P. 1
Pidarta Bahasa Bali

Pidarta Bahasa Bali

|Views: 1,268|Likes:
Dipublikasikan oleh Dwitya Aribawa
pidarta bahasa bali
pidarta bahasa bali

More info:

Published by: Dwitya Aribawa on Mar 21, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

PIDARTA BAHASA BALI 1.

Bapak Walikota pinaka murdaning jagat Denpasar kesarengin antuk para manggala lan para atiti utawi uleman sane dahat wangiang titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih riin titiang ngaturang antuk panganjali, “Om Swastyastu” Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah duaning Bapak Walikota, para manggala lan para atiti utawi uleman sampun prasida rawuh ring genah titiang manut swalapatra sane sampun kaatur. Titiang sinalih tunggil saking kaluarga mapeteges malih wantah rahina sane mangkin kalaksanayang upacara manusa yadnya minakadi upacara pawiwahan lan upacara mepandes. Duaning asapunika meled pisan manah titiang majeng ring bp Walikota mangde prasida mapaica piteket-piteket lan pewarih-warih lan pangestu mangda upacara memargi antar labda karya tur sidaning don. Acara selanturnyane pacang lincapang titiang malih antuk mesanekan ajebos. Duaning asapunika titiang sakeluarga pacing ngaturang boga amatra pamekas ring Bp Walikota kasarengin antuk para uleman makesami Malih ajebos disampuni wusan ngerayunan makecihna upcara sampun puput. Kaping untat nenten lali titiang ngelungsur gengrana sinampura yening wenten atur lan penyanggra titiang sane iwang tur san nenten manut ring angga Wantah asapunika sane prasida aturang titiang, maka penyineb atur, titiang ngaturang pramasanthi, “Om Shanti Shanti Shanti Om” Jadi itu sedikit pidato atau sambutan bahasa bali alus yang sangat sederhana, kenapa karena menyampaikan inti-intinya saja. kalo kepanjangan nanti tamunya capek dengernya. udah siang. hehe. Klungkung Semarapura; Kirang Langkung Nunas Ampura. Suksma

2.

Om Swastiastu,

Ring zaman globalisasi sekadi mangkin. Lan kakapah antuk kakalih kategori minakadi kategori A sane katujon antuk sisya SMP (SLTP) lan kategori B sane katujon antuk sisya SMA (SLTA). Tetujon paindikane inggih punika ngewaliyang semangat para truna-trunine mangdane ngangge basa bali sane becik.Sane wangian titiang Bapak Ibu guru miwah undangan sareng sami. Ring penelitian sane munggah ring majalah Horizon 2005. puisi miwah sane lianan. Sadurung titing matur amatra. Pacentokanne puniki kakapah dados kalih basa minakadi basa bali lan basa Indonesia. Ngrajegang Bahasa Bali Majeng ring bapak. mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida. ngiring iraga utamane para truna-trunine sareng sami ngange basa Bali utawi basa Indonesia sane becik lan manut ring awig-awing sane wenten. Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa. . Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura. pidarta. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki. Antuk nyineb pidartane puniki antuk ngucapang parama santih.ibu guru lan timpal-timpal sinamian. Ring galahe mangkin titiang pacang ngaturang pidarta indik “Pengembangan Aksara lan Sastra Truna-Trunine ring Zamane Mangkin. para sisya SMU sane uning lan becik ring sastra. ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia. riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Om Swastiastu Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah “Ngrajegang Bahasa Bali” malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. santukan antuk kertha wara nugraha Ida. nanging para truna-trunine mangkin sayan ninggalin budaya nulis surat lan truna-trunine lali ring tata cara ngewacen utawi mawicara sane becik.” Ring paindikane puniki pacang kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi. titiang nunas restu ring para ida dane sareng sami mangdane acarane puniki prasida memargi becik. pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. wau 20%. IPTEK lan ilmu pengetahuanne sami sampun sayan ngemajuang. para sisya saking sekolah lianan lan para semeton sane banget suksmayang titiang. 3. Santukan punika. Puniki nyihnayang ring tahun ke tahun sisyane ngangge basa Bali lan basa Indonesia sane patut sayan ical. Ainggih asapunika indik pidarta titiange. lan makarya karya sastra sekadi satua bawak. Titiang nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titiange sane tan manut ring ati soang-soang.

miara kebecikan utawi kaasrian jagat Baline. Inggih puputang titiang antuk parama santi. kamanah antuk titiang. banjar. Raris sane mangkin wenten pitaken.Ida dane sareng sami. Raris sane mangkin. Ida dane sane baktinin titiang. sayan asri. titiang banget mapinunas majeng ring timpal-timpal sinamian. malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin. SMA. Majalaran asapunikamawantiwanti titiang nunas geng rena sinampura. ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayune ring sejeroning ngwerdiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene. mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan. desa. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning ngelimbakang ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. Mungguing ring pendidikan informal. kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-palambang itihasa. Om. ngwerdiang seni budaya druene. Mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pengancan sajeroning ngawangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta rahrja. minakadi ring Fakultas Sastra miwah ring STKIP Agama Hindu. sayan becik. dadia . Inggih. santukan sangkaning kanambetan kawimudan titiang kalintang. Punika nyihayang utsaha sane becik. i raga sami patut ngemban. inggih punika sane kawastanin pendidikan formal lan pendidikan informal. pemekas ngelimbakang. manawi akeh kirangipun. Om Santih. plajahan basa Baline sampun ngranjing ring kurikulum sekolah SD. cutet atur titiang. pasantian-pasantian miwah sane lian-lianan. Duaning asapunika. sapunapi antuk minabdabin ring sejeroning nglimbakng ngwerdiang basa kalih sastra Kawi Bali punika. purana makaluripun. Ring sejeroning pendidikan formal. Santih. mangda sayan lami. SMP. gemah ripah loh jinawi. mangda mikayun saha prasida kapanggih sakadi pengaptine nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkoning jagat Bali puniki. Ida dane sane baktiang titinag. sayan nudut kayun. Inggih amunika prasida antuk titiang nyantenang. ring sajeroning sekaa trunatruni. Inggih ida dane sane banget baktinin titiang. Santih. utsaha sane mabuat pikenohipun sajeroning ngwerdiang kalih nglimbakang basa miwah sastra Baline. SMK miwa ring perguruan tinggi. . Mungging sastra kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sejeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sekadi tetujoan jagat kerta raharja gemah ripah loh jinawi. wenten kekalih pemarga sane kaanggen ngawaling basa kalih sastra kawi druene. basa miwah sastra Bali punika kalimbakang minakdinnya sajeroning kulawarga.

tan lali titiang ngaturang parama shanti. Santih Om" 5. mogi-mogi ja lantang urip mangda prasida malih katemu ring kawekasan tur ngeledangin ngicenin pamargi malarapan antuk kawisesan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Titiang lan timpaltimpal saking kelas 1 tan lali nunas geng sinampura mantuka ring siswa kelas 3 sareng sami sane lulus. Santih. "Om. Pinaka panyineb atur. Dumogi siswa kelas 3 sane sampun lulus ngamolihang kerahajengan sareng sami. Santih. Inggih wantah asapunika sane prasida aturin titiang. Dumogi prasida maguna ring sameton miwah ring jero soang-soang.4. Para Guru-guru sane wangiang titiang. tur mogi-mogi ja para sameton titiang kelas 3 sareng sami nemu rahayu mrasidayang ngelanturang ke Perguruan Tinggi utawi sane sederajatnyane. yan wenten keiwangan titiang sane sampun lintang mangda ledang ngampurayang. Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana "Om Swastiastu" Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang." Inggih nawegang ring Bapak Kepala Sekolah Para Dewab Guru sinamian Para pegawai sane baktinin titiang Miwah para sameton sane wangiang titiang Titiang ngaturang suksma ping banget majeng ring sameton titiang kelas 3 sane sampun sering ngicenin piteket-piteket sane becik tur manut sekadi ajaran sekolahan iriki. rereh kaweruhan sane marupaketerampilan angge pangupa jiwa. yening sampun merasa jangkep ngererh keterampilan tur mresidayang nincepang kawikanan janten sampun nika sane pinih becik nglanturang ngerereh pangupa jiwa selanturnyane. Sane nenten mresidayang ngelanturang ke Perhuruan Tinggi sampunang sungsut ring pakayunan utawi sedih. . PERPISAHAN KELAS 3 "Om Swastyastu.

Sarana makadi margi. Ritatkala nglimbakang wewangunan pariwisata punika manut dudonan pangrencana. taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. ngamargiang panca yadnya manut agama Hindu. makeh pisan tanah carik lan pabianan magentos dados sarana wisata. Ipun taler meled uning tur nyingak asliaban indik tatakrama upakara saking embas kantos seda. malancaran nyegara gunung. Pidabdabe pacing kalanturang sakadi ngwangun hotel sane ageng. Sejeroning malancaran nglanglang ulangan janten makueh sane buatang ipun mangda pamargine wiakti nglangunin dewek ipun. ring Denpasar kawangun Bali hotel. muah sane siosan. Sakadi kauningan para wisatawan punika rauh ka Bali gumanti maliang-liang. nonton unen-unenan muah ilen-ilan. Puara sane becik inngih punika ngruak genah makarya sane prasida ngirangin pangangguran. ngwentenang genah makaryamautsahanincapang kawikanan. Panglibakan pawangunan pariwisata ring Bali sampub kalintang jimbar. Duk warsa 1935. nglinggahin margi muah makarya sane anyar. ngastiti mangdawaras. makrama desa. Puaran sane kaon. listrik genah malajah marupa sekolah. tur katampa antuk kaasrian gumi Bali punika. Indike punika pastika akeh pikenoh lan puaran ipun. Satata ngulati. seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. sane kantun rajeg kantos mangki. akeh para jana banjar utaminipun para daha truna maparisolah sane tan manut ring budaya utawi jati ragan wangsa. Sane prasida nginggilan Bali punika tanwenten seos ring kautaman kebudayaan Baline sane rumaket ring agama Hindu. Sakadi sampun kauningan kepariwisataan ring Bali sampun mawiwit saking riin daweg pemerintahan Welanda. nglila ulangun. ngwerdiang tur madabdaban sahana seni lan budaya Bali. Lian ring punika. bale banjar. Inggih punika kasidan mapikolih. ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton. karya sane abot dados angan. ngwangun wantilan genah nyolahang unen-unen muah ilen-ilen. pasar swalayan. sampun kapastikayang indik obyek wisata muah kawasan pariwisata punika. kenengkeneng briak-briuk makrama banjar.upabhoga. wentwn sane becik taler wenten sane kaon. Akeh jejuluk sane kapicayang sakadi : “Pulau Seribu Pura”. . nincapang pikolih marupa artha. sampun wenten kadi babuatane. pasar seni muah sane lianan. Punika sami silih sinunggil sangkaning pNGLIMBk wewangunan pariwisata sane mapikilih. sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta. pangarganbarang dados mael. Punika cihna tetamian kepariwisataan ring Bali. Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin. sane ngawinang wedesa ued magingsir saking genah ipun. Ring sabilang kabupaten muah kota.Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing. pasar. matumbasan barang-barang kesenian anggen ipun temon-temon. Santukan malarapan antuk kenengkeneng punika. lan paribhoga sami sampun sapatuta. “Pulau Dewata”. Punika awinan Bali punika dadis tatujon wisata sane sampun kaloktah ring dura negara. Mungguing bhoga. Manut pangrencana panglimbakan punika boya mandeg rauh irika. rumasat sampun ngebek. lapangan golf.

ring galahe puniki titiang nyadia ngaturang pidarta bahasa bali sane mamurda "Rasa Bela Marep Wangsa Lan Negara". Mungguing atur uning titiang punika nenten sios wantah mapiranti nudut kayun iraga sami ritatkala nyikiang pikayun wirang ring sapari indik urip maduluran antuk swadarmaning soang-soang. anggen nincapang wewangunan pariwisata. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti. Shanti Om" 6. Sakewaten titiang nguningayang I wawu wantah akidik pinaka jalaran anggen pinget gumantingulati pamargi sane becik taler anggen pidabdab. sekadi unjuk lungsur. Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing. Nyarca indik pidabdab.mangda kapikukuhan antuk Tri Hita Karana : tetiga pidabdab sane prasida ngametuang tatiga karahayuan jagat. lan Palemahan. yan saihang ring iraga mapikayun. Pawongan. inggih punika : Parhyangan. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang. karang palemahan sane katandurin antuk wit-wit taru sane mapikenoh sajeroning kahuripan. Mangda nenten sami kagentosin antuk wewangunan beton. Shanti. cottage. saha pirantin ipun. pikenh lan puaran wewangunan parwisata : tetojon lan genah wisata ring Bali wiakti makueh pisan babutan lanparantinyane. yan iraga malaksana. kebudayaan lan kesenian Baline kapungkur wekas sayan becik. Parhyangan punika genah suci umat Hindu mangda janten-janten kasuciang olih pngepon pariwisatane. hotel. Wewangunan kasidan magda kaanutang ring sejeroning pidabdab lan pangrencana sane sampun kasungkemin olih para jana Baline.Pawongan. "Om Shanti. Napi mawinan asapunika? Seantukan panegaran iragane sane kadasarin antuk Pancasila lan UUD 1945. make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa. Guru-guru. janten wenten karang suwung. Indik palemahan. sajeroning peraturan daerahlan awig-awig desa adapt. punika taler para mahadiaksa lan para pamiarsa sane dahat suksemayang titiang. anggah ungguhin basa. titiang nunas geng rena sinampura. Jaga paripurna sami sangkaning para yowanane pamekas. sareng midabdab sahanan genah utawi tetujon wisatene mangda asri pamekas taler ring budaya Baline. asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan. nenten cemer tur nenten sayan rusak. Mogi-mogi rasabakti. sutindih paramabela ring wangsa . Ring galahe sane becik puniki titiang rumasa garjita ring manah riantukan prasida kacunduk saha saduajeng ring ida dane sareng sami ritatkala nyanggra kawentenan pakibeh jagate kadi mangkin. seakeh-akeh ne yan nenten wenten tatujone sinah nirguna punika. yadiastun amunapi ja alite jaga mapikenoh. desa lan negara sayan-sayan nincap Bapak Kepala Sekolah. Ida dane sareng sami. Galahe puniki utama pisan yan manahang titiang ring marep yowana sami. . "Om Swastiastu" Pinih riin mantuka ring para sujana sami. wong Bali sane neunang tur ngraksa pariwisata mangda sareng ngawerdiang. mustikanipun ring para yowana sareng sami.

Selantur ipun daweg 17 Agustus 1945 para sujana ring Indonesia sane kapucukin antuk Ir. nanging patut iraga yowana ne ring Indonesia ngayunin maduluran antuk parilaksana sane becik mangda negaran iragane tetep ajeg tur dirgayusa. medfasar antuk Dharma utama punika taler yan iraga sakita karep. antuk satya mabela pati ngeresepang pitutur-pitutur teleb ring widia guna riantukan widia guna punika marupa sastra mautama. sakantun anom patut teleb melajahang raga majalaran antuk melajahin tali pangiket sane mawasta agama. Tika Padahana. Hatta prasida ngawerdiang kamahardikaan wangsa Indonesia. yan lipia sinah jagi ngawinang rusak negaran iragane. Nanging yan jaya ring payudan. wantah yadnya sane pinih utama. yan urip tan medasar sastra. sinah jagat nusantara puniki prasida ngamolihang kawijayan. "Sang Sura Mrihayadnya Ring Semara. Punika masuksme yan iraga padem ring payudan ritatkala melanin negara. nilai kaekan punika nenten ja tedun saking langite. Tan Hana Wangin Ika. ngemargiang pikayun tan bina sekadi kaca belah benyah tan pawenangan. para yowanane ring Indonesia. prasida nyuluhin tur nuntun ngulati margi rahayu. sampun ngucapang sumpah jaga ngukuhang keraketan iraga wangsa Indonesia. sinah tan sida nibenin becik lan kaon. Mapan sastra kebaos "Suluh Ikang Praba". Ida dane sinamian. Yowana. Tan Ateja Wedana Makucem.Ida dane sinamian. wantah pekaryan sane kalintang meweh pisan nanging yan sampun iraga pangaptine sareng sami masikian. Kula Wisala. Den Ika Tan Pa Sastra. paras paros sarpanaya ring pasemetonan. kukuhang laksanayang tetamian leluhur puniki. tur gilik seguluk. Awinan sajeroning sejarah sampun mabukti. pinih ajeng ring para yowanane sami. Inggih para yowana sareng sami elingang kayune mangkin mangda sampunang iraga malih keni panca baya sekadi duk warsa 1965." Punika mawinan. makacihna lan titi bukti iraga sampun prasida ngawangun jagat Indonesiane mangda mrasidayang ngamolihang Negara Kertagama. Ngiring dagingin negaran iragane sareng sami. Rupawan. nika pinaka bukti sane pinih . sane kaiket antuk Bhineka Tunggal Ika. tur maning ten dados lipia. Mahyunikang Parangmuka". Ring niti sastra wenten kaucap : "Hemani Sang Mamukti Dumadi Tika Tan Hana Guna. wewengkon jagat Indonesia puniki sane kawangun olih makudang-kudang pulau saking Sabang ngantos Merauke yan jagi nyungkemin indik keekan mangda prasida masikian rikala ngemban kemahardikaan. Ida dane para semeton sami. iwang punika capuh. Ida dane sareng sami indayang elingang ring kakawin Beratha Yudha wenten kaucap asapuniki. yadiastun ngemasin padem. punika wantah yadnya sane pinih utama. anggen ngawangun negara iragane! Riantukan wantah para yowanane sane pinih waspada ring kawentenanne punika. mangda nenten keraketan punika sekadi kemaon. Soekarno lan Moh. Luwir Sekar Ing Sami Abang Murub. awor sakadi amerta kalawan wisya. ngiring. 73 warsa sane sampun lintang. iraga prasida nguasayang jagat. Para semeton ida dane sareng sami. yan dados antuk titiang ngiring silih asihe makrama utamayang.

ritatkala ngemban jagat Indonesia mangda kawentenanne punika nenten ngawinang kedurmalan malih. manawi wenten kirang antuk titiang. Shantih. Sadurung titiang mapamit lugrayane titiang ngaturang paramashanti. Shantih Om . tan lali titiang nglungsur gung rena pangampura.utama anggen gegambelan.(*bb/pdb) "Om Shantih. Inggih wantah asapunika katur antuk titiang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->