Anda di halaman 1dari 9

IODOMETRIDANIODIMETRI Istilahoksidasimengacupadasetiapperubahankimiadimanaterjadikenaikanbilanganoksidasi, sedangkanreduksidigunakanuntuksetiappenurunanbilanganoksidasi.Berartiprosesoksidasidisertai hilangnyaelektronsedangkanreduksimemperolehelektron.Oksidatoradalahsenyawadimanaatomyang terkandungmengalamipenurunanbilanganoksidasi.Sebaliknyapadareduktor,atomyangterkandung mengalamikenaikanbilanganoksidasi.Oksidasireduksiharusselaluberlangsungbersamadansaling menkompensasisatusamalain.Istilahoksidatorreduktormengacukepadasuatusenyawa,tidakkepadaatomnya saja(Khopkar,2003). Oksidatorlebihjarangditentukandibandingkanreduktor.Namindemikian,oksidatordapatditentukan denganreduktor.Reduktoryanglazimdipakaiuntukpenentuanoksidatoradalahkaliumiodida,iontitanium(III), ionbesi(II),danionvanadium(II).Caratitrasiredoksyangmenggunakanlarutaniodiumsebagaipentiterdisebut iodimetri,sedangkanyangmenggunakanlarutaniodidasebagaipentiterdisebutiodometri(Rivai,1995). Dalamprosesanalitik,iodiumdigunakansebagaipereaksioksidasi(iodimetri)danioniodidadigunakan sebagaipereaksireduksi(iodometri).Relatifbeberapazatmerupakanpereaksireduksiyangcukupkuatuntuk dititrasisecaralangsungdenganiodium.Makajumlahpenentuaniodimetrikadalahsedikit.

Akantetapibanyak pereaksioksidasicukupkuatuntukbereaksisempurnadenganioniodida,danadabanyakpenggunaanproses iodometrik.Suatukelebihanioniodidaditambahkankepadapereaksioksidasiyangditentukan,dengan pembebasaniodium,yangkemudiandititrasidenganlarutannatriumtiosulfat.Reaksiantaraiodiumdantiosulfat berlangsungsecarasempurna(Underwood,1986). Iodiumhanyasedikitlarutdalamair(0,00134molperliterpada250C),tetapiagaklarutdalamlarutan yangmengandungioniodida.Larutaniodiumstandardapatdibuatdenganmenimbanglangsungiodiummurni danpengencerandalambotolvolumetrik.Iodium,dimurnikandengansublimasidanditambahkanpadasuatu larutanKIpekat,yangditimbangdengantelitisebelumdansesudahpenembahaniodium.Akantetapibiasanya larutandistandarisasikanterhadapsuatustandarprimer,As2O3yangpalingbiasadigunakan.(Underwood, 1986). Larutanstandaryangdipergunakandalamkebanyakanprosesiodometrikadalahnatriumtiosulfat. GaraminibiasanyatersediasebagaipentahidratNa2S2O3.5H2O.Larutantidakbolehdistandarisasidengan penimbangansecaralangsung,tetapiharusdistandarisasiterhadapstandarprimer.Larutannatriumtiosulfat tidakstabiluntukwaktuyanglama.Sejumlahzatpadatdigunakansebagaistandarprimeruntuklarutannatrium tiosulfat.Iodiummurnimerupakanstandaryangpalingnyata,tetapijarangdigunakankarenakesukarandalam penanganandanpenimbangan.Lebihseringdigunakanpereaksiyangkuatyangmembebaskaniodiumdari iodida,suatuprosesiodometrik(Underwood,1986). Metodetitrasiiodometrilangsung(kadangkadangdinamakaniodimetri)mengacukepadatitrasidengan suatularutaniodstandar.Metodetitrasiiodometritaklangsung(kadangkadangdinamakaniodometri),adlaah berkenaandengantitrasidariiodyangdibebaskandalamreaksikimia.Potensialreduksinormaldarisistem reversibel: I2(solid)+2e 2I adalah0,5345volt.Persamaandiatasmengacukepadasuatularutanairyangjenuhdenganadanyaiodpadat; reaksiselsetengahiniakanterjadi,misalnya,menjelangakhirtitrasiiodidadengansuatuzatpengoksidseperti

kaliumpermanganat,ketikakonsentrasiioniodidamenjadirelatifrendah.Dekatpermulaan,ataudalam kebanyakantitrasiiodometri,bilaioniodidaterdapatdenganberlebih,terbentuklahiontriiodida: I2(aq)+I I3+2e I 3 3I

Karenaiodmudahlarutdalamlarutaniodida.Reaksiselsetengahitulebihbaikditulissebagai:

Danpotensialreduksistandarnyaadalah0,5355volt.Maka,iodatauiontriiodidamerupakanzat pengoksidyangjauhlebihlemahketimbangkaliumpermanganat,kaliumdikromat,danserium(IV)sulfat (Bassett,J.dkk.,1994). Dalamkebanyakantitrasilangsungdenganiod(iodimetri),digunakansuatularutanioddalamkalium iodida,dankarenaituspesireaktifnyaadalhiontriiodida,I3.Untuktepatnya,semuapersamaanyang melibatkanreaksireaksiiodseharusnyaditulisdenganI3danbukandenganI2,misalnya: I3+2S2O32=3I+S4O62 akanlebihakuratdaripada: I2+2S2O32=2I+S4O62 (Bassett,J.dkk.,1994). Warnalarutan0,1Niodiumadalahcukupkuatsehinggaiodiumdapatbekerjasebagaiindikatornya sendiri.Iodiumjugamemberiwarnaunguataumerahlembayungyangkuatkepadapelarutpelarutsebagai karbontetrakloridaataukloroformdankadangkadanghalinidigunakanuntukmengetahuititikakhirtitrasi. Akantetapilebihumumdigunakansuatularutan(dispersikoloidal)kanji,karenawarnabirutuadarikompleks kanjiiodiumdipakaiuntuksuatuujisangatpekaterhadapiodium.Kepekaanlebihbesardalamlarutanyang sedikitasamdaripadalarutannetraldanlebihbesardenganadanyaioniodida(Underwood,1986). Pembahasan GaramKIO3mampumengoksidasiiodidamenjadiiodsecarakuantitatifdalamlarutanasam.Olehkarenaitu digunakansebagailarutanstandardalamprosestitrasiIodometriini.SelainitujugakarenasifatIoditusendiri yangmudahteroksidasiolehoksigendalamlingkungansehinggaiodidamudahterlepas.Reaksiinisangatkuat danhanyamembutuhkansedikitsekalikelebihanionhidrogenuntukmelengkapireaksinya.Namunkekurangan utamadarigaraminisebagaistandarprimeradalahbahwabobotekivalennyayangrendah.Larutanstandarini sangatstabildanmenghasilkaniodbiladiolahdenganasam: IO3+5I+6H+ 3I2+3H2O

LarutanKIO3memilikiduakegunaanpenting,pertama,adalahsebagaisumberdarisejumlahiodyangdiketahui dalamtitrasi,iaharusditambahkankepadalarutanyangmengandungasamkuat,iatakdapatdigunakandalam mediumyangnetralataumemilikikeasamanrendah.Yangkedua,dalampenetapankandunganasamdarilarutan

secaraiodometri,ataudalamstandarisasilarutanasamkeras.LarutanbakuKIO30,1Ndibuatdengan melarutkanbeberapagrammassakristalKIO3yangberwarnaputihdenganmenggunakanaquadesdan mengencerkannya.

1. 1.PembakuanLarutanNa2S2O3denganLarutanBakuKIO3
Percobaaninimenggunakanmetodetitrasiiodometriyaitutitrasitidaklangsungdimanamulamulaiodium direaksikandenganiodidaberlebih,kemudianiodiumyangterjadidititrasidengannatriumthiosulfat.Larutan bakuyangdigunakanuntukstandarisasithiosulfatsendiriadalahKIO3danterjadireaksi: Oksidator+KI I2+2Na2S2O3 I2 2NaI+Na2S4O6

Natriumtiosulfatdapatdenganmudahdiperolehdalamkeadaankemurnianyangtinggi,namunselaluadasaja sedikitketidakpastiandarikandunganairyangtepat,karenasifatflourese ataumelapuklekangdarigaramitu dankarenaalasaalasanlainnya.Karenaitu,zatinitidakmemenhisaratuntukdijadikansebailaruta baustandarprimer.Natriumtiosufatmerupkan(suatu? atpereduksi,dengan0persamaanreaksisebagai berikut: 2S2O32 S4O62+2e

Pembakuanlarutannatriumtiosulfatdapatdapatdilakukandenganmenggunakankaliumiodat,kaliumkromat, tembagadaniodsebagailarutanstandarprimer,ataudengankaliumpermanganatatauserium(IV)sulfatsebagai larutanstandarsekundernya.Namunpadapercobaaninisenyawayangdigunakandalamprosespembakuan natriumtiosulfatadalahkaliumiodatstandar. Larutanthiosulfatsebelumdigunakansebagailarutanstandardalamprosesiodometriiniharusdistandarkan terlebihdahuluolehkliumiodatyangmerupakanstandarrrimer.Larutankaliuiodainiditambaxkandengan asamsulfatpekat,warn larutanmenjadibening.Dansetelahdiambakandengan{aliumiodida,la utan berubahmenjadicoklatkmhitama.Fungsipenambahanasamsulfatpekatdalamlarutantersebutadalah memberikansuasanaasam,sebablarutanyangterdiridarikaliumiodatdankliumiodidaberadadalamkondisi netralataumemilikikeasamanrendah.Reaksinyaadalahsebagaiberikut: IO3+5I+6H+3I2+3H2O Indikatoryangdigunakandalamprosesstandarisasiiniadalahindikatoramilum1%.Penambahanamilumyang dilakukansaatmendekatititikakhirtitrasidimaksudkanagaramilumtidakmembungkusiodkarenaakan menyebabkanamilumsukardititrasiuntukkembalikesenyawasemula.Prosestitrasiharusdilakukansesegera mungkin,halinidisebabkansifatI2yangmudahmenuap.Padatitikakhirtitrasiiodyangterikatjugahilang bereaksidengantitransehinggawarnabirumendadakhilangdanperubahannyasangatjelas.Penggunaan indikatoriniuntukmemperjelasperubahanwarnalarutanyangterjadipadasaattitikakhirtitrasi.Sensitivitas warnanyatergantungpadapelarutyangdigunakan.Kompleksiodiumamilummemilikikelarutanyangkecil dalamair,sehinggaumumnyaditambahkanpadatitikakhirtitrasi.JikalarutaniodiumdalamKIpadasuasana netraldititrasidengannatriumthiosulfat,maka: I3+2S2O32 3I+S4O62

S2O32+I3 2S2O3I+I S2O3I+S2O32

S2O3I+2I S4O62+I3 S4O62+I

Darihasilperhitungandiketahuibesarnyakonsentrasinatriumthiosulfatyangdigunakansebagailarutanbaku standarsebesar6,25N.

1. 2.PenentuanKadarCu2+denganLarutanBakuNa2S2O3
PadapenentuankadarCudenganlarutanbakuNa2S2O3akanterjadibeberapaperubahanwarnalarutan sebelumtitikakhirtitrasi.Tembagamurnidapatdigunakansebagaistandarprimeruntuknatriumthiosulfatdan direkomendasikanjikathiosulfatharusdigunakanuntukmenetapkantembaga.PotensialstandarpasanganCu(II) Cu(I)adalah+0,15VdankarenaituiodmerupakanpengoksidasiyanglebihbaikdaripadaionCu(II).Tetapi bilaioniodidaditambahkankedalamlarutanCu(II)akanterbentukendapanCu(I). 2Cu2++4I2CuI(s)+I2 PenentuankadarCu2+dalamlarutandenganbantuanlarutannatriumtiosulfatyangdilakukanmengencerkan5 mLsampelgaramhingga100mLdanmengambil10mLhasilpengencerantersebutuntukditambahkandengan larutanKI10%danmenitrasidenganlarutanbakunatriumtiosulfathinggalarutanyangsemulaberwarnacoklat tuamenjadilarutanyangberwarnakuningmuda.Kemudianlarutantersebutditambahkandengan4mLlarutan amilum1%menghasilkanlarutanyangsemulaberwarnakuningmudamenjadibirutua,Penambahanindikator amilum1%inidimaksudkanagarmemperjelasperubahanwarnayangterjadipadalarutantersebut.kemudian larutantersebutdititrasikembalidenganlarutannatriumtiosulfathinggawarnabirupadalarutantepathilang. Untuklebihmemperjelasterjadinyareaksitersebut,kedalamlarutanditambahkanamilum.BertemunyaI2 denganamiluminiakanmenyebabakanlarutanberwarnabirukehitaman.Selanjutnyatitrasidilanjutkankembali hinggawarnabiruhilangdanmenjadiputihkeruh. I2+amilum I2amilum+2S2O32 I2amilum 2I+amilum+S4O6

Halyangperludiperhatikansetelahpenambahanamilumadalahadanyasifatadsorpsipadapermukaanendapan tembaga(I)iodida.Sifatinimenyebabkanterjadinyapenyerapaniodiumdanapabilaiodiuminidihilangkan dengancaratitrasi,makatitikakhirtitrasiakantercapaiterlalucepat.Olehkarenaitu,sebelumtitikakhirtitrasi tercapai,yaitupadasaatwarnalarutanyangdititrasidenganNa2S2O3akanberubahdaribirumenjadibening, dilakukanpenambahankaliumtiosianatKCNS. PenambahanKCNSmenyebabkanlarutankembaliberwarnabiru.Reaksiyangterjadiadalahsebagaiberikut: 2Cu2++2I+2SCN2CuSCN+I2 Endapantembaga(I)tiosianatyangterbentukmempunyaikelarutanyanglebihrendahdaripadatembaga(I) iodidasehinggadapatmemaksareaksiberjalansempurna.Selainitu,tembaga(I)tiosianatmungkinterbentuk

padapermukaantembaga(I)iodidayangtelahmengendap.Reaksinyasebagaiberikut: CuI+SCNCuSCN+I PenambahanlarutanKCNSinibertujuansebagailarutanyangmengembalikanreaksipenambahanindikator amilumdalamlarutansehinggalarutanmenjadikembalibiru.Reaksiyangberlangsungadalah 2Cu2++4I 2S2O32+I2 2CuI+I2 S4O62+2I

darihasilpengamatandanperhitungan,didapatkanjumlahvolumetitrasilarutannatriumtiosulfatyang dibutuhkanuntukmerubahlarutandariwarnacoklattuamenjadikuningmudasetelahpenambahanamilum makalarutanmenjadibeningdansetelahpenambahanKCNSmakalarutanmenjadijernihkembali.Darihasil perhitungandiperolehmassatembagapadalarutansampelsebesar0,4321gramdankadartembaga(%Cu2+) dalamlarutansampletersebutadalahsebesar43,21%. VI.KESIMPULAN Berdasarkantujuan,perhitungandanpembahasanyangtelahdiuraikansebelumnya,makadapatditarikbeberapa kesimpulanberikut: 1. Adaduacaraanalisismenggunakansenyawaiodiumyaitutitrasiiodimetriataudenganiodometri dimanaiodiumterlebihdahuludioksidasiolehoksidatormisalnyaKI. 2. KadartembagadalamgaramCuSO4.5H2Odapatditentukandengancaraiodometri. 3. Indikatoryangdipakaiadalahamilumkarenaamilumsangatpekaterhadapiodiumdanterbentuk kompleksamilumberwarnabirucerah,saatekivalenamilumterlepaskembali. 4. Massatembagapadalarutandiketahuisebesar0,4321gramdankadartembagadalamlarutansebesar 43,21%. DAFTARPUSTAKA Basset.Jetc.1994.BukuAjarVogel,KimiaAnalisisKuantitatifAnorganik.PenerbitBukuKedokteranEGC. Jakarta. Khopkar,S.M.1990.KonsepDasarKimiaAnalitik.UniversitasIndonesiaPress.Jakarta. Rivai,Harrizul.1995.AsasPemeriksaanKimia.PenerbitUI.Jakarta. http://annisanfushie.wordpress.com/2009/07/17/iodometridaniodimetri/ Reaksireaksikimiayangmelibatkanoksidasireduksidipergunakansecaraluasolehanalisistitrimetrik. Ioniondariberbagaiunsurdapathadirdalamkondisioksidasiyangberbedabeda,menghasilkankemungkinan banyakreaksiredoks.Banyakdarireaksireaksiinimemenuhisyaratuntukdipergunakandalamanalisi titrimetrikdanpenerapanpenerapannyacukupbanyak. Iodometriadalahanalisatitrimetrikyangsecaratidaklangsunguntukzatyangbersifatoksidatorseperti besiIII,tembagaII,dimanazatiniakanmengoksidasiiodidayangditambahkanmembentukiodin.Iodinyang terbentukakanditentukndenganmenggunakanlarutanbakutiosulfat. Oksidator+KII2+2e I2+Na2S2O3NaI+Na2S4O6

Sedangkaniodimetriadalahmerupakananalisistitrimetriyangsecaralangsungdigunakanuntukzat reduktorataunatriumtiosulfatdenganmenggunakanlarutaniodinataudenganpenambahanlarutanbaku berlebihan.Kelebihaniodinedititrasikembalidenganlarutantiosulfat. Reduktor+I22I Na2S2O3+I2NaI+Na2S4O6 Untuksenyawayangmempunyaipotensialreduksiyangrendahdapatdireksikansecarasempurnadalam suasanaasam.Adapunindikatoryangdigunakandalammetodeiniadalahindikatorkanji. Sedangkanbromometrimerupakanmetodeoksidasireduksidengandasarreaksiaksidasidariionbromat. BrO3+6H++6eBr+3H2O AdanyakelebihanKBrO3dalamlarutanakanmenyebabkanionbromidabereaksidenganionbromat BrO3+Br+H+Br2+H2O Bromineyangdibebaskanakanmerubahwarnalarutanmenjadikuningpucat(warnamerah),jikareaksi antarazatdanbrominedalamlingkunganasamberjalancepatmakatitrasidapatsecaralangsungdilakukan. Namunbilalambatmakadapatdilakukantitrasitidaklangsungyaitularutanbromineditambahberlebihdan kelebihanbromineditentukansecariodometri.Bromindapatdiperolehdaripenambahanasamkedalamlarutan yangmengandungkaliumbromatdankaliumbromide. Substansisubstansipentingyangcukupkuatsebagaiunsurunsurreduksiuntukdititrasilangsung denganiodinadalahtiosulfat,arsenidanentimon,sulfidadanferosianida.Kekuatanreduksiyangdimilikioleh daribeberapasubstansiiniadalahtergantungdaripadakonsentrasiionhydrogen,danreaksidenganiodinbaru dapatdianalisissecarakuantitatifhanyabilakitamelakukanpenyesuaianphyangsulit. Dalammenggunakanmetodeiodometrikkitamenggunakanindikatorkanjidimanawarnadarisebuah larutaniodin0,1Ncukupintenssehinggaiodindapatbertindaksebagaiindikatorbagidirinyasendiri.Iodinjuga memberikanwarnaunguatauvioletyangintensuntukzatzatpelarutsepertikarbontetrakoridadankloroform. Namundemikanlarutandarikanjilebihumumdipergunakan,karenawarnabirugelapdarikompleksiodin kanjibertindaksebagaisuatutesyangamatsensitivuntukiodin. Dalambeberapaprosestaklangsungbanyakagenpengoksidyangkuatdapatdianalisisdengan menambahkankaliumiodidaberlebihdanmentitrasiiodinyangdibebaskan.Karenabanyakagenpengoksid yangmembutuhkanlarutanasamuntukbereaksidenganiodin,Natriumtiosulfatbiasanyadigunakansebagai titrannya.Titrasidenganarsenikmembutuhaknlarutanyangsedikitalkalin. Dalamlarutanyangsedikitalkalinataunetral,oksidasimenjadisulfattidakmunculterutamajikaiodin dipergunakansebagaititran.Banyakagenpengoksidkuat,sepertigarampermanganat,garamdikromatyang mengoksidtiosulfatmenjadisulfat,namunreaksinyatidakkuantitatif. Padapenentuaniodometrikadabanyakaplikasiprosesiodometriksepertitembagabanyakdigunakan baikuntukbijimaupunpaduannyametodeinimemberikanhasilyanglebihsempurnadancepatdaripada penentuanelektrolittembaga. Padametodebromometri,kaliumbromatmerupakanagenpengoksidyangkuatdenganpotensialstandar darireaksinya BrO3+6H++6eBr+3H2O Adalah+1,44V.Reagendapatdigunakandalamduacarayaitusebagaisebuahoksdasilangsunguntuk agenagenpereduksitertentudanuntukmembangkitkansejumlahbrominyangkuantitasnyadiketahui. Sejumlahagenpereduksipadatitrasilangsungmetodebromometrisepertyiarsenik,besi(II)dansulfida sertadisulfidaorganiktertentudapatdititrasisecaralangsungdengansebuahlarutankaliumbromat. Kehadiranbrominterkadangcocokuntukmenentukantitikakhirtitrasi,beberapaindikatororganikyang bereaksidenganbrominuntukmemberikanperubahanwarna.Perubahanwarnainibiasanyatidakreversibeldan

kitaharushatihatiagarkitamendapatkanhasilyanglebihbaik. Reaksibrominasisenyawasenyawaorganiklarutanstandarsepertikaliumbromatdapatdipergunakan untukmenghasilkansejumlahbromindengankuantitasyangdiketahui.Bromintersebutkemudiandapat digunakanuntukmembrominasisecarakuantitatifberbagaisenyawaorganik.Bromideberlebihhadirdalam kasuskasussemacamini,sehinggajumlahbrominyangdihasilkandapatdihitungdarijumlahKBrO3yang diambil.Biasanyabrominyangdihasilkanapabilaterdapatkelebihanpadakuantitasyangdibutuhkanuntuk membrominasisenyawaorganiktersebutuntukmembantumemaksareaksiiniagarselesaisepenuhnya. Reaksibromindengansenyawaorganiknyadapatberupasubtitusiataubisajugareaksiadisi. URAIANBAHAN 1.Aquadest/airsuling(FIIII,96) Namaresmi:AQUADESTILLATA Namalain:Arsuling RM:H2O BM:18,02 Kelarutan:Larutdalametanoldangliserol Kegunaan:Sebagaipelarut Pemerian:Cairanjernih,tidakberwarna,tidakberasa,tidakberbau. Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat Struktur:HOH 2.Iodium(FIIII,31) Namaresmi:IODUM Namalain:Iodum RM:I BM:126,96 Kelarutan:larutdalam3500bagianair,dalam13bagianetanol,dalam80bagiangliserol. Kegunaan:Sebagaisampel Pemerian:Keepingataubutir,berat,mengkilapsepertilogam,hitamkelabudanbaukhas. Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat 3.NatriumTiosulfat(FIIII,428) Namaresmi:NATRITHIOSULFAS Namalain:Natriumtiosulfat/hipo RM:Na2S2O3.5H2O BM:248,17 Pemerian:Hablurbesartidakberwarna/serbukhablurkasar.Dalamlembabmelelehbasah,dalamhampaudara merapuh. Kelarutan:larutdalam0,5bagianair,praktistidaklarutdalametanol Kegunaan:Sebagaipenitrasi Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat. 4AsamSulfat(FIIII,58) Namaresmi:ACIDUMSULFURICUM Namalain:Asamsulfat RM:H2SO4 BM:98,07 Pemerian:Cairankentalsepertiminyak,korosif,tidakberwarnajikaditambahkandalamairmenimbulkanpanas.

Kelarutan: Kegunaan:Sebagaisampel Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat 5.VITAMINC(FIIII,47) Namaresmi:ACIDUMASCORBICUM Namalain:Asamaskorbat RM:C6H8O6 BM:176,13 Pemerian:Serbukatauhablur,putihatauagakkuning,tidakberbaurasaasam,karenapengaruhcahayajadi gelap. Kelarutan:Mudahlarutdalamair,sukarlarutdalametanol,praktistidaklarutdalamklorofom Kegunaan:Sebagaibahan Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat. 6.KALIUMBROMAT(FIIII,687) Namaresmi:KALIUMBROMAT Namalain:Kaliumbronat RM:KBrO3 BM: Pemerian:Serbukhablur,putih Kelarutan:Padasuhu15,5larutdalam12,5bagianair,dalam2bagianairmendidih,sukarlarutdalametanolp. Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat Kegunaan:Sebagaisampel 7.KALIUMBROMIDA(FIIII,328) Namaresmi:KALIIBROMIDUM Namalain:Kaliumbromida Pemerian:Hablurtidakberwarna,teransaran/buram/serbukbutirtidakberbau,rasaasin,agakpahit RM:KBr BM:109,01 Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat Kegunaan:Sebagaisampel Kelarutan:Larutdalam1,6bagianairdandalam200bagianetanol 8.ASAMASETAT(FIIII41) Namaresmi:ACIDUMACETICUMDILUTUM Namalain:Asamasetatencer RM:CH3COOH BM: Pemerian: Kelarutan: Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat. Kegunaan:Sebagaisampel 9.TEMBAGA(II)SULFAT(FIIII,731) Namaresmi:TEMBAGAIISULFAT Namalain:Kuprisulfat RM:CUSO4.5H2O

Pemerian:Prismatriklinik,serbukhablur,biru Kelarutan:Larutdalam3bagianairdan3bagiangliserol,sangatsukarlarutdalametanol. Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat Kegunaan:Sebagaisampel 10.ASAMSALISILAT(FIIII,56) Namaresmi:ACIDUMSALICYLICUM Namalain:Asamsalisilat RM:C7H6O3 BM:138,13 Pemerian:Hablurringantidakberwarna/serbukberwarnaputihhampirtidakberbau,rasaagakmanisdantajam Kelarutan:Larutdalam550bagianairdandalam4etanol,mudahlarutdalamklorofomdandalameterp. Kegunaan:Sebagaisampel Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat. 11.ASAMKLORIDA(FIIII,53) Namaresmi:ACIDUMHYDROCHLORIDUM Namalain:Asamklorida RM:HCL BM:36,46 Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat Kelarutan: Pemerian:Tidakberwarna,berasap,baumerangsang,jikadiencerkandenganduabagianair,berasapdanbau hilang Kegunaan:Sebagaizattamabahan 12.KIO3(FIIII,689) Namaresmi:KALIUMIODAT Namalain:kaliumiodat RM:KIO3 Pemerian:Serbukhablur,putih. Kelarutan:Larutdalamair Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat Kegunaan:Sebagaisampel 13.KI(FIIII,330) Namaresmi:KALIIIODIDUM Namalain:Kaliumiodide RM:KI BM:166,00 Pemerian:Hablurheksahedral,transparan/tidakberwarna,opakdanputih/serbukbutiranputih,higroskopik. Kelarutan:Mudahlarutdalamair,lebihmudahlarutdalamairmendidih,larutdalmetanol.p Penyimpanan:Dalamwadahtertutuprapat Kegunaan:Sebagaisampel Sumber: DAY.R.AdanUNDERWOODA.L.2002.AnalisisKimiaKuantitatifEdisiVI.Jakarta:Erlangga Dirjen.POM.1979.FarmakopeIndonesiaEdisiIII.Jakarta:DepartemenkesehatanRI. http://medicafarma.blogspot.com/2008/04/iodometridaniodimetri.html