Anda di halaman 1dari 4

Avwg Avie Mwijv`i mg_b Kwi

dviK Iqvwmd
NbKl avZe cvZ Zwi wecyj GK M^yR hb eiZi AvKvk| GK gnv`ycyi nvo nvo Qwoq w`Q
Zvi AeKvk| w`M hb SKSK aymi GK U, h isB `qv nvK Ljyo RUjv ZvZ Avovj cve
bv| AvKvk wnivwkgvgq| hw` BQv Kwi, Ze nvZ PK wbq mB U hv wKQy wjL djZ cvwi Avwg|
Kx GK SuvK Pc em Avgvi gv_vq| hw` Avwg DV hZ cvwi Lye DuPz Kvbv `vjvbi Qv`, ZLb Kx
wjLe Avwg, AvKvk? Iiv ZvgvK hZ `e bv| nuv, Zv Zv ejvB nqQ| nqZv gZz Gm wbq
hve Avgv`i wK Agi nvK Rfwg? GUvI AvM ejv nqQ| wnivwkgv? ZvI Zv cyibv K_v|
Avgvi wZ _K, Avgvi AvOzj _K Si Si coQ kjv| Avwg fyj MwQ nid| Kej wZZ
Aq nq AvQ GB QqwU Ai : B-E-I-R-U-T|
(Memory Of Forgetfulness : Mahmood Darwish)

eiZ am hvQ evgvq| ZQbQ nq hvQ MvRv cyo LvK nQ| evgvi wegvbi avZe MRb
LvbLvb nq hvQ AvKvk| mxgv QviLvi nQ UvsKi NvZ-AvNvZ| c`vwZKi eyU gvwUZ jLv
nQ wnsmvi ciIqvbv| wne Ck^ii NYv AwZ HwZnvwmK| kixii cvc wZb `b kixii asm,
kixii cY `b kixix cyivi| Bw``i wZwb w`qQb `ya gayi bni cevwnZ BmivBj| Avi
Avie`i Rb Zvi Adzivb jvbr| Ggb vm h Mfi wkI RvZ fq cvq| ZeyI Zviv Rvq| cv_i,
iKU ev ivBdj nvZ bqvi Rb ev wbRKB evgv evbvevi Rb| ew`kvjvq kke ej wKQy _vK
bv| `vmi wkI h `vm mUv mB wk `vmwUI Rvb Avgiv Rvwb bv| mB wkiv ej bv, gv AvgvK
ZzB Avbwj Kb wdwiq b| mLvb evgv-evi` Avi gZzi Aven bvix-cyili wgjb Zey nq, mvbi
Avkvq| nvq mvb? GZ R Zey Kg hvq RvwZi AvKvi| RvwZK wUwKq ivLvi Rb Aviv Aviv R
PvB| Aviv wk PvB knx``i Lvwj RvqMv fivU Kivi Rb| mnm mnm eQii RvZxq Aw^ wUKe bv
hw` bv wk Rvq, hw` bv wk nuvUvPjv wkLjB knx` nZ bv hvq| R Avi gZzi G Kvb AK Kl
hvQ AvR wdwjwb I jevbb?
evBeji Avv bwZK Acivai Rb mvWvg Avi Mvgvivn bvg `ywU kniK Avb Avi cv_ii
AvNvZ asm Ki w`qwQjb| Avi GLb BmivBj wdwjwb Avi jevbbK asm KiQ| Zv`i Aciva
Zviv gacvPi be Ck^i BmivBji weiPviY KiQ, nvgvm Avi wnReyvnK mg_b KiQ
mLvbKvi gvbyl| cvvi KZv`i KvQ ^vaxb gymjgvb nIqv Kej ivRbwZK AcivaB bq, bwZK
AcivaI eU| H evBejB ejv nqQ, bex Bevwng kni `ywUi Awaevmx`i c Avvi KvQ KvKzwZ
RvwbqwQjb| cvvZ mB BevwngI AvR KD bvB|

G hy kixii wei kixii hy| mvgvRev` Pvq AewmZ kixi| Aek ne bv h, m asm ne|
Aei RvwZi kixi Kej Zvi MZii ga mxwgZ bv| Zvi fwg, Zvi AvKvk, Zvi cKwZ Ges Zvi
BwZnvm ch Qovbv Zvi kixi| DcwbewkZ h mgvRi ga wbRK mbv Ki DcwbewkZi
kixii AvqZb _vK mB mgvRI| Dcwbek G kixiK asm Ki `Lji cqvRb, cuywRi
cqvRb| AvwacZB Zvi wUK _vKvi wfw| kixii G asm gbK ev` w`q me nq bv| ZvB gbK
Rv`y Kivi ewUKv wnmve mfZv bvgK GK gvqv m Zwi Ki ivL| mB gvqv Avgv`i Ges AvMvmx
cwgv kwK GKB hywev` GKB gvbweKZv GKB gjeva Avi GKB Dqbi ZwiKvq eua ivL|
cwwg eyRvqv cxii Quyo `qv cvMwo aiB bv Avgiv wkwZ gawe GLb hv, Zv nq DwV| nq DwV
cwgv AwacwZi wPivwq e`vei wPi gywi`vb| evcviUv Kej eyk-qvii KvimvwR ev nvwUsUbi
Dei gwi Dvwb bq| BDivc hLb AvjvwKZ `kb, mvwnZ Avi gvbeZvev`i XwKZ wbii cvi
w`q mfZvi K` nq DVQ, mB ^YhyMB wK Gwkqv, AvwdKv Avi jvwUb AvgwiKvq eeiZg `Lj
Avi jybi Rvqvii Kvj bq? mfZv Avi eeiZv wK bq GKB Jim R bqv `yB fvB? Zvi
wbivKvi hywev`i gaB wK dvwmev`x k^i exR jyKvbv wQj bv? BivK-AvdMvwbvb Avi
wdwjwb-jevbb ZvB Kvbv `yNUbv bq G Zvi ^fveiB dwRjZ| Dvbi hyM _KB BDivcxq
eyRvqvi AvMvmx zav GK gynZi RbI wbi nqwb| mKviY, Zvi GB AvwacZi chyw h AvaywbK
gZv`k Mov Zvi weivwaZv bv Ki mwZKvifve gacvP Kbv, Kvbv cvPxq mgvR-A_bxwZ I
cKwZ alYi wei `uvovbv hvq bv| `uvovbv hvq bv, Lv` cvvZi KcviU cuywRi RuvZvKj wc
nIqv BDivc AvgwiKvi fZii ZZxq wek^i m mngwgZvi cvUvZb| G K_v eySZ Avgv`i
AvRv `wi njI AvjRwiq weex dvbR dvbvi eivZ Ruv cj muv Zv AbK AvMB Ui
cqwQjb| dvbR dvbvi iPW Ad w` Av_ eBqi fwgKvq ZvB wZwb ^xKvi Kib, BDivcxq
GwjU GKwU JcwbewkK GwjU Zwii KvR nvZ wbqwQj| mvebvgq hyeK`i Zviv eQ wbZ|
MbMb jvj jvnvi QuKvq `vM gi `qvi gZv cvvZ mswZi eywbqv`x bxwZgvjv w`q Zv`i `M
`Iqv nZv| Zv`i gyLMni fwiq `qv nZv iMxi, gnvb Avi SuvSvjv kvejx w`q Zv `uvZ
evRZv| JcwbewkK `k wKQyKvj _vKvi ci Zv`i cvVvbv nZv wbRi `k| GB Pjgvb wg_vi
cwZgwZ`i Zid ZLb Zv`i `kxfvB`i ejvi gZv wKQyB Avi _vKZv bv| Zviv ay cwZawb
KiZv| cvwim, jb, AvgviWvg Avgiv DPviY KiZvg cvi_bb vZ^, Avi AvwdKv A_ev
Gwkqvi Kv_vI Zv`i K Lyj hZv, ...Z Z| Gfve Avgiv Zviv nq DVZ PqwQ|
Avgv`i mvwnZ I eywew mB Zvivi RevbxZ ewYZ nq| KviY Avgv`i K_v Avgiv Avgv`i fvlvq
ejZ wkwLwb| GLb Avi mf nIqvi Rb BIivc hZ nq bv, BDivc Pj Avm Nii KvQ|
`vKvb Lvj evnvwi me Dqb, cMwZ Avi AvaywbKZvi| G cYi cPviK`i Avgiv bvg w`qwQ
RvZxq eywRxex| A_P Kx cwinvm! KvwU KvwU Avuavievmx RbMYi KvQ G`i Kvbv cvmwKZv
bvB| G eywRxex`i Zviv cuyQI `L bv| ZvnjI Avgv`i mvswZK givR e nq bv, Aviki
msev`i ZlvI gU bv Avgv`i| Avgv`i evmbv Pvq BIivci jvIn gvndzR iwZ mfZvi kuvm
PL `Lvi Awfhvb PvjvZ|
ZvB Avgv`i gZv DcwbewkZ `ki mvgvwRK cuvK AvUK _K Kbvi mylgvq cvK LZ _vKv
cwZwU AvjvwKZ I wkwZ bvMwiK`i wK wbRK ck Kiv DwPZ bq, h myiwfZ gvgi cvLbvq
Avgv`i eywewK Dovj, Zv Kej RvZxq Aev Z_v RbMYi `y`kv _KB `i mievi Qj? Qj,
Kbbv cvLbvUv gvgi Avi msMvgi mhi Zvc Zv Mj hZ eva| BKvimi gZvB|

ZeyI mfZv _vKQ| _K hvQ cwg Avi `iZvwoZ Avgv`i gMRi Kvl Kvl| jLK-wkx
Avi AvjvwKZ gMR cyw hvMvbv G gnvb mfZv| nvq mfZv! mUv GLb GK cwiZ wcivwgW,
hvi Mvq gvZ kqvj Avi nvqbv| mB gyZi avivq AeMvwnZ mfZvi euvU `yBq Kvb myav Avgiv
PU wbZ PvB? cwgv mfZvi gvn hvK meP ewk cqwQj mB iex`bv_ VvKziK w`qB jLv
nqwQj Zvi GwcUvd mfZvi msKU| Rxebvb` `vkiI G gvn wQj bv| ZvB wjLZ cvib,
cwg cZi gZv BDivc, ce cZvwqZ Gwkqvi gv_v|
cvvZi ZzjZzj gvbeZv wnsmvi wei, NYvi wei, agi wei| Kbbv Gjvi GKPwUqv
AwaKvi Zv`iB| Zv`i wnsmv _vKZ cvi Aeva`i cwZ, NYv _vKZ cvi Amf`i cwZ, ag
_vKZ cvi RvwZgq Lxwq| wnsmv Avgv`i _vKZ cvi bv| wK mwnsmZvi wei Kvbv f`
AvPiYB mwnsmZvK gyQ djZ cvi bv; aygv mwnsmZv wbRB Zvi Aemvb NUvZ cvi (muv)|
we`vnxi nvZi e`yKB Zvi gvbweKZvi cgvY| KviY Gi gvagB m `vm nZ A^xKvi Ki| AvMvmx
gvwjKK Lyb Ki m hgb AZvPvixi webvk NUvq, Zgwb webvk NUvq wbRi fZii wbcxwoZ
mvwUiI| GKgv GfveB m gy nq| muv ejQb, Gici co _vK GKRb gZ gvbyl Avi GKRb
gy gvbyl| Avgiv Kvi c?
NYv Zxe fvjevmvi Aci wcV, G Avgiv gvwb| Ze fvjevmvi welqK asm Kivi wei hw` Avgvi
NYv bv _vK ,Ze mUv Awfbq Avcnmb| IRb bvki GKwU KweZv ejQ, A Av cov h Kvbv
evPvB fvjevmZ cvi evKvi gZv, / wK In erm NYv KivUvB njv wk| NYv KivUv GKBm
ivRbxwZI eU| BDivcxq gvbeZv Avi m`heva mI, fvjevmv, Avghv`v I `kveva mI
Gi Kvbv wKQyB NY wbMvi, NY Avie`i fvjevmZ kLvq bv mf kvmK`i| `LZ ne
bxwcwoZi PvL w`q| mB PvL NYvi wei cvv NYvi Avb Qvov Avi wKQyB RvqR bq, mZ bq|
AZGe wkI bq h_v_ wk| NYv gywKvgxi Bgvbi wki`uvov| AbK cignsm Avgv`i `Lv nqQ,
Rgvbv nqQ AbK kvwev`x gRgv| Avi bq|
we ag Zv mf gvbyli evcvi| Avgv`ijv me Kzmsvi| Zv`i cqvRb mi Avi Avwki
`kK Bmjvgi `yUv msiY nq : gjev`x Avi msviev`x| Avevi Zv`i cqvRbB AvRK Zv nq
IV mvmev`i g Avi gWviU bvg `yB avivq wefvwRZ| meB Zv`i jxjv| A_P wek^i GKgv
Av^xKZ Bw` ivK iv Kivi eykxq `vcU, Zvi cwZ cvvZ wmwfj mgvRi eo Aski mg_b
Kvbv mv`vwqKZv nq bv| nwjDwW wmbgvq ARm yki eenvi _K i Ki gvwKb mgvR
cv`x`i cvavb KLbvI weewPZ ne bv iYkxjZv ej| cvcZK ejv hve bv mvewK| Avi
wnReyvni gZv RvZxqZvev`x, `kcwgK `jK ejv ne agxq mvmx| Avgv`i weeK wnReyvni
cwZiva mvwgj nZ Pvq, wK wPv ej, I Zv gjev`x| JcwbewkK Vzwj cov PvL Avgiv Kej
Zvi cvMwoB ev UzwcB `wL| h mKzjvi eve RvwZMZ ^v_i gvwUZ Zvi cv cuvZv m Rwgb
Avgv`i bRi co bv| jevbwb cwZiva agxq Rnv` bq, Zv RvZxq cwZiva hw`I G dKov
ZzjB cwgv wgwWqv JcwbewkK wkvq wkwZ`i cwZev`nvK AvaywbKZvi AvsUv w`q jUK
ivL kY| RbMYi dwiqv`K hw` Avgiv agi wRvq iLB Lywk _vwK, Ze RbMY gjev`i
`j Mj Avgv`i Avcw _vKe Kb? RbMYi `vwq^ wK PZbvq wK Avgj Avgiv KLbv wbqwQ?

dvbv GK ejQb, RvZxq gawe kYxi eywewK Avjm| GB kYxi AvwK `vwi` Ges Zv`i
ga Mo emv Mfxi KmgvcwjUvb gbvfveI Gi Rb `vwq| KviY `k cwiPvwjZ nq Zv`i vb I
gZvi evBi _K| h mswZi Rwgb Zv`i AvMWzg evMWzg mB Rwgb AbK Kvj wKQy dj bv|
Zviv RbMYK fq cvq| GB fq _K R bq Zv`i cwZ Aev I NYv| cfzKI Zviv fq Ki, wK
Zvi icvi NU fwwgwkZ AvbyMZ|
mKviY GKB A gvbeZvev`x QUdUvwb Ges mvgvRev`i Dqb I AvaywbKZvi Rvqvi eBq
`evi Dxcbvi `vjvPj Avgiv KvZi _vwK| Avgv`i Aev nq bv NiKv bv NvUKv| Avgv`i
AvwbgvY Acii QuvP XvjvB nevi KviY Zv GK bwZK mKUiI KviY nq| Avgv`i PZb Avi
mgvR Rxebi ga Ggb GK KuvUvZvii eov, hvi Gcvi Icvi iv nevi mvebv| G Aev
jvKi| gvKm ejQb, jvI GK weex evcvi| KviY, mLvb wbRK cvvevi PZbvMZ
ZvwM`i Dli mvebv _vK|
mfZvi mxgv`k Avgv`i evm| Rvgvb `vkwbK nMj BDivcK mfZvi K` Z_v wek^
BwZnvmiI K` ej cwZv Kivi `vkwbK cK wbgvY KiwQjb| Avi Abiv? bv Ab`i KK_v,
wg_-cyivb BZvw` _vKjI Zv BwZnvm bq| mm Gwkqv-AvwdKv-jvwUb AvgwiKvi Rxeb
AbwZnvwmK| cvq AvovBk eQi AvM ewKgP` Pcvavq Ges Zvi fvB mxeP` Pcvavq
GKhvM Avc Ki ej DVwQjb, Avgv`i BwZnvm bvB| Avgiv cvevmx| Avgiv eoRvi mf
wek^ BwZnvmi Dcv`vb| Zviv KZv, Avgiv Kg| Zviv Avgv`i Ici Kib, Avgv`i w`qI Kivb|
JcwbewkK kvmbZ I mswZi KvR nQ Avgv`i wek^ BwZnvmi Dcv`vb evwbq Zvjv| wK GLb
jevbb, wdwjwb Avi BivK Avie Mwijv`i cwZivahy i_i PvKv AvUK w`Q| AvMi mKj
Dcwbek I mvgvRev`weivax jovBqi avivevwnKZvq bZzb Ki wbR`i KZvkw Rvwnii gvag
ZvK Pvj KiQ| GUvB Dcwbek weivwaZvi ggK_v| ZvB GUv Kej ivRbwZK ck bv, mgvb
Zvj Zv mvswZK wRvmvI eU| G Aev gvKvejv Kivi Kvbv Pvivc_ bvB| `uvovZ ne
mvgbvmvgwb| Avjer! ckUv mvRvmywR we-DcwbekxKiYi| Gi A_ nQ nvwiq djv AvPZbvK
bZzb Ki wbgvY Kiv| AZxZ hvIqv bq, GB gvgjv ^vaxb I gy Rxeb wbgvYi gvgjv|
ewKgi cvq kZel ci `uvwoq ex`bv_ VvKzi Dcwbeki dj `L Avc Ki ejwQjb, Avgiv
Avgv`i nvwiq djwQ| ZZw`b Avgiv wek^ BwZnvmi Ask nq DVwQ| GB Dcjw ZvK welY
Ki ZzjwQj| welYZv wechq mK AvmPZbZvi c_g avc| jevbb-BivK-Avi wdwjwb hw`
Avgv`i wKQyUv welYI Ki ZzjZ cvi, Ze mUvKB m^ii c_g ^i fveZ cvwi|
AbK eQi AvM m`xcb Pcvavq NvlYv KiwQjb, Avwg Avie Mwijv`i mg_b Kwi| MYnZvi
cyZzcyZz cwZev` bq, AvRKi evOvwj gawe jLK-wkx`i KD wK ejZ cvib, AvwgI Avie
Mwijv`i mg_b Kwi?