PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Office ofDirector-General ofEducation Malaysia
ARAS 8, BLOK E8
Level 8, Block E8,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Tel: 03-8884 6077
Federal Government Administrative Centre Fax: 03-88894548
62604 PUTRAJAYA Laman web: http: www.moe.gov.my.
KP(BPSH-SPDK) 201/005/01Ijfd.;C.S)
140ktober 2010
Semua Pengarah Pelajaran
Jabatan Pelajaran Negeri
Y. Bhg. DatuklDato'fTuan/Puan,
SURAT PEKELILING /KHTlSAS B/LANGAN 'f TAHUN 2010:
PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
TAHAP SATU MULAI 2011
Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan tentang
pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di semua sekolah rendah,
2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) telah melalui proses
transformasi. Kurikulum yang telah diperkukuh dan ditambah baik ini dikenali sebagai
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mulai tahun 2011, KSSR akan
dllaksanakan secara berperingkat bermula dengan Tahun 1.
3. Sehubungan itu, sekolah hendaklah menggunakan Dokumen Standard bagi
setiap kurikulum di bawah KSSR yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia.
4. Jumlah masa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan KSSR ialah 1380 minit
seminggu (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 min it) sebagaimana
ditetapkan dalam jadual di Lampiran 1. Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu
persekolahan sepertimana peruntukan masa yang ditetapkan.
5. Pihak sekolah perlu memilih untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu
bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan
guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah.
6. Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua Pejabat
Pelajaran Daerah dan sekolah rendah di Negeri Y. Bhg. Datuk/Dato'fTuan/Puan.
Sekian, terima kasih
"BERKHIDMAT UN UKNEGARA"
..
I
I
TAN SRI DATO' H ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM
Ketua Pengarah Pel jaran Malaysia
Kementerian Pelaja n Malaysia
s.k. 1. YAB Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran
2. Y.B. Datuk Dr. Ir. Wee Ka Siong
Timbalan Menteri Pelajaran
3. Y.B. Dr. Mohd. Puad bin Zarkashi
Timbalan Menteri Pelajaran
4. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran
5. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajaran Malaysia
6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia
7. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia
8. Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
Kementerian Pelajaran Malaysia
9. Penasihat Undang-Undang
Kementerian Pelajaran Malaysia
10. Pegawai Perhubungan Awam
Kementerian Pelajaran Malaysia
2
Lampiran 1
Peruntukan Masa
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
MASA DALAM SEMINGGU
BIL MODUL
(MINIT)
I
I
SK
I
SJKG
I
SJKT
I
MODUL TERAS ASAS
....-
Bahasa Malaysia 360 300 300 1
!
2
I 150 300 150
Bahasa Gina - 360 -
I
i
3
I Bahasa Tamil - - 360
..
i
180 120 120 i Pendidikan Islam
4
• Pendidikan Moral 180 120 120
Pendidikan Jasmani 60 60 5

Pendidikan Kesihatan 30 30 30 6
Matematik 180 180 180 I 7
MODUL TERAS TEMA
Dunia Seni Visual 60 60 60
i
8
! Dunia Muzik 30 30 30
I Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60
MODUL ELEKTIF
9
I B. Arabi BGSKlBTSK lB.
- - 90
Iban/B. Kadazandusun
30 30 30 i Perhimpunan
Jumlah 1380 1380
I
3
i
i
1380