Anda di halaman 1dari 4

Xun Cng THPT Kim Thnh ANEHIT XETON AXIT CACBOXYLIC

Cu 1. Cc cu ghi di y, cu no ng: A. Anehit l cht kh yu hn xeton. B. Anehit no khng tham gia phn ng cng. C. Anehit no l hp cht c nhm CHO lien kt vi H hoc gc hirocacbon no. D. Cng thc phn t ca anehit no l CnH2nO. Cu 3. Oxi ho 4,6 gam hn hp ng mol ca 2 ancol no n chc thnh anehit th dung ht 7,95 gam CuO. Cho ton b lng anehit thu c tham gia phn ng trng gng c 32,4 gam Ag. Cc phn ng u hon ton. Hai ancol l: A. CH3OH v C2H5OH C. C2H5OH v C3H7OH B. CH3OH v C3H7OH D. CH3OH v C4H9OH Cu 4. Cho CaC2 phn ng vi H2O ri dn kh sinh ra vo dung dch gm HgSO4, H2SO4, H2O 800C th thu c hn hp X gm 2 cht kh. xc nh hiu sut phn ng ngi ta cho 2,02 gam X phn ng vi dung dch AgNO3 trong NH3 d, thu c 11,04 gam hn hp rn B. Hiu sut phn ng cng nc vo axetilen l: A. 60% B. 75% C. 80% D. 90% Cu 5. Chn cu ng: A. Anehit axetic c sn xut ch yu t axetilen. B. Axeton c sn xut ch yu t oxi ho ru izo propylic. C. Fomanehit thng c bn di dng kh ho lng. D. Ngi ta lau sch sn mu trn mng tay bng axeton. Cu 6. Chn cu sai: A. Axit cacbonic c nhm cacboxyl C. Axit lactic l axit -hiroxi propionic B. Axit cacbonic l axit cacboxylic D. Gim n c cha axit axetic. Cu 7. Chn cu sai: A. Gim n lm qu tm B. Nc p t qu chanh khng lm tan c CaCO3. C. Dng gim ty c sch cn bm trong phc nc nng. D. Phn ng ca CH3COOH v C2H5OH l phn ng este ho. Cu 8. Cht Y c cng thc phn t l C4H8O2 tc dng vi NaOH to thnh hp cht c cng thc l C4H7O2Na. Y thuc hp cht no sau y: A. Anehit B. Axit cacboxylic C. Ancol D. Xeton Cu 9. Chn cu sai: A. Anehit va c tnh kh va c tnh oxi ho. B. Anehit l hp cht lng tnh. C. Trong cng nghip, xeton c iu ch t cumen. D. Hiro h anehit to ra ancol bc 1. Cu 10. Cho 1 gam axit axetic vo ng nghim (1). Cho 1 gam axit fomic vo ng nghim (2). Cho vo c 2 ng nghim cng mt lng d bt CaCO3 n khi phn ng xy ra hon ton th th tch kh CO2 thu c (cng iu kin): A. 2 ng nghim bng nhau C. T ng nghim (2) nhiu hn ng (1) B. T ng nghim (1) nhiu hn ng (2) D. Khng so snh c. Cu 11. Hp cht X c cng thc phn t l C3H6O tc dng c vi AgNO3 trong dung dch NH3 d. X l: A. (CH3)2CO B. CH3COCH2CH3 C. CH2=CHCHO D. CH3CH2CHO Cu 12. Cho 14,5 gam hn hp gm axit acrylic v axit propionic phn ng va vi 10,6 gam Na2CO3. Khi lng ca axit acrylic trong hn hp l: A. 5,4 gam B. 3,7 gam C. 10,8 gam D. 21,6 gam Cu 13. Tnh in li ca axit fomic 0,46% (d=1g/ml) v c pH=3. Trang 1

Xun Cng THPT Kim Thnh


A. 0,5% B. 1% C. 1,5% D. 2% Cu 14. Hai cht hu c X, Y n chc c cng thc n gin CH2O v MX < MY. X, Y l: A. CH2O, C2H4O2 B. CH2O, C3H6O3 C. C2H4O2, C3H6O3 D. CH2O, C6H12O6 Cu 15. Cho dy bin ho: Axit axetic X Y ru metylic. X, Y ln lt l: A. CH3COONa, CH4 C. Cl2CH-COOH, NaOOC-CHO B. CH2Cl-COOH, CH2(OH)-COONa D. A, B u ng Cu 16. Anehit no sau y khng c C trong phn twr: A. anehit fomic B. anehit metcylic C. anehit benzoic D. A, B, C u ng Cu 17. Trong mt bnh kn cha hi cht X dng CnH2nO2 mch h v O2 (s mol O2 gp i s mol cn cho phn ng) 139,90C, 0,8 atm. t chy hon ton X sau a v nhit ban u, p sut trong bnh lc ny l 0,95 atm. X c cng thc phn t l: A. C2H4O2 B. CH2O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2 Cu 18. Cho tt c cc ng phn n chc mch h c cng cng thc phn t l C2H4O2 ln lt tc dng vi Na, NaOH, NaHCO3. S phn ng xy ra l: A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Cu 19. t chy hon ton 0,1 mol axit cacboxylic cn va V lit O2 (kc) thu c 0,3 mol CO2 v o,2 mol O2. Tnh gi tr ca V: A. 8,96 lit B. 11,2 lit C. 6,72 lit D. 4,48 lit Cu 20. Cho cc cht: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z), imetyl ete (T). Dy gm cc cht c sp xp theo chiu tng dn nhit si l: A. T, Z, Y, X b. Z, T, Y, X c. T, X, Y, Z D, Y, T, X, Z Cu 21. trung ho 6,72 gam mt axit cacbylic Y (no, n chc) cn dng 200 gam dung dch NaOH 2,24%. Cng thc ca Y l: A. CH3COOH B. HCOOH C. C2H5COOH D. C3H7COOH Cu 22. t chy hon ton a mol mt anehit X mch h to ra b mol CO2 v c mol H2O. Bit b = a + c. Trong phn ng trng gng, 1 phn t X ch cho 2 phn t Ag. X thuc dy ng ng anehit: A. No, n chc C. Khng no, 1 ni i, n chc B. Khng no c 2 ni i, n chc D. No, hai chc Cu 23. Khi oxi ho hon ton 2,2, gam mt anehit n chc thu c 3 gam axit tng ng. Cng thc ca anehit l: A. HCHO B. C2H3CHO C. C2H5CHO D. CH3CHO Cu 24. Oxi ho 4,48 lit etilen (kc) bng kh O2 (xt: PdCl2, CuCl2) thu c cht X n chc. Ton b X tc dng vi HCN (d) thu c 7,1 gam CH3(CN)OH (xianohirin). Hiu sut ca qu trnh to xianohirin t etilen l: A. 70% B. 50% C. 60% D. 80% Cu 25. Cho 6. 6 gam mt anehit X n chc, mch h, phn ng vi lng d AgNO3 trong dung dch NH3 un nng. Lng Ag sinh ra cho phn ng ht vi HNO3 long thy thot ra 2,24 lit kh NO (sn phm kh duy nht, kc). Cng thc thu gn ca X l: A. CH3CHO B. HCHO C. C2H5CHO D. C2H3CHO Cu 26. Cho 0,1 mol anehit X tc dng vi lng dAgNO3 trong dung dch NH3 un nng thu c 43,2 gam Ag.Hiro ho X wocj Y. Bit 0,1 mol Y phn ng vi 4,6 gam Na. Cng thc ca X l: A. HCHO B. CH3CHO C. CHO-CHO D. CH3-CH(OH)-CHO Cu 27. Hn hp n mol X gm 2 axit HCOOH v CH3COOH. Ly 5,3 gam hn hp X tc dng vi 5,75 gam C2H5OH (c H2SO4 c lm xc tc) thu c m gam hn hp este. Hiu sut cc phn ng este ho u bng 80%. Gi tr ca m l: A. 10,12 B. 6,48 C. 8,1 D. 16,2 Cu 28. t chy hon ton a mol mt axit hu c Y thu c 2a mol CO2. Mt khc trung ho a mol Y cn va a mol NaOH. Cng thc ca Y l: Trang 2

Xun Cng THPT Kim Thnh


A. HOOC-(CH2)2-COOH B. C2H5COOH C. CH3COOH D. HOOC-COOH Cu 29. Dy gm cc cht u tc dng vi AgNO3 trong dung dch NH3 l: A. anehit axetic, but-1-in, etilen C. axit fomic. Vinyl axetilen, propin B. anehit axetic, axetilen, but-2in D. anehit fomic, axetilen, etilen Cu 30. Cho cc cht HCN, H2, dung dch KMnO4, dung dch Br2. S cht phn ng c vi (CH3)2CO (axeton) l: A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Cu 31. Cho s chuyn ho: Glucoz X Y CH3COOH. X, Y ln lt l: A. C2H5OH, CH2=CH2 C. CH3CHO, C2H5OH B. C2H5OH, CH3CHO D. CH3CH(OH)COOH, CH3CHO Cu 32. Cho 5,76 gam axit n chc, mch h X tc dng ht vi CaCO3 thu c 7,28 gam mui ca axit hu c. Cng thc ca X l: A. CH2=CH-COOH B. CH3COOH C. CHC-COOH D. C2H5COOH Cu 33. Cho 2,9 gam mt anehit phn ng hon ton vi lng d AgNO3 trong NH3 c 21,6 gam Ag. Cng thc ca anehit ny l: A. HCHO B. CH2=CH-CHO C. CHO-CHO D. CH3CHO Cu 34. Trong cng nghip, axeton c iu ch t: A. xiclopropan B. propan-1-ol C. propan-2-ol D. cumen Cu 36. Cho s : anehit fomic A. CH3CH2OH B. CHCh
Nh hp

X Y anehit axetic. Cng thc cu to ca Y: C. CH2OH-CH2OH D. CH3COOCH=CH2

Cu 37. Cho s : anehit fomic X Z ancol metylic. Cng thc cu to ca Z: A. CH2OH-COONa B. HCHO C. CH4 D. CH3COOCH3 Cu 38. Tronh nhng cht cho di y, nhng cht no c th iu ch axit axetic ch bng mt phn ng: (1) CH2=CH2; (2) CHCh; (3) CH2=CHCl; (4) CH3-CHCl2; (5) CH2OH-CH2OH; (6) C2H5OH A. (2), (6) B. (1), (2), (3), (6) C. (2), (3), (5), (6) D. C 6 cht Cu 39. Cho phn ng: (CH3)2C=CH-CH3 + KMnO4 + H2SO4 (CH3)2CO + CH3COOH + MnSO4 + K2SO4 +H2O H s cn bng ca cc cht trong phn ng theo th t l: A. 6, 5, 9, 6, 5, 3, 3, 9 B. 5, 6, 9, 5, 5, 6, 3, 9 C. 6, 5, 9, 6, 5, 6, 3, 9 D. 5, 6, 9, 5, 6, 3, 6, 9 Cu 40. Cht hu c X mch h c cng thc phn t C4H6O3 tc dng c vi Na v dung dch NaOH, lm mt mu dung dch brom, c th trng hp hoc trng ngng. Trong cc cng thc ghi di dy, cng thc ph hp vi X l: A. CH2OH-COOCH=CH2 C. CH2OH-CH=CH-COOH B. CHO-CH2-CH2-COOH D. D. CHO-CH2COCH2OH Cu 41. Cu 42. Mt axit hu c c cng thc n gin C3H6O=2. Cng thc phn t v tn ca axit l: A. C6H12O4 : axit aipic C. C3H6O2 : axit propylic B. C3H6O2 : axit propionic D. C6H12O6 : axit hexanoic Cu 43. Axit fomic c th tc dng vi tt c cc cht trong nhm cht no sau y: A. dung dch NH3, dung dch NaHCO3, Cu, CH3OH B. dung dch AgNO3/NH3, dung dch NaCl, Fe, CH3OH C. dung dch AgNO3/NH3, dung dch NaOH, Fe, CH3OH D. dung dch Na2CO3, dung dch Na2SO4, Na, CH3OH Cu 45. C bao nhiu phn ng ho hc xy ra khi cho cc cht sau tc dng tng i mt: CH3CHO, CH2=CH-COOH, H2, dung dch NaOH, dung dch NaHCO3 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Trang 3

Nh hp

Xun Cng THPT Kim Thnh


Cu 46. Cho 60 gam axit axetic tc dng vi 60 gam ancol etylic (xc tc H2SO4 c) thu c 60 gam este. Hiu sut phn ng l: A. 50% B. 52,27% C. 68,18% D. 76,66% Cu 47. X l axit n chc no, trong phn t c 1 lin kt i Cu=C. X tc dng vi dung dch Brom ly d cho sn phm cha 65,04% brom theo khi lng. Cng thc phn t ca X: A. C3H4O2 B. C4H6O2 C. C5H8O2 D. C5H6O2 Cu 48. un nng hn hp axit fomic v axit axetic vi glixerol (c H2SO4 c lm xc tc) thu c bao nhiu loi este ch cha mt loi nhm chc: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 Cu 49. Axit X mch nhnh, c cng thc C4H6O2. X l nguyn liu sn xut:: A. cao su Buna B. t nylon-6,6 C. t Lapxan D. thu tinh Plexiglas Cu 50. Cho nc brom vo hn hp phenol v axit axetic n khi ngng mt mu nc brom th lc thu c 33,1 gam kt ta trng. trung ho nc lc cn dung ht 248 ml dung dch NaOH 10% (D=1,11). % phenol v axit axetic trong hn hp u ln lt l: A. 28,66%, 71,34% B. 71,34%, 28,66% C. 30%, 70% D. Kt qu khc:.. Cu 51. Cho 4 cht: (1) axit axetic; (2) axit fomic; (3) anehit fomic; (4) ancol metylic .. Cu 52. Cho 6 cht: (1) axit oxalic; (2) axit axetic; (3) axit fomic; (4) axit cacbonic; (5) phenol; (6) axit clohiric. mnh ca axit xp theo th t tng dn: A. (10, (20, (3), (4), (5), (6) C. (5), (4), (2), (3), (1), (6) B. (6), (5), (4), (3), (2), (1) D. (1), (3), (5), (2), (4), (6) Cu 53. phn bit 3 cht: axit fomic, fomon v glixerol ngi ta dung th nghim no trong s cc th nghim sau: Th nghim (1): Dng Na sau dung dung dch AgNO3/NH3. Th nghim (2): Dng qu tm v dung dch AgNO3/NH3. Th nghim (3): Dng dung dch Na2CO3, sau dung dung dch AgNO3/NH3. A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (1), (2), (3) Cu 54. Cht no sau u khi tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 c kh bay ra: A. HCOONa B. HCOOCH3 C. HCOOH D. HCOOCH=CH2 Cu 55. Ba cht hu c X, Y, Z u cha 3 nguyn t C, H, O, mch h, n chc v u tan trong nc. (MX > MY > Mz). t chy 1 mol mi cht u cho 2 mol nc. X, Y, Z ln lt l: A. HCHO, CH3CHO, C2H5CHO C. HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH B. CH3OH, CH3CHO, CH3COOH D. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH Cu 56. Mt anehit n chc c cng thc cu to: CH3 CH - CH2 CH CH CH3 CHO CH3 C2H5 Tn ca anehit trn theo IUPAC l: A. 2 etyl 3 - metyl heptan 2 - al C. 2,4,5 trimetyl heptanal B. 2 etyl - 3.5 imetyl hexanal D. 3,4,6 trimetyl heptanal Cu 57. Gi tn cht hu c sau: CH2=CH-CH2C)-CH(CH3)2 A. vinyl propyl xeton C. Anlyl isopropyl xeton B. Anlyl isopropyl xeton D. 5-metyl hex 2- en 4-on Cu 58. An ehit tham gia phn ng cng H2 v phn ng trng gng, chng t anehit c tnh cht: A. ch c tnh oxi ho C. c c tnh oxi ho v tnh kh B. ch c tnh kh D. khng c tnh oxi ho v tnh kh Cu 60. tch axeton ra khi hn hp axeton v ancol etylic, ta dung cch no sau y: A. Dng dung dch NaHSO3 sau ly tinh th cho tc dng vi HCl B. Dng dung dch AgNO3/NH3 sau dung dung dch HCl C. Dng dung dch AgNO3/NH3 sau dung dung dch NaHSO3 D. Dng c 3 cch A, B, C u c Trang 4