defined undefinedundefined Posts by : Admin teks sungkeman sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Kalayan nyebat Asma Pangéran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan, amin). Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14)

Tamperkeun dina sirah. reyang-reying teu betah cicing. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. (Luqman : 14) Kasép. Guyang darah. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. nalika bureuyeungan. sakapeung dibarung ku kasusah. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. sahégak nafas anu ngadami dina angen. ménta nyalindung. . Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. nyawa pingaraneunana. mangga ujang-nyai. malihan tambih-tambih nyeri. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. kesang Mamah. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. rénghap ranjugna rarasaan. seunggah gulang gasahan. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. luyu sareng istilahna. Geulis. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. kieu unina : “Mamah. Prak. Luut léét kesang badag. Celekit dina parindikan. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. Ménta tulung. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. geura nyaluuh kana lahunan indung. Anu namina ngajuru. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. Harita. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. mandi getih. sakapeung haté tugenah. Kasép – Geulis. engapan Mamah. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. jeletot dina bobokong. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. Mamah bajuang dina tungtung hirup.“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Tanaga Mamah. cai soca Mamah. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. Patuangan nyelekit beuki narikan. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. waluya sapuratina. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. Uningakeun kanu janten ibu.

diakod-akod waktu orok. Geura bral miang. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. manjing milampah rumah tangga. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjerojerona. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Nyukcruk galur sunnah Rasul. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. mapay lacak papagon agama. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. . Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. Bapak rajeun ngalamun. dewasa. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukang-tukang ku Mamah dihampura. budak rungsing henteu pusing. teu bisa léha-léha. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. geulis. mugia dina danget ieu. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna.Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. Kiwari. Mamah. sir budi cita rasa. ngajéngélék dina rupa anak. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. Ujang. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. Budak gering milu gering. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. gurat qodar nu Mahakawasa. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. nyai – kasép. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. diméménan waktu budak. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Mangga kasép. rep sidakep. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Deudeuh teuing kasép. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung.

jalan gedé sasapuan. geulis. Baeu kasép. getih satétéh ambekan sadami. kangéwa. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. Melak kai. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. clak hérang jatining padang. anaking geura tandang miang makalangan. Naning sanajan kitu. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. Montong melang. geura hontal kasinugrahan. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. pasir kaasih. Cag. angsana ligar ku mangsa. sagara tanpa tutugan. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan . ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. Geura bral undur tina pangkonan. Sabab. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. Malati lingsir na ati. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. Cuang ganti ku budi anu sajati. kaijid. Hayu urang hirup babarengan. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. sagala rereged. Sabenerna. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. ku wajah anu marahmay.Bapa. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. gunung karahayuan. Tuh geuning. Hamo lingsir dina wanci. jarang karaba ku carita. moal ligar dina mangsa. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful