Anda di halaman 1dari 4

Wasta No Absen

: Alfi Ligandhi : 01

Tema Pedaran : Adat Istiadat Sunda Jejer Pedaran : Adat Istiadat Sunda Dina Ngalamar

Adat Istiadat Sunda Dina Ngalamar


Ngalamar teh mangrupakeun hiji acara anu sok diayakeun sammh lalaki jeung aww resmi dikawinkeun. Unggal daerah pasti ngayakeun acara ieu, boh didaerah sunda sorangan atawa diluar nagri oge. . Ngan carana anu teu sarua atawa bda-bda th. Cara ngalamar urang Jepang, pasti bda jeung urang Indonsia. Nya kitu deui antara urang Yogyakarta atawa jawa Timur jeung urang Sunda. Urang Sunda og gumantung kana waktu jeung tempatna. Cara ngalamar jaman baheula jeung ayeuna, pasti henteu sarua. Nya kitu deui cara ngalamar urang Cianjur jeung urang Banten, ta og moal sarua deuih. Ku sabab jaman anu beuki modern ieu, teknologi anu beuki maju sarta geus mimiti asup na budaya-budaya ti luar. Ngalamar jaman ayeuna leuwih gampang jeung sederhana. Bda jeung jaman baheula, loba pisan cara jeung aturanana. Jaman baheula mah antara si lalaki nu rk ngalamar, jeung si aww nu rk dilamar th, tacan tangtu wawuh. Ari ayeuna mah apan, umumna lain ba geus wawuh, tapi geus jadi bbn (kabogoh). Sabab nya tadi ta ayeuna mah teknologi teh geus maju, antara si lalaki jeung si aww geus bisa pada wawuh. Jadi nu disebut ngalamar th, ukur formalitas atawa nanya resmi, siap henteuna si aww diajak kawin. Atuh jawabanana og, moal aya basa nolak. Langsung satuju, malah sakalian nangtukeun waktuna. Ari sababna lian ti geus pada wawuh, biasana sarua bogohna.

Tah, ngalamar jaman baheula mah can tangtu kitu. Teu unggal ngalamar pasti ditarima. Bisa wa si awwna nolak, boh lantaran teu bogoh, boh lantaran geus kapiheulaan ku nu sjen. Ngan dina nolakna tara togmol nyebut embung. Upamana langsung ngajawab, punten pun anakna henteu bogoheun Atawa, Punten parantos aya nu gaduh Tapi ngusahakeun sangkan dina nolakna, henteu matak nyerieun hat pihak anu ditolak. Contona, Nya ta pun anak th, teu acan aya niat rarabi. Malum masih knh bau jaringao. Padahal nempo ukurna, geus meujeuhna dikawinkeun. Ngan ku sabab awwna teu bogoh atawa kolotna teu satuju, lamaranana kapaksa ditolak. Lamun hayang leuwih jnt awwna teu bogoheun, carana nolak bisa ku cara mapandkeun kana manuk. Biasana manuk titiran. Nya ta gaduh manuk th titiran emas, sakurungna kedah sareng titiran emas deui. Maksudna anak kuring th teu bogoheun. Bisa jadi lantaran anu ngalamarna kurang kasp. Baeula mah sual jodo tek kacida apikna. Mmh ngalamar jeung narima lamaran, kudu puguh heula, anak saha, beunghar atawa henteu. Boga pangkat atawa ukur jelema biasa. Tegesna, ditaliti heula kaayaan kulawargana, bisi henteu sarua atawa henteu saimbang. Ari sababna harita mah, anak mnak kudu jeung anak mnak deui. Nu beunghar kudu jeung nu beunghar deui. Utamana lamun tacan wawuh. Di Cianjur baheula, aya kabiasaan kieu: titahan si lalaki, naghaja nymah ka kulawarga aww. Sanggeus disuguhan, si pribumi sok buru-buru nanya: geuning aya pikersaeun naon, asa rareuwas teuing? ck pribumi. Nya ta gaduh manuk, mung teu acan gaduh kurungna, kagungan manuk naon kitu? Titiran emas Euleuh atuh kurungna g kedah kurung sa. Kaleresan gaduh hiji, hg terus acan aya manukan. Tina obrolan di luhur, kanyahoan wh, boh lalakina, boh awwn, sarua turunan mnak. Bda deui upama si smah nyebutkeun manuk piit atawa ukur cangkurileung. Nya

kitu deui upama pribumi ukur nyebutkeun, aya og kurung biasa, hartina turunan jelema biasa. Cara sjnna dina nyuguhan. Upama pribumi hayang nmbongkeun, yn manhna kulawarga mnak, wadah susuguhna sok ngagunakeun bahan posln. Utamana pisin jeung cangkirna. Engk sammh ki Smah ngasaan susuguh pribumi, sok nanya kieu: Euleuh ieu cacangkir aya ku sa, moal lepat deui bahanna tina posln,maksudna nanyakeun naha enya pribumi th kulawarga mnak? Leres posln asli wedalan Cina, maksadna, bener malah mnak bolongkotan. Lain ngan ukur tuturunan, atawa boga gelar radn pamr, pdah aki-buyutna kungsi digaw di karaton. Dijawab deui ku ki semah, Kaleresan, di rormpok og gaduh, heug mani sami pisan, maksudna, sarua manhna og kulawarga mnak asli. Anu dicaritakeun di luhur, kakara ngalamar tahapan kahiji. Upama kira-kira sarua satuju, isuk pagto bakal datang deui, resmi ngalamar. Tahapan nepi ka dinya disebutna neundeun omong. Duanana kakara satuju. Tapi, boh pihak aww, boh pihak lalaki, acan katalian ku jangji nanaon. Ku kituna meunang masing rk ngabatalkeun og. Naon sababna disebut neundeun omong? Sabab pihak lalaki tacan mr nanaon. Mun barangbeuli ta mah, acan mr tanda pangjadi. Sanggeus pihak lalaki jeung pihak aww satuju, tina neundeun omong nak kana tahapan kadua, resmi ngalamar. Dina ngalamar resmi mah, wakil pihak lalaki th datangna henteu nyorangan. Tapi dibarengan ku rombongan, biasana lalaki jeung aww, sarta henteu lngoh.. Kabh babawaan anu ngkna bakal dipasrahkeun ka pihak aww minangka tanda jadi, disebutna panyangcang. Loba seutikna babawaan, nandakeun harkat anu ngalamar jeung nu dilamar. Prak-prakna Ngalamar Jaman Baheula Nu Kacatet dina Novel BKN

Barang kira-kira pukul 8, leugeudeut aya anu ngaleut; pangheulana mawa lampu, dtma ku Ibu Haji Banisah,beunang ku dikukudung ku sal, sepuh kamashur purah dipiwarang ngalamar, tina percka, tatag jeung brs ana nyarita. Pandeurina Ibu Haji, ngaleut aww garinding, siga nu rk ngadukeun kageulisan. Tingkaloprak sora selopna, tingkedepruk sora

sampingna, meleber seungit minyakna. Sawarh aya nu nanggung baki, dituruban ku rnda jeung mendepun. Sapandeurieun aww, ngabrul lalaki, aya kana sapuluh urangna. Eta abrulan kabh asup ka bumina Tuan Haji Abdul Raup. Nu kagungan bumi, istri pameget, mapageun ka panto, tuluy tatamu dicalikkeun, ngabrs istri padaistri, pameget padapameget. Baki-baki diasorkeun ka payuneun Tuan Haji jeung Nyi Haji. Sanggeus reureuh palay, pok Ibu Haji Banisa sasauran, Tuan Haji kuring th pang dongkap ka dieu, dijurung ku tuang raka, Tuan aji Samsudin, ngahaturkeun ieu kagegelan, tawis ngiring bingah rhing bade nepangkeun tuang putra ta, Ujang Kusn ka Nyi Rapiah. Ieu nu sabaki RP 250,-keur mayar maskawina, ari ieu nu sabaki Rp 150,- ngiring hajat. Jabi ti ta ieu opat baki panganggo keur putra, Nyi Rapiah. Sareng aya og sipat emas inten saged beunyeur tamba pamali, stu lumayan pisan Walon Haji Abdul Raup, Beu, atuh ta mah lumayan!Ari satadina maksud kuring motong popoharaan kitu, da lain jeung deungeun-deungeun, urang sederhana ba. Ceuk kolot mah entong ngadukeun kabeungharan. Ari kang Haji bet ngajak saenyana. Ck Haji Banisah, Ih sanes kitu ta maha awahing ku beak karep nya kadoa ba, nawiskeun suka ati Ck Nyi Haji Abdul Raup, Nuhun aceuk, nujun Kang Haji aya manah asih ka pun anak; mugi-mugi wa masing lulus munglus, kolot-kolot masing ngeuna nnjo, ngeunah ngadng. Walon Haji Banisah, Sumuhun, Nyai Haji ku Aceuk didoakeun masing runtut-raut, hjo-lmbok, panjang carita, jauh balai parek-rezeki, reuay putra. Iraha mangsana anu bade dipimanah th? Dijawab ku Haji Abdul Raup, Manawi karempagan urang tanggal 17 ba sasih payun, margi saperkawis kuring tacan sayagi, kadua ngeunahna di dinya, knging tataros ka Kiai Bojong. Ck Haji Banisah, Yaktos raos di dinya th. Mangga urang carioskeun ka tuang raka; mutan kuring moal datang ka teu cocog. Ti dinya der ngaraleut. Sanggeus brs, tatamu amitan mulang. Acara ngalamar rngs, tinggal nungguan waktuna dikawinkeun.

(Dicutat tina buku ajar Pamager Basa)

Anda mungkin juga menyukai