BACALAH SAYANG

Buku 1

Bb
Suku kata
ba
Bibi Bibo

bi

bu bo
Babu bubu ubi Bobi Bobo Baba

Perkataan

Ayat Bibi ibu Abu.

Cc
Suku kata
ca
cuci acu

ci

cu co
cuba bucu baca caci cuci aci

Perkataan

Ayat Babu cucu Bibi.

Dd
Suku kata
da di du do

Perkataan
dada dadu budu dobi budi badi Uda duda

Ayat Didi duda ibu Dodi.

Ll
Suku kata la li lu Perkataan labu bulu uli laci lada alu Ayat

lo lalu cili balu bola lobi lala

Ali ada bola.

Mm Suku kata ma mi mu mo Perkataan mami mama umi Cumi madu cuma muda milo bumi Ayat lima malu lama Umi ada mama. .

Pp Suku kata pa pi pu po Perkataan papa pacu padi padu pilu dupa Ayat api pola pili pula pada Pudu Pipi bapa ada cili. .

.Ss Suku kata sa si su so sudu masa sami basi suci susu Perkataan sapi sapu solo sila sasa dosa Ayat Sami suka susu.

.Kk Suku kata ka ki ku ko ciku saku kuda siku duku baki Perkataan kuku kaca kopi paku duka daku Ayat Kaki Ika ada daki.

.Tt Suku kata ta ti tu Perkataan titi tipu soto mati situ cuti Ayat to kita tali catu topi satu data Siti suka tomato.

Rr Suku kata ra ri ru Perkataan roti rasa tiru cari roma rupa Ayat ro lori rumi duri kira pura-pura Ramu suka rasa roti itu. .

Ff Suku kata fa fi fu Perkataan fo sofa Fifi Rafi safa Sufi fusi Ayat fasa foto Sufi ada foto Fifi. .

Hh Suku kata ha hi hu ho Perkataan hati tahu hari suhu hidu hulu Ayat hiba hala hobi bahu dahi hoki Hobi Ika ada daki. .

Nn Suku kata na ni nu no Perkataan nira Cina nama nuri mana nota Ayat nabi nila nusa Nora nahu noda Nani ada nota. .

Gg Suku kata ga gi gu go Perkataan guna gila pagi gari naga guni Ayat guli dagu rugi logo tiga duga Gani bagi gula-gula pada Ragu. .

.Jj Suku kata ja ji ju Perkataan baju joli haji jasa jari jitu Ayat jo jaga jadi judo gaji judi juga Haji Hadi jadi jaga.

.Vv Suku kata va vi vu vo vanila vila Kavita Perkataan Siva Vasu visa visi voli Vimala Ayat Ini vila Ravi.

Ww Suku kata wa wi wu wo Perkataan bawa wanita Hawa wira wali jiwa Ayat kiwi sawo Wati Hawa suka bawa buku jawi. .

Yy Suku kata ya yi yu yo yoga soya sayu daya layu loya Perkataan saya gaya bayu bayi kaya kayu Ayat Nama bayi saya Yani. .

.Zz Suku kata za zi zu Perkataan Suzi Zurina Rozana Ayat zo Sazali Zami Rozita Zila Zura Zayana Wazata nama bapa Sizuka.

Suku kata e é he hé pe be bé je jé re ce cé ke ké se de fe ge dé fé gé le me ne lé mé né te ve we ze Ee pé ré sé té vé wé zé .

Cerékarama cerita Melayu.Perkataan kena pelita léna véto céri Ayat berita tebu geli peti béza péna démo keréta téko réka sena besi béla féri jéli Seléra meréka serupa. . Teruna kecéwa kerana Melati derita.

BACALAH SAYANG Buku 2 .

Suku kata ba l bal cal dal gal hal jal lal yal bil cil dil gil hil jil lil yil bul cul dul gul hul jul lul yul bol col dol gol hol jol lol yol .

Ayat .Perkataan tebal kabul dodol bébél gagal kawal sugul kéhél jahil bedil betul wisel Kamal beli katil mahal daripada Kajol.

Suku kata bis cis dis gis jis ba mis s ris wis bas cas das gas jas mas ras was bul cus dus gus jus mus rus wus bol cos dos gos jos mos ros wos .

.Perkataan kibas kudis malas Ayat dusta kusta keras hakis tebus usus panas pedas bahas Kepala Balqis ada kudis kerana kena najis mawas.

Suku kata ba m bam dam gam kam mam nam sam yam bim dim gim kim mim nim sim yim bum dum gum kum mum num sum yum bom dom gom kom mom nom som yom .

Perkataan bambu kumpul hitam padam bayam hakim awam malam tilam garam kecam minum jambu musim hukum mimpi Ayat Pipi Bégum jadi hitam legam kerana lebam. .

Suku kata ba n win ban dan gan han jan pan tan wan bin din gin him jin pin tin bun dun gun hun jun pun tun wun bon don gon hon jon pon ton won .

Perkataan cantas simpan menonton tandas miskin belacan pelayan tahun bonda gerun cawan johan Ayat Ayam jantan Roslan kena sondol. .

Suku kata bih cih dih fih ba h bah cah dah fah hah nah rah yah hih nih rih yih buh cuh duh fuh huh nuh ruh yuh boh coh doh foh hoh noh roh yoh .

.Perkataan tambah lécéh miskin hodoh lebih sampah daérah paruh kancah kalah roboh kayuh Ayat Mahfuzah jadi guru sekolah rendah.

Suku kata bar car dar gar jar ba gir jir sir yir r zir sar yar zar bir cir dir bur cur dur gur jur bor cor dor gor jor sur yur zur sor yor zor .

.Perkataan lancar uzur bayar mohor bernas cagar sergah Universiti besar sembur Karpal jujur Ayat Muzafar hantar sayur ke bandar kerana banjir.

Suku kata bit cit dit hit jit ba mit rit t yit bat cat dat hat jat mat rat yat but cut dut hut jut mut rut yut bot cot dot hot jot mot rot yot .

Perkataan comot lazat buncit sendat robot gigit sérét mayat pélat Ayat semut gayat jahit Jururawat itu sakit tenat kerana terlalu penat. .

Suku kata bik cik dik gik lik ba k bak cak dak gak lak nak rak yak nik rik yik buk cuk duk guk luk nuk ruk yuk bok cok dok gok lok nok rok yok .

Ayat .Perkataan témbok habuk kahak korék cantik hendak budak léntok rancak teguk jolok sorok Kakak tergelak terbahak-bahak apabila nampak kodok terkédékkédék.

Suku kata bib hib jib kib lib ba nib rib b tib bab hab jab kab lab nab rab tab bub hub jub kub lub nub rub tub bob hob job kob lob nob rob tob .

.Perkataan sebab kelab jawab Ayat hijab Arab darab wajib junub tabib kebab kitab karib Talib kawan karib Najib.

Suku kata ba wip p yip bap cap dap hap kap pap wap yap bip cip dip hip kip pip bup cup dup hup kup pup wup yup bop cop dop hop kop pop wop yop .

Perkataan lembap kicap kuyup kuncup gelap meletup Ayat pencipta mendap karipap Ayop makan karipap sambil minum sirap. .

Suku kata ab ad af a ik il ul ah ak al an as ib id if ih in is ub ud uf ob od of uh uk un us oh ok ol on os .

.Perkataan Abdul étnik optimis iktibar iblis Ahmad individu imbas afdal atlas aktiviti ombak Ayat Nama arwah datuk Osman Ahmad Albab.

Suku kata ing a ng ying ang bang dang gang jang yang bing ding ging jing ung bung dung gung jung yung ong bong dong gong jong yong .

Perkataan anggur ingkar penumpang lénggang conténg sombong Jongkang-jongkét mendung kerongkong dinding panjang Ayat Ah Séng sedang termenung di tepi longkang yang penuh ikan sembilang. .

Jemputan itu khusus untuk Khalid. Khatib baca khutbah. Khidir tidur di dalam khémah. .Suku kata kha khi Perkataan khusus bakhil kh khu kho khe khé Ayat khatib khamis khutbah khémah Hari ini hari Khamis. Haji Bakhil seorang pengkhianat.

. Déklamasi sajak oléh Osman. Klon kambing dan lembu.Suku kata kla kli Perkataan klinik déklamasi kl klu klo kle klon klip klé Ayat klasik klu Orang sakit pergi klinik. Encik Kifli suka lagu klasik. Pesakit dihantar ke Poliklinik Selayang.

Wak Ngadiman mendongak ke langit. . Adik ngeri tengok mulut singa ternganga.Suku kata nga ngi Perkataan singa langit jengah ng ngu ngo nge ngé Ayat mengelilingi téngok séngét bangun keringat pungut Bunga melor sangat wangi.

.Suku kata nya nyi Perkataan hanya penyu denyut ny nyu nyo nye nyé Ayat sunyi menyusu monyét menyorok menyesal kunyit Nyonya nyanyuk suka menyanyi sambil tersenyum.

Suku kata sya syi Perkataan syabas syok syampu sy syu syo sye syé Ayat syumul syahadah syor syukur syarat masyarakat Rasyidah asyik bersyarah di syarikat Syukri. .

Suku kata au oi ai bau boi bai dau doi dai gau goi gai hau hoi hai jau joi jai kau koi kai lau loi lai mau nau moi noi mai nai rau roi rai wau yau woi yoi wai yai .

Perkataan bagai landai payau langkau risau sampai bangau cermai dodoi kaloi dawai sekoi Ayat Kerbau Zaiton asyik melilau di pantai Selat Tebrau. .

.Suku kata dia iaitu peria giat halia riak ia bius siul liur kiub riuh nyiur iu ion biola Fiona radio studio senario io Ayat Zakaria suka bersiul sambil mendengar radio.

Suku kata dua gua luas kuat buah tua jua ruas muat tuah au buih tuil duit kuiz ciut kuih kuil tuit kuis kuit ui Ayat Pak Tua sudah muak makan kuih dengan air suam .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.