P. 1
sungkeman

sungkeman

|Views: 5|Likes:
Dipublikasikan oleh Uji Fauziah
berisi tentang sungkeman
berisi tentang sungkeman

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Uji Fauziah on Mar 18, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

defined undefinedundefined Posts by : Admin teks sungkeman sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Kalayan nyebat Asma Pangéran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan, amin). Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14)

nalika bureuyeungan. Prak. seunggah gulang gasahan. kieu unina : “Mamah. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. Patuangan nyelekit beuki narikan. geura nyaluuh kana lahunan indung. Geulis. Mamah bajuang dina tungtung hirup. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. (Luqman : 14) Kasép. . Celekit dina parindikan. sahégak nafas anu ngadami dina angen. kesang Mamah. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. rénghap ranjugna rarasaan. Guyang darah. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. waluya sapuratina. jeletot dina bobokong. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. Kasép – Geulis. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. reyang-reying teu betah cicing. ménta nyalindung. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. Harita. Tamperkeun dina sirah. Luut léét kesang badag. Tanaga Mamah. cai soca Mamah. mandi getih. luyu sareng istilahna. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. Ménta tulung. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. Uningakeun kanu janten ibu. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna.“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. Anu namina ngajuru. engapan Mamah. mangga ujang-nyai. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. nyawa pingaraneunana. sakapeung haté tugenah. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. malihan tambih-tambih nyeri. sakapeung dibarung ku kasusah. hakékatna disakséni ku Alloh SWT.

rep sidakep. nyai – kasép. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna.Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. Bapak rajeun ngalamun. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. budak rungsing henteu pusing. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. mugia dina danget ieu. manjing milampah rumah tangga. Geura bral miang. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. gurat qodar nu Mahakawasa. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjerojerona. Nyukcruk galur sunnah Rasul. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. Deudeuh teuing kasép. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Kiwari. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. diakod-akod waktu orok. sir budi cita rasa. teu bisa léha-léha. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukang-tukang ku Mamah dihampura. Ujang. dewasa. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. ngajéngélék dina rupa anak. geulis. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. Mamah. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. mapay lacak papagon agama. Budak gering milu gering. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. diméménan waktu budak. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Mangga kasép. . Lamun indung disebutna tunggul rahayu.

Baeu kasép. Melak kai. geura hontal kasinugrahan. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. Cuang ganti ku budi anu sajati. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan.Bapa. getih satétéh ambekan sadami. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. Hamo lingsir dina wanci. geulis. anaking geura tandang miang makalangan. jarang karaba ku carita. Cag. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. gunung karahayuan. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan . geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. Sabab. jalan gedé sasapuan. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. Malati lingsir na ati. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. Hayu urang hirup babarengan. ku wajah anu marahmay. pasir kaasih. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. clak hérang jatining padang. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. kangéwa. moal ligar dina mangsa. Sabenerna. angsana ligar ku mangsa. sagala rereged. kaijid. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. Geura bral undur tina pangkonan. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. sagara tanpa tutugan. Naning sanajan kitu. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. Montong melang. Tuh geuning.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->