defined undefinedundefined Posts by : Admin teks sungkeman sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Kalayan nyebat Asma Pangéran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan, amin). Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14)

jeletot dina bobokong. sakapeung dibarung ku kasusah. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. Harita. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. Geulis. cai soca Mamah. Luut léét kesang badag. waluya sapuratina. engapan Mamah. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati.“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Patuangan nyelekit beuki narikan. Tamperkeun dina sirah. geura nyaluuh kana lahunan indung. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. reyang-reying teu betah cicing. Kasép – Geulis. nalika bureuyeungan. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. kesang Mamah. Guyang darah. luyu sareng istilahna. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. sahégak nafas anu ngadami dina angen. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. Mamah bajuang dina tungtung hirup. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. Anu namina ngajuru. (Luqman : 14) Kasép. mandi getih. ménta nyalindung. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. Celekit dina parindikan. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. Uningakeun kanu janten ibu. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. kieu unina : “Mamah. Prak. Tanaga Mamah. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. malihan tambih-tambih nyeri. nyawa pingaraneunana. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. Ménta tulung. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. . rénghap ranjugna rarasaan. mangga ujang-nyai. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. seunggah gulang gasahan. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. sakapeung haté tugenah.

gurat qodar nu Mahakawasa. dewasa. rep sidakep. Mangga kasép. Mamah. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukang-tukang ku Mamah dihampura. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. diakod-akod waktu orok. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. manjing milampah rumah tangga. nyai – kasép. mugia dina danget ieu. ngajéngélék dina rupa anak. Budak gering milu gering. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Geura bral miang. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. diméménan waktu budak. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. Nyukcruk galur sunnah Rasul. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjerojerona. Deudeuh teuing kasép. . tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. sir budi cita rasa. budak rungsing henteu pusing. Bapak rajeun ngalamun. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. Kiwari. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina.Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. mapay lacak papagon agama. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. teu bisa léha-léha. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. geulis. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. Ujang. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak.

geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. moal ligar dina mangsa. gunung karahayuan. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan . Hamo lingsir dina wanci. Geura bral undur tina pangkonan. sagara tanpa tutugan. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. pasir kaasih. anaking geura tandang miang makalangan. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. Cag.Bapa. kangéwa. ku wajah anu marahmay. Naning sanajan kitu. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. Montong melang. kaijid. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. Baeu kasép. sagala rereged. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. geulis. Malati lingsir na ati. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. Sabab. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. geura hontal kasinugrahan. jalan gedé sasapuan. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. Hayu urang hirup babarengan. Tuh geuning. Cuang ganti ku budi anu sajati. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. Sabenerna. angsana ligar ku mangsa. jarang karaba ku carita. clak hérang jatining padang. getih satétéh ambekan sadami. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. Melak kai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful