek. 3. Murid telah mempelajari kemahiran membentuk,menampal, menyusun dan memadankan warna. PENERAPAN NILAI : 1. Menghargai makhluk ciptaan Tuhan. 2. Kekemasan dan ketekunan dalam mengaplikasikan unsur seni. 3. Berfikir secara kritis dan kreatif. KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF : 1. Dapat membentuk, menyusun dan menampal dengan kemas. 2. Dapat menggunakan pelbagai warna dan bentuk mozek untuk menghasilkan kapal laut.

MENGAJAR: Kertas lukisan, pensel, kertas pelbagai warna, gam dan gunting. ALAT BANTU MENGAJAR :

1. 2. 3.

Gambar kapal laut dalam power point Carta langkah menghasilkan kapal laut menggunakan teknik mozek. Hasil gambar kapal laut menggunakan teknik mozek dan pelbagai produk lain.

SUMBER RUJUKAN: Kementerian Pendidikan Malaysia,(2000).Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia,(2003).Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. Mohd. Azlan Zakaria, (2004), Paduan Khas & Lembaran Aktiviti Pendidikan Seni Visual (Tahun 4), Penerbitan Mega Setia Emas Sdn.Bhd. Petaling Jaya.

LANGKA H / MASA Set Induksi ( 5 minit ) 9:30am 9:35am

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P & P

Membuat rangsangan pelajaran Menarik minat pelajar Memberi tumpuan pelajar dalam pengajaran dan 1. pembelajaran. 2.

3. 4. Langkah 1 Demonstr asi ( 10minit ) 9:35am 9:45am Memperkenalkan teknik mozeksebagai tajuk pelajaran pada hari ini. Memberi kefahaman

Guru menunjukkan gambar pelbagaikapal BBM melalui power point.pengangkautan air. Gambar kapal laut Guru bertanya kepada dalam power point murid : Pernah melihat gambar ini? Dimana? Apa yang kamu nampak menerusi gambar ini? Apa kegunaan kapal laut kepada manusia? Boleh kamu terangkan apakah ciri-cirinya Guru menunjukkanhasil TEORI menggambar kapal laut KECERGASAN PELBAGAI menggunakan teknik mozek kepada murid. Visual ruang Guru menunjukkan NILAI

CATATAN/ STRATEGI PEMBELAJARAN Teori kontekstual

kepada murid tentang teknikmozek yang betul. Menentukan gambar lakaran bagi sebuah kapal laut ciri: Badan Corong asap Tingkap dan pintu

keperluan asas menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar ABM

Guru menerangkancara membuat lakaran kapal laut mestilah: Mudah Besar Ringkas Murid memahami langkah 1.

BBM Gambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point

Langkah 2 ( 10 minit ) 9:45am 9:55am

Memberi kefahaman kepada murid tentang cara memotong kertas warna sebaiknya 1cm x 1cm.

TEORI Guru menunjukkan KECERGASAN langkah 2. PELBAGAI Murid memahamicara memotong kertas Visual ruang warna. Teori belajar cara belajar NILAI Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar

BBM Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point.

Langkah 3 ( 10 minit ) 9:55am 10:05am

Memberi kefahaman kepada murid tentangmenampal permukaan laut dengan teknik mozek yang betul.

Guru menunjukkan langkah 3. Murid memahami cara menampal dan menyusun kertas warna pada permukaan laut

Teori konstruktivisme NILAI Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar

BBM Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point.

ngkah 4 ( 15minit ) 10:05am 10:20am

Mengaplikasikan prinsip prinsip menggambar menggunakan teknik mozekuntuk menghasilkankapal laut.

Guru menunjukkan langkah 4 dan 5. Guru menekankan dalam urusan kerja menghalus dan

Teori pembelajaran masteri NILAI Sabar Prihatin

kesesuaian warna.

Bersungguh sungguh BBM

Murid dapatmenghasilkangam bar kapal laut menggunakan teknik mozek.

CONTOH Hasil menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

Penilaian kemuncak

Guru mengambil sampel secara rawak

Guru bertanyakan murid :

Teori kecergasan pelbagai

( 5 minit ) 10:20am 10:25am

1. Guru meminta murid membuat kritikan 2.

Penambahbaikan dan 3. pemulihan

Penutup ( 5 minit ) 10:25am 10:30am 1. 2.

Merumus kerja menggunakan teknik mozekmenggamba rkapal laut. Gambar lakaran Kesan mozek dan susunannya 3. Kemasan

Cantik atau gambar kapal laut ini? Apakah yangkomen anda tentang hasil ini? Bagaimanakah untuk menjadikangambar kapal laut ini lebih menarik dan cantik? Apakah yang anda perolehi daripada kerja menghasilkan gambar kapal lautdengan menggunakan teknikmozek tadi? Sila beri komen anda dari segi kekuatan dan kelemahan dalam kerja anda.

NILAI Jujur Prihatin Bersungguh - sungguh

TEORI KECERGASAN PELBAGAI Visual ruang