2.

WAWANCARA
Wawancara atawa interview ngandung harti Tanya jawab pikeun meunangkeun wawaran atawa informasi, jalma nu diwawancarana disebut informan. Wawancara bisa dilaksanakeun ku cara langsung paamprok jongok atawa paadu hareupan bisa oge ku cara teu langsung ngaliwatan telepon. Jalma nu diwawancara bisa saurang (individual) bisa sababaraha urang atawa kelompok. Jadi, dumasar jumlah informana, aya wawancara individual jeung aya wawancara kelompok. Saacan ngayakeun wawancara atawa ngawawancara, hidep kudu nyusun heula pedoman wawancara. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun patali jeung wawancara, di antarana: 1. Nyusun pedoman wawancara, eusina mangrupa daftar panalek anu kudu dijawab ku nu diwawancara 2. Ngayakeun wawancara; catet sakur nu ditanyakeun atawa direkam 3. Pilihan kecap atawa anu dipake kudu sopan luyu jeung tatakrama basa sunda 4. Dina waktu wawancara kudu sopan luyu jeung etika, pakean rapih Pikeun nyusun pedoman wawancara diperlukeun heula hal-hal naon bae anu rek ditanyakeun. Biasana pertanyaan anu disusun teh dumasar kana sakurangkurangna genep perkara, anu dina basa Inggris disingget 5 W (what, who, where, when, why) jeung 1 H (how). Eta panalek teh mun disundakeun mah kieu: a. Naon nu rek ditanyaakeun? b. Keur naon gunana? c. Saha nu diwawancara? d. Dimana ayana atawa kajadianana? e. Iraha waktuna, iraha kajadianana? f. Kunaon atawaa naon sababna pangna kajadian kitu? g. Kumaha kaayaanana? h. Sabaraha jumlahna?

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.