defined undefinedundefined Posts by : Admin teks sungkeman sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Kalayan nyebat Asma Pangéran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan, amin). Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14)

tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. waluya sapuratina. Geulis. Luut léét kesang badag. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. Uningakeun kanu janten ibu. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. jeletot dina bobokong. rénghap ranjugna rarasaan. ménta nyalindung. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. geura nyaluuh kana lahunan indung. Celekit dina parindikan. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. malihan tambih-tambih nyeri. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. Ménta tulung. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. sakapeung dibarung ku kasusah. Prak. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. nyawa pingaraneunana. sahégak nafas anu ngadami dina angen. sakapeung haté tugenah. Tamperkeun dina sirah. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. Kasép – Geulis. reyang-reying teu betah cicing. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. Guyang darah. mangga ujang-nyai. kesang Mamah. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. luyu sareng istilahna. kieu unina : “Mamah. Anu namina ngajuru. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. Patuangan nyelekit beuki narikan. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. nalika bureuyeungan. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. Mamah bajuang dina tungtung hirup. . seunggah gulang gasahan. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. (Luqman : 14) Kasép. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga.“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Harita. cai soca Mamah. Tanaga Mamah. mandi getih. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. engapan Mamah.

Geura bral miang. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. nyai – kasép. Mamah. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjerojerona. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. mapay lacak papagon agama. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. rep sidakep. geulis. gurat qodar nu Mahakawasa. dewasa. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. Nyukcruk galur sunnah Rasul. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. Bapak rajeun ngalamun. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. . Budak gering milu gering. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak.Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. ngajéngélék dina rupa anak. diakod-akod waktu orok. sir budi cita rasa. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukang-tukang ku Mamah dihampura. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. Kiwari. teu bisa léha-léha. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. budak rungsing henteu pusing. Mangga kasép. manjing milampah rumah tangga. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. mugia dina danget ieu. diméménan waktu budak. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. Ujang. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Deudeuh teuing kasép. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah.

angsana ligar ku mangsa. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. geura hontal kasinugrahan. Melak kai. Montong melang. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. gunung karahayuan. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. clak hérang jatining padang. ku wajah anu marahmay. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan . Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. pasir kaasih. sagara tanpa tutugan. Sabab. Cag. Geura bral undur tina pangkonan.Bapa. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. kangéwa. Hamo lingsir dina wanci. sagala rereged. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. Naning sanajan kitu. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. Tuh geuning. jarang karaba ku carita. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. Malati lingsir na ati. kaijid. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. geulis. getih satétéh ambekan sadami. moal ligar dina mangsa. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. Hayu urang hirup babarengan. Sabenerna. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. jalan gedé sasapuan. Baeu kasép. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. anaking geura tandang miang makalangan. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. Cuang ganti ku budi anu sajati. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful