Anda di halaman 1dari 3

Abreviatu Desarrollo en ra en masculino masculin o

Abreviatu ra en femenino Desarrollo en Notas femenino

1. (1. ) (primer)

er

primero 1. primera

2.

segundo

2.

segunda

3. (3. )

er

tercero (tercer)

3.

tercera

4.

cuarto

4.

cuarta

5.

quinto

5.

quinta

6.

sexto

6.

sexta

7.

sptimo

7.

sptima

stimo, -a (raro)

8.

octavo

8.

octava

9.

noveno

9.

novena

nono, -a (raro)

10.

dcimo

10.

dcima

undcimo, decimoprimero 11. , dcimo primero 11.

undcima, decimoprimera , dcima primera

duodcimo, decimosegund 12. o, dcimo segundo 12.

duodcima, decimosegund o, dcima segunda

decimotercero, 13. dcimo tercero 13.

decimotercera, dcima tercera

decimocuarto, 14. dcimo cuarto 14.

decimocuarta, dcima cuarta

decimoquinto, 15. dcimo quinto 15.

decimoquinta, dcima quinta

decimosexto, 16. dcimo sexto 16.

decimosexta, dcima sexta

decimosptimo 17. , dcimo sptimo 17.

decimosptima , dcima sptima

decimoctavo, 18. dcimo octavo 18.

decimoctava, dcima octava

La RAE no registra decimooctavo, -a

decimonoveno, 19. dcimo noveno 19.

decimonovena, dcima novena

Abreviatur a en masculino Desarrollo en masculino

Abreviatur a en femenino Desarrollo en femenino Notas

20.

vigsimo

20.

vigsima

vigesimoprimer 21. o, vigsimo primero 21.

vigesimoprimer a, vigsima primera

vigesimosegun 22. do, vigsimo segundo 22.

vigesimosegun da, vigsima segunda

vigesimoctavo, 28. vigsimo octavo 28.

vigesimoctava, vigsima octava

vigesimonoven 29. o, vigsimo noveno 29.

vigesimonoven a, vigsima novena

30.

trigsimo

30.

trigsima Las Academias no censurantrigesimoprimero ni trigesimop rimera

trigsimo 31. primero 31.

trigsima primera

40.

cuadragsimo

40.

cuadragsima

50.

quincuagsimo

50.

quincuagsima

No es cincuentsimo

60.

sexagsimo

60.

sexagsima

70.

septuagsimo

70.

septuagsima

No es septagsima, sin u

80.

octogsimo

80.

octogsima

90.

nonagsimo

90.

nonagsima