Anda di halaman 1dari 22

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA : ISU DAN CABARAN

HAWATI BINTI HASAN hawati_hasan@yahoo.com MD YUSOFF BIN DAUD mdyusoffdaud@gmail.com FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Malaysia, melakukan pelbagai program transformasi dalam usaha untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.
Elemen yang dititikberatkan ialah :
PENDAHULUAN

Pendapatan rakyat tergolong dalam rangking berpendapatan tinggi; Mempunyai peranan yang penting dalam ekonomi global; Menggerakkan semua potensi, kemahiran dan bakat seluruh rakyat Malaysia untuk menambah kecekapan dan daya pengeluaran negara menjelang abad ke-21.

PENDAHULUAN

Kemahiran-kemahiran abad ke-21 penting kerana ia mencakupi : Literasi era digital; Pemikiran inventif; Komunikasi berkesan; Produktiviti yang tinggi; Mempunyai norma dan nilai kerohanian.
Melahirkan rakyat yang mampu mengaplikasikan kecanggihan ICT, berfikir secara kritis dan kreatif, berdaya saing dan mempunyai sahsiah diri dan interpersonal yang tinggi.

Sistem pendidikan Malaysia menambah modal insan yang berkemahiran untuk membantu pembangunan negara dan individu.
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak sarankan transformasi berasaskan inovasi dilakukan secara menyeluruh bagi membolehkan negara terus berdaya saing. Pendidikan vokasional pemangkin untuk menjana tenaga mahir yang berupaya menghadapi cabaran ekonomi baru, meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi yang diperlukan untuk mencapai status negara maju.

PENDAHULUAN

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL DALAM KONTEKS NEGARA MALAYSIA

Pendidikan vokasional didefinisikan sebagai pendidikan dan latihan sediakan individu untuk pekerjaan tertentu atau berkaitan dengan pembelajaran berasaskan amali (hands-on).
Pelan transformasi pendidikan vokasional bertujuan untuk setiap murid di Malaysia dengan segala kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan peluang dalam menangani cabaran abad ke-21. Transformasi pendidikan dilancarkan awal tahun 2012. vokasional

Pendidikan Vokasional di Malaysia pada masa kini sedang menuju ke arah konsep Pendidikan Untuk Semua (Education For All)
TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL DALAM KONTEKS NEGARA MALAYSIA

Program Pendidikan Asas Vokasional peringkat menengah rendah bermula Tingkatan 1 hingga 3.
Bertujuan memberi alternatif kepada pelajar yang cenderung kepada pendidikan bercorak hands-on dan berasaskan pekerjaan (work-based) dari peringkat menengah rendah. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 dan Tahap 2.

LAPORAN AWAL PELAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL 2013-2025

oDiilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui kajian melibatkan pihak awam. oPelan ini sediakan hala tuju dasar dan inisiatif yang direncanakan dengan terperinci bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara serta memenuhi pasaran global. oGabungan kurikulum yang baharu iaitu : 70% - kemahiran vokasional 30% - pendidikan akademik

oSekolah Menengah Vokasional kepada Kolej Vokasional.


LAPORAN AWAL PELAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL 2013-2025

oKurikulum yang disusun semula dan akreditasi diploma melalui Diploma Vokasional Malaysia.
oGabungan kurikulum yang baharu iaitu : 70% - kemahiran vokasional 30% - pendidikan akademik 7 bulan - praktikum

1) Tahap Kesediaan Guru ISU Latar belakang akademik yang DAN berbeza. CABARAN Guru tidak berpengalaman dan berkemahiran untuk mengajar.

2) Kesedaran kerjaya pelajar rendah ISU Pelajar yang tidak tahu peluang DAN kerjaya bagi kursus yang mereka CABARAN sedang duduki.

Tidak tahu arah tujuan pendidikan dan kerjaya sejak persekolahan menengah.

3) Kebolehpasaran graduan rendah


Tidak menepati kehendak pasaran global dan memenuhi permintaan majikan. ISU Kadar pengangguran meningkat: DAN 2.8% - Januari 2012 CABARAN 2.9% - Februari 2012 3.2% - Julai 2012

Membimbangkan kerana secara tidak langsung akan memberi impak kepada pembangunan negara.

(Jabatan Perangkaan Malaysia), 2012

1) Tahap Kesediaan Guru Kursus Perguruan Lepasan Ijazah dari segi standard CADANGAN peningkatan DALAM kemasukan. LAPORAN Peratus pemohon berkelayakan AWAL PPP daripada 7% (2010) MALAYSIA meningkat 2013-2025 kepada 13% (2012). Guru-guru sedia ada didedahkan program latihan sangkutan industri memastikan keperluan untuk diadaptasikan dalam pengajaran.

2) Kesedaran kerjaya pelajar rendah


Guru bimbingan dan kaunseling CADANGAN membantu murid merancang laluan pendidikan dan memilih hala tuju DALAM LAPORAN kerjaya.
AWAL PPP MALAYSIA 2013-2025

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling akan dimasukkan dalam jadual waktu persekolahan menengah. 2015 (35%) murid sekolah menengah rendah akan membangunkan laluan pendidikan dan profil kerjaya.

Sambungan..
2013 - Buku panduan berkaitan CADANGAN akademik dan laluan kerjaya DALAM dikeluarkan oleh Kementerian LAPORAN AWAL PPP Pelajaran Malaysia.
MALAYSIA 2013-2025

2013-2015 - Kempen dan promosi kesedaran diperluas menggunakan radio, televisyen, artikel surat khabar, portal atas talian, jerayawara dsb.

3) Kebolehpasaran graduan yang rendah


CADANGAN DALAM LAPORAN AWAL PPP MALAYSIA 2013-2025

Kementerian Pelajaran Malaysia akan memastikan sistem pendidikan mempunyai laluan yang jelas, sesuai dengan minat dan keupayaan murid yang berbeza. Kemahiran khusus dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan keperluan laluan.

Sambungan..

3.3 juta peluang pekerjaan (46%) memerlukan kelayakan sijil vokasional CADANGAN atau diploma (tahun 2020). DALAM Sediakan 50,000 tempat tambahan LAPORAN AWAL PPP dalam pendidikan vokasional setiap MALAYSIA tahun. 2013-2025 220,000 penempatan praktikum (tahun 2020). Kukuh kerjasama dengan rakan industri melalui Memorandum Persefahaman.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 memberi impak yang positif dalam melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi JUSTIFIKASI kehendak komersil dan industri. Proses pelaksanaan masih di peringkat awal dan perlu dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa terutama program Kolej Vokasional.

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) perlu diadakan di sekolah vokasional.


Sistem ini bertujuan mendedahkan JUSTIFIKASI pelajar kepada keadaan sebenar alam pekerjaan dalam industri. Konsep SLDN : *80% latihan perindustrian yang dilakukan dalam industri. *20% dipelajari melalui latihan di sekolah.

RUMUSAN

Perancangan pendidikan tidak akan berjaya sekiranya dilaksanakan tanpa mengambil kira kepentingan semua pihak.

Perubahan sesuatu dasar dalam tempoh masa yang terlalu cepat boleh menjejaskan objektif sebenar vokasional diwujudkan.

RUMUSAN

Perubahan pendidikan yang kerap dalam tempoh masa yang pendek boleh menyebabkan tenaga pengajar sukar mempelajari dan mempraktikkan pengajaran yang berkesan. Ditegaskan bahawa sesuatu dasar perlu dibuat penelitian menyeluruh dalam semua aspek demi masa hadapan generasi muda yang akan menjadi pemangkin kepada perubahan pembangunan negara Malaysia.

TERIMA KASIH