Anda di halaman 1dari 9

CHNG VI :LNG T NH SNG ************ 1.

Cng thc Anhxtanh v hin tng quang in l

1 2 A. hf = A mv0max 2
A. = h B. =

2 B. hf = A + 2mv0max

C. hf + A =
D. =

1 2 mv0 max 2

1 2 D. hf = A + mv0max 2

2.Nng lng ca mt phton nh sng c xc nh theo cng thc

3.Ni dung ch yu ca thuyt lng t trc tip ni v A. s pht x v hp th nh sng ca nguyn t , phn t B. cu to ca nguyn t , phn t C. s hnh thnh cc vch quang ph ca nguyn t D. s tn ti cc trng thi dng ca nguyn t hir 4.Trong nguyn t hir, khi lectrn chuyn t qu o N v qu o L s pht ra vch quang ph A. H (chm). B. H (tm). C. H (lam). D. H (). 5.Hin tng cc electron b bt ra khi mt kim loi khi c nh sng thch hp chiu vo gi l A. hin tng bc x electron B. hin tng quang in bn ngoi C. hin tng quang dn D. hin tng quang in bn trong 6.Chn pht biu ng A. Khi chiu nh sng n sc vo b mt mt tm kim loi th n lm cho cc electron quang in b bt ra . B. Hin tng xy ra khi chiu nh sng n sc vo b mt tm kim loi gi l hin tng quang in C. bn trong t bo quang in , dng quang in cng chiu vi in trng D. i vi mi kim loi dng lm catt , hin tng quang in ch xy ra khi bc sng ca nh sng kch thch nh hn gii hn quang in 7.Trong th nghim v hin tng quang in vi t bo quang in th hiu in th hm A. ph thuc bc sng ca chm nh sng kch thch B. ph thuc vo bn cht ca kim loi dng lm catt C. ph thuc vo cng ca chm nh sng kch thch D. ph thuc vo bn cht ca kim loi dng lm catt v bc sng ca nh sng kch thch 8.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , cc vch H , H , H , H trong dy Banme c bc sng nm trong khong bc sng ca A. tia Rnghen B. nh sng thy c C. tia hng ngoi D. Tia t ngoi 9.Chiu mt chm tia hng ngoi vo tm km tch in m th A. Tm km s trung ha v in B. in tch ca tm km khng,i C. Tml km tch in dng D. in tch m ca tm km mt i 10.Nguyn tc hot ng ca cc t bo quang in da vo A. hin tng quang dn B. hin tng quang in C. hin tng bc x electron D. hin tng tn sc nh sng 11.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , vch H (lam) ng vi electron chuyn t A. qu o N v qu o L B. qu o M v qu o L C. qu o P v qu o L D. qu o O v qu o L 12.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , vch H (tm) ng vi electron chuyn t A. qu o N v qu o L B. qu o M v qu o L C. qu o P v qu o L D. qu o O v qu o L 13.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , vch H (chm) ng vi electron chuyn t A. qu o N v qu o L B. qu o M v qu o L C. qu o P v qu o L D. qu o O v qu o L 14.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , vch H () ng vi electron chuyn t A. qu o N v qu o L B. qu o M v qu o L C. qu o P v qu o L D. qu o O v qu o L 15.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , cc vch dy Lyman c to thnh khi electron chuyn t cc qu o bn ngoi v qu o A. K B. L C. M D. N 16.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , cc vch dy Pasen c to thnh khi electron chuyn t cc qu o bn ngoi v qu o A. K B. L C. M D. N 17.Trong quang ph vch ca nguyn t hir , cc vch dy Banme c to thnh khi electron chuyn t cc qu o bn ngoi v qu o A. K B. L C. M D. N -19 -34 18.Cng thot lectrn ra khi mt kim loi A = 6,625.10 J, hng s Plng h = 6,625.10 J.s, vn tc nh sng trong

ch

C. =

c h

h c

8 chn khng c = 3.10 m/s. Gii hn quang in ca kim loi l A. 0,300 m. B. 0,250 m. C. 0,375 m. D. 0,295 m. 19.Ln lt chiu hai bc x c bc sng 1 = 0,75 m v 2 = 0,25 m vo mt tm km c gii hn quang in o = 0,35 m. Bc x no gy ra hin tng quang in? A. Ch c bc x 1. B. Ch c bc x 2. C. C hai bc x. D. Khng c bc x no trong hai bc x trn. 20.Cng thot electron ca mt kim loi l A = 4eV . Gii hn quang in ca kim loi ny l : A. 0,28 m B. 0,31 m C. 0,35 m D. 0,25 m 21.Gii hn quang in ca canxi l 0 = 0,45m th cng thot electron ra khi b mt canxi l : A. 5,51.10-19J B. 3,12.10-19J C. 4,41.10-19J D. 4,5.10-19J 22.Nng lng photon ca tia Rnghen c bc sng 0,05 l : A. 39,72.10-15J B. 49,7.10-15J C. 42.10-15J D. 45,67.10-15J 23.Mt t bo quang in c catt bng Na , cng thot electron ca Na bng 2,1 eV . Gii hn quang in ca Na l : A. 0,49 m B. 0,55 m C. 0,59 m D. 0,65 m 24.Mt t bo quang in c catt bng Na , cng thot electron ca Na bng 2,1 eV . Chiu vo catt bc x c bc sng 0,42 m . Hiu in th hm c tr s l : A. 0,85V B. 0,2V C. 0,4V D. 0,25V 25.Catt ca t bo quang in c gii hn quang in l 0,66 m . Khi chiu vo catt bc x c bc sng th ng nng ban u cc i ca electron quang in b bc ra khi catt l 3.10-19J . c gi tr l A. 0,33 m B. 0,033 m C. 0,55 m D. 0,5 m 26.Hiu in th nh nht gia i m cc v catt tia Rnghen c bc sng 1 l : A. 15kV B. 12kV C. 12,5kV D. 12,4kV 27.Cng dng quang in bo ha bng 40A th s electron b bc ra khi catt t bo quang in trong mt giy l : A . 25.1013 B. 25.1014 C. 2,5.1013 D. Gi tr khc 28.H..th gia catt v i m cc ca ng Rnghen bng 200KV . Cho bit electron pht ra t catt khng vn tc u . Bc sng ca tia Rnghen cng nht m ng pht ra l : A. 0,06 B. 0,6 C. 0,04 D. 0,08 29.Trong quang ph vch ca hir , vch ng vi bc sng di nht trong dy Laiman l 1 = 0,1216 m v vch ng vi s chuyn electron t qu o M v qu o K c bc sng 2 = 0,1026 m . Bc sng di nht 3 trong dy Banme l : A. 0,6566 m B. 0,1568 m C. 0,7230 m D. 0, 6958 m 30.Trong quang ph vch ca hir cho bit vch mu v mu tm c bc sng l H = 0,6563 m v H = 0,4102 m . Bc sng ngn nht trong dy Pasen l : A. 1,0939 m B. 0,1094 m C. 0,7654 m D. 0,9734 m 31.Gii hn quang in ca natri l 0,50m. Cng thot ca electron ra khi b mt ca km ln hn ca natri l 1,4 ln. Gii hn quang in ca km l A. 0,76m B. 0,70m C. 0,40m D. 0,36m 32.Gi s cc electron thot ra khi catt ca t bo quang in u b ht v ant, khi dng quang in c cng I = 0,32mA. S electron thot ra khi catt trong mi giy l : A. 2.1015 B. 2.1017 C. 2.1019 D. 2.1013 33.Bc sng ng vi hai vch u tin trong dy Lyman ca nguyn t Hiro l 0, 122 m v 103nm . Bc sng u tin trong dy Banme l A. 0,558 m B. 0,661 m C. 0,066 m 0,0588 m 34.Pht biu no sau y l ng? A. Hin tng quang in l hin tng electron b bt ra khi kim loi khi chiu vo kim loi nh sng thch hp. B. Hin tng quang in l hin tng electron b bt ra khi kim loi khi n b nung nng. C. Hin tng quang in l hin tng electron b bt ra khi kim loi khi t tm kim loi vo trong mt in trng mnh. D. Hin tng quang in l hin tng electron b bt ra khi kim loi khi nhng tm kim loi vo trong mt dung dch. 35.Chiu mt chm bc x n sc vo mt tm km c gii hn quang in 0,35m. Hin tng quang in s khng xy ra khi chm bc x c bc sng : A. 0,1 m B. 0,2 m C. 0,3 m D. 0,4 m 36.Gii hn quang in ca mi kim loi l :

A. Bc sng di nht ca bc x chiu vo kim loi m gy ra c hin tng quang in. B. Bc sng ngn nht ca bc x chiu vo kim loi m gy ra c hin tng quang in. C. Cng nh nht dng bt electron ra khi b mt kim loi . D. Cng ln nht dng bt electron ra khi b mt kim loi . 37.Gii hn quang in ca niken l 248nm, th cng thot ca lectron khi niken l bao nhiu ? A. 5 eV B. 50 eV C. 5,5 eV D. 0,5 eV 38.Catt ca t bo quang in lm bng vnfram. Bit cng thot lectron i vi vnfram l 7,2.10 -19 J. Gii hn quang in ca vnfram l bao nhiu ? A. 0,276 m. B. 0,375 m. C. 0,425 m. D. 0,475 m. 39.Chn cu ng. Hin tng quang in s khng xy ra nu chiu nh sng h quang vo mt tm km. A. tch in m. B. tch in dng. C. khng tch in. D. c che chn bng mt tm thu tinh dy. 40.Cng thc tnh nng lng ca mt lng t nng lng theo bc sng nh sng l cng thc no sau y? A. = h B. =

41.Hin tng quang dn c th xy ra khi cht no sau y b chiu sng ? A. Cu B. Zn C. Ge D. Cs 42.Chiu nh sng nhn thy vo cht no sau y c th gy ra hin tng quang in trong? A. in mi. B. kim loi C. kim. D. cht bn dn. 43.Dng c no sau y c th bin quang nng thnh in nng? A. pin mt tri. B. pin vn ta. C. c quy. D. inam xe p. 44.S pht sng ca vt (hay con vt) no di y l hin tng quang pht quang? A. mt ming nha pht quang. B. bng bt th in. C. con om m. D. Mn hnh v tuyn. 45.Mt cht pht quang pht ra nh sng mu lc. Chiu nh sng no di y vo cht th n s pht quang? A. nh sng mu tm. B. nh sng mu vng. C. nh sng mu vng. D. nh sng mu . 46.Pht biu no sau y l ng khi ni v hin tng quang dn ? A. hin tng quang dn l hin tng gim mnh in tr ca cht bn dn khi b chiu sng. B. Trong hin tng quang dn, electron c gii phng ra khi khi bn dn. C. mt trong nhng ng dng quan trng ca hin tng quang dn l vic ch to n ng( n non). D. Trong hin tng quang dn, nng lng cn thit gii phng electron lin kt thhnh electron dn cng c cung cp bi nhit. 47.Tia laze khng c c tnh no d y ? A. n sc cao. B. nh hng cao. C. cng ln. D. cng sut ln. 48.Laze l ngun sng pht ra: A. Chm sng song song, kt hp, cng ln. B. mt s bc x n sc song song, kt hp, cng ln. C. chm sng n sc song song, kt hp, cng ln. D. chm sng trng song song, kt hp, cng ln. 49.Bc x mu vng ca natri c bc sng 0,59 m. Nng lng ca phtn tng ng c gi tr no sau y ? A.2,0 eV B. 2,1 eV. C. 2,2 eV. D. 2,3 eV. 50.Nng lng phtn ca: A. tia hng ngoi ln hn ca tia t ngoi. B. tia X ln hn ca tia t ngoi. C. tia t ngoi nh hn ca nh sng nhn thy D. tia X nh hn ca nh sng thy c. 51.Pin quang in hot ng da vo. A. hin tng quang in ngoi. B. hin tng quang in trong. C. hin tng tn sc nh sng. D. s pht quang ca cc cht. 52.Gii hn quang in ca Natri l 0,5m. Cng thot ca km ln hn natri 1,4 ln. Gii hn quang in ca km l: A. 0,72m B. 0,36m C. 0,9m D. 0,7m 53.Khi chiu bc x c tn s f = 2,538.1015 Hz ln catt ca mt t bo quang in th cc electron bc ra khi catt s khng ti c ant khi UAK -8V. Nu chiu ng thi vo catt hai bc x 1 = 0,4m v 2 = 0,6m th hin tng quang in s xy ra i vi : A. 1 B. 1 v 2 C. khng xy ra hin tng quang in D. 2

C. = hc

D. =

hc

54.Gi f1, f2, f3, f4, f5 ln lt l tn s ca tia hng ngoi, tia t ngoi, tia Rnghen, sng v tuyn cc ngn, v nh sng mu lam. Th t tng dn ca tn s sng c sp xp nh sau: A. f1<f2<f5<f4<f3 B. f1<f4<f5<f2<f3 C. f4<f1<f5<f2<f3 D. f4<f2<f5<f1<f3 55.Catt ca mt t bo quang in c gii hn quang in l 0,66m. Chiu vo catt nh sng t ngoi c bc sng 0,33m. dng quang in trit tiu th hiu in th gia ant v catt phi l: A. UAK -2,35 (V) B. UAK -2,04 (V) C. UAK -1,16 (V) D. UAK -1,88 (V) 56.Chiu chm nh sng c bc sng = 0,666m vo catt ca mt t bo quang in th phi t mt hiu in th hm 0,69V va trit tiu dng quang in. Cng thot ca electron l: A. 1,907.10-19 (J) B. 1,88.10-19 (J) C. 1,206.10-18 (J) D. 2,5.10-20 (J) 57.Gii hn quang in ca mi kim loi l: A. bc sng nh nht ca nh sng kch thch hin tng quang in bt u xy ra B. bc sng ln nht ca nh sng kch thch hin tng quang in bt u xy ra C. nng lng nh nht cn cung cp electron thot ra khi b mt kim loi D. bc sng nh nht ca kim loi dng lm catod c th gy ra hin tng quang in 58.Gii hn quang in ca mi kim loi dng lm catod trong t bo quang in ph thuc vo yu t no trong cc yu t sau: A. bc sng nh sng kch thch B. nng lng lin kt ring ca ht nhn nguyn t C. nng lng lin kt ca electron lp ngoi cng vi ht nhn nguyn t D. cu trc tinh th ca kim loi dng lm catod 59.Cho bit h = 6,62.10-34J.s c = 3.108m/s e =1,6.10-19C. Loi nh sng no trong s cc nh sng sau y gy ra hin tng quang in i vi kim loi c gii hn quang in o=0,2m: A. nh sng c tn s f=1015Hz B. nh sng c tn s f=1,5.1014Hz C. photon c nng lng =10eV D. photon c nng lng =0,5.10-19J 60.Hin tng no di y l hin tng quang in. A. Electron b bt ra khi kim loi khi b chiu nh sng thch hp vo. B. Electron b bt ra khi kim loi khi ion p vo. C. Electron b bt ra khi kim loi khi b nguyn t khc p vo. D. Electron b bt ra khi kim loi khi b nung nng. 61.Kt lun no l Sai i vi pin quang in. A. Nguyn tc hot ng l da vo hin tng quang in ngoi. B. Nguyn tc hot ng l da vo hin tng quang in trong. C. Trong pin, quang nng bin i trc tip thnh in nng. D. Mt b phn khng th thiu c phi c cu to t cht bn dn. 62.Pht biu no sau y l sai? A. Thuyt lng t as chng t s c tnh cht sng. B. Gi thuyt sng khng gii thch c hin tng quang in. C. Trong cng mt mi trng vn tc ca as bng vn tc sng in t. D. nh sng c tnh cht ht, mi ht as gi l photon. 63.Trong hin tng quang in, ng nng ban u cc i ca cc electron quang in: A. Nh hn nng lng photon chiu ti. B. Ln hn nng lng photon chiu ti. C. Bng nng lng photon chiu ti. D. T l vi cng as chiu ti. 64.Pht biu no sau y l ng khi ni v hin tng quang in? A. L hin tng lectrn bt ra khi b mt tm kim loi khi tm kim loi b nung nng n nhit rt cao. B. L hin tng lectrn bt ra khi b mt tm kim loi khi tm kim loi b nhim in do tip xc vi mt vt b nhim in khc. C. L hin tng lectrn bt ra khi b mt tm kim loi khi c nh sng thch hp chiu vo n. D. L hin tng lectrn bt ra khi b mt tm kim loi khi tm kim loi do tc dng ca t trng 65.iu no sau y l sai khi ni n nhng kt qu rt ra t th nghim vi t bo quang in? A. Hiu in th gia ant v catt ca t bo quang in lun c gi tr m khi dng quang in trit tiu. B, Dng quang in vn tn ti ngay c khi hiu in th gia ant v catt ca t bo quang in bng khng. C. Cng dng quang in bo ho khng ph thuc cng chm sng kch thch. D. Gi tr hiu in th hm ph thuc vo bc sng ca chm sng kch thch. 66.Trong cc trng hp no sau y lectrn c gi l lectrn quang in? A. lectrn trong dy dn in thng thng B. lectrn bt ra t catt ca t bo quang in C. lectrn to ra trong cht bn dn D. lectrn bt ra khi tm kim loi do nhim in tip xc 67.Pht biu no sau y l ng khi ni v cng dng quang in bo ho? A. Cng dng quang in bo ho t l nghch vi cng chm sng kch thch.

B. Cng dng quang in bo ho t l thun vi cng chm sng kch thch. C. Cng dng quang in bo ho khng ph thuc vo cng chm sng kch thch. D. Cng dng quang in bo tng theo quy lut hm s m vi cng chm sng kch thch. 68.Pht biu no sau y l sai khi ni v ng nng ban u cc i ca cc electron quang in? A. ng nng ban u cc i ca cc electron quang in khng ph thuc vo cng chm sng kch thch. B. ng nng ban u cc i ca cc electron quang in ph thuc vo cng chm sng kch thch. C. ng nng ban u cc i ca cc electron quang in ph thuc vo bc sng ca nh sng kch thch. D. ng nng ban u cc i ca cc electron quang in khng ph thuc vo bn cht ca kim loi lm catt. 69.Pht biu no sau y l sai khi ni v thuyt lng t nh sng? A. Nhng nguyn t hay phn t vt cht khng hp th hay bc x nh sng mt cch lin tc m theo tng phn ring bit, t qung. B. Chm sng l dng ht, mi ht l mt phtn. C. Nng lng ca cc phtn nh sng l nh nhau, khng ph thuc vo bc sng ca nh sng. D. Khi nh sng truyn i, cc lng t nh sng khng b thay i, khng ph thuc vo khong cch ti ngun sng. 70.Trong cc cng thc sau y, cng thc no l cng thc Anhstanh v hin tng quang in?
2 2 mv 0 mv 0 max max A. hf = A + B. hf = A + 2 4 2 2 mv 0 mv 0 max max C, hf = A D. hf = 2 A + 2 2

71.iu khng nh no sau y l sai khi ni v bn cht ca nh sng? A. nh sng c lng tnh sng - ht B. Khi bc sng c bc sng cng ngn th th tnh cht ht cng th hin r, tnh cht sng cng t th hin. C. Khi tnh cht ht th hin r nt, ta d quan st hin tng giao thoa ca nh sng. D. Khi nh sng c bc sng cng ngn th kh nng m xuyn cng mnh. 72.Trong hin tng quang in, khi c nh sng thch hp chiu vo catt ca t bo quang in th lectron............................ V vy, hin tng ny cn gi l hin tng quang in ngoi. Hy chn cc cm t sau y in vo ch trng? A. s b bt ra khi catt B. ph v lin kt tr thnh electrn dn C.chuyn ng mnh hn D. chuyn ln qu o c bn knh ln hn 73.Hin tng cc lectrn................... cho chng tr thnh cc lectron dn gi l hin tng quang in bn trong. Hy chn cc cm t sau y in vo ch trng? A. b bt ra khi catt B. ph v lin kt tr thnh electrn dn C.chuyn ng mnh hn D. chuyn ln qu o c bn knh ln hn 74.iu no sau y l sai khi ni v quang tr? A. B phn quan trng ca quang tr l mt lp bn dn c gn hai in cc. B. Quang tr thc cht l mt in tr m gi tr in tr ca n c th thay i theo nhit C. Quang tr c th dng thay th cho cc t bo quang in D. Quang tr ch hot ng khi nh sng chiu vo n c bc sng ngn hn gii hn quang dn ca quang tr. 75.iu no sau y l ng khi ni v pin quang in? A. Pin quang in l mt ngun in trong nhit nng bin thnh in nng. B. Pin quang in l mt ngun in trong quang nng bin i trc tip thnh in nng. C. Pin quang in hot ng da trn hin tng cm ng in t. D. A, B v C u ng 76.Pht biu no sau y l ng khi ni v hin tng pht quang? A. S hunh quang ca cht kh, cht lng v s ln quang ca cc cht rn gi l s pht quang. B. S pht quang cn gi l s pht sng lnh. C. Hin tng pht quang ca cc cht rn c ng dng trong vic ch to cc n hunh quang. D. A, B v C u ng 77.Pht biu no sau y l sai vi ni dung hai gi thuyt ca Bo? A. Nguyn t c nng lng xc nh khi nguyn t trng thi dng. B. Trong cc trng thi dng, nguyn t khng bc x hay hp th nng. C. Khi chuyn t trng thi dng c nng lng thp sang trng thi dng c nng lng cao nguyn t s pht ra phtn. D. cc trng thi dng khc nhau nng lng ca cc nguyn t c gi tr khc nhau.

78.Pht biu no sau y l ng vi quan im ca Bo v mu nguyn t Hir? A. Trong cc trng thi dng, elctrn trong nguyn t Hir ch chuyn ng quanh ht nhn theo nhng qu o trn c bn knh hon ton xc nh. B. Bn knh cc qu o dng tng t l vi bnh phng cc s nguyn lin tip. C. Qu o c bn knh ln ng vi nng lng ln, bn knh nh ng vi nng lng nh. D. A, B v C u ng. 79.Cc vch trong dy Laiman thuc vng no trong cc vng sau? A. Vng hng ngoi B. Vng nh sng nhn thy C. Vng t ngoi D. Mt phn nm trong vng nh sng nhn thy, mt phn nm trong vng t ngoi. 80.Cc vch trong dy Banme thuc vng no trong cc vng sau? A. Vng hng ngoi B. Vng nh sng nhn thy C. Vng t ngoi D. Mt phn nm trong vng nh sng nhn thy, mt phn nm trong vng t ngoi. 81.Cc vch trong dy Pasen thuc vng no trong cc vng sau? A. Vng hng ngoi B. Vng nh sng nhn thy C. Vng t ngoi D. Mt phn nm trong vng nh sng nhn thy, mt phn nm trong vng t ngoi. 82.Cc phn ng quang ha l cc phn ng ho hc xy ra di tc dng ca A. nhit B. nh sng C. in D. t 83.Nguyn t ch tn ti trong nhng...................... xc nh, gi l cc trng thi dng. Trong cc trng thi dng, nguyn t .................Hy chn cm t thch hp in vo ch trng? A. trng thi c nng lng xc nh; khng bc x B. trng thi c nng lng xc nh; bc x C. trng thi c bn; bc x D. trng thi c bn; khng bc x 84.Trng thi dng c nng lng cng thp th cng bn vng.Trng thi dng c nng lng cng cao th cng km bn vng. Do , khi nguyn t cc trng thi dng c nng lng ln bao gi n cng c xu hng chuyn sang trng thi dng c nng lng nh. A. bn vng; km bn vng; nng lng ln; nng lng nh B. km bn vng; bn vng; nng lng nh; nng lng ln C. bn vng; km bn vng; nng lng nh; nng lng ln D. km bn vng; bn vng; nng lng ln; nng lng nh 85.Chiu mt chm tia hng ngoi vo l km tch in m th: A. in tch m ca l km mt i B. Tm km s trung ho v in C. in tch ca tm km khng thay i C. Tm km tch in dng 86.Hin tng quang in xy ra, nu gi nguyn bc sng nh sng kch thch v tng cng nh sng, ta c: A. ng nng ban u cc i ca cc electron tng ln B. Cng dng quang in bo ho tng ln C. Hiu in th hm tng ln D. Cc quang electron n ant vi vn tc ln hn 87.Chn cu ng: A. Hin tng quang in chng t nh c tnh cht sng B. Hin giao thoa chng t nh sng c tnh cht ht C. Tia hng ngoi, tia t ngoi khng c tnh cht ht D. Hin tng quang in chng t nh sng c tnh cht ht 88.Chn cu sai:Cc hin tng lin quan n tnh cht lng t ca nh sng l: A. Hin tng quang in B. S pht quang ca cc cht C. Hin tng tn sc nh sng D. Hin tng giao thoa 89.Mt t bo quang in c ca tt lm bng Na, c A = 2,1 eV. Chiu vo t bo quang in bc x n sc c = 0,42 m. Gii hn quang in ca Na l: A. 0,59 m. B. 0,65 m. C. 0,49 m. D. 0,63 m. 90.Cng dng quang in bo ho l 40 A th s electron b bt ra khi b mt quang in n c Anots trong 1 giy l: A. 25.1013. B. 25.1014. C. 50.1012. D. 5.1012. 91.Gii hn quang in ca Ca l 0,45 m th cng thot ca electron ra khi b mt Ca l : A. 5,51.10-19J. B. 3,12.10-19J. C. 4,42.10-19J. D. 4,5.10-19J 92.Gii hn quang in ca Na l 0,50 m. Chiu vo Na tia t ngoi coa bc sng = 0,25 m. Vn tc ban u cc i ca electron quang in l:

A. 9.105 m/s. B. 9,34.105 m/s. C. 8.105 m/s. D. 8,34.105 m/s. 93.Kim loi dng lm Catot ca mt t bo quang in c A = 6,625 eV. Ln lt chiu vo catot cc bc sng: 1 = 0,1875 m; 2 = 0,1925 m; 3 = 0,1685 m. Hi bc sng no gy ra c hin tng quang in? A. 1,2,3. B. ,2,3. C. 1, ,3. D. ,3 94.Gii hn quang in ca Cu l 300 nm. Cng thot ca electron khi Cu l: A. 3,6 eV. B. 4,14 eV. C. 2,7 eV. D. 5 eV. 95.Chiu nh sng n sc c bc sng 500 nm vo b mt ca tt ca mt t bo quang in lm bng xedi c gii hn quang in l 0 = 660 nm. Vn tc ban u cc i ca quang electron l: A. 4,6.107m/s. B. 4,2.105m/s. C. 4,6.105m/s. D. 5.105m/s. 96.Chiu nh sng n sc c bc sng 320 nm vo b mt ca tt ca mt t bo quang in lm bng xedi c gii hn quang in l 0 = 660 nm. Hiu in th hm ca n ci gi tr l: A. 0,3 V. B. 1,9 V. C. 2 V. D. 3 V. 97.Trong mt t bo quang in c Ibh = 2 A v hiu sut lng t l 0,5%. S photon n Ca tt mi giy l: A. 4.1015. B.3.1015. C. 2,5.1015. D. 5.1014. 98.Cho gii hn quang in ca catot l -0 = 660 nm v t vo gia Anot v Catot mt UAK = 1,5 V. Dng bc x c = 330 nm. ng nng cc i ca cc quang electron khi p vo anot l: A. 3,01.10-19J. B. 4.10-20J. C. 5.10-20J. D. 5,41.10-19J. 99.Chiu nh sng n sc c bc sng = 330 nm vo b mt ca tt ca mt t bo quang in hiu in th hm ca n ci gi tr l Uh. Cho gii hn quang in ca catot l -0 = 660 nm v t vo gia Anot v Catot mt U AK = 1,5 V. Tnh ng nng cc i ca cc quang electron khi p vo anot nu dng bc x = 282,5 nm : A. 5,41.10-19J. B. 6,42.10-19J. C. 3,05.10-19J. D. 7,47.10-19J. 100.Chiu nh sng n sc c bc sng = 546 nm vo b mt ca tt ca mt t bo quang in, c Ibh = 2 mA. Cng sut lng t l P = 1,515 W. Tnh hiu sut lng t. A. 30,03.10-2%. B. 42,25.10-2%. C. 51,56.10-2%. D. 62,25.10-2%. 101.Chiu nh sng n sc c bc sng = 546 nm vo b mt ca tt ca mt t bo quang in. Gi s cc electron c tch ra bng mn chn d ly mt chm hp hng vo mt t trng u c B = 10 -4T, sao cho vec t B vung gc vi vn tc ca ht. Bit qu o ca ht c bn knh cc i R = 23,32 mm. Tm ln vn tc ban u cc i ca cc electron quang in. A. 1,25.105m/s. B. 2,36.105m/s. C. 3,5.105m/s. D. 4,1.105m/s. 102.Chiu mt bc x c bc sng nh hn gii hn quang in vo mt tm kim loi mang in tch dng. Hi hin tng quang in c xy ra hay khng? A. C B. Khng C. cn ty vo in tch dng D. xy ra yu 103.Chiu ng thi hai bc x vo mt t bo quang in, ta cn dng cc hiu in th hm trit tiu dng quang in. Cho bit Uh1= 2Uh2. Hi c th kt lun g? A. 1 = 2 2 B. 1 < 2 C. 1 > 2 D. 1 = 22 104.Cho cc cht sau: Na, K, CdS, Al, chiu nh sng mt tri vo th thy c hin tng quang in xy ra, hi chiu vo cht no? A. Na B. K C. CdS D. Al 105.ng nng ban u cc i ca cc e ph thuc vo? A. Nng lng ca photon chiu ti B. cng bc x chiu ti C. Cng thot D. C A v C 106.Nu trong mt mi trng, ta bit c bc sng ca lng t nng lng nh sng (phtn ) v hf v bng , th chit sut tuyt i ca mi trng bng bao nhiu?( h l hng s planck, c l vatn tc nh sng trong chn khng v f l tn s) A. n = c / f B. n = hf/c C. n = c/ v D. n = cf/

107. Chiu mt chm bc x n sc vo mt tm km c gii hn quang in 0,35 m . Hin tng quang in s khng xy ra khi chm bc x c bc sng l A. 0,1m B. 0,2 m C. 0,3 m D. 0,4 m 108. Theo quang im ca thuyt lng t pht biu no sau y l khng ng? A. Chm nh sng l mt dng ht, mi ht l mt phtn mang nng lng. B. Cng chm sng t l thun vi s phtn trong chm. C. Khi nh sng truyn i cc phtn nh sng khng i, khng ph thuc khong cch n ngun sng. D. Cc phtn c nng lng bng nhau v chng lan truyn vi vn tc bng nhau. 109. Chiu mt chm bc x n sc vo catt ca t bo quang in trit tiu dng quang in th hiu in th hm c gi tr tuyt i l 1,9V. Vn tc ban u cc i ca quang lectron l bao nhiu?

A. 5,2 . 105 m/s. B. 6,2 . 10 5 m/s. C. 7,2 . 105 m/s. D. 8,2 . 105 m/s. 110. Chiu mt chm nh sng n sc c bc sng 400 nm vo catt ca mt t bo quang in, c lm bng Na. Gii hn quang in ca Na l 0,50 . Vn tc ban u cc i ca lectron quang in l A. 3,28 . 105 m/s. B. 4,67 . 10 5 m/s. C. 5,45 . 105 m/s. D. 6,33 . 105 m/s. 111. Chiu vo catt ca mt t bo quang in mt chm bc x n sc c bc sng 0,330 . trit tiu dng quang in cn mt hiu in th hm c gi tr tuyt i l 1,38V. Cng thot ca kim loi dng lm catt l A. 1,16 eV B. 1,94 eV C. 2,38 eV D. 2,72 eV 112. Chiu vo catt ca mt t bo quang in mt chm bc x n sc c bc sng 0,330m . trit tiu quang in cn mt hiu in th hm c gi tr tuyt i l 1,38 V. Gii hn quang in ca kim loi dng lm catt l A. 0,521 m B. 0,442 m C. 0,440 m D. 0,385 m 113. Chiu mt chm bc x n sc c bc sng 0,276m vo catt ca mt t bo quang in th hiu in hm c gi tr tuyt i bng 2 V. Cng thot ca kim loi dng lm catt l A. 2,5eV. B. 2,0eV. C. 1,5eV. D. 0,5eV. 114. Chiu mt chm bc x n sc c bc sng 0,5m . Vn tc ban u cc i ca lectron quang in l A. 2,5 . 105 m/s. B. 3,7 . 105 m/s. C. 4,6 . 105 m/s. D. 5,2 . 105 m/s. 115. Chiu mt chm bc x n sc c bc sng 0,20m vo mt qa cu bng ng, t c lp v in. Gii hn quang in ca ng l 0,30 m . in th cc i m qu cu t c so vi t l A. 1,34 V. B. 2,07 V. C. 3,12 V. D. 4,26 V. 116.Chiu mt chm bc x c bc sng . Vn tc ban u cc i ca lectron quan in l A. 9,85 . 105 m/s. B. 8,36 .106 m/s. C. 7,56 . 105 m/s. D. 6,54 .106 m/s. 117. Kim loi dng lm catt ca mt t bo quang in c cng thot l 2,2eV. Chiu vo catt bc x in t c bc sng . trit tiu dng quang in cn t mt hiu in th hm Uh=UAK=-0,4 V. Gii hn quang in ca kim loi dng lm catt l A. 0,4342 . 10 6 m. B. 0,4824 . 10 6 m. C. 0,5236 . 10 6 m. D. 0,5646 . 10 6 m. 118. Kim loi dng lm catt ca mt t bo quang in c cng thot l 2,2eV. Chiu vo catt bc x in t c bc sng . trit tiu dng quang in cn t mt hiu in th hm Uh=UAK=-0,4 V. tn s ca bc x in t l A. 3,75 . 1014 Hz. B. 4,58 . 1014 Hz. C. 5,83 . 1014 Hz. D. 6,28 . 1014 Hz. 119.Cng thot ca kim loi Na l 2,48 eV. Chiu mt chm bc x c bc sng 0,36m vo t bo quang in c catt lm bng Na. Vn tc ban u cc i ca lectron quang in l A. 5,84 . 105 m/s. B. 6,24 .105 m/s. C. 5,84 . 106 m/s. D. 6,24 .106 m/s. 120. Cng thot ca kim loi Na l 2,48 eV. Chiu mt chm bc x c bc sng 0,36m vo t bo quang in c catt lm bng Na th cng dng quang in bo ho l 3mA . S lectron b bt ra khi catt trong mi giy l A. 1,875 . 1013 B. 2,544 .1013 C. 3,263 . 1012 D. 4,827 .1012
P N

1 D 21 C 41 C 61 A 81 A 10 1 D

2 B 22 A 42 D 62 A 82 B 10 2 C

3 A 23 C 43 A 63 A 83 A 10 3 B

4 C 24 A 44 A 64 C 84 A 10 4 A

5 B 25 A 45 A 65 D 85 C 10 5 D

6 D 21 D 46 A 66 B 86 B 10 6 C

7 D 27 A 47 D 67 B 87 D 10 7 D

8 B 28 A 48 C 68 D 88 A 10 8 D

9 B 29 A 49 B 69 C 89 A 10 9 D

10 B 30 A 50 B 70 A 90 A 11 0 B

11 A 31 D 51 B 71 C 91 C 11 1 C

12 C 32 A 52 B 72 A 92 B 11 2 A

13 D 33 B 53 A 73 B 93 C 11 3 A

14 B 34 A 54 C 74 B 94 B 11 4 C

15 A 35 D 55 D 75 B 95 11 5 B

16 C 36 A 56 B 76 D 96 C 11 6 A

17 B 37 A 57 A 77 C 97 C 11 7 D

18 A 38 A 58 C 78 D 98 D 11 8 D

19 B 39 D 59 C 79 C 99 B 11 9 A

20 B 40 D 60 A 80 D 10 0 A 12 0 A