P. 1
Pidarta Bahasa Bali

Pidarta Bahasa Bali

|Views: 1,270|Likes:
Dipublikasikan oleh Dwitya Aribawa
pidarta bahasa bali
pidarta bahasa bali

More info:

Published by: Dwitya Aribawa on Mar 21, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. 3. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. wau 20%. Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. Ainggih asapunika indik pidarta titiange.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. puisi miwah sane lianan. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). Sadurung titing matur amatra. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. . Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik. Santukan punika. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. pidarta. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi.

ngwerdiang seni budaya druene. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. gemah ripah loh jinawi. sayan asri. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. kamanah antuk titiang. sayan nudut kayun. Inggih puputang titiang antuk parama santi. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. Om Santih. cutet atur titiang.Ida dane sareng sami. desa. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. mangda sayan lami. Ida dane sane baktiang titinag. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. Santih. SMP. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. Om. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. manawi akeh kirangipun. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga. purana makaluripun. Punika nyihayang utsaha sane becik. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. Raris sane mangkin. sayan becik. ring sajeroning sekaa trunatruni. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. Santih. i raga sami patut ngemban. banjar. Ida dane sane baktinin titiang. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. Duaning asapunika. dadia . Inggih. pemekas ngelimbakang. Mungguing ring pendidikan informal. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. Ring sejeroning pendidikan formal. SMA. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. . Raris sane mangkin wenten pitaken. SMK miwa ring perguruan tinggi. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang.

Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki.4. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. Para Guru-guru sane wangiang titiang. Pinaka panyineb atur. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. Santih. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. Santih Om" 5. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang. PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu. Santih. tan lali titiang ngaturang parama shanti. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. . "Om.

Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. Puaran sane kaon. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. pasar. . Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar. Satata ngulati. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. “Pulau Dewata”. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. listrik genah malajah marupa sekolah. lapangan golf.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. ring Denpasar kawangun Bali hotel. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. pangarganbarang dados mael. Lian ring punika. pasar swalayan. Sarana makadi margi. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. nincapang pikolih marupa artha. bale banjar. ngastiti mangdawaras. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. lan paribhoga sami sampun sapatuta. pasar seni muah sane lianan. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. malancaran nyegara gunung. muah sane siosan. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. sane kantun rajeg kantos mangki. Mungguing bhoga. rumasat sampun ngebek. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. nglila ulangun.upabhoga. makrama desa. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. Inggih punika kasidan mapikolih. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. Duk warsa 1935. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. sampun wenten kadi babuatane. Ring sabilang kabupaten muah kota. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. karya sane abot dados angan. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan.

lan Palemahan. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. anggah ungguhin basa. Ida dane sareng sami. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. Guru-guru. anggen nincapang wewangunan pariwisata.Pawongan. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. Pawongan. yan saihang ring iraga mapikayun. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. mustikanipun ring para yowana sareng sami. saha pirantin ipun.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. "Om Shanti. nenten cemer tur nenten sayan rusak. cottage. inggih punika : Parhyangan. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. Shanti. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. Indik palemahan. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. yan iraga malaksana. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. hotel. sekadi unjuk lungsur. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. janten wenten karang suwung. Nyarca indik pidabdab. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. . kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. Shanti Om" 6. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. Mogi-mogi rasabakti. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. sutindih paramabela ring wangsa . titiang nunas geng rena sinampura. Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing.

Tika Padahana. 73 warsa sane sampun lintang. iraga prasida nguasayang jagat. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. Tan Hana Wangin Ika. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. Para semeton ida dane sareng sami. iwang punika capuh. pinih ajeng ring para yowanane sami.Ida dane sinamian. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. punika wantah yadnya sane pinih utama. yan urip tan medasar sastra. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. Soekarno lan Moh. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. Yowana. Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. Mahyunikang Parangmuka". medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. Tan Ateja Wedana Makucem. tur maning ten dados lipia. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. Rupawan. tur gilik seguluk. Nanging yan jaya ring payudan. Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna." Punika mawinan. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. para yowanane ring Indonesia. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. yadiastun ngemasin padem. Ida dane sinamian. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. wantah yadnya sane pinih utama. ngiring. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Den Ika Tan Pa Sastra. Ida dane para semeton sami. Kula Wisala. awor sakadi amerta kalawan wisya. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. nika pinaka bukti sane pinih . sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti.

(*bb/pdb) "Om Shantih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang. manawi wenten kirang antuk titiang. ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura. Shantih Om .utama anggen gegambelan. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. Shantih.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->