defined undefinedundefined Posts by : Admin teks sungkeman sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Kalayan nyebat Asma Pangéran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan, amin). Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14)

Celekit dina parindikan. waluya sapuratina. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. ménta nyalindung. cai soca Mamah. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. engapan Mamah. kieu unina : “Mamah.“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. sakapeung dibarung ku kasusah. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. luyu sareng istilahna. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. Ménta tulung. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. nalika bureuyeungan. (Luqman : 14) Kasép. seunggah gulang gasahan. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. jeletot dina bobokong. Harita. Geulis. reyang-reying teu betah cicing. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. Guyang darah. mangga ujang-nyai. Luut léét kesang badag. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. rénghap ranjugna rarasaan. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. Uningakeun kanu janten ibu. nyawa pingaraneunana. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. kesang Mamah. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. geura nyaluuh kana lahunan indung. mandi getih. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. sahégak nafas anu ngadami dina angen. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. malihan tambih-tambih nyeri. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. Mamah bajuang dina tungtung hirup. Tanaga Mamah. Tamperkeun dina sirah. Patuangan nyelekit beuki narikan. Prak. Anu namina ngajuru. sakapeung haté tugenah. . Kasép – Geulis. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet.

Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. geulis. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. diméménan waktu budak. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. mapay lacak papagon agama. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. teu bisa léha-léha. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. sir budi cita rasa. gurat qodar nu Mahakawasa. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. manjing milampah rumah tangga. Deudeuh teuing kasép. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. Kiwari. ngajéngélék dina rupa anak. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. budak rungsing henteu pusing. mugia dina danget ieu. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. Mangga kasép. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Budak gering milu gering. Bapak rajeun ngalamun. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukang-tukang ku Mamah dihampura. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. . Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan.Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. Geura bral miang. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjerojerona. Nyukcruk galur sunnah Rasul. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. Mamah. Ujang. dewasa. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. nyai – kasép. diakod-akod waktu orok. rep sidakep.

ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. Hayu urang hirup babarengan. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. Malati lingsir na ati. kangéwa. gunung karahayuan. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. ku wajah anu marahmay. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. Sabab. Baeu kasép. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. geulis. Cuang ganti ku budi anu sajati. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. jalan gedé sasapuan. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan . Montong melang. Melak kai. Hamo lingsir dina wanci. geura hontal kasinugrahan. pasir kaasih. sagala rereged. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. moal ligar dina mangsa. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. kaijid. Geura bral undur tina pangkonan. getih satétéh ambekan sadami. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. clak hérang jatining padang. Cag. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. Sabenerna. Naning sanajan kitu. sagara tanpa tutugan. jarang karaba ku carita.Bapa. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. angsana ligar ku mangsa. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. anaking geura tandang miang makalangan. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. Tuh geuning. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura.