defined undefinedundefined Posts by : Admin teks sungkeman sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Kalayan nyebat Asma Pangéran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan, amin). Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14)

Prak. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. nyawa pingaraneunana. . sakapeung haté tugenah. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna.“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. Harita. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. rénghap ranjugna rarasaan. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. (Luqman : 14) Kasép. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. seunggah gulang gasahan. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. ménta nyalindung. Luut léét kesang badag. kieu unina : “Mamah. Celekit dina parindikan. Mamah bajuang dina tungtung hirup. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. sahégak nafas anu ngadami dina angen. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. nalika bureuyeungan. geura nyaluuh kana lahunan indung. Tamperkeun dina sirah. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. reyang-reying teu betah cicing. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. waluya sapuratina. Geulis. malihan tambih-tambih nyeri. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. Ménta tulung. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. Kasép – Geulis. cai soca Mamah. Patuangan nyelekit beuki narikan. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. Guyang darah. mangga ujang-nyai. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. mandi getih. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. luyu sareng istilahna. jeletot dina bobokong. Anu namina ngajuru. Tanaga Mamah. engapan Mamah. Uningakeun kanu janten ibu. kesang Mamah. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. sakapeung dibarung ku kasusah. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna.

Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. Mangga kasép.Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. geulis. Ujang. Kiwari. gurat qodar nu Mahakawasa. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. nyai – kasép. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. ngajéngélék dina rupa anak. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. . Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. diméménan waktu budak. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukang-tukang ku Mamah dihampura. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. sir budi cita rasa. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. diakod-akod waktu orok. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. manjing milampah rumah tangga. Deudeuh teuing kasép. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. Mamah. budak rungsing henteu pusing. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjerojerona. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. mapay lacak papagon agama. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. Budak gering milu gering. teu bisa léha-léha. Bapak rajeun ngalamun. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. Nyukcruk galur sunnah Rasul. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. rep sidakep. mugia dina danget ieu. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. Geura bral miang. dewasa. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak.

Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. kangéwa. Cuang ganti ku budi anu sajati. Geura bral undur tina pangkonan. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. anaking geura tandang miang makalangan. Montong melang. ku wajah anu marahmay. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. Sabenerna. Sabab. Naning sanajan kitu. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. Baeu kasép. Cag. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. geulis. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. Melak kai. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. jalan gedé sasapuan. Hamo lingsir dina wanci. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. getih satétéh ambekan sadami. kaijid. Malati lingsir na ati. sagala rereged.Bapa. angsana ligar ku mangsa. Hayu urang hirup babarengan. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. Tuh geuning. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. pasir kaasih. geura hontal kasinugrahan. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan . tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. clak hérang jatining padang. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. gunung karahayuan. jarang karaba ku carita. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. moal ligar dina mangsa. sagara tanpa tutugan. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa.