P. 1
sungkeman

sungkeman

|Views: 5|Likes:
Dipublikasikan oleh Uji Fauziah
berisi tentang sungkeman
berisi tentang sungkeman

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Uji Fauziah on Mar 18, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

defined undefinedundefined Posts by : Admin teks sungkeman sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Kalayan nyebat Asma Pangéran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan, amin). Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14)

Patuangan nyelekit beuki narikan. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. hakékatna disakséni ku Alloh SWT.“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. sahégak nafas anu ngadami dina angen. rénghap ranjugna rarasaan. kieu unina : “Mamah. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. engapan Mamah. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. kesang Mamah. Anu namina ngajuru. mangga ujang-nyai. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. Luut léét kesang badag. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. Tamperkeun dina sirah. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. luyu sareng istilahna. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. Ménta tulung. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. seunggah gulang gasahan. nyawa pingaraneunana. Kasép – Geulis. Prak. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. Geulis. jeletot dina bobokong. Guyang darah. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. mandi getih. Mamah bajuang dina tungtung hirup. . Kasawang ku abdi kasusah Mamah. geura nyaluuh kana lahunan indung. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. Uningakeun kanu janten ibu. ménta nyalindung. Tanaga Mamah. nalika bureuyeungan. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. sakapeung dibarung ku kasusah. (Luqman : 14) Kasép. reyang-reying teu betah cicing. waluya sapuratina. malihan tambih-tambih nyeri. Harita. sakapeung haté tugenah. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. Celekit dina parindikan. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. cai soca Mamah.

nyai – kasép. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. Kiwari. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung.Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Geura bral miang. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. gurat qodar nu Mahakawasa. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. dewasa. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. teu bisa léha-léha. Mangga kasép. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. Mamah. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukang-tukang ku Mamah dihampura. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. diakod-akod waktu orok. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjerojerona. . Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. mapay lacak papagon agama. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. Deudeuh teuing kasép. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Bapak rajeun ngalamun. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. ngajéngélék dina rupa anak. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. Ujang. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. Nyukcruk galur sunnah Rasul. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. budak rungsing henteu pusing. diméménan waktu budak. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. geulis. Budak gering milu gering. rep sidakep. manjing milampah rumah tangga. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. mugia dina danget ieu. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. sir budi cita rasa.

anaking geura tandang miang makalangan. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. Naning sanajan kitu. sagara tanpa tutugan. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. Sabab. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. angsana ligar ku mangsa. clak hérang jatining padang. jalan gedé sasapuan. Cag. Hayu urang hirup babarengan. gunung karahayuan. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. sagala rereged. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. geura hontal kasinugrahan. getih satétéh ambekan sadami. Cuang ganti ku budi anu sajati. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. kaijid. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. jarang karaba ku carita. Malati lingsir na ati. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. Melak kai. kangéwa. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan . Geura bral undur tina pangkonan. geulis. Sabenerna. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. Montong melang. Tuh geuning. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. moal ligar dina mangsa. pasir kaasih.Bapa. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. ku wajah anu marahmay. Baeu kasép. Hamo lingsir dina wanci. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->